Goudsche Courant, woensdag 17 februari 1897

No 7200 Donderdag IS Februari 180T 35ste Jaargang mmm coumivt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekenm De Titgbve dezer Courant g eschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1J 6 franco per post 1 70 AkönderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden gfeplaattt rut 1 5 r rfs a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea mldd Koniannjhe MacMnale Fabriek DE HONIGBLpEMc van H van Schalk Go geTestigd te Giravenhage Hepplertlrdat is9 en 20 nabg de Eegentesaelaao HOFLEVERANCIERS au Z H den IRONING ran BELGIË Xndien gij hóe t I gebruikt de aller wege bekroonde jen Wereldberoemde Bnperior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 4tO Cte 70 Cts en f 1 TOrtrflgbakr tijj F H A WOLPF logiit Markt Qouda E H VIM MILD Veeratal B 126 e Gouda A BÜDMAN MoordrecH 3 C RATBIlaND Boahop B T WUKl Oudtwat M KÜLKMAN Waddinmieen E n arf 8chat Toor de ongelnkkige sjachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe jne nitspattiBgen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARli iG Hollandeohe nStgayJ met 27 aib Prns 2 gnlden ledei di aan de rerschrikkelflke gevolgen vanldeie ondeugd lydt moet het leien de obreohte leenng die het geeft redt jaarlgis duiiend van een zekeren dood Te vejkrygen bg hetVeflags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzeudiig van het bedrag ook in postzegels n in Ihen boekhandel in flollwid Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Schnlibeudaawworm en he met deie kwaal gepaarl gaande oo ondragejk laitig tjetiien der huid alsook elke andere haidziekta wordt onder waarborg genezen telfs by hen dia door niemand genezen konden worden oor I r Uebra é Fleohtentodt On phadiü1Jk Gebruik Vituendigt Frgsl zes nldeu Ned Ot tegen voornitbetaling pok jostzagels waarop toezending vplgt tra vin port en inkomende rechten Verjirjigbiar bj de St Marien Drogerie Diiraig Duitsehland Wat r LiaadönptjneD kortuiti saa Rtuumfaïet pqneD ran i lenei urd ygf iaiDAthekbiltlièmatiiteweDdentegoo isip T iS AnWr Pain ExpBllBr TerkendhaU Wat et ZSlnxutsa Anker PainExpeller dfi stenki ieder haiH özin ir Pain Expeller Pr iB 60 oont 75 VMrl den in d n r ALVfdohtOT k Oo eu ƒ 1 do fl a tli I Apo okoa en by ta Itettordain Te GOUDA by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt tl Het twato onacha elykate en ge ÊH jnaltkelyks e poeOtniddcl voor Heereo en vooral dumoseo Kinderachoenwotk 19 de Appro luur van C M Miiller C X Berlin Beuth Str 14 Men iettfwgoei rULi op naam in fabrieksmerk Verkrygbaar liy Heerw WInl eliera In jfihoenwerk Balaeteriea ift B OMeraaHï polliy W 8 r o aiUl Ariifca Gouda A BUiNKUAM It ZOON I heeft ker reeds menige Dame Om te vertwijfelen CZ ZT U tydrooveod huiielgk Stopwerk neen einde scheen te komen Dit alles wordt vermeden wanneer men het veelvuldig bekroonde en gepatónteerde door de Lette Vereeuiging en Uultsche HuisvrouwenVereenimng Berlfln aanbevolen de vertrouwbaarste bronnen voor vtonwelgke handwerken UagU Weaver Stop dpp traat bezit waarmede men geheel zelfsUndig geen enkel Naaimachine bestauddeel alle in huis voorkomende btopwerken aan Kousen Linnens etc niet alleen gpoediy maar ook praehUggelijk al nieuw geweend uit kan voeren Prgs met proefarbeid én handleiding fl 3 00 onder rembonrs zending p opon Eenig adres Verzendhuis Merkur Commandit Maatschappg G SCHUBERT Co Amsterdam N Z