Goudsche Courant, zaterdag 20 februari 1897

AaogevaDgeD 1 October TUd vao UreeDWich Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 ii ia li ii li at l SI 1 0 a i7 tM r 1 ♦ n M ll U 11 11 l ll U 4 11 HOTTIIDA U G O D D A t 91 t ll 10 19 11 10 li l7 1 40 1 44 1 14 01 l f 10 10 11 10 4 11 01 11 47 1 14 S OO 4 04 4 SS IO SU 10 17 S0 40 1 88 10 17 1 17 81 7 18 I 7 10 7 41 l ll 1 18 BOllDA DÏN HtAS ZaetornieorZegwaard Voorburg RAAS GOUDA a Ha 6 417 10 7 481 801 1 4810 1111 8611 11 l SI 1 44 8 40 4 10 4 88 6 11 1 117 11 7 61 ll l ll VoorS 6 61 10 17 1 41 4 1 l ll l f Z Ze w l 10 81 1 88 4 81 8 80 48 Zev l l7 t f lO U f a 8 04 V S ll l Oonda 1 18 7 10 l ll l ll 47 10 1110 6411 0611 111 17 8 14 4 014 111 11 6 11 1 607 4II II10 10104I O 7 80 8 88 8 11 40 4 17 I 1 01 10 01 11 11 Ml f l li e 10 11 I M 1 11 10 17 ZH T 4i 8 47 U 7 8IS 8I Jk ll lM 10 7 lo llii ll 481l 4 U0 ï l n M l 7 Ml5 I J lMl ll l ll i o V D A v TUCHT Onda 8 11 1 87 7 1 7 68 8 11 ll 8 81 10 1 lO H 11 8S 1 10 OnlaV 1 46 1 64 i t V ll al D T 1 ï O H T e O D D A Utreekt 1 81 7 10 l ll 10 16 10 81 11 18 11 1 S OI 8 814 48 1 14 Woerden 8 68 8 11 10 11 11 66 11 14 4 11 1 14 Ondawaler 8 1 10 41 4 14 Gouda f 8 81 I M 10 10 10 6 11 10 1I U 8 46 4 37 6 17 AHSTIIDA H 8 O B D A AKatardaaaSt 7 16 8 11 10 41 M4 1 61 Saada 7 11 IJ 1 14 11 10 11 11 IMI 1 41 Ml btt enria Mgan ab Hiat iaaBt ia aial ap 1 17 4 41 6 67 1 66 8 81 10 17 lO I 7 10 10 84 8 84 i U 7 18 8 48 10 41 § t 7 4 11 07 i 1 46 10 61 11 46 1 17 1 08 8 60 6 11 Vtraeht 13 7 41 8JS t 64 I Naar mltardanl i Stopt Woenadag I e O U D A A HSTZRDAH 1 17 l ll l li 10 87 11 10 4 11 1 10 0 8t 1 14 141 lO K l i 1 11 UI l U Nootdorp LaUaebvidBB a BIqnrjjk Knj tt Wémiitt Ml lUI 10 17 J M l ii rtreng ds luutd U boaden d iereos ds iogezeteDdQ U wgwn op bat groot b laDg uii het bote g leo dar zi bt rtrboodeo waartoe door beo door oodtriteaaiug tao de rao ragaetingiwege ToorgesobrevaD maatr elso bek onmiddellgk doeo ran aaogifta der eer t TOorkomeDde ge allen hat waren van allea ait hanne siallea die daar niet behoeren te wor daa taegelateo eo bet zorgvuldig vern jiden Tao baeaetta ptaatsaa aas vaal kan worden bggedragao Het valiODtveri onder borenataand opeebriit by de Tweede Kamer ingf diend gaat uit Taa bat boofdbegintel dat de werkman ackadetoos moet worden gesteld voor de ernstige ODgevalleo bam in de aitoefening van bet bedrgf overkomeo Dat recbt wordt niet toegekend waar by opzettalgk een ongeval taweegbreagt maar waar eigen ticbutd beslaat wordt niat elk recbt op Hbadelooeateiliag ontzegd dus dat reebt wordt toegekend zoolang nint van opaet i gebleken Oogevallen ten gevatge Tan dronkaoicbap geren geen recbt Üaareutegen wordt wel Kbadevergoediog gegevea voor de oogevallen ait overmacbt of oit niet bakende oorzaken ontstaan De verzekeriag lan da werkiieden aal geticbieden ten laite van da bedrjjven Da werklieden zyn door bitindifoit a n in ten bepaald bedrgf Terzekard op kosMn van dan werkgever De Staat behoort de graotit mogelfjka zekerheid ta geven dat Ie Terzakerda en opeiecbbare bedragen etaeds voldaan lallen worden de verzekering moet zoo goedkoop mogelijk zyo en ijj moet zoo werken dat zg voor de werkgevere een prikkel is om Booveel mogetyk ongevallen te voorkomaa De Staat hondt da gebeele regeling der verzekering aan ziob eo stelle zich aansprakeIgk voor de sohadeloouiellingeo Alsoo wetteIgka verzekering geregeld en nitgevoerd door dan Staat £ an ta groot aantal badryvan worden niet dsdeiyk ia de wet opgenomen beier wordt bet geaebt tot nitbreiding ovar te gaan na opgedane ondsrvindiag Dq badrijveo in art 1 bedoeld tyo lo die waar ter gedeeltelgka of gehaele uitoefeaing van bat bedryf eenig kracbtwerktoig wordt gebrniki met nitzondericg van die uitgeoefend met vaarcaigen 2o die waar ontplofbare stoffen vervaardigd vervoerd bewaard of gebruikt worden 3o het sehippersbedryf met sobspen welke in den regel van