Goudsche Courant, maandag 22 februari 1897

Maandag 32 Februari 1897 No 7203 35ste Jaargang OimSCBE ODMIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 36 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatit raa 1 6 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertendën tot 1 uur dea o dd Te ÜÜUDA bfl A WOLFF Markt A144b en bE LAAT e VAN 80N apotheker Markt Osada te iBEKROOND MET GOUDEN MEDAIL L KRAEFELIElf HOLH 8 Qiiina Laroche Staalhoudende ulna Laroche ia de mee st kracfUign eu uerMlerkende KlSAWIjy Aanbevolen door tal van binnen en bui niandsche ieneesheeren Verktygbaar in fleaachen a ƒ 1 90 en 1 00 GEN ASTHHA den rook yUmn lyder aan Atttlitna in Etui 80 eo 50 CieAREHEN TEl L e madaming v Cigarett n geelt den ratond verlichting Cents Salmiak Pastillesi Een algemeen ala goerl erkend middel bji Uoett eu Verk udheid of o eai en verzachtend Pru per fleachje 20 Jent Ki KMLiiiN il Üo i H Hofleveranciera Zeiit Depot tB Ooudalbij den Ueer A U TEKPë Apotheker eu b i de meeate Apothekers en Ürogiatèn verkrijgbaar FEMSCEE STOOMVEEYEEU N Cfeemisclie WnsscberlJ H ÜPl Ë MilËIME it 19 Kruiêkade Motterdnm Uabrevet erd ilnnr Z M den Koning der Balgen HoofddepAt voor UOUDA de Ueer A VAN OS Az 3p6 üaliteit voor het itoomen en Terren ran alk Ueeren en Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Hpwiale inrichting voor het t toom n van plucbe inautelfl veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enx vrorden uaar de ianvite en laatste methode geverfd Alle goeduren het iy gestoomd of gevertd worden ouachiideiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek n tQa de ptyaen 26 gedaald Te fltoomen goeideran als nieuw afteverbaar n S dagen te verven goedereu in eenn week Het Fotografisch Atelier STlllHO is dagelijks ookilcs IINDAGS gtn m i MMIHI j Album porMp treden metWlr r Proeven I ISO P VAN DKH WAALS Flaweelan Singel B8li by de Tieudeweg Wie zeker iij wii it Etjftlo Elk6l Caca0 ta autvang n lefuuningesteld ea na vel priüfiiBmingon m Am handel gekomen ou lei doD naam dea uitvinders Dr MiohaellB vervaal lif d op d0 besta machines m liet worclilbolOBindsétabblisaomoiit vanüebr StollweBbk to Keulen lache JDrTOicfeaells Eikel Cacao is vierkanten bassen Dese Eikul Cacao is met nwik gekookt eeoe aangename gezonde drank voor dageiykarh gebruik eoo 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevii van diarrheo locnta met water to gebruiken Verkrijgbaar bg de voomumite B 1 Apothekani ent l rii a Ka Ko pKcfhiisjo f 1JJ0 c U 90 0 0 35 Gonentlvcriegenwoordiger toot Nederland JuRut Manenklodt Amsterdam Kalvaetraat 103 makkelykste povtamtddcl voor Ueeren erfchoenwerk I MHtlw k Ce 9erll Beuth Str 14 Msnleitagoetl en vooral dfttne en Kinderf choenwerk 19 de Appntuur van C M Mlltlsr k Ce Het be te on ch deIykit tn i op naam en fabnekmnerk VarkriritBar by Heartn WMttltf In hen rk ilanH Ui MWVM Ml lu amnal DM t kn MMM Anrim OFsmm mmai Toelating van I erliDgen op de Kostelooze en Bewaarscholen D COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwya alhier maakt bekend dat de InschrIJviog van LeerÜDgen wier plaatting men met den laten April 1897 op een der bovengenoemde Scholen verlangt ui geschieden op DIN8DA0 23 FËBRUAKI 1697 des namiddags ten vflt oni Voor verdere bizonderbeden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commiaaie J H vas oa VOOBT