Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1897

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wleterdlenst 1896 Aaögevangen 1 October THd vao Greenwicb ll li 18 18 18 86 1 88 8 60 3 67 4 10 4 67 8 4 18 48 8 1118 68 1 68 4 8 4 16 6 80 UOTTIRDA a a o D D A 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 9 10 9 S8 10 17 11 30 10 4 9 30 9 40 9 68 10 87 8 17 8 61 7 88 8 18 08 11 47 7 10 7 48 8 18 9 n SOllDi D£N RAAS Jioelermoar Zegwaard Voorborg B 7 80 8 86 9 89 10 1811 18 11 16 18 16 19 88 1 48 8 47 4 46 8 88 6 64 8 11 7 80 7 49 8 8 8 54 M lO SSll lO 11 80 11 40 4 67 Ol lO O 11 41 18 81 8 08 8 1 l l 8 80 8 S 10 87 H AA 0 GOUDA Ham 6 487 107 48 8 60 9 199 4 10 1111 8818 8 1 88 1 44 8 40 4 10 4 S8 5 88 6 187 18 7 58 9 889 83 Voort 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 34 Z i w6 6 II 10 8 I 1 66 4 68 8 80 9 48 ZeT M 6 17 10 43 1 08 6 04 8 8 9 69 OoBda 18 7 50 8 18 9 18 9 47 10 1610 6411 06 18 611 17 3 14 4 08 4 385 16 5 68 8 607 488 8310 1010 11 U T K K O H T G O O D A Utreekt 8 33 7 80 9 38 10 16 ia 88 11 88 11 1 3 08 3 514 45 8 14 7 66 8 09 8 07 10 4 Woordtn 6 68 8 11 10 88 11 66 11 14 4 18 6 84 8 10 14 Oodawaler 8 1 10 46 4 4 i 9 3 i Ooada 8 38 8 84 10 10 10 6 11 1011 11 8 46 4 87 6 17 8 88 8 41 4 11 10 l V iï 10 7 10 48li 1 4 IM lIlS 8 11 iu iM 6 68 5 8 59 7 60 lï 5 9 J lo i IU UMI 9 0 rDA DTÏÏOHT aoidl 6 80 8 87 7 18 7 65 8 11 9 88 9 68 10 19 10 67 18 66 1 80 Osdaw 6 46 8 64 Wo tdu 6 58 7 8 8 19 t Ulnollt 6 18 7 48 8 18 9 64 i Haar ILiutardaiii f 8 17 4 41 5 67 8 66 8 31 10 17 10 3 7 10 10 84 8 34 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 5 13 6 7 38 9 4 11 07 11 14 11 81 10 61 11 46 Stool Woonadag GOUD A A USTEIOAy AIISTIIDAM OBDAA t daaO Il 7 15 8 18 9 10 48 1 34 1 63 Somdt 7 1 M9 t U l a U lll 3 3 46 1 86 I t tl Ona l U ri it MMB MIBt M aiit a 41 10 8 Ghnda 4 37 8 11 9 6 10 67 11 10 4 11 tM 7 51 AwtaidaB cat 8 14 9 1T 10 68 1 3 1 18 t 11 8 16 UtH te Nootdoip Udiolindaiii es Bl nr jk Xninnt H ted p vlei ogen tot At oDtdekkiog kwam dat de puado baron een groote oplichter was die reeds eeo aantal ronoinen bad ODdargaaï en nog niet lang gcledeu uit de geTaogenin werd ontslagen Zich aldus ontmaskerd ziend en de nad Tan zgn gpueeebeer gedachtig t Ut de baron na met de politie te hebben afgobandeld met achterlating van eone hoc ge rekening en weinig bagage zoo poedig moguiyk de Btad wellicht om elders zjjn geluk te beproeten Een trenrig oageval beeft MaaodiigHTond plaate gehad aan boord ran de tonmboot yJaaoita North de vorige week te Rotterdnm aangekomen Bg de losiing brak en takel welke onderaan het de bevflatigd waa cd waarin de laadboom biog met gerolg dat deze viel en op eenige werkUedeo terecht kwam Een bleef op de pliatii dood een andere moe t met gebroken been in bet ziekenhuis worden opgenomen Te Barcelona heeft een ontploffing plaa gehad in een parfumeriefabriek waar de Hoornketel sprong De machinist eu vier andere werklieden zyn gedood en een yftieutat gewond bet gebeele gebouw is veroield De ramp bad plaats l aan dag morgen om 7 uur kort voor het begin der workzaambedon zoodst bet meerendeel der werklieden nog biet in de fabriek wai Voor bet gerechtshof te s Bosch diend op Vrijdag 5 dezer wederom dn zaak tbo e Administratie tegen dea beer C M brander woneede te Maastricht die door de rechtbank alÜMr wegens fraude veroordeeld wao iot eene geldboete van f 12 800 Beklaagde die zelf tor terecbixitt ng tegeowaordig was on eene uitgebreide verwerin voordropg bad bovendien twee reebtdgeteerde raadslieden uit Maastricht medegebracht de beuren Mrs ü A A Tripels on U M A Havelberg Dat ook vau de zyde der aiimiiiistratie vp I werk van de zaak was gemaakt bleek uit bet grondig betoog van rJeo r ks Rdrocnat te V Bosch Mr E van Zinnicq Bergmanu die volle twee uren aan het woord was om het gepleegde bedrog in t licht te stellen Hnlde brengende aan de werkkracht en de energie