Goudsche Courant, maandag 15 februari 1897

No 7197 Maandag 15 Februari J807 Sftste Jaargang H ONINKLUKE mimm t mm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afscnderüjke Nommërs VIJF CENTEIi ADVERTENTIEN worden geplaatst tm 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid J Notaril H GROENENDAAL te A Gouda i l op VKIJDAG 19 FEwKSW BBUABI 1897 a t in 10 unr t u Woonhuize Tan de Erven A NiEBiiao te Driebrugge gemeente Langeruigeteeide pobllek a Contant verkoopen Ben deftigen goed onderhouden bestaande in TAFELS STOELEN KASTEN KLEE ÜEN KARPETTEN SCHILUERIJEN GLAS en AARDEWERK KLOKKEN BEDDEN en BEDDEGOED LEDIKANTEN HUISRAAD en KEUKENGEBIEF Voorti twee BMANHKASTMJS en hetgeen verder ïal worden te voorschijn gebracht Alles daags te toren te bezichtigen vao s nam 1 4 nar Meerdere inlichtingen geven de voornoemde notaris en Mr FUHRI SNETHLAGE notaris to WoertUn OFEIAAS OmWlJS Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen I e COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de InscbrUving van LeerlioKen wier plaatsing men met den Isten April 1897 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG 23 FEBRUARI 1897 des namiddags ten vp uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie J H ï4 o a VüOBT StcretarisGouda 10 Februari 1897 IEDERE PROEFHEMING leidt tot voortdurend grooter besparing i W g rteA voor het nebrutk beste fabri eaat uUgebrmtdeu gereed eoor ermending voor ieder consument dadeljjk in gebruik te nemen onovertroHen lichtkracht langste brandtfld en goed passen gegarandeerd Aangeboden 4S cenU per ttuh per dOMtJm t StSO Franco tegen rembanrs WILLI BÏÏD Berlijn W 35 Berliner Gasglühlicht Industrie H B Correspondentie verzocht in Doits heof Fransche taal TA j l DARTS l E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag piog tegen iiohi lenmjnen kortom UTqI is dt beste isv Hal Rlunuiittfet L Tit J f gè t Anker Painlxpeller Ifit mat dM steeds in iadot haisgeiin It MB to we dw t eB denniteü Anker Piin l keadsa Pr 8 50 oenl 75 oent en fl üt le im h Toorhudai in d mseete Apotiielciin en by r i mSAta t Co te Bettsrdan T GOUDA bö A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Qoud Druk van A BEINKMAS k ZOOK rff AnkerPaJnExpeller De Liberale Kie svereeniging BURGERPLICHT zal in het bovenlokaal van het Café IJkt Schaakbokb Kleiweg ZATERDAG 13 FEBR van 8 tot 10 uur s avonds en ZOINDAG 14 FEBR van 12i tot 24 uur des namiddags een bureau instellen alwaar Formulieren voorhanden zijn voor hen die het Kiesrecht kunnen verkrijgen Desveilangd zal bij het invullen behulpzaam zijn en voor de verzending zorg gedragen HET BESTUUR Draai Orgel Duidelijk ieder stuk spelende OLYMPIA met 2 verwisselbare noten slechts 1 15 franco tegen vooruitbetaling per Rembours l ZB per stnk Hieronder vermelden yr g eenige der voorhanden zjjnde Muziekbladen Bj het Souper Wordt niet boos Sienelaatmjj los Tar Ra Ra Bom 0 MargBretha 0 schoone Natuorr De arme Jonathan De arme Student Don Caesar Boccacio Zigeuner baron De laatste roos Norma Cavallena sticana verder vele andere bekende Liederen Dansen Opeip a etc voorhanden SB Losse Noten slecht lO Ct per stuk G SCHUBERT