Goudsche Courant, dinsdag 23 februari 1897

liigiziJD Dl STAD PAEIS W K PINO Dinsdag 23 Februari J807 No 7204 35ste Jaargang fiOüDME ilOüRAir NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelykt met iiitEondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJt CENTEN ADVEBTENTIEN worden geplaatst tm ï 5 regels a 50 Ceflten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Intending van Advertentiën tot 1 uur des midd HEROPENING Heden Zaterdagavond van mijn geliGel nieuw naar de eischen des tij ds ingericlit IllEli m lIIBlE llllBIIt litillïl illle goederen in het Magazijn voorradig zijn onder toezicht van een bekwaam Coupeur door eigenwerklieden tijdens den stilstand der zaak vervaardigd Speciale inrichting voor GOEDEREN NAAR MAAT BIJ elk Hleedlnft§tuk worden flinke Lappen Cadeau egeven MkL Drak vaa A SUKKIIA k mm NederI R K Volksbond Aldeellog iouda 1111 op Zondag 21 F biiinii 1897 de avond te 7 l uur in de Zul Kun tiiiiiit der Sociëteit On Genoegen te geren door de TooneelTereeniging Kunst na Arbeid en met welwillende medewerking der Zangtereeniging v8t Gregoriue beide onderefdeelingen Tan den Ned R K Volk bond Atdeeliug Goud opgelnieterd door muiiek welwillend aangeboden door de heeran C tan dub WANT an Vrienden loegangikaarten Terkrijgbaar bg het Aldeeling be tuur do Propagandaclab het Beitsur tan bofengenoemde Tooneel en ZangTetMBiging Wed A QUANT Kleiweg en bij den Bode D DAM Doeleateeg 238 ik 050 en f 0 30 per persoon lid of geen lid van den Volkebond tot ZONDAG 21 Februari TOormiddagB 12 uur en op den RTond der üitToering aan het loket voor oovet nog alaatun diiponibel ign el Bftuur PBOGBAMMAi 1 Zang Op het kerkhof C C A DB Vuaoii g BoeterMed 3 k verl IIEMEENTE SECBETARIS Oorapronkeljk Kluohtipél in één Uedryl 4 Voordracht e toe nlM too precle 5 SeijuahotdeXweeBheu matiekHJd Zang Lofxang J M A Bbi mbss Voordracht De Dorpakomlek 8 Een Onrustige l achl Ooripronkelijk Klnc htepel in fin Bedryjl 0FE1ISAA ONDEBWIJS Toelatinyr van Leerlingen oj de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOBZlüHT op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat do InschrUvIng van Leerllusen wier plaatsing men met den Isten April 1897 op een der bovengenoemde Scholen verlangt lal goeclijeden op DINSDAG 23 FEBKUABI 1887 dea namiddags ten vflf nor Voor verdere biionderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie J H v N D VÜOBT Stereiari OmJa 10 Februari 1897 HUllSTIillIlG S O I 3E OP Dinsdag 23 Februari 1897 TB OEVEN OOOll HÏT AMSTERDAMSCE S UHWARTET bestaand uit de Heeren H HA JpER Ie viool N SEIipliï 2e viool L H EI8KND0KN alt N F WEDEMEIJEE cello PROGRAMMA Kwartetten v Momït Bïbthovei en BosoEi Aanvang half aoUt Zaal NUT EN VERMAAK Oosthaven ENTREE voor leden v d Kunstkring f O 50 Biet leden by inteekening 1 1 bniten 1 25 leerlingen R H B 8 Gym en S M 8 f O BO Inteekenlgat bg den kastelein van de Sociëteit de Rénoie c Openbare Verkooping te HAASTRECHT ten overstaan van den NoUris j KOEMAN op DINSDAG 2 ÊmA MAART 1897 te 1 uren aan het huis B 44 aan de Hoogstraat aldaar VAK een netten goed onderbonden INBOEDEL waaronder Mahoniehooten en andere Talela Kasten Waechtafels en Stoelen Spiegels en Schilderyen Pendule met Oandelabres Vloerkleeden Uanglampen Glasgordynen Kristal Glas en Aardewerk Fornnis Kachels met toebehooren Ledikant een Brandkaut een loottbank eni Te nen Maandag 1 Maart 1897 vaq 0 tot 3 nnr Het Fotografisch Atelier STUDIO is dagelijks ook des ZONDAGS geopend Ê tretten nut 2 mff F Proeven UlO P VAN DRR WAALS Flaweelen Singel 582 bg de Tiendeweg VERGADERIi G op VRIJÜ4G 26 FEBKUARi 1897 des a onds i 8 unr in de Saai EUNSTMIN der Sociëteit ONS aENOEQEN Allen