Goudsche Courant, maandag 15 februari 1897

E WtnterdleDSt 1896 AaogevaogeD 1 October 1 o T T I K D A M Directe SpoorwegverWiwllngen met GülÜA GOUDA 11 91 11 1 18 18 18 85 1 39 8 60 3 67 4 60 11 28 18 32 4 51 11 86 u 12 89 6 4 11 4S 18 46 6 11 11 61 J 82 18 82 12 66 1 69 4 8 4 1B 6 80 KOTTlSltDA M B O U D A 8 66 9 31 9 61 10 19 11 60 19 87 1 40 1 44 9 36 10 17 9 30 9 40 9 65 10 37 6 17 8 61 7 86 8 6 17 6 87 6 84 6 41 6 40 6 47 6 47 HAAG OODOA 4 66 6 6 6 8 l 6 14 6 11 t 1 WoordriKjht 5 S1 6 19 r l Uoudl 5 27 8 86 7 10 7 46 8 18 9 15 9 60 10 11 10 49 GOl DA DEN HAAG Gouda ZevenhuizaD MoerVHpetle Zoetermeer Zegwaaird Voorburg s HaKe ö 7 30 S 86 9 39 10 1311 18 11 15 19 16 18 88 1 48 3 47 4 46 6 n 5 64 8 11 7 80 7 49 88 8 64 9 54 10 8811 O BI 7 42 8 47 11 80 12 40 4 57 e 8 01 l 8 ï 7 68 8 56 11 41 18 61 6 08 8 18 10 16 7 8 07 9 08 11 66 1 06 6 20 i 8 26 10 87 iH 8 18 9 18 10 7 10 48 18 11 4618 46 1 10 8 18 4 17 6 85 6 58 6 88 8 89 7 60 8 81 9 8810 38 11 6 14 46 HAge 5 116 7 80 1 48 8 50 9 19 9 4610 1111 8618 811 36 8 44 Y M 52 10 17 1 41 Z Zeg ö 6 It 10 32 1 S6 Z8r M 6 17 10 48 8 06 Gouda 6 98 7 50 8 18 9 18 8 47 10 1810 6418 06 18 68 8 17 3 14 U T R E O H T Q O U D A 6 83 7 60 9 9 32 10 16 10 88 11 38 18 8 S r8 3 68 4 46 8 1410 38 11 55 18 84 4 16 6 3410 46 I n 10 68 11 1011 11 f 8 46 4 87 6 17 OI D A O TEÏCHT iouda 6 80 6 37 7 18 7 66 8 81 9 88 9 63 10 19 10 57 18 66 8 80 Oudew 6 46 K 64 11 14 8 87 Woerden 5 63 7 3 8 12 t 11 28 2 45 Utraobt 6 13 j 7 42 8 28 9 64 10 61 11 46 1 27 8 08 Naar Amsterdam f Stopt Woeosdajt GOUD A A HSTEBDAH Gouda 6 87 8 81 9 62 10 67 18 1D 4 U inulwdaii 0 8t 8 14 9 8 10 66 1 8 1 16 Mi Ottpt t Nootdorp Laldichwdam en file iwjjk Xisuwtf Btkudoip AMSTEBDA M 6 O U D A ilmiterdam G St 7 16 8 16 9 10 4 8 84 8 68 Ooida 7 88 8 19 9 14 10 10 18 11 18 88 t 4i i l6 Lut ta Oonda JUUftn uil mau iiMmt h nlM op 9 41 I1 M Te WoüW Roteodaal qu dobeMekera der kerk aao eea groot gevaar oDtuuapt Eren oa den dieust viel op het onverwachtst eeu fjroot gedeelte vao bet plaiood oaar benedea De stukken waren vaa zolke groote ftimetiogen en zwaarte dat ware het eeoiKa mintiten vroeger voorgevalleo er zonder tw fil dooflen te betreoreo ware geweest Door deo heer Cogperfl aacbitect te AmHterdam zyu buiten gewoue maatregelen genomen Een vroQW wonende op het Uüpenbargerplein te Amsterdam d elde aan de polttie mede dat haar man in pau haiaelyken twist haar met tabak in de oogsn had gegooid zei weigerJe tcbter geneenkandige hnlp Even daarna vernam da politie dat gennemiie vrouw overleden was Den geneesheer die inmiddels verschenen was eonatateerde den dood ontstaan door overspannen seuowen Ëen onderzoek wordt naar aanleiding van een en ander ingesteld Oe verwoestingen die in den laatïteu tyd in Zwitserland zyn voorgekomen dour hut neerstorten van rotsblokken hebben tot bec rüringen geleid over de langzame afneut n der Alpen Jaar in jaar uit komen masa i rotssteeoen uit de hoogte neder en uilen allengs de meren Men beeft berekend dat de Aare jsarlyka 135 000 kub meter steeiien in bet meer van Brienz brengt welks oever voorheen veel v rder lag De afstand tusscben oiden en nieuwen oever is in 14 ü 15 000 jaren gevuld en aMengn zal het geheele meer aldus verdwynen waarmede echter nog ou geveer 400 eeuwen gemoeid zyu De heraeu waaruit de Aare ontsprin rt nemen elk A i cenwen één meter af zoodat 74 millioen jaren nonilig zullen zijn om ze geheel te doen verdwiinen Na 10 millioen jaren