Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1897

35ste Jaargaog Zaterdag 30 Februari J897 No 7203 eoDOSCHE comtiir NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst tui 1 6 regeli è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advert jütiën tot 1 uor des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VUF CENTEN Ncderl R K Volksbond Afdeelig Gooda op Zondag 21 Februari 18 7 de avond te 7 l uur Id de ZvX KuDBtmiDc der Hocteieit OnB GeDoegeoc te geren door de TooneelTereeoiging Kanet na Arbeid en met welwilleade medewerkiug der Kaugrereeuigiag Bt Oregoriu8 beide ODderafdeeliogeii vun den Ned R K Volkübond AtdeeHng Gouda opgeloifterd door hel Symphonie Ürkeüt van deu Heer C li Bïa WANT Toegang kaarten zgu rerkrijgbaar bn het Afdeelingabeetnur de Propagaudaelub bet Bealuur van borengenoemde Tooneel en ZangTereeniging Wed A QUANT Kleiweg en bu den Bod D tak ÖAM Doelesteeg23S fOSO en f 0 30 per persoon j ot geen hd van dan Volkabond tot ül UAO 21 Februari Toormiddaga 12 uur enV op den avond der Uitvoering aan het lokA voor loover nog plaateen dispottibel zyn Jlfet Heiluttr PBOGBAjaMA 1 Mtt Op het kerkliof u C C A na Vi ieum 9 Boetemlleil 3 De verliefde liËHEE TË SEi RET Kll üoripronket ik Kluchtspél in eén Hedrijf 4 Voordracht l at weten we niet xoo precies tt iSequah of de Twee Uheu matiekHJdem O Zang Lolxany J M A BewjESS 7 Voordracht De Itorpskomtek 8 Een OiirusUg e Kacht Ooripronkelijk Klnohtepel iu één Bedrjf Het Fotografisch Atelier STUDIO isdagelijb ook des XONüAUS geopend mmg U a Album por Btf W Proeten ƒ lliO P VAN DKll WAALS Fluweelan Hingel BS by de Tiqndeweg Een are Schat voor de ongelukkige elachtoffera der Zelfbevlukking Onanie en geke me uitapattingen ia bet berpemde werk Yg Dr Retau 8 Z ELFBEWAKIi G Hollandiohe uitgave met 27 atb Prgs 2 gulden Ieder die aan de versehrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het leteu de oprechte leering die het geeft redt ioarlijk duizend van een zekeren duod Te verkrflgoa by hetVer lagsMaguziu te Iiei zig Neumarkt S4 franco wgeu m ending vau het beiitag ook in postzegels en in eiken boekhandel in iioUaud flennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Fiitua bedrukt bij A BltlKKMA Zi VAN Blommestein s Inkt ii pro foniJêrVmdelijk de BESTE t n volkomen ONSCHADELIJK APtLDOORN HOLLAND a a4t Dtul taa A BaWKUAK fc ZOON FEAl Cmi ST00MVEE7EEIJ a GkeiBisebe Wssgeherij van II OPPË IIEIHEK 1 Krul kmU Uotterdam GebreveU nl t K r Z M den Kon ig der Belgen Hoofddep t voor GOUDA de Bm A VAN OS Az ripecialiteit voor h t stoomen eit rei rea van aile Ueeren en Dajneagarderoben alsook alle Kindergoederen Hpectale iariefatiag voor bet atoointB vaa pluchemantels veeren boot enz Qord nen t elkleedeo eoz worden naar de leawste ep laatste methode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of gevertd ffordeu ODschudelgk voor de gesondheid en volgeufl staal bewerkt Wegens aitbreiding der MmekffB zgu de prgzen 2 o gedaald Te itooraen goederen als nieuw aileverliaar Il 3 dagen te verven goederen in eeue week l TIir PDIKB ODDE GEITEVEE Merkt Verfcrngbaar by M PEETEttS Si N B AU bewtJB ran eoti held i cachet m kurk steedi roor u I E n A u 1 i 11 Firma VJU i Wil P HOPPE NiaHTCAP Waf mwrurioif togun JvOl Rlieuinatiak Lendenpgnen g AnfcerPainExp ellpr I Lendenpynen kortoii = tegen pgnua Tsa f leriei urd Vat ia mat ket Ml mw ua ta weadea U eu sg ftnIief PainIxpeller Vit aust daa 8le la li