Goudsche Courant, dinsdag 16 februari 1897

Woensdag 17 Februari 1897 35ste Jaargang No 7199 Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Coxirant geschiedt d a g e l ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia ƒ 1 25 tranco per post ƒ 1 70 Aizonderlqke Nommcrs V IJ F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst ra 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd IEDERE PROEFNEMING leidt tai voortdurend grooter besparing gereed voor Aet gebruik beste fabri eaat nttgebrand en gereed roor eer menéiug voor ieder QoUBument dadelgk in gebruik te nemen onovertrofien Uchtkracht langste brandtgd en goed passen gegarandeerd Aapgeboden a 4S eenfs per iMk JMr iOMf n ƒ 5 SO Franco tegen rem benrs Bg Tonnis der AirondiBaementa Bechtbauk te Dordrecht Tsa den elidea NoTembei 1800 zes en negentig is het hnwelyk tasseben MAAIKE STAM zonder beroep wonende te Dordrecht en SIMON ÜEBEIT WOUTER TU DIK 8TKAATËN Bnreel Ambtenur bij B Ryks waterstaat wonende te Dordrechtdoot eehtêChetiUug ontbonaeH ver klaart De Procareur van Eischeres s Vftn eene levertng overgeblevene 2000 Stak zoogenaamde Mr A C VI88EH woidL ii i g iii klbiiiti ffiutan ni t juist volgfeiiit i udel uiteovoerde rHQdeD tot den Hpatprlji vbq fl St 7tt per tnk reohtstreeki aan Hlï Laij lhnui ra enz uit ver kaoht Des OIKHK OU visn IIJtb re ken alj warsu alN o P Im ca ifiO x aiHi cM groot dua het Paard geheel bedekkeudl donktrbruln met bena ide randen en Tun br 6ile atraapeu vooraif n Kleini voorraad Engelsebe Sport Dabbel Paarden Dekens OrKDj blrur gr o inoxZOi benaaid mar t pranlitlge lireodii atruepert vuurKien bieden ij wegana Beer geringe alechta door miuioen van het vak hamerkbare fnaten Ji 4 ja ftuk aan werkelijke wafttde A7 Beutellingen te Eenden met daidelijk adri e t gan voor uitbetalingof rembuarH aati Versseiidhuis Merkuur Cuminandit MtiuUfhamiy Hclinliert A Co Amttn Oam KZ Voorburgwal Sïi PDIKE OUDE f 3f 4t SCHIEDAMMER GEUEYEE NIGHTCAP Verkrijgbaar bjj PEETER8 Jz AIb bewiJB Tan eohtlieidi oacliet en kurk aUed voort m van ileti naam der Firma P HOPPK rRMSCHE STOOMVEEVEEIJ Gheoiisciie Wasscherij H OPPEIMHEIMER 19 Kruiskade MoUerdam OaltteTeteerd door Z M den Koning der Belgen HooMdepAt Toor GOUDA de eer Aa VAN os Az Sjeoialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Bpeoiale inrichting voor het Istoomcn vaa Iklawfr mantels veeren bont ens Oord nen tafelkleeden ens worden naar de ienwste en laatete métiiode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverld worden onscbadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegeas uitbreiding der AibriekeB zgn de Üaett 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar B 3 dagen te verven goedereu in eene week Wie zeker nin ii da Eclite Eikel Gacao te oimangen lesamougesteld en na vele proefnomingon in den handel gekomen onde den naam des nitvindets Dr MiohaeliB vervaardigd p de boste machines in het woreldberoemde étabblisscment van ebi £ StoUwerck te Keulen ellcNe J pTI2ie SLeIIV Sikel Cacao in viarkuiten bussen Seie ISkel Cacao is met nulk gekoekt MDe Mngename gezonde drank vpor dagelgkaeh gebruik oen il 2 theek van t poeder voor oen kop Chocolate Ala geneeakr d tigo drank kü geval van diarrbee sleuiits met water to gebruiken Yerkr baar bij de voornatmite H 1 