Goudsche Courant, maandag 22 februari 1897

iber TUd 1 van GreeHWicha 7 M 7 9 1 8 8 18 8 11 8 86 e f e B 8 48 e e 9 8 8 61 9 61 10 40 10 4 10 11 io i 9 10 10 87 10 9 i 18 f ll 80 10 i m s 0 47 t l 8 17 84 8 41 8 7 7 8 e f 7 4 8 6 9 87 9 47 9 64 10 01 8 16 10 07 10 4 e e 10 14 Ulreete Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdl 80UD ROTTBBbAM 8 60 8 7 4 60 4 67 ♦ 11 8 4 16 6 80 8 10 9 S 10 17 8 80 40 8 88 KOTTIRDAM OOUD 60 18 17 1 40 40 H A 1 O 6 U D i 108 18 47 7 0 7 46 8 18 9 15 9 60 10 11 GOnDA OEN BIA Zo toniio il iWMrd Voorburg Ha sHage 6 4 7 90 7 48 8 60 9 199 4610 1111 8811 111 88 8 448 40 4 10 4 88 88 S 117 1S 7 1 Toorb 6 61 10 17 1 41 4 89 6 18 Z Z g 6 8 10 88 1 ♦ JJ 1 1 ftiidf lil 7 60 8 iS 9 18 9 47 1Ó 18 iÜ64 1 1 06 l l l l l7 14 4 08 4 8M 1 Jl 6 07 488 8810 1010 i8 16 18 16 18 s 8r 8 8 47 4 46T m 4 nT M 7 49 siSS 8 4 9 64 4 8811 6 4 67 8 01 10 08 18 1 M 8 18 9 18 10 7 10 481V llAtUM l fo U 4 17 m M 8 88 8 88 7 o 8Ïl 9 88 ImV S0 1 Di cr iCBI OondU I t0 6 87 J l 7 M 1 9 6 10 18 10 7 18 MO Ondiw 48 8 4 H Woord 6 88 7 8 8 18 T 1J UtTMkt 6 18 I 7 48 8 88 J 4 10 61 H 46 tf 4 d t Stopt W d i d 7 8 81 6 lO M U 10 U Imatwdui 0 8 8 14 81 10 H 1 l W 1 8 11 41 U T ft E O njt 0 o D D A Utreeht 8 7 0 9 89 0 1 1 S8 11 88 11 8 8 08 8 614 46 6 14 7 i 8 09 WoaKlon 68 8 11 10 88 Uadewater 8 19 10 46 Qevda t 8 11 9 84 10 10 10 0 10 8 11 6 11 14 4 18 yv 4 14 U 1011 11 8 4 4 87 8 17 aHSTBKDAM OÓeDA Salft 9 10 41 lafti I B8 t l4 10 10 U I11MS Ml SJO n i Baar awnt aa liat M lUO 10 8 4 Voor d bttrskking rao ooderwöter Ie Moordncht op mq JMrwedde n f 600 hebb D zicb slechts Tter flollicitaoien oaDgemMd la de 5d fergaderÏDg der vneeDigioft Wiot rleziDgeD tn Uergambaebt word de npreekbfiart f rvQM door den liefr C Klier Tan Kinderdyk In zyoe bobt nr1a ziog Kchetsie preker de versi hiUeDde wijzeo taa eldoeo en hit rerleeDCD fan hulp iu nood en bracht daarmede ia ferbaod de Dovelléa van Justus ao Nfaarik getiteld de Werkloozec en 2 Kerstmorgens Na de pauxe werden nog door spreker roorgedragen eeD ieestaToodc en de stem n oer schooaaoeder al hetwelk aiefc zeer reel geooegsa door bf t tatrjjk pobliek werd aangeboord DinwlatcaroDd trad io de ferdaderiog der aldceliog sStolwyk Tan den Nederlandicbeti Protesiaa ten bood te Stolwgk ais ipreker op ds fi Oldeman remonstranlKb pred alhier net eeoe keurige rede over een der wgen die tot het geink leiden dI arbeid vooral io dienst der liefde Na d pauze volgAe de voordracht eener oorelle rao Harerschmidt £ ne Kerstrsrtelting waarren de iohond zeer mooi aanstoot aan de giboaden rederoeriog Bg monde van dea roorzitier ontving de spreker den harteiyken dank zgosr boorden Dezer dagen kwam b t beriebt dat te Lekkerkerk de heer U Blok die wegens zwakste gezogdheid te Amsterdam ertoi ït zon beilsQ ken voor al de ambten en bedieningen di hg nog bekleedde Dat beriebt bevat wnarbaid De hoer Blok beeft beilankt aU eeoretans dpr gemeeate Lnkkarkerk aU lid ran Provinciale Staten van Zoid Holland als scboat en lecretaris van den polder Lekkerkerk en voor vprscheidene andere mindere bctrekkirtgen Hg was ran 1845 tot 1856 burgemeest r en van 1851 tol lH j ecretarifl rnn Gooderak eu van 1850 tot 18B7 btirgomeentr van Lekkerkerk terwgl b hIh Btrretaris dezer gemeente fnogeerde vau 185C tot heden Zoowel in duze betrok kingen al in die van lid der Provinciale Siatea heeft hg veel goeds tot liaod gebracht Ali administratear stond hg hoog aangeschreven als kundig gemeeotisporetaris en burgemeester werd by gtiroemd waar ten algemerne natte iets tot stand gebraobt moest worden vond men hem steeds voorop het onderwys speciaal bet openbar had by iooig lief en daarvoor offi rde