iedar hnlsieiia s rd Mer Pain Expeilei Pnja 60 caat JB caul en f i6 de VoorKoodea ia da maesta Apothekes as tg T Ai eiolitar t Oo ta Rottaidam ïe GOUDA bjj A WOLFF Markt AU4b en D £ LAAT en VAN SON apotkekar Markt Koninklijke Uaehinale Fabriek Ë H0NIQBLOEMf vau II K van Schaik Co gevestigd te eGravenhage Heppkirilraal M9 en J0 naby de Kegentesselaan van Z M den KONING van BËLQIË Indien gij hoent gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Supertor Druiven Borat Honig Ëxtract DM HILI A l Ta I3 B FLACONS van 40 Cts 70 Ct en f 1 verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gamia K H VA MILD Veeratal B 126 te louda A BOUHAN Momkakt J C BATELAND Bi c v B ï WIJK Oudtmii r M KOLKMAN Waéii imt VERWOIVDËRD is iedereen over onze prachtige en smaakvolle COLLKCTIK MËRKLB welke wg om onz CliSnteele meer ait t breiden loalang de voorraad strekt voor den fabelachtigen Prrjs van 1 6 50 aanbieden Onze beroemde collectie bestaat uit de volgende voorwerpen 1 Pat Voldln Heeren of Dame Bem met ü Jaar Garantie 1 Pat Goldin Heerenof Damesketiiug i Zakmes met 2 echte Letnmets Kurkentrekker Glaaenyder en Breker i Pat Goldin Aanhangsel passende bij den Ketting 1 Theruiometer die de temperatuur juist en volkomen vertronwbaar aangeelt met 1 Baroacop Wederprofeet Engelsche Weegveer weegt tot 12Vj Kilo 2 Pat Goldin Manchetknoopen met Mechaniek Suiting 3 Pat Goldin Overhemdknoopjes 1 Autom lUnmininm Potloodhonder ti Potlooden ter navulling 1 Pat Goldin Daaspeld Alle 20 V orwei peii maar i 6 50 Verzending na ontvangst van Postwisael of als Verrekenpakket rembonr Porto eitra G SCUUBKRTdiCo K Z Voorburgwal 258 Amsterdam XLI Jaargang van DE BAZAK Dames Modegids bevattende DaMESen KINDERMODEM benevens HANDWERKPATBONIN iMT IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MDHHER In ieder n ttktt mwarie platen moOekroulelc fetaUelmm enz e Ie Uitgara conder gakl plitau mat 3 saypatr an3 grootegeknipte patr Per IS nra l St p poat I 4Süo als de Ie uitg mat daareubovan S guktaurde platen 1 76 l 0 3a la Dgekl pl an 1 bij gakD p bijh 6eiio i BO S 40 4e ff Sa bij het 6a DO 1 gakn patr u kture Ue eau gükleurd traaia handwerkpatrooD 3 c S S PRÜEEMIIER E PROSPECTUS iLÖII l Z l m ioV MAOar na 16 pCt tot 24 pCt Biwltea BouiUonhoudeml SOEPEN lv£su g i a Bo CLilloan in CAPSULES zijn erkrggbaar by de Firma T CBBBAS Gouda Voor eigros bij PALL HOR IV Aoistenlaai O g foorburgical 93 Gebri Stoll werdk s Chocolade en Cacao Dffitmatif door de nieuwttte uitvindingen oj mat htnAal gebitxi verbeterde flil rlfsti en uitaliiitend gobruik vao fijti en fijnste grondiitwffeii farjj iloenii len verbnuii T van StoUwerck 9 Chocolade ec Cacao oen aanbevelenswaardig fabrBtaat nauwkeurig beai fw9ordonde ai dan iuitoad der reep Etikotten Dt nna bchaalile 27 Brevets uIh Hofleverdsiclér 44 Eere JDlploma s gouden enz McdfiUles een bewijs an uitmontoDd Qjn fabrikottt Keeds 1S74 s hrct f do Accademie national Ie Paria Kous vous déaemons nne He EjilIle d ttr pr inl r e9 ai w en oonaidératloa ae votre oxoellente fabrication de Ohocolat bonboud ar1 jj i o to SiaUwtrck t Qeneraalvertagenwoordijjer loor Naderlajid Jtdiu attoimlodt Amsterdam Kolverstraat 103 WHW K tXW¥l WiiiiiiUiiJlUUlUlJiJillWi Fatént H Stollen Itiu Klirf riiutrln lUilUtl Du suil rnt llirtillriiliill ritrliil ui woynunQ fö i H i u i irrunisn hét Anlau lit m Vreyaam Kfilvitim wrrihloatn Naehahmutigen g itkm Uêa iMft lUhtr iMurt titia tckarfe H jieailaai