Stcretariê Goudh 10 Februari 1897 KoninkUJke Maehinale Fabriek DE HüNIGBLOBM van II van Schatk Co gevestigd te g Qraoenhaf e Ueiiplerttradt 9 en 9 nabil Ie Regenteaselaau van Z M den KONINU van BELOIE IntHen gil hoent I gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Uruiven Borat Honig Extract l l A 0N8 van 40 Cts 70 Jts en verkrygbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Honda E H v N MILD Veerstnl B 120 te Gouda A BüUMAN Moordrecht J C BATELAND Bos op B v WIJK Oudmni r M KOLKMAN WaddivsMer Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe me aitspattiagen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBE WARING llollandsehe uitgave met 27 atb Prhs 2 gulden Ieder die aan de verachrikkeiyke gevolgen vau deie ondengd lydt moet het leten de oprechte leenng die liet geeft redt Jaariyks dniiend van een lekeien dood Te verkrygen bg hetVer lagsMagaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook if postzegels en in eiken boekhandel in floUand ia da basta Rheomatiak i i iDgeo ponen van leriel aard y 0 ia net kat tuil nw aan ta waiulan lagen KiF rsAiikerPalnixiiEllBr iawruvii tegeo Jicht 1 Ijeodenp Dsn kortom ABlierPaNi Expeller TnkandhaM Wal aiosl itaa ataada li roorluu dea wonlaB gekoadaa boisgexui 9 Ptljs 50 oent 75 oeat en fl 2b f1 ia ti Voorleden In da maaate Apotiieken en by T AL Riclilar A Oa ta Rntlerlain Druk vaa A KINKMAÏr k ZOON Wat TrOOI3TZETTI3 TCI FINALB niTYERKOOP oO j korting op Luxe Artikelen 50 25 op huishoudelijke aken 25 Fir ma BEGëER Welt er WEGElSi OPIIEFFIMG van OBze Speelyoederen n ileellng zi n wij besloten da tot nog toe voor aO I geadv 14 versch ataka onder den inkoopaprU van de hand te doen De hieronder vermelde 14 atnks kosten dat sl©cli ts Een beweegb gekl Pop hebb porsel 8 Een mooie Klarinet kop m haar en hoed 9 Een mooie doos mst Soldaten 10 1 Een Elegant Koffieserviss bestaande stuks uit Koffie en Melkkannetje en Suiker10 Een Psardenstal Een metal Muziekdraaidooaje Ken metalen Badkuip Ëen poraeleinen Zwem poppetje Een surprise voorst Binterklaas Een Schaap op rollen m w vacht Twee Paarden voor den Stal Een gekleide Bekkenslager Een Kanon op wielen om meterwteu te schieten Een Verfdoos met 12 verschillende kleuren 1 Penseel enz Verzending buiten de stad na ontvangst van postwissel groot t i 20 anders onder remboats van f 1 35 fraucb door het geheele land G SCHUBERT Co Arast N Z Voorburg w 258 MAQüVë van 16 pCt tot 24pCt JSHwitm BouiUonhouderul SOEPEN lv£a g g i s Bo o illoza in CAPSULES zyn varkrggbaar by de Firma 2 CBEBAB Oouda Voor eigros Inj PAUL HOKK Amslerdam O X roorburgteai 7 Het groote aantal zenuwkwalen rail HBUwhoordpUo ti tot 4 TMiafnaod ksotaakuim van apoplMia hmMtbanwt Ha Nfr Heren noi itwda aU mlddeUa door aeraedlsob weteiushapaasgewend Certt au dan nlMWMl tijil komt aa eer toe dat ili door het bratk makeii van dan eenvoadlcitan wea aaaMlUk laan u l5 tóii ïi f Sm il i r b wl ï i 5 S ffT ofe en bamft en de enderrlndlDi opcedaan tn eana BO Jarlffe praktijk wmMmmhtmm taêi hMM eaJiMMl p r émm w r4 datarM MUkt tfMv4e kali l4d llljk aaa ha iBial mc4 s 4c i Kei deae feneaawtjM wvim vertalUk sohitterenda eattllatan TiTkreK n en lÜ maakte looTeel optan dat van am dMff 4m lèkwtMSm McUrevM rfeja QVER ZÏENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voerkamJng an laaeiInD binnen kortaa UJd mda 4e Be mk raMebeaan