van de raadslieden van bekluegde die een lyvigs Memori by t ilof hadden int edieiid wat spreker intossohen niet wettig voorkwam doch waarover by verder het zw h u zou duen en ze zou heichooweu hIs een pleit nota merkte by allereerst op dat deae breeJ opgezette memorie de hoofdzaak waarop hot aankomt eigeniyk verdringt De zaak is dat de beklaagde die at wel 50 procetsen verbaal achter den rug heeft ditmaal en bl kbaar al veel vroeger den Btaat heeft trachteu te bedriegen op een zeer sluwe wyze en voor groote bedragen De rykg advocaat deelde mee boe beklaagde daarby te werk n ug hy beat de te Stettin groote hoeveetnpdeu 1 yns waardelooze foeztslolie d e te Maastricht werd ingevoerd als camphine olie en langs een omweg de brandery vao beklaagde bereikte Daar deze foezel olie betzelfde soortgelyk gewicht heeft al gewoon gedistiiteerd wus het bedrog by htjt gebroik van den vorhtweger niet te zitn eu zoo koa beklaagde gcdintilUerd van ruim G8 pet doen doorgaan voor gedistilleerd tan 92 pet waarvan het gBVol was dat hy in zyn doorloü end crediet g creditierd werd voer een 23 pet groot re afs hryviuK door by het gedistilleerd vóór den uitslng 23 pet foezel olie te doen tiy hield dus by iedere zoodanige manoeuvre 23 pet goed godintilleerd over waarvan geen accyns was betaald en die natuurlyk heimelyk zyn brandDrij verlieten Uft met 23 pet foezel oüe verontreinigde gedistilleerd gtng naar Delft of Schiedam daar werd er door byvoeging van boiitgeest brandspiritns van gemaakt en aUdau volle afsebryving van accyn voor verleend fM Voor dat de r ijk advocaat zyn betoog ma 8 40 8 47 8 84 9 1 9 1C 7 85 7 88 7 89 7 88 l Gouda UoordreoM KieuwerVetk OipsUe Solterdvn 8 88 8 8 8 11 8 19 8 86 4 88 6 8 8 14 8 81 6 87 Gouda Zef DhuiHn MoerkapeUe ÏM 7 48 8 47 ÏX7 68 8 B8 Bottcrdu a p Ue Kieuwerktrk Uoordnoht Oouda ving bad hy door tiaseheDkoratt van den president aan beklaaifde doen vragfm waar deze was i ebleren met al de uit Stettin gekchte foezel olie waarop deze antwoordde dat hy die weder had uitgevoerd naar Bremen Nader gevraagd in welken vorm bleef beklaagde bet antwoord schuldig te kennen gevende dat dit een faandtelsgebeim wai Mr Bergmanu betoogde dat die uitvoer near Bremen voor hem een sprookje was en het handeUgebaim wat het gpbeim vao dit proces By wees er op dat terwyl foezel olie vry van invoerrecht is de zendiognn oitSettin werden aangegeven als cfaampbioe olie waarvoor wel invoerrecht verschuldijtd is en dat zulks geschiedde om geen achterdocht te wekken by de admini 4tratifl Dit aUes ia uit de gf tniganverklaringen d helder gebleken en ten slotte toen geen uitweg m er was dan ook door beklaagde erkend In d jaren 94 en 95 U door hem ontvangen 10 800 liter foezelolie waarmee het ryk een sebade is berokkend van f 14000 De ryks advocaat constate rde dat in edistileerd als natuurlyk risidu van de afstoking ook f ezel ol e voorkomt doch in zoer geringe mate bijv lo oi pet in Delft en Sohiedira en hoogstens 1 pet in Maastricht waar meu meer van foezel olie echyul te houden 3 pet is echter reeds een zwaar vergift Uitroerig ging Mr Bergmaun na wat gedistilleerd was ia den zin der wet eo by verwierp vervolgens de door de verdediging gestulde verweriug tot niet outvankelyk verklaring omdat de ambtenaren niet bevoegd zouden zyn gewext om deze vyf fusten waarvoor kort te voren een conform gvleibiljet was afgegeven onder weg aan te houden die ambtenaren zjjn daartoe ten allen tijde bevoegd zoodra zy vermoeden dat fraude is gepleegd door bymenging van andere bestnnddeelen en die bevoegdheid is IroBwens noodzakelyk omdat de mogelykheid b staat dat de fraude tydena het vervoer geschiedt Tegenover de bewering dat foezel clÏB niet is een andere zelfstandigheid haodhanfde de ryks advocaat zyo betoog dat zoodra ze iu gedistilleerd voorkomt in grootere volumr dan die t natuurlyk gevolg is van de atatuking dat er dan ten aanzien van t geen de wet