Voorburgwal 258 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids u j niMl Sen K 1 N D E RMO D E 8 benevens UANDWERKPATKONBN bevattende D Mf g g l vEKSCHIJNT EEN MÜMMEE In ieder n tekft awarte platen modekrontek feuUleton enz enz lo mtgaw Kinder geil platen met 3 anijpalr en 3 groote geknipte patr Per U iir ƒ l aSi p po 1 46 U W ds 1 daareubovenj 6 gekleurde platen U6 1 90 e U 12gekl pl BlkiJi gokn p bgliet6eno 2 60 8 40 Ie i Se bij hel e no een gekleurd iraaie liandwerkpairooo 3 O ne Wagenitraat loa 102 PROEFSUÏIER IN PBÜSPECTÜS ALOM 8 e G B BELimapE e Gr nb ge SbC Patent H Stollen 1 15 l P9fln U luKaeh i WÜPay föniin t M xï er ffronne Erfolg WOrnUnO r Urnt H StaUe arrungen hal Anlüti ia fat aahimaimi wtrthloaen KaciMhmvngm Man Uufi dafjêf uiuare ateta scharden H StoU ti itur KM urn direct etfiw In lalehan CIsaahanillunfM la ëani umarPlakat wla nebKiattHtM ZZ rreialMm ani ZeugnUae l aiM fame Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao i i m 9 i Ti DoilmaHge door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fiibrlcatlp Ott uitdoitand gebruik van fyr s on fijnste grondstoffen garanilfoira iun verbruiker vun SfoUwdrck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikiat naawkeung beontwoordenda lun don inhoud der resp Etiketten Dt rma bohaalde 37 Brerets als ïlofleveraiicier 44 Eore J lploBia 8 gouden enz Medaille oon bewijs van uitmuntend Hjn fiibrikaat lieeds 1874 sthrwt de Aecademie naüunal de Paris Nou Tou d rnona nne Hi ame d or prcmihro c H e en oomildsmtlon ae votr exoBllent fabrication ds Ohooolftt bonbont vi lsa ets eto SioUwerek l fcbrikaat is verkrijgbaar bij U H ConflacuTS liau tutbakie onz enz Generaalvertegenwoordigm voor Nederland Julins Hatteimlodt Amsterdam Kidvcrstraat 103 ïsaBSBKmsfis TTOOISTZETTIiTa FINALE OITYERROOP oO jü korting op Luxe Artikelen 0 o 25 P huishoudelijke zaken 25 Firma BEGEERWelter Het groote aantal zenuwkwalen mnwhoofdpUn ut Utü voMafnw ds kaïttoekwun tui Apoplexie hanraberoarto têt 1n IB nof toMitkUe middelen door ae medliohe wetentehep uuifaweno Kent un dan sleavea Dg cBdaan heeft die na honderde proeniemiii an uuuta orer ijl 11 in vaUBiehftppellika kTlngea da heogaU toUantalllDf sijn TOOT de aan leanwkwalen lUdenda aaaae h aeH Üeae neren nee teefe Ue middelen door ae medliohe wetentehep uuifawend Kent un den nleai tUd kemtite eer Im dat tU door bat nbnilk Bakna Ten den eenvoadlKates weg sur de bald ea e ptrraMoKlMhe entdekklni cBdean heeft die na honderde proefiiemliiMi dn nheele WMeid verhreid la an rwi i ikt tevena eeae weldaad Uljkt U Kfln Mwï ae la ItMTenden door den geweien Offiolei van Geaondhelt Dr Banen ïilBhofen en benA vnn br4 li M vaAdl umUdallIJk ohltterende reanltaten TarkraRen en lU b geaoUrevan werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voarkaai H aa gaaailai hlnnen korten tl d raada de Ha drak Teaaahena la Dit im a kavat miei allaw tmt hal pMia pniillek ventaanbare TarUuiagea antrent bet waien d r nienwere thanpto aa da daanude lelfi la waahopice gevaHan T knion oltweAlng maar ok vindt m t daada vataaaahapMlUke varhandellapan it de vadUMak blWdaa die aan deae geaaaawijaa gawyd Ja a aemeda a obrUt van tal van getalgaelwinea vaa k fmer aea dt ptfyUelek la Perife K krankilnaliee leailebt e Olwreataa j hiiit ia Dr ParaiBar laaaaaliaar diraotaar vaa tat feetpNaal fa Aïaa aaMnrttt Dr aMriai kaateel Qutenfela Bei En DaraaejiBad dr ineaahMr flreetaar