Goudsche Courant, dinsdag 16 februari 1897

GOUDA ROTTIEDAM a ud 6 30 7 86 8 Ï0 8 10 9 10 9 86 10 17 11 81 ll U 18 18 18 26 1 S9 8 60 3 57 4 60 Moordrecht n 7 SS 8 47 11 88 H 19 38 4 67 Nieuwerkerk K 7 89 8 54 11 86 tl 18 89 6 4 OapeUe H 7 48 9 1 V f tf 11 48 II 18 46 6 11 Ootterdun 7 7 S 8 83 9 1C 9 30 9 40 9 66 10 87 11 61 1 88 18 38 18 55 1 69 4 8 KOTTERDiM 4 16 6 80 GOUDA Bottordun 4 85 6 BS 6 17 6 61 7 86 8 8 56 9 81 9 51 10 19 11 50 18 81 1 40 1 44 a paUe 8 5 8 8 V f V 10 89 1 64 Ki u rorkork 8 14 8 11 M V n 10 8 8 01 Moordrecht S il 19 X w H 10 48 i 8 08 ttoud 5 87 85 7 10 7 46 8 U 9 1f 9 60 10 11 10 49 18 08 18 47 8 14 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1896 Aansevangeo I Oclober Tyd vao Greenwich 00UD4 DKN H4A6 ftouda ZbVenhuizen Moerkapelle Zoetetmeer Zegwsard Voirbur f Haro Q 7 30 8 86 9 89 10 1311 13 11 16 18 16 18 88 1 48 3 47 4 45 5 18 5 64 8 11 7 90 7 49 r 38 8 54 9 64 10 881 M 7 48 8 47 11 80 18 40 4 57 8 01 10 08 1 1 7 68 8 56 11 41 18 61 5 08 8 18 10 16 V 8 07 9 08 11 55 1 01 5 80 8 8 10 87 lH 8 18 9 U 10 7 10 48 18 11 4118 481 10 S 18 4 17 6 85 5 69 8 88 6 89 7 80 8 81 9 9 8810 88 11 11 46 O 1 D A C T B I C H T OsilU 6 80 6 87 7 18 7 65 8 81 9 88 9 68 10 19 10 67 18 56 8 80 8 17 4 416 67 6 65 8 31 Oudew 6 46 f 64 11 14 8 37 7 10 ffurdu 5 68 7 3 8 18 f 11 81 8 46 8 34 8 17 7 16 8 48 10 41 OttHht 6 13 i 7 48 8 8S $ 9 64 61 11 46 1 87 3 08 8 50 6 13 5 7 88 9 4 11 07 I Miw inaterJam + Stopt Woeiudw GOUD A A HSTEKDAU Otiad VSJ Ml l 18 10 4 U iM 7 61 10 11 1 cat 8 14 JT 10 5 1 8 1 18 H 8 16 11 J gtgpt te Nootdorp WdwheodAiii ei Blejiwijk Kniuw sn Hdtndoip H A A G 6 O UD A l i Hage 6 48 7 80 TM 8 60 9 19 9 4610 1111 3618 881 36 8 44 8 40 4 10 4 88 5 88 6 187 Voorb 5 68 10 17 1 41 4 89 6 18 Z Zagw6 i 10 88 1 65 4 68 6 80 Zer H 17 10 48 8 0 6 04 8f Onada 8 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1 10 6418 0619 68 8 17 8 14 4 08 4 886 15 5 68 8 607 I t T E B O H T B O U D 4 tracht 3S 7 60 9 8 88 10 15 10 88 11 38 18 8 8 08 3 68 4 45 8 14 Woerden 6 68 8 11 10 38 11 56 18 84 4 16 6 84 Uudawater 8 19 10 46 i 4 84 Qoudl 3 88 9 34 10 10 10 69 11 1018 11 3 45 4 87 5 17 10 17 t0 8 10 84 AMSTIKOA H S O 8 D A AKltardua 0 8b 7 16 8 16 9 10 41 1 84 1 58 SoidA 7 11 8 19 8 14 10 10 11 1111 88 U8 8 88 Lut te 0 d Utl m It Hiu uwt m aiat op 10 8SI 7 41 8 1 LM II geada koeken uititekken e d woidi de scbildaracbtigbeid vaa het geheel nog aaotrekkeIgker iotiemer en gezelliger terwgl deaaowezigheid tïd eeo gracht eo vao rrij goed ootwikkelde boomeu niet weinig al bydragea tot bet rerhoogeu der vrieodeiykheid i a bet gekeel Deze geheele oude stad wordt verraardigd Hu zg ataff een materiaal dat het oude muoF houi ea metaalwerk bedrieglyk nabootst zeer btcbt is eo goed bestand tegen de iDvloedeQ Tan weer ea wiod Van morgen kwam achryft de Zutf Ct een allerTermakeiykste buitengewone correspondent otite redactiebamer binnenrollen Het was een vroolijk boerljr dat zelf Terbazende pret van zyo bericbiec had Ëa schreeaweu dat by deed H cheen de ibeeran van de krante wel voor stokdooi aan te zien Nu maar l geval speelde to88cbeQ Biandeuborgh en Vreedenborgb ie weet wel buten d HoapitoalHpoürte Zoo a gekken haas hè k in mien lèvui niet weor ezien Bie vloag zoo perdoes dy weg oaver t huua in van Bakker net in èe pot die op t vaar biog eo doar ze M deksel van af e et badden I ËQ het boertje aebndde nog van t lacben om Boo n gekken haas Hj verklaarde het geval dan ook voor te koddig om bet onvermeld te laten en was daarom bard naar de krantc geloopen Ata d er een kleioiKheidje voor kon overachielen dan hield do occassional reporten zicb ove rigene aanbevolen wanthet waazoo n schralec tyd M de atfikkert en toen zette hy een v ol minder vrooiyk gezicbt dan in den beginne en we lieten onzen twyf