Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1897

No 7201 Vrijdag 10 Februari 180T 35ste Jaargang mmsm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Cburant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJi CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 a regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 1 Zang Qoada L G lLAN6 lARET97 STOBY CLAKK wereldberoemde AMEHIK 0EGEL5 Hoogste BfikroDinff Wortldtfntoon t CliKaijo SÏITilWORCESra WEAVER AMER üR i Co stemmen Verhuren Hepareeren Inruilen 5 Ja r Schriftel Garantie CUTALOül Depot an BHEKBAm SOlHim CANDi LABttES ÏAÜOÜHETS en iJWM 22 28 35 45 00 75 90 Strijkstokken Etuis ïoot Contrabas op bestell Kammen öchroe en Bonrdines Uars titemvorken StemBuitje Melronomes Dirigeerr stokken Bnarendoozen enz Snaren ook voo Alt Cello enz MULLKKS buroeiiide ACCHOIVDCITEHS BEKKOOND MET GOUDEN MËDAIL L KRAEPELIEN HOLH S Qiiiiia Laroche Slaallioudende luina LaioclHt ia tie meest feravhtiffe eu vertiterkcnde KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche tleneesbeeren Verkr gbaar in fleRScbeu a ƒ 1 90 en I OO GI6ARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Ijjder aan AHthma terstond verlichting In Ktui 80 en 50 Oents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bjj Heeêt en FerAoudAeid oplossend en verzachtend Prijs per fleschje 20 Cent Kbaupklisn ÜOLM Hofleveranciers Ztiit Deptt te Gouda bij den Heer A H TEEPE Apotheker en bij do meeste Apothekers eu Drogisten verkrijgbaar Wlo zeker zgn wil d Echte Elkel C Cao te ontrangen teaaincngwtald en na vele proifhemiDgen in don Eali gekomen ondei den naam des uitrindors Dr MiohaelU vervaardigd op de boste machines in het wereldbensmde étabblisaoment van Qebr StoUwerck to Keulen elsche J p n2iel2aeIH Bikel Oacao in vierkanten bussen Deze Eikul Cacao is met melk gekookt eeoe aangename gezonde drank voor dagelgksch gebruik een k i theelepels van t pcodcr voor een kop Chocolate Als geneeekraobtige drank bij geval van diarrhee slechts met wutor te gebruiken Verkrügbaar bij do voomaamrte H ï Apothekers enz Vi Ku V Ko pratbnsje a f 1 80 cTÖm t 0 35 Oenerulvtttagenvrooidiger voer Nederland JuHus Mattenkledt Amsterdam Kalveistraat 103 IEDERE PROEFNEMING leidt tot voortdurmd groater beiiparing l ereed voor het fiebrulk best fabri eaat uitgebrand en gereed voor eer mending voor ieder consutuent dadelijk in gebruik te nemen onovertrolten lichtkracht langste brandtyd en goed passen gegarandeerd Aangeboden ii 4S centt per iluk per domljn ƒ S éO Franco tegen rem boon WILLI BÏÏD Berlijn W 35 fiOi t jj t onBchadelykate tn j m kkelykite poetsmlddel voof Ueereflen vooral dames en Klnderschoenwerkla de Appratuur van C M NDlIer k Co P Bwlin BeuthStr 14 Menlett oe I iJlA op naam en fabriekamerk Vtrhryibatr by HaMan WlnhaKen n ifthaaawark lalaatarlaii wiaryM aM aai aanaratl Oa at by W Sardankiia Arabta FINALE UITVERKOOP 30 korting op Luxe Artikelen 50 25 op huisshoudelijke taken 257 Firma BKGEËRWelter Het groote aantal zenuwkwalen ra aannwhoofdpljit a r tot Aa TMnlnaDda konteakeiuB vaa apoplezl hanaii1taioafto tM toifr aiiflreD nog atoeda alU mlddêlan door d madiaohe wattnuohap aaagawaad JBant ita daa