Go Amsterdam Z Voorburgwal 258 Het groote aantal zenuwkwalen ru Mnnirbo rdjil tijd homt de Kt hi la I if tot i Ta nfn tg iMdfl ui mtdduaB dooi d mMliab irttaiuAiutp a nc w aa itam u ara mmina a eer tor dftt slj door hat Kobnük naksu tkb dan tnvoadigBtw ver nuialljk lugi t n phTiMofiMli ntdeUtinc ndaaa heott di na honderdo proebtemliigaB thuu OTor fphiala wcnld TOibraid la au Urwifi aïj in mtanseluppelUka kringaBda hoopU iMUuratalUac t tevgni aana waldwd MUkt U sUn voor de aan lanawkwalan lUdeada maiM dM4 OaM Kanaaavrlig ia ItMTondMi door dan OOleiai tu Oaaondhalt Dr Bnua walmuu tt VUBhofan ea banA ap d aMiarrlndlBi ok 1 ui 1b aano W Juiga pnktljk D v wMMhln van h i h M mmi I por éumr w i4 n daartoe fM lilkt rdle k li nmt l l Ulili Mik taMawBWt lB 4 oa l Hal da raaanrljM TOifn v uU t abitterenda tandtataa Taikrogaa an kU mukte looTaal opianf dal wn oan ém iMtIbm leachravaa warkjo QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hva voarkanlai an g kortaa ti d nada da Ha arak vaiMliaBaii U Dit 1 a K la jntygiit hat wtsan dt kragra Itwwklnc nw ook Tindt man duiln wataDiekappaUlka lfefa teckMwn van apopleile bcnentarowta tof t ttaiiMtutp a nc r ad Kant u 4 o olm hva voarkanlai an gMaihiB vaiMliaBaii U Dit feaaUa kant nlat aUaoa tm pnbllek tarataanbato TarUarficaa emtraat hat wtsaa dar maovno iMraplo a da alfa In vanboplgt laraUoa Ttrbaadeltafon uit i aaad van tal raa gatBlMakrtftaB na daMlvAa krankztnaliaa Maaelit da Oliaraatai lalle flrtBttar dir lahHMO Hnraiiaflaaka larlolrtlai nar uhwlï AaabMbasli ad dr ta Oarfli Dr lotkia amad arli htliiHa Dr t ForaaSar aitnrala rzirknlti Öïar aükuritiMfef M d VrTta Vttn ta U Farrlira ttin M aa doa Oonaill Oantnr byildia at i tanti la rrankrijk ba reis aadaroa Aas allen vlata Bws al l naar afaaladar aaavcdaaaia mtMm tt mmofmmmmém a nHwa liUah M IU a waarTan de kantaakanen n ahronteaka haaldaUn mliralaa atkala hoofdptln ktaadandraai areata irtkkelfcaarkaid HlatfldkaW slaaataaihat riakanaHJia aarait aa aasahigalljka taaataad railw aUa daken dU door beroerte xetroiren werden aa nos tijdas um dajnroTcen daarna Moak eriamataiaii anvtnatiia tet iprafcan swart tonival nua4ail k aHuM anmM dar gawriektta vaartdoraada aUa plaataaHJka iwakte variwakklni vu flehauqaa eni da all dia iMda sader nnaoakuilga bohandalfaic lawaaat fijn maar door de bakwda middelen d oathandlncMnnn koodwatertnr wtijTOB alaelriwaxen itDomlool of tMbaden cean geaealDf irieniclaff bomrkwaat gevaotdaa heftkaa aa tan alotte aU die vraea aTaalan Toar koraarta aa daaxtoa reden habUa vacHH TanaUlnaelaB ala üieh anhoaMad aniaUi vaallii uardaavtai la bat baaN baaf Fün mat dakaRiUMTllUarlBiWi aa daafew warMa vaar da ooaaa rirykkeada pQa aadar bat nari lulling lad oerea bat aalan vankrlabaiïailB an hit alaptn van haadH an vpetaa aaa l dtaa categoriu na MwawUJdara ala ok aan ionge malilt Jdenda aaa blaekmht ea kraakMeaabeld ook aaa faMBlU uA aaa joaia iiariiaae dia v al mgt hat hoofd warkan en K ut UJka laaatia wUlaa voerkoman war4t dita td aangwadan zich het bovan vermalde werkje aaa ta aohaaaa aaiwalkopaaiiTra k atalaaa BfranaavonoBdan wordtdeor 0 AMtar4awi door C1 SBAN Ca Heülgewef dB