i maar verdwyoen of de man loms dan zonderlingen baas gepbantaseerd bad vooral omdat een betronwbaar man odb dezen eigen morgen BOg bad medegedeeld ditt er gisteren ook een baas in de Ko enboflaan was gezien Wellicht dat d hazen daar eerlang ook den den bewoners wel io de braadpan vliegen Op het offioieele bal dat jaariyki door den Paryechen Gemeenteraad wordt gegeven moet het al zeer raar zyu toegegaan Da Figarot geeft eene heacbryving fan de sobandeiyke tooneelen die na het vertrek van president Faore zyn voorgevallea Het met veel smaak iagariehte en ryk voorziene buffet werd in een ommezien bestormd door do horde ambtenaren en genoodigden alR na bet voorbytrekken van een zwerm sprinkhanen op de akkers in Algerië as er weldra een woeeteuy te zien in pUats van overvloed Toio er geen cbampag oe nog Sandwiches meer over waren taoteu men de korven bloemen en vruebten aan Men kon zeer ryk gekleede dames byoa gebeele trossen pisaqgs io baar reticule € zien ato peo andereu rokten bloeiende byaciaten of beide uit terwyi de beereo met gelyken yver aajelieren en rozen plunderden Ongetwyfeld zon men lot de palmen toe hebben toe hebben weggealfept zoo decommis ariaBeo aiei een einde bailden gemaakt ata de pluo deriag Ën dat waa niet alles By de politie cyn tal van aangiften gedaau van memebeo wier horloges koalbaarbeden eo portemonnaiei gestolen zyn zoodnterooder heb gedih tin geerde publiek nog zakkenrollers op don koop toe geweest zgn In zyo Kfooiek io de Stemmen voor Wantboid en Vreiie achryft da Broosvold o m De yCbriitel Uistoriacbe Kiezerbond c maakt goede vorderingen en vat post in memge plaatsUaeds zijn onder cbeiden afdeelingen opgeriebt eo naar wy vernemen zyn er vele in wording In dorpegemeentt n is het de predikant van wien ook hitr bet initiatief moet nitgaan Uet aantal nieuwe kiezers ia ten platte lande nataarlük veel erin er dan iu de etedeo maar ook do oude kiezers zijn niet allen in onze politieke tueatandeu en verboudiug n el ou derwezeu Komt er geen spreker vari boiten eu bemoeit de predikaat er zich niet mede dan zal er van actie onder geloofagenooten op oozQ dorpen weinig gezien worden By roomschkitholieken en gfreformeerden is dat andera Daür zyn predikanten en kapelaana drok bezig met de aoldateo aan te werven die in Juni in het vuur zullen worden gebrachti Da predikanten moeten ditmaal hun alkeer vau de politiek overwinnen Niemand zal i bun kwalijk nemen kennen dat zy opkomen een kerk bun kerk welker belangen zy beloofd hebben te zulten bevorderen eo die niet beeracben wil maar ook niet verpletterd wil worden Wel gevoelt die party bet dat zy jong is en behoefle beeft 20owet aan een blad als aan sprekers die uitgaan en de kiezers inlichten Maar dit gebrek doei te duidelyker uitkomen dat de bond een spontane beweging lo bet leven roept en dat by voldoet aan e n behoefte die bewust of oobewoat heeft ge leefd in veler hart wy vertrouwen dat deze bood by de verkiezingen geen tterioge kracht zal ontwikkelen en op den uitstag der atemming voor leden der Kamer groote invloed uit zal oefeuenon Uet is thans officieel dat bet volgend jaar de inhuldiging van onze koningin niet zal plaats hebben op dan dag waarop B M meer derjarig wordt maar eenige dagen later alzoo in de maand September Een treurig geval beeft zich te Weerd voorgedaan by een leerling van bet pensionaat St Louis Hy had een onbeduidend zweertje of puiitje op zyn wang hetwelk hy met een pennemesje verwyderdo waarmee by even te voren een gekleurd potlood had aaugeseberpt of waaraan miascbieo ook volgens sommigen een weinig inkt gezeten bad Al spoedig begon zyo hoofd op Ie zwellen eo wel zoo schielyk dat de onmiddeliyk ingeroepen geneeabeeren de ontstane bloedvergiftigi ig niet meer in baar voortgang wisten te stuiten en ds knaap