zullen de Alpen geheel vlak lyn geworden en zooals een Duitsch blad opmerkt din zullen de wielryders ongeslooril uit het Noorden naar Italië kunnen ryden Hebben wg bier last van de sneeuw gehad een blik op hetgeen men daarvan in andere landen te verduren heeft zal nochtans hopeti we menigeen tevredener stemmen Uit het Zwitïerschn kanton Wallis wordt gemeld dat h t verkeer lanKS de groote berg wegen ongeveer overal gestremd ia Het dorp Simpetn nabij den Simplonpas ligt onder een laag van 9 meters sneeuw en by het Hospik op de pasboogte ligt zy 12 metera hoog iu Zermatt aan den voet van het Matterhurn gelegen ligt 3 meters sneeuw In Zweden en Noorwegen wits t in den laatsten tyd buitengewoon koud Uit Christisniu wordt gemeld dat te Elverum ten nooideii van de hoofdstad en niet ver van da Zweedschc grens de temperatuur ruim 43 graden CeUin onder O geweest is en een tempefatour van 5 tot 35 graden onder O in de laatste weken niets ongewoons wa In graden Fahrenheit herleid wil dat z ggen dat men er een k udn had van 45 a ü3 graden vorst en de Liagstu stand ruim 77 graden beuedan het vriewpunt is geweest Maat ook diobter by ons had men ruim zooveel last van den winter als bier t latidt l e Keulen heeft bet opruimen van de neeun f 55 000 gekost en had men er dagolyka 350 karren voor aan bet werk Ëen Uoomsch Kathotiek openbaar ouderwgier beeft aan de Maanbodec een iugezoitdeti Btnk gezonden waarin hy o a si bryft üu8 katholieken wordt door J H geevtelyken attugf raden bevolen soinf le hts katho lieke nieuwsbladen to lezen Kan een katholiek openbaar onderwyzer dit echter wet doen zonder zich herhaaldelyk te eigeren aan hetgeen van t openbaar onderwya wordt ge7 eg4 Wordt hy niet vaak beleedigd door hetgem iu die bladen bet openbaar onderwya eu das ook don onderwyeer ten laste wordt geleij d V Dat het en enkele mani is voorgevallen dat een openbaar ooderwyter het gtulsdion tig gevoel dei kiniloren k pl te wil en kan ik 8 40 S 47 8 64 9 1 9 1C 7 26 7 S8 7 89 7 46 7 66 7 üouda Moordreoht Nieuworlrerk OiipeUe Botterdam ftoUerdam OftpoUe Kieuwurkerk belaas niet ontkeDORQ dook wurdt door iergelijke gelukkig zeer zeldzame feiten hel openbaar onderwyft veroordeeld Zuo ja wat volgt dac oit de gebeurtenissen De redactie vao da Maa bodec beeft hetgeen b er volgde geschrapt en geeft daarvoorde Dolgendo reden Door feiten wordt opzichzelve bet bijzonder zoo min als bet openbaar onderwys veroordeeld Maar wat de inzender iosinueerc zoti laster zgn als b zichdnidelyk uitsprak en het zou hem voor denstrafrechter brengen Hy kan zich op gMnvonnis beroepen waardoor de scbald der bedneld personen is erkend en y veroordeeMzyn t I Neen t xou dwaaa en onrechtvaardig tevens zyu om een enkel fei te veroordeelen gaat de onderwyzer voort t Is dui de zg neutraliteit waarom de excommunatie over de openbare school wordt uitgesproken Maar is t niet de plicht der ouders en der geestelijken het kind in den godsdienst te onderwijzen Die doen het zegt o Waarom is dat dan niet voldoende Ik ben geboren op enn plaats in welker omtrek nooit eeu by ondere school is geweest eo op dia plaats zelf ook niet Toch was pi m 50 pCt der bevolking katholiek eu in alle bencheidenbeid kan ik verklaren dat het bijna zonder uitzonderiug echt katholieke menschen war n Meent n dat de leerlingen en het personeel der byz cholen zooveel beter zyn dan van de openb scholen Och kom dat weet ik beter ik die ruim 6 jaren by t bi ooderwija geweest