Goudsche Courant, donderdag 18 februari 1897

Directe SooorweRverblDdlngen met GOUDA Wloterdlesst 1896 AaogevaDgen 1 October Tyd vao Greenwick OIIDA ROTTEKDAM 1 88 8 50 3 57 10 9 8 10 17 30 40 H 10 87 KOTTIROi M e OVDIl 6 8S 11 50 18 87 1 40 6 7 6 17 6 87 8 84 0 41 6 40 6 47 6 47 DIN HAAG GOHDJ 6 81 7 85 8 55 8 91 18 88 18 47 7 10 7 46 8 18 8 15 OOUDl DEN BIAO uo o v r Zoetermwr ZegwBard Voorburg HAg B 7 80 8 86 8 SOl O A t TKXOBT Ooii 6 80 87 7 18 7 88 8 81 9 88 9 68 10 1 10 57 18 68 8 80 8 17 4 41 5 57 6 56 8 M lO lJ 10 8t Ondm 6 46 6 54 i 11 14 8 87 7 1 l W 6 88 7 8 t 11 88 8 46 8 84 8 117 18 8 48 10 41 iïïf 613 7 mJ 8 64 10 61U 46 1 87 8 08 8 60 8 15 6 7 88 9 4 11 07 t d t Btopt Wo Ug Borf 8 87 8 81 8 58 lO ST 18 10 4 U tM 7 81 l Hane Bt 8 14 8 J7 10 66 1 8 U8 8 16 8 6 l M Slapt ta NboMoni IdUMRitlMii au Bl a jk baltwa a ÜAmitxt 7 488 60 g l9 4 10 1111 8618 881 85 8 44 8 40 4 10 4 S3 5 6 187 18 7 88 8 88 8 68 10 17 1 41 8 6 18 8 84 10 88 1 56 4 59 6 80 8 48 10 48 8 86 6 04 6 88 9 69 18 18 8 18 9 47 10 1610 5418 06 18 688 17 8 14 4 08 4 888 18 548 8 507 488 8810 101048 B T I O H T 8 O U D A 7 60 I S 10 15 10 88 11 88 18 8 8 08 8 58 4 45 6 14 7 56 8 88 8 07 10 84 8 11 18 88 11 55 18 84 4 16 6 84 8 88 10 64 8 1 10 46 4 84 t 8 86 8 88 9 84 10 10 10 58 11 10 l ll 8 46 4 87 5 17 i 8 18 8 41 9 48 11 1 A 8 T I K D A O D ASt 7 15 8 16 10 48 8 84 t 8S 4 46 8 11 1M M 7 88 8J8 8 14 UU 1 J118JS 1 48 M 49 1 48 M ilA ta 8 iU BaWpn dl watijttimX ia in ap vén 10 tot g uKf behalve 20NBAG8 eu WOEKSDAGS Toor middag J i 8a 1 MUI bit politiebarenn ia da PanTreiisieeg in raserTe gahooden agenteD allett moeitQD uitrukken om de orde te helpeo bawareo Namens de JDBtitie werd meermaUD by de politie om usiatentie gevraagd Voor de icbaUiug dei faDar raarde voor de panoneele belaiting dienat 1897 ia voor de gemeente ScbooDhoreu aaogewaxeo de beer A Vermeü aldaar Bij de pttblieke aanbaiteding Ie Haastrecht Toor bat maken van een bataltmuur het droogleggen der alaiBdaareo waren 3 biljettea iogeleverd a Th Hooft f 2155 b Job van Dam f2143 c C W den Hoed f 1888 Aan den laagatan inschrgver ia het werk gegand Da b rooting bedroeg t 1U41 De oorreapondent van de N B Ct c ie Batavia adiut onder dagtaekeaing van 16 dezer Gisteren werd by een tocht van lodrapoeri nit Kota Atenh genomen Tien minderen wer dei gewond Men metdt oit Den Haag De politie vestigt de aandacht op eene 48jariga vronw flinlc van poatunr blootshoofd loopende die eich ia winkels vertaaut waar EJj voor koopwaren io betaling geeft mnnt of bankpapier Heeft de winkelier dit gewisseld dan acbyut 7 zich te betioDeu ea vreagt bet papiergeld terog zeggende dat zy ei eniyk wel met afgepast geld kan betalen Intoaschen heeft ag zich t ly een gondatak of eenig ander geldatnk dat zieh onder het gewisselde bevond weten toe te eigenen hetgeen door den winkelier eerst later bemerkt wordt Het verhaaltje van de N Br Ct c omtrent de moedige dame in Prlnaenhage wordt nn geredaceerd tot bet feit dat een ziekenverplaegater meende iemand in den toin te aien Bg onderzoek werd niemand gevonden Van aaohonden van één veel minder van twee dievan is gaen sprake Algemsea gelooft men dat de iemand een achadaw is geweest Da poitboot xMiBlster Havelaar gisteren morgen half 7 ven Kampen vertrokken keerde eerst s avonds half 9 aldaar terug zonder dat ze haar deel bereikt had Den gebeelen dag heeft men aanhoudend gewerkt bet vorderen ging zeer langzaam Alle moeite om een doorgang door het gs te krggen om zoo in blank water te komvn bleek vruchielooi Men keerde daa onverrichter zake met de post terug De nieuwe groote stalen gsvlet waarvan de ifaeriahtgever uit Urk ïn ons nomner van gisteren melding naakte werdt naar men