da eene plaats bier ta lande naar een andere plaats hier te lande varen en dat met scbepen welke oitsloitaod de rivieren en binnenwateren bevaren en tevens geregeld van bnitebslands koman of naar bmtanlanda bestemd sÜn 4o bat veeriobippersbedrijh 5d de viiachery op rivieren en bmaeiiwHleren 60 de spoor en tramweg ondernemingen 7o de boawvukken 80 bet aard en grondwerkerivak 9o bet leggen van eleetriiobe geUiihngeu lüu da müoen llo glaavawasscberyfo 0 de lachtBriJeu 13o de werven 14o btf pcboorBtaenvegersbedryf 15o bet laden en lossen van schepen De sub 7o bedoelde bouwvakken zyn bet beiers leien rietdekders loodgieters rink bewvrkers metoelaars sobilders smidasteenhouwers stucadoora en tim merman s vak Woensdagnacht is in de stallen der kazerne Brnne van bet 26e dragonders te Dyon eeu hevige brand uitgebroken Drie paardan van generaal Darras rerbrandden an ook van de troepen paarden kwamen er verscheidene in de vlammen om men wael nog niet hoeveel Groots moed i rd bg bet redden der dieren daor de m anRcbappeo tentoongespreid PerMaaiyke ongelukken vielen niet voor Voor de rechtbank te Maastricht tond fcerecbt aau 2Qjarig voerman laatsteiyk paraploiemaker woDande te Oalpen AaQ bekl wordt tao laste gelegd valaobe é omarkstakkeu bg versobilleade herbtrgiera te babbeo uitgegeven zelfs oadat hem was gexegd dftt hal jjleek tdat het valich wa iiS 8 40 M a l i lO 7 li 7 M T M 7 4 7 l 7 flanda Uaordreeht Nieuweikerk Oapalla Boitardam Mi a 8 o u 10 6 18 4 11 e i4 i ai 8 IT Botlardaa OapeUe Xiauwarksrk Moordreobt ftanda 11 80 11 41 Waarden 6 68 7 9 8 11 Oonda ahda Zevanhttiaan Moerkapalle is óêu zaak watda U getaigao gehoord meest allen herbergiers aar beklaagde bad getracht de ééamark atakkeo in betaling ta geven Beklaagde geeft voor die marken in Aken te hebben ostvaogea waar bg een gouden lO markstok bad gewittwld persoon of ptsata waar bg aalki gedaaa heeft wist bg uiet op te Koveo Eiach 18 maaodtin gevangeoustraf In de WochenzaitoDg kwam en advartesüe voor betreffende een tn den DoitsebËvaegali scben Vfreia te houden lening naar aaoleiding van bet 400 jarig gedenkfeest van Melaehthon Het gewoone bewgaoommar voor die advertentie werd door den expediteur die niet bgaonder goed op de hoogte van de kerkbi torie waa guadreueerd aan Herro Pb Melancbton Hier in de meeniag dat deze redenaar was Het exemplaar kwam als oobewnstelbaar behoorlgk terug voorzien vaa de hanttaekeoiog Vermoedelgk afgereist Jt Aan het t Cbristiao versebgnende Mor g nbladet ontleent de Stettiaer Abend Ztg een artikel onder bet opscbrift Ën ruisiak V Brüsewitz In dat artikel wordt een even onverkwikkelgk voortal geubetit als dat h9twetk kort geleden in geheel Doitschlaud een storm van verontwaardiging deed omgaan Den 8eu October van bet vorig jaar bevonden zich in een coupé van den trein die van Tschaliabinsk naar Omsk zou vertrekken twee jonge dames een rechter van inatroctie een jonge arts een civiel ingeniear ea een piepjong loitenantje De civiel ingeoieor eo de laitenant apelen de hoofdrollen sldoi bet Morgenbladet en daarom vermelden wg bon namen De eerste heette Kvrmana en de laatate een zoon van den militairen goavernenr van bet SemiPalatiDiacbe diatrict Karpow Kort nadat de trein ziek in beweging kad gesteld veroorloofde ds luiteHant zich een zeer ongepaste aardigheid ten aanzien van beide dames en dreaf ten slotte zgn brotaliteit zoo ver dat een barer de beseherming van den civielingenieur Kurmaaa inriep Kurraann deed natonrlgk zooata ieder man van eer aon babbeo gedaan en protesteerde tegen de onbeschaamdheid vao dea jongen tandsverdediger Naawetgks evenwel had bg deu mond geopend of de luitenant bracht hem een hevigen vuistslag op bat hoofd toe eo losta vsrvolgaas drie revolverschoten op den ongelukkige die dood ineenzakte Uit dit ergerlgke geval spreken ook de zegeningen der Kastische persoensanr Den 8mb October geschiedde dit haldenfeit van