na eeo amartelyk lydeo den volgeoden dag bezweken is Naar een der SngeUcbe detectieven aan een redacteur van de Ëvenioi News and Poit mededetiHe wonen io het Eaat Ëndc teLondt n 2 4 3 assuradeurs die hh dieven o inbrekera verzekeren teg n de gevaien van aan bonding en gevaogenisstraf en daarmede goede zaken maken De premie ia ager of hooger naar gelang de caodidaat een goed tamelyk goed of minder goed risico i d Wi z uaar getaog hy langer of korter by bet vake ia en minder of meer met dejnstitie in uinrak ttg kwam Slechte ri8ico 8c worden onverbiddelyk afgewezen JËen dier verzekeraars beeft meer dan 50 vaste klanten terwyi de verzekerde som voor iedere Affaire gewoooiyk £ 2 of meer bedraagt Verzekeringen opr een bepaalden tyd worden eveneens gesloten Om het riaiio te kunnen bepalen wordt aaa het kantoor dagboek gehouden van de veroordetlingen die do geachte cliënten oploopen en dn omstandigbedeu die aanleiding gaven tot hnn arrestatie Allet ia zoo nauwkeurig mogelyk Daar dat bedryf niet alleen io Eaat End wordt uitgeoefend gebeurt bet meermalen dat oo n pickpokket of erger zicb by verachillpn de personen of maatschappijen verzekert In den regel komt de som dan ook door tua cbenkomat van het kantoor terecht iu banden van een advocaat die met de verdedining belant wordt Maar het gebeurt ook wel dat de zaak zoo wanhopend atuat dat ge a advocaat zicb met de verdediging wilt belnatee en in dit geval neemt de verzekerde het bedrag zelf iu obtvangat wanneer zyn atraftijd geëindii d ia Voor groote bedragen acbynt ook btrverzekeringf gesloten te wo den wat de zaak voor dea verzekerde vereenvoudigd wtnt nog onlangs werd hoewel de procedure in Engeland zeer veel gelp koet door eeu dlerastura deura ran een inbreker an profe58ie die roote zaken deed een der voornanmHte Londer i che advocaten toegevoegd met het gevolg dat de man wegens een gebrek in den vorm g beel werd vrygesprokaQ Een ander die minder gelokkig was maar hij 4 maatscbappyen een poliaje bad kreeg £ 45 toen hy zyo tyd had uitgezeten c Ook een uitgangskas Ook io de residentie evenals in andere groote steden vac oaa Land achyoen niet weinig belas tiugontd ui kers te schuilen De Haagiche correapondent van het Utr Dbd c maakt omtrent dit ontduiken volgende bebartigenswaardige opmerkingen Van dezulken zwemmen er nu hy dozyueu in de fuik t is alsof een Strenger van Ejk of een Piersao de Kteawet had gemaakt iu plaats van Binnenlaadaohe Zaken geen fiscale wet tegen de ontduiking van belastingen had doeltreÉender kunnen werken dan art Ia der Kieswet met cyn afgemeeoe volkatelling van de belastiogphehtigen Io de laatste dagen was ik adviseur voor een aantal aspirant kiezers en by die gelegenheid bleek my dat leker 35 percent dergenen die een weekgeld vau meer dan f 10 verdienen en dientengevolge byna allen een Personeel belastbaar boiaje bewonen eenvoudig bon aanslagbiljet naast zich neerleggen overtuigd dat zy toch niet geëxecuteerd zullen worden Dat die menschen die 5 of 10 centen per week niet zouden kunnenl miaaen voor de publieke diensten waarvan zy toch ook profiteeren zal men niet beweren ala men de heeren met hun gaden en kruoat a Zundags ziet wandelen Maar dan ia t ook m i een hoogst afkenrenawaardige karaktertrek van ooa volk dat het zich aan de vervulling van die borgerpticbt onttrekt eo zou t niet de geringate verdienste van de kieswet zyn ala deze daarin eens nat orde bracht Niet alleen de loonkiezer echter ie t die een alecbt ontwikkeld gemeenschapsgevoel bezit Gok de meerver mogeoden hebbeu daaromtrent vaak zonderlinge opvattingen uaar zich toe Vüor de distriotfrechlbaok te Triest stonden dezer dagen terecht de 11 en 12jarige broeders Wilhelm en Alfred üdangacbi ter zake van moord gepleegd teu aanzien van bon grootmoeder de weduwe Salvago Op