ons uit Kampen meedeelt eerst heden ia gebruik genomen Dat deze vlet niet eerder gebruikt ia moet volgens de ondernemers toegencbreven worden aan da groote hoeveelheid sneeuiv di dezen winter iet waardoor bet ga voor die vlet tot Sohoklaud bepaald onbegaanbnar was Heden morgen vroeg is de Havelaar met genoeoüde vlet weer naar zee guttoomd om sco de toeht voor haar setf niet mogelgk wai met deze de poit naar Urk over te brengen S C Staten Generaal la ükuav Zitting van Dinsdag 16 Februari Toegelaten werden de nienwgekozen leden da heereo De Biebek eio en Quartea van Ufford Dei ingekomen wetioutwerpen werden verzonden naar de afdeetingta ook dat tot verzekering van werklieden tegen ongevallen Daarna werden de afdeelingen opnieuw samengestald Ingevolge de beelissiog der Centrale SeeUe ward besloten Tegen a s Donderdag half 2 of zoo de loop der sectiewerkzaBmhf dan dit toülaten 11 uur wordt aan de orde gesteld de beraadslaging er de wetsontwerpen tot wgziging van de provinciate wet tot wgzigiQg van de gemeentewet tot wgzigiog van de proviuciale kieadiitrictan en tot instelling Kamers van Arbeid 8 10 8 40 8 47 8 4 e i D IC I it 7 Si T 8 7 4 8 88 7 Qeudft Moordnoht Nieuwetkerk Onpalle Rotterdun 6 17 5 58 8 8 8 11 8 18 6 85 4 56 5 8 14 5 81 5 81 Bottardm 04p U ftokda Zersabuinn MoerkapeUe Xlauwerkuk lloordnoht Umi Aan deo beer de Savornin Lobmas wordt op diens verzoek verlof vsrleend op en nader te bepalen dag deo miniatar van binnenlandache zaken te interpelteeren over de aanvrage om ontslag van drn heer dr Bredina als directeur vaa het kabinet van aobildergen te sGravenhage Daarna is de vergadering geaeheiden Alweer is te VliBsingen fraude ontdekt bg den vervoer van gedistilleerd Disdagavond 9 dezer hield een kommies een bemande flescb aan volgens geleibitjet inboudeod O liter brandewgn ad 40 pet sterkte Daar het den ambtenaar voorkwam dat afgaaooe op het geleibiijet de inhoud meer bedroeg dan het gelftibitjet fiangaf heeft hg de bemande üwcb u beiilag genomen die tater bleek te bevatteo 14 liter brandewgn ter sterke van 36 pet N K C Op deo 2Ben Januari j l ii door de komm £ rai en Engelman te Gouda bekeuring ingesteld tegen J Jdt eu diens patroon den expediteur V Tg wegena verveer vau 152 titer brandewgn op een ongeldig document Op den 30eo Januari j l ïsdoor den komras venficeteur v Dorp eu da kom van Schafjen eu ll ngelmau bekearing ingesteld tegen M en diana patroon de expeditie onderoeming van Gend en Loos wegens vervoer van 21 8 titer cognac ad 35 2 pet waarvoor men tot dekking aanbood een geleibiljet goed voor 2 j titer cognac ad 48 pet Èen emokkelande locomotief Da TramwegMaatschappg van Qniévraio naar Valeucienaea beett een harer loeomotieven verloren door io beslagtteming der Fransohe douanen Toen op 28 December 11 de avondtrein van 7 uur gaande naar Valenciennes de Frausche grenzen passeerde visiteerden de Franiche Douaniers den trein nauwkenrit en vonden in de kolen en tusBchen de macbinerien 21 pond koffie een party lucifers en heel wat tabak alles van Bolg sche tfkomst Tegen coa octeur machi oiit en stoker werd procea verbaal opgemaakt en de trein ging verder met de dooaniirs er in naar ValleDcienoea waar de drie verdachten werden gevangen gezet Daarna werd de machine in beslag genomen en verzegeld De Praviuciaale wegen van Oaob naar Ooien en Litbooieo die wegens den boogen waterHtand der Maas overstroomd gn beginnen langzamerhaad weer boven water te komen De weg naar Ooien ia voor rgtuigen af fslO taa daar er een aastal gaten in diaa vaeg gevallen die het verkeer per aa bemoeieigken Naar men verneemt zgo er eanige groole dui kers in aantocht voor d afwatering waardoor ia t Tervotg het overtAllige water Spoediger