een geüniformeerden vlegel doch bg waa de zoon vao een militairen gooverneur zoodat het ati bleef ia het gebladerde vaa bet Rnssische pers woud Over Noorwegen eerst wordt de zaak rocbtbaar en wel na de veroordeeling van den doodslager Deze veroordeeling eohtei verdient allen lof want zg is atraog en correct Lui teoant Karpow werd vervallen verklaard van al zgo eerareohten en veroordeeld tot verbanning naar Irkoetsk Siberia Maar oog mner de ingenieur Karmann liet een wedawe met een nog jengdig kind achter Deze wedowe vorderde 36 000 roebels kapitaal of I80O roabel rente de helft van het salaris van haar overleden echtgenoot en de rechtbank knode basr t9ader bedenking deze schadeloogstelliag toa 11 16 11 11 li M l 4 11 88 11 11 11 11 11 81 11 41 11 81 8 88 10 lO M 10 41 10 4 Hafa 7 11 UI £ D groota paniek ontstond dezer dagen in de menagerie van Qrail te Warscban bgde overbrenging van een paar leeuwen oit da centrale kooi m een reservcbok De leeaweA wisten oamelgk te ontsnappen Het publiek dat in een dolle vlacht naar da uitgangen snelde vormde dsarvoor een levende ooaitwarbara veraperriog aoodat niemand naar bniten kon en velen in het gedrang eiORtig geknensd werden M t groota moeite slaagde bat managarieperaoaaal r Ud aleCia ü da leeawea weder ia bun kooi ta drgven Aan bet centraal station t Ctracht bavond aicb Woeaadagavood cea jong paartje dat b gkbear met oogadald op den naar Arnhem vcrtrekkeode trein zat te wachten en daarmede zoo geheel was vervuld dat zg er niets van schenaa ta bemerken dat zg de bgzondare aandacht van twee heeren hadden getrokken die zieb ook in de wachtkamer bevonden eo die hen ataeds naderbg kwamee alsof sg zich wilden verzekeren dat zg zich niet hadden vergist Ëindelgk was bet lang verbreide oogeoblik daar en zou de jonge mao met rgn meinje ia de reeds geopende coapé stappen toen hg doar de beide beeren die bem pp den voet waren gevolgd werd aangesproken eo nadat zg zicb als reehercheara der Utrecbtsche palitie biddeo bekend gemaakt werd uitgenoodisd beo naar bet poHtiebareau te volgan daar zg hem hadden berkend ala den voort lacbtigon kaoloorhediende V die zgn patroon te Amsterdam voor f 300 bad beitolea ea wiens opsporing in bet politieblad was verzocht V werd den volgenden morgen gevankelgk naar Amsterdam getransporteerd werwaArta zgn meisje bam vrgwiUig volgde Vau bet ontvreemde geld was echter oog maar weinig meer over £ r is indertgd veel gelachen om het kroimslige balve centje dat do Minister laat betalen voor een briefkaart oogerekend de port van 2i cent Maar toen wiat men de beteekenia er nog met van In het nfgeloopen jaar werden ruw berekend ongeveer 160 000 000 briefkaarten bier te Landa verzonden Deze leveren das 160 millioen halve centjes op datv il f 800 000 Al die nietige halve eentjes voor het karton van een briefkaart betaald vormen dus io één enkel jaar hst eerbiedig waardig somnatja van 8 ton gouds Id een plaatje in Daiteebland waar bet de vorige week 25 gradeo Fahr vroor wedde een bakker die beweerde t en koode gehard te zgo dat hg s avonda in zgn hemdsmoowen en bloottoeta naar bet ongeveer een our gaans verder gelegen dorp loopen zou Inderdead volbracht bg dat waagatak maar was bg zgn aankomst zóó rerkleomd dat hg geaeesknndige hulp noodig had voor zgn gezwollen voeten en deze vermoedelgk dri maanden uiet zal kannen gebruiken Te Wittem L geraakte de dienstkneokt van den beer M onder een zwaar geladen wageii met bout en werd zoodanig verwond dat bg terstond een gk wrs Te Hattiagen a d Ruhr sgn vier bergwerkers welke in de opbaalbak door de machine Dit d i mgn naar boven werden gtbescbeo toen zg bgua boven den groud waren door een onvoorzien toeval daar uit geratleo Allen vielen onmiddattgk dood By de Igkplechtigheid van Mittarworzer te Weeoen was er zolk een toeloop dat de denren rvan de kerk werden ingedrukt en dat 20 politieagenten den toegang moesten beletten Mea