ben Ik 7 al me wel wachien dit te gaan bewyzeu dI dat ik het beter weet omdat tk dan namen moet noemen en ik wil niemand IQ gevaar of in een minder aangeuamen toestand brengen maar bewijzen kan ik Ik weet net het is de pLoht der katholieken omdat de bisschoppen het bevolen hebben bet byz onderw 3 te bevorderen doch ik vraag u of dit dan moet gebeuren met venya te spuwen op al wat by t openbaar ooderwiJB behoort Ën ik herbarl mgne eerste vraag Kaneen kutboliek openbaar onderwyaer zonderergeuis een katholiek blad lezen Is hethem ten kwade te duiden als hy bet niet doet c H Ct € De luit kolonel P F do Kok van het 2e reg inf te a Hertogenboacb zal binnenkort den dienst met pensioen verlaten N R Ct € Aan de iTimeac werd Dimdag oit St Pdteraburg geseind dal et een paniek odAbIabd was aan de benra welke een verbazende daling van alle effecten en aiindeelen ten gevolgd bad Overal in de atad werd gesproken over geruchten van oorlog en pest Zonder twyfel hebben pKCulanten op buu gewone manier misbruik gematikt van de onrustbarende telegrammen van Kreta au deu niet veel goeds beluvenden toeatand te Konstautisopel eu van het naderen der pest tot Ruasiach Midden Azië Vooral petroleum anudeeleu zijn sterk gevallen door de waarachyiilykhtiid dat de pest spoedig den Kaukasu zal bereikt hebbeo Waarschijniyk waren de bericbtpo dat ten sterk militair cordon is opgesteld langs de grenzen van Turkeatau en Bokhara toen de peat zich vertoonde te Kandahar en ook de merkwaardige rede vau sir Michael llick Üuach over Ëj ypte tot op ze ere hooitte oorzaken van de iinniek Buitenlandscl OverzlcliU Naur de Nnue Freie iVessa verneemt luiden de instruction van de cominandantsu der vreemde eptkadera by Creta z er beslist dat zj alle middelet in het werk moeten stellen om een vredebrenk te voorkomen Oe Griekacht flottiile in de wateren van Kreta wordt bewaakt door de international vloot die baar belet tot daden over te gaan 8 17 4 41 6 67 6 56 8 S1 10 17 7 10 10 34 8 34 6 17 7 18 8 48 10 41 9 50 6 18 6 7 88 9 4 11 07 i IO 10 17 11 16 J H t ti De groote mogendheden hebbeo zooah uit Weenen aan de Nordd Allf Ztg gemeld wordl nat de regeering van Giiekenlatid een nota doen toakomen waarin zg baar voornemen te kennen geven elke poging van Griekenland om zicb mat de zaken op Kreta te benioeieu tegen te gaan De mogendheden zijn va t besloten de integriteit van Torkye te besehermen en den wereldvrede te bewaren De mogendheden bebbeu haren gezanten Ie Konatantinopel opgedragen opnieuw te bersadelagen O er de maatregHleu tot spoedige invoering der hervermiugen op Kreta Aarzelt de Porie oog langer de onraiddellyke uitvoering der genomen besluiten te hevelea dan zal haarde verantwoording worden gelaten voor de onvermydelyke gevolgen Deze bedrei iog is niet nieuw voor den Sultan en hy hecht er weinig waarde aan want hy weet dat op het beslidseod oogenhlik de mogendheden het toch niet een worden over de maatregelen om hem tot Onderwerpiu te dwingen Ën in de Kreteoaer qtiaestie heeft de Saltan alleen schuld indien de hervormingen waren ingev rd en da gendarmerie naar het vooretel der lucgoijd ioden gevormd wa zoo op Kreta reeds lang een betre too tand in het leven zyu geroepen Griekenland beeft geen deel aan de beweging zy kwam zeli bet kabinet Delyanni te vroeg Want dü Griekscbe regeering maakte zicb wel gereed het eiland in bezit to nemen en in Macedomië te vallen maar het hoopte daarvoor eeiM in het voorjaar gelegenheid