een dag in October bad men gezien dat de oude dame met haar beid kteiozoontjes aan de band zich naar de bovenste verdieping van baar villa begaf Plotaeling hoorde men het knallen van revolverachoten men zag de knapen de trap afhollen en later vond men de oode dame doodgescbuien De beide joogeLf boo vader de koopman Mangacbl en de keukenmeid werden gearresteerd de laatste moest men eehler la er Wfgens gebrtk aan bew a in vryheid stellen De vader zal zieh wegena medeplicbtightid aan moord voor de gezworenen te rerantwoorden hebben terwyl de knapen uitboofde van hun jeugd slechts wegena over treding voor het diatricts gerecbt konden worden gedaagd Alfred de jongste gat t r te recbtzitting te kennen dat hy zyo grootmoeder gedood bad omiat zy bem en de geheele familie haatte en tyranniseerde Wilhelm daarentegen verzekerde dat ty aan den mootd pirt nog deel had Het door den verdediger opgeworpen verzoek tot instelling van eeo onderzoek naar de verstandelijke vermogens zyner elieuten werd van de hand gewezen Beide knapen werden aobuldig verklaard en veroordeeld Alfred Mangacbi tot vyf W Ibelm tot vier maanden hechtenis De Nedert en de ia Nederland gereatigde konstenaren worden uitgenoodigd om deel te nemen aan een pryskamp voor een gedenkpenning dien H M de Koningin wen cbt te doen slaan by gelegenheid van haar plet htige inhnldiging 6 19 6 61 7 85 8 60 3 44 4 13 4 40 4 60 4 67 5 04 6 10 DEN 3 09 4 04 4 38 De voorzyde moet de beeltenis der Koningin vsrtoooeu de keerzyde het Kon wapen met de iohildboaders et den mantel f eeo ajmbolisebe of allegoriscbe voorstelling De modellen moeten vóór 1 Juli e k zyn ingezonden aau bet Paleis te a Gravenhage Aan elk der drie beat gekaarde oolwerpen tal f 100 werden toegekend de makers zullen worden uitgenoodigd om een definitief ontwerp te vervaardigen Voor bet beste ontwerp wordt i 400 voor bet tweede f 250 on voor het derde f 150 toegekend De jury zal bestaan uit de beereo Van Delden dr De Dompierre Chaafepfé Van der Keilen jhr De Kanïtz en jhr mr Victor De Stoers De Centrale Commissie voor de Statistiek hield Vrydag in Den Haag eene vergadering welke behalve aan de behandeling van oen door de Regeering gevraagd advies ook gewyd was aan de vaststelling van het jaarverslag over 1896 Dit laatste stok zul eerlang inde SlaataCouraotc worden opgenomen Nog besloot de commissie de sameostelling ter hand te nemen van een geschiedkundig overzicht van de voornaamste bionoeo der statistiek van Nederland sedert 1813 In den loop der vorige maand zag vanwege de coramiaaie bat licht een overzicht van de Kescbiedeuia en werkzaamheid der vakvereenigiogen van werklieden hier te lande Behalve eene uitvoerige tabel betreffende de vakvereenigingen zelve bevat dit werk dat by de firma van Weelden en Mingelen verkrygbaar ia gesteld ook een historisch overzicht der vakbonden en daarmede sam abangende organisaties Een ingesteld onderzoek naar den loop der koop eo paehtpryien van landeryen is byna afgeloopen zoodat de uitkomsten da van weldra ter perse zollea kunnen gaan Hoe duizenden werkkracbteu voor den landbouw door industrie en handol een ruim bestaan kunnen verwerven wenscht de voorzitter VBO de koloniale vereeoi tiag Wie wil die knnc te a tïravenbage in zijn 4e lezing op den 18u Februari a 9 aan te toonen voor doleden en belangbebbpaden die uitgenoodigd cyn op genoemden datum ter algemeeae vergaderinir AUdan zullen de volgende ateltingen ontwikkeld worden In vergelyking met Noord Amerika Britsch Guyana Veuezoela Brazilië Columbia enz is het van belang voor onze kolome Sorioarae er op te wy eu dat het noodzakelyk is in verband met de malaise spoedig door aameowerking bet individaeel belang te bevorderen aU grondalag voor bet algemeen belang van Nederland en zyne kolonie Atbeid creatie