zal kannen afloopen De post doet thans slechig een maal dienst en wordt met roeiboten overgezet Als historiflch d i waar gebeurd verklaart de Arnh Ct bet volgende Mevrouw tot baar itienstmeïaje dat met een Heftig man op de stoep beeft staan te praten Wat wou die man eigenigk van je Keetje Ocb niemendal mevrouw Hg vroeg aanme of ik ook tot de oaveteristeu behoorde Maar hg kon tocb wel aan je zien datje geen rgder bent Keen merrouw t moet een oort van geloof zge Oob kind CalviniBten heeft de man zeker gezegd O juist raavronw calvinisten ja datteiie G C geeft in een Berlgnacben brief in t N V d D het volgende antwoord op de vraag waarom op de postzegels van bet Duitsohe rgk nooit een keiKertgkeo portretje stond 11 12 18 18 18 85 18 88 18 88 l 4 lS 5t 11 11 11 88 11 85 11 48 11 51 1 8 18 88 1 58 10 18 10 88 10 86 10 48 10 48 8 50 10 11 Onder de regering vau Fredricb Wilhelm IV werden in Pruisen de eerste poetzegels in omloop gebracht ea wel naar het voorbeeld van £ ogeland met zgn baeld er op Toen de koning ar voor de eerste maal een onder de oogen Itreeg ergde het hem dat xgn beeldtenia door den poitetempel b rakt waa Hg sprak daarover den generaal postmeeiter Schmfickert aan t Ia wat moois zei fag dat ge den poatheambten order geeft zieb zich zoo aan de waardigheid van mgn persoon te vergrgpen De aangesprokene begreep eerst niet hoe bg had maar toen hem de bedoeling duidelijker werd stelde hg vast dat voortaan alleen een nilelaar de Pruisische pottzeKela zou kenmerken en zoo is die eigenaardigheid op die van het Duitech ryk overgegaan Zaterdagmiddag heeft er in bat Kanaal vóór Purtland eene aanvaring plaats gebad tuiscben het ttooms ibip Umtalie met paasagiera eu lading van Natal naar Londen en hf t stoomschip Clan Grant een groot pasiiagiers en goederenstoomschip van Glasgow oaar ludig en China Dr hing een dikke mist Omstreeks 2 uur aag men van de Umtalï een groot schip uit den mi t opdoemen en lóor ieta gedaan kon wor Ieo waa de Usttalie io t voorncbip getiofieo en bad zij Haar een groot gat gekregen maar gt lnkkig boven de waterlijn Kort daarop trof de Clan Grant de Umtalie wcsr midRChipa en nu onder de waterlgn Het water droog met kracht binnen eu bereikte bgna de varen loiusacheu waa de Clan Grant nu langs bet boord van de Umtalie geschoven allea wat uitfltak wegsugdende Ofi cboon de Clan Grant zware schade opliep bteef sg in de banit van de Umtaji en beide schepen bereikten veilig de haven van Portland Twee beambten van de douane uit Turahoot die oulanga in hinderlaag lagen bg een brug io de nabijheid van den Ca talegn België zagen een aantal smokkelaars van de Hollandscbe grens komen die een groote hoeveelheid tabak trachtten binnen te smokkelen Bet optreden der douanen maakte dat do smokkelaars terogfïingen met acbterla ing van ongeveer 200 kilo s labak Bg llgckevDrfel maakte in dienzelfden nacht de douane ztch meester van een melkkoe die deel uitmaakte van een kudde rnnderen welke uit ons land binnengesmokkeld werd Te Beesel Limburg kwam dezer dagen een deftig gekleed heer bg den herbergier S en vroeg om daar een koffertje tot den volgend n dag te mogen laten staan Toen hg echter niet terofifkeerde deed de herbergier aangifte bg den horgemeester Bg onderzoek hleek dat bet achtergelaten koffertje den rauael en de abel van een kolo niaal bovatte toebehoorende aan den koloniaal H V N die de grenzen over is met een minderjarig meisje uit Roermond Door den minister van financiën is vastgesteld bet model aanslagbiljet voor de personeele belasting naar de nieuwe wet Daaruit bgkt dat de aanslagen voor een vol jaar ook in bet vervolg in 10 termgneo betaalbaar zijn Die ternsiinen vervallen op den laateten dag der