te vinden De Dai y Chronicle vjrneemt dat de Griekflche regeeriug van de mogendheden den raad ODtvanifeu beeft du zaken niet te ver te dryven en alle tappen te vermydou die tot een oorlog met ïurkye kunnen leiden Officieus werd daarby t evoegd dat de tyd niet ver meer i dat Gnekenlanil onvermijdelyk in het 49ezit van bet eihud zou komen Maiir het resUaat zal thans wel zyn dat de manifestatie van Griekenland tevergeefs ia geweest l e fluttilla zal zich er toe hepalen het landen van Turksche troepen op het eiland te beletten en dit zullen de eskaders der mogendheden eveneens doen omdat de landing in stryd zou zyn met de beloften van de Porte Rusland wil thans van geen afscheidiog van Kreta weten De Heer ïfanotaox zal in gelyken geest spreken in de Fransche Kamer Eu in regeeriogskringen te Berlyn gelooft men ook niet dat het tut een stryd komen zal in htt Oosten Iu de Diiiteche hoofdstad beschouwt men de demonstratie van de Grieksche vloot en de trotsche taal gisteren door den ministerpresident Delyannia in de Orieksche Kamer gevoerd voorloopig aU niet anders dan als middelen door da Grieksche regeering aangewend om in de oogen van bet volk een goed figuur te matten met de stellige veiwaobting dat de meerderheid der groote mogendhedeu voorloopig een actief ingrypen van Griekenland toch niet zal toelaten In de itngeeriRg kringen te Berlyn wordt verluid dat de diplomatieke behandeling vau het KretavraBg tuk vooralsnog in het geheel geen betrekking hnbben kan op de aune iatie van Kreta door Griekenland maar ten hoogste op het vast tellen in deu eenen of andereu vorm van eene auzereioiteita bet rekking van Kreta tot dan Sultan De raad van hlate in Spanje heelt by ontstentenis van de Cortes het buitengewoon krediet noodig voor de renten der laatate leening van 400 milioeo p biHta goedgekeurd Over de Üubaanscha bervormin en ral de raad Zaterdag uitspraak doen zoo goed als zeker ia goedkeurenden zin Sagasta wordt de Regentes ontvangen en zal haar namens de liberalen verklaren dat de hervormingen naar den zin dier partij zyn maar dat deze we oht ze zoo vryge ig mogelyk toe lo passen De liberalen zuUeu het tegenwoordig ministerie vooralsnog geen strootje iu deu weg leggen want zy meenen dat geen ander kabinet thans ieveusvatbaarheid zou bezitten Uit Calcutta meldt een telegram 7 36 6 80 6 10 6 32 8 44 4 13 6 8i 2 60 4 40 4 60 4 67 5 04 6 10 BEN 1 54 2 01 2 08 2 14 3 09 4 04 4 83 Utreolit Woerden 8 S8 8 11 Oudewatei 8 19 Gouda 8 32 9 34 10 10 Ondanks de geruchten die het uitbreken der pest alhier treldeo is bier oog geen eoke geval voorgekomen Eveneena ia kct geroebt vau bet uitbreken der peat te Kandahar van alten grond ontbloot tot dusver is in geheel Afghanistan geon enkel geval roorgekonen De Indische grenzen worden treug twwaakk Dieptrenrige byzonderheden vertelt Kenters buitengewone corraspocdeut over den hongera nood in het Britsch Indiacb district Jabaipur 0p straat zag ik ergens een deode liggen en eau stervende er naast c verbaalt de correapondent Zk zag een kind van vgf jaar dat maar tien pond woog By dit schepsel en bij vete andere ly Iers was de huid zoo verschrompeld dat men deu vurm der beenderen van het hoof l kou onderHcbeiden aan de gewrichten zag men de kuobbeld in de botten draaien De oorre poudent meent dat deze bongerinood de beoigste is die van deze eeow bekend 18 De streek h 1300 mijlen Ung en 400 mylea breed en strekt zicb uil van Rawil Pindi tot Ëffain