la Dit loaUe kevat niet allaea r m kal pu40iflkjrBntaankan iwriüarii aiiaiBtreBt bat weaen der nleitwen tbanpla m da daami reira In wanhoBlfe verhandellsfan nlt de MMIlMk van tal Tan gef retier ui ïïKÏ i d Yïïn au r eok vüidt mm daarta wataMekaiipeilJka die aan dei e teneaawilae gewlJd jB aooBada bekrtft D ljpn oifdarwejbi71éaiira Md dr vr n getnlfMkrinea van kauiÓpTaaiatojê i sS o a r5 s 4i r ForeaSar laaaeaJiaer dlmtaer van Itat heapKaal ta aeet Malwatk ar tehariai Mtaal lari En Oareaa md df teeeaikear raeteer der lalvaaa ttenMattaeke tarieMUf vaar teaaw ta PaHIa ma SL Haeori 2S4 Doaael vaa Aaefeeabaab Md dr lalarfH Dr Baakaah arread aria ëneMknüll öadar wê3iB r Heaiara Md dr M üziriiniti Oker alahaant Jaëlï md errta WaMaa ikr $ en vele anderen Or J y rt La Firrlè a Ii iTrvaa daa I Caatrat d hygltae al de Saati la Fraaki Aan allen wlar sMawiMlai uaar raala l r MaB dua la aciiuwaehtlBhaldl IÜ e i vaiirTan da k itaëkèüëa xynTlahrealaaha beefdalla irekH lebete hoefdpIjNj blaeiaBdr8ai reela rikkalbaarlia d a iia aiijiie teHhuid Tai3av aUa nakan die door lenerte getroffen verden ïïLf s 5ya roTcen datfran aaaata wlamhir Lonvenmiaa tel ayralaa roiEfln oaarraiit aaaaH verfa aiHi ae envenmiaa tel ayraKaa iwara teeival analalWl aMke der gawriDtttiR nat eertdaraade elln pUualIJke iwakta anwakklai na gBheeaea te U onder Keneaakondlia kakaadeltnVVeweeat aljn raaiJr door de beknde miJdWUB da aaUl rn koodwaUrktnr wrijven elMlrtaeeren atoomlool of Eeebaden geengeiiedBf fiaalcll kwaal gevandan kakken ea ten alotte all dfe vr M k wrijven eleèbTaeeren atoomlool of Eeebftden geengeoe cfiaalglaff kmuuckwaal gevandan kakken ea ten alotte aU dfe vreea voalea veor karMrta an daartoe r deu heb aawacaiMv iaakUnaelan ala iTod aaahoadend eaeatli vaalea verdee rfa la hal baaH beafl ïljf net daUeHibaH NtkeriaHa ea daaker arden vaar de aeiae drakkende pUa aadar kat veerbeeN lulling IndeeorM bet vaalea van kriebeltng In ti het ilapan vanThandaa an vaetaa aaa al oaa dria rarigorlan van nawiwUJdara aU ook aan fonga melijag Hfdanda aan blaakzaafct aa kraebtaleeabald ook aan geaonda leiri aaa toaae garaoaan dfa vaal met hit hoafd werken en geeetamfca raa iM e wUlaa voorkomm worCt dltagaiid aangeraden imli h t Loven vermelde werkje aan ta aakUtoa katweUt lakaatalaeaenrraaeeveraenileD wordt doui a op aanvraga k joveraenilen v ABstcvdteB door H CXEBAIV db Cu HelliKFiwe Ih K tieele verelcl verbreid U en terwl 1 eIJ In wetemcliappel ke kringen de lioMate bel untalllB fU tflveiia eeae weldaad klUkt te ijn voor de aan Eenawkwalen Üldenda SwiacÜaëa Oaaa teuwtwiiit la al renden lpwd i fewenn Officier na Oaaosdbelt Bmnaa WaiaiaMUi ta Sfwa Luotnei üu legracbtj ii da IB de Dr eW reg U P E an NANTKN Uitl fV Apotheker Zorto HiI BRir dt PORTOS J vglenniaofi medicinale tentoüqatelltng i JuU mat ri lUvaraa Madallla XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modeg ids bevattende DA MES n K i N ü ER MO D E 8 benevens flANDWERKPATRONEN V IEDERE WEEK VERSCHIJNT ËEN MaMMËR U der n têfcêt mtparte piaUn moOekronUk feuWeton enz ear Ie Uitgave zoodur f kl platau met 3 siiijpatr eu S groote gekaipte patr Fer 12 ara ƒ 1 86 p poit 1 4B2o H kla de Ie tiitg mat daareuboTeii 6 gekleumde platen 1 75 M e e ff 1 r ISgekl pl en 1 bijz gekD p by bet fie no S BO g 8 40 4e Se bü het 6eno l gekn patr n kt Q7ü ISe n een gekleard traaia baad