is mogelyk indien ds vele Nederlandacbe werkkrachten orostig willen medewerken tot daden Nu de belangstfUing in Suriname zoozeer ia toegenomeo dat d communicatiemiddelen tot stand komen is de toekomst van onze kolonie in Soriname verzekerd Iii4 en de Nederlanders echter zalfde vruohten niet willen plakken door een fiinken en degclyken onderuemingageeal zrfllen andere natiën met de grooibtevoordealengaan atryken Wat op het oogsnblik nog mogelyk ia in Suriname kan binnen yf jaar voor Nederland te laat zyn oen tydig handeloo van particolierao met dan moreelen t ou van de Nederlandsche regeering en bet West Indisch gouvernement zal mÜlioeueo afwerpen LIJST van brieven geadresserd aan onbekenden gednreude de 2e helft der m and Januari 1897 en terug te verkrygea door tuaachenko nBt van bet postkantoor te Gouda Verzonden van GOUDA Mej van Schagen Amsterdam J H van Herwaarden Amsterdam J Franebimont Amsterdam Van Dyk Rotterdam A de Wit Amersfoort 8 36 43 8 61 7 68 7 69 siis 8 88 67 10 40 l 18 f 11 18 87 10 69 11 80 8 53 9 3 9 10 6 97 9 87 9 47 1 84 10 01 10 07 7 86 8 6 10 4 7 45 6 47 10 84 18 7 68 0 88 9 68 9 8é 9 48 9 69 488 8810 1010 8 8 09 8 07 10 14 88 10 84 9 3 8 88 8 41 9 49 11 1 7 8 41 11 4 T a De Directeur van het Postkantoor VORSÏER Boiteiilandsch Overzlekt Nog il ia het Oosten geen sebot gevaUea de vereenigde eakadera der magendheden hy KreU Teczameld hebbeu de opdraebt oatvangen ie zorgen dat de vrede niet wordt verbroken Q dat de Grieksche flotille geen dwaaaheden doet Maar te Atfaeae acbyatmen vaitbeaiotea de zaak tot het uiterste te dryven Wellicht rekent men er op dat de mogendheden in het ergste geval de Grieken toch niet in den steek zallen laten Voor koning Geoigioa ia de zaak zooala wy reeds hebben aangeduid niet alleen een leveuaqoaeatie maar de eenige manier om zijn krooa te behoaden en zyn dynaatie te vestigen Dit gevoelt man ia de vereebilleade hoofdsteden ook wel £ o Ie Athene vergeet men niet dat de koningin van Griekenland een Knsaisebe grootvoratio ia dat prins Georgioa het leven gered heeft van dan tegenwoordigen Czaar toendejapauache moordenaar hem een hoofdwonde toobracbt dat kroooprinses Sophie eeo znnter ia van den Daitaohen keizer eo dat de almaehtige czarinawednwe nog genoeg famitiozwak heeft oca te corgen dat haar bloedverwanten te Athene niet met schade en schande uit de verwikkeliagen te Tooracbyn treden Naast de overwegingen van staatkundigen aard hebben familiebetrekkingen in de Russiiehe politiek altoos een groote rol geapaeld Ën at ia het volkomen te verklaren en ta begrypeu dat de mogeadbeden te Athene op alle manieren trachten eene uitbarsting te voorkomen wat zullen zy doen wanneer die uitbarsting toob komt Volgaas de laatste berichten uit Athene sou reeds een ontmoeting hebben plaats gehad tnasoheu Torken en Grieken in de waberee van Kreta Ëen Turkaoh vaartuig dat de haven van Kanea wilde verlaten werd daarin door een Griekaeh pautaerschip verhinderd Het geval zoo het zich heeft voorgedaan liep kalm af Nog kalmer ia het gegaan met het Tnrkacbo vaartnig dat nit Smyrna heette vertrokken te zyn met landingstroepen voor Kreta Men zeida dat dit ichip door de mogendheden was teraggehoudeo dnch het getieele verbaal wordt nu Mgengefprokeu De mogïl dbeden schyuen het omtrent de te volgen gedragalyn eena te zyn Duitscbland heeft toenadering gezocht tot den tweebood van Frankrijk en Roaland en is tot overeenstemming gekomen Ëogelaod heeft weder drie kanouneerbooteu gezonden ter versterking van zyn ef kader doch de politiek van Engeland is niet recht duidelyk John Ball zisgt nog valsche tonen io het koor mede zegt ds Tempa en het blad vraagt zich af wat men van hem te wachten heefi Bet blad herinnert er aan dat Ëogelaad by de eerste Kretenzer cria a verleden zomer weigerde