der lalvaae neraMBtlaer lljderi te ParHa ree St Heaeré SUi Oaaaal ea Aaokeabaoli BM ir te CarfB la ztrkirili oRrHitBkurft ieehl ad dr te NMiea Dr O daèfaval U U Parriire Care M vaa dea Ceii ail Oiatral d nMaa et de Saalé la FraHkri k ea vela anderea nial aaaar mtm aenawaahtlchaM lU waarvan de kentaakeoen sjjn abroaliaba heefdMa koofdall ktaaaudraai flraeta arikkalkaarliald haiellike taaatan varder alle u aa dia dooi ralgan daarvaat ae eaki verlaaHMiafeD eevcTMoiae ivi prKia w n warvai w iyi wHuea der gawrMtaa aMi voarUaraade alja ptaatiefljla iwakte vinwakklai ai tefeaaaea aas da U die laeda onder geaaaèfcaadlga bakaBdelfag geweeat ilJn maar door de bekeade middelen tfa aatlwnrtlwgaear itn koMwatot haar wil T a almtnaeeren atoomlooi of leebaden gae geneilng af laatglat kaniMrkwaal gevODdM babkea u tm alotte lU die vrcaa vacleM v r b r v t ea daaxtaa rwlen hebbaa wagana venakijneelen ala itsli aanhaadead aagiUi veelee vartfeevlai la hat baafd lwefl pIjR nel dataaMliald tkariaiaa aa deafcar wardaa vaer da aaMa drukkaade plfa oadar kat vaerimMt Hlitng iRdoeefea ketvealaa vaa kriafeaHaa la vt hal ale ea vanhaadai aa vaetea aas at d aa dna oategoiita vaa MaUHvUJd ala aok aan Juasa aniijea HMeada aaa kleakiatkt ea kfaalMaaabeb a geeataajke reaetla wlUeB koof al a ktaaSudraai flraeta arikkalkaarliald Mlaa dhaJd alu l Hklld nehanel ko L veil met ket heere warktn en ook au geiosde tUr aaa toafle reraoaen d i n voorkomen waidt ddagaaa aaageraden aich het boven vermelde werkle aan la aatena alwaii op aaovnaa kaetaleaa ea fraaea Taraeailen wordt il Qr Aaaaiardkuia door € i BBA l Te Hnttigeweg € t r E vau SASITKN KOLfF Apotheker Kart Haaftlie a 1 cit bil de Oaaidkü nr lA At L BRY A PORTOH OndeEreRi Tgianalaca inedlclnale tentoonataUlng ia da Dr Or da vUMdtw haiellike taeataa verder alle u an die door beroerte KOtroffen werden ea nog Ufdan aan da ga ralgan daarvBSt aeeala verlaaHMiafeD eevcTMoiaa tat aprckta twart taaival aaelalMk aNkkea atl fhaM BEKBOONO MET GOUDEN MËDAIL L £ KRAEPEUEM HOLI S Quina Laroche Staalhuudende duina Laroche ia de meest krachtige en versterkende KISAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen bniteolandscbe Geneesheeren Verkrggbaar in fleaschen a 1 90 en 1 00 GIGAREnEN TEGEN iSTHIA De iDadaming van dea rook deeer Cigarettea geeft dea Igder aan Aêthma terstond verlicbtiag In Ëtoi 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid opl Bend en verzachtend Pros per fleacbje 20 Cent Eba filikn HoLM Hofleveranciers Ztiêt Depot te Gouda hg den Heer A H TEEPË Apotheker en hg de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Agentnjn bjj de Firma IVed BOSMAIV te Goada FEANSCHE STOOMYERVEEU Gfaemische Wasscbery TA N H OPPE ilEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebrevetoord door Z U den Koning der B gen Hoofddepdt voor GOUDA de Haar A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen e i verreB ras alle Hewenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen va ploobe mantels veeren bont ene Gord nen tafelkleeden eni worden naar de ieawste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd warden onscbadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegcats uitbreiding der fabiiekeB zgn da p zen 25 o gedaald Te stoomen goederen als nienw a£teTei4 ar n 3 dagen te verven goederen in eene week PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merki NIGHTOAP Yerkr gbaar 