Apoth era enz f Ko U K prmlbnajet ttsö cTosb o 0 35 QmculTtrtegeniroordigar vmr Nederland JuHus MattenModt Amsterdam Ealveistraat 103 BEKROOND UEÏ GOUDEN MEDAILLE KRAEPEIÊH HOU S Quina Laroche a Staalhoudeode aina Larocbe is de meest krachtige en versterkende KISAWIJN Aanbevolen doorta van binnenen bnitenlandsche Geneesbeeren Verkrggbaar in flesschen a 1 90 en 1 00 CIGlREnEN TEGEN ASTHMA De inademing Tan den rook dezer Gigaretten geeft den lyder aan Aathnna terstond verlichting In Ëtni 80 en 50 Centa Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg Haest en FerAmudAcid oplossend en verzachtend Prjs per fleschje 20 Cent Kïii P Li K i HoLM Hofleveranciers Zeitl Depot te Qouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Nederl R K Volksbond Afdetling Gonda il op Zondag 21 Februari 1897 des avonds te T l uur in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons jenoegenc te geven door de Tooneelvereeniging Kunst na Arbeid en met welwillende medewerking der Zangvereeniging Bt üregoriusa beide onderafdeelingen van den Ned K K Tolksbond Afdeeling Goud4 opgeluisterd door het Symphonie Orkeit van den Heer C van sik WANÏ XoeqangskaarUn zijn verkrggbaar bg het Afdeelingsbestuur de Propagandaclub het Bestuur van bovengenoemde Tooneel en Zangvereeniging Wed A QUANT Kleiweg en bg den Bode D viK DAM Doelesteeg 238 fO M en 0 30 per persoon lid ol geen lid van den Volksbond tot ZONDAG 21 Febtoari voormiddags 12 uur en op den avond der Uitvoering aan hot loket voor zoover nog plaatsen disponibel zgn JNTef Bettuur PBOOBAUMA 1 Zang Op het Kerkof C C A O VUROH H SoeiersUed 3 De vdieliie iElEENTË SECRETARIS Ooraponkelgk KLUCHTSPEL in Sen Bedrgf 4 Voordracht tDat weten we niet xoo precies 5 aequah of ie Xwee Bheu matteklUders a Zang Zo xang J M A Biltj m 7 Voordracht De Dorpskomiek 8 Een OnrasUg e I acht Oorspronkelijk Kluchtspel in één Bedrgf Xaj DARTS E CASSÜTO Turfmarkt 17 1 Gouda ji van 10 tot a uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag Het Fotografisch Atelier STIBIO is dagelijks ook des ZüNDAGS geopend n M O Album porfl tretten met 2 Wff m Proeven ƒ 1 50 P VAN DEK WAALS Flaweelen Singel S89 bg de Tiendeweg Oeoda Brok vu A BUNKUA2t k MOK FIHAIE ÜITYERIOÖP oO korting op Luxe Artikelea 50 25 op huishoodelijke zaken ZS oa Firma BëGEER Welter MAOar van 16 pCt tot 2ifC mwUeaBouillonhoudetUl SOEPEN SLg g i s Öo o illpaa I in CAP 8ULES zgn verkrggbaar bg de Firma T CBEBAS Gouda Voor eigtos bij PAUL I10R I Aubsrdaia Het groote aantal zenuwkwalen rui KanowhootdpUii af tot da viMrafnaada kesteekaaan Tan apoplazla hnsaBkuMortM IMl tolk itowfa alU nidd laa door de madiaolie wataiuiehap aangewaftd Bant wta dan nïSwrw aearen noi tijd bomt d huid O C foorburigwal 99 Ie eer toe dat aij door hat gebruik maken tsb den eenvoadlgataB ver aaaalUk ne phyaMoginha ontdakkinjE gedaMi h dia na hondorda proefiiamlnMaraaiulm e KBhoe a wflTcfd Ttrbrald la m tanrijl liJ ta mtauHhftWAtiJka kringen da taoöatt bwlucatallkic vlttaTMtdan door dan avaiaa Offlotat Taa Oaaondhalt Dr Bwnu TTilMiMaa to tMmrt y de aBdarTliidliic opgaduui in aena BO Jariga praktijk waaMkla aetiUtermda nMhatoM vtAngt an aÜ maakft tooTaal 0 aDg dal nit tmétmlm mtSim oiirava wtrkja 0VER ZENÜWLIJDEN EN BEROERTE de f ehoe e weTcfdTerbrald U m tanrijl liJ ta mtaBtfihaw