Goudsche Courant, dinsdag 23 februari 1897

8 14 7 17 7 8 8 SS 8 48 8 51 S7 10 40 1 18 7 5 f 10 4 V f 8 8 10 11 e 8 18 n V 10 18 ff 88 7 s8 8 S S iS S 9 10 10 7 10 5 ii ao aI 5 10 5 8Ï 8 17 7 88 8 5 87 10 4 4 50 B 1 V 47 4 57 t f tM V 9 14 f 5 04 I 8 41 I 10 01 ff 1 5 10 40 5 47 47 7 45 8 15 10 07 10 84 do eoomies der t agraphie IsU kïaae Q C £ Bnrger te Utrecht NIEUWE uunm VOOK ES en EEEEEIT A van OS Az Kleiweg E 73 73 i GOUDA w Beurs van Amsterdam 19 FKBRUARI sloUrt 89 frkn 7i 99 no NlneiusD Gert Ned W S 9 dito diio dito 3 dito dito dito 8 HoHU Ooi Gtadl 1881 88 4 IT4LIK InsohrijviDg 1869 31 6 OoBTEKR Ohl Ul p pit r 1888 fl liita in zilver 1888 6 PoaTUü i Obl Hi t otjupon 3 dito ticka 3 RlMUMi 01 1 lluioeill 1894 4 dito fc vont mi 4 dito liii Bolhi 18S9 duo bij HoiielS W DO 4 dito iD oiid lo o 1883 dito dilo dito re84 6 Sp j Pt Ii I nhuM 1881 4TcftKeiJ ieprConr oOD 1890 4 eo lei iiiiiit Mtie l tin Ie niej erie C ZuiuAra Hip v olil 1899 t 1 Mïlllco O d Hii l Soh 1S90 8 ViNSEVKLA O d 4oiiliep 1881 M tt Dm nlij te l S H KoTTMOiM 1 il 1 0 1 189l 8 NiD N Afr Hiiii le ï iid Areml l T b Mij Coitifii lun l li MiMtolwMvO d t l Ara lI pi lh üVli pnollir 4 Cult Mg der Vowleul ïimid lOr Hvpoihookh iicll r 31 KKlerlil ul rlio ianl iili id iVatl tlantiiliiiiiitiob ditu N W II l c Ilyptli iwiidbr i Kitt ilypothoelib paoiibr 3V l tr Hyp tlionVb ililo S i OoSTK NR Uo l ilt nK beuk a Qd RrBL Ilyp tl i kbiuik pendb 4 AMIUKA Ëqu t hypotb pimlb 5 Mmw 1 i Pt Leii oerl 8 MlD Holl U 8pootw Mü en I Mij tot Klpl 81 Spw nil Nefl ind poorwoRiii eend Ned 7m Aft Spin vU Kf ülo dilo ilito I ÜU I dito t Itaue aooor 1887 89 A KobI 5 i H o jI 8 881 U l 8 i € J 98 99 1041 89 89 OVi SO 108 880 705 M fll 100 906 1 51 84 9 185 74 97 110 101 908 981 lOi S i 84 liB 99 mi 79 108 10 7 lom 99 9S 88 104 10 90 iTI Vi 991A 637 78 Zaid Ital pnrmij PoUN Warwheu e ii na iid 4 Ecsi Or Bu Pp Mij iibl Heltiaeho dilo aand Flfltowa dito Band B Iwang Dombr ito aael K Knrak h Aaow p kap 4bt 4 dito dito oblig 4 AMeaiK ont Piii Pp Mij oM Chio k Vorlh W pr C aand d iodilo WIn St I eter obl 7 Denier RiüOrSpio eert v a ltliD is mitrat nbl in goud 4 r ouiav lcVaah villi Oert v aand Mejioo N Spw Mij Ie byij i 8 Mi 8 Kausaa v 4pct pr f aand N Vork iit io West aand dito fma Ohio oblig 8 Oregon t alif U byp ie gpud Si I aul Mino k Manit obl 7 Va Pac lloofdlga oblig i 7 dito lUlo I inc Col lehyp 016 95 Canada an 9outb t ert v BaDd Vlu C Ralliv SiN lob d o O Amaterd Omuibus Mij aand Kotterd Tramweg M ata q nd Hru Stall AiniterdiiRi aand 8 Stad KoHerdem aan 3 Bll oie Stad Antwerpen g 7 Stad Prnisel 1888 llONO Tbeiii Regallr Oraellmli OoBTK va ataataleeiiing IJSO 5 K K Oo t B Cr 1880 3 Spanje 8t d Madrid 3 1888 Nlo Ver Boa llvp Sp bl eert 184 1 100 SO 109 18 13 10 f 4V 0U 908 108 0 l 104 103 117 19 Vi 861 11IV 68 GOUDA Wlnterdlenst 1896 Aangevaogeo 1 October Tüd van Greenwich INQEZONOEN iSaterdagarond bad in de zaal van dan beer Toitbof de feeatvergadering plaata ran de Di lettanten club aDoor oeffniog Koovl a Dete aVond waa gewijd aan bet herdenken aD hel 5 jarig bestaan an genoemde rereeeigiag Sg bet binnentreden ootvingeo led n en ge introdareerden een voor dez n arond keorig net bewerkten feeatwyzer bevattende behalre bet programme nog lal van dichten door ver Mhlllend medewerkere vervaardigd Ton ongeveer S nor opende de Vooriilter de heer J van der Uieg deae ergadering en prak aldna Damee en Heeren ik roep Q pereoonlyk aam oi de dilettanten clnb Door oefening Keneta het vireikom toe op deze Feeatvergaderiog teo doel hebbende bet 5 jarig beetaan der vereeniging te herdnikea en om eeoigazina de goechiedents vau die 5 jaren t beaprehen Den 9 Febraari 1892 bad er eene vergadering plaatt nitgaichreven door no wglea dea tear O van Leenwen om te beapreken da mogelijkheid om but aait loaimIrarNiiigiDg Directe Spoorwegverbindingen met GiniDA SOTTKRDAM 1 3 8 S0 8 57 4 60 jr üi 1 59 8 4 15 i 80 BOTTÏtD M a 0 C D i 10 1 11 50 U 7 40 1 44 8 10 17 30 9 40 5i 10 S7 6 17 51 7 1 U 7 7 10 7 45 1 18 1 bOUDA DEN 11 Aae Zoelermeer Zegwaard Voorburg OEN H a A Q 60BD A 0ouda venhutzea Moerkapelle iUieiermeer Mgwaera voorsuri b e 7 80 5 86 9 8 10 1811 18 11 16 18 16 19 