1 M PEETEIfö Jz N B All bewija van echtheid iacachet en kurk staeda roor u I c n i u P i i dea naam der Fima QflItUAW I p HOPPE Socletfill O S GKNOEGEt Se AboBDemeiit TooratelUit Donderilag 18 Februari 1897 koniLnkujke vebeeniging HET NBDERLANDSCH TOONEEL Hel Patepl osler 1 Drama in 1 badr L Gevolgd door lijjnhèer gaat naar buiten I ljspel in 3 bedrgven Aanvang half 8 uur IP Ga na bapalingai n ptjjian Sluit do gelederen Nu de aanstaande kiezers zich aangemeld hebben en de voorbereidende maatregelen voor het samenntellen der kiezerslijstyi ziJB genomen wordt het tijd onze aandacht meer en meer te wijden aan den komenden strijd Zooals wij reeds vroeger zeiden aan den kant der liberalen heerscht niet Je meeste opgewektheid noch over het algemeen in den lande noch in het bijzonder in ons district Wat kan daarvan de reden zijn Wig zoeken die voornamelijk in het onaangename gevoel dat onder ons heerscht dat de oude geschillen nog niet zijn vergeten dat de zoo noodzakelijke eenheid en tucht in het kamp ontbreken Niets verlamt zoozeer de actie niets dooft meer het vuur niets ontneemt zooveel zelfvertrouwen daiifc de overtuiging dat men niet rekenen kan op de hartelijke medewerking en de onverdeelde toewijding van allen die met ons behoorden te strijden Kan dat njet anders worden Dat moet tooh wil men met eenige hoop op succes den strijd aangaan met partijen die good gedisciplineerd en voortreffelijk aangevoerd worden Het komt ons voor dat gemeenschappelijke actie aller liberalen vooral in ons district het doelwit moet zijn van het streven van allen die zich met staatkunde inlaten Het is toch gemakkelijk te voorzien dat de liberalen in ons district he niet eens tot eene herstemming brengen zullen indien zij zich niet aaneensluiten indien zij halsstarrig volhouden dat elke fractie bij de stembus tot vlagvertoon geroepen is Op welken grondslag is nu ten onzent gemaenschappelijke actie mogelijk Heel eenvfcudig krachtens het beginsel waarvan alle liberalen uitgaan Er is thans niet een punt van practisch staatsbeleid aaq de orde zooals de kieswet waaromtrent de meeningen van overigens gelijkgezinden zoozeer uiteenloopen dat nj voorloopig elk huns eigen weg moeten gaan De vraag is thans welke richting wenscht gij in het algemeen te geven aan het staatsbe fÈlLiLLÜiUA Hare klein baad daad da knrw ts swiepen ten eioda Trilby atu te Mtten Lut DQ dien Tiburce eena aiea dat bet odb nooli AD kracht noob aao moed faalt dacht zij Trilfay waa niet zoo sterk aU het paard dat Tibarea beraad Met moeite irorntalde hij tei en den atroom en Het er zich zelfs lanxzamerhaQd door roedealepen Toen eerst ontdekte zij het gevaar waaraan lÜ zioh had blootüeateld Z werd onwederstaanbaar voortgedreven zonder eenige kans om er zich aan te ontrakken tuascheo twee steile oefers naar een watezfal Tan twintig voet heogte waarfan het eentonig geluid ala eene aombero en Treesalijke bedreiSing haar in de ooren klonk Kike boweging bracht aar nader bi den afgroid Haar hart kromp zamen zij werd bang Btüf bedaard mevrouw blijf bedaard zeide Tibnroe die om haar t huip te komen zich zonder aarzelen in h t gevaar had gestort Leid uw paard naar den oever misschien hebben w kana dat wij ona ergcBS aan vaat grijpen Da markiezin died wat haar medgezel baar aaugeradea had en beiden io schuioa richting voortdrjjveade hadden weldra een der teile rotawaoden bereikt maar z ontdekten plant noch