miiaoilen Februari tot en met November van het helastinujanr Dd belastingkatitoren zoUea ge loten zgn M y den taataten werkdag der maand den Nieuwjaarsdag en de algemeen erkende cbristetyke feestdagen i 51 I 8 14 7 17 5 18 4 60 4 57 5 4 5 11 5 80 7 86 8 88 5 38 6 18 8 50 8 44 4 18 4 40 4 80 4 3 09 4 04 4 S8 6 10 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 Hige 5 46 7 80 Voorb 5 68 Z Z gwS 6 ZeT M 6 17 Oondl 6 88 7 50 Utimikt 6 88 Woeidan 6 68 Ottdawtter Gouda f AlutatduO S 4a Iwt Men acbrgft aan d N R Ct c Dezer dagen ia bg kon bealait bg eened d sehntterg een 2e luitenant benoemd Thans vraagt de vader ond majoor kommnndant dier Bcbntterg aan H M intrekking van dat besluit Hy acht zich als staatsburger daartoe verplicbt omdat de scbutterg in tgd van gevaar geroepen is mft het leger het vaderland te verdedigen getuige de memorie van antwoord van den minisier op de b ieoiiag van Oorltg voor 1897 tarwgl aga won vrggeloot voor de militie nog nimmer eea geweer heeft gehanteerd m a w dat hy voor sgna nieuwe betrekking niet geachikt ia Te Loosdrecht waar enkele visichers n og steeds hun beroep op bet ga bigveu itoefe oen niettegenstaande dagelgka personen te wa ter gaan en er reeds één verdronk ago Maanroorgen op den baitaBgewoOB diepen Loanderveensche polder bg het viasohen door hat gs gezakt £ Ving en sgn twee zonen Allan hebban in levenagevaarlgken toestand verkeerd Zg danken hunne redding aan Kroo I en den fortwacnter Schaap van Looadreeht C Smit A Verheg B Smit D Winter eu D Hartman allen van Assendetft toevallig aldaar aanwazig wi u het met groot gevaar voor eigen leven gelukte de drie personen die tAt nieta meer tot hoaoe redding konden bgbreagen bewusteloos ala zij béina warea aan een zekeren dood te ontrukkeuT Id bet dorp Sur buister veen Fr betrapten twee marechaasseee een jongetje met houtuprokkelen Het kereltje wist niet hoe oud hg was wanrom da politie met bem naar zgna moeder ging die ïn een hut woonde Daar binneolredende stond bet middageten voor het jongetje klaur beataaode uit gekookte aardappeUc iJloD Anders had de moedar niet De marechaoaieea stalden dadelgk hun aakgeld aan de arme wednwa ter hand U D € In de phonograaf is onlangs eene meijiwaardige en waarscbgolgk ver atrekkeode verbetering aangebracht door een Franaoben ooderzoeker Dusaand wien t gelukt is den phonograaf zuo te veranderen dat hg niet alleen iwakke geluiden kan opnemen maar ook het opganomen getuidzeer veel sterker kan teruggeven c Doet dus voor het geleid ia zeker opzicht denzelfden dienst als de mikroskoop voor het licht deze vergroot de beeldea de verbeterde phonograaf versterkt het geluid Door deu mikrophonograaf zoo noemt Dusaaud zgn toeatêl wordt bet geuiach dat zich openbaart in het hart eu dat de medicus in de longen dikwgls waarneemt opgenomen en veel sterker terugg eveu Wanneer eens de harttonen enz door den mikrophonograaf aga opgenomen kan de dokter rustifi het zooteal sterker gemaakte geluid b atudeereo en dit zoo dikwgls hg wil zonder den patient langdurig te onderzoeken Eu ook is hg ia staat bet Keroiscb dat hg den eenen dsR waarnam met dat van den volgenden dag beter te ver elgken en zoo den loop van een kteproces te vo gen Voorts moet door hardhooreoden bet door den mikrophonograaf versterkte gelaid zgn naar te oemeu Ja de uitvinder stelt zich 7 elf voor bet toestel te doen dienen voor doofstommen DuBsand moet b I bg een proef mat een proef met een doofstommeu knaap dien hy aan zgn toestel plaatstp nadat daarvoor de MarFeiMaisec waa gespeeld hebhenjopgamerktt dat diens gehi le gezicht veranderde bet gelaat tot dusver zonder eenige uitdrukking werd ineens levendig de oogen begonnen te schitteren de knaap bad voor