zegt dat het Igk ta Qotba xal worden verbrand Orer eeaige wekea zal ta Maassluis voor aan liqaideerande maatschappy aldaar onder den bamer komen bnt eerste Nederlandacbe logifersobip in bet jaar 1866 ata een nieaw type van visscber tschip door wglen den beer A Ë Maas te Scheveningen in de vaart gebracht 7 17 8 11 8 81 8 14 ff e t a V a f I M l t Ml 1 8 8 44 4 11 7 11 6 10 4 40 4 60 4 67 1 04 1 10 DIN 6 40 Als een bgionderheid kan worden medegedeeld dat dit vaartuig minder bergruimteheeft dao zelfs de kleinste bom chnit van degebeele Hcbeveniogsobe vloot Het loggertypeis van Franschon oorsprong Sob Hat peUtiatoMieht bf da riaeebarg is da Noordzee wordt gadaraoda da aamermaaadan opgedragen aan Hr Ms aaboanara sBoaaiia Dokifijo aa Argas c Laatatgenoamde bodera wordt daartoe 3 Maart io dtcaat geaiald Te Birmingham is eea baanwaebtar gestorven Donald M Kanzie gebeetea Zga dood aoa zeker da moaita vaa het vermelden niet waard ztjo geweest indien s mans geboorte zich niet oor een eigenaardigheid onderscheiden had Hg werd geborea onder het doadereod gMcbotivaor van den slag bg Waterloo Zgo vader dia soldaat was bg da sCameroo Hii blaoders c sneuvelde in den groeten slsg Zgn vronw die hem vergezeld had voud hem op bat slagvefd onder eea stapel dooden eo stervende eo sleepte bem naar een afgelegen plaats waar ook zg op den doorweekten grond door eeoige soldaten gevonden werd Zy vervaardig dea een soort afdakje en groeven een sloot opdat zg tan mioste droog kon liggen Zoo ward zg moeder terwijl om baar been bat kaoonvaar balderde Onder broeders Ta Enschedé ontstond op da openbare straat hevige rnzie tnaschea twee gehroeders Versarins met het gevolg dat de ean den andar met een mes eene groota snede aan deu hala toebracht De dader is gevaokslgk naar Almeloo overgebracht hg had tevene aog gevaogeniastraf te goed De beide broeders tga mat rood paspoort ontslagen militairen Aan de gemeenteraad van e Oravanbage is voorgesteld de doortrekking van de stoomtramiya Den Haag Delft over het Zieken en het 3poi naar de Kapelnbrng aau da Uaagsehe Tramwegmaatscbappg to weigeren VERGADERINGVAN DKNGEHKENTERAiD VE JD1G 19 FEBRUARI 1897 Voonittar it Burgamemter Id de beden gehoDdeo vergadertog van den QemeeDt raad die door alle laden werd bggewoond verd gekoEen tot regeotea Tta da beide GaithoiMo anr L IJaiel de Schep er Baasemiker met 16 stemnien De beer VingerÜDg had aren aick rarwgderd zoodat bg aan deze atemming geen deel nam Voorte kwim er een roordracbt in yoor ondel wgierea aan de la Bargeraehool T or meisjes komen Toar fej D O VOBSTEB te Gonda B C S UI LEUR la Kde S P RAOEECSMA te Itotteisfaanda H t aanvaogaanr der kaaamarkt bleef ba paalS op 8 unr met 10 tegen 7 atemmen la ons Tolgend nnmmar inllen wg bat eralag opnamen TOOITBEL liet WIS de laatate Toorattilliog io het Abonaerueot die giaterenarond gegeren werd Vandaar dat het geUi beioekere groeter waa dan by de rorige repreaentatiën Uet programma waa jnist niet aoo nitlokkand dat daarvoor het publiek in meerdere mate löu opkomen Bet hoofdstak aMgobaet gaat naar buiten al weer een blyapel en dao uit het Fraoieb gaf genoeg te denken Gelukkig werd het voorafgegaan door aen klein drama dat ons Tolep deed genieten ran da aokta toonaalspeelknnat 1 67 10 40 1 11 10 4 10 11 f 10 18 f lAl7 10 1 UJO 1 1 87 10 4 47 f 1 14 jr 10 01 f 16 10 07 10 14 8 88 8 48 1 61 7 61 7 6 1 1 1 11 I M I IS 8 1 10 7 16 1 17 1 17 1 14 41 8 47 6 17 7 48 7 11 l ll 1 07 10 14 l ll 10 14 I II 1 41 4 11 10 4 41 l ll 1 41 I M 7 41 Metronw Brondgeest Bonwaeealar en den heer Van Schoonhoren kan man niet anders dan hoogst erkentelgk sgn voor de wgxe waarop ze siob kweten van de taak die zg baddea ta vervullen Mevrouw Brondgaeat bobben wg bewonderd aoowal in bare uitbarstingen van wanhopige droefheid ala in den natn urliiken overgang van oodarwarpiag in haar treurig lot Jp Niet minder bloaken ie talenten van den ka Taa