eri taat ooder gedistilleerd zuivere ether alcohol met water is een vermenging Uit een aantal werken uitgegeven omstreeks 1800 toonde Mr Bergmaan aan dat men toen in 1862 de tegenwoordige wet op t gedistilleerd tot stand kwam aeer goed foezeUolie kende eo de wyze om se te onttrekken aau den alcohol Vervolgeos atoild d rijka advocaat in antwoord op de verweittag u tvoerig stil b j d bedoeling die de wetgever beeft gehad met het vaststellen der kortingen die O tV wel degelijk strekken m vergoeding vau t verlies dat wordt geleden door de aanweaigheid van foezel olie eo Ten slotte nadat hy de verworinf op den voet had gevolgd resnmeereade stelde hy vast dat beklaagde de oit Settiu op geheimzinnige wyze ingevoerde foezeUolie heeft gedaan iu de in beslag genomen futaen gedistilleerd ter mis leiding van den fiscus en den rykendvocaat deed door overlegging van een verklaring van den in peotear der bela tiagen Dreselhuijs du bewering van een der getuigen te niet det bet te Schiedam is voorgekomen dat afschryviag van accyns was verlnnnd voor de foezel oüe di men onder toezicht der belastieg ambtenareu bad laten wegloopeu in de stadsgracht De ryksadvoca t vroeg bevestiging van t vonnis der Maastricbtvcbe recnibank daar het o nom too tel ijk vaststaat dat het verfotr vao b lioor beklaagde uitgeslagen gedistilleerd niet was gedekt door een voldoend geleibiljet zoodat het dus was ongedekt waardoor de overtreding een feit en de boete beloopeu was liet O M waargenomen door dea advocaatgï neraal Mr T O B Reitsma eiscbte zijoerzyds bevestiging van de door de rechtbank nitgenprokun subsidiaire gevangeuiastraf by niötbetaliog der boete 11 91 11 88 11 86 11 48 11 81 8 86 81 18 88 9 31 9 61 10 89 10 88 10 48 10 49 9 80 HaR 10 11 1 87 8 48 1 17 8 08 W 17 lUl Nadat bet Hof de gibruikelijke panze bad gahottden laa beklaa een zeer oiiTOerige verweriog voor aaria hg nadruk ar oplegde dat werd het veroordeeleod voonis bevestigd iedere distillateor da tyks zou blootstaan aan groote bekeuringen Noeh grammaticaal noch bistoriseb mch juridisch was t geen hier door de belastingambtenarea was geschied overeen te breoEen met de wet die trouwens in al de 35 jaren van haar bestaan nooit zóó is toege paet De verd digrr Mr Savelsberg betoogde dat de foez l ohe wairt en de ryksadvocaat een geweldige baat ecbynt te hebbeo niet zoo kwaad al wordt voorgesteld Trouwens ze maakt een natuurlyk besianddee van den jenever uit eo waar ze in gedistilleerd wordt gevoaden kan derhalve nooit spraak zyn van vermenging met eenige andere zeltstandtgheid Pleiter betwistte voorts het recht der ambtenaren om op vermoeden van vermengiug het in beslag genonen gedi tilteerd aan een scheikundig onderzoek te onderwerpen dit had eernt mogen geschieden als de vermenging geconstateerd was Vast staat dat bet in beslag genomen gedistilleerd hetzelfde is waarvoor door de ambtenaren zelf een geleibiljet evea te voren was afgegeven Als Jit geen goed geleibiljet is geweeit dan is aan hen de schuld Ten aanzien van den eifch van dec rykeadvocaat dat beklaagde rekensnbap zal geven van wat hy met de oit Stettin ontvangen foezel olie beeft gedaan merkte Mr Savelsberg op waarom het niet mogelyk zoa zyo dat deze naar Bremen was uitgevoerd als dit met eenige wiost had kunnen geschieden Ook kon ze België zyn binnengesmokkeld waar op dat goed belasting bestaat Uitvoerig bestieed pleiter het vonnis der rechtbank welks handhaving by oomogelyk achtte besprak de kortingen als geen betrekking hebbende op de aanwezigheid an foeiel olie bestreed de voorstelling door den ryks advocaat van de wyxe an invoer der foezel olie gegeven die niet juist kun zyn want wnaram hadden dan niet de ambtenaren die de aankomst hebben gezien terstond beslag gelegd llesomeerende betoogde Mr Savelsberg dat bier de wet niet is geschonden det van vermtni ing met andere zelfstandig bed en geeu spraak kau wezen en due vrijspraak