het eerst van zgn leven iets gehoord Dnabout hoopt dus een krachtig botpuiddel t hebben f evondan om doofstommen beter dan tot dusver te lieren Rpreks KaotODgerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 17 Februari 1897 De volgende perbonen zgn veroordeeld wogeni Ov rtreding wet op de boterhandel L C P Gzn te Moordrecht tot f 3 of 2d C V M te Moordrecht tot f 5 of 3 di an G N huisvr van C N te Gouderak tot f 25 of 10 dagen Overtj eding jachtwet bg recidive W de K te Moeroapelle tot 3 dagen becb 8 43 8 61 8 57 10 40 11 18 10 4 t 10 11 f ir 10 18 8 8 8 10 10 87 10 6 11 80 7 86 8 5 8 87 10 4 f 8 47 Ê 8 64 f 10 61 7 46 8 86 18 07 10 84 7 58 7 5 8 6 8 18 8 88 8 5S tenissttraf OnrtrediBg pror ragl op wagan ao foelpajaa O T d W ta Atphan a d Rijn tot f 1 of Idag Ofartrcdiog politieTerordeiiiiig D 6 t Gooda irgitaaprakea P T d 8 ta Goida tot f 1 of 2 dagan Hat loa ao onbeheerd laten itaan Tan Irakdieran op d D opanbarea wag J N te Ze enhoiseB en A d V te Stolwgk ieder tot f 1 ol 2 dagen Naebtelgk bntengerncht J W J S en G K te Blaiawgk allen TrggeaprokeD Tveamaai e laten loopen op eena anders wei of hooilaud zonder daartoe gerechtigd te xQo C d H te ZaTeohniseo tot f 10 oi ti d Openbare dronkenschap M A W te Qonda J r A ta Haastrecht J 8 ta Ood Bey rlaod E W P P te Leenwarden T C Z ta Waddingsreen 6 8 te Qonda L H te Nienwerkerk a d IJsel en J y T ta Qonderak ieder tot f 1 of 2 dagen F K K te Gouda tot f 3 of 3 dagen O T £ te Zwammerdam tot I 6 of 3 dagen B P ta Gouda tot f 3 of 3 dagen A L te Gouda tot f 1 50 of 2 Jagen Openbare dronkenschap bg recidive J A te Gonda ea J W te Bleiswgk ieder tot eene hecbtcniMtraf van 3 dagen Openbare dronkenschap C B te Gonda tot t 15 of 3 digea Openbare dronkenschap bg Sfl barbatiog J g T Z £ te OTuracbia tot eene hecbtenisstraf tan 3 wokfn Bultenlandsch Overzicht Volgens een telegram uit Cbaniu heeft de Italiaansohe vlootvoogd d n aanvoerder der Grieksche troepen kolonel Vassos bet besloit der moffendheden medegedeeld en b m aange raden ieh van eiken aanval op de vestingen van Klreta te oathooden Ybsros weigerde te antwoorden verklarende dat hg bevelen bad oatvaogen om bet eiland te bezetten en geen ander ftezag erkende Een telegram van Kreta nit Griekache bron meldt dat da Griekache troepen het fort Agia hahbea aangevallen ea beset en vierhonderd Torken gevangen hebben genomen Tvee liehtiogeo te Athene van de marinereserve zgn pgerofipeB De pogiogen dar groote raogeodbeden om Griekenland te weerhoaden een oorlogsdaad te ondernemen sgu tot nog toe aonder resultaat gebleven De vertegenwoordigera der mogendheden be gaven liob Zondag naar den Griekechen minieter van buitenlandsebe zaken en overhandigden bem een protest legen het uitzenden der torpedovloot en tegen het plan troepen aan wal te brengen op Kreta Zg achten die houding van Griekeotand in strgd met het volleti recht en wesen op de gevaren die er it kannen voortspruitea De Griekache miniiter Skoces antwoordde kalm weg dat Griekenland de verantwoordeIgkheid voor de genomeo besluiten aanvaardt au dat het Vaste voornemen is Kreta te be latten Da mogendheden bebbsu daarop uiettwe plannen gemaakt om den vrede te bewaren en het gevaar te keeren Duitschlaad be ft voorloopig besloten geen diplomatieke betrekkingen met Griekenland te onderhooden Oostenrgk heeft een krniaerf drie torpedobooten en een aviso naar Kreta gezonden Ëo de commandanten van de eskaders voor Kenea ontvingen het bevel iedere daad vao vgandscbap van de zgde van Griekenland te verhinderen en zoo mogelgk mede te werken tot herstel van orde en rnst op het eilaiid De Grieksche vlootvoogd prins Oeorgioa heeft sich aan dat alloR niet gestoord evenmin als aan het betoog