tiJka kringea da taocatoMuKataUku ij j Liiikfc A sijtt Toor da aan ac lavaiaa Offlotat Tai C opgadatn in aena Kt w rd da rt 1 M K dc M at maakte tooTaal lUWLIÜDEN El vaarkanlBi ta Haailai hiniian kort B tlfd rMéa da a ank TanahaaoB ia Dit VaakJa Wrat aiot iil m vMr kat CMMa putoUek vantaankan ▼ arUariMcaDaMtroat bat waaaa dar Anwvn OMil Uému B Eelfa la wuboplnjmanaa varkMMa altwaAlng maar ook rlndt maa duv mtaH pMÜIka vorhandeliapaii uit M IJwki h 4 a dU aan dMO ceoaaawljaa cewUdi n SrAS krMI au lal ran KatahnaMftoa ran kMÜaplaatota jaaaaakawUcan aaftar waOu inUaMvT MTTlir ïï lÏ VrakOMMai aaaaakaM Ü h Mia tt nattia IraMauaa mM affMAartt M öhllnr Quteai lilden ta Zlrfcaltt Ooe ett j n UJdan aan da Mflea tot preken iware taatval HaltHlk aHKkaa i ftoM kaïwakle venwikklni van o liaa ia na ta dj dia laada waaat aijn maar dnor d6 bekende mloèuen loa onthandlanta kenawMktlchal4 liH vaüraa dê kaittoakaiion aJin kroiüaaba haoftoUa niralaa aafeala hooMpUn klalSMdraaa ireota jrtkkalbaarhafd MaaHhali tayalaoahaM DehaMlSla aiml an aaka IBl ik taMturf Tartar aUa Mkm dia door haroerte Ketnn en wariea aa noc UJdan aan é ê ar gtwrlohtaa nit vtortdaraatf a ija MaataalIJka iwakle verzwikklno van oohaaiia onder Mnaaakimüffa bAaBdaliiic gawaaat aijn maar door da bekende mlUaL L i f V T Oran aleotnHBren fltoomloul of seebaden ge ng mm iByff iiiji i TTT kwaal genndan kakkan aa t a alotto au dia Tre a evacilan t r ïiar iiSr redau hebban w ana Tvaashljiiaelen aU iloh aaahouMnd an itlg vaataa vKdoavtag la bat baaM baafipIlB nit dalullibaM tfltkariaiaa aa doakw werdan voor di aoiia drokkande affa aadar bat vaarkaaH lulling Indaeorea katvaalaa vukrlabtllaB In a hel aiapoR vanTkaadaa aa vaataa aan al dana d to categorlea Tan M aa maara ala ook aan loaae melojBa ildenda aaa blMknrtt aa knwIitalaaibaM ook aan geaonda laHk aaa Igngo paraoaaa dte vaal met hat hoofd wM4iia en gaeataUlka roaalte vlllta Tooikomen wordt dringand aangaraden zich het boven rermelde werkje aan to inhiffai katvalk op aanviaga keatelaaa en franoo Twaonden wordt door AMat vdl m door M VLEBAN Co Helllgewec 4SL Bvttwdnm P E vnn NANTEN KOl FP Apofchokar Korto Boobtaac L lit 1 0BRV A I OUTOSi Uudt Kraclit bij de QaaxAbnur rTuB Op da vgiaunieLh medicinale tentoon Miellin is ile Ur WeiaamaMM aoba C wlJie dftor JnrU net XUvereaa H lalll bekruwnd 3 O InT T TT I T Ocene nieuwe zendingf Verlovings Ondertrouwkaarten p isitekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Ronwpost Beitellinffen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRIi K IIAK en Zn Sociëteit firn GENOEGEN ec AboBnement Voorstellüif DoDderdag IS Februari 1897 KONINKLIJKE VEBEENIGING HET NEDERLANDSCH TOOHEELj Hel Pater Noster Drama in 1 bedr i Qerolgd door Uiinheer gaat naar buiten WILLI BÏÏD BeriijD W 33 BIgspel in 3 bedrgvtn Aanvang half 8 uur d GewoBe bepalingen en prijiaB GODDA 16 Februari 1897 Tot lebatter Tan de bourwaardB der perso neele beluting te Waddiugaveen is benoemd de beer A Wittenau en tot schatters van het Bieubilair de beeren M Bisnendgk te Gonda en A Vis te Waddiugaveen Bedankt voor bet beroep bg de Ned H rr Kerk te Qeertrnid nberg door ds G A Lolcama te Boskoop Te Bergambarht gaf Zaterdag de bargemeeEter de heer P Eoytema raa Konyoenbarg voor een leer talrgk opgekomen pobliek uitlegging van de rooraaamite bepalingen der kieswet Ia de stoomknipery ran den heer W Ockkorst te Bodegrave verwondde eeo werkman xieh zoodanig aaa de hand dat bg vermoedeIgk eenige wekem niet zal kunnen werken Gelukkig zijn de werklieden van den heer Ockhorat tegen ongelukken verzekerd Teiwgl de vroow van J S aan de Znid 4 Ö ie ondai BodejpiiTe de laap wUde opate kan geraakten hare bleederen in brand l e vrouw liep naar buiten en sprong in bet water doeh zg had zulke ernrtiga brandwonden bekomen dat geneeskandige halp werd inge roepen Graaf Berastorff de eigenaar van bat eiland Schiermonnikoog beeft verleden jaar daar fazanten en hazen iu evoerd Deze dieren hebbes bet slecht getroffen de dikke sneeawtaag heeft vele tsq honger doen omkomen Id de afgeloopen week ontving van der Veer te Middelburg op een 20 Dec 11 deabstrefiend gezonden rekest vaa het miniateneTanjastitie bericht dat met proveost arrest door den schnttersraad gestraften op last van den auditenr van dien raad in het huia van bewaring te Middelbarg opgenemen in bet vervolg afgezonderd van gevangenen zullen worden geplaatst terwgl hnn teienü verganniog zal worden gegeven tot het lezen van de door hen medegebrachte boeken Dat ook sebapen eea taai leven hebben bleek dezer dagen in Friesland in de zoojitenaamde Zevenwouden Sedert den nreowatnrm op 2 tÜiJiLLÊi lO Wat sou ik aaders moeten geleoven V antwoordde zij iiZoQ ver ik weet heb ik geen rijaaden hier in den entrak De hemel geef het sprak hij dien meo den Kwerreling noemde het hoofd schuddende Waarlyk mevrouw rervolgde h os eenige oogeoblikken geloof mij rerw der u nooit te rer vso het kasteel Tresnna fOij maakt my bang mijnbaer Keot gg dan do elleDdelingei die mij aaDgevstlea hebbea K Pen idoode had ik nooit gezien wat den ander betreft Welnu r Weet g niet vroeg Tibbrce zonder op de vraag der markieziD te aolwoorden dat sinds ewiigen tijd deze streek van Bretsgoe ia gisting verkeert dat zondelingeD eener partij die men orerwoanen aeht hel land doorkraiien kaateelon en batten bionsodringen bij desen de dweepzueht by geaen de half rargeten herinaeringen levendig maken nu eens doea zij een beroep op het godsdienstig gOToel dsn weder op de liefde roor bet koningsohap waarvoor zij het medelijden gaande uskeQ Zij weten alle hartstochten op te wekken alle belaDgsn la bet spsl te brongeo overal twist zuiende en den burgeioorkig aututteade F Weet dan niet dat overal Jan jl vermiste eeo vaehooder een schaap Alle nssporingen waren vruchteloos totdat bet Donderdag op het ys eeoer sloot nog ten deele onder de sneeuw en geheel afgemat bedolven werd gevonden Uct arme dier leefde nog maar de ooten waren ten deete reeds van t vet berooid Met de meeste zorg werd het naar de gchuar van den eigenaar vervoerd Niet miader dan 13 dagen heelt hst beest londer voedsel oodvr de sneeaw doorgebracht Het hoofd der school van een plattelands gemeente ontving dezer dagen toen hg by de ouders van en kind uasr de reden ran schoul verzuim iufurmeerde ond rstaand schrgven meester ik hep u kompelement ontvangen En n krggt ran mg te Groettenis terug en laat n weten als Treesje 25 Cent per dag verdienen kan dan komt zg niet naar school want Je ron maar aardige op slaan als u ook eens van 50 Cent per dag moest leven en wanneer ze kan dan zat ik se staren en dan mag je ze weer rond haar ooren slaan maar dan zal ik weten wat of mg te doen staat na GeGroet c Wy deelden kort geleden mede wat d beeren die bg de aanstaande Kamerverkiezingen de belangen van den landbouw meer op den voorgrond willen doen treden geacbreven hebben tot toehehtmg ran het pont barzieniug n het tariAf vftn iaroerrechten en accgnaen In deze toelichting komt o a het volgeode voor Kaas en boter hier door den aoegua op zoat gedrukt gaoieleo vrgen iuroer van nit het boitenlaod Bg uitvoer wordt van den accgaa geen teruggave verleend Daardoor wordt eene onnatuarlgke bescherming in het leven geroepen van bet buiteulandscbe product tegenover de voortbrengselen van eigen landbouw Aaa die bescherming dient een eind te worden gemaakt c Deze toelichting bevat eene onjuistheid Kaas is niet vrg by invoer In de tabel behoorende bg de tariefwet van 15 Augastas 1862 Stbid No 170 leest mea Kaa9 vanalle Bontten met uitzondering van potkaas die aan de landzgde ingevoerd wordt 100 pondf 5 C Dit tarief voor in roer van kaas is engewyzigd gebleven N K Ct Uit Zemt dfcrgft men aan het U D Worden BJarn Bilveraom en Uussom door aanhonw meer en meer uitgebreid niet miader is dit bet geval met Zeist Niet minder dan een honderdUl villa s en bargerwoonhoist u werden bier in een paar l ar t ytfe umwd ntitfHrpkpnd nojf hnt ar KiiH Ie boerei buDDO gewereu weder te voorschgD hulün en sleohts waahten op de komtt van een aaaroorder die op handen ii om id opstand tr komen Gij vertelt my diagao die ik niet wiit maar waarom zou er nu roor my meer gevaar l eatasu dan voor anderen Op die vraag zal mynheer TreaoDS miBtahian net best antwoord kunaen gevbu Uy weet hoe de partijen redanearsD mevrouw Wie niet met ons ib Zoo ik u goed begrijp nel da markiezin hem in de rede terwijl zy baar medgez 1 rrairend aanzag bescboldtgeu de aanhaugera dor gevallen dykoitia don heer Treanna van Uuwbetd Of van verraad dat is hetzelfde hernaai Tiburca En tij nemen wraak op lyne vrouw Heeft de tegenpartij de fouten rnn Lodewyk XVI niet aiQ Maria Autoinetta geweten By deze vergelijking die eenigwcini vaa de meenuft des apreksrs getuigde fronste de markiezin baar Voorhoofd MÜDbeer sprak zij na eeuiga oogenblikken doe mij hst genoden my osar het kasteel te vergeseltea Mynheer Treanna zal er zeer vee prijs op stellen zoo Rij syn gast wilt zijn Verschoon mij mevrouw men wacht mij ia de hut met het avondeten Beiden zwegen ea zetten hnnna paarden wedsr in galop Zoo bereikten ty den oever van eene brsede diepe beek die bmisend tuascbeo twee steile oever het midden dor vallei doorsneed en een waterval vormdt wisns gedruisch men thans duidelijk hooran kun Óe geweldige regen had de beek zeer doen ivsUfto ea de plak die men gewDon fk doorwadea aantal kleinere wooiageo Reeds nn ziet men allerwege toebereidselen makea om zoodra bet weer zulks toelaat met den bouw van tel vaa villa s aan te vsogen En geen wonder naawetgka toch zga de perccelen gereed of 2e wi en betrokken Vele zgn reeds verhuurd acy voor er een steen van geleiid ïs Steeds komen nog aanvragen naar fiinke woningen wnarsan niet voldaan kan worden Het laat zich begrgpen dat waar de krachten der inwoners tot voldoenden aanbouw te kort schieten aannemers van andere plaatsen gaarne komen belpea