mede te doen aan de blokkade van bet eiland Het is alecbts eeo kleine herinnering vAu het Fransche orgaan want nnmiddel yk daarop betoogt het dat uit alle teekenen blgki dat men iu Engeland bet gevaar inziet en niet licht verdeeldheid zal brengen in overeenstemming die men zeil heeft helpen tot stand brengen Vele geruchten zyn in omloop nopens de toebereidaelen die Ruaiand maakte om gereed te zyn handelend op te treden De troepen in den Saokasos en bet militaire district Odessa zaaden gemobiliaeerd en onder bevel van generaal Dragomirof gesteld zyo De vloot van de Zwarte Zee zon geheel zyn toegemat tot den oorlog en gereedzyn de ankers te lichten De onroatbarende berichten van Kreta en nit Athene wekken blykbaer den wrevel der Turken De opgewondenheid te Konstantinepel stjjgt en men ia niet zonder bedochtheid voor een uilbaratiog op aanstaanden Woensdag den 15den dag der Ramadan De Fraakf Ztg ziet hierin voor de mogendheden een aanleiding om zoo spoedig mogehjk omtrent Kreta tot een oploaaing te komen Het blad gevft den raad dat de mogendheden zelf zullen invoeren de hervormingen die aan Torkye waren opgelegd Dit zon moeten gelehiedea op zoodanige wgze dat de erfgenamen van den zieken manc nooit kunnen beweren dat de verdeeling der erfenis reeds ia begonnen Men zou tegelykertyd een termyn dienen te bepalen gedurende welke eeo hoefdpnut op het eilaad bezat zou blyvendoor Oosteoryk of Frankryk of nog liever door beide ten einde handhaving van den nieowen toestand te waarborgen Do gebearteuiaaen in het Oosten hebben oek invloed op de verhoodiog tasioben Frankryk en Rusland De buitenlandache ttaatkande van Frankryk wekt zoodanig de outevredenhetd dat een oplossing oiet lang meer kan oithlyveo Voorloopig heeft de heer Hanotauz de criiia bezworen maar ataeds luider klinken de stemmen di3 aan Rastaod de schold geven voor de trearige rol door Frankryk in den laataten tyd gespeeld Clemenceaa sohryft in den JnPticec De Czaar geeft niets voor niets Wy hebben met onze millioenen en met het beguoatigen van d aitbreiding zyner maeht in Ooat Azia eo Kleio Aiië de hoffelyke groeten betaald waarop da jabelkreten van het Pargsche volk onmiddeliyk geantwoord hebben Wat hebben wy nog meer gekregsa Wat hebban wy nog meer gekregen Wat iehben wy nog meer te hopen Niet nieta en nogmaals nieta t Eo de beer De Lanesaan heeft in den Rap peU een artikel over bet hoadgenootKcbap geplaatat waaraan deie zineneden ontleend zyo De Frauacbn niet de Rusaiscbe regeering moest zeggen dat Frankryk er ook nog ia eu dat het waar bet ia het bondgenootschap zyn leger zyn roem en xyn rjjkdom inbrengt ali gelyke niet als mindere behandeld wil worden En na een boutade tegen Roaland besluit De Laneasan Het best zou thans zyn is een oprechte toenadering tot Engeland een Oplossing te zoeken Er zyn vele belangen die de beide landen scheiden doch ook vete d hen vereenigen en het zqu verstandig zyn die allo te samen te nemen en elkander te naderen met den oprechten wenach elke oorzaak tot etryd tnaschen de beids volken ter zijde te stellen c Niet tonder eenige politieke beteekeois sehynt het bezonk dat a ads eeuige dagen de Ooateorljkscbe aartshertog Otto te Berlyn brengt Als oudaie broeder van den zieken en kinderloozen kroooprins Franz Ferdinand ia hy misschien vnorbeatemd om eenmaal den troon der Hafaaborgera te bestygen en daarom ia het van bet hoogate belang dat hy van nu af in de politiek xich niet meer geheel terugtrekt en v6ór allea komt kennismaken met de invloedryke peraonen aan bet Bof van den Duitschen bondgenoot Weldra cal hy ook eldera als vertegenwoordiger van Franz Joseph optreden wat misachien ook reeds bet geval zal wezen op 22 Maart e k bet eenwfeeit der geboorte an w ileo keitor Wilhelm I op wiens praalgraf ts Cbarlottenburg