zal moeten volgen De tweede verdediger Mr Tripels braeht de hulde door den ryks advocaat gebracht aan de werkkracht en energie der verdediging over op hun cliënt dt n uitoemendeo deskundige die ben omtrent de bepalingen der wet op t gedistilleerd van 1862 welke pleiter een vóór bistorische wit noemde beeft voorgelicht Die wet hul Ügt bet docnmenteoetel el eu waar on beweerd wordt door de belaitmg ambteoa ren dat dn uitgeilagen 5 fastfin gediiitilteerd oiet beboorlyk waren gedekt bad volgena art 115 der bovengenoemde wet moeten worden aangetoond de nietigheid van het geleibiljet Mr Tripels bestreed ook dat vermenging niet had plaats gehad en wees r op d U die dan ook m het vomis der resbtbank geheel overboord was geworpen 7 17 7 88 6 80 8 10 8 38 8 44 4 13 6 89 8 80 4 40 4 50 4 57 5 04 6 10 DEN 1 54 8 01 1 08 8 14 5 40 8 09 4 04 4 33 ïn zyn repliek handhaafde de ryks advocaat volkomen zyn ingenomen stelling en1iy noamde het een wetenscbappetyke kettery 23 pet foezel olie een natuurlyk bestanddeel der afstokiug te noemen De verzending nAar Bremen en België waren sprookjes als mea zich aan de straf op t smokkelen waagt dan zal men zeker niet een bjjna waardeloos product maar ve l liever goede jenever binnensmokkelen By hield vol het recht der ambtenaren tot visitatie op ieder ooueoblik en tot scheikundig onderzoek zoodra er vermoeden is van fraade en alelt ten slotte in t Ücht dat aau beklaagde is ten taste gelegd vervoer van gedistilleerd gedekt door een geleibiljet waarin vermeld 92 pet terwyl gebleken is dat de sterkte slecht ruim 68 pet was zoodat er mesr dan verschil bestaat tu schen beide sterkten bet vervoer dos volgens de wet niet was gedekt eu daardoor de boete reeds onweerlegbaar belüopen By dupliek noemde Mr Tripels dit geding I een tfud z procès en wees op de groote on bitlgkhald wunan beklaagde bg da volgeade peilingen in bat vorige eu in dit jaar heeft blootgeetaan tarwyl hg handhaafde at door syn medaverdediger is ia t midden gebracht omtrent de varschilleode pooten van beetrgding Bet O M waes by monde van Mr Reitema er op dat bet betoog van den ryltaadvocaat zoozeer heeft aitgemopt door duidelykheid en bevattelykheid dat by van gevoelen is dat dit zeker niet zonder invloed zal agn op de uitspraak en dat bg zirh al brengt hg ook alle bolde aan de verdediging geheel schaart aan de zyde van dea rgks advocaat Nadat de beklaagde op de vraag van den president bad te keaoeo gegeven dathgnieta meer bad te zeggen verklaarde deze bet onderzoek gesloten en bepaalde t Hof de uitepraak op Donderdag 18 deier Prov N B an a H Ort De Krggsraad te s Oravenbaga veroordeelde X 3 O milioiea plaatsverfaoger bg het 4 reg infanterie tot lo drie maanden militaire gevangenisstraf ter zake van lo insuberdinatie door het plegen van daden van geweld by meer dere in rang 2o mishandeling drie malen geploegd 3o opiettetyke en wederrechteli ke vernieling van eenig goed aan een ander toebeboorende B W A B eveneeoB milicien plaats vervanger by het 4e regiment infanterie tot twee maanden mi itaire dententie ter zake van eerste desertie in tyd van vrede door langer dan acht dagen oa het eindigen van een bam verleend verlof van zgn korps en garnizoen afwezig te zyo zonder de redeo van afwezigheid teo genoege des rechtere te kannen bëwyzen gevolgd door vrijwillige terngkomst doch oiet binnen viei wekeo Bultenlandscb Overzlcbt Op Kreta staan de Gneksche troepen tegenover die der mogendheden Van beide zijden wordt eene afwachtende houding aangenomen En beideox schrikken terug voor een daad waarvan de gevolgeo onafzi ohaar konden zgu De Oriekseho bevelhebber is vast besloten de bevelen oit te voeren die zyn koning hem heeft gegeven Hy zal bet eiland bezetten eu de verblerkiogeo waarin Torkacbe troepea gelegerd zijn iu bezit nemen Maar optreden tegen Kanea Heraklion of Retimo als deze plaataen door da mogendbeden bezet zyo zal kolonel Vasios niet