mr m nat ilnct oitr In tclchm Utu mltiiDt Anan iiaiar alal n mmMma miltUüitlU Si IVeMMM mi Zmgni e trtUi ml limt W5i W n TI m W ÏSf 8iSl Kafhrelner iMalzkoffielshelj gezondste offiefoevoeg trooisTZET ria aFINALE UIT ERKOOP 50 korting op Luxe Artikelen 50 25 op huishoadelijke uken ZS Finim BëGEER Welter BINNENLAND GOUDA 19Febrnari 1897 bg den landbouwer D Kmyt J zooo te Eteenwgk ie giiterea aee kos geatorven eau miltriter en op last van de Rykivieacls onder iotiicbt van de politie verbrandt Volgens de voorloopige lysk sollen in de geneenta Moordrecht iijo BelastiBg kiecers 192 WoDÏogkiezers 3 LooD kiocers 29 Sxamea ktesers 2 Te lanes 226 Ten vorigen jaie bedroeg het aantal kiezers 142 Op de perieneele belasting over 1897 moeten de volgende opcenten worden geheven Voor de proiiooie Noordbrabait 17 Oeldertand 5 Zuidhollaud 6 Voordhollaod 5 Zsetaod 18 Utrecht 6 Friesland 21 i Overgsael 12 Groningen 28 Drente ld Limburg 13 Het aantal opcenten ten beboeve van de gemaaaten te heffen aal later worden opgegeven De barDebte AmtterdamNche jaBScodaeven van dan Uerg en de Dlaauw werden gi teren door de Haarlemtche rrcbtbank verouideeld tot 2 jaar geTaogeuisstrtf Üe eis b was 3jaar J Willamse dis bü de terecbtzittiDg dé leden der rechtbank te Haarlem bedreigde ze vel te sullen prekfo als bij los kwam ward veroordaatd wegens tadeliobtiog tot ééa jaar geviogen il strata De eisah was 2 jaar De schipper die verleden week voor het gerechtshof in Dan tlsag tererhistond wegene verduistering vaa een yzeren aakschip ter zake waarvan hy door de liotterdamsche rechtbaok tot een jaar gevaDgeuisatraf was veroordeeld is gisteren door het bof vrygesprokeo Aan de Baan te Haarlem wordt opgericht een Koningin Emmapensioo met eeo kapitaal an t 150 000 Va Koningin liegen tas beeft voor f 4000 aandeel genomen in dal kapitaal Twee arbeiders uit de Friesche gimetote Schoterland J Hielkema en Q BeeuRo die by werkstakingen in de lage venen meesCal aU appèlmeesters fnog erden treden tegunwoofdig in verschillende pletsen op voor de veld en veeaar beider 8 om zoor ei mogflyk rakvereeni ÊEULLKIO 8 Toen rsapte hq de beurs op nam er eenig geld uit dat bil aan de boeren gaf die vao deze ontmoeting getuif Q waren Daarna iloot hy ze es gaf ie aan den markiei terug op etne ir jze dat hij ze moest aaaaemen Nmiq haar terujt markies tk verlang het Waas orertuigd dat ik miJDa betooninggeroDdea heb in bet toeval dat mü mevrouw ïreanna heeft doen ontmoeten toen ik baar helpen kon Dat slag rsn meoscbe heeft een onverdragelijken trots bromde freule K isabeth op minaohtendeQ toou Pat heerschap verbeeldt zich een edelman te zQQ t Is om medelijden mede te hebbea Dat is weer Ma der vruchtea van ds revolntie Fulbert Het joDge meaioh tot wie Elisabeth die woordso riebtter nam nogmaals Tiburce nsawkeurig op en gaf geen antwoord fOoad braaf zoo riep de markies op half spottendan toou maar in tija hart Tiburce recht doende wederraren Ik maak er u mgo kompliment over D jabeer en ik ben u dubbel dankbaar Eanmaol vt my roldoenda sprak Tiburee koel Ik heb da eer u te groetra HÜ nadarde mevrouw Treinna en boog licb voor haar Toen wilde hu zich snel veririjdereD maar de maïkiesia weerhield hem Tatf a zult toch als bljjk raa erkentelükheid gingen in t leven te roepen ten inde door oendrachtige samenwerking een loon te verkrggan meer efenredig aan deo swaren arbeiJ Niet alleen in Friesland niaar ook buiten die provincie traden ztj