hg veel op als meoftch en buiger wtis h algemeen bemind en maoigeen zag in bim zÜo trouwen raadsmaa eo balper Nu hg 7icb uit het openbare leven teragtrekt wegens hoogen ouderdom is de wansoh algemeeo dat hein nog een gemimen tgd van runt geschonken worden na iga zoo werkzaam en welbeateed leveu Te Bennebroek doet zicb bal geral roor dat een lóttilin die rfbofstdw is op 4 Msart tal worden inpeiytd oinc t hg verzuimd had voor de keuriogcommiaiie la rerscbgaen Op eau weiland nab Óraojawoad Fr werden üoDderdtji r sds kieviten i iea Te Ood BeierUnd weigffrde ma werkgever op ie gevftQ hoe tang wn zgaer onder geicbikten hg h6 ia dienst iwaï en welk sataria hg genoot waardoor dn man niet op de kieze BJgst kon gt yacht Worden Door den burgemeeiter it dssw e pnxïtM rerbaal opge maakt 8 40 8 47 8 84 l a ic 8 80 7 7 88 7 7 8 7 Qoud L 8 80 Moonlreohi NieuwwkwT Oii U Uoltordtm 7 Botttrdui Otpolh Kinwnlurk Uoordrwkt Boud 8 88 0 61 8 68 e 8 6 U 1 8 86 6 17 4 8 6 8 14 8 91 87 Qoii i ZeTauUuinn Mo rltftpelle O 7 SU 8 86 8 8 10 1811 18 1 ïll T 48 8 47 11 80 Ï I 7 68 8 6i5 11 41 V 8 0J 9 08 11 66 18 40 Het uit den stal ran den vrachtrgdar M Hofstede op de Rechter lottekade te Hotterierdam uuivreemde paard ia teroK gevonden iu een stal io de opbiastraat aldaar en io beslag genonOD Het paard was door den dief voor t 125 verkocht de man bad l 100 in afbetaling ontvangen eu zou bet restant bedeu ochtend in ontvangst komen nemen Dit deed bg ecbter niet Hy h lot dusverre oubtikend docb hoort waariichynluk te Derscbeohoek tliiti Het paard is naar het abattoir gehrac t StetMl aenaifUl 2a Kam ZiHiag raa Vrgdag 19 Februari tig de roorigezette befaand liDg ras het ontwerp tot y igtog Proviaeiale Wet wgzigde de mioistar de bepalingen zoo dat da sam nkomit der Statenvergadering bepaald bjyft op den eeriten Dinulag van Joli eo dat de Ged Htateo verplicht worden de p riodieke verkiezingen voor de Staten te bepalen niet later dan den Vrgdag roorafgsaade aaii den eersten Dinsdag in Jolt Met 24 tegen 31 itemmen wordt verworpen bet amendemeot ran den beer K ayper om bg de meervoudige rerkteziogen voor de Staten de namen der candidaten op de Igoten te nammeren well amendeoient door des miniit r ais onooodig werd bestreden Ofergenomen warden de amendementen rati den beer Pgoappel om bg de meerreadig StatenverkieziDgeo een panze ao een nur te ergoBoen aau het etenibnreau tusttchen den afloop der stemming en de opening van de stembui eo bet itesi bureau nit rier leden te doeq bestaan liet nieuwe kiesstelsel voor de Pfovincisle Stateo treedt in werking tegelgk met de kieiwet By het oatwerp tot wflzigiog der gemeentewet werden uitvosrige deels politieke dimensies ijefocrd over de splitsing der gemeente De minister liet doorstralen dat als de tplit sing niet doorgaat het wetsontwerp wM dt ingetrokken en ook de gswüzigde proriociale iudeehirg zal kanoen rerralleo Diui dag voortsctting VKHGADERINGVANDENGËHEKNIEaMD VRIJDAG 19 FEBllUAltl 1897 Voorzitter dts Burgemerster TfgesHoordig zgu alle laden De notulen der vorige vergadering worden Toorgolezen eu onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde m e dat by Kan bes uit wai goedgekeurd de wgziging der verordening tot beffing van schoolgeld op de latere Hcholeu dat voorts door Oedep Staten ra goedgekeurd bet raadsbeBlait tot vry tigin Ier gemeeotebegrootiug en dat by beschikking o den Minister van Fiaantiën was goedgekeird dat te Gouda een inklaringi kantoor zoo vór deu gevestigd Aanganomen voor kennisgeving Voorts deelde de Voorzitter mede dat d Or B eu W was ingetrokken de verordeang tot regeling van het lager onderwys iit d gemeente Nog waren ingekomen de versligen orer 