doen hg zal Egu regeering niet blootstellen aan de verwikkeling die door bet lossen van ééa qehot tegen de vlaggen der mogendheden ontBtaiD zoo Kolonel Vassos gaat voort met zyne operatiSn voor het bezetten van Kreta behalve te Eletimo Herakloo Kandia en Kanea Hg vindt nergins tegenstand Admiraal Canevaro beeft namens de vereenigde eskaders aan den Griekaehen consul te Kanea kennis gegeven dat de mogendheden bedoelen de Kretenser qoaaatie op te loiseo zonder bloedvergieten maar dat elke aanval betzy vao de Christenen of Turken op Kanea tietimo HeraklioD of Sitia door de vereenigde strydmacht zal werden weerstaan Da admiraal dringt er op aan dat de Christenen en het Belleenscbe leger op geen enkel pant tot kry adadeu zullen overgaan Particuliere berichten melden dat de iowoaers an het distriet Retimo in een bijeenkomst de souvereiniteit van den sultan hebben afgeworpeo en de vereeniging met Griekenland hebben geproclamrerd De Christenen blokkeeren de stad Retimo Doch wat zullen de mogeohedeu do n ala de Grieken alle overige plaatsen op het eiland bezetten 10 40 1 18 8 36 8 43 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 17 7 51 7 69 8 8 8 13 8 88 9 8 I 7 86 8 63 8 17 8 17 8 84 6 41 6 47 9 87 9 47 9 84 10 01 10 07 6 W 7 45 5 47 7 48 4 46 3 18 5 M M8 Het koene en vastbesloten optraden der Orieken heeft bg lile Earopeesche Tolkeo i mpetbie gewekt doch de regeeriegea achgnen niet oornemen ter wille der opeebare mee ieg de tegen Gliekeolaod ungenomen hoodiag op te geven Het oTergaan fan Ereta aan Griekenland ia een qnaeatia Tan tgd egt de VoM Ztg D Griekacha floot kan geroal naar Athene terogkeeren londer faa hflieid belicht te worden Zg heeft met geheel Europa tegen ieh het moeiolgkste deal barer roeping ferfold Zg heeft de n ogendhed n geiVwongen handelend op te treden aan het bloedfergieteo een einde genaakt eu de losmaking van Kreta nit bet Tarkacbe rijk voorbereid Aao de grenzen van Theialië heericht groote opgewondeobeid wegens bet lossen van schoten ap de torkiebe waeht te Arta de reditu van Salonika ign in aller haast onder de wapens geroepen en onmiildely gezonden naar de plaHts waar het vnir geboord ia Te Konstaotinopel begint men hos langer minder Ie geloofen aan een vreddza me oplossing want Ag de troebelen bg Creta komen weer gerncbten over onlaosten onder Aremeniërs Bet heet naraelgk dat een groot aantal hommen te Banrgaa en Varna zgn binnengebracht met het doel om deze weer te transporteereo naar KonsUntinopei Bovendien zgn oproer ge biiletteo aangeplakt waarin de soltan met den dood wordt bedraigfl In de Fransche kraaten dnnrt nog altgd ds polemiek voort wat Frankigk nn toch eigenlijk gewonnen beeft hg het bondgenootschap met Roeland In den regel beteekent bet niet veel maar eigenaardig is dat on ia de Figaro een iRnssiach diplomaat dat pnnl bespreekt Deze ongenoemde diplomaat misschien wel een politieke tinnegieter merkt op dat bet bondgenoolschalp van derensieven aard is en een overeenkomst van 1891 lot 1894 De 6000 millioan door Frankrijk aan Easland geleend hebben eerstgenoemd land verzekert de tdiplo maat roim 100 millioan winst opgeleverd Voorts verdedigt hg het bgwonen van de fees ten te Kiel door Fraosche troepen want zegt hg de tgd kan komen wanneer Frankrgk Duitschland s medewerking iD een bgzondere aangelegenheid zal afnemen welke medewerking een outbooding san de feeaten te Kifl oamogelgk zou hebben gemaakt Ten aanzien van bet Oosten en Egypte zgn Rnsland eu Frankrgk bet geheel eens en doet Rnsland voor Frankrgk wat bet kan Intosscheo zegt du diplomaat beider vereenigde zeemacht i tegen die van Engeland niet opgewassen eu men dient dns eendrachtig met de Mogendheden samen te werken om een bedenkelgke uitbar stiog in het Oosten te fooikomen en den vredi te bewaren Op Cnba ia het in den laatsten tgd nogal rnstig ten minste men zon dit opmaken uit de afwezigheid vao bericbtea Gineraial