werk patroon 3 v 8 2 mmmm e pbospecto alöï S So eene nieuwe zending Verlovings en Ondertrouwkaarten i iStekaarten Luxe Postpapier Houwllaarten en Rouw o$t Bestellinffen word en te n spoedig ste uitgevoerd bij BRIi KAlAl D Zn Een voortrefielijk plan Het preett yaii elf dat bij de inToering van de nieuwe kieswet ook de taak der vereenigingen welke ïich met de voorbereiding en leiding der verkiezingen Toor den gemeenteraad bezighouden verzwaard zal worden Met groot genoegen hebben wij dan ook gezien dat onze geestverwanten in deze gemeente niet stilzitten Kr bestaat plan OTer te gaan tot do oprichting van een nieuwe Vrijzinnige Kieavereeniging Gouda die zich tot taak stelt aanbevelingen te doen voor leden van den raad en het bespreken van gemeentebelangen Reeds meermalen hebben wij als onze opinie te kennen gegeven dat de wijze waarop het voormalig comité voor raadsverkiezingen werkte onze sympathie niet had Naar onze meening gaat meer kracht uit van een georganiseerde vereenigmg van gelijkgezinden met een vast bureau dat op de hoogte blijft der zich telkens wijzigende atroomingen in den publieken geest Er is ook meer moreel gezag bij eene kiesvereenigingT wier richting men kent dan bij eene twga lering van toevallig saamfeiiomen kWefs wien tiemand naar hun politieke meonftig vraagt Ook komt hot ons wenschelijk voor dat degenen die er prijs op stellen deel te nemen aan het voorbereidende verkiezingswerk door een kleine bijdrage in de kosten blijk geven van belangstelling Om die red nen begroeten wij het aangekondigde voornemen met ingenomenheid Een daartoe benoemde commissie bestaande uit de heeren Bellaart Mr Schim v d Loeff Dr IJssel de Schepper Noothoven van Goor en Herman heeft zich beziggehouden met de samenstelling der Statuten en van een voorloopig reglement en op Vrijdag 20 Februari zal in Ons Genoegen eene bijeenkomst worien gehouden van liberale kiezers om het plan nader te bespreken en uit te voeren On is welwillend inzage gegeven van de conceptstatuten en het ontwerpregle ment De voornaamste bepalingen komen voor in art 3 en 4 der Statuten Art 3 luidt De vereeniging stelt zich ten doel a hét aanbevelen voor het lid tEVlLLÜTOI 1 Vervuld met de aaageuame herinoeriDg aaa mfvrouw Traanoa h alae b uit den zak van tyu ja eau papier ta roorichüti tla t geUeel dijorweakt en niet zeer schoon was Daaria wikkelde Lij bet gekchaiik 2 oyeel mogelyk zorg dragencle dat slaclita het icboonste gedeelte van ba papier in aau aktug Iwam net het meeaterstuk der bevslliga markieEÏnr Zelf glimlachte hg over zijne kiDderach igheid st k het ia zyn uk en vervolgde zgn weg steeda meer en meer toegevende aan aqngename orerpeiaiingen Het was al lang geleden s den de twerveling gevoeld had Wat tfaana ia beapi omging Hg woa in Bretagne gekomen met bet doel da r een eenuaiia en twerrend leven te leiden zioh bezig te houden met visachen eL jagen wat voor hem de liefate uitspanning iqna ematige en eenige besigheid waa geworden N armate zyn liaboam grooter vermoeienissan te doorstaan had en zijn geest gewoon was geraakt aan het eentoonigc droefige van een zwervend leven bad bij meer maa gekregen iu dia onafbankelgkbeid en afzondering Bagen en maandesgingen voorbQ terwijl hy tieh uitsluitend baxig hiald met tiJD geweer en netten altijd afgezonderd van da wereld qu eeoa op de uitgestrekte heiden van Bre tagae daa weder op de rotaen der kaat Door dat iwarvaad aeawim leven wiarran het onvern delyk maatschap van den gemeenteraad van personen die door hun kunde rechtschapenheid en zelfstandigheid geacht kunnen worden tot den bloei en de wilvaart van do gemeente te zullen medewerken b het bespreken van gemeentebelangen Art 4 bepaalt het volgende Voor het lidmaatschap kunnen zich bij het Bestuur aanmelden zofiwi kiezers voor den gemeenteraad ah niot kiezera lioven dl B jaar mits zij de vrijzinnige be ginsclen toegedaan en niet lid zijn van eene andere kieavereeniging voor den Gemeenteraad Hot komt ons voor dat deze hoofdbepalingen van een zeer juist inzicht getuigen in de behoeften van onzen tijd Voor den Raad geen uitsluiting v tn andersdenkenden Alle meoningen en kringen beliooreii zooveel mogelijk daar vertegenwoordigd te zijn zoodat de verkiezing van knappe brnve zelfstandige mannen mogelijk moet zijn ook al zijn zij vun andere politieke richting Het openstellen van do vereeniging voor nietkiezcrs al wordt hun het stemrecht niet verleend bij caudidaatslelliugen heeft do goede strekking om belaogatelloude jonge mannen op te Wdèa tot ervaren kiezers terwijl zij zeker dadelijk diensten kunnen doen bij verkiezingen om propaganda te maken voor den candidant der Vereeniging of het aansporen van lauwe kiezers Nog zij gemald dat de voorgestelde contributie 20 cents als minimum niemand behoeft te weerhouden zich bjj de kieavereeniging aan te sluiteo OVoor zoo ver wij de ontworpen bepalingen doorlazen is de commissie in haar ontwerp goed geslaagd en heeft zij alle reden te verwachten dat de nicijowerking van alle vrijzinnigen niet uitblijve Wij wekken dan ook allen die ongaarne zouden zien dat de antirevolutionairen en katholieken het overheerschend element worden ia den Raad op hun stim te geven aan de nieuwe kiesvereeniging Steun niet alleen door eventueel baar candidaten te stemmen maar medewerking door aanvaarding van het lidmaatschap gevolg is dat mee lyo voorkomen verivaarlooet pn ziob gewend aan onreiulieid had b langramerbund ia dit dpzieht de uiterate grens bereikt Wek n lang bracht b zyee nachten iu da open lucht door op weilanden in Iwsachea of o n dan oever der zee Zijne basto wachten waren die tvaarin hij vertoefde in de hut dar oude vrouw Kerguiaeo dia altyd zorgde dat er een bed voor hem gespreid was maar zelden veroorloofde hy haar dat zg zyne kleeren schoon maak te Waartoe zou dat dienen zeide hij I o regen en het zeewater aullen ze wel afsjwelen De goode vï ouir vermocbt er niets t gen ea tot haur spyl want hoewel ze een Bretonsohe boerin was was zg netjes en indélyk en ty hield veel van den zwerv e mg Tiburee had haar ala de armste uttgekazen tmi zyn visch es wild in da stad te vorkoopen Hy gaf baar het grooUte gedeelte van de opbrengpt dio inluBscben niet heel groot was naar toch ruimsoboots genoeg om welvaart te geven aah de hut onder den vygenboom Kens terugkwrende van eene reis niemand wiat waarheen had hij een klein meisje medegabrocbt dat hy aan di oude rouw had toevertroawd Dat raeiaje waa Fapvrette Van waar kwam Pauvrette Wie waa zy Niemand wist het maar van dat oogeoblik af bod Tiburre lyue geheimsinnige reizen geataekt Hij giog mMr dan vroeger uaar de hut van den vygenboom e B seheieo zieb onafseheidelyk te heebten aan dat kind dat opaprong van vrengdo toodra