nlMwiB tljtl komt a aar toe dat liJ door kat gebruik makan vaa deo eanvondlcatea was naMllJk laafa de huid ene pbyaMoflsoha ontdekkliu gedaan heeft die na honderda proefiunuafaB tkana rar do KftbaeU wereld verbreid la en t nrüjl atj la watenachappelUka kringes da hoiv baUwntaUtaf wekt tftvena eena weldaad blijkt te xijn voor de aan aesuwkwalen lUdende neiudüua Dm zpntsiwijaa la nitgaTonden door den Mwazan Ofllciei vaa Oeaondhelt Dr £ oaaa WelaMwaa ta Vllxhofen au bemat a de ondarrlnding opgedaan In eena BO JarIca praktijk n v WMMkla VHU liri hM M nBBwal par da worden 4 arto ceaelUkt em émmr 4M kvïl iilddallijk aaa h t i HWK l M deK dcald Mei deie reaaaawliaa werdea wnkalUk cl ltt renda raaaltatan varkregen en cU maakte aooveai opgang dat na aea éMV Ma ntmte geauhiaven warkja QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bare voortonlnB aa leaaiiaB binnen korten tlfd raadi da Sle axtk Tenehaaan ia Dit VaakJa kavat alat aUaaa tmv kat gnMa piiMiek Teratauibara TariEUriagea aatreat hat waam Aar öleowan tharapla ea da iMmida iHtfi la wanhopige gavanaa Tarkrüpm uitwerking maar ook vindt aan daarin wetaaaakapMltJka f arhuideltavan nit da m ImIi hl dM dia aan deze ffeneeawljaa gewUd dja s 4Maada a ekrlfl vaa ui van getiiigiokriAaannheaaaplaaUte geneaikaadlcan oadarwelke P lAiilera Had dr r v da palvlÏRnlak te Fart nie1laD a 0Bt 1 Btalaireber m dia aan deze ffeneeawljae gewUd dja s 4Maada a ekrlfl UtegBne ikoBdtgMi ondarwelke P iiiilèra ad dr fauor aan da palvkRnlak te Farfi nie1laD a 0Bt IK Btalaireber m r prakttiaaraal leaaaaftaar aaa bat krankiinaiiai HaUabt M Charantoa UaKHwatb Dr Ceba ta Stattla Cmimaaa laed 4r arraad arta tt Jabllnnen Dr Foreellar Maeeihaar dlraetaar van het boapNaaJ ta Aaaa Oahalarath Dr lefcarlai kaataal flutenfela Bad Ena Oarooa aied dr eaaaabear dlrsetaar dar gaivaae UieraaeMUaoba lariebtlaa vaar laaaw itJdBri la ParlJa raa St Honart 334 Oaaaal van Aachaabaeb Md dr ta Carfa Dr Baabaali arraaé arta iB Zlrknlli Ofcar atabiant iasbl nad dr ta Weenta Dr C BaaBavat ta La rarriira Eara Hd vaa d Conell Central d by Una et da Sant In Fraafirijk en vele anderen Aaa allen wf ar aaawwKoatal aaMirwrBala ar asncedaaiaia af Mm a a a Ba a CDnwmchtlBhaM lU ra waarvan de kenteakanen agn obrealaebe boaldilK a irabM aabala hoardpljn bleedaBdraaa iraata prtkkelbaarbBld Bejaagdheld alapeleoihald llobaaiairjita aaraat aa aakehaaelijka toaetandi vardar aOa aiakaB dia door beroert getroiTen werden en oog lijdan aaa de nrolgea daarraa aoeala verlanMlHSd t oavaraMgan tot ipreken iware tongval moelaN aUkkaa Btl reeldder gawrlehUn mat voertduraada vl ataatialttk zwakte venwakklno vaa seheuaea eu n aU de raeda onder geaeaakondlga babasdeltng gewaeat zijn maar door de bekmda middelen ua oathandlngaeaen koiidwatafkuar wrijven alectrtaeeren Htoomlooi of zenbadeu geengauealngcflanigftac blumar hwaui gAvondaa habbas ea ten alotte zlJ din vre fi ffwoelcn voor b r erM aa Aaaztoa re lnli hebben wegeaa veraehlj eelan als ticb iinhoudend angtitiB voalan virdoov ii In bat baaN baa pijii mat daliallihald ükkariHaan aa donksr wordsn voor di oogen drukkends plja aadar bat vaarbaaM iul Jng In da or n hal voalan van krlabiring In v