88 1 49 8 47 4 46 5 t 6 S4 6 11 7 80 7 49 8 88 8 54 9 54 10 8811 16 ni in na 0 08 10 15 ff 10 97 9 9810 8 U 11 48 eH8 H 9 18 10 7 10 48 1 11 4 18 46 1 10 9 19 4 17 5 96 5 59 8 8 7 50 8 81 eaaa M 7 7 1 7 55 Ml J ll l 1 4 41 5 55 8 81 IM 1 Oudew 5 45 8 54 ff 1 VU 8 41 10 41 Js tr i l7 7 9 J8 n i 7 o1 5 oS r i M i o U T S t C H T fl O O D A lO tS 10 88 U 8S lt t ft 08 8 SS4 4B8 14 dO 88 11 18 U 94 4 10 84 10 69 iLltHyfr g 9 48 4 87 8 17 8 00 9 07 10 84 0 98 10 14 9 88 t 8 98 8 41 9 49 11 10 10 1 10 8 AMSTIBDAM tfOVDA AmsterdaM a at 7 11 8 18 9 10 49 9 84 MS Qotda 7 U U9 9 14 IfiJO M 11 1948 8 48 1 86 I fti e n4a BiWiffi aiti luv nMMt 19 aki op 9 48 UJO lOUDi A MttTBROAM Oooda 87 8 II 9 12 10 7 11 10 4 U n lO Stopt t Kootdorp LeidMtheadam en Ble sw k Cniisw g u Bakndorp 10 17 10 8 i 11 86 geboiw der ftbriak gelegen Binnen wainig tgds wu r hwl at blutcbmnteriSf l Toor b nd n waarran ilachtg aen klein iluel gebruikt beboefdo te wotilen om den brand te bluuobrn Daar bat etktolk de fabriek reeds gerniman tjjd óór bet uitbreken Tan den brand terlat B bad ligt de ooruak nog ia het oniekerx Het maobinegeboaw ii oitgebrand al bet frrbranda waa eebter rerzekerd Toen men bg ge egenheid lan bet Cuienbezoek de Dome Cental op bet Cbampe da Mara wilde itlamiaeeren en ging kijken of d gaaleiding in orde aa vond men die leiding GOO M pyp aiat alteen verdwenen maar bleek dat aan bet dak de zinken bedekking oogeTaer 7000 kilo waa onttrokken De bewaarder ao het gebonw ia cbuidig beroaden aan dezen diefatal en tot 15 uaaodeo geTangeniaatraf veroordeeld VER6ADERlN6VilNDE IGEHEËNTEa44D VaUDAO 19 fEBIlUAtü lbü7 Vertolg Aan de orde Uei Tooritel rao dco faeir J J rao der Sandeo tot vrglatiog van hdt aaoTtogiOarder Ktaimarkt De beer Viogerliog M de V M t genovgea beb ik bet toorRlel vao deo heer lao der Sandeo ooderateoDd en om eeDigizioi ep de boogie te komen beb ik de bi turie deter qoaestie ooderEoebt eo bet heelt op uy deo indruk gemaakt dst men iü 1887 door het aaoTaegeuur op een vast aur te iitellen zïcb op een garnarlijk pfi 1 if fVomfn Sindi otoheugeiyke tydea zyo de kaasmarkten hier ongebonden geweest aan eenig uur en zoo op eeni üi 1SB7 Hchynt zulks den bloei der markt te4 aan belemmeren £ r komt een adres in Tan eenige kaashandelaars gesteaud door een adres T n adhaeaie Tan ean aantal andere betanghebbendeD waarin wordt beweerd dat het oanoodig is te w zen op de onmogelykheid voor rete verafwonend boeren om op tgd ia Qoada te zÜ dit is t eenige argument 3 jarea later lU Maart 1890 wordt gevraagd door eenige kaashandelaarsen landbouwers om t aanvangauur op 8 uur te stellen die adressanten badden voor hun verzoek deze beweegredenen lo dat hot marktbezoek sinds 1887 toen een vast uur werd gesteld niet was toegenomen 2o dat de oorzaak daarvan zuu zyn gelegen daarin dat de landbouwers willen iq om ü uur op de markt zyu een belangryk deel hunner bezigheden aan huis aan ondergesokikten moeten toevertrouwen 3o dat ze dan a leen aan bet doel zou beantwoorden wanneer zg ook door landbouwers en kooplieden kun worden bezocht die niet ia de nubyheid v fo Üouda wonen f het ii of men in den tyd der trekschuiten leeft In bet voorstel en praeadvies van B en W in zake genoemde adressen ingekomen 14 November 1890 om het aauvangsuur op 8 uur te stellen komt het volgende voor Toen op aandraiig van een groot aantal landbouwers iu 1887 besloten werd bp wyze Van proef de kaasmarkt op een bepaald uur te doen aanvangen was men vau oordeel dat daardoor den bloei der markt zou worden bevorderd In die verwachting is men eebter teleurgesteld En vervolgens Ofschoon wy niet durven beweren dat debloei eener kaasmarkt afbankeiyk ia van het uur wuirop z j aanvangt maar veeleer mogenaannemen dat die bloei dikwerf aan geheelandere byzondere of toevaHige omstandigheden to danken ii Meenden B en W het tbch te moeten voorstellen bet aauvangsuur op 8 uur te stellen In de vergadering van 17 KebruKri werd dit voorstel van U en W behandeld de j beert n van Veen vau der Post Straver en Lotey konden zich daarmede niet vereeuigen eu verklaarden zich voorstandere van een vry aanvangsuur de heer van Veun zeide in die zitting 8 tO S 40 47 8 54 l IC I