by nog dezer dagen een kostbaren krans heeft neergelegd Zaterdag legde hy een bezoek af by prins Georg van Pruiaeo den 70jarigen cavaleriegenerpal alt een sohiar ni eatorven aytak van het Huis Hoheozollern By bet feestmaal ter eere van aartshertog Otto van Oostenryk heeft keizer Wilhelm gezegd Ik drink op bet welzyn van den keiserkooing Franz Joiepb mgo dierba en vriend en bondgenoot eo ben zeer verbengd onzen doorluchtigen gaat bier te mogen begroeten De aartshertog antwoordde hierop Uw Majeateit vergannB my uitdrukking te geven aan myn vreugde over het feit dat IIe Uw Majeateit in zyn hoofdstad myn hulde mag brengen Ik verbind daarmede myn diepgevoeldeu dank voor de hartelijke ontvangst die my bier van alle zyden ten deel is gevallen eo drinkt op het welzyo van Uw Majesteit van Hare Majeateit de Keizerin en Koningin en van bet Deitscbe leger Ook de gryze prins regent van Beieren zal op 22 Maart te Berlyn het eeuwfeest vau keizer Wilhelm I komen bywoneo De Dtiit che Rykadag hneft de verleden eek aangevangen behandeling voortgezet van het door de sociaaldemocraten ingediende voorstel tot inroeriog vaojden aehtnurs werkdag Door bet centrnmlid Hitze ia daarop ingediend een amaadement tot invoering eaner maximaal arbeidsweek van 63 uren Mocbt dit amendement verworpen worden oo votkluarde bet centrqmslid Frhf v Hertling dan zon het centrum bet voorstel doen om een enqnête io te stellen naar het gevaar voor de gezondheid door sommige industrieën opgeleverd en overal vryzigingen aan te bren gen waar dit noodig zon blyken Deze week wordt bet debat voorgezet Ue commissie uit bet Britacbe Lagerhuis oor bet onderzoek naar den inval van Jame fon in de Zuidafrikaansche Republiek zal a a Dinsdag beginaen met het booren der getoigpo Ala eerste op de Ijjat ataat air Ceoit Rhodes dan volgen dr Rutherford Harria de he tog van Fife de h rtog van Abercoro Nowtoo majoor Beany Beit Leonard en sir Graham Bower Omt ent de inneming van Bida do boofd tad van dtin emier van Noepe door de fxpt ditie der Royal Niger Company op 29 Januari jl wordt nader gemeld dat daaraan een hevig gevecht was voorafgegaan op den 26n waaraan 20 a 30 duizend Foelabs deelnamen di pcbter saamgehoopt als ze waren door het Engeische geschut erbarroelyk gedecimeerd werden zonder de Britsehe colonne ouder schot te kannen krygeo zoodat dan ook van Britsehe zyde enkel vyftien Hansaa a gewond werden en slechts één geJood is terwyl de Foelaha ontzetteude verliezen leden waaronder ook twee mobammedaaosche boodgenooten van den Emier Herhaalde malen beproefden de dappere zwarte ruiters een charge op bet britsehe carré maar op 1500 yards afstand dreef een regen van granaten beo telken terug R B C Xj A 3 B 24 Professoren ia de Uedicijnen en daizenden GeseeBkondi en hebben rerlilaard dtt de echte Zwitsenche Pillen Tan Apotheer RICHARD BRiNDT een nitstekeml onorertroffen laxeermiddel ign omdat zy np laehte wy werken xonder eenigen last of pyn te veroorzaken Jdaarbij ijn zy Tolkomen onaohadeiyk es goedkoop Wie dos lydl aan Tentopping gebnike geen ander middel Niet anders t rerkrygen dan in doosjes k 70 Centa in de Apotheken Hoofddepot F E VAH SANTEN COLFF Rotterdam HiEnwE nmmii VOOK DAMES eïL HEEB EI L van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 11 TEBRÜAW ïrkrs 9 slotkre 89 Nkdbbund Ottt Ned W S dito dito dito S dito dito dito S HoKGia 0bl Gtudl lS31 SS 4 1 ITAXIE Inschrijving 1863 81 5 1 SSV OosTiNmObl in papier 1868 6 85 86J 38 63 dito in lil er 1868 6 SS FoRTuoAL Obl met coupon H I dito tioket 3 33 RusuilD Obl Uinnenl 1894 4 63 dito Gpcodi 1880 1 98 dito bii Rotlu 1889 4 991 dito bg Hope 1839 90 4 98 dito in goud lecD 1883 6 1 104 i dito dilo dito 1884 S 104Vi 8pi MJs Perp t BoUulil 1881 4 69 TuBïSlj Gepr Uiinr leon 1890 4 6 SOI SOI Geo Igening