hot ilsptn van jhandan an voataa au Bi Aaaa drla ualegorlBB van aMaiwwllJdara aJa ook nan jonge melijei lijdende aan bleakiaabt aa krarttaleartald rjQk aaa geaonde latTb aaa jonBa peraoaan dit vtel mM hst hoofd werken en geestallJlM raaatia wlllaa voorkomen wordt ditagand aangeraden nrh bi t boven vermelde weikjo aan ta aakafltBt hakwatk 01 aanvraca koatalaea en franoo verzonden wordt iloor a Anastard door CIvEUAN A 4 o Heitigewef 48 BwttardKM F E vi B NA VTKN KOLVF Ipotfaeker Koita HMbiaaf L eaht 1 0BHV A POHTOBf Uudegrarht bil de Gaazdbnv V uD Op da vglenalBoh medieinale tButooiiwi iüing ie de Dr Welaaa vUae d ar JarU met da XUvercu Medaille bekrooud Si C Patent H Stollen iSl ümUflQ un ore Paient H StoiUm errun an hat Anian ia têh BcHutBauuk tohlatianen wtMrtfUoëen Nachahmuiiifen Uan ittufa daher unsere stetê gchat en H StoUmt uur roif ant direct oder in ioiolten aseithuu luiigeii la dBfJêti antêrfiUkat wit nebuiHehand miahiitit m = PreiMtUtsn and Zeugnimt éntis md fHtm O InT T IbT O E lïT eene nieuw c zcndingf Verlovings en Oiidertrouwkaarten f intekaartefi Luxe Postpapier Rouwkaarten en Bouwpost orarxet Kllep Begtellingeii worden ten spoedig ste uifgevoerd bij A BRIi üMAfV en Zn XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids berattanda DAMK8en KINDEEMODBS benevens HANDWEKKPATEONEN ar IEDERE WEES VERSCHIJNT EEN MDMHER In ieder n tekêt Kwarte platen modekroniek feuUleto enz eaa Ie Uitgave zmider Jtekl platen mot 3 suijpatr en 3 grooto geknipte patr Per 18 nrfl l Sfi p post 1 45 Se H als de Is mtg mst t aarenl o en 5 gekleurde platen a 1 7 t 0 Se i Ie Ugêkl pl en 1 kiJLgakn p bij liet 6e no 8 60 S llO 4e ir 8e bü hei 6e Qo 1 geku patr n küDM 180 eea gekleurd Iraaie liandirerkpairooo 3 8 PBOimMÏER U PROSPECTUS ALOÏ ge i S forioV Druk van A BHINKHAK k ZOON NederI R K Volkskeid Afdeeliiig Goidt op Zondag 21 Februari 1897 den avonds te 7 uut in de Zaal Konstmin der Sociëteit Ons Genoegen c te geven door de Tooneelvereeniging Sontt na Arbeid en met welwillende medewerking der Zangvereeniging St Oregorins belde onderafdeelingen van den Ned B K Volksbond Atdeelilig Goudac opgeloisterd door het Symphonie Orkest van den Heer C van obe WANT Xoegangskaarten zgn verkrjgbaar bj het Afdeeliagsbestnnr de Propagandaclnb het Bestuur van bovengenoemde Tooneel en Zangvereeniging Wed A QUANT Kleiweg en bg den Bode D van DAM Doelesteeg238 a 0 a O en f 0 30 per persoon lid of geen lid van den Volksbond tot ZÜNOAG 21 Februari voormiddags 12 uur eu op den avond der Uitvoering aan het loket voor zoover nog plaatsen disponibel rijn net Bettumr PKOOKAMMA Op het kerkhof C C A na Vi i on RoelemHed 3 De verliefde GEyEB iTE SECRET J8IS Oorspronkelijk KInohtspél in één Bedrjf 4 Voordracht iDat weten u e niet noo precies i 5 SequahofdelwekSheu matieklijders 6 Zang Lofgang J M A Bbltjess 7Voordracht De Dorpskomtek s Een Onrustige I acht Oorspronkeiyk Kluchtspel in één Bedrgt Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zellbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARL G Vtn eene levering overgebleveiaa 2000 stuks oogeiMmie üollaudsche aitgave met 27 aib Prns 2 gulden leder die aan de verschrik kelgke gevolgen van deze