Battavdaw W vaa SAlWEK KOLlrr Apotbeker JEarta HooflrtMr L lit r li9BKT êt POBTOV ündegraabt bij da Qaaxdbrag UD Op da Tiianaiaota madiolnale tentoonatslIlBK la de Dr Walaaaaaiaa Mka f wijze daar JuU mat da lUVeran Heitallle bakr oad eene nieuwe zending Verlovings en Ondertrouwkaarten 1 isitekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost Bestellinffen worden ten spoediffste uitgevoerd bij A BRIilïülllAK en Zn CJebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Dnlnutige door de nieuwst uitvindingen op machinaal gebied verlioterde fiibrlcatle en uitdoHand gabruik van fijns on fijpste grondstoffen garandoera Ion verbruiker vim Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanb Telentir ardig fabrikaat nauwkeurig beantvroordondc aac den inhoud der resp Etiketten Dt inna behaalde 87 Brerets al HofleTeraiacler 44 Eero Dlploma s gouden enz Medailles eep bowü nitmuntend fijn fabrikaat KVeds 1874 schraf de ccadomie natiunnl Kou TOiui d Mmona niia diilllc d r premiirr cSn n oonaldOratlon ao Totra xoallanta tabrloation da Ohooolat bonbona vaiies eij eto SMIWWISk fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banlietbiikker3 enz enz hnenalvertegenwoordiger oor NederUiud iidiiu IKattomlodt Amaterdam Kalvcrstrarit 103 KoninhUJke Machinale Fabriek DE HÜNIGBLOEU van H N van Schaik Go gevestigd te sOravenhage H eppleritraat en iO nabjj de Hegentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Ituiien gij hoest 1 1 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Bu perior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van dO Cta 70 Cts en f 1 verkrijgbaar hjj P H A WOLFF Drogist Markt GomlA E H vjit MILD Veental B 126 te Gouda A BOUMAN Moordreekt J C RATEL AND BosUop B V WIJK Oudmatrr M KOLKMAN Waddmmeen Frintemps NO UVEAUT ÉS Wli veraoekoB de Damei dia oni 0h treerd modealbnm voor het ao n noch niet ontvangen bebMn alt ia willen aanvragen aan i JULES JALUZOTdC Pirh Hetwlve wordt dan omgaand gratia franco toegezonden Bestellingen van af 25 franca vrij van ilH kosten aan hui8 met B verhooging Bat p Jilli k iito r I II iiiiiImI I P DIKE ODDB ® A SCHIEDAMMER GEUEVEE Herkt Verkr gbaar bjj M PEETEES Jz N B AU bawü van echtheid i cachet en kurk teed vooi lien van den naam dep Firm P HOFPB NIGHTOAP Sociëteit ONS GKNOEGEM e Abonaemeut Voorstelllni DoDderdag 18 Februari 1897 KONINKLIJKE VEREENIGING HET NEDERLANDSGH TOONEEL Het Pater IXoslei Drama in 1 bedrgt Qerolgd door Uijnheer gaat naar bviten Blgspel in 3 bedreven Aanvang half 8 uur mP Ganone bapalingen en prgian Kiesers LOOÜKIEZERS f 450 loon of pensioen per jaar genietende WOMNGKIEZERS f 1 75 per week Terwonende SPAARBANKKIEZERS ƒ 50 inlage sedert een jaar bezittende GROOTBOEKKIEZERS sedert een jaar in het bezit eener inschrijving van ƒ 100 EXAMENKIEZERS zij die een door openbaar gezag ingesteld examen afgelegd hebben in het algemeen alle 25 jarigen die nie krachtens belastingbetaling ambtshalve op de lijsten der kiezers worden gebracht WORDEN HERINNEED aan de noodzakelijkheid om zich Tiiiir 16 Februari e k I n Stadhuizc aan te geven Formulieren kosteloos verkrijgbaar BINNENLAND GOllDA iSFabruari 1897 Door h