18U6 rao hb regenten der beide gasihui n id ran het Weeahuis alsmede van Cural van bat Oymuaaium In handen ran B en W oi dienen bg de samoDstetliog het gemeen te verslag Ingekomen 1 Kene sappletoire begrooting vin qi llegeoten vau het bestedelingeobui alsmdlepene vau het Israëlitisch armbestuur over IH verboogiug van euhiiidie verzoekeade Worden gesteld in handen der coramissieliede brgrooting voor 189G hebbsn ouderzont nl de hb Noothoven m Goor van der Ipateu DMsing j 2 Ëoiy missive van bet Borgerlyk Alnbedtuur inz ndeade een nieuw bnitboud k reglement Ter risid 3 Ëeu brief vati B eo W een roordriibt issendeode voor onderwgière aan de f Ie Burgerschool voor MeiBjes Daarop zgo e plaaiit 1 Mej D C VORSTER te Gouda 2 B C E DB LEUR te Ede 3 8 P KAADERSMA te Rotiier Uale io Soboterlaod I Ter via e 4 Kon brief ran B en W h tre£Eeileeene nadere regeling tot uitgifte van gerio rden grond Ter via ë ll U 18 18 18 86 18 88 1 8 18 48 18 88 11 81 11 98 11 81 11 41 11 1 8 1 1 8 88 18 86 8 S1 8 1 10 87 7 86 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 10 1 10 87 8 18 8 88 08 6 80 17 4 41 87 8 66 8 11 10 7 7 10 10 8 84 17 7 18 8 48 10 t 6 6 18 1 89 9 4 U I 8 87 8 46 1 87 8 08 W 1 lli 7 1 f 10 6 Een brief van B en W aaagaaodJde regeling vso gas ïn deze gemeente boBlaud voor de straatverlichting B en W st l ii oor iêt da guhbrwlc roorUu oa nM bet gai UB da gomMnU ui lorarao balwalk au bMp riag ui geTin Tan t 6000 Tor rüie 7 San brief rsa na W tot af en OTor cbrg ing op de begrooliog i r 1896 De heflr Btrftver M d Y kuoBen wg dat nirt dadelijk tn behandeling neoieD betietoeb oiur eeoe o eracbrg iog Aldua wordt brtloteo en bet r al na pnot 4 der ogeodH io bebandeiing komfo 8 £ □ adren Tan den heer A L van Uren verzoekende bet Vl UB tractement alanogte mogen ontvaogeu let bi rby guode rapport Tan B eo W adTiaeert lotgoeJkeuriog De beer Tan Galeu lielt Toor dit oog in deze TOrgaderiDR te behandelen AldoH wordt besloten en bet zal na de un de orde zyade ponten dar agenda vorden behandeld Ë in rapport Tan B en W op bet adr sTan den beer H A Diaatelhorat TerzoekeodeteroKgaTe Tan een som Tan f 12 wegeni teTeel betaalde errpacbtarocbten B en W ile lenin hon rapport TOOr hierop goedgonatig tebeachikken Ter TÏ i Een adres Tan drn heer P J H Broower ontalag nemende wegene woooplutS veran faring als lid der Commiasie orer dnMniiekschool Aangenomen Toor kennisgeTÏog U Een adres Tan T lan Vliet namens 70 Teehaodelaror Ter 06tei do ftt Toarstal Tan den beer Tan der Sanden wel te willen aannemeo daar zy anders een deal der markt zollao oTerbrengen aasr den he r ran der Kl in Dit adrfft zal tegelijk met pnnt 5 der agi ndu worden behandeld 12 Een adres Tan J C BokhoTen Jr en J Tan Brofk verzoekende afachrgTing ran bonnen bela tioK Oaar de e rerzoekan if lut tjjn ingekomenTolgeos de rerordenirig wordt TOorgeateld hi ropafwgzend tt beschikken Ter risie Aan de orde De benoeming an een regentes der beide gasthuizen Benoemd wordt Merr L IJaael de Schepper met Ifi scemm n De hei r Vini erling nam san deze zitting geen dee daar by even afwezig was Aan de orde Het vooratel om machtiging te verleenen tot aaoschaffiug van een ezbaiitor voor da Ge meente gasfabriek Zonder biofdelijka stemming aangenomen Aan de orde liet voorstel tot opzegging aan de wedowe VTiezer raii Vleuten ran het g ibruik ran een atttk gemeentegrond un de Vesl De beer Vingsriing M da Voortitter dur bat hi T weder de eerste stap ia op dit gebied wenacbte ik wel eenige ioliobtingen daaroeer te Tragen doch ik weaaohte dit in eena be s oteo zitting t doen De ïergadering werd daarop gesloten Na heropening wordt bat vooratel zonder hoafdeiyke stemming