ondeu l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt laarlyks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in alken boekhandel in Holland worden wegena hleino fouten biet juiat Tolgeoa model uitgevoerde rrtnden tot don apotprUa van fl 7 per atula reohtatraok H H LandhouwerB eni tl 11 v kooht De e OIKKB vemliltbare l ekeiiH aljn warm ala e t n PelM a lïO x ïiiucM groutidtiBhet Paard geheel bedekkend doukerbruln met beuaaide randen en van J breeda traapen vooralen Xlaine oarrial Eigelsehe Spori Dabliel PaardenDekens OranjfklFDr gr o leoxaos bei ftid a t prftchtig brwd traepsQ voorBiao bieiton y S n Mor fpringe sl ehti door mumen tho het vak Lemerkbar foaton k r P 9tük aan WMh lilko waardo ï BflBtallingan te aendett met itaideUjk odn tegm TOomilbMaJIlig of mnboan aan Verzendhuis Kerlinnr Oommandit Uaatachapp Hehabert A Co Amét raam N J Voorbiirgwat 851 Lijders aan Dauw of Haarwons drooge vochtige Schubbendanwworm en he met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageyk lastig Jeuken der huidt alsook elke andere hnidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezen konden worden door Dr Hebra s Xleohtentodt OnsehadeH k Oebrutk Uitwendtg Prga zes gnldèn Ned Ot tegen vooruitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vrg van port en inkomende rechten Verkrggbaar bj de Marien Droger ieDan gDnitachland BINNENLAND GOUDA 18 Februari 1897 Ia d n laaUtflD igd liep er eea gerucht dat alhier door persouaD katUo werden opgeraogeD 00 gedood en aandeboideDopkoopersTerkocbt De politie beeft op ta t tbd deu commiMari onmiddeiiyk iu alle licbtiogeo eeo onderxoi k iageiteld en al spoedig de daders zyodezekerc ran B en J t d M opge paord Yolgeuc bet eerste onderzoek moet er een tiental tloor hen ZQD bemacbtigd vandaar dat de commi aarie ees oproeping deed aan eigenaars die kalt vermiitte In de algemeeae vergadering ran aandeelboadero van de nml Tono Straatweg Gouda Bodegraven i bet dividend over 1896 bepaald op l 6 80 per aandeel Te Bodegravan bedraagt het aantal manneïgke peraoBeu boren de 25 jaar 957 Hiervau zgn 511 belaatingkieter teririjl zich aangegeveD hebbeo 104 personen nl 6 wegens ooverde ld goed 13 boor 3 vaattnig 44 Uon 2 grootboek 2 spaarbank 3 ezames kiezetB en 32 inwonende zonea Wannoer deze aaogiiten alle goed bevonden IQD tal dos het getal kiezers 615 bedragen Daar bet vroeger cgfer 442 was een zeer fcoog oü er Toor esae gemeooto van nog geen 40 H inwoners ia de aanwinat niet groot te noemen Niet minder dan IGl persooeii hadden over bet laatst verloopen dienstjaar hunne belasting niet voldaan Te Rotterdam ie in den afgeloopen nacht gestoIaD eoD donkerbraiu paard kort in een gedrongen ruio Belg ras hebbende een kale plek op de rechter kniescbyf en een klein gezwel op de linker kniescbyf De voorpooten ign boven de boet naar achter doorgezakt 8t kart alsmede een paardeotuig met bet kopl tn nummer 226 waaraan één leidsel ontbrfeekl verder een gooje paardeodek waarop mot iwarte letters 3 maal M Hofstede Set 4 De Commissaris van Politie J W C Strang te Rotterdam versoekt oi sporing en iobeslagBtmiog Naar bet Vad verneemt zollen afgevaardigden vab liberale kiesvereenigingeD en andere