t college ran H H Zetters ia tot Itfjlisschatcer Toor de haurwaaide van de PersoDeeie botsstiag alhier beooemd do beer J IJpalaar Jz Te Alfeo a d R ja is etin Dienir middel beproefd om de beboeftigan vao Alfeo Ondsboora en Aarlanderveen te bulp te komeo De barmoaie Tereefiigiig sBeelhoveac en t faDfarecorpB de Martha alicbting EDpboüia ooder leidiog rao bao directeur den beer A J Markx hieldeo eene muzikata vraudeliog door de drie gemeaotan waarbij een schaalcottecta werd geboadei welke goed slaagde Zy braeht f 309 57 op Men scbryft uit Lekkerkerk dd 11 Febr Diosdagavond trad voor onze atdeeliag vno den Ned Prot 8tan ten boud als spreker op Dr C Hille Bis Lammers predikant e Veohoizeo Id een kïurige heidere en duidelijke rede schetste by ons eerat de leïenagescbiedenia van den in S ptember 1S28 te Toela geboren graaf 1 0 Nikolajewits Tolstoi om daarna stil te Itaan bg iga levensbos bouwing Hoe deze lanKzamirhand geworden i w t p is vrerd fÈlLtLLiiiOlX Wat kan mevrouw dat schelen vroegTiburoe oslo k liever hel vuur wat op waut het gaat uit rDadelyk myn kind tin ook niet goed van me ik praat als een oude ekster en ik vergeet geheel en al dat gy zoo nat zyl Dat zal er ook wit op bud komen hernam Tiburcs ongeduldig Maar mevrouw wacht zeker tot haar kleedersn geheei droog ayn om WLer op wee te gaan wik wacht mynheer tot fij goreed mocht zijn ora mg naar het kasteel van Trtauoa te brengen zoo als men mij gezegd kebt dat gij wel zoadt willen dOM Ja voegde de oude ar by ik heb aan mevrouw R gd dat gy haar gids wel zondt willen zijn En dat wilt ge wel niet waar Tiburce Zeker ik ben gereed Laat ons gaan ffZoo doornat aU go uu zijt merkte de markiezin op ffDe wind zal my wel droog waaien irZyt gy niet bang kou te vatten Ik ben gewoon aan het gure weer antwoordde oy op eenvoudigen kalmen toon Het zal u nog eens opbreken Tiburce zeide vrouw JCerguiaeo ï j doet verkeerd dat ge u niet wtt aeei ootaitt kaorig oiteabgezet an de tiltc die in de zaal hearscble wai een duideiyk bewy er voor dat Ris Lanimers zyn gobour w st te boeien Na da pauze dealde by ous mede het door Tolstoi Re qbreren iunebcaldige ferhaal Iwan de OoDOozele om er op te wyzen hoe hierio schrgTers denkbeelden ook o f de toekomst liggen opgesloten Naar bet oordeel ran den npreker was Tolstoi pen profeet bezield met al dan gloed die dezeo kenmerkt maar ook behept met al de eenzydigheid er Tan Na een warm woord ran dank aan den redenaar en aan het uietlegeobtaande t slechte eer Try talryk opgekomen publiek sloot de voor zitter de rergadcriag Te Woerden ia een anti re olutionaire kiesvereeniging opgericht onder dt o naam Tegen de rerotnlie het Evangelie c n beginsel m besloten samen te werken met de voorstanders dar brlBteiykhi torische richting en de antireroliitionairpo die niet tot da fractie Kujper bebooren Staande de Tergaderiog traden 94 leden toe Bat provinciaal kerkbestnur van Z Holland heeft aan den haar H Cr Hagen theot dr en pred by de Ned Harr gemeente te Leiden op zyn T rzonk na volbrachten veertifijarigen diansttyd met ingang van 1 Mei 1897 eervol emeritaat verleend Iti eene drnk bezochte vargaderiuK te Yianeo hield de