aangenomen Aao de orde Het praead ies op bat nader verzoek van de weduwe J H BoerS Lafaber om ontheffing ran baren aanslag in de plaataelgke directe belasting naar het inkomen dienst 1896 De heer Herman M de V ik heb dat adres ran MeTronw Boers alsmede bet rapport Tao B en W oageletan eo dit is weer een zelfde geral als eenlgnn tjjd geleden bet gerat was met deo beer Blonker Herng en in rer baad met art 24 5 dar gefceentewot an art 16 der Verordening op de heffing van eena plutsoljika directe belasting zou ik willen Tooratellen daze afschryring te willen TerleeoeB on in te trekken da beschikking onlangs genomen op bet adrra van den heer Blonker Herny Do Voorzitter Ik ban zoo Trjj mot n van meaning te verschillen het artikel 16 is geljik san art 10 der oude eerordening ran 1893 D daarin atut nitdrukkelyk dat by vertrek de aaiifra e om ootbeffiog binnen een mund moet geacbieden De nie awe alinea die bier is bjj 7 17 7 8 80 89 1 0 19 61 4 40 4 0 4 7 04 10 DE K 1 44 1 4 0l 1 08 1 14 8 10 8 91 1 44 4 1 AisManlaB 0 t 1 16 Suda IJl 8 18 iMt tandal Urig 8 00 4 04 4 88 gavoegd apreakt niat allMo by OTerljjdt luu ook oy lertrok De heer van dei Sandra Dit ganl baaft rich wlanga ook roorgedun bjj een bewoner der Tieadeweg die bad ook tebiat deunrrage ioger ebt De beer ran Galen Ook ik ben bet wal eenigszini eens met den beer Herman om dia belaetiag te restitueeren maar asat V U da V kan ik ook zeer goed medogaan en ik zan de verordening willen bandbaren want ik geloof dat bat vele moeiiykhedeo zon npleveren En daar wy tocb niet konnen vargea dat alle belasting betalende burgera deza Terordani g kennen zon ik willen vooratellen dit voortaan op de belastiogbiljetteo te willen Taroeldeo De Voorzitter Aao uw rerzoek zal door B en W goTolg gegaren worden wy znllea dat voertun op de aanslagbiljalten Termeldan dat was reeds door ons bepaald De beer Herman De heer san Cralan aegt daar zoo dat ik de rerordening niet zoo willen nalereo dit ii niet zoo maar op grond ran een art in de eerordening en het art dar gemeentewet zou ik in dit i eval er Tan af willen ykeo omdat bet billgk is Da Voorzitter Zooals ik reeds zeide is opgenomen in de oude eerordening dat bat bg overlyden zoo worden afgeacbraveu indien bet werd aangerraagd Doet u eau Tooratel mynheer Herman om merrouw Boers restitutie te Terleeoen De heer Jager Nur unieiding Tan het gesprokene door den brer H rman zon ik er ook Toor zgn merronw Boers niat meer te laten betalen dan hetgeen biliyk is De r eer de Baadt Ik Tind bet niet oabilhjk ik heb ook Terzuimd toen mya Trouw Utrecht rerliet afscbryTing Ie vragen dur beb ik dubbel roor moeten betalen Het is biliyk dat de varordening gehandhaafd wordt De beer van G ilen Ik moet mgnc rudaleden wuracbnweti om iiiet met de maening van den beer Herman mede te gun daar dan zeer vele persooen ternggave zonden Terzoeken en daarom kuu ik niet meJegaaa net de meening an den heer Herman De beer de Raadt Na eene optnerking van den beer van Goor moet ik medadeelen dat ik mij vergist heb ik heb niet dubbel betult maar wel te eeal dur ik afscbryiriog bad kanoen Tragen De beer JagKn Na al bet gesprokene kan ik nn niat medegaaa om merroaw Boers en den beer Blooker Harny reatitutie te Terlaenan ik zal er dos niet eerder op ingaan Het Tooratel on afwyzend te b aehikken wordt in stemming gebracht en aangenomen met 15 tegen 2 atemmeo dia dar bb Hartun en Priooe Aan dn orde is no Het Toorstel tot af en overscbryviog op da begroeiing orer 1896 Dit Toorstsl wordt zooder hooldelyke stemming aangenomen Aan de orde Het TOorstel om den beer A L ran Usaii bet gedeelte van zyn tractemaat alsnog uit te betalen Dit Toaratol wordt zonder