Goudsche Courant, dinsdag 16 februari 1897

Dinsdag 16 Februari 1897 35ste Jaargang No T198 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst v 1 5 regels a 50 Centen jpdere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave deïer Courant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitzondering van Zk n en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VUF GENTEN De Landbouwerswonlng no 54G BERGAMBACHT waarratt de openbare rerkoop werd aangekoudigd is ÜITBEMBVEBEOOET J P Malililedc Notaris BergamlaclU 10 Febr 1897 IEDERE PROEFNEMING leidt tot voortdurend grooter besparing gereed voor het gebrntk bceto fabri eaat nitgehranA en gereed voor verzending Toor ieder consument dadelyk in gebruik te nemen onovertroiïen licbtkracbt langste brandtijd en goed passen gegarandeerd Aangeboden a 48 ceuti per Uuk per domyn t 3 aO Franco tegen rembours WILLI BUD Berlijn W 35 Berliner Gasglühlicht Industrie N B Correspondentie rerzocht in Daitscbe of Fransche taal Lijders aan Dauw of Haarworm drooge Tochtige Schnbbendonwworm en he met deze kiraal gepaard gaande zoo ondrageigk lastig tjeuken der huidt alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door J r Hebra s Mechtentodt Onschadelijk Gebruik UUvendigt Frjjs zes gnlden Ned Ct tegen Toomitbetaling ook postzegels waarop toezending Tolgt rrji van port en inkomende rechten Verkrijgbaar by de 8t Marien Drogerie JOanxlg Uuitscliland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische Wasscherij H OI PeShEIMEB 10 Kruiskade Motterdam öebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het stoomen en verven van ïle üeerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plnohe mantels veeren bont enz Oord nen tafelkleeden ene worden naar de ienwBte en lafifcste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverld worden onsohadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aHevarbal n 3 di n te verven goederen in eens week Agentuan h de Firma Wed BOSMAN te Gouda Cognac fin Bois 1 1 AO de Lltar De COaWAO ffIN BOIB riui da BocUHé JLtkonytao wordt galSTerd In Taneval ds bemand fleisoheo van 6 liiter Inhoud Toorilen Tan het atttrat ran Sr P S VAN HANUni HOOS Proefflescfa A f I 30 ÜlUlultaad TerkrUgbaar Uii P H J mWANKÜM MELKEUT Oostbaven j el o J H ROODE Zeugestraat INo 85 Eet Depot der Heineken s Bieren levert alle soorten dezer Bieren op fust tot Brouwerij prijs en gebotteld tot concurreerende prijzen Heden tweede zending BOCK BIER per 1 1 fl 20 Ct per 1 2 rt 10 Ct vrij aan huis Mineraalwaterfabrick DE CASCJADË levert alle soorten fijne LIMONADES en LIMONADE SIROPEN Specialiteit in Eog elsch en Ilollandsch Stout iGroote Voorjaars Uitverkoop V in het MAt AZIJ W m mmM mms van al de voorhanden zijnde Schoenen legden spotgfoedlioope prijzen ü CONTAIT De prijzea zijn zoo liia gesteld hl een ieder kan kaopen Aanbevelend J m SOMEVELD Lange Tien eweg D 71 T7 OOI3TZiBTT13 a FINALfi UITVERKOOP oO korting op Luxe Artikelen 50 25 o op hnislioudelijke zaken 25 o Firma BEG EERWelter Schoen en Laarzenmagazijn zal van af MAANDAG 15 FEt RÜAIll eene GROOTE IJITVERKOOP P R IJ Z E N Dames Engelschlederen Knoopl 3 60 Elastiek Laarzen 2 75 Kamgaren met Elastiek 2 90 Kamgaren Knooplaarzcn 3 75 Kalfsleder Knooplaarzen 4 50 echte Engel Rijglaarzen 2 10 PRIJZEN Heeren Bottines van af f 2 80 Handwerk 3 60 Engelsche Jachtschoenen 3 754 25 Kalfsleder 6 00 Molii