Weylar dringt de opataadelingpii terng naar bet oostelgk deel van bet eiland op zgn techt alles te voor en te zwaard verwoestend Gelnkt dit plan dai zal de opstand weldra tot aen klein deel van het eiland beperkt zgn Eu de t Parel der Antillen kan dan voor Spanje nog behooden hlg en ala tenminste mat het invoeren van de hervormingen oiet lang wordt gedraald Kreta kan thans vooi Spanje een goed voorbeeld worden De Spaaosche regeering is voornemens de hervormingen in Maart op het eilaod af te kondigen eu dan tevens bet oordeel van alle partgeo te vragen over de uitbreiding van het kiesrecht die door de a itooomisten wordt geeischt Da liberale leider Sagasta heeft in een onderbond met de Koningin llegentea zgn volkomen instemming met de hervormingen uitgesproken eu Haar de verzekering gegereo dat hg mocbl hg met ds uitvoering worden belast die hervormingen ia den meest vrjjzinnigen geest zal toepaaaen En de Spaansche gezant te Washington heeft aan zgn regeering gemeld dat soowal president Cleveland als de beer Olnsy hun volkomen inatemmfng met de hervormiegsplannen hadden uitgeap roken Ook Mc Kinlej moet cb in dien geest hebben geuit Indien dit loo is eo deSpaanaeheregeeriog voert de hervermingen zonder voorbehood oit dan ia het thans vrg waarichgnlgk dat de Cabaansche qoaestie haar beslissing adert I Naar aanleiding van de nitdrukking van den onder secretaria van oorlog Brodriek in het Kngelsefae Lagerbois over sIaverog in bet Dnitscbs leger zegt de sKöln Zeitg c dat die heer die zjjiia kennis vermoedelgk uit socialietiwhe bladen geput heeft wel eens raag gewezen worden op de toestanden in het Britsche lager welke hg toeh in zgns hoedanigheid van onder secretaris iMhoorde te kennen Bg zon dan weten dat de berochte scat o nines eerst kort geleden in het Britsche leger is afgeae aft aiai omdat het leger zelf die g eaaelroede als eene beleediging van zgn eergevoel achtte maar ingevolg eene healisaiog van het Parliament eu dat het leger hare weder invoering elf meermalen verlangd heeft om klaar te komen met 4it aitachot van de heSs dea volks mat troepea die meermalen tot moiterg over altan Lieden die teor hnnne aanwerving bg een wapen haodgeld hebban Hugensman du deaerteerea om aioh vervolgens weer hg een ander wapen te laten aanwerven en dan opa uw hnn vaandel verlaten telt het Dnifehe leger niet gelijk het Engelsche waar blgkeos de officieele opgave over 1894 op een sterkte van 107 000 man iu het moederland 4000 zotke gevallen voorkwamen óok niet 27 715 gevallen van atraifen wegens dronkenschap als in het Eogelsohs leger in éo jaar voorkwamen Dat zgn feiten waartegen Brodriek niets kan inbrengen en die hem moes en weer honden van vergelgkiogen die hem slechts helacbetgk kannen mahen Humaner strafwetten dan bet Doitsche leger heeft geen der moderne groote mogeadheden eo wg koouen die hebben zegt het Kaulsche blad ie omdat de sameostelliog vio ons leger niet afhankelgk is van de sohommeliogen der arbeidsmarkt maar het gevormd wordt uit alle klasarti der natie niet alleen oit de hefie des volks voor wio ie krggndieast alechti een broodkwestie i èo 2e omdrtt de goeds Duilache soldaat streeft naar gehoorzaamheid aan den dienat terwgl de EogeNche slechts zoekt hoe bij zich aan den dwang van den dienst ksn onttrekken Zoo kan het voorloopig wol Wg namen echter aau dat ds sKülu evoor de eer de Vaderlandsche armee wat al te krachtig opkomt eOj zoo in overdrgving vervalt Dal geen leger bnmaner strafwatteo heeft dan het Duitsche zal misschien wel waar zyo als men die wetten oset een Doitsche bril beziet WERKVERSCHAFFINÜ In daok onlvangca bg J A Donker van N N f 50 DE COMMISSIE M A R T B E R I C H T K N QOUda 18 Februari 1897 tiraneu heden vry ruim aangeboden Prijzen Hauiv onveranderd lavii touwBohe 6 90 7 10 Mindere dito 8 80 fi 6 80 Afwekende B 80 i 6 Polder ƒ 6 4 8 40 Kogge Zeeowsche 4 16 il 4 60 Polder f 3 90 i 4 Buitenlandsche