In geen enkel rijk di strict bestaat er kans op een nieawen oogat vóór September Zes maanden lang mo t de regeering das de bevolking onderhouden Do ioschryviug die in Engeland wordt gehouden baett reeds ongeveer £ 255 000 opge bracht d i 3 060 000 gnldeo Volgens beheht uit Kaapstad beeft Fraser de gewezen candidaat voor bet prasidentoehap ia den Oranje Vrijstaat in een toespraak tot de kiezers te Bloemfontein gezegd dat Jameson s inval als erfenis en rasaenhaat heeft achtergelater die slechts door een rust en een verzoeningjigezindbeid welke lange jaren moeten voortduren kan worden oitgewiacht Fiaser veroordeelde de ophitsende taal der pers die verbittering brengt in de verhoudingen tusieben de Boereurepubliekeu de Kaapkolonie en Natal en die in gevaar stelt De Ëogelsohe Regeering erkent de vrieadacbappe yke gevoelens der Boeren republiekeo welnu dat zy dan opboude telkens zich er mede in te lateo Houdt zij zicb er buiten zoo verklaarde Frasar dan aal allea wel terecht komen Dezer dagen is de Zuid Afrikaansche Republiek toegetreden tot de Conventie an Geneve Als da Zwitaersche gezant te Londen biervan aan lord Salisbury kennis gaf verzaimde deze niet aanstonds te wy7 eo op art IV van da Lnndenscbe Conventie volgens welke Transvaal verplicht ia vau zyu boiteoland che overeenkomsten binnen zes maanden kennis te geren aan koningiu Victoria Het Huis van Afgevaard gden der Vereenigde Staten en de Senaat vereenigd in gezamen lyke zitting hebben de electorale stemmen der vyf en veertig staten geteld uitgebracht voor de verkiezing van een president Bat Ooagres beeft den heer Mc Kinley als president verkozen verklaard terwyl de heer Hobart ia benoemd tot vice president Op beide beereo waren twee honderd een en zeventig stemmen nitgebracht terwyl de heer Bryan honderd zes en zeventig stemmen op sich vereenigdp de heer Sewall honderd negen en veertig en de heer Watson zeven en twintig Slechts zes diplomatieke vertegenwoordigers waren by de stemming tej enwoordig de andere vertegenwoordigers waren Haar Ohnrleaton gegaan om de mauoeovree van het Atlantic Blockade Sqnadronc by te wonen De stemming duurde slechts vyftig minuten en de ui slag werd zooder eenig bewya van irihtetumiog ontvangen wat niet te verwonderen was omdat bij feitelyk reeds lang bekend Vht Het Huis van Afgwaardigden werd daarna verdaagd terwyl de senatoren zich naar den Souaat begaven Iu den Senaat deed de heer Morgan wedtjroo een uitval tegen Engeland naar aanleiding van de wet betreffende bet Nicarraguo kanaal Deze senator beweerde dat Eugaland alles deed om het toezicht over bet kanaal aan de Vereenigde Staten te ontnemen Kn hy liet bet niet by beweren maar bracht ook bewyzen aan by legde o o een schryven over van den consul van Nioaragua te San Francisco waarin d z met vernohil TUd vao Greeuw lcli 7 68 7 69 8 6 8 18 8 88 8 S6 8 43 8 51 9 67 10 40 1 18 gun 10 4 ir 0 10 11 10 18 8 63 9 9 9 10 10 87 10 69 U SO 10 4 8 6 7 86 6 27 9 87 9 47 1 64 10 01 10 07 8 86 7 46 10 14 1 40 4 10 4 33 5 82 8 187 18 7 68 9 88 9 68 4 89 8 18 9 84 4 58 6 30 9 48 5 04 6 39 9 69 4 08 4 886 16 6 68 8 507 488 8810 1010 88 7 66 8 09 9 07 10 84 9 88 10 84 f 9 86 t 8 88 8 41 9 49 11 10 7 41 46 6 1 9 7 4 lande feitan untoonda koa Engaluiil llea in hat werk atelda om den invloed ta de Veraenigde Stoten op het Nieatagna kana te dwarsboomen INGEZONDEN M de Bedactmrl Naar aanleiding tan de tolrijke betuaren die Tooral in do laatsts tijden tegeii