St 7 M 7 a 1M 1M OenM 0 Ueolreebl Nieuweikerk Oapella aetleldam g st 7 S li t s u g ta a it 4 51 t 5 14 5 11 5 S7 Bottaidam OapeUe 2fiêuwerkerk Uoordreebt Sottda I 19 40 19 51 1 05 11 80 11 41 11 55 au 7 49 8 47 I Z 7 5S 8 58 V 8 07 9 08 I Kaar Initerdum f Stopt Woensdag o n Met een enkel woord wenach ik miJn stem te motiveereu en te verklaren dat ik tegen bet voorstel van B en W ul stemmen om de kaasmarkt die in 1867 by wgze van proef op een aanvangsnar van 6 uur is gesteld na om 8 uur t doen aanvangen Ik kan my daarmede onmogelijk vereenigen omdat ik de motieven door adressaaben aangevoerd ten leenenmale ongegrond acht c Niemand die ik daarover sprak t zy particulier t zy op de vergadering der a aelingder Maatscbappy van Landbouw aÉÊUaca daarmede vereenigen ÊK Ue heer van der Poat zeide MfiBbch geheel te vereenigen met hetgeeriiB den neer van Veen was gezegd c De heer Lotsy verklaarde zich er beslist tegen omdat het naar ityn inzien in het bt ang der Ooudsche markt was die geheel vry te laten dit raadslid rond in bet bepalen van een vast aanvangsDur een groote belemmering voorden bloei van de joudsche kaasmarkt en wilde zelfs belemmering daarvoor zoeken in het marktgeld en het heÖen van tolgeld aan da Haastrecbtscbe brug De heer Btraver uloot zich gehnl aan toen by het door deu heer van Veen gesprokene en verklaarde zicb ook tegen htt voorstel van B en W Aangezien z i een vry aanvangsuur voor de kaasmarkt het beste van alle zouzyn Zoo werd toen geadviseerd daarby kwamen toen tegen adressen in van de afdeeljng der Maatschappy van Landbouw en aedere belanghebbenden en zulks na een proet van drie jaren en ondanks dat alles werd het voorstel van B en W aangenomen en de kaasmarkt op 8 our gesteld Onder de toenmalige tegen stemmers zyn de heeren Htraver Hoogenboom en van der Post thans nog leden dezer vergaderingEn M de V de ingekomen adviezen op heden de Commissie van Htralverordeningen meent dit voorstel te moeten ontniden in hoofdzaak op f rond der ntatistische gegevens die zy in baar advies aanvoert zy resumeert nu echter du aanVocreu der laatste jaren minstens gelyke cyfers oangbveu aU voor de jaren 1870 tot 1882 het gewoQulgk door de voorstanders van een vry aanvangsuur als den kloeityd onzer kaasmarkt aangehaalde en aan de opening der markten van Bodegrsven en Woerden voorafgaande tydperk zouden wy het onverantwoordelyk achten om eenige verandering in de reeling der kaasmarkt to maken € M dö V Om dit te willen beweren moet men alleen de cyfers zonder meer raadplegen doch als men tn acht neemt den zeer willigen kaashandel van dat tydperk 1870 82 dan bloeityd de kaashandel en t daardoor zeer gering aanbieden van kaas aan de markt daar men toen grooteudeels de kaas aan de buizen der boeren kocht en t vlak omgekeerde van de laatste jaren en den tegenwoordigeu tyd dan wyzen deze zeltde cyfers een verbaieade achterui ang aan Kn wat bet telkens schermen met de eoncurreerende markten vau Woerden en Bodegraven bereft M de V dat is zeer overdreven die markten hinderende Ooudsche kaasmarkt weinig De hoofdaanvoer voor deze markt komt uit den Kriuipénerwoardenden Zaidplas polder tezamen das 15 gemeenten Uit de kynstreek is de aanvoer naar de Uoudsche kaasmarkt altyd zeer beperkt geweest Den aandrang om een aanvaogauor van 8 uur komt myn inziens grootendeels voort uit gemakzucht van enkele marktbezoekers De heer van Mierop zei iu 1887 iu deze quaeatie t adressen zoo voor als tegen kan men gemakkelyk geteektmd krygen c Daar i veel van oau en om van die telkens terugkomende adressen voor goed bevryd te zyn ia de meest rationeele weg om de kaasmarkt evenals zy ruim twee eenwen geweest is n met goed succes vry te stellen Ëindeiyk bebben wybet advies van de Kamer van Koophandel quintessena van haar advies is koopers te lokken en het hun daarom zoo veel mBgelyk naar den zin te maken en geeft ala voorbeeld aan de üoudecbe paardeniiiarkt M de V t Is misschien arrogant met een dergelyk officieel handelsorgaan in meening te verschillen toch is t met mü het geval li S5 11 81 11 81 ll 4 11 15 U lï U 18 il Il 11 11 S5 ii 4r 11 51 8 55 81 1S 8I 81 51 10 99 l l 10 41 10 4 li 8 l 80 10 11 Ibge ttOl 8 19 8 98 67 