boofdelgke stemming aangenomen Wordt TerTolgd Bülteniandscb Overzicht Wal zal bet einde zgn ven bet drama dat thans iu het Oosten wordt opgevoerd Maar en meer begint een atrooming merkbaar te worden d e wyst op een oplossing ten gooate Tan Kreta Dit ia bet thans hel meeat kelangrgk 7 8 9 98X88 9 07 10 84 9 18 10 4 9 88 8 18 41 9 49 11 10 8 84 7 41 4 4i S lft 1 49 T 4S De oorlogsTerriobtingeo op bat eiland zyn nog altoos moeilyk te volgen De Oriekecha troepen tvven eargistarea io bet kamp ta Platanins al versterkt door vgfduizend opatandellngen en nog ateeds stroomden er mannen been Kolojiel Vassoa beeft een aanval latan doen op een fort ergens in da bnurt Tan Chania eo men legt dat de Grieken bet Teroverd hebbeo maar ar later door een troep mohammadbaMebe SiataDsaa oader aakeran BakalaoB waer aik agD arjaagd OalaUs eao dorp lan wetfeea raiv Cbaoia flo eea ander dorp itaao in vlamnen en ook aldara iu den ontrek achgnt brand te tga geekieht Io het gevachfe op hetKbiereilaod Akrotiri igq tien chriatcnan gewond en vgl geeneaveld van de mobamraedancn wordt niets gemald Man beweert dat eenige mobam Medaaaaebe bai s uit bat district Cbaaiu de halp TBB dea Oriekschen coniut in de hoofdatad hebben tugeroepeo en aangeboden hebben xioh te ondervrerpen aao degeregaldeGrieksobe troepen maar niet aao de opaUndeliogen Io de omatreken van Rettmo Bcbgnt de toeataad er niet op te verbeteren De hoofdplaats waa door de chriatenen iagettoten toen d rraemde troepeo aan val werden geset en cbriatelgke inwoaeri vaa bet district bodden ea vergadering geboodea en den Soltan afgexworen De bosetting van de rier bekende kuatstedeo door da geiamenlgke matroaen van de vreemde ebepen heeft ten gevolge dat tenmiosta die plaatMO tot rast zyn gekomen ofkoaan maar roor het heritel ran de rost op bet verdere eiland ia de maatregel volmaakt nutteloos OVar bewegiagen buiten die vute ponten aebgnea de geKagvoerdere met te denken De Itatiaaoiche admiraal Caoeviro bigft vaor Chaoiü bet opperbevel roeren over de achepen vaa de mogendheden De Franseba bevelhebber ie naar tiitia de Ëngcisehe nair Kandia en de Roetiache oaar Retimo Da admiraali hebban aan kolonel Vasaos dfe boodsehap laten staren dat hg zich moeit wachten roor eeo aanval op Cbania of Chalépa Die boodschap waa volmaakt overbodig aaogfcien Vaasos de admiraals reeds bad verwittigd dat hg noch Cbaaiu waarbg Chalépa behoort noch een andere plaats die duor vreemde troepeo baiet it zal aanvallen De correapoodent van de Daily Mail € te Bombay verneemt dat de toestand van de noodIgdenOttU iu de centrale provinciën die aan de ondehteaningiwerken wrbeiden allertrearigsti Het werk ii ta zwaar roor hun uitgeputte lichamen Het loon is rrij gering jaistgauofg om een armzalig bestaan te rekken eo met den dag worden de lieden swakker eo minder geichikt OB tl werken Oe best iran der arm huiieu worden scherp aangevallen men beweert dat de lereoamiddelaQ die aan de bougereodeu worden verstrekt geen voedende bestauddeeleo hebben Aao een particulieren brief uit Bombay welke een helder licbt werpt op de vreeselgke toestanden ia die ongelukkige etad is door dan Weeaer oorrespoodeot van de N H Ct het rolgende ontleend Bandel en ngrerheid staan er stil daarintegen bebben de tapperijeD bet sear druk nu alle lieden d kmet pestlgder te doen hebbeo zooals hst pemneel iu de hospitalen ea roor de begrafenissen in een voortdurenden roee levea £ r wordt een lereudige handel gedrevm in amolettea en in zoogenaamde voorbohoedmiddetan tegau de ptst Daartoe babooreb onder anderen harten ran slaognn klaaweo van gieren en snuiten ran egeli die zelfs door intelligente menschen duor betaald worden Het misbruik