daarvoor nitgenoodigde belangslelleDdeo die zich met het program der L Unie niet kannen vereenigen Zondag a s bgeen te komen om te spreken over de houding bg de aanstaande verkiezingen aan te nemen FELILLè toi 7 Ood zij gedankt Mgna oabezoanenbeid zaidui niet meer slachtoffers gemaakt hebbso Op dit oogenblik ktramen de purden die een boer bg den teugel leidde In eene vlug van jeugdige opgewondenheid overlaadde de markimsin Trilby met liefkaozingen en list zich toen ia het ladel tillen Tihuree wilde dit voorbeeld volgen toen twee ruiters gevolgd door ecu open r tuig den hoek omsloegen van een nabijgelegen diraiswi In dat rgtuig was sens dame gezeten van laertig jaar ongeveer groot msger eu bleek net eeo trotach gelaat en eeoe norseken aaiaacbtendeD blik ffËindelijk hebben wy u dan 1 rUp eea der ruiters op eau kalf blijden half driftigen toon yU aarkomt gg toeh van daan roekeloos kind Wfj zoeken u al t eo area laag Ug die deze woorden tot mevrouw Treaona richtte was de markies zelf een man van een vijftig jaar dik on kort met eeo bloosead gelaat uitpudeade oogen wiens bonding en manierea allea behatre aristoeratiack waren Hg was een waar landedelmsa en levsrdo een treffend ooniraat op met den bevalligeu en aebooneo joogeliag die aan zijno zijde reed Tiburoe wierp op dezea een laDgea doordringenden blik dien de jonge man iniuascben niet eens aebeea op ta aotktÉ üy was gohocl ea al met do aatkioila Tf Woerden mI het getal kiezers van 400 op 800 komen Bg het Departement van Koloniën is ontvangen bet volgende van 17 dfzer gedagteekeode fetegram vau den Öoaverneai Oeneranl van NedprtandechIndië S Eergisteren en gisteren vijand uit eeoepositie in het gebergte toxscben Montassik an lodrapoeri verdreven Gesneuveld eeu Earopeesch sergeant en een Amboineescb marecbaosee Niet gevaarlek gewond aohttian militairen beneden den rang van officier waaronder oegen Europeeiche c Sttt De Provinciale Sleten vau Gelderland hebben Kistfren gekozen tot lid der Eerste tCamer den heer mr W G baron BltANTSEN VAN DK ZIJP met 32 stemmen Ugen 27 op baron Van Nagell van Ampseo Voor bet kantongerecht te Haarleu veigerdi giattren eeo getuige Jan Uuyn genaamd di opgaf anarchist te zyo den eed af te leggen Hg geloofde nipt aan God en hield rich met dieo flauweo boel niet op Ruys bleef weigeren ook toen de ambtenaar van het O M aandrong Daarop werd Eijoo inhflfibtenisneming gelaat De zïHing werd geschorst da ambtenaar liet U oog eena b zioh komeu ea toen deie vert am dat hetu voorloopig vier weken bechtenifl te wachten stonden legde bg den eed af Üet belangrijkste au de vraagstakken welke kedeo bg de bebaodeliogder wjizigingen in de provinciale wet en in de gemeentewet aan de orde komen ia wel of men de gemeenten al dan niet zal splitsen in districten voor de verkiezing vau leden der geweqtelgke en plaataelgke besturen Da Regeering stelt dit voor om het verkiezingswerk bg de groote oitbreiding van het getal kiezers eiet te omfllachtig te maken Moet bgv io Amsterdam bg de perioJteke aftredingen elk der kieifrs als ou telkens de namen van 17 leden der Staten en van 13 leden ven Wen Gemeenteraad invullen bet icouoirsteJeelc hokjesstelsel dat ingevoerd