wortel waaraan V lieh koadn raatfr jp o De waad waa aea kale stuur en in beginsel zijn de liberalen het daarover volkomen ens Wat hen scheidt is slechts oen vraag van meer of miijder van sneller of langzamer tempo Over de roeping van den staat over de handelspolitiek over de noodzakelijkheid van sociale verbeteringen zijn allen het in hoofdpunten eens Vooruitstrevenden en conservaticf liberalen zijn blijkens hun programma s beide overtuigd dat het zaak is de vroeger na liectPii strijd verworven veroveringen te behouden en lat thans de tijd gekomeri is om raet kracht te arbeiden aan het wegnemen van sociale misstanden lotsverbftering der arbeiders pensioneering van werklieden enz in é6u woord zich het lot der misdcelden aan te trekken De meeningen loopen meer uiteen over de vraag wat in de eerste tijden practisch uitvoerbaar is wat de een als urgent en rijp voor behandeling acht noemt de ander nog een utopie Dat verschil in inzicht is niet te ontkennen maar wij vragen is dat nu een reden om niet met elkander samen te werken Wij zouden onzen liberalen wel den raad willen geven laat de beslissing over de opportuniteit der aanhangige quaesticn de beoordeeliug van de orde der noodzakelijke maatregelen over aan de toekomst aan het onderling overleg van de regeering en de vertegenwoordiging die in de eerste plaats tot een oordeel geroepen en bevoegd zullen zijn Ons kiezers voegt het alleen do hoofdrichting aan te geven waarin wij gestuurd willen hebben zoodat zij die in beginsel één zijn zich niet van elkander moeten vervreemd houden als alleen quaestiiüi van tactiek en opportuniteit ons verdeeien In beslist liberale districten mag men zich misschien de weelde veroorloven candidaten te stellen die verschillende nuancen vertegenwoordigen in een gemengd district als het onze past aanéénsluiting der partijen daar bet alleen de vraag is wie der drie hoofdgroepen antirevolutionair katholiek of liberaal zijn candidaat bij eerste stemming zal zien afvallen Het gezond verstand zegt u dus dadelijk vereenigt u gij liberalen anders verspeelt gij dadelijk uw kans Ën zooals wij zeiden rota geen zweem van plaiuengroei was er op ziobtbaar Mevrouw Treanua zag Tiburce angstig aan Tiburce het hart ton prooi aan de grootste angst lag naar alle zijden om lich heen maar vergeefs Rseds waa hij op het punt allo hoop te laten varen Hij wilde hulp roepen toen hij eensklaps op korten afstand vuór zich in de holte van de rots een lang smal gerafeld koord zig het waa een louw dat blijkbaar waa gebruikt om het exQ of aedor in de beek vast te leggen de herders hadden het aan een stuk hout gebonden dat zij in den grond badden gestoken Bat touw dat reeds lang b er gehangen had kon blijkbanr geeu groot gewicht meer dragen Tiburce greep het h t hield maar toen hij er aan trok voelde hij dat het spoedig zou breken Kr wia geeu tijd te verliezen zijn besluit was geuomen tjij zijt gered mevrouw zeido by Ho id n aan dit toaw vast laat uw paard los en houd ti drijvend Verlies geen oogeublik uivq bedaardheid moed en kracht De markiezia greep het touw en hield er zich aan vast Trilby door de golven voorlgesluwd werd door den stroom medegesleept Arme Trilby sprak de markiezin een treurigen blik werpende op hnar paard Trilby zat wel behouden word n Wees daar nïet bang voor zeide Tiburce Ue waterval is maar twiatig voet hoog en er zijn geen uitstekende rotspunten Maar gy 1 riep