5 08 8 90 7 11 I KI Zelf koopman zynde beb ik de ervaring opgedaan dat men niet voor een moeielyke reis ut desnoods logies opziet of thuis blyft wanneer er iets te winnen is dan behoeft men g en lokmiddelen of fadliteiten aas ta enden daarvan hangt de huk l niet De vergelyking met de paardeomarkt gaat niet op aangezien die markt met allerlei kunstmiddelen moest geptaut worden en de eerste jaren dan ook meer een tentoonstelling vat paarden dan een paardeomarkt wu Is er geen animo om te koopeo dan kan men geen faandel kunstmatig fabriceeren Is er veel vraag naar kaas dan komen de koopers van wU ook ondanks eenige moeielykheden of ongerief De neringdoenden kunnen dan zeker meer profiteereu en aangezien de gemeente zelve hoegenaamd geen geldelyk voordeet er by beeft mogen toch hare ingezetenen wel in de gelegenheid gesteld worden van het marktbezoek zooveel mogelyk te proüteeren en daarom heb ik bet voorstel van der Banden van harte ondersteund De heer van der Post Waa ik voorbieo en besliat voorstander van de vrye kaasmarkt du zyo mijne gedachten gehoel anders de om tandigbedeu wy igen den menach al zyn die io stryd met hetgeen vroeger plaats bad Deden B en W vroeger een voorstel om het aaovangauur op 7 nor te b palso de kaaakoopers deden zalf aen votfrstel om bet op S aar ie b palen Laten wg de kasshaodelaren naar Gonda lokken waar ktopers zyn komen ook de vericoopers iu deae de laudbouwera De proef in 91 genomen is mat en goed n aitalag bekroond de kaasmarkt ia voornit gegaan en wy mogen da Goodiche kaasmarkt niet ten gronde richten door sen vry aanvangsuur De heer Herman M do Voorzitter by de behandeling der strafvercrdeoiogen werd door eenige heeren bezwuir gemaakt dat bet annvaogHUur der kaasmarkt in de verordening niet kon worden opgenomen en toen werd door o gezegd indien de heeren tegen dit artikel zyn moetea die heeren tegeaitemmeu Aanvankelijk was ook ik voor een vry uur Den 18 December van het vorige jaar kwam het voorstel iti van den heer van der Sanden om dat uor vrij te stellen Dit adres werd om ad iea in banden van twee colleges gesteld het is niet ooodig dat ik die adviezen reliveert de heeren hebban het zelf gelezeo De beer Prince en ik hebbeo om looveel mogelyk op de hcogte ge teld omdat y de belangen der markt wilden bevordwen Uit die inlichtingen bleek ons dat de markt te Bodegraven die een vrjj uur beeft een groote concurrent is maar er kwam by den raad dezer gemeente een adres in van 92 kaashandelaren om o k hier een vsst uur te bepaden toen hier de markt vry was werd bet boe langer boe minder De raad nam toen een proef om bet op 8 uur te bepalen en zie het eerbie jaar as de aanïoer reeds 160000 K G meer en wanneer ik zie dst by vergelyking van de laatste 45 jaar in da jareo dat het aaovansuur op 8 uor is gesteld deaauvofr steeda is toegeoooien en no wordt wel gereleveerd dat de warmte kwaad doet aan de kaas mi ar jaist in de warmste dagen is de aanvoer bet grootst I l N ord en Zuid Hollaud zyn een 20 tal kaasmarkten eu i l chtB óéo beeft éii vry uur en dat ia juist Bodegraven op die 20 plaatsen zullen toch wel boeren in den rnad zitting hebbeo Hns dis kouden t dan toch wel verandereo ii Ulfscht heeft men ook getracht de kiasmiirkt vry te laten eo de kaasmarkt gïog te niet nu het op 9 oer is bepaald bloeit di markt Nog een kleïu voorbeeld wil ik hier ianvcereo vao een eenvoudig man nl de veerman te Berg toefC die gaf ay de verzekering dat toen ds markt vry W8 by 2 li 3 wagees overzette en nn die op 8 ior is bepiald zet hy 22 a 23 over Ook ia mg vryheid verlofud eeuigC brieven vangrootte kasihandelaren vooi te lezen zoowel uit deze gemeente ala vau bniten en op al deze gronden zal ik tegen bet voorstel temmen J U 5 81 5 89 5 8 44 4 18 1 54 8 01 t 08 44 8 0 4 04 4 88 Utreeht S 8 7 B0 9 9 81 WoerdeiC S S 8 11 Oadewater 8 19 t Gouda I 8 89 9 84 10 10 De beer v d Galsu = M de V B en W hebben gemeend het vooretel van den heer ran der Sanden om adfies ie moeten zenden tot de Kamer ikn Koophandel en fabrieken en toV de commissie voor de strafv rortfeningen maar daar het in rfeen verband staat met de vtilij beid B openbare orde vind ik dat uar vreemd genoemde comBitsie gut