rBchoeneD 2 65 2 10 Jongens Zie de Uitstalling Laat u niet verblinden met Cadeaux s maar let op de lage prijzen Aanbevelend B VAN TONGEBLOO KORTE GROENENDAAL iNTed 2v £ t toex Tran ISTijTrerlrLeld Uepartement UOVItMt Buitengewone Vergadering op 5 MAART 1S97 Onderwerp HET SUEZ KANAAL Spreker de Heer T X TTT C03ïTS 3D roor der Maatschappij Oiid Bot ditispeeteur v d Waterstaat en Vour INTRODUCTIE Kosteloos van NIET LEDEN en DAMES ligt een liist ter teekening bij de H H J van BENTüM Zn en bij de Bestuursleden de H H Dr U USSEL de SCHEPPER C W v d VELDE G L SCHIM VA f DEB LOEFF en J W MOLIJN Secretaris Qondi Druk vu A BUNKHA k MON Xederl R K Volksbond Afdeeliog Good op Zondag 21 Februari 1897 des avonds te 7 uur in de Zaal tKanatraioc der Soeietait 0n8 eaoegea te geren door de Tooneelrereeniging Kanat na Arbeid en met welwillende medewerking der Zangrereeniging St GregorinBc beide onderafdeelingen van den Ned R K Volksbond Afdeeliag Gouda opgelniaterd door hW Symphonie Orkest van den Heer C Van dse WANT Xoeqangskaarten zgn verkrugbaar bg bet Afdeelingsbeatuur de Propagandaclab het Beatuur ran borengenoemde Tooneel en Zangvereeniging Wed A QUANT Kleiweg en bj den Bode D viK UAM Doeleateeg 238 ü f 0 50 en f 0 30 per persoon lid of geen lid van den Volksbond tot ZONDAG 21 Februari Toormiddags 12 uur en op den avond der Uitvoering aan het loket voor zoover nog plaatsen disponibel zjn Het Bettuur PBOGRAUMA 1 Zang Op het Kerkof C C A DB VUMH BoeiersUed 3 De verliefè GEHEIÏÏli SECRETARIS Oorsponkelijk KLÜCHTSPEL in één Bedrflf 4 Voordracht tDat weten we niet xoo precies 5 t Sequah of ie Twee Bheu matleklijders Zang Lofgang J iU A BsLUB fs Voordracht De Dorpskomiek 8 Een Onrustigfe Macht Van eene levering overgeblevene 2000 staks loogenaamde Oorspronkelijk Klnchtspel in één Bedrgf ord n weeeriB kleine fouten niet Bt volgens model ulraevoerda iden tut den iipatpr B vhq fl i TS per etnk roclitHtreeks aan H H Lnndhouwera enz u 11 v e r ooht Sees UIKKE oif erMlIJtbave I hen8 Ij warm kIm een l elo cii l 0 x KI i M oot due het Paiird gebeel bedekkend donkevbrnln met bonaaide randen en van bfeede atreepon vooralen Kleine voDrraatf Engelsche Spon Dubbel PaardenSekens Oranjpklenr gr c lüoxïO betiaaid iaat t praolilige breeds itreepen voorzien biadaii wij w i lnenB zeor gcnngo mlecbts door Hmime van iet vak Umerkbara finten a ƒ 4 p Htuk Rftii werkpIgk waarde f ï I Btmteilh agon ta zBnian met dui dtilljk EidrtH tegea vooruitbetaling of rembonm nan Verzendhuis Merkuwr Commai dit Maatii lmpiiy € chn1iert Vo Aiiiëterrtam N Z V iorbargwal 3SB StoUwerck sche Borstbonboos gefabriceerd na voomohrift van den kon niuversiteits Fro £ Qehm Hofirad Dr Harlan Bonn hebben sedert 50 Jaren ab verzachtend middel tegen hoesten heescUieid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen By spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pt ee i 25 cent Alom verkrijgbaar Sociëteit ONS GENOEGEN f Abonnenient Vooritelllnr DoDderdag 18 Februari 1897 KONINKLIJKE VBREENIGING HET NEDERLANDSCH TOONEEL Het Paternoster Drama in 1 bedryt Gevolgd door MJijnlieer gaat naar buiten Bljjepel in 3 bedrgven Aanvang half 8 uur gfP Gewone bepalingen en prgun BINNENLAND GOUDA löPebraari 1897 Door de KieBvarMDiging Ons Be1aog voortgekomen oit led D tbd de afd Goada van bet Atg Nfld WerkliedftDverboDd is Donderdag j l het volgende iirqgramina vattgeateld