per 70 kilogram 3 90 a 4 10 Gerst Winler 4 20 ii 4 60 Zomer 4 i 4 40 Ohevallier 6 1 8 Havsr por heot 8 90 ü 3 25 per 100 kilo ƒ 6 B0 ƒ 7 Hennepzaad Inlandsob 6 25 4 6 60 Buitenlandsche 6 60 i ƒ 6 7S Kanariezaad 6 50 è ƒ 8 Koolzaad nieu a Erwten Kookerwten ƒ 7 a 8 Niet kokende ƒ a ƒ Baitenlandsohe voererwten per 80 Kilo 4 90 a 5 20 Boonen Bruine boonen 7 76 ii 9 Wille boenen a Duivenboonon 5 90 i 6 10 Paardenboonen 4 76 a 5 85 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansobe 4 s ƒ 4 25 Cinqasnlins 6 85 4 6 60 Pozanian 6 a 5 26 VbEHAEZT Velte varlteQS goede aanroer handel vlug 20 a 23 cl per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel ving 16 4 18 et per half KQ Magera biggen goede aanvoer handel vlug 0 46 a ƒ 0 85 per week Veile sohapon red aanroer handel malig a Nuchtere kalven I goede aanvoer handel vlug ƒ 6 a 11 Fokkalveren 10 16 Aangevoerd 21 partijen kaas Handel vrij wel Ie ual 21 i 26 50 2e qual 21 a 28 Zwaardere NoordHolland sohe 23 60 l f Boter réd aanroer handel vrij wel Goehoter 1 25 a 1 86 Weibolar 1 06 ü 1 16 p Kilo Uo BÜU EMEESTEil an Gouda brengt bp deze ter keunia van de belanghebbendi u dat door den heer Directeur der directe belastingen enz te Rotterdam op den 15 Februari 1897 executoir zgn erklaaid vgf kohieren voor de belasting op het personeel dienstjaar 1896 7 No 10 tot eu met I i Dat voormelde kohieren ter invordering zgn gesteld in handen van den heer oiitvaoger dat ieder die daarep voorkooit verplicht is zgoen aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgaVan drie maanden binnen walken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 18 Vbrnari 1897 Do Burgemeester voornoemd R L MAKTENS Burgerlijke Stand GEBOREN S Febr Elisabeth Hendrika oaders K C Agten eo P S Sprnit Pieter Karel en Adrianns onders H van Maaren en J Amaaz 16 Ggsbertna Cornelias oaders J Kasbergen en A C van Loon Johannes Bernardus oaders J B Brnikman sa W J Harmsen 17 Cornelia Gerarda ouders R over de Linden eo G K Blokhof Zweris Theodoras ouders D Merkestgu en J de Jong Francioa ouders L Rieltald en W vanLeeuwen 18 Johanna oedors A Rahonwen E ds Zweenw OVERLEDEN 15 Fehr C van Vliet 12 w M B Wgsman wed A Borst 60 j J6 F K van Maaren I d 17 M vander Hoeven wed J van Hertnm 71 j C van Holwegeo wed M de Jong 73 j A Dekker 72 j M Kaltelig wad A A B van Helden 79 j GEHUWD 17 Febr F Bader en L van Lieshout J Anders ea J ran Bonten BeenwUk GEBOREN Elizabeth Maria anders G Straver en M van Lent Catharine Ererdina oaders J Slinger en A Dgkhnis NIEUWE mim i VOOK DAMES en HEÜHEF A van OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van insterdam 16 PEBUUARI Vrknt Blolkira 8 7i 89 99 98 86V 86 85 8 l M 9S 63 63 i 08 98 104V 104 591 69 8OI 1 ao i 20 201 108 99 2 i too 54 580 705 702 1001 61 1007 206 116 54 9 4 98I 186 74 27 m 110 ion 806 28I 102 62 52 54 5 155 99 s 99 a s 68 79 8 iiiai i 102 100 99 184 z ll s iVii 100 50 102 13 isVi 109 86 44 9 200 208 lOOV 107 104 103 lU s 121 V s 867 36 4 111 KïDiai iD Cen Ned W S 9 dilo dito dilo Sdito dito dito 3 Ho lOJE Obl G6udl 1881 88 4 fTUil InsehrijviDg 1662 81 6 OosT a Otil in papier 1868 6 dito in zilver 1888 6 PoaiuOAi Obl met coupon 3 dito ticket S RuBLisn Olil Blnnenl V r et o 1890 4 4 dito bii Bothi 1889 4 dilo bj lIopel8SB 0 4 dito In goud leen 1883 6 dilo dito dilo 1884 5 SpAlu Perp I schuM 1881 4 Tl nu Oopr onv leeo 1890 4 Geo leening serie D Gec lo nisg serie O ZuioAra Rzp V ol l 1892 5 Meiico 01 1 BuiLSoh 1890 Vzsiznzi Olil 4onbep 1881 KimxaiM OliliiKtion 1895 3 RoiTzaDAM Sted Iren 1891 3 Ned N Afr HsihIoUv aand Arendsli lab M Ceililicston Dsli MaaUohappü dito Am Hvpolhtiekli psndbr 4 Guit MO dor Vorslenl asud s Gr Hypoiliookl pantliir SVj Nederlandscho bank aaud Ned Han lelnili tsoU ililo N W k l o Hjp b pandbr 6 Rtlt Hypolhoelib paoHbr 3 i l lr llypilheekb dilo 31 OoSTS NR J l H ng bank anud fiusL llyp lboekbaiik pandb 4 I Ahiiika Ëquil faypolh