op o a la Steenwyk waar dadelgk een fak of arbsidersvereeoiging werd opgericht De rechtbank van gesworeoen te Daisbarg herft Woensdag de wed Scbala it Meidsrich en de fahneksarbeideri Oraat ott llamboru Santar nit Schmidtborst en Schmitz nitÜambjrii wegens in vereeniging gepleugdeo nionrd op den ecbtgcaoot van eerttgenutmde ter dood veroordeeld Tegen het voont l der regeering om de gemennteu boren 15 000 inwoners Toor de vet kiezing van raadsiedoQ in drie districten te splitsen en Am iterdain Rotterdam Den Haag en Utrecbt In een uog grooter aantal zyu bg de Tweede Kamer van 2 gemeenteraden of gettieentebestureo bezwaarsehrlftt n ingekomrn Het zyn de gemeenten Utrecht Groningen Arnhem Uaarlfm Uiden Deventer Alkmaar Brnda Kampen Middelburg Zwolle Leeuwarden ëcbiiidam Delft Nymf eo Zutfsii HiU versum Helder Vlisiingeo Gouda Emmea Apeldoorn Zaandam Haarlemmermeer en Wt stBteHiogwerf De meesten sluiten zich aan bg bet bekende adres nit Ar ihem waarin da plttdngin ttrgd wordt geacht met de orgatiiscbo eenheid der gemeente eo bedenkelyk omdat seuxydiite beliartigiug van bnurtbelan fm er door ïal worden bevorderd Het gemseutebeslanr van Wnitstetiiugwerl freest voor berlovlng vac Uet zoo ge aurljike doffUHma in de plat te laud genieeoteot dat dikwgts twist en twetdraclit aascben de inwoners atiebt en den bloeieener gemeente in den weg staat c Volgens vele adreesrn is de splitsing niet noodig voor de Tereeuvondiging vao bet verkiezingtwerk iu de gemeenten nitit niet zeer tairyke bevolking De beersn Goekoop Hintzeo Mees en Meesters hebben als ameademeot voorgesteld de gemeenten niet te aplitsea Ëen onderwgcer te Griethooro werd besthuldigd dat bg een 12 jarigttn knaap mef pen itok die gebruikt werd g t ooderwgA op de kaart zoodanig tegen t huufd geslagen bad dat de knaap dien ten gevolge was gestorven Bg de Igksehonwing is echter g blakeo dat de dnod in geeoerlei verband staat met de verwonding De onderwijzer deelde aan den rechter van instructie med dat by ziJne leerlingen nimmer heb p f in pgnlyke vïrlpat deze beurs rel wütea aanuemeo die ik zelve gemaakt irganfaeid Me Tiburce verkeerde in pgnlijki rrouw Treanna bemerkte dit ffO neem haar aan sprak Ü levoudig Die beura heeft geeue hoogere verdtetiste das die vso haar welk i zs gemaakt heeft so die is niet groot zoo als gg zelf zien kunt Tiburee na n de beurs aan met eene gemengdo gewaarwoi ding Maar Tollende dat zij Iseg was bracht hü haar aai zijn lippen en verwijderde zich sooder een woord te spreken t£en zonderlinge drommel merkte de markies aau vEeu gek sprak freule ds Pratenros met minachting Ëen man mtt zeer veel geest en oBversobrokVeD van aard antwoordde de markiezin Met dis woorden zette zij haar paard aan en reedvooruit Fnlbert voegde zich bÜ kaar Het rijtuigvolgde op eenigen afstand Treanoa blsef er naaitrijden Een hkei leidde hst paiird aan den teugel waarop Tiburce bad Kezeten yWel lante sprak d bevatlige burggraaf terwgl hQ bet hooCd omwaudde om Ie zien pf dezwerveting dien hij n niet herkend had zich verwgderde j det is een boereo Dii ncs die vaa geluk mag Bpnkea 6ij bebt hem een roos gegevHa die onder uwt vingeren is ontloken Hebt gg dat ooit aan mg gedaan Mija waarde Fulbert bebt ge me ooit zoo dapper uit het gevaar ger i vroeg de markiezin gUmUohead f Het spijt aij dat ds gelegenhsid zieh daartoe nog tiehamelgk strafte maat sommige schoolkinderen verklaarden bet tegendeel In éeo der belangrijkste