die vraag bobaadelea en komt op het gebied van den handel dat is niet baar roeping en dsar ik een voorstander ben ran een vry osr begrgp ik mg niet waarom de kaasmarkt per sa aan bawlaa moet werden gelegd n waaneer de aanvoer zeer groot is wordkn ds wagens zoo dicht op elkander geplaatst dat de kaaskoopers zich er niet tuascfaen kunnen bewees wat nicer nadeeiig voor de boerea is en de veebandolaara worden ook in hanna bewegingen belemmerd De heeren die loor een vaut aanrangsanr sqn baseeren dat de aanvoer grooter i geworden dat komt omdat er minder bg de boerea aan buis is gekocht maar nu de finantieefe kw stie wanneer wy een hoogere aanvoer hebben moeten to h ook de marktgeldaa hoogsr sgn n by een aanvOer in 1888 en die in 1891 dia sooveel grooter waa verscheelde bet markt geld slecht 20 cent en dat kan ook nist anders want indien bet alles een twee drio moet gaan dan wordt er natourlgk minder aan de waag gewogen en daarom zal ik voor het voorstel van den heer vaa der Sanden stemmen De keer de Baadt Hst is attgd good als men bet voorstel vab twee zgden hoort bespreken doch ik moet de lodsn van den raad doen opmerken dat die vreemde kaaskoopers bier geen belasting betalen en dan dient eerst geltt te worden op de neriegdoeoden in deze gameeote De heer v d Sanden De heer Herman Heeft gesproken over den bloei van de kaasmarkt maar wy moeteu ook rekenen op den bloei van de neringdoenden voorts trof mg in bet rapport vsn de Kamer van Koophandel dat bewewrd werd dat de boeren bg een vr aaavangtaar reeda vertrokken voordat een winkelier zyn winkel open bad zooiets beb ik 00 1 nooit bespaard ik woon no al 40 jaar op de Markt en tooals bet no gaat komeu de boeren en file om 8 uur naar de Markt en zoodra sg klaar zgn vertrekken zg daar sg graag om 12 nor te huis ign zoodat zy geen tyd bebbeo hunne boodschappen te doeo is daarentegen de markt vry dan heeft een boer nog tyd genoeg Ik heb vreemd opgekeken dat de kaasmarkt slechts een f 600 opbracht moe en nu de ingezetenen voor die kleine opbrengst hunne zaken achternit aan ik hoop dat bet voorstel van een vry aanvanganur zal wor den aanlfenomen De heer Herman Ik lweD8 cbta aog even de heeren te tteantwarden en wel vooraf den heer van der Sanden vranneer fay deo 17 Jani kenais geeft dat van hem dit voomtel te wachten is en dit komt o rst den 18 December in dsn kunnen wg toch niet eerder gaan informeerfi de keer van Galen segt dat er by de boeren geen kaas aan hois gekocht wordt dit is nog steeda zoo de kaaakoopn rs zenden hunne knechts even goed naar buiten en wanneer ik on nagaat dat adres van 30 kaashandelaren en daarop siet dat een zestal namen slechts voorkomen van patroons dan bccbt ik daaraan yeer weinig 1 had op hot adrsa geteekend eo reeds des avonds zond hg my een brief waarby bg mg verklaarde dat by er niet mede instemde De Kheer n der Post Feittlgk ia het overbodig den heer van Gslen te beantwoorden daar wy bier de koooers moeten lokken de verkoopers komen dadr waar zy zeker zgi vele koopers te vinden WfJt ssrse Bultenlandscb Overzicht Dn Tolgenda telegrammen tga ontvangen over de Kretenser quaeatie Men gelooft in welingelichte kringen te Konitantioopel dat Tarkye en ürieke nd buiten de mogendheden om tot een oreneokornet tullen trachten te geraken op den grondslag van de ooafbankelykbeid van Kreta onder de lUTereioiteit tan den Sultan De Porte gaat voort met het zenden aan troepen naar de Grieksche gren De Otto 7 1 4 48 6 18 1 48 1 46 7 41 8 49 J 1 J LI J I I 1 I HllJJ oMttiebe baak al d dringende nitgaven Toorschieten In een te Athene ontvangen dépéeho nik Kanea wordt gemeld De admiraals derEuropeescheoorldgsschapen begaven zich aan boord bnnaer oartiigen naar Aghioi Tbeodori óór het legerkamp van kolonel Vassos en aoodigden den commandant van de Naoarcboa Miaootis uit icb bg hes ta voegen Tosn deze was aangekoolea gaven ag mededeeling aa bun besluit om de Griek oke troepen te doen aantasten door de vier lehepeo die ter reede van Agbiet Tbeodorio voor anker liggen indien kolonel Vassos verder het biDBinland inrukte Pe commandant van de Nanarchos Miaoutisc en de Britsebe admiraal giógen daorop den kolonel Vassos te geraoet om deien van