PROGRAMMA Art 1 Uitbreiding van bet kiesrecht los van etkeu band belaHing Art 2 UitbreidÏQg lao het OBteigeniogsrecht Art 3 Minimum loon en maximum arbeidsduur beoevena beperkiog van vrouwen en kinderarbeid Art 4 Het cpricbten van Katnere van Arbeid tea einde ta voorkomen overmaMgen of onvoldoend betaalden looosrlieid b te verbinderen eiken arbeid van kinderen welke schadeiyk is oor hntine gezondheid enontwikkflliog c te waken voor veiligheid in fabriek eowerkplaatsen d tt voorkomen dat arbeiders wier arbeidskracht door onderdom aiekie of 0Dge al isverminderd of te loor gegaan atbankeiyk worden van openbare kerkelijke of particuli re üeidadigbeid e te zargen dat de rechten der arbeidersniet minder dan die der werkgevers zyii gewaarborgd Art 5 VerbeteriDg van den rechtstoestand der vroow go wat haar vermogen als wat hur persoon betreft eu in t byzonder lot waarborging van ht t recht der gehuwde vrouw op de opbrengst an baar arbeid verbetering van den rechtatoeataod van natanriyke kioderen in het bgxooder door epbeffiog vau het verbod van onderzoek naar het vaderschap Art 6 Bestrydiog vnn werkloosheid en ipitelling va arbeidabeurzen door de overheid Art 7 Beperking der armenzorg door verplichte verzekering tegen de gevolgen van ziekten invaliditeit onderdou werkloosheid voor iLvaliditeit en ouderdom door den staat tevens verzekering van een wekeiykechen rustdag 100 uoodig de Zondag Alt 8 Concentratie van armenzorg Zorg van de overheid voor voldoenden onderstand vaiv holpbeboevendeo zoo dikwgU die niet of niet voldoende wordt verstrekt door kerifeiyke en particuliere liefdadigheid Toezicht van overheidswege op inatellingen ter verpleging van onderlooze en verwaarloosde Itindoren tEVlLLETO X De amazone en hur geleider reden nu ia vollen galop de eenzame vallei door met hare bloeiende wegen eo hare kleurige velden hier en daar door een boscbje afgewUseid wawvan de gele bladeren door den storm waron voortgesweept Beiden zwegen terwijl tg de blikken Heten gaan over den omirek en elk van hen bijwyleu den ander aanzag die naast hem voortgalopeerde Dio voraohende blikken van mevrouw Treanna waren zoo wel toe te schrijven aan nieuwsgierigheid als aan vrees Al moeit ook de onschatbare dienst die de jager haar bewezen had dat laatste gevoel bij haar geheel hebben uitgedoofd toch kon zij die vrees niet geheel overwinnen toen zg sioh alleen bevond te midden van deze verlaten streek met een man dien zy niet kende en wiens uiterlijk getuigde van eene verregaande wanorde en zondarlia e woestheid Wat Tiburce betreft deze aobeen zijne oieuwsgierigheid te hebben bevredigd slechts na en dan vestigde bü een blik op de markiezin AU hy haar dan eenige oogenblikken had aangestaard wendde hij het hoofd weder af en eene schaduw van weemoedige overpeinzing teekcnde loh op zqn gelaat en straalde ook uit zya groote blauwe oogen Zoo bereikten zij den voet van een hettvel aiet ver van den ingang van een steeoaobtig pad tttsselwi twse hooger gelegea landen waarran de Art 9 Seherper toezicht tegen de vervalacbing van levensmiddelen Opheffing van het Staatsbelang by en krachtige bestryding van drank en opinmmisbroik Art 10 Invoering van leerplicht tot 14 jaar en uitbreiding van kosteloos hooger onderwys Kosteloos onderwys voor onvermogenden Invoering van een uitgebreid beurzenstelsel van Staatswege Art II Herziening der directe betastingen naar het