SabaeakaTu is igae rol vaa paatoor Zga Btil tpel moat laar laker ieders wa rdaariag wegdragen Nog onder dan indruk van looveal goada aa edels volgt het booibaatiaehe stnk MuSHiaa GAAT NA £ BLiTKN c Hoa go d de acteurs en actrieas ook bon baat doen ia banna v racbilïaade eraatiëa da gefarakaa van bat stok komen ta helder aan t licht Soms wetea ia baast gaan raad mat aicb lalvaB Dikwgia hebben ze niata ta doen dan ta Iniateran en af te wachten en is bet net of ie lelf ook bg verrassing ieta Ogen ggM Eena dergelgka opeaustapeting van onmege Igkbaden kan wellicht in Amsterdam als bet de nitgaaaavond der kaukeoprinsessen is veel aoeeee hebben In onze bezadigde stad hadden wg gehoopt op een dagelgkor stnk dat w a thaia nog eena kunnen bespreken ea waarop wg eeoigen tgd kunnen teren Hoewel bg aommigea de aonfllaar zich dapper BBovat kwgten was bet apel van allen zoo goed dat wg daarvoor slechts lof hebbenVooral mejnfvr üebeffer en de heer Sehuize zoowel ala de heeren de Boer en Ro aards hebban ona hartalgk laten lachen Mg dunkt de haar da Boer zal wal pgo in den rug gS bad hebtten dat hg menigmaal zoo lang als ean aatomaat moest zitten zonder te sprek ap of eens met armen en boenen te gesticnleeren Da heer Broedelet was wat boatarig al waa dit ook ten deele de schuld van zgne onbedoidaoda rol We kunnen data recensie niet besluiten zonder de opmerkiog dat het bezoek der AbonnementavoorstaUingan acbteraitgaaoda is Laat ons hepen dat bet de Directie derSocieteit moge gelukken zoodanige maatregeien te nemen dat ze een volgend seizoen de plaatsen beter bezet mag vindju I Bultenlandsch Overzicht Het scbgot dat men in de Belgische kamer ean middel zoekt om den saoaat te bevredigen xooder den Vlamingen te kort te doeo Daarton soa in de taalwet aan nieuw of geivgzigd artikel worden opgenomen Vermoedelgk lal dat veel voeten ïn da nard hebbeo waut de Vlamingen weoiehen gebeele gelgkbeid eu zgn op dit pont OU verzoen Igk Dat bigkt ook uit ds steeds io omvang toenemende betoogiogen door een groot deel van bat Und Opvallend is een betooging io den Viaam sehen scbouwbnrg wsar Zaterdag in De Beiaardspelen van Brngge de Vlaamscbe lag werd vertoond Dit roorvat geelt bet H v A aen hsrinoeriog aan de opvoering van La Moette de Portici ia Aog 30 ia de pen Op Kreta blgft de toestand vrgwel onveranderd De mogeodhedeti hebben Kanea Retimo en Horaklion bezet De Griekxche bevelhebber laat door agne troepen bet overige deel van bet eiland in beait nemen Elk plan om een aanval ta doen op de steden dis door de mogeodbedeu bezet zgo beeft bg opgegeven Doch zooals bg tot een parlementair van den oomiBaBdaut der troepen ib Kanea adraïïaal Ganevaro xeide t bg voornemens de bevelen zgns konings stipt uit ta voeren Hg wacht thans bat antwoord al op zijn vraag aau koning Gaörgins wat hg doen zal ter bevestiging zgoer positie tegenover de mogendheden In Athene beeit bet bericht dat de mogendheden tegen Griekenland eu voor den Sultan optreden groote oatroertoE gewekt Uit Athene wordt aan de Voss Ztg i meldt dat niut alleen de regeering maar ook de djnastie gevaar ioopl aU de Griekscha vloot en de Grieknbe troepen onverrichter zake moeten tamgkeeren De regeeriog ziet haar moeilgken toestand caer goed io eu gaat voort met bet mobiliaaareo van bet leger en de marine Reeds hebban zich 2000 matronen aangemeld als vröwiljigers voor de yloot De Grieksche koloniën in veriohillsnde landen hebben telegrapbisch bericht gezandeu dat tg tot elke opoffering bereid zgn De Aoglo Eiryptiiche fiank ta Alazandrië en da AlbeenBche liank hebban in bjnoe filialen de insehrgviog geopend TOor giften tot dekking dar onkosten In veraehitlenda staden hebben de vertegenwoordigers van Griekaoland officieel of officieni artikelen gepnblioeerd om dn houdiog der Griekscha regeering te vardedigeo De hoofdinbond daarvan komt vrgwel overeen net bet artikel vao den Qrieksaban gezant Gfonadios