die belang stellen in het tot stand komen eener VBl IZl IGE KIËSVEItEli lviGliXG Vcor den Gemeenteraad worden tot bMwoningf dezer Vergadering uitge uoodigda A O El 3 T ID A Vaststelling Statuten en Huishoudelijk Reglement Oprichting der Vereeniging D Commüiie tot lat ontwerpen van Statuten mHuieliOüdeUjk Reglement Dr H IJSSKL DE SCHEPPER i M NOOTHOVEN VAN GOOR P J BELLAART F HERMAN Fzif Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Groote Voorjaars Uitverkoop in liet Magazión DE HOODE LAAES van al de voorhanden zijnde SCHOENEN en LAARZEN teg en spotgoedkoope prijzen a Contant IJELAINGRIJK BERICHT af MAANDAG 15 FEBRUARI zijn de prijzen ip bijna alle Artikelen Diet lOt VCr laaPI geworden 200 dat elke concurrentie onmogelijk is Laat u niet misleiden Om slechte kwaliteit te feoopcn t Want in DE ROODE LAARS wötdt van elk paarvoor kwaliteit ingestaan Tevens de bekende Gadeaox s N Aanbevelend i m wmm Aanbevelend BINNENLAND GODDA 22 Februari 1897 Het Retsl perwBeD die voor de pluUiDg op de kiexeretyet decer gemeeote in dit jaar ia aaonerkiog koDaea bedraagt 2262 Het Mutal kift ers Tolgea da oada wet rat U43 i Wegens het toedienen van iterken drank un een kind waren gedagTaard de 18jartge landboawur Uokus U te Ggbotsad en de 19jarige achippereknecht Cornelia V vonende te Onderkerk aan den IJsel De7 personen hadden bg het lonen ran een scheepje geUdeo met polp aan den H jarigeo Nge Hrandwyb verxocbt voor 18 centen jenerer te ualrt aan welk verzoek dt Juaap 2 ransl achtereei Had fOldaao en beid keerec a elopulu Toor Eyn boodschap een borrel had moeten ebruiken hoewel de 2e maal tegeusgo Kin daar hy het niet lekker vond Kort daarop begon de knaap te xiogen en gaf duidelyke bijjken beBChonken te zyn jn hg viel seifi op den grond zoodat xg hem naar igoe woning hebben gedragen waar bij Tolgeoe verklaring an en door de ooders ontboden dokter drie dagen in zorgwtkkenden toeetand had verkeerd Beklaagden Terklaarden f oor de Dordtacbe rechtbank dat BÜ volstrekt aivt net opzet hadden gehandeld en sg er zoover niet over hadden Het O M reqaireerde 3 wqken gevaogeDie liraf tegan ieder Binnenkort tal saar het tVad c verneemt de betrekking van inspc tear voor de dienstvakken postergen en telegrafie ieder afzonderlgk worden opgeheven en tallen inspecties roordp vereenigde dienstvakken worden ingesteld Ter onderscheiding van de bg 3 S N C 8 en N B D bestaande 1000 k ito meterboekjes zalleu de door die maatach ppgen op 1 Maart io t roeren 500 kilometerboekje8 3de klasse geel van klenr zgn terwgl het daarbg zoo uoodig af te geven snpplenJbut op het kilometerbsekje ean blanwe kleur beeft In de Tweede Kamer is cindrerilsg aitgebraebt omtrent het ontwerp tot invoering rfko en wettelgken tgd Naar wg vernemes bestaat bet voornemen om na afloop der behandeling vande wgsigiog der provinciale en gemeentewet in de Tweede Kamer den heer Lohman gelegenheid te geven tÉVlLLËTOSM 10 t Is mogslqk astwoordde dp boerin De oude jakobgn aiet niet altijd heel goed Wat sou b j ook bier doen de ocgelukkige jongen Hij weet wel dat de eerste gendarme die bem herkende hem een kogel door deu kop sou jsgen xDst is Dog bet beste wst kern overkomen ksn antwoordde de sworTsliug op ernstigen bjjna plechtigen tooQ Barmhartigheid Zjjt gij het gij die mijn armen jongen een ongiiak toewensebtt Halo is uw zoon moedor Kergaisec eei e bij en gy moogt hem das niet beschuldigen De h niei gev dat hg uwe liefde nooit op swsarder proef stel De boerin boog het hoofd en wischte vluchtig een traan daarop keerde tg snel naar de hut terng onder voorwendsel dat zg voor hst avondeten ging sorgsn Toen tij weg was vroeg MariltDns rUebt gg dan weder eenigea streek