het hem za Hij liefkooade het braeht het mooie aehelpen Bwde ea vaak zag meo oe hy hM aanstaarde mat eene treotige ea aombara oildrakkibg Dit waa Hoc talrijker oen dergelijko vereeniging it hoe beter daarin alle kringen der libenile burgerij zijn viirtegenwoordigd hoe neer kans er bestaat dat alia meeningon t t baar recht komen allo behoeften vrprden geboord en dat bijgavolg haar toaoht wordt verhoogd en haar keuzen i rdaad populair zullen zijn 1 Laat ons bedenken dftt samenwerking r alle schakeeringen onzer partij alleen staat zal zijn den stroom der reactie keeren Niemand meehe dat zjjn meeng geen gewicht in de schaal kan legen dat hij zijn plicht da t als hij I van de stembus wegblyft Integon 1 bij onze democratische kieswet en ili onzen tijd is elk kiezer een kracht eu lui elk overtuigd en belangstellend kiezer raat kracht uit op andoren Men is tuuwens eerst een goed kiezer als men t ct waarom men op iemand z jn stem atbfengt Het kiesrecht legt den plicht p zich behoorlijk op de hoogte te stelIn van de wijze waarop men van dat iht gebruik moet maken Ieder vrijzinnige sluite zich dus aan de kiesvereeniging Gouda die wij luii In ilen loop der week alls Jonge kachtige en levensvatbare plant in de sliltlljke politieke gaarde te mogeo begoeten Hij handelt daarmede in het bJang van de partjj wier begfnselcn hem lijf zijn en zeker ook van de gemeente ie or mede gebaat wordt nis de vcrkieingen plaats hebben na degelijke voorereiding Ieder kiezer voor don Raad bedenke datkt z jn eigen zaak is die het hier geldt J 1 I I I 1 1 3INNENLAN3 GÜÜÜA ïiÜFabruari 1H97 Giflterenavond werd in betcatéaScbaabbirdd d eerste vurgadaring grhQuden vaa dewtbebbera iiile oodarlioge BrandverxeketHtttj Uaatecbappy ondaf lagevolf e art 33 vau hei teglemeat wrd in die veritadenog door bet be tuar var1 uitgebracht over den to ttaod ia bet af oioopeo jaar dat verplat biykt dat aedart da opricbMaart l8üC ii ingoscbrarea eu vpigeoi contract h rrerukerd aan bedrag van I4 W500 Uit H i insachftn la deo laatsten tijd veel sefdzamér gewor h Oogetwyfeld sproot het voort utt eene droevige hianering die meer 00 meer week en die hy soma dff de heftigste middelen bestreed Nu eeas door eet onvermoeide inapanning dan door dronkeaso de uoodlüttiga bartstocbt van somfiige turiga geellen in wie hot ongeluk en de eonzaarabeid het gefel van Mobting voor lich zalven hebbeu niteedo d el verre van thans aaa eon dier middelen te volgda Tiburce langzaam den weg naar de h nder deo vygonboom Vrouw Kcrgiiiaeo atoed a da deur an aobeeo hem hiet ongeduld te wachtel Zy apou Naaat haar zat een boarenmeiij dioveneens het spinnewiel snorren deed Da maae wip baar zilrer schynsel over het rastige laadaehap etrerliohtto iwiden m haar kalmen gloed Toen clfibBree zagen helen zij het apianewiel atil staan Hr galaat vroolyklte op en getuigde van galnk Zoo daar is Tiboroe zeide de oude fjuuw Kiodel k prak het boenuaetje binnei smooda ï stood op en ging hem vri odeiyk te gem oet eeweinig blozend toen zrj bij fcom kwam Zoo s Mijaar stond met haar wel niet aeer sehoQa maar vndel k gelaat mat bare groote blanwe onachuldi oogen eo ha welgevormde geaUlte n aakte zyao aangenamen indruk als ew wilde rocn onder daoornstruiken ïoedea avond myaheer TUwrce iprakiii hartel terwijl aii hen de band toeatak ïij hier Mamnoe aotiroordde hy remut tn tvdeo Welk goed