het genomen b loit kennis te geven Het bericht der inneming van Vonkolies wordt bevestigd Bet rapport van kolonel Vassos over bet gevecht bg Voukolies is te Athene aangekomen Na het gevecht 4iet by bet fort met dynamiet in de toeht vliegen De Grieksche troepen rnkteo met de vrgwilligers t en het garnizoen van Kanea op dat een uitral deed maar de Turken waren genoodzaakt zich terug te trekken De kazerne te Livadion en bet fort Aghian zgn ingenomen logevolge het reeda meegedeelde zie hierboven bevel van de vreemde admiraals aan kolooel Vavioa zal deze sicb bepalen tot bet bezetten van enkele strategische punten om zich meester te maken van het binnenland van bat eiland £ en Ëogetsobe torpedoboot beeft de Grieksche stoomboot Laurium belet amtt unitie in de baai van Kolimbari te ontscbepco Twintig Ëngelscbe sobepen brachten de iLaorium op naar de haven Een Torksche korvet heeft op het Grieksche oorlogsschip Fenzio8 gescbotep maar dit noodzaakte den Turk te wykeo Men zegt dat een Turkacb transportschip hetwelk ts l eraklion troepen aan boord beeft genomen zich naar Kanea bei eeit onder escorte Tan een Ëogelsehe torpedoboot De vereenigde vloten bombardeerden het kamp der insurgenten boiten Kanea omdat het hevige geweenour hetwelk de insorgenten Vrydagmorgen begonnen werd voortgezet ondanks de bevelen der admiralen Ziehier oog eenige bescbqawingen alt de Europeescbe pers Da weigering vak Ëageland om mede te doen aan de blokkade van de Griekiche havens heeft io de Duitache legeeriftgspera verontwaardiging gewekt De Post zegt wel dat Engeland niet rechtstreeks geweigerd maar alteen verklaard beeft geen sympathie te hfbben voor bet voorstel doch dit komt natoortijkop hetzelfde neer het resultaat is in alle gevalle dat men het niet eens is geworden over de blokkade en dat het nu van den verderen loop der dingeo tal afhangeo of bet voorstel voor goed van de baan is of in een later stadinm weer opioikt Het blad herinnert er aan dat Engeland an hetzelfde doet als in bet vorige jAar toen de groote mogendheden eeo blokkade van liketa hadden voorgesteld toen kwam er ook fiets vaa door den onwih van Engeland Da Noidd Alg Ztg Engeland trekt zich dos terog vsnde veraolwoordeiykbeid voor fn ernstig tot rnst dwiogen van Griekenland en de Grielen haasten zich van dit terugtrekken van Engeland gebruik te maken Tïy trachten zoo snel mogelyk op Kreta het Urieksch bestunr tot een taii accompli te maken om als bet beati possideutesc de verdere maatlegeten der mogendheden te kunnen afwachten c De atgemeene opii ie te Berlyji ïs dat Doittchlsfld eeo diplomatiek échec beeft geleden J e beors was zeer omvat daar zy onder den indrok verkeerde dat bet Europeeech concert gevaar loopt nu Engeland dreigt zioh terog idi trekken Daarby kwamen berichten vao veroatrusteodeo aard o a datdeKos iiche gezant te Athene was teruggeroepen Volgens een bsricbt uit Athene is degezaate tti oBdig met verlof gegaan of cboon dit in fe tegenwoordige omstandigheden nogal vreemd chgnt i zeker is het echtsr dat hg de stadheeft verlaten Uit de tel rsmmen weet men reedi dat lord lisbury in zyn nota uan de mogendheden hoeft voorgesteld aan Kreta een aotooomie te verleeoen zomIs Samos bi eft Krachtens bet protocol van Londen vao 11 Decembei l832 is dit eiland teiteiyk ooaihankeiyk van de Porte Het heeft een eigen constitutie regüt zyn eigen aangelegen beden en betaalt aan Tarkgeeen jaarlgkscbesclAtting van 300 000 piaster De gonverneor eeft den titel van prins en wordt door de Porte aangeaield hg moet een ehrittgn xija van Daar de mogendheden de voioevigiog van Kreia mei GriekoaUnd niet willen toettnui n er geen prake fan kan sgo het eiland weer aan Torkga terag t geven scbgotbet vcorstet vao lord Salisbory de eaoige oplossing De beide belang heb be o de partijen knanea er toen bezwaar tegen maken de Sultan zal er niet tegen bebben omdat de integriteit vao bet Ottomaansche rgk in scbgn wordt behouden en de Grieken souden er voorloopig ook genoogpn meile nemen omdat beo doel bevrgding van Kreta van het Torksebe juk daarmede bereikt waren Ën als op deu door de bevolIfinit van het eiland soozeer naar een annexatie btgkt te rerlangen als nu beweerd wordt zal der autonomie sleebts een overgang ryu tot de tereeiiigiog met het Grieksche moederland Vrydag hield de Ëngelscbe eii oête coramis ie haar tweede zitting waarin Ilhodes verboord werd Harcoarl sette da scherpe ondervragingen van Dinsdag toort maar Kbodes toonde meer tegenwoordigheid an geest dsn Dinsdag Hy gaf berhaatdelgk gevatte antwoorden Zoo toen Harcoort hem vroeg of hg na den inval an Jameson dd Kaapsche ministers had opgezocht Neen zeide Hhodei de Kaap che ministers zoch en mij op Overigens deed Cecil geen pogingen om te ontkennen dat hy wist vgn en betrokken waa in het plan tot den inval van Jnmeson Dy zeide dat Sir Hercules llobiosoo mstdenitaat van saken te Johannesburg bekerjd was maar dat dit niet insloot dat deze vsn den inval afwist Op do vraag boo d middelen der Chartered Company koaden gebrmkt i u tot het voereO vau een oorlog tegen een bavriendea staat antwoordde Rhodes na eenige a arMling dat by dit niet kon verdedigen Da Eogeiscbe bladen rgii erg erraat door de hooge rekening van de Transvaal Ongergmd noemen ze haar maar we deuken dat de specificatie der posten hun later wel wal anders zal vertellen Zal de soliadeloOMti lling betaald worden Njitourlyk xou mi U zeggen maar Daly Graphic merkt stekelig aan dat president Kroger vtrmoedeltjk zelf niet verwacht dat En ctand brtaleu zat Ëugelaud beeft in 188 1 door den inval der Uoeren in BechHaualaod aoa vertie geleden vs ongeveer anderhalf mitlioen pond en wanneer Krnger op zyue schadeloDistelling b yf £ aandringen zal Engeland hem eeoetegaorekeoing zenden We zoUen het afwachten Dat liet zaa e oog piet spoedig zal afgedaau zyo kan men veilig aannemen In de tweede vergadering der Sanitaire Conferentie te Venetië is het door Oontenrgk voorgeitelde program van discassie ala grond sUg voor de verhandelinfieo der vergadering aangenomen men zegt alleen uit beleefdheid en ondanks bet weinig bruikbare er van Daarop werd gesproken over bet aut van quarantaines en verder besloten den volgenden dag cummissiën te benoem n en aan de orde te stellen de door Frrtnkr k aanbevolen bekrachtiging van de Parynche Conveotie t n hst vermeden van bedevaarfcu Het lid van deo Amerikaanschen Henaat Sherman heeft Donderdag nog een laatste poging gedaan om het arbitrage verdrag bekrachtigd te krygsu Hy maakie fias o de Senaat weigerde zelfs bet tractaat in behandeling te nemen en van een ratificatie in d ze z tting is nu geen sprake meer In den gew zigdeu vorm was bet tractsat eebter toch eau doode letter De afgevaardigde der Amerikaausche zilverparty sensWr VVoloott besfl te Berlijn met denstastssecretaria Von Marscball en den minister vnn Finincieu Von Miquel geconfereerd over bet t geeBroBpeo eener internationale conferentie betreffende deu dubbelen standaard Vernoedelgk houdt Doitschtnnd zich aan de bekende Verklaring van deo Rgk kanselier dat de Daitecbe tieg ering baar deelneming afbaukelyk stelt van toeirediag van Engeland en vao een program dat eenig oilzicht geeft op Blaffen VVolcott is reeds weder uit Qerlgn vertrokken Posterllen en Telegrapble Ter keDDii wordt gebreèht lo 4e aangifte dar waarde van pakketten in het erteer met Eritrea Ilali eanscbAfrika en Liberia ia beperkt totAseab en Ma eofab reap Mororia 2o dat ook langa den weg van Duitechland en Oostenryk gewone pakketten liet gewicht vaa 5 kilogram niet te boreil gaeii de kanaen worden rerrondm naar I jedda Arabië et in Nederland te bpffen port bedraagt foor elk paket reep i üi ietwjjl elk pakket van drie douaaererkleriogen behoort rtrgexeld te zgn 3o bet in Nederland te heffen port we gena pakketten beetemd om langs den weg ao Dnllachland naar New 9ootb Walea Anetratig te worden gezonden nader ie raatgeetetd Toor de Tereendiiil oier Bremen op f S 60 Toor de rareendieg orer Napel op f 4 00 Benoemd 15 Mei Tot brierengaarder te Fiogjuu G da Jong Ihani poetbode te Fraoeker Kenol ODialagen 1 Aprif Da Directeur ran het telegraafkantoot DaUt W O ran R a iii t op te mklw walk vargidaring door lAftf aouD werd bygewooad vaa de 14 heefea ign oog 4 au da elob rarbondan nl da hb van Wjjggaarden Uabonw van dor Boeven en ik zelf en bg dartde te verklaren dat geen van die heeren daar taea