wordt zou onboudbaar blgken £ Ik stemdistrict wordt wei in den regel voor niet meer dan 1000 kiezer ingericht maar er oodBn dan alsdeopkomsi zeer druk is voor den Raad wellicht 800 of 900 maal 13 dameo aan bet stt mburean ze f ingevuld moetpn worden Stel dat elk kifzei daarvoor maar 2 minaten behoeft dan zouden gemidddld 1700 minuten of bgna 80 uren noodig xijn ofschoon de stembus slechts 9 oren openstaat vaa 8 tot 5 unr vervuld fWiit is er toch met u gebeurd tantsP vroeg hg Ai twee uren lang zyn wg ten prooi aan de grootste angst Maar eindelijk sijt gij dan toch terecht en wg zgn gelukkig De toon waarop by dio woorden uitsprak was welluidend maar bg getuigde meer vao beleefdheid dan van aandoening Ik hoop niet dat uwe roekeloosheid ii in gevaarheeft gebracht sprak de oude dame met Iets scherpsin hare stem die wanklank scheen na die welluidemlewoorden van den jongeling Gij bedriegt u lieve Elisabeth deze dag ia iutegen leef een dog geweest van de vreeialgkite oiitmoetiugea an gevaren en door m n eigen gehuld Ik zat u allea in bjjzoadarheden vertellen als wy P het kaateel zgn Voor Eet oogenblik ia het genoeg als ik u zeg dat ik zonder de tusichenkomat eo hulp van hem dien ik u hier voorstW boogatwaarwhijuIgk een Igk zou zgn even als onze Vima oude Maurice die door een geweerschot werd gedood of mogelgk wel in den weterval zou zyn verdronken dien gij ginda hoort bruisen De markiezin wees op Tiburce op wien zich tbaqf aller blikkpn veatigdon De jonge ruiter zette zijn lorgnet in het oog en beachouwde hem met byzondere aandaebt Ongetwijfeld herkende by bem maar hy Bcbeen vruchtelooa zgne herinnering te raadplegen om bem te huis te brengen ir Ia Maorioe door een geweerschot gedood f riep Xrssnoa op drifiigen toon uit nOp de groote heide waarover ik van eee rid naar ast strand terugkeerde BoQVtH ongetwijfeld 1 sprak freaio £ Uiaboibd Zal bnt hokjniisthliHigehHndhaafd bUj Qu dan moet lueu öi da uteradistrirten veel kleiner maken óf de groote Kempenten i plit eB in districten die elk slcohts een bepaald getal raadsl den afvaArdi ea zoodat de invullint korter dtiurt ea d steipmin ook bij Urakkf opk im t in 9 uii i kan afloopeo De reg ering beeft het laatste gel 0 en nanr wg meenen terecht Wel is het bezwaar geopperd dat men aldu de eenheid der gemeente verbreekt on de vertegrnwoordigiog vnn bnurtbelaogeu bevordert pit bezwAar komt on pchter niet ovetwegeod voor lint is ook no r £ 00 bedfukolgk niet dat de betsngen van vi raehillende deelen eeoer gemeente in i n Raad uiting krggen doBr ptrioi cn die er in t bjizoader mede bekind itgi Ten slotte zal torli meental bet algemeen gemettntebelang door dr meerderheid wordan i oog gehouden In het buitenland kent n en in de groote steden dan ook bgua oiet aqders dau verkiezing dei raadcledpn voor verschillend wijfceu Er kaDt bovendien worden bereikt dat deverschilleude tiehtingep aidu meer tot baarrecht komen en inipde h e worden vertegenwoordif d ilie vnak getioel worden rerwaarloond als de meerderheid v o alle gemeentelgkr kieiers te 74 men over alletOjscn komende celelH beschikt Wordt bet rweHiiig itelBel vau splitsing aangff omeo danlMR daar dn StJtteo efi Gemeenteraden niet