ia da iTimass Toch is het de vraag of Griekenland thans na de zaken desen keer genomen hebben niet beter doet eea overeenkomst met ds mogendbaden aan te gaan waardoor de deelaemiog van Griekenland aan de bezetting van Kreta mogelgk wordt gemaakt ea de aanspraken op het eiland voor later worden bewaard Iets dergelgks stelt de Tempts voor in een artikel over den toestand waarin bet blad aiteenzet dat da mogendheden als tg slechts eensgezind bigven zonder geweld of krachtiger maatregelen hnn staatknnde over Griekenland kannen aitvoarao Doch da eerata voorwaarde voor elke pacificatie moat de verEakaring ago dat het eiland io geen geval wader onder de recht atraakseba beanebsppij vaa daa SalUo cal worden geplaatst Dit allaea saJ i toaorgentea er toa brengen da vredesvoorwaardea aan te nemen en der Griekwhe regeeriog aanleiding geven thans van deaanexatiepolitiek af te zien Eo dit alleen zal ook de apeobare maaning in Ëngelsad bevredigen Volgens een telegram uit Rome aan de Daily Newsf sgn de mogeaj beden de volgende punten voor de oploeamg dur Kretea r quaestie overeengekomen Geffleaoscbappeltjke bezetting van het eiland door troepen van vyf mogendheden onder bevol van Italiaaosche officieren ec waarborgen voor hot behoud vao dan vrede gednreode de onderhandelingen over eene regeling waarbg de belaageo vao Earopa zoowel als de wettelgke wenscheo van alle bg de oplosning belanghebbende volkau zullen worden in het oog gehoudan AU Griekenland eenigeo waarborg krggt voor de annexatie of het beheer van het eiland ksn bet deae voorwaarden aannemen en is het mc olgk tbaas üog de zaak in dar minne te icbikken Door de redactie vao de Daily Cbrooiclec om een boodschap van boop € aan Griekenland gevraagd heelt Gladstone geantwoord dat bg Griekenland niet darfde aansporen omdat bg bet niet beli o kon maar iich teu zeerste verhengea zou in zgn soeces Hg hoopte dat de Megeodhedea zich mnden herinneren wat in bet belang van baar eigen eer was In DaitHcbland waar orer t geheel meer kennis bestsat van de volken wordt eeoigsxins anders geoordeeld De Köln Zeit h v verklaart Griekeoland zoo diep gezonken in de oogen van geheel Ëaropa door het wanbestnur van igo eigen laud dat tot openlijk bankroet en schaadetyke wourdbreuk beeft geleid dut het inderdaad belachelgk moest beeteii wauuesr een voor zgn eigen taak niet opgewassen etaat de rust en orde wil gaan herstellen op een eilsoJ met een bevolkiug die door Vfr cbil van godsdienst en taal zoo moeielgk ts bestorfn is alH de Kretensers Dat is eea zeer waar woord Te Athene worden alle zeilen bgjfeset om van de bewegiag voor Kreta eeo mooie reclame ta maken wat zicb V uweus Uet verwachten Trten Zondag de tranop rtschepen zouden vertrekken waren de Koningin eu de Kroo prinses tegenwo rdjg De Kroooprinu hield vóór bat vertrek fso korte wapenschonwiiig en Keido tot de manschnppeo Officmran en maufchappeo Herinnert o waar gg gaat dat gg Helleuea zgt t Hm De troepen marcheerden daarna laugs de Koaiokigke familie en een opgewonden metigte waarop de Prins zicb gevolgd door zijn staf aan bun hoofd plaatste en ben naar het spoorstation bracht vaowaar x naar deo Piraeua werden vervoerd Een tHirüke meoigte stond lang den weg eu bief joichkretea aan voor Kreta bet leger ea d kooinklgke ttnilie Kreta was toeti de oogeregeldbeden doorde Gnektcbe revolutionaire aangestookt goed op gaog waree zo idiT hoofd Zoowel de militaire gouverneur Ibrahim Pacha als de eiviele goaveraeur Georgi Pac a Berowitnj zgn afgetreden f e laatste had tgdnlgk eeo wgkplaats gezocht op het RuRitifcbe admiraaJschip eo is daarna aau boord vao eeu Oo tF nTijkscheLloyd stoomboot oaar Triest vertrokken Nietteganntaaude de officicele verklaring dat zgn ontslag is verlfeod i er volgens de Times redea om te gelooveo dat hg sgu poat beeft verlaten zonder oerlof van d u Sultan Io zgn brief aau de conauts wordt slechts gezegd dat bg afgetraden