serie D Ii0 i Goc lo niigierioC 20 708 Zuid Afb Rep ï obl 189Ï S 106 1 Mexico Olil Buit Soh 1890 9 Veubzusu Ohl 4onbep 1881 4a ii Amsteedim Obligation 1896 8 100 BoCTBEDiM atcd leen 1894 S 94 Nbd N Afr Handelav a nd 64 Arendab Tab Mü Ceitilioato 1 680 DaliMaattohappij dilo I 705 Arn Hvpotheekb pandbr 4 100 Cult Mtj der Voratanl aand 61 Gr Hypolheekb pimlbr 3 100 Xedcllandacho bank aand 1 205 Ned Ilannelmaataob dito 145 i 27 5SV 99 78 N W 11 Fm H p b pandbr 5 54 Sttt llypothoekb pandbr Sl 9l i Ctr Hypotheokb dilo 31 98 n OoBTl NE Oott Hong bank aand 136 Ru8L Itypotheekbank pandb 4 AUBllKA Bqii t bypath pandb 61 74 M xw L G Pr Leu oert 8 37 Ned HoU IJ 8poor Mij aand 110 Mg tot Eipl f St Spw aanil 10 Nail Ind poorwegm aand 1 306 Ntd Zuid Afr Spui aand 6 131 dito dito dito 1891 dito 6 103 Italië 8noorwl l887 8 A Eobl 3 62 ZaidItal Ppwmü A ll oM S 64 Polen Warsfiljau Weeuen aand 4 j 155 Blisi Gr Bu i Spw Mij nbl 4 99 i Baltisrho dito isnd 63Vb FsBlowa dito aand 5 1 79 Iwang Bombr dito aand 5 1 108 Knrak C h Azo p kap obl 4 103 dito dito oblig 4 lOOV 13V AïEElKv Cont Par Sp MiJ olil 6 Dr Chic k Jorth W pr O aand d to dito Win St Peler obl 7 134 nenierittioOrSpm eert i 11 Illinois loi trai obl in goud 4 100 Louisv Vashvill Oort v aand 60 Mexico S Spir Mij lo hyp o 6 10 Mifs Kansas 4pot pref aand 18 K ïorkOnta8ioi West aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon f alif la hyp in goud I 7Lt 3t J aul Minn Manit obl lOoV L n Pao Hoofdlijn oblig VL dito dito lino Col Ie hyp 015 36 Canida Tan Sottth Cert aand I 4 Ve C Rallw i Na loh dc Ol 8 Amaterd Omoibua Mij aan I I 300 Sotleid Tramireg Msats aand 1 308 Ned Ptad Amsterdnm aand I lOO ii Stad Ho tordam aan 3 1 107 BtLOia Stad Antwerpen 18 7 3 J 104 Stad Prosael 1886 3 103 HoNO Theiss RcgulIrGcsellich 4 lUlVllI Oostene Staatsb oning 1660 5 I 13 K K Oojt B Cr 1880 3 86 Bpanjb Stad Madrid 3 1 68 I 36i Ned Ver Boi Hvp Spobl oort UI advertëntien Een ware Schat voor de ongelukkige slaohtoffers der ZelfbeTlekking Oïame en gehe me nitepattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVARIi G Hollandjohe nitgaTe met 27 aib Pr 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkelflke gerolgen an deze ondeo fd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te Terkrygen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegels en in eiken boekhandel in Holland KoninkHjke Uaehinale XWiHek DË HONIQBLOEM Tan H N van Schaik Co geiestigd te b Gravenhage Kepplertttaal 29 en Os naby de Kegentesselaan van Z M den KONING tan BELGIË Indien gij hoeat gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenBorst Honig Ëxtract FLACONS van 40 Cta TO Cts en f l verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C RATELAND Botioop B V WIJK Oudmairr M KOLKMAN Waddinmem OFEHBAAB OKMWIJS Toelating van Leerlingen op do Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT on het Lager Ouderwijs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den laten April 2897 op een der boTeogenoemda Scholen verlangt 7 al geschieden op DINSDAG 23 FEBRUARI 1807 dea namiddags ten rijf unr Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens da Commiaiie J H v N Dsa VOOBT Secretaris Gouda 10 Februari 1897 l Rhenina Bk tjendenpünen Rheumatiek Lendenpynen kortom r Anker PaiiiExpeller 1 tegflB punea riui al ferlei i rd Wal b m t het kttti mm au te wenden b S Mer Palnlxpeller 1 noel diu itMdi io Mor hmageih S t AiilterPai ii Expeller Pt a 60 oent 76 eest m 1 26 de l A Voorlünden la ds meeste ApoUukeo en bIj f A VRloliter t Co te Rotterdam Te GOUDA by A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Hennep Enveloppen 2 S0 en 3 1000 i iet Firma bedrukt by A BRINKMAN ZM VAN Blommestein s Inkt is prOtfonderV mdelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOILAND