Goudsche Courant, woensdag 17 februari 1897

sells versebeiden vnistalagen io het gelaat toe De adjudant der week kwam daarop tuaschenbeiden en gelastte dat Ancelio in voorarrest zoo worden gezet waarop deze den adjndant toevoegde Smeerlap je gaat er an c Ter zake van deze feiten stond Ancelin terecht De behandeling dezer zaak was hoogst treffend Oodanks een warm pleidooi van mr Emite Michel en de borouwvolle houding van bek aej de werd deze met algemeene etemmen ter dood veroordeeld De ongelukkige soldaat weende heete tranen toen hem deze versobrikkelgke nitapraak werd meegedeLld Zware sneeuwstorui te New York Donderdagnacht j l slak te New York eeo geweldige aoeeowstorm op die m t oovcrminderde kracht tot Vrgdagavond vnortwoedde De geheele stad is onder een buitengewooo dikke Boeenwlaag bedolven Een fortoiolgke familie De boofdprgs van 100 000 fr van de obligatietrekking der stad Parga is door zekeren Lonis Nomy te Saint Brieuc gewonnen Drie jaar geleden viel hetzelfde buitenkansje aan de moeder van den gelukkigen winner len deel £ en zeldzaam bewys van moed en overleg gaf onlangs een schippersjongen aan boord VBQ t schip sSaint Pierr6 te Pargs Des avonds om 7 onr werd hg gewekt door de kreten zgner moeder die een lamp willende aansteken in de kajoit door het springen der ipeert io brand was geraakt De jongen greep zgn moeder bg den schouder trok haar de kajuit oit wifrp baar iu bet water en sprong baar na om baar te redden Toea dit geschied was gl c bg terng naar de brandende kajuit om zijn klein zaaje to redden De arme knaap heeft lolke ernstige wonden bekomen dat hg naar bet hospitaal moest worden overgebracht hield de heer Cammen 7 10 7 48 8 18 9 1 GOODi DEN H44 0 iSoelermeer Zegwaard Voorburg tntr Tu TÜM iTu iT88Ï I 877 4 4r8 8 84 8 11 7 8 7 4 Si 8 64 9 64 10 88U U 10 08 10 16 10 87 aiï iiï ü 10 7 10 4 1 11 4 U 4 1 Ï Ó7 i 6 ï 5 J Ü0 ïi liKM IM 11 4 S o l D i ü T E 1 o H T loadl 6 M 87 7 18 7 68 S il 9 S 59 10 1 10 57 1 6 i iO Oudew 6 46 8 4 11 14 8 87 Woenleu 6 68 7 3 8 18 f II 46 VtNokt 6 13 7 49 8 88 64 10 6111 46 1 81 8 08 I Naar imaterdam f Stopt Wowiedag 60 U I k k HSTEEDlIi 8 17 81 6t IO 1 10 4 U MaB 0 8b 8 14 iT 10 88 1 8 1 18 U ai it te No tdorp I id ek daiii u Blejnw k IfabwH n lUUUvf 8 17 4 41 6 67 66 8 S1 10 17 10 8 7 10 10 84 34 8 17 7 18 8 48 10 41 3 60 5 18 6 7 8 4 11 07 J 10 17 10 i IM Dfl Ëigelieka politie heeft nog geen licht kannen terapreideo ovrr den KshitimKiuDigeu moord die op den Zaidfreatfiyken Spoorweg gepleegd is De iatne wier Igk bg unkomifc Ttn den trem te Waterloo in een coapé tweede kiwie gevonden werd heette miss Camp n was hnishoBditer in een reslauraut haar broidegom itond haar aan het Btation op te wachten toen de vreeselgke vondst gedaan werd Bg vertrek van den treio uit Hoonstow had eg alleen in de coopé gezeten de moordenaar leb at aan eee lasacbenHtatioB Ie zyo iogettapt maar bet tretoperBoneei heeft hem niet gezien Op den spoorweg werd een metalen stamper uit een rgzel gefondeo waarain bloed en haren kleefden met dit zware iastrament heeft de moordenaar haar blykbaar den schedel verbrgzeld Over de be weegreden tot de misdaad taat men io het dniiter diefstal kan de reden niet gewiekt zgo wast de gouden sieradeo werden nog op het Igk gefooden Het slachtoffur een sterk geboQwde vroow achgot beUig met dnn moordenaar geworsteld te bebbeo de bekleediog van de coupé droeg er de doidelgke sporen tan In den exprestrein van Brasael naar Parga is ereoeens een moord gepleegd Men ood bet Igk TBD bet Rlaohtofi r een deftig gekleed beer dicht bg het station Braine le Comte na hem mtgeplooderd te hebben beeft de moordenaar hem oit bet raam geworpen De identiteit van bet slachtoffer is nog niet vastgesteld het icbgnt iemand nit Q ent te weien In het mail overzicbt der iJ B t lezen wg Db laatste berichten van Atjeh zgn niet van dien aird dat zg noodzakelgk bewondering moeten afdwingen voor den thans ingeslagen weg om tot de bevrediging van dat gewest te geraken daartoe gelgken zg te veel op hetgeen men jaren geleden van daar placht te booren Qet kan dan ook alteen bg de bnognte antoriteiten bevreemding wekken dat hier te land geen spoor ia t ontdekken van geeitdrift ja ternaowernood van inatcmmiog met de door hen genomen maatregeleu eene iestemming die ook in NederUod zoowel door den mininter van Koloniën als door de Tweede Kamer niet van harte is geschonken maar alleen doordeo drang de omstandigheden ie afgeperst Toch mag men in deze niet onbillgk ign mee heeft in A tjeh allea beproefd zonder eel verder te kemen en nn mag men aan de doettrefiendheid van bet thans gevoerde beleid ni t gaau twyfe D omdat het niet terstond de gewenachte resDJtafcen oplevert De toestand is onder het lang volgehouden stelsel Deykarbofi zooveel verbeterd dat du krachtsinspanning waartoe men in den laatsten igd ia overgegaan wel eens doel kan trefïei bet is niet voor bet eerst in de gescbiedeDia dat kleine benden aan eece groole troepeomacbt handen vot werk geven maar op den dnnr wav toch gewoonlgk de overwinning aan de igdo der laatate Maar erzgoer die meen en dat de krachtsiuapanning welke van het leger en van de Inlandaehe bevolking gevorderd wordt niet al Ie langoioet duren zullen heiden er tegen hentand blgken Want daarvoor ia het niet voldoende dat velen bg gebrek aan beter ot door een hoo bandgeld verleid voor Harderwgk leekenen of dat wakkere Kamerleden verzekeren dat wij blgveo al moeten bg de reeds verdronken vier hoèderd millioen ook nog al de bela tingpenningen der Inlandsche bevolking in den Atjeh put worden geworpen het bloed van vrgwillijiers en bet goed van den Inlander worden daardoor niet toereikend Maar geen zorgen vóór den tgd De werving gaat nog goed pas is eene nieuwe begrooting m werking en wel is eene poging om Toekoe Oemar iu banden te krggen niet gelukt maar onse troepen sgn op hun terogtocht niet verontruat Biiiteodieu is er de verzekering van den miniater van koloniën dat het zoo oog een jaar is vol te honden c 6 88 ii 8 19 8 8B 4 88 8 l4 81 B S7 Kotterdaai Oapalle Kieuwerkerk Uoordreobt Souda eoi d ZerenhuiMn Moerkapelle ö 7 80 88 9 89 10 1311 18 1 KU 7 48 8 47 I 11 80 Ï U B8 8 B8 11 41 V 8 07 9 08 11 88 18 40 11 51 Gouda Men achrgft Verleden Zaterdag i akstminbo wI ra r te Hateien T or aene talrgka vergadering eene belangrgke rede omtrent lea Qitvoer van froit naar de baiten landscbA markten De oofteelt ie voor de Betuwe een nietonbelaogqjke bron van inkomsten de boomgaarden beslaan eene oppervlakte van raim 4500 B A met eene totaalopbrengst van ruim 1 millioen gulden Toch leveren debootngaarden voor den kweeker niet de groote voordeelen op die ze konden geven Ühs fruit beeftzgn goeden naam op de ËogeUcbe marktenverloren B drog van de zijde der opkoopers ondoelmatige verpakking en oabekendheid metde eiichen der coïtanmenten itgo er mede oorzaken van D iar komen nog by de hooge tarieven van treinen en booten en de tos schenbandel Er komen te veel onkosten 50 pCt en meer nog ia geene zeldzaamheid Voeg hier nog bij den canatgnatiebaodel die veelal niet anders dan windhandel if en de voornaamste factoren voor den achteruitgang zgn aangegeven Onze concurenten zitten intnsschen niet lil maar verdringen om boe langer zoo meer Wg moeten trachten onzen ooilen roem te herwinnen opdat die handel niet totaal vertoopen zat De tgd dringt meer dan ooit te voren Daartoe opgericht eene Coöperatieve vereeniging voor den uitvoer van fruit op dpBzelfden vo t als de vereeniging Westland behoadeaa enkele wgiigingen Bet plan werd door den spreker op eene uitnemende wgze ontwikkeld Algemeen was men het eens dat er veel gedaan moest worden Staande de vergadtiring werd de vereeniging opgericht 34 leden traden toe Het bestaan der vereeniging ia verzekerd er ia een goed begin gemaakt Ook in andere gemeenten zal de heer Cammen als spreker optreden Zgne bekeodbeid met plaatselgke toestanden zgne doidelgke vgze van uiteenzetting doch bovenal bet goede doel dat beoogd wordt doet ooa zeker zgn van een goeden uitslag Vrijdagavond is vlak bg bat station Braino1e Comte io België het Igk gevonden van een man goed gekleed maar zooder eeuig geld bg ziob Men vermoedt dat hg in den trein ver moord en daarna uit de coupé geworpen iB In zgne portefenille vond men het adres van zgn broeder te Qent Op de Angloman strand Al het EngeUche kost de Skerries is de in Ameriknansehe veeboot ge levende vee runderen en schapen en paardi n is met uitzondering van enn 40 of 50 eebapen een paar koeien aa een pawcd verdronken toen het rehip uit elkaar werd geslagen Ergens in Amerika werd een wedatrgd van dames gehouden Twee van de aterkfite concurrenten waren na al een paar ronden vlak naast elkaar zonder dat de eeo de ander voornit kon komen Toen bedacht een harer een iist Zeg riep ze haar mededingster ton zeg je hoed staat scheef Daar na zelfs bg een race jnffroaw de coquetterie toch altgd nog sterker ia dan het verlangen om een wedstrgd te winnen verminderde de aaogeiprokene haar vaart zette even den voet op den grond maar toen berinnerde ze zioh plotseling dat ze geen hoed op had De slimme rgdster was de einditreep echter reeds gepasseerd Een vreeselgke strof Vrgdagmiddag jl hield de krggsraad der 15e militaire divisie te Marseille zitting in de zaak tegen een jongen soldaat van bet 40e regiaseot infanterie Jeao Ancelin genaamd beklaagd van rebellie en geweldpleging tegenover meerderen gedurende den dienst Den 25en December jt des nachtH tegen 12 uur kwam Ancelio totaal beschonken in de kazerne Hag 8 01 8 18 8 88 4 67 6 08 J 81 ii 6 10 Onder den invloed van het genotene haleedigde hg den korporaal der wacht die him oaar zgu permiasiebiljet vroeg en bracht hem vaa het koninklgk balnit dd 10 Jan 1881 Stbl No 2 bepaald dat ter insehrgving daarop van de laatstelgk versebenen rente elk spaarbankboekje aan dan direetenr der Rgkspostspaarbaok moot worden to ezonden gedurende de maand overeenstemmende met die waario de éérste inlage geschiedde eene bepaling die op den omslag der spaarbank boekj 8 in herinnering wordt gebracht lotossohen voor het mogetgke geval dat de inleggers aan deze bepalingen niet voldoen is door mg een stelsel in toepassing gebracht volgens hetwelk na afloop der maand waarin de boekjes laat ik zeggen jarig sgn tot eiken inlegger die niet uit eigen beweging zgn livret ter reotebgschrijving inzond eene oproeping te dien einde word gericht vergezeld van een briefomelag waarin bg dat livret portvrg aan den directeur der Rgkapostspaarbank bureel Jaarlgksch Onderzoek kan doen toekomen Uit het voorafgaande btgkt dat de op dit pont ten onzent bestaande orgaeisatie Io den belanghebbenden niet het minste nadeel berokkent en 2o het hun zoo geriefigk mogeIgk maakt Natuorlgk kan ieder die om deze of gene reden er de voorkeur aan mocbt geven vóór een der genoemde tgdstippeu het boekje tot gemeld doel in te zenden zgn verlangen bevredigd zien AaMAKD SASaSN Jit den Haag meldt men aan de N E Ct Gis tere noch tend werd een voorloopige proef rit gebonden met de tramomniboaaan van da nieuwe Haagsche Ombiuusvereeniging De wagens zien er keurig nit en zgn van binnen en bij den ingang voorzien van eleotrisohe bulien naar den koetsier terwgl ze des avonds met elfctriseh ücht verlicht zallen worden De paaiden zgn stevige krachtige dieren van Canadeesch rag De preef diende vooral om na te gaan of op het traject Hollandsohe SpoorZeestraat Weimarstraat geen beletselen werden ondervonden wat bleek hoegenaamd niet het geval te zgn In de oauvate straten en bocbtan reden de wagens met het meeate gemak Binneukort zullen officieele proefritten volgen doch men kan nu reeds vaststellen dat het nieuwe verkeermiddel met 1 Maart zonder bezwaar in werking zal kunnen treden De bedoeling is voorloopig alleen bovengenoemde Igu te beraden om de 7 minuut van beide uiteinden tegen een uuiforaitarief van 10 ets par rit en bg abonnement a 9 ets Dir der Rgksposlspaarbank Een inzender had in bet Hand € zich bsklaagd dat de Postspaarbank aan inleggers die b v iu October of December een boekje genomen hebben eerst de rente bgacbrgft in diezelfde maanden zoodat de gelden 9 a U maanden renteloos bhjven Dit schryven sond de redactie aan de Directie met verzoek om inlichting Daar misschien ook anderen belang stellen iu deze zaak nemen wg het Bchrgieu van den Directear over Het luidt aldus Uit Friesland agn reeds weder veriohtllendaarbeiders naar ffoord Duitschland vooral Bre merhaven vertrokken waar zg werk vinden oiel i bet graven van kanalen Zij hebben ptandaar het geheele jear te blgven wgl de daggelden daar belangrijk booger zgu dan m Friesland Sommige arbeiders zullen in Doit 4chland om woningen rondzien ten einde ziohaldaar dau voor goed te vestigen De tydenveranderen Voor kirte jaren kwamen deDoitacbe arheidera naar Friesland om werk nuheeft juist het tegenovergestelde plaata Of erdan io Friealand gebrek aa werk is Ja enneen Werk ia er genoeg maar bet ontbreektden boeren aan da noodige financiën om bette laten verrichten en de arbeidere wordendaarvan in du allereerste plaata de dupe Hoelaag de loonstandsard in Friesland ia kanbieroit blgken dat ir genoeg va te arbeidersbij dea boer zgn die door elkander a weeksnog geen f 4 verdienen Daarvoor moet hg s morgens 5 nor present zgn tot aavonda 7 en des Zondags beide keeren melken en voederen s morgens van 5 tot 8 en s avondsidem Alzoo voor 90 werkuren een loon van i 4 En toch is men nog gelukkig vaste arbeider te sgn U D Wat at zoo van het bevattingsvermogen van en borgemeester wordt gefiischt Een aspirant kiezer op een plattelandage meeate apcretarie tot den borgemeester Ze De geachte inzender etelt zich den werkelgken toestand ten deze niet jaist voor i oogeo Ter directie der Ugkspoatapaarbank voor bet ganfiche land geve itigd te Amsterdam wordt io den vorm eaoer rekeoing cooranteeo duplicaat bewaard en voortdnrend in volkomen orde gebonden van elk spaarbankboekje dat aan een der vnor haren diennt opengestelde postkantoren thans circa 1300 is nitgegeven Op dat duplicaat worden niet alleen alle inlagen eu terugbetalingen beaevens de saldo stegoed aangfiteekend maar wordt tevens ook telken Jare in de maaod Januari hst raotebedrsg vermeld dat deu inlegger over het laast afgeloopen jaar toekomt Dit bedrag wordt alsdan wederom terstond d w z van l Januari af rentegevend gemaakt Dat de bgacbrgving der rente op de boekjes telve over den loop van eeo gansch jaar wordt verdeeld geschiedt uitsluitend bg wgze van administratieven maatregel van orde niet het minat in bet belang der inleggers die andera hunne boekjes ter inscbrgviug van rente langer ter centrale directie dienen te laten berusten dan thans het geval behoeft te zgn Qelijk nit het voorafgaande blgkt bezorgt die maatregel den inleggers slechta gemak en berokkent bg ban niet het minste nadeel TUd vao Greeowlcb 10 40 l l 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 8 SS 8 48 8 51 11 0 10 4 9 8 9 10 7 86 8 6 7 48 8 16 8 63 8 17 87 84 41 8 47 8 87 47 84 10 01 10 07 B t7 10 94 aovDk Iq verband met een en ander is bg art 20 9 1 4 lO U U 8S1 3 1 36 8 44 3 40 4 10 4 3 6 1 1 7 1 7 68 98 10 17 1 41 4 8 18 M 10 8 1 66 4 68 30 486 04 Hage 6 4 7 807 48 8 80 30 8 38 Voorb 6 6 Z Zeg 6 Zer M 6 17 10 48 8 08 6 04 SI iQonda 8 7 60 8 18 18 9 47 10 1810 64 1 0 1 81 8 17 8 14 4 08 4 888 18 8J 6O7 488 8 lO 101O U T K I C B T O D D 1 mroehl 83 7 60 9 9 3 10 16 10 88 11 8 18 8 08 3 6 4 46 8 14 7 8 8 0 07 lO M Woerden 8 63 8 11 10 38 11 66 18 4 4 16 8 84 88 1M4 OudevaUr 8 1 10 48 4 4 i i 88 a Gouda 8 84 10 10 10 1 11 1011 11 3 48 4 7 6 17 419 49 7 46 4 4 4 M 1II 8 T I k D 4 V S O D 1 AmaterdanO 8t 7 1 18 10 4 M Swda J 14 ia l0 M 111 8 M UU U nda Bri n ait B BMmt h iM ap babbaii m g id dat k m n hud moakomnu t ik B E Zoo en wautocr E Jao du weet k soo krek niet B Haar boe moet ik t dau wetea goeie rrind Wie hmft je hierheen geataord K Jao wat lak ie egge I ia om die mènee Tanwege die dingaigbede an dat roomiebe giMf lie je Ëa n n hebb te main geuid da k maar ia nae joo tM moe gaoD B Ah na gelooi ik dat we er komen je wilt aangeren aU kieier K Net man dat galoai k ok Hen herinnert lieb dat de slagersknecbt Paeolte te Dijon wegene den ateebaweiykeo moord door bem o p twee rronwen en een kind te Rafi gepleegd door bet aniasenbof der Cóted Or ter dood eroordeeld ie Het bof Tan eaaaatio rerwierp a mane beroep aoodat bet Tonaie bracht van gewgsde Terkreeg Sen jong adTOcaat te Dgon beeft na echter Paeotte aangeraden op te komen tegen bet proceaverbaal der eerate terecbtaittiog waarin oojaiet faedeo zouden roorkomen Qoewel dit den eroordeelde waarachgolyk niet meer van de guillotine ton redden ia de loltrekking der etral niettemin geseborst en dit dunrt nu al loolaog dat het reehtegeroel der burgers van Dgon zich bele digd acht en men begint te vragen welke Wfrkiugen bezig lya om den booawiebt ijjn atraf te doen ontloopM De Flakkeeacbe wonderdokter Dit Flakkee wordt het olgende geechreven Op 12 Februari is door den brigadier titulair J Damen te Oude Ton e en M C Lodewijk te Ooitgenaplaat rykdveldwachtar in beslag genomen io de Langstreat ouder Ooitgensplaat by verichitlende personen geneesmiddelen en recepten door een onbevoegd persoon algegeven die 4aar ter plaatse doorging oor onderdoktere es raad wist voor allerlei kwalen Hg gaf bg loumige fleeschen medicamenieo eeo lepeltje zeide dan wel het lepeltje doch filet de mediogneo te verkonpeo liet zich goed betalen f 1 10 f 1 20 f 1 30 euz perdeechje en had een zeer uitgebreide praktijk speelde het beertje hield er eeo kosthuis op na ran f5 25 per week en wist dooi roorkomendpeid en bQzoadere bespraaktbeid heel handig de arme arbeidersbevolking vooral de zoo zuur ver dieode penningen uit deu zak te klappen By varachillende personen zgu die medicamenten naar een sloot verhuisd omdat de medicgoc natoarljjk niets hielp I Bedoelde wonderdokterc waa daar ongeveer vier weken ean bet praktiseeren Bet is uiet zoo gemakkelgk vat op aoo iemand te krggen want er agn velen die nit vreee dat hun boiedoktar er achterkomt en meer gegoeden voor de schande bet niet willen weten dat eg zich met een kwakzalver of z g e wonderdokter ophouden en medicineeren Hoe meer dit wordt stil gehouden boe gemakkeIgker het voor zoo iemand is om zich verborgen te bonden en aan de centen te komen Voor de politie vooral is het moeielgk om erachter te komen Doeb de kruik gaat te water zoo lang tot zg breekt eu zoo was bet bier ook bet geval Bedoelde wonderdokter v deelde aan da rgkeveldwifchlere mede dat de menichen zelf maar moeaten weten of zg zoo gek wilden ijjn om f 1 20 f 1 10 f 1 30 nz voor een lepeltje te willen geven De m n ia genaamd O K ood 22 jaren geboren te Huizen en komende uit Gouda Tegen den Flakkeeaehen wonderdokter is proeee verbaal opgemaakt Naar aanleiding van da vlugschriften die vooral te Rotterdam van Protestaotsche zgde met kwistige hand worden verspreid merkt D antr Ned op dat eeo beweging als deze altgd spoediger in actie dau tut rust te brengen is en dat de kleine luiden wel eens wat verder gaan dan hun leidslieden Daarvan vertoonen aieh in de Maasstad reeds min of meer bedenkelgke teekanen Om een enkel vtaaltje te noemen er werd dezer dagen in eenvoudigen kring aldaar in allen eroat venekerd en geloofd dat binben k rten tgd met de Roomschen zou moeten gevocbteuf worden en dat ede Faua zelf te Rotterdam zoo komen c om zgn legioenen aan te Toeren Tan een lezer te Arnhem waar zooala men weet de beweging ook vrg geanimeerd ia ontTiog het blad bet volgend aebrgven Heden ontving ik per post eeu anoniem nhrgven waarin mg werd gemeld ik zeer epoedig en alle geuzen moeaten hangen Ter verdaideiyking werd er een plaat bg gevoegd mat eeaige aan een koerd hangende genzen daarboven was geplakt Nederl Prot Volksbond Qeiellig bge nkomit t Te Taggia bg San iUmo heeft een jongen van twaalf jaar twee kinderen van vgf n zavan vermoord door ze met aan zwaren steen op de hoofdjea te slaan Bg heeft ben daarna van 60 eeatimea beroofd en is op de vlucht gegaan Men haaft den jongen moordenaar echter ach tnbuld en vangen genomen BaiteDhindscli Overzicht Daar de Giriaksehe oorlogsaebepen blykbaar vaat besloten sgn te handelen in strgd met de nitdrokkelgke wenachen der mogendheden hebben de commandanten der Enropeesche oorlogaaohepen aan den Griekaehen commandant een nota gezonden waarin zg hem aommeeren sieh te hoaden aan de rM eleu der internationale wetten De commandanten der vreemde oorlogtscbepen hebben beiloten de stad en de bnitenw ken te bezetten Met taeatemmiog van de Torksche antoriteiten is Kanea beiet door een detachement bestaande uit 100 Rassen 100 Frsnsehea 100 Ëngelscben 100 lUlianen en 50 Oostenrgksrs bft detachement staat onder bevel van een Italiaanwh officier £ sn tweede detachement van dezelfde sterkte op dezelfde wgze samengesteld en onder bevel van eea Franech o£B ier staat gereed aan land te gaan Op de wallen der stad zgn de Fraasche Ëogelache Russische Iialiaansche en Gistenrgksebe vlag geplant ao den commandant van het Griekacbe eskader ii kennis gegeven vau bet bezetten der atsd Tot nog toe ia oit niets gebleken dat de betongen der mogfudheden indruk hebben gemaakt op de Uriekiche regeeriog Zg gaat Oogahioderd haar gang en dit maakt een besli siog dringend noodzakelgk Iets andera waa werkcl k niet te verwachten Wanneer een regeering eenmaat zoover is gegaan als de Griekscbe dan kan sg ntet vrgwillig besluilea baar schepen terug te roepen en h ar troepen w der op vaderlandsohen grond aan wat te zetten Zg zou dan eeovondig worden weggevaagd door bet opge wonden volk dat eindelgk h t doet vanjarenlange pogingen der verwezenigking nabg zag Slechts ouder protest en door de vloten der mogeodhedeD gedwongen kan Griekenland zgn schepen en troepen terugtrekken en bet is de vraag of de mogendheden zich zetten baaaten om der Griekacbe vloot te batetten I troepen aan wal te zetten Wel zullen de ËarppMBche panterfchepeo niet toestaan dat die ontscheping onder hunne oogen plaats heeft maar Kretf beeft een groote kustontwikkeling die veel gelegenheid tot landeu biidt £ n van een blokkade is nog niets vernomen De Times meldt dat de Orieksche torpedobooten onder bevel van pr ns Georgios te Kanea en dat een transportdchip met troepen te Retimo znn aangekomen En Reuter seint dat volgens tea te Athene loopend gerucht de Griekscbe troepen aan wal zijn gegaan Nu moet het weldra blgken in boeverre Ëaropa zich er toe leent aan den Torkiehen waobestourder liefdesdieniten te bewÜzeo Zeker is de toestand der mogeodbeden moeilgk Zy kunaen niet toestaan dat Griekenland troepen op Kreta aan wat zet nadat zg de Turkaebe regeering krachtig tegen het enden van troepen habben gawaaiscbuwd Zg zonden daardoor zooals de Poat duidetgk uiteenzet den scbyn op zich liden Kreta vin troepen ontbloot te hebbeo om b t te gemakkelijker in de handen van Griekenland te spelen Het Daitnche blad betoogt io een waarnchgnlgk ofiScieua artikel dat de gebenrtenissen der laatste dageu het bgna oomogelgk maken een oorlog tosi chen Tnrkye eu Griekenland te voorkomen men kan slechts de hoop koesteren dat het gelukken zal deo Ntrgd tot dïe beide staten te beperken Id d e richting werkzaam te zgn is onder de tegenwoordige omstandigheden de voornaamate taak der Ënropeesche reg eringen Indien iu deze overtreglog door de aoddre mogendheden gedaald wordt indien de regeeriagen zoo eengezind zijn als sedert maaodeQ wordt betoogd dan behoeft een strgd tnsichen Tnrktje en Griekenland geen gevaren voor den Énropeeschen vrede te hebben De Dail7 Teleprapbi verneemt uit Weeneo dat de mogeodbeden alles witten doeo om koning Georgios deo terngtocht gemakkelijk te maken Zg zollen de taak overnemen die Griekenland zieb gesteld heeft de landing van Tnrkscbe troepen op hét eiland beletten ea bet invoeren van de hervormingen onder bun toezicht spoedig doen plaat hebben £ n nit Petersburg verneemt de Telegraph t dat het Russische eskader io ds Middellandsebe Zee ds opdracht ontving kalm de Griekscbe wateren binnen te loopen Bg de behandeling der oorlogAbegrooling io den Doitacben Bgksdag wiaten Vrgdag do sociaal democraten oatmirlgk weer lal van staaltjes te vertellen ovsrsoldateumisbandeling die door dea minister vaa oorlog ron Goszler met nadruk tegengesproken werdeo Ten aanzien van bet geval BrÜiewits deelde de minister mede dat die luitenant wegens doodslag en het wederrecbtelgk gebruiken van zgu dienstwapen is veroordeeld tot ontslag en tot 3 jaar en 20 dagen geiangeniastraf De krggsraad is daarby uitgegaan van de overweging dat Brüsewitz opzettelgk beeft gehandeld aangezien beweien is dat ds teek met geweld is gericht op bet midden van het liehaam en de dader kon weten dat die den dood ten gevolge moeit hebban wal nog nader blykt it sgn woorden na bet volbrengen der misdaad maar heeft a s veraocbtende omstandigheid aangenomen dat hg tgdens bet plegen daarvan niet nnohter waa en de ingenieur Siepmann bem beleedigd beeft De voorzitter van den Kgksdag i i vournemens van des keizers voorstellmgeu en statistieke tabellen afdrukken te laten maken voor elk lid van het Parlement De vergelgking die de keiter iu dste staten geeft tusMïhen de marina vau Dbttscblaod en die van andere staten konst hierop neder dat Frankrijk en Rusland t zamen U7 oorlogesekepen tegenover 32 Dnitsehe in gevecht konnea brengen terwgl de in aanbouw zguds schepen in 1899 nogmaads een voorsprong van 30 nienwa schepen znileo geven aan Rostand en FraDkrgk boven Duttscbland Een derde tabel geeft eene vtjorateltiag van den toestand der Jipanacbe oorlogtivloot io 1896 els het plan uitgewerkt ia en de vier renzensehepen van 10 500 toos gereed sijn Een vierde van de nieuwe arhepea die sedert 1893 tot bedeoinFrankrijk Rüstaud Amerika Japan n Duitsobtnnd zgo gereed gekomen Een vgfds geeft eeo overzicht van de schepen in die Statsn naar bun groott ea piinlieriug Bg dat allea heeft de keizer alleen rHkeoiug gehouden met da schepen boven 2000 ton kanonneerhooteu torpedobooten en dergelgke kleinere viartoifieo acht Z M voor den afloor van een oorlog van ondergesohikte beteekenis Lord Rnsmead heeft zooals leeds onder de tetf ratrmen gemeld ia ziju nntslat gevraagd all goQverneur der Kaapkolonie De aanvrage is gMchied om gezond h idiredeneo Reeds a 1895 toen hg de betrekking aanvaardde was zgn gezontiheid geschokt en bet wea bekend dit bg syn ontulag zon vragen zoodra de toestand in Zuid Afrika eenigssins kalmer wai geworden Vermoedelgk zal lord Rovraead vroeger sir Herontea Robinsoa in April oair bet vaderland teruglteeren Verschil lende personen worden reeds genoemd als zgn opv Iger o a str Alfred Milner Deze was Vroeg r van 1887 lut 1889 particulier secretaris van den beer Gosebea desigds kaaselier der scbatkiBt Hg itond dne tgdens de conversie der achultl achter de schermen Hg werd door den beer Goscheo tevens naar Frankrgk gesonden om over de wgnrechten te onderhandelen met de Kamers van Koophandel en andere lichamen In 1889 trad hy in E jpliaobeu dienst n speelde by de ontwikkeling van dat laad een voorname rot als ouder stantaseoret ris van finauciëa Bet boek dat hg na zijn terugkeer schreef England in Egypt heeft deetgds zaer de aandacht getr ok en wordt als eeo standaardwerk beschouwd eU is herbaalde malen berdrnkt In 1893 werd hg benoemd tot Chairman of the Board of Inland Revenu 9 Sir Alfred Milner is eenigen tgd journatiMt geweest bg behoorde t t de redactie vaa de Pall Mali Gazette c in de dagen van John Morlej en heeft ook nog eeoiiien tgd onder deo bear Slead gewerkt In 1885 stelde hg rich ats liberaal caudidaat voor bet pArlement doch niettegenstaande zgn gave der welaprekeudheid wist hg geen zetel machtig te worden Kort daarna heeft bg het liberaliame den rug toegekeerd zegt men en tbans ia hg en ijveryï aanhanger van de partgder Unionisten Hg most alle hoedanigheden beiiitten welke hem geschikt maken voor ds betrekking van Hooge commiasaria welke zooveel tact en somt zooveel kracht eiscbt burgerlijke Btaad GEBOREN 13 FeDr Wilhelmina Jobaoua ouders D Hot eivdoorn en A J lifeuwenstem Jac iba G ertruida ouders 0 J de Mol eo A J Lambüo 14 Jacoha Heleua oodera W Vliem flo C Blom OVERLEDEN 13 Febr J B Smit 74 j 14 P R Prevoo 2U m F van Kreveld 3 m WERKVERSCHAFFING in ilaak oiitvaiitj n bg Uoepnri de som van 1 1 074 v i dö Tüone lvereeaigiug Nut en Genoegen DE COMMISSIE R E O Xj A E 24 Professoren in de Medicijnen en duizenden Oeneeakondigen hebben verklaard dat de echte i wita rsche fillen van Apotheer RICHARD BRANDT een nitstekend onovertroffen laieerraiddel gn omdat zg op zachte wgze werken zonder eenigen laat of pgn te veroorzaken daarbg zgn zy volkomen ooscbadelgk en goedkoop Wie dui Igdt aan verstopping gebruike geen ander middel Niet anders te varkrggiin dan in dooajea a 70 Cents in de Apotbekeu Hoofddepot F £ vm SANTEN KOLFF Botterdam mm numii VOOR DAMES en EEEHEIT A van OS Az Kleiweg E 73 73o GODDA Beurs van Amsterdam lotkn M VEBRUARI frkii 88 SV 98 997 WJI 104V 89 SC 10 4 B80 70S 1001 61 1001 808 1 4 54 98 U8V 74 97 110 100 906V 101 B ii B4 s 188 Va Ve 79 10 i 10 7 100 991 184 lOOV 80 108 18 8S s Ai H i UKn Cert Ned W S dllo diu dito dito duo dito SHaHaia Obl Gi adl l881B8 4 IT IK Insehrijvmg ISBt SL 5 OasrlNa OI l inp pierUtS 6 dito ia zilver 186S 6 PoETUOAl Obl net coupon 3 dito ticket 3 104V SO ov 70 RcsuND Obl Binneol l8 4 4 dito Gncona 1880 4 dito büBolhi 188 4 dito bg Hope 1889 0 4 dito iu goud teen 1B8S 8 dito dito dito 1884 t 3P4NJB Ferp tv sckul U881 4 Tuaiiu Gepr Conv lean 18 0 4 Use tfleaioa serie D Qee Ie nizg serie C ZuidAra Bzp v obl 1891 I Miiico Olil Buil 8ch 1890 t Venzzueu OIiI 4 0nbep 1881 AvaTBED u Obliuatlen 1895 3 UnTTiaDAn 8t d loen 1894 3 KzD K Afr Huulelsv aand Arendtb Tab Mij CsttifitntOD DeliMaatiohappü ditt Ara llvpothoekb psndbr 4 Cult M j der Torstenl aaud Or Hypotheekb pandbr 3 Nedcrianiticbe bank aand Ned llandeltnaataoh dito N W k Pac Hyp b pandbr t Rott Hypotbeelib psuiibr SVt l tr HypMeekb dito 3 i OosTZ Na Oo t I ong bank aand RCBL Hyp theekbank raudb 4 AnaaxKA Ëqu t hjpotb pandb 6 M I L H Pr h m oert 8 NlD UoU U 9poor MÜ aaud Mü tol Kzpl V 81 8 n uand Neit Ind gpoorwegni aand Ned Zu d Afr Spm and 6 dito dito dito 1891 dito 8 iTAUl 9oaori l l887 89A liobl 3 5 3 78V Zuid Itsl ilpwmij A H abi I PüLZN Warschau Weeiien aand 4 Rosi Gr Ru Hpw Hij obl 47 Baltiscbo dito aand Fastoira dito aand 8 Iwang Domhr dito aand 8 Kursk Ch Aio r 8p kap obl 4 dito dito obllg 4 ll li i V V 109V UB 44 9 iOO 108 lOBVi 107 104 I03V ll7 i nj U l lil Amam Coat P o 8p M i oi l Cbio k Mortb W pr O v aand dito dito Win St Peter oM 7 DoQverSt Rio Gr Spm rert v a lltinoia entral obl in goud 4 LoniST kVaBh ill aert v aaad Mexico N Spw Mij Ie byp o 6 MuB KaDias V 4pot pr uand N ïotkUnta lokWe t iaiid dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif U hyp in goud 8 St Paul MInn Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito l iiic ol 1 hyp 0 6 Caniu an South Cert v aand Vaa U HalU kNa loh dc O Amaterd Oninibua Mjj aand Rutterd TramHeg MHSta aand Nzu Blad Amilerdam aand 3 Stad Ro terdam aan 3 BiLoiz l lad Antwerpen 18 7 Stad Rrnsael 1888 IIONO Thoisi Kegullr leaelUrh 4 OosTSNa StaaUl ening 1880 I K K Oct B Cr 1880 3 SpiNJi atad Madrid 3 1H88 Nau Ver Bec Hvp Spnbt oert ADVERTENTIEN Te Amenfoort is op 92 jarigen leettgd overleden onxe geliefde Znster CATHIBINA MATTUEA van LüON Uit naam der Familie J VAM LOON Kirmwerd 12 Februari 1897 IEDERE PROEFNEMING leidt tot voortdurend grooter besparing gereed tioor het nebrulk beste fabri caat uttgebrand en gereed eoor tiermending voor ieder consument dadelijk in gebruik te nemen ooorertrojfen tichtkracht langste brandtgd en goed paaaen gegarandeerd Aangeboden it 4S eeilf per § luk per a IJn t S SO Franco tegen rem boars WHJJBUD Berllji W 35