worden ontbonden wordeu aangewezen voor welk district elk der tegenwoordige ledrtn geacht wordt zitting U nebbeo De Regeering wil dit door het lot laten bepalen en dat kau wel oiet anders Za het dan eehter niet gebeuren dat een lid door het lot wordt toegewezen aan een district waar hg minder bekfod i of met de k O Icq der meerderheid vertegenwoordigt Zal dat geen oobillgkheid veroorzaken omdat ü go herkieziog dan in gevaar komt welke in een ander district zeker war geweest In de praktgk dunkt ons zal dit bezwaar niet voorkomen Immers hg periodieke erkio zing treedt voor elk dintriot te gelgkertgd eeo zeker aamal leden af Elk district heelt dan de gelegenheid ait al de aftredenden duR ook die van andere disticteo een of meer te kiezen dio der meerderheid he Helst zgn of alh er geen genade vindt aan andnrun de voorkeur te geven Dat zal zicb allengs schikkeo totdat na 6 jaren de geheale raad is afgetreden Bg tosBchentgdicbe verkiezin bestaat de moeielgkheid niet omdat dan een ltd heengaat en het dus onverachill g is ot bg al dan niet in bet diadrict thais behoort Dezer daven K l urde np do spoorw gtga l rnteiiroi nMeu zegt dal zioh vele hooadoenun de 0 Blraek ophouden f Dat geloof ik ook sativoordde ds mirkissin op de oude freule een Eoodorliogen blik werpende Daaraan stalt uwe roekeloosheid u bloot mevrouw vervolgde dei9 op boogen toon Oij zyt al 10 onvoorziobtig dat zeg ik u lederen dag üij zyi al te goiiii lieve nicbt antwoordde de markiezin aangedaan Ik ben u recht dankbaar dat gg mij in dtze omatandighedea zulks minzame opmerkingen mankt lUt is voor uw welzijn hernsm freule de Pratonn s op bare lippro bytonde A Is ook oogyhoord I Al g j dan zoo n Inst badt om aan het strand te gaan dweepen badt ge mij of l albert wel kunnen vragen om met a medo Ie gaan Ofschoon bij door zijn zuster gewaobl werd eo ik in de stad moest ztjn badden wg loeh zeker een van heïdoo u vergezeld Niet waar Falbert ff Dat spreekt van zelf oom antwoordde de jongeling met een gedwongen glimlaebje ntanto weet wel dat ik ahijd tor harer iMschikking ben fKa dan daa zoudt gy eeo van beiden op deplaata gebleven zyn waar thans Maurice Ügl zeidelis markiezin lerwyi zy op Fulbtirteen weemoedigenen rief lclyken blik wiaro die Tiborcc niet ontging Maar ik hUi 9 knor niet pi mij mynheer de markits ik ben toch a va$fiik s genoeg dat ik ontchuldig de oor ben veST Jen dood van ecE onzer bedienden a V ffKom naar at karieell beval do markies op knorrigen toon Mevrouw Triaona verroerde ziek niet OU Toigott iets aarkits sprak Mj tïocbolt Weset das op Duik ieb grondgebifd bet navolgende Een veebaodfluar kwam bgna te laat in den trein dnoh hHd nogaonveeï igd dat bij in de eoufé kon stgKeri hji haait het portier met flinkeo slag achter zich d oht Zgn jas kwam er echter tuo oben en wel Boodanig dat hg zicb niet heen of weer kon bewegen In de ceup bevond zich maar één reiziger die de reisteseh mot geld vac den Teehaudo laar liande onmtddellgk besloten bad van de benarde poxitia waarin deze ttoh bevond gobraik fff maken en hem lo bestelen Aan het eersto sialion waar de trein stopte Torliet do diaf aan de andere zgda den tr ln De condooteur maakte het portier waartuiscbeo