tegenwoordig verwacht zo hebben dat dit de groudalag kou zga tot een vereeniging dia aich in loa a kortea tgd zoo bemind bad weten te maken De awata Qitvoen ng werd gegeven den 22 Met 1892 en hel eoccee dat hiermede werd verworven deed hen bealttiteo om in be4 vervolg met meer vrgmoedigheid iwmardere itakk ea op te voeren Intnaachea had lich aok aan damaa oaM geoonalitueard dat de vereeniging voor da ge acegeltlke en gezellige avonden op di u 21 Aognstue 189 S oen prachtig vaaadel aanbood Steeda zallen wij dit damee comité ten hoogat dankbaar blgven voor de ajlipatbie die het voor de veraeuiging betoonde en ona een apiKtralag agn om bet motto op het vaandel gaplaatft waardig te zgn Inmera is het ooa doel en atreven geweeaf en dit zal het eteeda blgven om het q zoo gezellig en aangenaam p raogaiyk t maken fUeda 17 ailvoeringen hebben we in die jaren gegeven De vorige preeident wjjlen de heer Ó van Leanweu heeft belaaa dit feeat niet mogen beleven en de raobteo van lyu arbeid niet mogen plokken ik weet dan ook zeker dat bg de leden dia met ham de clob hielpen opricbtem zjio uanm in dankbare herinneribg zal blgven Damee donatrieaa en heeren donalenra a bigf ik namene de vereeniging dankbaar voor de geldeijj alenn die wjj van u ontvangen en herhaal het dn oog eren teat het zoo worden dat wg ee rlang de geheele zaal gevuld zullen zien met hen die allen tot de vereeniging behooren En u heeren Iedi B eliciteer ik met het 5 jarig beataaa der club ik weet dal gg er troUch op zgt leden te zgn dezer verMniging In bet hizonder een woord van dank aan de werkende leden die door ban apel en beoefening van de uiterlgke welaprakendhetd de vereeniging doet groei n en bloeien en baar in achting doet etggen laat voort op dan ingaalagep weg eit toon eteeda one motta aDoor oefening Kantte te tnkracbligeo Gearhte raedebeatuardere laten we atigd vrienden big en en eeadraehtig aamenwerhan tot heit en voornitgang van Hl O K Damea en heeren ik hoop dat we nog eenmaal met one alien N kat 10 jarig beetaan intlen vieren mog het ooa heden w er gelukken u een feeatavond Ie vereehafTen en dat dit feeet bg a aen aangaeame herinnering achterlaat Ontvang ook gg mynhaer van Staveren naroeaa de vereeniging en in het biaonder van de werkende leden mgnan ïanigen dank Wanneer wjj n vroegen ateeda waart gg ba raid ooa te farlpeo om hel welelagen der ait voeringen te verzekeren Een Inid apptana volgde op deze toaepraak Daarna nam de viee preaident de beer W I van der Steen het woord en zeide al8ua Oeaohte Vergadering Naar aanleiding van het geanrokena dooronzen geacbtea Voorzitter gevoel ik m gedrongen ala vice preaident u mgnheer deVoorzitter dank Ie brengen voor n net endegetjjk veralag van da verloopan 5 jaran onzervereeniging Waarijjk gij hebt niet ten onrechte aangemerkt dat wg met voldoening mogen terag zien op de i Jareni die at bter one liggen Vete leden hebhen one om vareokillenda radenen verlaten doch die laden welke hal niet alleen maar te doen waa om Mn gezellige avond mnar die zich de walaprckendheid eigen wenachte te maken xg bjeveo betdevie onzer vereeniging yetroaw a Door Oefening Knnet Ik roep dan ook alle joogeliedea toe wordt lid van e n tooneelvereeniging wailt waar de atrgd om bet beataan ateedê toeneemt zal het voor one vao veel nut zgn aieb goed te laeren uitdrukken zicb vr j te kunnen bewegen Zie aan dit eehoone doel heeft onre vereeniging die vgl jaran nedegawerkl Bn waar wg na hg elkaar zgn om faaat iê vleten van dat jarig beataan neem ik gaarna deia gelegenheid te baat O mjjubeer de voorzitter epenigk holde te brengen voor allee wat gg voor onze vereeniging in die 5 jaren deed t Wal door uwe goede leiding door uw energiek optreden dat zü ia gewortten wat eg ia üg wiat ten allen tgde de goede veralaodhondittg onder da leden te bewaren en te bevorderen Gg kunt er trotaeh op zgn en met voldoening terugzien op bet verleden der vereniging weino laten wy hoopvol de toekomat ta gemoet gaan Mynheer da Vourzitier ik geloof de tolk te zgtt van alle bier aanweaigan ala ik dan wen ek Daarna nam de heer van Slavaran het woo d en Wenachte het beetuur en ledetf gellik mftt hel feeat dar vereeniging en lotada o a dat