gemeenten van de pPuvtneie Drente v roehe o in de vorige week iemaad ten gemeen te hniae om tkk als kJner te doen inscbrgven AdspiraQt kicz r Meoeer mag k een biljet ik ben faistarisch kieser f Gemeeate ambtenoar lk begryp je niet wat wil je foeh c Aanstaand kiezer Ik ben een bis orischa k eier en verlang e a biljet van u Osmeente ambtenaar sGg bedoelt zeker dtl gy kieier wilt worden Aanstaand kiezer tNea ja ik wUhietorifffha kieaer worden Oemefiute ambieoaar vB doelt gg eoms dat gg lid wenxcbt te worden van dan Cbriatalykbis Oriseben kifzersbond Aanstaand kiezer sJoirt Meneer zie Je ik ken al die dingen niet maar mijn haas be U me hifrhcea gxttuard om Cbritteljjkbiatorifche kiezer te word n Oemefiitf ambtenaar k fa maar dan moet ge hiar niet wezen dan moet je je aanmelden by sene kiesvereeoiging t Zoo i ing bet nog eeuïgen tjjd voort tot etndslyk de man gewaar werd dat bg als loookiezer kon worden ingesobrevea JSitaito OMierMl 3a Xahm ZiiUag van Dinsdag 18 Ffbroari In deze zitting werd behandeld het watnontwerp tot wljuiging der provinciale kieatabet Het amendement tot wgtlging der indeeltng van Haarlem Haarlemmermeer ea Vetieo werd aangenomen met 63 tsgen 15 stemraen Ëen amendeinont van den heer mr C Lncasse om Middelborg en Vhssiogen niet te splitsen werd verworpsn met 73 tegen b stemmen De eindfltemming is bepaald op Dinsdag a s De wijziging der provinciale wet is gedeelIslük goedgekeurd Het Vaderl weet mede ta deelen dat de Nsderlandsche Indniitrieelen te Pargi eeu goed uit den boek zullen komen Het sclKglt o m tflet gerucht dat wü reeds te laat zouden komea om uug eea gonde piaata te krggeii is relkomeo ongegrond Niet elk land zal zooali vroeger in een afzonderlyke rnimte tentoonstellen maar al het tentnoogestside wordt ie minstens 18 groepen ingedeeld en alles wat tot dezelfde groep h v glas en aardewerk beboort zal van welk land ook afkomMig w rd n bijfftnaevopird De trrot pfta wórdpn w Dooit heeft aouKeboden Oij weet tiat ik mgn lerm voor u zou opofferen y k twgfal er an hernam de marki iin Hoe eer boe liever wilt gy naar Parijs terug Het hangt vsn u af om rag te doen blijven altoos Ko wst moet ik daarvoor doen F fM bemiinen Laarenco mij bemiszen zoo als Ik u bemin antwoordde de burggraaf op een toon aren innemend als welluidend Hevroav Treanna sidderde msar die woordeu sohsuen baar uiet tn beteedigen Kulbert iprsk zij half luid Ja LaurenM g j moet my liefhebben met geheel uw hart Heb ik u geeue bewijzen g even dat ik u innig genegen was Wat verlangt gy zog meer van mij Dat lal ik u weldri op mijn knieën zi gen Du8 tal het een gebed wezen ff Ja een vurig gebed antwoordde Fulbert levendig Kaar zijne slem die hartstoohtelgk nMst lohijnsn eas stecbu welluidend Er waa onder dat fraaie voorkomen iets kouds eo vonnetijkB dat kij niet kon verbergen Treanoa stoorde hier kun gesprek en voegde zich bij ben ffBlijf dan toch bi ons oom tante beklaagt zich dat gg altgd mype zuster ge7 elkebsp houdt pik heb haar alleen gelaten omdat zy rear begou over dat gedrocht der revblutif aJiof tv nog in 93 waren Zij is onuitataaabaar Zij il aan bare zaak getrouw sp k de burggraaf In of mesr goedig v t Is aogsiijk maar Iaat ig m4 teek met ng4 der ia klasaen eaderverd ld Eao zal eoo doende een volledig oTersiobt krggea Tan t geen elk land op zeker gebied presteert en bet terrlond kaoB U vergelyken met hetgeen andsre lauden in deotetfden tak Van industrie hebben ingefondaiB l r t