beginsel van belasting oaar draagkracht Afschaffing der accynBon op levensbehoeften Art 12 Afschaffing van de dienstvervanging en beperking der uitgaven voor leger en vloot Art 13 Eeovoudigft en gosdkoope recbtsplegicg tevens schadeloosstelling voor onschuldig veroordeelden Art 14 OngencbondHQ handhaving dor vrgheid van vereeoigea en vergadereu De Ouderofficiers Societeit t Eensgezindheid t gaf Ziterdagai ond Fene nitvoering in de zial Kuastmioc der Sociëteit Oan G noegeo Velen hadden va de aaogebodeo introductie tfebrniJE gemaakt zoodat de zaat zeer toI wa Het programma werd flink afgewerkt Vooral de voordtacht van ProleKSOr Mompitec en het blgspel in drie bedryven Wip i werden flink en zeer goed vertolkt Ooic de overige nummers van bet a n afwisseling zoe ruke programma werdeo accaraat en net uitgevoerd Een gezellig bal besloot het verdere vao dt zen avond wy gelooven te kannen volstaan met de mededeeliug dat alien zich koatelyk amnseerden Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Bruioissa ds P P J vftn de Piasscbe te Gouderak Beroepen by de Gereformeerde Kerk te Cafelle aan den IJsel de heer W HooglaiSd cand te Amsterdam Beroepen by de Gereformeerde Kerk te Haastrecht de heer H Thomas cand te Steeawyk Het water in de Lek is zoo hoog gestegen dat nUe uiterwaarden blank water vertoonen en reeds een paar schotbatken in de poort tj Schoonhoven moesten worden aaugebraoht De overtocht wordt er natunrlyk door bemoeilijkt hellingen met wortels en struiken waren bedekt Daar konden geen twee paarden uaait elkander loopcn Tiburce hield het zijna ij om de markiezin vooruit te laten gaau Die beleefdheid die meer eeue instinctmatige bewegiog scheen dan seu daad van hoEFelijkheid werd door de jon dame niet goed Ook zij hield plotseling haar paara in en zag haar madgezel aan met een blik vaa oobostemd waotrouweo De jager begreep terstond hoo belcedig nd die aarzeling voor hem was ll j haalde bijna onmerkbaar de schouders op on zette z a paard aan ten einde voor te gaan Maar mevrouw Troanfla kwam eensklaps tot inkeer eo het bnm den tijd niet om aan dat plan gevolg te gevea Beschaamd eu blijkbaar vol berouw over hare daad deed ntj haar paard eon sprong nemen en hem voergBaode riep zij De dames eerst mijnheer Toen galopaerde zij voor Tiburoe uit zonder eene enkele maal om te zien beducht dat die beweging door hem zou worden toegeschreven aan ouruat ofvrees Dit verwondorde Tiburce maar bet gat hemtoch innig genoegen 1 h minachtende irek die om zijne lippen gespeeld had verdween on een ghmlach verving de sombere uitdrukking dio plotseling op zijn gelaat te lezen was Toen sg het midden vaa den weg bereikt hadden hielden beiden hun paard in want da helling werd te sterk en de grond glibberig Tibnrce bleef altyd achter tot een mosUp van zijn paard do aandacht der markiezin op hem vestigde f Pas op riep zij de weg is sloeht Ik dacht waarlyk dat ik een buiteling sou maken ntwowdde b j dat kemt ar van als men aaaz de Uet water op de Waal is zdovenl gevallen dftt het oudor verbodsmerk staat en aldus de stoomvaait hervat mag worden Do heer P van der Hoog vsn Krimpen a d Uk lid der Prov Staten van Zuidholland is Vrijdagavond te Schoonhoven opgetreden op verïoek van het bestuur der liberale kiesvereeniging aldaar ter behandeling van de nieuwe kioowet en van het program der Liberale Unie Heden al de sBond van Nederlandsche