dat van die zoogenaamde geaeesmiddfllso wordt gemaakt onder de inlandnohe heiolkiog is varba end daar zg van die diugeo meer heil verwacht dan van geooeikundige behandeling Ieder denkt slechts aan den dag van heden en niemand wil meer tegen weekloon werken daar man niet weet of uien den rolgendea daguog leeft f Op de kerkhoven bcersebt wegene de vele begraieaiMen de grootste drukte Dag en uacht worden de Igken daarheen gebracht De Mohammedanen graven ootzaglgke hailen waario zg hun dooden werpen Wie die dooden go eo wie ze daarheen breogen weet niemand er bestaat niet de minste ceotröle omdat meo de libhaman zoo spoedig mogelgk kwgt wil zga Verleden wsek vertelt de briefsabrgvar was ik getoige van een origineeleo begraTenisstoet Deze bestond nit eeo lange rg van ossen orer den rog van eiken es biogea acht zakken vier aaa iederen kaot en io die sakken waren dooden Meo kwam werklui te kort om doodkisten té maken eo zakken had men spoediger bg de hand De met het traosport der igkeo belaste personen raken de doeden niet aao maarsleuraa te met baken io de zakken af in de kist I nder4ag werd er een verordening op de h ksohanwiag gepoblieeerd omdat bet reeds herbaalde maleo voorgekomen iif datsehgodooden rerbrand iga Daar de meeste pestlgders niet door dokters behandeld worden kan ban dood oiet geconstateerd worden en moet men op de dragers der dooden afgaao aao wie het rrg oorerschillig is of zg iemaod dood of neg lavend onder den groad stoppen n Ta die dragers eeo Parsi werd io de nabgheid van den Toren der Stilzwggendheid f dit rolk zgn dooden op den moor neerlegt om ze dooc de gieren ta laten reralinden ziek en kon niet varder Men liet hem kalm liggeo maar toen iga kameraden oanige oren ea langs de plak terugkeardeo lagen xgbun asakker door vale giereo omringd dia mfi hun acherpe sDarali in kat lichaua pikten Bat was eeu rreeaelgk gaaiehf inu l de ongelakkige waa met fele woaden bedekt Het doek dat hg o ago lendeoea droeg wat in flarden geaebenrH eo da ingawaodan pailda B uit een gapeode wood Het ergste wii dak de ODgelokkige oog niet dood was toeo hg door de gieren werd aaageralten want ia zgn krampachtig gebalde ruislea satea raerea dier reofvojtrrls Donderdag zoo de hear Soermao zgu motie ia den Amenksaascben spoaat voorsteilea om Ie komeo tot eeo definitieve baslu iug over het ar bitrage verdrag met ËogeiaoU Over den aitfilag van ign plan is nog geea bericht gekomen maar hst i niat te verwachten dat da boslisisiog is gevallen Woensdag deelden reeds zes senatoren mede loo Miode de correapoodenk der Daily Chronicle dat ze laoge redevoeringeo tegeo de ratificatie gereed hadden eo andaren warea bereid dezelfde taktiak aan te wendeo om een stemmieg aog in de e sitting van bet Coogres te beletten Kr i do ook rao eeo der stataO een votum tagaa bet verdrijf ingekomen de senaat vfh Kansas drong bg deo seoaat dar Unie aan op verweipiog De New York Herald van 10 dezer ret da had hek tok van kek verdri in dan senaat in beeld gebracht Ken figuur arbitration treaty c zakt achterover tegen deo wind getreffen door de messen uit seoatorshaufVa eu op die mi sseo Morgan modific tiOD auti administration aoglophobia defiaoce ot poblie opinion amodment delay en jisgoisme dit laatste wapen treft haar lo t hart Eo oeoer de plast Senatorial Jugglery f Ër is reeds gemeld dat de senatt de immi gratiewet zooals die gflwgzigd wa door de commiS iie uit de beide fluizen heeft aangenomen met 34 tegeu M stemmeu De rssg bigft on open of preaideot Cleveland baar zal bekrachtigen Men weet dak volgens deze wet rao immigranten zal worden geëiseht dat z i kuoncu lezeu ol schnjvtjn een eisch die aau de bekende romaDschrgfstr