iaag tollen vo r d nrwfailleade groepen of voor combioatïee van groepen door onzen min v waterstaat suboommrsaies worden benoemd De leden der centrale ooamisaie anllea elk voortitter worden van een obeommissie Ook enae kolnnÜa lollru op de tantooostel ting vertegenwoordigd worden en daarom zal er Biet alleen bier te lende maar teveoa in de üoet eeu sobeoramis ie kom n Toor de koloniale iozeadingfo Het spreek van cair dat ook e ne aobcnmmiB iA voor schilderen beeldbonwwerksn niet sal ontbr k n Da boer Aleadag lid der centrale eonmisaie ia daarvoor de aaageweeen voorzitter JEr tal ook een groep worden gevormd waaronder gebracht wordt allee wat va t onder éoonoaii sorialtï s Dit tal nngerwyfdd een belanpirgka aMaeling werdn en verwoudarcn zon bet om niet indien mr Pierson werd aangewezen on aan hel hoofd te staan van de iabcommiieie voor dat ooderdsel Ook op du gebied zal St ertand nogal hol een on ander kooaen inzenden dat da aandaeht trekt Daor den aommiiaarii der Konfagin in de proftbcia Frieal od ia da volgeoda Mva asfi de borganeosters veraondan U de laatata weken heelt het mond en klauwzeer onder het vee zich la d te provinrio niet onbelaogrgk nitgebreid Zorgetoo hetd der TdeboDdnrs in bet toelaten van kooplieden an anderea in hunne stallen eo bet bezoeken door benzelven van beemette plaatsen ecbyoea aan de verfpreidïn der tiekte niet vreemd te BJjn Il vóór den aanvang van dan weidetyd de tiekte niat geweken da r MB soellara en mear algemeena vanpreiding der ziekte orer de gebeele provincie waareebgalijk De schade die daardoor aan de veehouders in bon bedrijf zou worden toefiehrarht zon zeker hoogst aanziecigk agn Maar bovendien zo de nitfoer vaa vae naar het biitenland dan allieht nog meer worden beperkt en ba lammerd dan au steeds bet geval is en waarsfïhijolgk bet houden van markten m bet voorjaar moeten worden verboden Het zon daarom van bet grootate betani lün dat de ziekte T66r den aanvang van deu weldetgd kon worden belengeld Ik beb mitsdiea da aer i soover naodig nit te noodigeo aan de fsluitiog der bosmeite hoe en en de verder voorgeiiehr en maMtreae latert vooral als ik uit mga humeur beo U t uw humeur V herhaalde Uurenoe Dos zijt RÜ altijd nog boos op mi msrkies irKn ik heb er goee reden to mevronw als ik bedenk dat gij hel ilaohtoffar hadt kanoen worden van uwe verregaande roek4daosheid en sender din moedigen kerel Hij zweeg eensklaps lïïl zün drift belette hem voort ta gaont maar die driftige tooa wet verre van de oufk eiin lehnk aan te jagmi deed bzar glimlachen Kij rfrikte bevallig den markies bare band en aide op den tooa vao een bodorveo kind Itfsn aoct een weinig gedald hebben met de fonten der jeugd de ervaring maakt ze beten en boe ouder ik wordt zooveel te beter zal ik n De markiei wendde bet hoofd af om niet in verzoeking te komen het handje te drakken dat siif hem toeslak Nesn zeide by met koddige ruwheid ik ben nog booa op u mevrouw en ik laat riij uiet vermurwen Vsrder sprak hü geen woord totdat mm hal kasteel hsd bereikt IV Tiburce was iatussofaea dea weg gevolgd die azar de pont voerde om niet voor de tweede ny l ketzelfde gerasr t loopea Hjj wsa in gedaofateu verdieptt in jQse baad bisld biJ nog alt yd de beats die l ureues Troanra hem gekeven had I ie benn Beer fraai bewerkt en hoogst eenvoudig bsatoud alt klein panlsnoeren door twee beww bare sUrsrea ringen vereoaigd en aan de utleindea met twee bollea na kèlisUde OMtaal rwMama