Snikerfabrikautenc weder eenë ergaderiog houden In deze vergadering is meti dan eindol k voornemens de beetwortel pryzeu vast te stellen voor de campagne 1897 98 De correspondent der N R Ct f te Batavia seint onder dagteekening van 13 dezer Het mi itaire gerechtshof veroordoeldn luitenant Hoolboom ter zake van het artdUfieongeluk in April jl in Atjeh voorgevallen tot 3 maanden gevangenisstraf Het in dit telegram bedoelde ongeluk i waarschyriiyk op 18 April by het intrekken van de militaire punten Auagalueng Lambarih Lamsoi t eo Seuelop gebeurd toen by de Buropeescha compago e vwa het 12de bataljon 6 fuseliisrs gedood en 4 rwaar gewond werdeu do ir een ougelukkig graoaataohot onzer eigene Het stoomschip G lderlaud is Zaterdng met het middaggetyde op de twee nitstaaiide ankers niRt 4j duim stalen trossen ruim een cchoepslengte meer zeewaarts gebracht eo ligt thans mnt den kop om de Noord De 8 epbüoten Wodan Rotterdam en do Vlaardiugenc waron by de stratidiogKptaats doch hebben niet getrokken Wanneer zee en wind gunstig blyven bestaat er veel kaoe dat de Gelderland met het nachtgetyde vlot komt Ue iuspecteor van het loodswezen was met de Zeemeeuw t op de strandingsptaata Door de politie is Vrydag in Deo Haag in zyne woning sHogehouden een man die voor een te Rotterdam wonenden hiiiseigeuaar panden in Den Haag in opzicht bad eo verdacht wordt sedert 1895 verschiltende bedragen ongeveer f üOO ie hebban verduisterd ten nadeele van zyn principaal De aangehoudene werd nadat proces verbaal was opgemaakt op vrye voeten gelaten Men meldt uit Haarlem In zake den moord op den R amsinge die lucht kijkt De lucht is prachtig hernam de markiezin die een praatje wilde maken m t haar geleider zoowel om haar vrees te verdrijven die nog met gohoal geweken was iTaltt om te voldoen aan hst gevoel van nieuwsgierigheid die zy niet geheel kon onderdrukkoD Ï Zte eens hoe zaohtblauw bet uitspansel is en hoe liefelijk da avondster flikkert in de schemering Inderdaad het is schoon t is als een treurig gtatemd gemoed waarin plotseling dq hoop ontwaakt antwoordde Tibarce peinzend Dat is eene z er goede en juiste vergelijking sprak de jonge vrouw terwgl zij baar paard nogmaals een weinig inhield zoodat haar r iedgszel naast baar kon rydeu waartoe le breedte van h t pad thans gelegechfid gaf Mag ik van u weten wat gij eigenlyk uitvoert Das winters jsagt ga Ën des Bomers visch ik Ik heb die twee beïigbeden gekozen in de hoop daarin da eenzaamheid CD de afzondering ta vinden waaraan ik behoefte heb Eenzaamheid cd afzondering herhaalde de markiezin die ondanks zich zelve aan eene opwelling van spot toegaf dat zijn erustige woorden en die zouden doen gelooven dat g j u t beklagen hndt over de mensch ia bet algemeen en de vrouwen in het bijzonder vMisschien antwoordde Tiburoe ocverschï tig Maar ik beu niet jong genoeg meer om mij om hen te bekommeren om de maoaeu zoo min als om de vrouwen Ik ben tevreden wanneer ik hen zoo spoedig mogelijk vsrgeet Dat is wel zoo gemakkelijk dan hen te haten of te verachten Tiburce had die woorden op semgizins stroeven toon uitgesproken De markiezin was bsdaoht dat in Februari 1892 plaats bad is door jhr mr A J Rotbaan Macaré officier van justitie persoonlyk weder ern onderzoek ingesteld te Halfweg waar een ingezetene zieb zeer dubbelzinnig omtrent dien moord bad oitgelateu Verschillende personen werden geboord Zyn