Het Zeieterpark waarin vroeger slechts hier eu daar ean enkele villa gevonden werd begint na gezellig en fraai te worden Hfet gemeentebestuur heett dan ook dezen winter vooral in het park weer vele wegen h rd doen maken Da Vereeniging tot verfraaiing beeft ook wisar de hand Üïnk aan den ploeg geslsgea oia all straks de lente gekomen ia Zeist nog aaatrekkclyker te maken De villa s dienen over t geheel hier voor zomer en winterverblgf slechts bg sitzon daring vindt men bier onbewoonde huizen aarvan ook eksr een oorzaak ii dat de gen een te belasting gering is en goed onderwga gegeven wordt Bat Weekblad van Nederland geeft in aan pTeut te aanschoawen tdeu ouden Gidi a ign nieawite vrienden De secretaris der redactie van De Oids de heer J N van Hall zit met da medewerkers Treub Van Ëeden en F van der Goes aan een tafel wgn te drinken Eén stoel is nog leeg De beer Domela Nieowenhuis komt binnen en zegt lot don heer Vhu Hall die stoel die nog leeg is beeft u zeker voor my laten klaar zetten c Het stoomschip GelderUnd der Rotterd Lliird 1 in veilige haven aangeland Zondagmorgen kwam bft bericht van Ho k van Holland dat ten 11 20 de Gelderland de Nieuwe Waterweg werd blnneogMleept en alsoo voor verdere vernieling is gespaard gebleven Te hklf twee sleepten de sleepbooten Delfshavena en kPfrois bear kostbare vracht de ypoorwegbaren te Feijenonril binnen en werd de Getdarlnnd na ty de iOtons stoomkrean ftemeerd om van hare lading voor zoover die niet reeds t Q i was ontlast Ie worden Uit en inwendig draagt de Gelderland maar al te zeer de kentpekenen vaa haar strijd tegen de elementen Zy ligt daar thans zonder ro r fbroef en Bnttfri zwnre schade aan het kon was uu eene diepe kolk nVervloekt 1 riep Tiburce uit toen hij de Itei k zag die buiten hare oevrrs was getreden üoadom dat ik er niet aan gedocht hrb dat die beek bij den minsten regen overloopt Wat lullen wij nnP De pont is een half uur van hier ea de weg er heen is onbegaanbaar Welnu sprak mevrouw Treanns die dezea kalf luidsn uitroep hoorde op rsitberaden tuon wy zullen er over swémmen Uij spreekt er gemakkel k orer zwemmen met tutk een stroom weet ge wel dat bet heel fcevaarlijk is als gij niet zeker zijt van de krachten vaa uw paard vO wees daar niet bang roor Op Trilby kan ik reriroQwen Hy is veel flinker dsn by er uit ziet Ik ben zoo zeker van mijn paard als ran my utre Zij maakte eene bewegiog of ly roorutt wilde gaan maar terstond hield zij haar paard wrder in M moest gij mij ook voor een Isfasrd houden sprak Tibur geloof me tatsn wy de pont opzoeken Op een half uur sfitsad langs onbegsanbsre wegen Althans twintig minnien langs een zeer sleehteo weg De markiezin bl ef eenige oogenblikkea bealuiteloos toen riep lij op eens Voort Trilbj I Qod behoede ons Juist zou zy zieh te water begeven toea Tibaroe haar terughield Gy zult mij veroorloven eerst de diepte van den stroom te onderzoekea Qy bebaadelt aug ale Ha kind Ik sal boos hoBiwerk aaa dek en mei eene maobina waar BttU nagenoeg geen pgpje ol sonroefje maer ep ign plaats zit en een gebroken krnkas Dq dnnfaey ia echter nog io staat om te w rken en i by machte om het nog steeds instroomende water te louten Waaneer men de ruïne aan het dek gada slaat verbaast men zioh boe de bemanning er ongedeerd is afgekomen