beer Mr H W Waardenbnrg eene rede over de nieuwe kieswet zonder in politieke beschouwingen te treden De overvolle zaat getuigde van belanustetling Spr stond allpD met dnideiyk advies ten dienste en verklairde zich evanaN do be r Gerber ontvanger der successie bereid tot en met Maandag te zynen kantore desgevraagd ieder de noodige inlichtingen te geven Bet Handelsblad meldt Alexander Cohen die dezer dagao uit de jifevangania aan den Amstalveenschen weg te Amsterdam is ontslagen lendt ons heden een ingezonden stuk waarin hij da vroeger gemelde beHchuldigiog tegen dr Walburgb cbmidt haodbaaft met dit vertichil dat hy aan zyn vrouw niet gezegd heeft dat de geneesheer hem met slagen coups maar met stortbaden douehes zon hebben gedreigd tot hg een beroerte krygt e Hij béwpprt ook dat by denzelfden dagïyn bek ag heelt gedaan by den directeur der ge vAijgeni n ook aan een der leden van bet college van regenten Jie hem kort daarna hOcL raiedertje zoido de jajier op half weemoodigen toon fgij weet dat tk lucbten vryhoid aoodig heb Daarroor alleen heb ik hot loveu lief Paa maar op dat gij liet op die manier niet verliest vriend Want wat zou er dan van Pauvrette eu van mij moeten komen tU waar ook moe4er ÉCer uiaeo gy hebt gelijk ik zal mij wat in acht aemea ik beloof het u Toon zij haar naam hoorde n oemea kwam het meisje uit haar iioek te voorflobijii eu klauterde tegen de knieiu van ïiburce op die haar weder liefkoosde j Puuvrette begon hij het kiad droevig aanziende rnnar hij sprak zijne gedachte mat uit Daarop ging bij voort foor u moet ik leven want mij alleen hel t gij op aarde arme wees De markiezin nam het kmd in de anaen lachte tegen de kleine en kuste herhaaldelijk hare roode wangen en haar blnnh voorhoofd i Zij ia allerliefst zaide zij Daarop gaf zy Pauvrette aan de oude boerin die hear ook omhelsde ffik ben tot uwe dienst mevrouw sprak Tiburee irWij kunnen op weg guan wanneer u verkiest De regen beeft opgehouden en de ondergaande zon verguldt het iaadschap Zïo maar kjln plaata vao een blik door het venster te slaan veatigds de markiezin thans aandachtiger dan tot dusverre de oogeu op hem die haar vergezellen zou Voor het eerst trof haar nu het vuil eu haveloos veorkomen van den jager en dit wekte bi baar zekeren afkeer op dien zij oiet kon overwinnen Tiburce zag dat zy hem naawkenrig opLam en ook de indruk dien hy op haar maakte ontging hem niet £ liekti blos id garosl vanHHhaante kleaida besocht Een ander regent deelde hem eenigo waken tater mede dat hy wat betrettdea dokter Blgeheel9 voldoening had gekregen Zelf word by niet gekend ïo het ond rioek als dat heeft plaats gehad ook niet nadat hij den inspectenr die hem bezocht de zaak had medegedeeld Dit is do hoofdinhond van bet schryven dat verder scherpe woorden bevat tegen dr W 8 eo enige regenten t Ziet er niet nair uit dat de minister van Houtau da beloofde 800 000 kiezers halen zal Uit Alkmaar meldt men dat men daar van bykans 1400 vermoodelyk op zyn besfctot 1900 komen zal en te Rotterdam verwacht men zelfï eene vermeerdering met slechts 10 pCt Hadden allen dia overigens de vereincbten bezitten hunne beleatingen bHtaald dan