van deu Ëngelachen schoat bg nacht die xelfs dreij de met geweld Te Platania een uur van Knnea beeft hg een troepenafdeeling oader bevel van kolonel Yabson heeft en manifest nitgevatrctigd waarin bg op de overgave van Kanea aandringt De mt adbeden Uebben deia daad vaa Griekenland beantwoord met het bezetten van EJanea Yierhonderdvgftig man onder bevel van een Italiaaoscb officier hebban de stad beset en de vlaggen dar mogendheden op de wallen der stad geplant Sen tweede detaehement onder een Franseh officier staat gereed dit voorbeeld te volgen Dit ia het begin vao uitvoering van het plan der mogendhadan dat volgens de Timesc aldna laidt De gesaoten zgn op grond dar voorstellen vas da Engelache regeeriug ovareeagekamei maatregelen te nemen om de Mohammedanen op het eiland te berahermen De commandaat n der eakadera in de watereu van Kreta hebben last gekregen niet alleen bet landen TU Grieksobe of Torksebe troepen te belettao maar ook de havensteden Kanea Betimo I HeraklioD té bezetten Daardoor nemen de mi andheden de directe verautwoordtlghbeid op tieb voor bet herstellen der orde op Kreta c Dit plan komt volgens de aVoui Z c ta laat Het had dadalgk aa afkoBdiging der kerTormi aa moeten gabaaiaai daa aoadea veel kostbare mensehealevena gwpaard veet oubeilra voorkomen cgn Thans alt hts ééo oploasing mogelgk bezetting van Kreta door Griekenland en als wat de Timea correspondent voorziet da Turkache regeeriog in Thessalië zon willen vallen moet dit door het gemeen chapp lgk optreden der mogendheden voorkomen worden Want Turkge is toch niet te redden en het is de plicht der mogendheden te zorgen dat het afbrokkelen geschiedt zonder gevaar voor den Ënropeesebea vrede Zgu de mogendheden werkelgk eensgezind om deu vrede te handhaven dan moeten zij Kreta in beheer afstaan aan Griekenland op de wgze als Bosnië ee Herzegowina aan Oostenrgk werden atgeataaa Maar wat er ook gebeura zegt de Vof i Ztg c Kteta moet zgu vrgheid krggen Griekenland kan niet terug Dan zou voor het land voor de dynastie en voor de Christenen in het Oosten verderfelgk ago Kn de mogendh den zullen zich berinnereu dat tg ook Christelgke mogeodbeden zgn De vergadering van de parlemeolaire oommissie van onderzoek in zake Rhodes on de Chartered Company w rd gistereo bggevoond door deo pnns vau Wales en ettelglce directeuren van die maatscbappg alsook doorleden van t Lngprhais en verbcheideu dames die echter met vele hf eren moesten weggaan daar het onderzoek slechts balt openbaar id Wel hood rd beorRmanuea war u aanwezig Oe bHlfziekfl Jacksoü pretide rde terwgi Chamberlain die hersteld in ook tegnowoordig wat De eenige getuige WdS Rhodes die eer jt Hchriftelgk had verklaiird dat hg alias algevreteu bad vau wat er iu Johanneaborg ooiginit én van de aamRotrekkiog van troepen vaa de Chartered Coiapanj op de Traosxaalaeba grens Hg had de beweging in Jobaouesburg geldittgk aiede oaderitaODd en de samentrekking van de troepen op de grenzen van de Zuid Af rikaansehe republiek goedgekeurd en bestuurd ofachooo niet deo inval van Jamei oii zelf Harcoort onderwierp Rbudes aas eeu langdurig kruim i verhoor waarbg laatstgeDoemdo moest erkeanen dat hg het beruchte telegram van nieuwjaarsdag 1896 aan de Times bewerende dat de Johannesburgerf Jameaoo hadden oitgeooodigd om dan inval te doen had afgezonden hoewel hg verklaarde niet te weten wie den datum van den brief 20 November had veranderd in 29 December Da houding die Rhodes gisteren aannam was niet indrukwekkend Lord RoHmead heeft wegena gezondbeidsredeneo zgn ontalag genomeo als gouveroeur der Kaapkolonie eu Ur M hooge oommiasarii io Zuid Afrika Zgo gezondheid is werkelgk slacht geweest io deu laatsteo tgd en behoeft