deatoomli reo rgn verzet bet gzerwerk uit zyu verband geHlagen de sloepen letterlgk aan splinteii uitdeda idi weftgefukt panealen en deuren uil de dekhuttea verbrgseld Zoo spoedig mogetgk zal het gedeelte lading bestaande uit zwaar gzerwrk geioit worden wRiirna de Gelderland in het droottdok aal worden opgenomen om het lak te dichten Lenteboden Werd er reeds melding van gemaakt dat de eerste ooievaar eu spreeuwett zga Kezien te Goriucera hefftiioh een andere vro e tentubode vertoond o t eea meikever Gisterenavond vergaderde te Amsterdam d Raad van Tuobt teoeiode opnienw te verhoorea den kapitein van bet in de laatste dagen das Torigen jaara h Keval op ean klip g strand stoomschip Jupiter c De kapitein rerklaarde dat hg niet kunnen rekenen op walken stroom te dicht bg ondiep water was geraakt en t a gevolge van niet bet laa efx t gevuv werd toen het U laat bleek Hg wendde t ea oamiddellgk om langs den wal ta voeren Bat vsrhnor bewoog zieb voornamelgk om de vraag waarom niet gelood was en oak waarom inplaats van terstond om te wenden lanufs den wnl was gekoerst De kapitein BOtwoordde dat hy niet rekenende op dea stroom en zich in ruim wati r vermoedende niet gelood had Dat bg aiet terstond omweadde vond zgn rede hierin dat hij met h t oog op den mist een plaats wilde zoeken on het anker nit te werpen Nauwelyka wendende stootte het schip echter dat zeker wet ion afgebracht zijn ala den voleen en dag niet een storm was komen opzettaOf die het schip daad barsten Het verschil towchen verboorden en verboorde baatond gisterenavond voornl hierin dat de eersten bejoodden dat de kapitfin bad behuoreo ta tooiler jnist omdat de mi t dnbliele voorzicbtiiiheid aauberal De kapitein hield daartegena er ataan 1e dat hg in da begrfipeiyke mesning verkeerende diep water te hebben niet bebofida te loodeo ge gk ook niemand in zgn plaats zon hebbea gedaan De aitipraak aat later volgen wordfu voort T ilby Tiburoe wtjerhi ld haar door z ja paard dwars voor hel hare te plaataea S g eens merrouw ik smeek u riep hij angstig uit laat my voorgaan De stroom is gevaarlek en ik rrees dat gij er niet tegen b staud zyt Wees roor mij niet bang ik zal m wel weten te redden als het noodig is Zyne stem had op dat oogenbllk een loon van gezag en klonk toch zto smeekend dat morrouw Treanna er door getroffra wnrd Welnu mijnheer doe zoo als gij wilt Wat da nan wil is de wil vait Ga l trot bat tprsekwoord Tiburoe bedankte de markiezin met eene liable hoofdbuiKing Hij gaf zijn paard de spuree en trachtte den stroom over to stuken Mevrouw Treanna wilde hum uoK toeroepen maar z wis bang dat hjj dea niet genoeg up zyn paard zou letten sn zwung My kwam behouden op den tegenuverlit Reniien oever Maar bet visi hem niet gemakkelulf odra z a paard weder op vasten grond stond wendde hij stoh om ten einde de markie£in te waarsobawen dat de overtocht hoogst geraarlyk was Maar nsnwelijka had mevrouw Treanna gezien dat by dan andsr oerer bereikt had of zy had Tritby in dea stroom gebracht en beproefde ODversehrokken Tibnree te volgen III De onvoorziohligbeid der markiesïa deed Tibaroe een kreet van ontzetting slakec Mevrouw Troaana wierp troisch op bare attutmoedigfaeid een blik op hens ea ontdekte bjj het sehijsset der maan dis tbs hst licht der ion kad vervangen zijue vrees