hel vervoer tan paarden per ipoortrein werden Reait hebben wfl ondorgateekenHen daartoe aangejocht door het Dagelgktcb Bestuur tan do Geldor ohOterijt el aha Maatachappg tan Landboaw ons in Commissie rereeoigd ten einde pogingen in hel werk te stellen om terbeleriog in den bestaanden toestand te verkrijgen llvorens ons echter tot de Pirectiën der betrokken Spoorwegmaatsohappyen te richten namen wg allereer de tryheid om te wenden tot al diegenen die hetzij direct hetig indirect bg de zaak betrokken ign met het beleeld verzoek aan een onzer voor 26 dezer achnfteiyk te willen mededeelen 1 of zij verandering ia den aetnaelen toe stand wenscheiyk achten a wat betreft de tarieven b wat betreft de regeling tan het verroer of zg speciale wenscbpn bezwaren ofgrieven hebben met betrekkiag tot de onderhavige qaaastie of zy feiten knnuen en willen mededeelendie by het vervoer vao paarden zgn voor iekomen waarop hek ter voorkoming van herhalingen wenschelgk is de aandacht te vestigen Wg gaan hierbg nit van de ledaohte dat alleen dan onze pogingen met aoocès zalten bekroond worden wanneer het blijkt dat de wenscb naar verandering in den bestaanden toestand algemeen is en wanneer door fetleu kan worden aangetoond hoe dikwerf en in Hoeveel opzichten bat vervoer van paarden per spoortrein te wenscben heeft otergelateo O D VAN ÜIEPENBKÜGGE lo Volp H A PAUWEN te WestPacnerden F W VAN DULM Arnhem 4 Febr 97 te Arnhem M dt SedaeUurl De kieswet moge voor spilsvond ge vernuften gelegenheid geven tot het stellen van alterlei qiiaestiën die misschien in de practgk zon vaak niet zeilen voorkomen de vraag die X iu Uw vorig nummer ctelt is gemakkelgk gen ï g te beantwoorden Eigeniyk is hetgeen vraag voor wie Nederlandseh verstaat Men bereikt den leeftyd van 25 jaren alsmen 25 jaren geleefd beeft en dus zgn 26elevensjaar ingaat De kieswet spreekt nietvan zgn 25e jaar te hebben bereikt maarvan deu leeftgd van 25 jaar Niemand zaltoch zeggen dat een pasgeboren kind denleeftgd van 1 jaiir bereikt beeft wel kan menzeegen bet kind is in zgn eerste levensjaar Heeft het epn verjaardag beleefd dan gaat betin zyi 2e jaar en heeft het den leeftgd van 1 jaarbereikt na zgn 2en verjaardag heeft hg deoleeftgd van 2 jaar berolkt en is in zijn 3e jaar enz Mg dunkt de oplossing is eenvoudiggenoeg Een kiezer behoort toUe 25 jaar oodte zgn d i 25 jaren geleefd te hebben lijdie op 1 Febrnari 1872 geboren is heeft op 1 Februari 1897 den leeftyd van 25 jaren bereikt Y öeaobte Stadgenooten De Commissie geeft bg deze kennis dat hedenavond de werkzaamheden geëindigd zijo en de werklieden hnn ontslag krggeo daar er geen middelen zga om het langer vol te honden Hopende dat de ontslagen werklieden spoedig werk zullen vinden is de wvnaeh van de Commissie voor Werkverschaffing R E O Xj A 3VC B 24 Professoren in de Medicijnen en duizenden Geneeskundigen hebben verklaard dat de echte Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT een uitstekend onovertroffen laxeermiddel zgn omdat zg op zachte wgze werken zonder eenigen last of pgn te veroorzaken daarby zgn zg volkomen onschadelgk en goedkoop Wie dus Igdl aan verstopping gebraike geen ander middel Niet anders te verkrggen dan in doosjes a 70 CsBti in de Apotheken Hoofddepot F E VA SANTEN KOLFF Rotterdam BurgerlUke Btand GEBOREN U Febr Aiie onders A F Roedolf en M Jougeneel 12 Regerus Eaooh enden P de Boer en M E vu Ammen 13 Eli beth Ggsberta Margaretha onders A Kelder en W van