mevrouw Treanna gij zelf wordt ook meegesleept houd u vaat zoo als ik of gij zijt verloren Het toaw ia te oud en t vergaan om ona baidea e boudcD antwoordde Tiburo kala Ala ik nij aaneensluiting is mogelijk en gewenscht op grond van ons beginsel Let meer op ietgeen vereenigt dan op watu verdeelt en het zal u gemakkelijk vallen uw kleine verschillen over te laten aan de toekomst Wat de een nog voor een droombeeld houdt ligt misschien nader bij dan hij deukt en zaken die nog onrijp zijn zullen wol vanzelf achterwege blijven ten gevolge van den drang der omstandigheden Wil er iets goeds tot stand komen het zal op oozen aandrang moeten geschieden door mannen die mot de practijk meer vertrouwd zyn clan wij Deze denkbeelden wilden wij in overweging gevon nu het nog tijd is in dien geest aaneensluiting te zooken Wij erkennen dat do Liberale Unie het den conservatief liberalen niet gemakkelijk gemaakt heeft doordien zij de pas opgeloste kiesquaestie weder heeft opgerakeld maar daar zij zelve erkent dat vooreerst aan de nieuwe wet niet kan worden getornd en ieder die eenige ondervinding van politiek heelt overtuigd kan zijn dat verscheiden wetgevende perioden zullen voorbij aao voordat die quaestie weer in ernst m de orde komt behoeft zulks geen ffelelBBl te z n He komende strijd zal over geheel andere vragen loopen en raakt deu grondslag van onze staatkundige meeniai en van nzo wereldbeschouwing Dat behoort niemand uit het oog te verliezen en dan zal elk waar liberaal in onze omstandigheden bereid worden bevonden heen te stappen over kleine verschillen en persoonlijke overwegingen die met de hoofdzaak geen verband houden In dien zin hopen wij dat de komende verkiezingsveldtocht zal worden geleid Vereenig zoo mogelijk alle liberale mannen van goeden wille onder één vaandel dan alleen kan succes mogelijk zijn BINNENLAND GOUDA 17 Febru ri 1897 VERGADEllING tam nas GEMEESTERAAD Vrijdag den 19 Fvbruari 1897 s uamiddags 1 Dur Aan de orde De benoeming van eeo rpgentf s der beide jfAflthnixfn er ook aan va t hield zuiiden wy boidun verloren zijn vMaar t ia uir dood 1 riep de m rltiAZlD frcnoDd Ik bac zoo weinig bauK oor den dood d t hy mij niet eens zei willen hebben BvesdieD ik kan twemnieii als eec haai ea ik ui niet omkomen bonder tot het laatste ougeoblik gestreden te hebbeo Daar kuat gij taker fao zijo Vaarwel mevrouw of liever tot weer7ieii Bg het aitspreken van die woorden beefde ayne slem Hy scheen juiuder kalm Hy dacht aan Pauvrotte en de oudo vrouw iïonderliofie teKBnitrydig beul Ily kon niet besluiten tich om harentwil te ontzien ofschoon h j zyn leven ea lyo werk voor haar veil had Hij wendde do oogen af van de miirkiezia en richtte es naar Ara waterval waarvan hy gaeir twtntix el meer verwijderd was Hy gaf tich ffeheet aan den stroom over Snikkend en Kalf bewuttelooB hield merrouw Treanna het touw aleohts vait uit instinct van zalfbehoud dat in dit vrees lyke oogenblik van gevaar alle andere gevoelens daeit zwygea Toen Tiburoe den rand van don waterval bereikt had die schitterde ia de maanlicht roer bear 6004 rilling door de leden en z y sloot de oogen Toen sij u weder opende zag zij Tiburce op den kant omring door boeren wien hy eeaige bdfslen gaf Mevroaw Treanna liet in hars opwelling van vreugde bijna hel touw los ffHoud vast merrouw I riep Tiborce haar toe op vroolijken toon fDe duivel wit mij blijkbaar nog niet hebben £ en oogenblik