vsn jkfalo gebooni f ySpreak mg nooit vso diev elleadeling was het antwoord van Tiburoe cd ï arianne kendn hem ts goed om te wetm dai tig tk niets bij winnen zou al rro zg meer Zg haastte xlcb eene andere wending aan hst gesprek ta geven Qg ksbt m ao 0 gMagd boe gQ snottw tot bet houden sgner interpellatie over de ontslagaanrnige ran dr Bredins In bet papiermagasgn der firma Koster te Amsterdam is Vrgdag onder toezicht der justitie en aanrang gemaakt met de braietiging van éO OOO boekjes van onzedelgke strekking welke voorraad desiyda in beslag is genoiUQQ bg zekeren Krombrupge die ook wegfiVis de veripreiding van pornografische Uleratuor gevonnisd is Onder deze bookjea waren er die voor Dtet minder daa 25 fraucs genoteeid stonden In liet volksgebouw Aurora c te Ueereoveen werd Donderdag een debat gevoerd tussoheu d heeren U van Zinderen Bakker wethouder van Opbterlaud en L G r d Zwaag reihcleur vuQ bet socialistisch weekblad De Klok twte sociatiaten dns ran zeer Qiteenloupende riobtiog De beer v B bestrt ed de tuktiek ran een gedeelte der socialisten dat zich revqlationur noemd zeer bekwaam in bet bou wen van tuchtkasteelen adres de leuxe Afschaffing ran priraat bezit De arbeiders komen met theorieën uiet veel verder ig mogen niet gevleid worden met iets waarvan Ae renulling nog in de rerre toekomst ligt Dadelgke hnlp is noodig om hem een oau zgn zwaren arbeid geëvearedigd toon te verzekeren en dat is de eerste ilicbt der socialisten Om dit te retkrjigen was een middel het tronw opgaan naar de stêmbos om m de Kamer de Pror Staten en den gHmeebleraad mannen ta krggen die de arbeiders met woord en daad zollea atfonen De beer r d Zwaag daarentegen rerwachtte van die verkieeingeo weinig keil Volgens hem bad de ondervinding geleerd boe weinig arlementairo actie geeft en hg achtte het zgn plicht om den arbeiders t radeu geeo geld voor de rerkiezingen oït te geteo Dat geld kon in het belang der party beter worden gebruikt Wil men sgn stembiljet in de bu verpen dat moet ieder voor sich weten Men moet daarvan echter gren rtfsnitaten roor de arbeiders rerwachten Een groot aantal belangstellenden en nieaws giarigen woonde het debat bg U D Men schrijft oit Utrecht albn de N H Crt Het sehynt ran lieverlede gebruikplgk te worden dat onze marktventers bg bet aanprgzen hunner waren zich in politieke bescboutvingen begeven waarvan bet menigeen een raadsel is welk verband tugschen deze en bet aangeboden artikel bestaat Vooral Jacob Hollander de bekende ban Treanoa vondt begon z Bg dien naam hoefde Tiburce onwillekearig en bg1ta onmerkbasr Ze il Eser schoon antwoerdde hg Ja betooverend sobooD hernam Martaune en goed ea weldadig als een eagel ir Kent g j haar Marianne ftOf ik haar ken I Maar iedereen ia het dorp kent haar Zg breogt er Eolf altgd hare git tsu li o ik ken haar misscbiea nog beter dan ieaiand anders wSit tweemaal in da msand ga ik naar het kasteel om aan bet rerstetwerk te helpen Over ceo psar dagen moet ik er weer been Maar Iaat ik er aan denken als grootvader Biet beter wordt moet ik gaan t gee dat ik niet komen kau Wist gij niet mgnlieor Tibunw eindigde zg dat ik vromer op bet kasteel gewerkt beb Ik wist bet niet of ik beb bet vergeten Ea dat doet ge zelcOT aag pHst ziji iulKe besta mensotten en volstrekt niat trotsch De markies ia oen goed man wel wat raw soms maar niet een aitmuEteod hart llü houdt reel van me en omhelst mg altijd als bg m fj ziet vDaar zoa men reet vo u doen merkte Ttbarire glimlachend aas ifOob Ja antwoordde bet boerinnetje onsokuldig fflk toa evenwel liever een kus hebbeu van de marIciefio want van baar bood ik meer Ik durf wedden dat gg ook vu baar houdt is t niet