der Laan OVERLEDEN 12 Febr A van der Laan 18 j 11 m S de Koning 80 j 11 m H J 0 Kegser 19 m P O Schouten 2 m ONDERTROUWD 12 Febr A Ma sa r 25 j en C C lan Es 24 j J van Wingerden 28 j ea E H Moerkerk 23 j C Kwinkelenborg 22 j en E Schriek 23 j C A Fortoyo 21 j en S van den Berg 20 j F Sloof 27 j en J G van Wgk 22 j NIEUWE nmm VOOK DAMES en HEEHEN A van os Az Kleiweg E 73 73a GOUDA iieurs van Amsterdam 12 VEBRUAItt ïrkrs lotl rs SU 89 n i 1 851 85 8 86 Vl 28 1 23 63 98 l Wil 104V 104 bsv 69 SO 20 20 20i s 108 42 100 9 7l u tso 705 702 1001 61 1007 205 ll5i 54 88 1S5 74 27 27Va UO 100 206 281 102 62 5S 54 5 135 99 997 6ai 83 79 8 108 102 lOOV n i 184 11 l l 100 60 102 13V isv 57 109f 26 44 200 08 1067 1041 lOS 117 12 V S6 1117 NEDEaLANü Cert Ned W S 8Va dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNQda OM G udl 1881 88 4 ïtALlB InicbrijviBg 1802 81 5 OosTKNR Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 5 Portugal Obl mtt coupon 3 dito tiokf t 3 Rlsland Obl Biunenl 1894 4 dito Gpoom 1880 4 ditobüRothfl 1889 4 dito bij Hopo 1839 90 4 dito inhoud loon 1883 ü dito dito dito L884 5 SpaNJB Perp t achuld 1881 4 TuKKKij Oepr Coav leaa 1890 4 Gec leeoiap seiie D üec Ie niig serie C 2üiDAFft Kbp t übl 1892 5 Mexico Obl Buit 8oh 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 AvsTERDAH OhUL alieB 18B5 3 UoTTEBUAH Stfd ItiBO 1894 3 Nbü N Afr Haiido sr naad Arendsh ïab Mij Cüitificateo DeliMaatpohapiw dito Arn Hvpothoekk paadbr 4 Cult Mij der Vorsteal aaiid 8 Gr Hypolheekb pandbr S j N ederlandBohe bault ftatid Ned Handelmaataoh dito N W fc Pflc Hyp b pandbr 5 ftctt Hypotheekb paocibr 3Vi Utr liyp thoeltb dito 3Vb OosTB Na Oo t Hi iiji bank ai nd B U8L Hyp therkbadk pandb 4 Amebika Equ t hypoth pandb 5 Maxw L O Pr Lieu oert 6 NsD HolL IJ Spoorw Mij anmt M j tot Kspl V St Spw aan i Ned Ind Spoorwegm aiinü Ned Zuid Afr 8piii aaud 6 dito dito dito 1S91 dito 6 Italië Snoorwl l 887 89 A Eob 8 Zaid Ital Spwnoij A H old 3 Polen Warschau Vi oenen anrid 4 HuaL Gr Ru a Spw Mij obl 4 BaltÏBcho dito land Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr Uto aaad 5 Karsk Ch Azotr p kap obl 4 dito dito oblig 4 AUEBlKA Cent Pac f p Mij oM 6 Chic k orth W pr C v aand diloditoWia St Peter obl 7 Denver it Rio Gr Spni rert v u llinois Central obl ia goud 4 Louisr N aabvill Cert T aand Mexico N Spw Mij Ie hyp 6 Mits Kaniaa v 4pct pref aand N York Ontasioi Weat aand dito Pqdd Ohio oblig S Oregon Calif la hyp in goud 3t Paul Mina k Maait obl 7 Va Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp 0 6 Canada Can South Cert v aand Ven C aallw Na leb dc O Amiterd Oinnibua Mjj aand Bottetd Tramweg MHate aand Ned Stad Amsierdam aand 3 Stad Kotlerdam aan 3 Biloie Stad Antwerpea 18 7 V Stad Brussel 1880 2 HoNQ Tbeia KeguUr Gesell rh 4 Oostbne StaataUening 1860 3 K K Coat B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1868 Ned Ver Bes Hvp Spobl cert ADVERTENTIEN 1 V Heden overleed in den ouderdom 1 1 van 92 jaar Mejnffronw OATHAaiNA 1 1 MATHEA VAN LOON 1 1 Amersfoort 12 Febrnari 1897 1 1 Volatrakt eenige kennisgeving 1 De ondergaiaekeiide Iwtaigb ign harieIgken dank aan allen dia kern bigken van belangitelling gaven bg agne benoeming tot Hoofd der 2e Koatelooze School G D HEIJ Krimpen a d IJul 13 Feb 97 Faillissement Deuiiiers By beschikking van den KdelAchtbaren Heer Rechter Commiasaris in het failiiasement van J H A DËUMEK8 kleederbleeker te Gouda dd 11 februari 1897 is bepaald 