pandb 5 Maiw L O I r I eu eert 6 Ntt HoU lJ 8poorw MIJ sand 110 Mij tol Espl r St 8pw aaod Nod Ind Spoorwegm aand Ned Znul Air Spm aaiid fl dito dito dilo 1 91 ditoS talie Sonorwl 1887 89 a P obl 3 Zuid Ilal f pwmij A H oM 8 Polen Wareohau eeuen aand 4 BusL Gr Ru B Spw Mjj obl 4 Baltischo dito aand Faslowa dilo annd 5 Iwang Dombr ilito aau I 5 Knrak Ch Azow p kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahebika Cent Par Sp M oi l 6 Chic k Votth W pr J v aand d to dilo Win üt I eter obl 7 nenverk Kio Gr Spm reri v a Illinois erilral obl in goud 4 Louisv VBsbvill Cerl v aand Mexico N Spw Mij Ie byp o 6 Mies Kansas r 4pol prof asnd N ïorkOntaiiok West aand dito FeoQ Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 81 Paal Minn k Munit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dilodko LincCol Isbyp 0 5 Canada Can South Cert v aand Vl C Kallw fcNa leb d o O Amslord Omnibus Mg sand Bollard Tramweg Maats aand NlD 8lad Amsterdam aand 3 Stad Kotlerdsm aan 8 BltulB Stad Antwerpen 18 7 Vi Stad Brussel 1886 2 Houa Thois Hegallr Gesellioh 4 OoSTZNB Staatslfoiiing 1880 3 K K o l B Cr 1880 8 Spakjz Stad Madrid 3 1868 Nln Ver Bei Hvp Bpobl eert R B O Ij A 3VEB 24 Professoren in de Medicijnen en daizenden Geneeskundigen hebben verklaard dat de eohte Zwitsersche Pillen van Apotbeer RICHARD BttANUT een uitstekend onovertroffen laieermiddel zgn omdat zg op zachte wgze werken zonder eenigen last of pijn te veroorzaken daarbg zgn zg volkomen onsohadelgk en goedkoop Wie dns Igdt aan verstopping gebruike geen ander middel Niet anders te verkrggen dan in doosjes a 70 CtxAi in de Apothekan Hoofddepot F E VA SANTEN KOLFF Rotterdam ADVERTENTIEKf V De Familie FORTDIJJ DROOGLEEVER bedankt bg deze voor de vele blgken van deelneming hg het overlijden van den Heer W J FOKTUIJN DBOOOLEEVER ontvangen 4 Uit aller naam Wr J FORTÜIJN DROOGLKEVER ffouda 18 Febroari 1897 UEKROOND MKT OOUUEN MKDAIL LE KRAEPEUEN h HOLM S Quina Laroclie $ aalhouden le Q ulna Larorbe is de meent krachtige en vemterkende JCINAfTIjy Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneeaheeren Verkrggbaar in fieasoheu a 1 90 en 1 00 CIGAREnSN TEGEN ASTHMA De inademing van deu rook dezerCigaretten geelt den lyder aan Aathmtt terstond verlichting In Etisi 30 en üOCents Salmiak Pastilles Beu algemeen als goed erkend middel by Hoeiit en Verkoudheid oploHseud eo verzachtend PryB per fleschje 20 Cent Krakpeliek k Uot M Hofleroranoiers Oepói te Gouda by deu Beer k H TëEPK Apotheker en bü de meeste Apothekers en Drogisten verkry baar TajS DARTS E CASSÜTO uit uu lu vjuui vati 10 tot S uur behalve ZONDAGS eu WOENSDAGS voor middag Turfmarkt 171 Gouda = KIIN KI l lkl Sl IMVi UV KIJ 1 l lll mlM III VV ASM IIIWJ AgentujQ bi de Vwjgan n Wed BOSMAIV te Gouda Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Schubbendanwworm en he met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragegk lastig Jeuken der Auidc alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bil hen die door niemand genezen konden worden door I r Ilrbra ê Fleeh ntods Onachadelljk Gebruik Vitwendlgt Prgs zo gulden Ned Ct tegen voornitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vrg van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bg de Ut Marien Jiroerieg Dantig Daitschland IEDERE PROEFNEMING leidt tot voortdurend grooter besparing GiSfilMICmÉIS gereed voor hel nehriUk bosto fabri east HUgehraud eu gereed voor termending voor ledor consument dadelgk in gebruik te nemen onovertroifen lichtkracfat langste brandtgd en goed passen gegarandeerd Aangeboden a 4H cent per êtuk per domifu t J 0 Franco tegen rem bonri WHUBÏÏD Berlijn W l U H U ste onicbsdiirksis sn e fffll cnvoorsIdameienKinderschoenwerk lUEI Is de Apprciuiir vsoCM llllllsrfcee i erlla Beath Sh 14 Msnletllitoed SfüliS op nasm en fabrieksmerk VwkrySkMr llHewss Wl kMIW hl HSSMWirk ilMtartae i toHnsl4ssst S i w rSsmsTbüsS