geduld nog dan laten wy cao tnand sakkan an g i bakoudan arn als ik Hft vüors el oiu uiacbtt in tit f rlneaia tot aAOchftffiuH vso eeu exliattütor roor de Qa mefli te asfabri k Het voor t t tot npssfftiiDg aan de weduwe WiHcervari VlcutDo rao hit g braik Taa 6 b tult geni eiitf roud nan de Ven H t piaead i H op ht t na tar verio k raadt w diiwe J H Bwrfl L fa T om oothf fBaiffao hiraii Haaolait in dn pliiat Hnbndir t belastiag ijKAr hst ink mao di niit 1896 Het toomtfl vao d D heer J J ran der Sandsri lot Try ating van bet aaDraDgnaor dar ttHKsinarkt De rommiisaria van politie U Qoada vw EOHkt JD kttiiuis t wordfD ge tald met d paroofn die in dsze gemeenta ftedarniidt dt laatat r rloopen woe tuaandan katttto tttrniixsvn By ooderEttek door de politie w gebtekea dal aan tiuutal fya ontirafnid nn Tf rkocbt Bimwlixe aaomeldutg aan cyn barean iisatr geweuBCbt De pergOQpa dia ir bon w rk Tan maaktaa om katten op te vaogan lijo beraidi opgespoord Bedkakt Toor bel hero p by d üareform arda Kerk te Gouda oor da 2e maal door ds R J W Rudolph te Leiden De baar inipaci ar dar dtreeta belastingen albiar en kat coH vfa sattara la Kriupaa a d IJssal bnbhea als daikiiodigsD Toor da opanming van da waarde vaa het meabüair t n diaa te der persooiHile he a tting aatigewftao dt betren J U Faay n M Bianeiidyk albiar Door de arrondii amauti rcchtbaok ta Rottardara wardeu gisteren de Tolgende onaïasan gewaz M M 10 jaar arbeider te Capalle a t IJsaI wei as miahaudeliug tot 7 dageo g vauge V W nehipper te Oiidewater wagaat badeUrü tot 12 dagen hechtenis Na da ichoriing Her laraehtxitting ward teipo L A Boura 17 jaar arbeider t Papftla wa fU4 d iodolag Rf p pgd op den 19 itrigea A J de Haas aan gHraugeuiastraf Tan 12 jaar gHÖMCht tinikkend ward Boars oit de raobtiaal w Da behandt liDft der uak tagaa L Boers uit Cttpetl a d IJtel bA cbuldii d van doodslag deo 12 DfCnniber op den dylt timiicbro Kra lingirheTefr eu Capella lukte itistHreD lutk een itrootaa tuel op tbd DifitiffKgierti eri OHar het sïpfprhtxi PbAuw op h t M i h vt r lUt de KeuiKA oogeiiblikken later liet men een groolea mand af tot bet punt waar de markiezin dreef Neem plaats mevrouw en wy halen u uil het water als eene siroomgodm Mevrouw Treanaa nnm plaats eenige sterke armen trokken haar naar boren ea weldra was i j buiten gevaar Rij den hemel wy ign t mooi oslkoman I riep de zwerveling luid laobead om de markiesin gernst te stellen wier schoon i elaat nog de aiidrakking drooz van vrees en schrik Tot tweo mali 8 toe hebt gij m het leven gered sprak zij op bcvanden toon N oit ui ikdiesohutd kuonea afdoen Dat denk ik ook niet BaTrouw want ik geef da scbuldbritfren terug ik bab geen plan die ooit te preseiitaerea iiQij zyl even edelmoedig als onvorsohr kkni ik eal tot myn lantete oogeublik u dankbaar blyven Yjij slak hem hare kleine blanke ijakoude hand toe dia Tiburce aarzelde in lyne ruwe grootq hand te nemen £ ind lijk waagde hy bet óag wgfeld om de jonge dam nirt te krenken dia reeds verwonderd was over zijne atrzeling ylk zal m n woont houden mevrouw zaidn bij en u naar de poort van het kasteel Treanna brengen Wy sullen den tooht vervolgen ala onte paardenhier zyn g7aiin die dan gered vroeg de markiezin levendig Js mevrouw z xija bet gelukkig ontkomen maar gefoof mg dat ag h el wat getedeiil hebben Ik heb te een ot eabtik laten uitblazen en een boer gtlart beo kier te brengaa Daar komea ay al