1 dat de schuldvorderingen met de noodige bewgsslukken bg den Curator moeten z n ingediend voor 13 MAART a s 2 dat de Vergadering tot verificatie der schuldvorderingen zal plaats hebben op MAANDAG 29 MAART 1897 des v m te U i uur iu het Gerechtsgebouw aan het Haagsche veer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM vin o r LOEFF Kleiweg 28 Gouda Faillissement VAN VLIET wed de DELroo By Tonnis der Atrondisaementa KechtbüDk te RoiUrdam d d 10 Februari 1897 ia EVA VAM VUET weduwe W de Diugü broodbakster enz wonende te Zevenhuizen verklaard in staat Tan faUllsaementé Tot Uechter Comtuiasarifl ia benoemd de EdelAchtbare Heer Mr H R A BOONEN rechter in gemelde rechtbank en tot Curator de ondergeleekende De Carator Mr M M SCHIM van die LOEFF Advocaat en Procureur Gouda Kleiweg 28 GI V11AAGD Tegen 1 Maart e k dooreen Heer gevraagd KOST en IFWOITIÏÏG met rrge Kamer en Slaapkamer Vnur en Licht Brieven met pryaopgave te adr aseerea aan h t Bureau decer Courant Lett G No 2425 Openbare Verkooping te HAASTRECHT m teu overstaan van den Notaris j£ y J KOEMAN op DINSDAG 2 MAART 1897 te 10 uren aan het huis B 14 aan de Hoogstraat aldaar VAN een netten goed onderhouden INBOEDEL waaronder Mahoniehouten ea andere TafeU lasten Waschtafels en Stoelen Spiegels en Schilderyen Pendule met Candelabres Vloer klaeden Hanglampen Qlasgordynen Kristal Glas en Aardewerk Fornuis Kachels roet toebehooren Ledikant een Brandkast een Toonbank enz Te zien Maandag 1 Maart 1897 van lü tot 3 uhr TAi DART8 E CASSÜTO Turfmarkt 17 1 Gouda h van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag Tmi POiKE ovnT w SCHIEDAMMER GEirE ER Merkt Verkr gbaar b i M PEETER8 Jz N B Als bewÜB van echtheid is eaobet en kurk ataeds vooraien van den naam der Virma F BOFFK NIGHTCAP liTat is de Mate iawiMai kfu lid BkKimaiak Lsadaa u kortom atewendaotegaa teiaii njaen raa albriei aard Vit B t lMtlMiiini IEii fcerfainlxpeller Yg BOtt du itawls JD ieder huiageun AaliBr PaiiKExpeiierT Pnja 50 oeit 75 t aa ƒ 1 25 de Sawlt Voorl dsn in de meeete Apotheken an b j F Ai ttio6t8rt Co ta Rotteidun Te GOD DA bfl A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Het Fotograüscli Atelier STIOIO is dagelijks ooic des ZONDAGS geopend wm tt Album portretten nut 2 Proeven f 1 B0 P VAN DKR WAALS Plnwoelen Singel SSÜ by do Tieudeweg VIEUX COGNAC Aanbevelend Siz nr Mf ruim$oim IRVA SCHAIIÖ C Slotemaker Co Koninhmke Mach inale Fabriek DE HONIGBLOEMf van II I van Schalk Go gevestigd te sOravenhaye K eppletttraat 20 en 99 nsby do Itegeutesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien giJ hoe t I gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrnivenBorst Honig Eitraot FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkragbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Oouda E H ViS MILD Voorstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boelcop B V WIJK Oudmai r M KOLKMAN Waddmxneen E n ware Schal voor de o ugelnkki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe me nitapattin en ia h4t beroemde werk Z Dr Retau s ËLk BEWARIi G HollandeolVe uitgave met 27 afb Proi 2 gulden leder die aan de vBrsohrikkelnke gevol gen van deie ondeugd Ijdt moot het lossn de oprechte leering die het geeft rea t jaarltits ijjiiiend van een ssekeroD dood Te verkrygen bfl hetVerUgs Magaain te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen iiiMnding van het bedrag ook in postzegiils en in alken b ekkwdel in HolUnd