zou het getal nieuwe kiezers aanmerkelyk gntoter kunnen yn te Alkmaar houdt die fiscale eiïob ar egt men ongeveer 400 vnn de 900 buiten Maar ook die 400 er by gerekend komt men nog maar tot ds door T ik e s voorspelde n door van Hontvc c s betwiste 500 000 in t seheele tand Üit Amsterdam meldt men ons dat 35000 ersoneo voor belastiagkiezer ia aanmerkingkumen maar dat duiiendeu verzuimden hunbelasting te betalen H Gt imprnMrio van hat gezelschap uit Barlgo die in de vurige week te Uergen op Zoom met de kas er van door ging i te VlisiingeD gepakt aan boord van de maitho it waarmede hy naar Londen dacht te vertrekken en naar bet buis vao bewaring te Middelburg gebracht Sedert eenige dagen heerscht in de Verfenigde Staten een boiteogewoon streuge koude Dö Niagara waterval is dichtgevroren wel een bewy dat de winter daar lang niet malscb IS De ysbrog over dan machtigen stroom schittert in dnizend kleuren in den lODQeschyn Niemand waagt het achter nog er over te gaan doch wanneer de vorst eenige dagen aanhoudt al meaige Yankee bat wa stuk ondernemen Te New York is het in dezen nioter nog niet byzonder koud geweest te Philadelphia daarentegen was de temperatuur zoo laag dat verscheidene menschen op straat doodvroren Te Chicago waai een yzige storm van het Micbigaumeer over de stad Dientengevolge is het daar zóo snerpend kond alsof het kwik tot 40 gr F gedaald was In Wifcousio Minnesota en de aodara noordwestelyke staten wyst de thermometer gemiddeld 45 en 20 graden onder O aan Ia Nebraska zgn geheele kudden schapen doodgevroren syno bteekü waiigen hy trok zynu hppeo eren samen onder zijn zwaren knevel Maar weldra zyne sombere kalmte hernemende vestigde hy ook liju aandacht op de markieziu die du op hare b u t verlagen naar de lucht keek waardoor Tiburce alle gelegenheid had om de jeugd eii de schoonheid van mevrouw Treanna te bewDoderen Mevrouw Treanua was nog gsen achttien jaar Zy droeg gelyk wy reeds z idon en zwart amazoneukleed waardoor haro tengere bevallige gestalte en haro rondo fraai gevormde schouders gunstig uitkwamen Haar geUat blank en zacht als zyde scheen nog blanker hij de breeds donker koslaüju bruine vleenteo die uit haar kleinen boed te voorschijn kwamen Do open en eeiiigsKins atoutmoüdiee blik van hare groote bruine oogeu die door lange wimpers uferschaduwd werden kreeg nog meer uitdrukking noor het hooge gewelfde voorhoofd In haar geheele wezen was eene bevalligheid eene harmouie eone jeugdige levenskracht die bekoorden en die door het waaa van droefheid welke er thans over verspreid lag nog treffender uitdrukking verkregen had De zeldzame schoonheid van de mirkiezin sehaen Tiburce getroffen te hebhen Kene zonderlinge aandoeoÏDg was hel want zyn h ik richtte ziob heunetoliogi op de groote dame en op Pauvrette Tetkeaa teekende zioh eene pynlyke uitdrukking op zya gi taat Hy hoog zelfa een oogenbhk het hoofd ali rees er eene droevige horionering by hen op Maar poi d g verdween dat gevoel van droefheid en lerwyl h eensklaps oprees aprak hy op eenigszina stroevaa toon Walnuj mevrouw zuUea wy giaa U Zelts in Tfcias is veel vee door de vor om gekomen In bet uoordelyk