geaternte haaft kin de vallei ro tvadar te liak a Ut bM Uai gdmMa aA Ut evel oader de varickerde poatea ret da n ico cya van altf rlw aard waaroadar leti oittt Tpel brtudjtevaar kwant gaan oM geval T tn iobade voor Behalve b vang aoanid veraekerd badrag iga nog vele poat n i aaronder aaamerk lgke mttntijon toejtes d om b elndigiiig van bel nog loopend contract ia dese nuattcbappü ta wordf n overgebracht Dti beer N van Krimpen verd ale aommia mU bf rkoten t wyt ia plaate vai dett baarC 0 8 111 oferiadea ii btnoand 44 luwrW Bokboveo Het beitonr aa deo R K Volkabond var aoekt one te wi len luededealea dat de Lieldadigbeide oitvoariog op i nndagavoad van da toonealvert eQiging Kaant ua Arbeidt nWtial worden opgelniaterd door bet aS mpkoaieOrkeat van den beer G v d VVantc maar met de wiUeiide medewerking van dien hear dit aangeitffi hel voor atn liotdadjig doel ie bereidf igne eu zijnt vrienden wciwiileoda atena voor de niiitiek van dïeaavoad heaftloagmagd Morgen trardt in da Ram kerk aU voorgangar op de heer B Boen beroepen predikaat by de Hervormde gemeente te Kidlebemt ondleerling van bet gjmoafiam alhier rioaderd p brieven en brielkaarten tgn wegeai oa olledig of oajuUl adr a unbeesatbaar en worden wyl de efafndan niet bekend c n en de tukken i aaroai mat aan hen kannan wordrtn tertigtr HovaOi Da rarloop vafi dria maanden vernietigd De aandacht van het pobliek woidt ar op geVHeligd dat de afaender KJcb tegen toodanig gevolg der onbeetelbtarbeid kunnen vrijwarea loor vermelding van hnn naam ap da aftbtarxjjde der itnkken Te Utrecht ii tot iemi arte bavordtri da beer P N van Lit Te Moordrecht sal op Woentdag S4 Febr 1897 davnnds te 7 aar in ba btiTBolokaal van de wed C dan BraHer op reden da baar A Krtijjt zendeling van bet Nedarl Zendleling lenootfcbapHy ja tijne voordracht to tichtan door de vertooning en liebtbaeldea Dn to gangaprgi i op 2xj eli da pertona ipwtald terwijl de opbrenget zal tyu ten baboava dar zending Jeder die da aendiiig eeaig tini wil ftennen en ia eteeti iati beUngrgki over da zandiog wil vernemen kan alzoo gemahkeiyk ran deze gelegen bi i4 gabraik makes j ham op te passen Tbaua slaapt ihy ea ik koal moedor KerguisM geulschap Ik begon al bang te wordeo dat g niet komeozoudt kind zeidv de oude vrouw Hoe zoo 1 ffOy hodt op het koateel Treanna knaoeo Myven aZoo ver lien ik niet eens geweett moedertje D r hebt ge niet wet aan gadaaa mijn jOagn gij zyt neer gewend aaa loopen daa aas rijden g j tuit dood moe zQa ea gij badi beier gedaan mat op bet kasteel ta blyrrii aitmstqfi tlttb ik Ut mot altydeeaemilpUataiafaëtveldf Daar kao ik mij neerl gea als ik vermoeid ben itn geloof my ik boud meer van bet doaa der velden don raa de zyde vaa h koateel rlk ook meiklQ Marianne4 die meteen tnaig genoegen naar Tiburee aehecn Ie laistereo yDat wrten wy iep vrouw ICergufbae frool k uit Ala onfe aad Tiburee op kat leokbeeld kwam om zieh op te hangen zon een dwaas kind van mgoe kennis de helft van zjJB koord vragen Haar ging ly op ematifrer toen voort terwyl i liohtar by deo zverrelJog kwam Weet gy el dat Malo weder iu deae streek is Une heeft u dat gezegd moeder F De oude Uoodmuu iïy heeft kern op de heide outmoA Die fraat al evenveel als hy d inkt prevelde Tibnree ev D het voA hoofd froüeode Ka aeafga oogeablikkaa ging hy oveflaid voort ftoodmuta zal zieh vergiet hebben t JTar n