dus geen voorwendsel te wezen maar het komt oua voor dat lord Rosmead och big zal sijn er een gereede aanleiding voor zgn heengaan in te vinden Zgn verdiensten zgn wel van ofBcieete zgde hoewel met weioig warmte en door eenige woordvoerders van de liberale partg erkend maar dat kg door zijn bezadigd rechtvaardig en wgs optreden deu storm io Zuid Afrika heeft helpeL bezweren is hem weioig door het ËogeUcbe volk in dank toegerekend En allerminst beeft bet hem aan smaad ontbroken omdat hg aan het drgven der Rbodeapartij niet heeft willen metdoeo Daarentegen kan hg met troti getaigeo dat de Afrikaners die verleden jaar aan de eerlgkbeid van bgna alle Ëogelaehe bewindelieden lu Znid Afrika behheu leeren twglelen aan zgue goede trouw tot het einde hebben geloofd al pleitte het iu hun oogen niet voor tgn doorzicht dat hg eerst op bet laatste oogenblik va den aaualag op de Z A Repobli k heeft gehoórJ Oo ïelgk rai er vuldoaning daa van deze twee reu van zgo bewmd beeft lord Rosmeud loen oog sir Herrnleii Hotiinson gehad nn zgn e rste g iaverneurt cbap eu ïioog commisasriaat Na met oi derscheidiug den lande gediend ta hebben ala t keloniaal gouveroeur te loogkoog in lodlë aa in Australië vertrok bg iu 1880 oaar Kaa iHlati Op bet einde vau dat jaar verklaarde transvaal zich ouBfhankelgk in het begin vao 1681 volgde M joeba en bet Eng geiag wiMtkelde Toen sir Hercotei iu 1889 voor sir nry Loeb plaati maakte Vfriietbg een rusti Zuid Afrika en Ëogeland a positie waa er hechter dan zg tangen tgd geweeat wan Io 1895 deed het ministerie RDsebery een beroep op zgn vaderlaadsliefde want air U Locb had den tOMtaod in Zoid Afrika niet verbeterd en andermaal nam sir Hercolea het moeielgke ambt op zieb En wg meenao dal Engeland kwalgk beter gadiend bad kunnen worden dan door de zen o prechten en eerlgken man 96N keoze van air Alfred Miloer als zgu opvolger wordt algemeen in Engeland geroemd Behalve aU seeretaria van Goscheo en aan bat hoofd van het departement van binuenlandscbe belastingen heeft bg zieb ondericheiden als ondnraecretarfa vao fioanolëo in Egypte Zgn boek over Engeland iu Egypte wordt aU hft beste van diea aard geprezen 4 NisDfE nmmii YOOK DAMES eE HEEEEIT A van os Az Kleiweg E 7 3 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 15 FKBRUARt slotkn 8 Vrkrs KaoKitiKo Ctrl Ned W S Ji 8U dito dito dito 8 dito dito dito 3 W Uo ioja Oy G iidl 1881 88 4 iTiUa lasohrüïing 1868 81 l 851 OoaTai B OI l iiip pierl888 e 85 86 V as 9 ll 98 nil 104 104 5 V 69 S01 ao j 80 201 106 96 11 100 9411 54 580 705 7fi3 lOlll 61 lOOl so Uil 54 8 i U6V dito kl zilver 1868 5 85 Po n ail Obl mat ooupou 3 ditii ticket 3 Bl SIAKD Obi Hiaueal 1894 t dito Gt coni 1880 4 dito bii Bothi 188 4 duo bj tIa elSSB 0 4 dito in oud lei n 188S 6 ditn dito dito 1884 S SpiNji Perp I Kohulil 1381 4 TuaiBU Gapr Coa re n HBO 4 Geo leeiiintt seiie D Gdc Ie niaji lerie C 2inDAla Bip V oM 1893 i MsiiGO Om Buit Soh isao A VENBiURLA o l 4 oultef U81 AvsTUDiM Ohlijnteu 1895 S RoTTEHDAM St d Ireil 1894 8 Nbd N KW H iide iv HiiDil Artudib l db Mij Certifinnten D4iMiiHt ohHt py il t Arn H pothnokh psnillir 4 Ciilt My di r Vorstbiil nniid s Gr Hypolhwtikb p U lhr 8 NedfcrU iii cUo tintik aand Ned lUn lelma lseb dito N H il Pao Ilyp 11 piiiidlir 5 fti tt Hypotligekb paui br S t llr Hyp itlmekb lUlo 11 OOBTE HIL OoHt il tift b ailk SHDll 74 37 110 lOil S061 ssi 109 Sl i ♦ 156 sa 79 lilSJ i iü i loov 991 134 11 100 50 10 13V KliSL Hypi th ickbank faiidb 47 AliuiKA Ëqu t hytiotb panilb 5 97 Maiw L G Pr lyen oart H Nbd HoU IJ 3poor Mg aiod Uti tot Ëipl V St Spur uqJ Ked lud Bpoonregm aand Ned Zuid Afr Bpm and 6 681 997 63 78 dito dito dito 1891 dito 5 flALll Snoorwl 1887 39 A Kabl 