jfoida een merkwaardigan brief aan deu ataatssscrataris heeft iu de peu gegereu waarin zg opkomt tegen die bepnliug welke g onrechtvaardig noemt Waut zonder oitzouderiog Acbrgft r e ia de ongetetterdn werkman tienmaal Ibtsof olgker eo heler dan de mao dio bedorven werd door eea gebrekkige opfoadiug eo het lezeu vau gemengde berichteo v n verbalen van misdaden Dete laatste xal worden toegelaten en dn geranrlgke eledienten komen versterken terwgl de bravfu eo eenvoadigen worden verwgderd nit het land Wanneer Cleveland over de wet zgn veto oikspreekl hetgeen verwacht wordt dun y t wel niet zgn omdat hg overtuigd werd door Ouida s pleidooi tegen de volksopvoeding iriEüWE nmm voou DAMES en HEEEEIT A ran OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van mslerdam l EBRirAllI ïrkra alotlirs I 891 99 98 iS 8 1 86 S8 86 88 HEOtaliKD Cert Ned W S S idito dito dilo 8 dito dito dito 8 Ho o a O ol fifcudl l88l8B tMLlt loEehrijring 1861 81 B aiTeN OSI iup pi rl8B8 6 dito in jilrer 1868 6 PORTLGAL OW met coupon 1 dito tioki t 8 1041 1041 SBV 6 90 2 O 1 06 96 80 70S 61 T 100 SOi Ui 64 186 90 801 70 J 74 87 110 100 V BlBUhD Obl Binnenl 1894 4 dito rocons 18S0 4 dito bii Be lhs 1899 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito in goad leen 1888 6 dito dilo dito 1884 6 3PANJB Perp t sohuU 1881 4 Tl MïU Gepr linr leen 890 4 Gee IeeniD serie D Qeo Ie nisg serie C Zuio Ara EiH obl I8S1 5 Müjlco Obl Buil Sell 1890 6 VEsfaoBl 0 il 4 onbep 1881 AMïTEaDAM OHii stien 1896 3 BorreaoAM Sfd kea 1894 3 Nlo N Afr HaudelsT sana Arendsb TsbMij CeitiSoaton Deli Msatfohsppy diti Arn Hvpoihf kb psndln 4 Colt Mg der Vorstoul sand ir Hypotheokb psndhr 8 Vederlandsebe bsok laud Ned HanilsiM tsob dito N W l Pao Hyp b psndhr 6 Ritt Hypothdokb psadbr 81 s l tr Hypjtkeekb dilo 3 i OosTi a Ooil Hong bank asnd Kl SL Hyp ithockbank pandb 4 AnBHA Bqu t bypoth pviilb Msiir L G Pr La eert 6 Ni HoU rj 8poorw Mij s nl M j tot Kipl r St 8pir saai Ned Ind Spoorwegn aand 881 109 69V 84 1 84 166 9 99 3Vs 63 79 78 IM 1087 loov 99 184 l is 100 60 109 18 I3 767 I 1091 V 95 41 9 iOO 1081 lOB i 107 104 10 HT Vi 11 35 u u 111 Ksd Zaid kir Spm saad 8 dito dito dito B91 dito 6 iTALri Snoor l lS87 89 A Kclil 3 Zntd ltAl SpoBij A H obl 8 PoLiti Uuubau Wesiien aaiid 4 Rl si Gr Kuis Spw Hg obl 4 a Balüscho dito aaad Fastowa dito aand 6 IwsD Dombr dilo aaad 6 Eaitk Ch Alor jp kap obl 4 diui dito oblig 4 AinaiKA Cent Ps Sp Ug o il 6 Okie k lotth W pr C r sand d le dito Win St Peter obl 1 Denrerk RiodrSpBD rorl r a ÏUia l Cüittnil obl ta goud 4 l oni8r S SftBhfiIl Cert r sand Meiico M Bpw M i lo byp o Hiri tCaasAS r 4pct pr f sand N York On uio Wwt Asnd dito l enn Obia oblig 6 Ongoa abf 1 hvp in iid 6 8t Psal Minn k Maoil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblif 6 dito dito I inc ol Ie hyp 0 B Ca 4aoa t sQ Soutti tJert r saod Va C ll ll liN leb d c U Amsterd flmnibui Mg send R ittetd Tramoeü Misti sind Nbo Stad Anii rrd m nsiid 3 Stad Ko tordim san 3 BIUIK tsd Antoerpen 18 7 l i Stad Hruasel 1888 8 HoNO Thoix IleKijilr OeselUoh i OosTIsn ataatslieiiiiK 1880 i K K Oo t B l r 1880 3 SpAKjr lnd Madrid 3 1 88 Nan Ver 11 Hvp Sp W cert uurgerlijka Stand GEBOttKN 18 Febr üerrilje ouders B Tan den Broek en £ van Barlingen B § tiaan Calbarinns ouders t J Kevet en A Braejreld Wilhelmina Francina Jacob CoTseiia ouders J Bunschoten en A Verkaaik Apolonia Wilbnlotina A driana ouders T M J Pieterse en II H iroenereld 11 Iletiricua Nicolaas onders J A Dekkf r en W Slootjes 20 Pieternella Francins ooders F Verhart on J Lorió 1 iflinj OVKIILEDKN 17 Febr E Strarer hoisTr van V Lorjé hl j 6 L an der Laan 72 j 18 M er 6 j M Ma ko 85 