gedeelte van den atnat NawYork vroor het dazer dagen 31 gr Dezelfde temptratunr heerscht in Vermoat Maine en Zuid Canada Gisteroohiend ign nogdria blazers net lading van het stoomschip Ü lderlaudc ta Maa slaii aaugekoman Met het oog ap heï lage gety t ia teniet geen pogiugao gedaan om het schip af te brengen De slaepbooten zyn echter ied rt irgistaren middag daartoe gereed Men meldt nit Haarlem Chantage Kort na het overiyd n van rlen hper D W KievitMo batgestlobt UaereDbarg werd op eenige avunden op de straten mlbiar een str oihilje te koop aangeboden waarvaa de inhoud was een opea brief aan de Tw ede Kamer der Siaten Ueo raat afkomstig van da redactie van het Weekblad voor Recht aD Phcbt c in weikou brief werl aangi droagflB op lykepgraving en ooderzoek naar den dood van den heer K Of de publiceeriug vto dien brief wai aas zuivere uiting van bi langstelling alleen daa Wttl een haodelii qiiaeilie w iarby papier drakknnten en colportage zoo vonrdeelig mogeigk werden gfëzploiteard behoeft geen vraag te biy en no bekend Is geworden dat iemand die het meaei by bet genoemde blad geïi tereiseard aohynt t4t igo aan mevr de wed Kiatlta ia een aso haar gericht cbryven dd 8 ï ebrnari voorstelt het rextant van de oplaag der strooibiljetten 2500 stuks liefst over te oemea voor f 50 Het scbryven bevat o m deze zinsnede Myn voornemen was om de 2500 hiljsttno welke ik nog over heb weer opnieuw ta lalen rendventeo maar ik boorde van mün looperi dat u daar zeer boos om was alhoewel ik nooit een dame iets weiger ben ik op gebied van zaken doof voor alle verzoeken doob daar ik eens damt niet gaai ue leed doe stel ik u voor die biljetten van my over te nemen Qeeft o aan brenger dezen ow geëerd antwoord mede QHsloit u dezelve over te nemen dan zat ik ze zenden met kwitantie er hy waarin ik verklaar geen nieuwe meer U Uten drnkkan Dat mevrouw K gt en antwoord gaf docb wrl haar advocaat raadpleegde behoeft wel niet gezegd n Sohaffhauieo is Donderdagnncht een jeugdig echtpaar met een kind door koUndarap gestikt Hun tweede kind kon nog in leven gebonden worden Zoodra gy wilt pDau maar dadelyk irKydt gy paard lïSleofat maar dat doet er uist toe Er staan twee paarden buiten wilt gij er een van nttmen ï Met geoqegen De markiezin nam Pauvrette nogmaals in de arnan Toen opende zij hare beurs maar die was ledig Zii hnd al haar geld aan Legncllo gegeven Ik kom wal eens bij u terug moederKerguisee en hy u ook liuf kind Xüido zij Ik aal u met vergeten De boerin h td de bedoeling der markiezin begrepen eo antwoordde ornsiig en eenvoudig Wy verleenea geen gastvrylieid om geld mevrouw Wel hem dio er gebruik van maakl vOoiid moedi rtje zei ede markiezin aangedaan Agy tgt eene brave vrouw God zal u Inonen Na een vluchtige blik in de hut ging ly naar bniteu en bteeg te paard Tiburce deed dit ook es veldra waren zij op weg n ffWillen wy den kortiten weg nemen N vroeg Tiburce terwyl by syo paard lo galop lette n Ta mijnhaer Maar dan moeten wy de rivier doorwaden Dai lal er niet toe doen Op bet kasteel ia men seker ongerust daarom moeten wij ons maar haasten zooveel wij kunneo Wy zullen er bianeB een ar z n ffZeoreet te beter