wy goed ingelicht dan is reeds vroeger in dezelfde richting als nu geschiedde een onderzoek ingesteld doch zonder rosulUat De redaetia van de Nieawe Uaarlemsoke Courant deelt het een en ander mede over de werkstaking ïn de drukkery van haar blad waarover ook wy een bericht ontvingen Dat verbetering van materiaal zon geSischt zyn Düemt zy beapottetyk daiir de drukkery gebeel eo al naar de eisoheo des tyds is ingericht Verder verklaart zy dat de eisoheo der werkstakers niet zijn inqewiltigd By de terugkomst van lea heer Küpper uitgever on hoofdredacteur der courant werd de quaeatie die tydeus zyn afwe igheid opgeworpen werd doch waartoe met dt minste reden bestond geschikt Door den minister van binnenland cke £$ ken is aan de roramissarissen der koaiogiu een sobrijven gezonden wasrl y hy naar aanleiding van de talryke verioekeu om inlichting betreffende de uitvoering der kieswet welke by liJD depsriementinkomen mededeelt gaarne tet tnlleu zien dai de burgemeesters sicU in de uiet rechtstreeks tot hem doch tot de commisHarissen der koningin wenden zoodat allern ingeval by hen zalven twyfel rijst omtrent de te volgen toepassing zyiie tn acheo komst zal behoevfu te worden ingeroepen Het Oada Dordtf dat op de tentoonstelling van Vak en Kunstt te Dordrooht verryzen zhI belooft naar de teekeningen te oor deelea eea aantrekkelijk plekje te wordeb De aanleg omvat een voorplein dat zich links en rechts nitbreidt als een bebouwde graoht waarover twee brnggen naar bet ruime marktplein voeren Het eigenaardige vao de karakteristiek He eeuwsobe omgeving werdt nog v irhoogd door de omstandigheid dat de archiieoteo alleen gebouwen hebben gekozen die werkelyk te Dordt biügtaan hebben Z o viodt men er o a de Kloveniarsdoelen waar de Synode van 1618 19 gebonden werd het bais Simson waar Albert XP Buigen tyd gewooad keeft het buis De Vygeboom waarin Brabantme Van Nassau dochter van Prins Willem den Zwyger geboren is en voorts tal van woonhuizen met biato ische namen of nitmnotend door scboone architectuur Ofior het aanhreniren van torentjes iniprin zij hem boloedigtl hixl on op zacltteu loon sprak ly Dan düüt bot my leed mynheer dat ik u weder er aan beu heb bonnncrd Ook mij spijt het mevrouw want meer dan gij zelve rbisBchiea vermoedt hebt gij de herinnering in mg levendig gemaakl aan lang vervlogen dagen De stem van Tiburce beefde eenigszina en ook de markiezin was getrotfen nik beu u to veal verplicht mijnheer sprak zij op ontroerden toon om er geen berouw vnn te hebben dat ik u onwillekeurig heb leod gvdaiu Ik hoop dat die indruk zeer spoedig bij u zil zyn uitgewischt Ik hoop er etruks niet meer uuu la denken De beide ruiturs hadden uu den top van den heuvel bereikt die zich boren eeoe diepe vallei verhief welke door een laï n lergketxn was begrensd Ü y zagen thans duidelijk de torentjes van het kaiteel Treanna die zich scherp afteekenden tegen het hel dere vei schiet Ik ken doza streek zeide mevrouw Treanna maar ik hoop dat gij wel zoo goed zult willen zyn om mg naar myn kasteel te vergezelten tot da poort daar zult gy wel geen gevaar moer te vreeten hebban Is er dan hier govaar Voor u misiohioa mevrouw zoo gy alleen waart ff Denkt gy dan dat er disvAu zyn Op die vraag die zij niet g heel uitsprak lag Tiburce de markiezin aan met een trnstigen aft bezorgdan blik Zijt gy zoo zeker dat die twee maaaeo roovers warear vroeg hij