j O Honweliog wed Boa 71 J Bakker 62 j li T ran Uatte 75 j a Lat j 74 j ONDKKTROIJWD 1 l sbr J C Sb4terse 21 j en P t den Riet 24 j Usastreobt GEBOREN Hendrika Kiitabeth ouders J 1 Muller en L Verboom Tennije oadees J ürkkerkerksr n T de Kuyer OVERLEDEN VV 11 Veerinan 17 j + 1 B nn Aaparen 1 m Vllsti OEBORËN Aartje Jobanna onders J TaBdar Qrift en A Kloot ADVSRTENTIEN Eerste Aa nkondi ng By ronnis der Arrondissemeoti Uecbtbank te lioturdam d S NOVEMBER 1890 m uitgesproken de Scbeiding ran Tafel en Bed lusscben WILHELMINA VALOIS wonend te Rotunlam als eisoheres ea JAN 0ORNELI8 m VOS loonoolspeler wonende te HoUerdmn als gedaagde met lle wettelgko gerolgen daaijran by de Wet bepaald De i rocurenr der Eischeres Mr Jos VAN RAALTE GEVRAAG in een Kaaspakhuis j een latsoenlyk PERSOON of JONUMENSCIIP G die bekend is met de workzaambedeBen ook eenige gesc iiktheid besit de markievte bezoeken Adres met franco brioTen onder No 2426 aan Ijet Bureau dezer Courant i ia i i t TaNDAIITS E CASSÜTO IJ UUll van 10 tot H uur bebaWe ZONDAGS en WOENSDAGS tooi middag VAN Blommestein s Inkt IS proJondeAindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK Torfmai kt 171 Gouda t Jbtit kortom Wat Is aiat ke til llll aaa ts weodea tst a t Hito ftrinIxpeller VertaadkeM ia isdsr haisiesie Wtf l reerkaa dea wordsa ce koKdea Prijs 90 oaat 76 oeat en ri its 8a k Yeeriüiulaa la da nsaats ApefliiAea sn bg t A aokter Ck ta Bottardsm TaXlOUDA by A WOLFF Markt A144k ea DB LAAT en VAN iON apotkakar Harkt cnn PDIKB ODDB f 2r t SCHIKDAMMEB GE1TE7EE m rkt NiaHTCAP Vsrkr gbaar bfji Jz PEEÏER8 Als bewijs TSB sehthaid ia eaehet en kurk steeds roorsien Tan deo naam der Finaa P HOPPE Openbare Verkooping tr GOUDA ten oretstaan eau den Notaris G C FORTUIJN DROOQLBEVBR op WOENSDAU 10 MAART 1807 des morgana te elf uren in het Koffiehuis I AB OHrac aui de Markt aB No 1 Een goed onderboadaB WOOi HUIS ERF en TUINTJE aan deTnrimarktlte oiida wyk U No tl Het uia berat benodaa 2 Ka rs en Keuken on boren eeu Kamer eu Zolder Te aanraarden l Mei 1897 No 2 Twee HUIZEN en ERVEN oj ioB hoek ran den Raam en de Aaltje Bakstaeg t OoHiia wgk O No 40 en wyk C No 212 Verhuurd by dei week oor I 7 No 3 Een PAKHUIS aa ERF in de Oappenaarsateeg te Oouiia wijk O No 30 Varbaurd by de week roor 1 50 No 4 Eea rï lS en ERF in bat Klooatar aan de Nieuwe Uann te Ooiufa Wjjk N Mo S3 Verhuurd by do waak Toor 0 90 En No 5 tot 14 TlenllUIZISNenEHV £ nevens elkander in de Boomgaardstraai te Gouda Wyk R R Sos 62 tot 71 Varhaufd by de week elk toor 110 De peroeeleB zgn de il laatste werkdagen TÓór den rerkoopdag Tan 10 tot H uren en op dien dag van O tot 11 oren te besichtigeo Nadere inlichtingen geeft voornoemde NotBrii FORTUIJN DROOGLEBVËH te toodo FEANSCHE STOOMYEEVEEU au enisclie WLssehory AII H 01 PIL IIEIII1EK 10 KruUkmte Bottmtam OebreTotaurd dwr ï M den Koning der Belgen lloofddbpAt TOor GOUDA Ie Haar A VAN OS z t peotaHtott voor hei atootnim en nmü rftii ftUfl Umtoden Uamugartieroben MtMKik alle Kiodei oede n Bpeowle inrtehliug voor het leloom n vu pi uch mantel K veereni bont ens Gol jjnen Ufelkleeden ade worden qmut de ieuwKte en laatste methode gererid Alle oederen heizg gestoomd of f terié worden oii chade k voor de gexondfaeid en rotgeuR fltaat beiverkt WegoBfl uitbreiding d r lïibriekeB xjjn d próutt 2 o o gedaald i W i H t bmta ofuchiulfliykft n g maklcdyittle poetimiddel voor H mai en voori dain i en Klndertchocnwetk lidcApprcluurvanC M MUIIerLCa i tfii op naam en fabneltimerk Vtrfcrf aw ky Nmtm WbitfUan eDvMMark lalMiMtM É iV0a UMI tMcrsiMhtat tjr lariMUwi AriMMM f Te Htoomen gopdereii ali nienw allererbur B 3 dagen te Terren goederen io eene week