ia De gouverneur scbgnt een betren reofwanrdig gebrek aan moed aan deo dag gelegd te bebbeo eo in de lant itfl eken de zaken rnstig baar gang te hebben laten gaan Hg had goede bedoelingen en was blgkbaar in taat om een vreedzaam eiland als Samos ta bestoroo maar op Kreta acfaoot hg te kort Troaweni de bem opgelegde taak was bgzoader moeielgk Zonder geadarmeria zonder gerechtshoven tegengewerkt door militaire ambtanarea gedwarsboomd in Konstaotinopfl en gekweld door zgn Admioistratieven Raad was hg zonder middelen om zga geaag te handhaven en een sterker man dan bg ton gezwicht sgn Er fchgnt ook geea oogeablik sprake geweest te zgo om Krets te laten bezetten door Italiaaosche troepen Da Grieken sgn de mogendheden echter voer geweest Mac Kinley is ongesteld en neemt op bevsl zgoer dokters rost De aanstaande president d r Unie mo t wat ioflueaza bebbeo eo moe zgo aa al de bezoeken die in de laatste weken door baintjesjagen van alle aoorten aao zgn woning te Canton zgo gebracht Dit is geen wonder Zelf een booge betrekking beklpedeo is zegt men heel aangenaam maar anderen in belrekkiog baa emen vooral waoaear er twintig eo ntaèr sollicitanten zgn naar éen plaats dat is j hooge mate lastig en afmattend Daar 14 ai dadclgk de beer Mark Hanna de groote a nit den verkiezingatrgd da laider der repdblikeinaa voor hem ia da eerste plasts dient toch wel aen voornaam ambt te worden uitgekozen eea plaats overeenkomstig zgn waardigheid zgo bekwaamheid en tgn diensten aaa de partg bewezen Banna zoo wel graag senator wordea maar er ecbgnt no geen kaai voor ham ar ia ta te komen Sg a a ook val lid vaa bei Eabiaet willaa BÜa B er waa aaa oogenbtik sprake vaa taan Mae Kinley lai taraade aaar welmeenaida adviezen een ander oitkoos Het heet dat io het nienwe ministerie alle portefeuillea van gewiebt nu 100 goad als v rg raa agn Eo Haaoa wten Mac Kialey sgn verkieaingta danken bad zei men in November Haosa wacht nog Er moet toch iets voor hem gedaaa wordea Het is U begrgpeo dat de doktere Mac Kinley bevolen hebben een tgdje sich nat de otlietUtias niet in te laUo en het bed U hoaden Doch het s de vraag of bat droomgaticht van al die viagers in langen stott met Hark Haona voorop ham dao Iaat tot slapen niet benemen zal Da laog erwachta beslissende sti op de Pbilippgneo sebgat goteverd te zga Een Spaansebe colonne onder bavel van generaal Barraqaer die ait bat zoidaa tegen de voornaanita stettiog der opstandelingen bg Imas aprokte stiet bg Siiang Op den vgsod eu beeft ean paar verschaaaingen met de bajonet gaQomeo De uit Spanje over deae oatmoetiog ontvan n berichten melden dat de opstaadeliogKa 400 dooden de Spaansche troepen 26 dooden eo tiO gewoudeu vertoreu hebben Uit de berichten is af te leiden dat da opstandelingen dapperen tegensUnd geboden hebben en sicb beter gebonden hebben dan door de Spanjaarden verwacht werd Thans kan men iederen dag bericbteo ontvaagea over deu aanvat op Cavite die door generaal Poiavieja reeds geruimeo tgd isvo irbersid Hg heeft zicb daartoe aau bet hoold gMtetd eener colonne dïe eene omtrekkende beweging uiivoereu Slaagt Poiavieja er in Cavite te nemen daa ia het tot der stelling bg Imos dat tusschou Cuvieta en Stiang ligt Ua beide colonnes zullen elkander dao de hand reiken om de stelling der opstandelingen aan te vallen De stelling bg Imus beeft tot voornasmate steunpunt leen oud klooster dat zeer stérk gebonw en net zware muren omringd is bet is bovendien verschanst door eeo aantal aarden werken d e deo indruk makeu dat zg door Ëiirnpaesche of by de Ëaropeeërs opgeleide officierea sgn aangelegd Ue kracht der stelling wordt nog Verhoogd door de omstandigheid dat zg gedekt ii d or moerassen zoodat de nadering van de Spanjaarden in elk goval zeer bemoeielijkt wttrdt I R B o Xi A j tsi 24 Professorea in de Hedicijnea en duizenden Geneeskundigen hebben verklaard dat de echte Z itserache Pillen van