waar fik beb baar nog zoo ReetT niet leerea kennen als gg Mananne aatwoordilglg afgetrokkSn Wg hebben ter neuwemood een paar woorden lewisseld tot aan dsn wstsrval Daar otttmoetuy wg den markias ra siald ran tea Joe i Nh ti ewe daas dclaar in likdüornbatsem konioklgk gebrtve teerd pedicure en kraidkundigec ia daarin sterk en bg heeft r den slag van ora ean talrijk anditoriffm door ztjn grappen te laten lachen en soo te boeien dal da groep om nen stoel steeds aangroeit en man soms langflr dan een half unr aandachtig naar hem btyft luisteren Ueden morgen hieid hg lich mat de politiek i opTiH diiig van eemge hocderda personen ongeveer in dezer 4 ege onledig lteminde burgers looh huur belasting en capaeiteerende kiezers ik ielioiteer jallis Jacob neesat zgn hoed af Ja feliciteeren dat doe ik je En uiet omdat je jarig bant datjzoo me de moeite niet waard zijn maar omdat je nu roortaan ook een woordje zult mee te jirsteu hebbeo omdat ze in t vervolg up u t Biouenbof in den Haag zullen moeten ragêiT voordat ze wetten maken wat denkan die luenschofi er ran die geen tgd hebben om oen krnnt te Inzen en daarom naar Jooob Huliauder gaan luisteren Diarnm feliciteer ik je en daarorar won ik je nn wet eens even gevprokeii hebben Maar vooraf een woordje laten we elkander nu geen Ëlèabath aoomeu Jelui laat daar op een mpio droge straat niet waar utrecht ia bwciund om zjjn schoon straten Broek in Iffiiterlaud lykt er een mesUaalt bg Ku i l oud met de verlicbtlng Wel ik kom ore fnl looalt je weet maar ik heb nergens zooveel maling aan ds iod als bier loo belder licht is bet als die sinjeur naar bed i Maar dtt tcboonbooden vaa de sinten dat kost geld dat begryp j De gevangenissen kotten ook geld een Iveteboel geld maar die hebben we toch noodig and rs zouden we bier na niet zoo gezellig onderons eerlgke men schen kunnen zgn £ n waar moet al dai geld no vandaan komen deuk je Naiuorlgk van jon en ran rog en een neder Kn daarom laten wg nu de handen ineenslaan opdat er van jon en van mg zoo weinig en van den ander zooveel mogetgk komt Maar betaUn moeten we al is bet uo maar zoo weinig dat wascht bet water vau da zee niet af Kn om je de waarheid te zeggen ik zoa bet niet eens graag voor niemendal willen hebben Daar heb je na ik moet bier roor dit kleine plekje waar mgn stool op staat dertig centen marktgetd bitolen maar dat doe ik mat pteizier Nn bekeef ik tegen geen menseh dankje te zeggen n nn rerlang ik ook dat de boel netjes m orde is £ n s avonds met het licht ook Bekoort op tgd aangestoken boor of i f zet een ingezonden atak in de krant Zon moet jelui er uok nver denken Omdat io een open rijtuig Toen beb ik afscheid ran liaar gasomen Keas dsnis van goed veertig keel leetgk en een jopg mensch met zwarte knevels heel mooi P Juist zèoals gg legt Mt nnno Broeder en luster neef en nieht vso de markiesin rsule lilliaabeth ds Prstsnron is eens godsdisnitige vrouw ten beeija knorrig en niets lief toe miosis dat vind ik Wat mijnheer Kulbert ietroft O zoide Tiburce wieni getsnt elniklapa betrok j dien ken ik iKsnt gij hem fiinda lang rDan weet gij missohian Marianne zweeg plotatliog als vreesde zij dat zij lasteren zoU Wat ill vroeg de zwerveling Ocb niets een prsatje op het kaatsel ifWelkJlPaBtje vroeg Tiburce met mreraaBdraBg Men zegt dat bij het bof maakt aan de markiezin maar vertel bet toch niat verder iDaarin berken ik hen DStiinpel e Tibnroa mat bittere minachting AUgd dezelfde Niela is hom heilig En zegt nen ook dat de markiezin hem Igdsa mag vOcb daar zgn zulke kwade tongen Men zegt dat ata meti een man heeft die zoo leelgk is men keel oatnurlgk wel van zulk een mooi jong mensob moei houden tPus denkt men dat