de veehandelaar geklemd zat los en d ze zonder den condacteor iets ta zeggen liep don dief na De conducteur daobi niet anders of hg had met een passagier zondsr plaatsbewgs te dooo Hulp roepen en dan veehandelaar inhalen wae het werk van eenige minuten Toen deze gegrepen was en verteld had wat hem wai gebeurd was er van den dief sataurlyk gaw spoor m tir te vinden Id een hotel vanden eorateu rang to Utrooht kwam enige dagen geleden oen not gekleed heer van middelbaroo leeftgd zich noemondo baron van Thienon logeeren Zooals de baran voorgaf was hem dooi ago geooesbeor Toniii dering ftn Incht voorgesohrefoo en zoo de duur van zgn verblgf iifttaakelyk zyn en run den staat zguer gosonheid eo van de bolieniog zelve Wflt het eerste betrof had men al hrol spoedig alle redenen om votkomen gerust te kunnen ziJn want altoen dat münbser de b rou steeds een goeden eetlust toonde en zieb alles njtatekeiid tiet maken maar ook vao een fliuk glas goeden wgn tooude bij geenszins afkaerig te zyn baar ook op de bediening veen enkele aanmerking werd gemaakt eo de baron verder nog bad te kennou geueven dat bjj een vgand was van Nota s onidal deze in den regel tegen viel Q en daarom lederen ood wensrhte af te rekenen beitood n voi r boido partgeo rede om tevreden te zyn Jammer dan ook dat de tiaroo reeds na verloop van een paar dagen met zgn gewoonte moest breken eo dtt wel omdat zgn rentmeester verzuimde hem de e vraagde gelden over to maken Natunr gk zag men daarin aaovnnkelgk niets Teidncnti doch toen de baron zich zo ver vernedonlA en van de kelneri geld ging leooen begou men argwaan te krggen en langzamorhaod de boogn g st met andere oogen aan te zien Toen dan ook na verloop vao oen 10 tal dagen aog geen geld was gearriveerd werd de politie in vertronwon genomen dio na een kort ouderhood onder Wat dan Uw dank te betuigen aan den trsn di mU bet leven heeft gered aO dat is waar ook KulberI geef mg uw beurs eens als gij die b u hebt De jonge man gaf hem zgna beurs Na zich overtuigd te babbea dat zy goed gtlbld waa deed Treanoa een paar atappen vooruit naar Tiburco dien bij ternauvernood had aangezien mO zgt de man die mgne vrou hebt gered sprak hg terwyl hg zgo knorrigen luim trsobtti to overwinnen rik dank u vriend Maar hy den duivel I riep hij eenakispa uit terwyl bij leritnnd den wclwillenden toon liet varen thans herken ik u Gy zyt de man dien bet volk btor den zwerveling noemt Ki ei vriend nu horken ik u Wy hebben elkaar inderdaad reeds eenmaal van zeer nabij ontmoet antwoordde Tiburee ernatig tja in nyo boach gij taart er bfsig te stroo tfin uw haseh zoo als gij zagt maar ik deed er oiet wat gg beweert dat ik gedaan heb mijnheer Goed goed ik weet wat ik weet Maar dat doet er niet toe Kr is bier geen sprake van mjja hazen of herten Oy hebt m ne vrouw eene groote dioDsl bewezea ik ben u dank aebuldig mag ik u deze beun aanbiedea z is wa rd asngenomeo te worden i j wierp Tiburoe a De beurs tee die deze op dsD groQd liet vallen De blik vao den zwerveling schitterde als een blikaematraal toen bij den markies aanzag en op ijskouden toon leide fUgoheer da markiaa moest weteo dat Of diosatea zga die aiot betaald worden rdi ttrwoifé