Apotbser tlCHAKD BKANUT een uitatekend onovertroffen laxeermiddel aiju omdat zy op zachte wyze werken zonder eenigon last of pgn te veroorzaken daarby zyn zy volkomen onschadetyk en goedkoop Wie dus lydi aan verstopping gehruike geen ander middel Niet andera te verkrygen dan in doosjes ii 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot K E vm SANTEN KOLFF Uotterdam Beurs van Amsterdam 17 PEBBU I ïrkn 8 86V 8BU 85 l 1041 891 eu PV 20 ID 98 100 680 70S 100 eiV loov 108 118 84 981 186 74 17 110 100 loikn 891 881 28 Nioaai Ctrt Ned W S 1 dit i dito dito 8 dito dito dito 3 llo eia Obl Oi udl lS81S8 4 iTiLlB laschrijrinK U6S aL 5 OoBTZNa Olil in papier 1908 0 dito tn zilver 1808 PoaTL UAL M l mat ooupon A ilito liokft a 1041 801 ROBLINU ÜU Uianenl 18 4 4 dito Cnwas 1880 4 dito bit Bolhs 1811 4 dito bj UopelSSD tO 4 dito ia toud leen 1883 dito dilo m 1834 8 Spikje P pt WaM 1881 4 TCMBU OoprCH lBen 18 0 4 Qeo leenioK serifl 1 Oec Ie nlag serie C ZuiuAra Ézp v oM I89Ï h Mziioo OW Buil Sob 1890 8 VzNBZUII OM 4onliep 1881 AusTiniiAll Obluslien 1898 3 RoTTZaDUI 31 d Icon 1894 8 NZD N Afr Haiule sv aniL Arendsli ï b Mij Ceitifioaton D UMaatPohBppij dito Ara Hvpolbüokb psadbr 4 Colt Mij der VorslaoLaaod i Or Hypotheekb pandlir 31 Hederlandtche baok sand Vsd Hanilelmsstaeb dito N W fc l o Hyp 11 ptndbr 8 bilt Hypotheekb psndbr S i l tr Hypitkeakh dito 8 Oostl Na Uoal HoDg baak siad Rlisl Hyp itkaekbauk pandb 4 i AazaiZA Equ t bypoth pindb 8 87 Maiw L ö Pr Liau oert Nzo Holl IJ 8poor Mij saai M i tot Ezpl V 81 8pw sand Nad luiit Bpoorwagm aand 31 w 101 BI As 61 l u 64 ♦ 188 M a a S a 79 in i 10 s 1007 W s t 134 j 11 V U ia 100 80 lOi 1S Sv X I VI I8 M Va 80 1081 io 10 1 104 H 103 U7 i 181 381 8 A 111 Nad Said Afr aaad dito dilo dito 1891 ditot ITIUI Soocnrl 1887 89 A Kobl 8 Zlid IUI Sp mij A H obl i Ful s s VSanohau eauen aand 4 Bi L lil BiMi Spw Mij obL 4Va Haltiseka diu aaad Faitowa dilo aand 8 iaraujt Dombr dito aaad 6 Kink Cb Aiov iip kap obl 4 dito dito oblig 4 Ameuka Ceat Pa 8p Mü otil 6 Ubic k Voitb W pr C v aaad du dito Wm 81 PaUr obl 7 Deaiarfe Rio rr Spas eert r a lUiaou Dtral obl ia toad 4 l rf aiav fcVft biill iCaft v Baed Haiioo S 8p M Ie byp a Mum KsDsaa v 4pet pret aaad N ïork Ünlasiok Waal aand dito Paan Obio oblig 8 Oregon Calif ta byp iB goud 8 St Paal Miaa k Manil obl 7 Un Pao Hoofdlija oblin 8 dito dito Lino Lol Is byp Qii Caükoa Caa 8outk Jert v aaad VaK C Rall kNa leb d cO AmsUird Omnibus Mij aand Rotlard Tramweg Maats aaad Np n 8lad AmttanluB aaad 8 Htad Kolierdam aan 3 Bluiiz S iad Aat erpen I8 7 8tad nraaael 1883 iloNU rhoiai Beiallr liMellaeb 4 OoaTENZ BtaalalcauinR 1880 8 K K dast B Lr 1880 3 Spimb 8lad Oadrid 3 1888 Nao Ver Bei Hvp 8pobl oen NIEUWE FABAPLÜIES VOOK DAMES en EEEHEIT A van os A Kleiweg E 73 73a GOUDA BurgerlUke Stand Hoordrecbt UKIIÜltËN Wajja ouder W Compagnia eu C Kisinan Aria oadara A V k ijo aa W M Fyii OVKItl KDBN A Ali hanaar M j ADVBRTENTIEN TAflDAHTS E CASSUTO TurtHiarkt 171 Gouda 11 m van 10 tot S umr behalve ZUNDAQH en WUÜNSUAUB voor middag Lijders aaa Dauw of Haarworm drooge vochtige Hohubbendauwworm en e met ij a kwaal gepaard gaande aoo ondragelijk lastig tJeuken iler huidt alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg g oezen zelfs bg hen die door niemand gonozen konden worden door Dr liebra e J teehtenlodt OntehadeHJk Gebruik VUuiewliff Prya zea gulden Ned Gt tegen vooruitbetaling ook poatzegals waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bg da lU Marien Droerleg Danxig üuitachland tfO a PDIKK OODB f 8 HHi DAMMKM GENEVEE Merki NIGHTGAP Verkrijgbaar biji Jr N B Ala bewija vaa Mhthoid ia oaobet en kurk laad voosaiaa van daa naam dar Firaia F BOPFS GRATIS bakasat elke laser vaa dtt blad hst ais sOae vaar iMaa auar aak vaar madaa heefat bslaatm fa a tl a baak KmOlÉlUEKI Kaa aohrttra aaaa briaftaait aaa Blebtar BoaUiandal ta A Bottapdaiac w A M PEETER