de burggraat de minnaar is van de markies o Treanna ffXseo mijnheer Tiburoe v rekt niet Ik zeg alleen dat m n het er voor houd dat de tiTarkisfia mijBhaer ulbert gaanw sist Dat s ook gesa voa ja na nee mag kielen moet je niei denkaa dat je t in t rerroig allaniaal voor aio rnendal zult krggen Ulad mis Bet coiga onderscheid is dat je totnogtoe door dea boad bent gebeten en na roortaan door da kat tolt worden gekrabd Mjkftr It eien moet je J Dat spreekt ran telf ea é tfkkaa geen meBseh ook wat op tegen kebbif An ze den ee maar niet laten deodbloeien en den ander maar een speldeprikje ger n Kn nu ik daarasn ben na roep ik Jacob neemt sga boed af leve niniater Fiorsoa Die beeft de vermogensbelasting ingeroerd waar wg helaas geen van alten iu aanKeslagtu zgu Ea OQ ran af Janoari de nieuwe belasting op bek personeel Geen betalen meer roor dearen en reoirteri Ja kout nn je huis nit en ingaan aooder dat bet je geld kost Da s mooi da s afgedriedabbeltjes mooi £ n aan wis hebben wa dat Doa te danken Dat tal ik je oeggea dat danken we aan de liberalen f Ja waat oas land vloeit orer ran alen Ze hebbsa ons land wel eens een kikkerland geaoemd maar da s niet waar het is een slenlaDdi Toor me heb ik de liberalen aohtar oie de clericaleo links de radicalen rechte de aooialen en teo aobniiyireebts en scboiaaliaki overal alen a ik ala da gladste aal preeUi itt bet miden of zooals de FraascbinftB i t de jaiate i 0fslieQ MaHr van al die alen sgn de liberalea degaaen dit ooi gebraebt hebben waar we sa zgn en ont nog wel verder anllea breogMi ook £ u daarom rarzoek ik al de meneebea die ik sedert 1872 at rau dis lastige likdoorns verlost heb en dat ziJn er stellig eenige duisendea om na nit dankbaatbeid jegens mi hunne stem ait te brengto op da llberile eandidaten Mankeer je iets aan je oogen pk dan naar Professor Snellen heb je braine boenen ooodig dsn moet je blerorer wezaa bg de Ornytsr maar beb je likdoorns geeo jicht want daar is nieU aan te doen dat ia de straf die op de miadaad rotgt maar heb likdoorns dia door je zenuwkanalen tot aau je bfrseos toe doorkogpen ga dan niet naar Je dokter die weet er niels v in naar kom bü mg en ik zat ze oitroiiiea met wortel en tak Kn daarna ia de politicus weer hersobapen in een gewonen kwakzal ei Uit Arasterdam meldt men lledeoarond omstreeks half acht werd de br eer gealarmeerd voer een nitslaaoden br Rr in da meubelfabriek dor firma Van llooteo in de Oosterparhstroat De rlammoa slnpgen iift het mnuhtnuhniii achtel bet hoofd dor hg muet ama aardig als mooi gn fUii u4he l aardig inderdaad hg is san allsrliefat meuieb en eens edste vrouw zooala mevrouw Treanns wel waardij Wat s t gg dat op een zonderlingca toon tiod beware u lief kind voor de maosoheB die men aardig noeas hernan Tiburoe op droefgeostigea toon die msnachen breken 4omb uw hert oomeedoogend en zelfa met een glimlach Terwgl hg dit seida hoorde msn de stem via moeder Kerguisee die ben riep i ih Bioet mg naderhand oeas vertellen wst gg bedoelt mgnhosi Tiburce wsnl ik begrip u in hst geheel nist jiMocht gs me nooit begrijpen goede Mariaane vooral niet wanneer ge eea vrijer hebt Ëon vrijer berhajjMti Marianne aaiigedaaa Lk geloof niet dat ik erAit een holiliea zat Nooit F bernaoi Vibarue op raderlgken Loeo Men beeft mij gez d dat gij vel een paar dozgo aanbidders bad ft at is ook 100 sprak ig naief Maar geen van allen heeti niga liïrt gastolen Ik vond ze lülemaat hoe zal ik het leggea I ielgk Neen x n keel ssoel bQ Dom j Juist dom maar dpai sooals ik ea dat bevalt mü aiet ik weet aiet hoe het kout Onthoud dit wet Marianne tis beter en bee minder verstand ee een goe hart 0 Dat U waar n aheer Tiburoe B féi wtmtfi