8 Zoid Ital Spvmg A H o jI 3 PoLlN Warsohau V eeuen aund 4 R L Gr Hum Spw Mij obl 41 1 Biltischo dito laod Futotra dito aand 5 IwaoK nombr dito aaod 5 Kursk C U Axotvop kaf ob 4 dito dito oblig 4 Akbika Coat PHr Sp MÜ O Chic fc Mortli W pr 0 v aand dito dito Win Si Peter obl 7 l A Denverh Rio Gr Spin eert v a llliuria Central obl in goud 4 Louisv VaBb villi üert T atnd Mexico N Spw Mij lehyp iï i 131 Mits Kausu v 4pat pref aand K York OnteaioSé West aand dito l vnn Obio Dbli R 7E1 10 9 V 7 85 4 4 800 IOB 106 107 1041 103 in Vii 18 V 357 UI Oregon Calif la hyp in goud 6 St Paul Mil Il Manit obl 7 Un Pac iioofdlija oblifi 6 dito dito l inc Col U hyp 0 6 Canada Can Soutb Cert v aand ViK C Kall Na loh d c O Amaterd Omnibua Mg aafld Riitterd Tramnejt Maatv Band EU t tud Am lnrdHm aand 3 btnd K i tordHm nan 3 BlLolE Hiad Autncrpon 18 7 i Stad tfruiiel IKSt UoNo ThniaUeüullr Gaiell cb 4 OoiTKNa Staatal oning 18 10 5 K K Oo t B r 1880 3 Sjanjb SUd adrid 8 1 68 S67 3 Vi Nlü Ver or Hvp Sp bl oert AD ERTENTIEN Sociëteit Ons Gonoegei Commisaariaieo der Sociëteit Ons Gbnoeoen breDRen ter keonisao rati UB Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid ran de 6e Abonnement Tooneehooritelliug op DONDEaUAQ den 18 FEBHUAKI 1897 de SOCIBTBII van den avond ZEB VVB 0 gesloten al xijn Namena het Beitaur F HERMAN Ft Simiaru Oouda 17 Febrnari 1397 Ta J DARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 Gooda Bg kte op den 16 Febraui 1897 te9 oter taaa Tan dan Notaria G G FORTCMN DRUOQLEEVER te Gouda Terleden ia door de ondergeteekenden JOBANNSS ARNOLOUS BIEZENAAR commiiaionair in £ ten GIDIÜS JÜHAN NB6 tak dei HEIJDEN koopman ADRIAN ü8 JONKER Kmjsa ZOON koopman en fabrikant PIETËH ui RAADT parücuUer en ADRIANÜS CORNELIS CHRISTIANÜS VKRZIJL Directeur der Steariuekaaneniabriek allen wonende te 6oiu a eeno l e n têchap aangegaan onder de firma Gfoudsche Papierstucfabriek betrekkelijk bet erraardigen Tan en den handel in Papieratocartikeleu in hoofdtaak bestemd roor plafonds en decoratiewerk waarby het decoreeren dier artikelen in begrepen i n Terdor Tan en in al wat in Papierstuc en aanierwante laken aal blyken met Toohleel gefabriceerd of verhandeld te kunnen worden De Vennootacbap ia gevestigd te Ocuda en is aangevangen den len Februari 1897 TOor een tgdvak van twee jaren Wanneer minsten drie maanden vóór het eindigen van dien termijn de Vennootacbap niet door een ol raetr der Tennooten zal ajn opgeaegd ui zj van jaar tot jaar Toortdnren tot dat loodanige oplegging aal hebben plaats gehad en alsdan eindigen op den 3len Januari volgende op die opzegging De Vennooten ün allen tot da teekening der firma in aake hnunen hande betrefieude gerechtigd doch inllen voor do Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch lich als borg verbindep Zullende ingeval eëne opneming van gelden noodig mocht worden bevonden dit alleen onder de biaondere haudteekeniug van alle of Van minstens dna Vennooten moeten geschieden J A BIEZENAAR E J TAN D K HEIJDEN A JONKER Kt P Dl R ADT A C C VERZIJL Koninklijke MaoMnale fabriek Dë BONIOBLOEM van II van Schaik Co gevestigd te a Gravenhage H eppler$lraal 0 en 0i nabg de Regenteaaelaan van Z M den KONING van BELGIË Inilten gij hoext 1 1 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Uuperior DruivenBorst Honig Extract FLACÜNH van 40 Ots 70 Cts en tl VBrkrygbaar hji F H A WOLFF Drogist Markt Oouda E H TAN MILD Veerstal B 126 te Gouda I A BUUMAN UoordrteU C RATELAND Boihop B T WIJK Oudevai T M KOLKMAN WadJinxtutn 4 GRATIS bekomt aike leaer vaa Hl Ua4 lul oM allaai voor ilakea msaroekTQOrflSZsnden hengst Maa rl ka aa anttlge b xk K niEn DU imt lüa tehrvT mm briofkKart un Biolit r i Bo lüiand l te t