Goudsche Courant, woensdag 24 februari 1897

Woensdag 24 Februari 1897 No 7305 35ste Jaargang ftoiDSCHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSUAQS voor middag het motto Door Oefeuing Kuiste hior bowafttheid wa geworden ƒ Daarna ging men oTer toi de aitToeriag TBD de Ttrdcbillende nammeip van het pro gramra die allea goed werd eik vertolkt Een gezellig bal besloot dts èH teeB wond die nog lang bij allen in nangenam berinnering zal biyven M B ADVERTENTIEN Een ware Schat voor de ongelalclïige Blaciltoffers der Zelfbefleliking Onanie en gehe me uitspattingen ia bet beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWAKING Hollandsche uitgave met 27 afb PrgB 2 gulden Ieder die aan de versohtikkelgke gevolgen van deze ondeugd IJdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarlijka duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bij hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in llolland jBteiiii worflt ryK jonp of oi il door onr 6 Ma gio mkkel ZkkHpxaibank welke opBigeiiKKTdiKB wyïe da lust tot Kpftren opwekt DooiiieBinryke inrioktiu ir dezer BpB rbank kan men wel kwartjes mwerpen ioa Hr h t geld niet ii5 cents porto extra litUtli da pMu bank lioh autonm IIioli T ii Belr opent Nuiedui de Bpnarbaiili iinrfliiK alnit i atomAtSol tingeworpeoba la yn la de v iMr eatiT udig watr te aiuiten c wakt op nlaaw da ï iat tot aparen Tcrmnding tag ramb of Tootmtb Terzendhnls IHerkor Comm Maatsch 8aliabeTt fc Co Amttarillin H Z Voorbnifw 2S8 tomüSah an g ti tegolykortyil daldalvkhttinceworpeobadraeKUQ Kft gaudigd ta 1711 la de spaarlia iMr eatiT udig watr te aiuiten VAN BlOMMESTEIN S INKT is prOvfonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADEUJK APELDOORN HoLlANO WMr nitnemen k1 vorens tL 30 byeeDgeipAard 170 daar oemt v t KonlnUUJke MacMnale FabHek DE HONIGBLOE a van II I l van Schalk Co gevestigd te 8 Oraventiage Heitplertlraat 99 en Z9a naby de Regentesselaao van Z M den KONIMft van BELGIË Indien gij hoent t gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract IA ELI A Sr THE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en f 1 verkrygbaar bij F H A WOLPP Drogist Markt Gouda E H ViN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Besloop B V WIJK Oudewat r M KO LKMAN Waddinnve en Gottda Bink van A ABINKMAlt fe ZOON FINAIE UITVERKOOP oO korting op Luxe Artikelen 50 jo 25 o P liuiskoudslijke akeii 25 o Firma BedEEIiWelter XLI Jaargang van DE liAZAR Dames Modegids beyatUnde DAMESen KINDER MODES be neTena UANDWERKPATRONEN ar IEDERE WEEK VEHSCHUNjir EEN MUMMER In ieder n tektt oswarte piaten moaekroniek fettiiieton euz enz Ie Uitgave zonder gakl platflQ met 3 smjpatr en 3 grooto gekni te patr Por 12 iira ƒ 1 86 p post 1 4528 ala de le uitg met daareiiboyen 6 gekleurde platen 1 75 1 90 3e 4e le H 12gakLpl eti l bijz gokn p bij het 6e no fl 2 60 iM n Se f bij bel 6a no 1 geku patr D keuze n I2e h een gekleurd iraaie haadwerkpairooQ 3 3 2 milMER E PHOSPECTDÜ ALOM v Het groote aantal zenuwkwalen vun lennwhoofdpUn r tot da Tosrafnand keateakeneii van apoplexie benentienMitf te tra eeren nos eteedSi alle middelen door de mediaobs wetensohap aangawend Eerst aam dea niémwM tijd komt se aer toe dat zij door bet gebmlk maken van den eenyondigstan veg nu alljk laogi de linid oene pbvaMogbioha ntdakkina gedaaa been dia na hontpside groefoenuógu than OT r d vebeele wereld verbreid ia ea terwijl ilj in Tetensohappetijke kringeï de hoogita baiaBjntamng wekt tevani eana weldaad blijkt te Ei ii foor de aan lennwlnvalen ludenda meiudlüteM goneeawUse ia nltgcTsoden door den gawazen Ollloiai van Gewndheit Dr B nan Waifimau t VilHliofen en beraat p de onderrlndlnE opgedaan in aene fiO Jarlge praktijk Do v wMRVhlaat vnn het hovM eanmMtl par m wordoa daartoe éesetalkta atoOlaa daarde hnld oniniddalllJI MUikataan wKaatclmed vad ald Met deza ganeanrljM wardai werkelijk achittorend retnltates Terkragan en zlJ maakte looyeel opgang dat van aan daas iitk tftrliidu geacbreven weAja QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkoming en goflozlnobinnen korten t d raeda da 91e arnli Taiaahanen la Bit bookie bevat niet oUeaa vaar hét groata in1 Uek verataanbara varklarlvgen amtrant hat wefen der nlanwaro thera e ea de daannede Eelfa in wanhopige gavaUan vorkragea lütimklng maar ook vindt men daarin wetanaohapnelijko verbandeliniwn nlt da Hialllaaka bladan d aan deze geaeeawljie gewUd zijn loomada anobrlft van tal van gatnl iohrift0B vaa baanaplaatatewenteBkandisBn endai welke P Minltre mad tr profeiior aan dB pelyklInlBk to Parl i nieROBDeniont t Stelnarebor mod dr praktiaoarond eniaahaer aaa hot kranktlnnlgea aoaileht do Charontoa SaslitttaraMi Dr Oehn ta Vlattln Brootmana nod dr arrond arta to Idhltngen Or f Forealler leBoaahaor dhwtaur vaa bat beapHaal ta Aiofl aohelnrath Or SohorlBg kastoelCutenfela Bad Erna Dara a aMd dr gMtaohaor Unotaar dor gafvano niaraiButlaoho lariohtlBg voor loauw lilden te Parlja mo St Honarè 334 Oonaal an Aiohoabaob nad dr to OorfH Dr Boabaoli arroad arti te Zirknlti Oker atabaant Jaebf aied dr te Waeasn Dr 0 BaBgave te La Farrlèra Cnre Ud vbb dOBGonnell Centralad hygltae et da Saaté In Frankrijk en vele andoren Aan allen wisr aaawvaatal maar af nalndar aancadaaB la hDofdpl n bloedandrang grooto pHkkalbaarhotd HJoagdheld alBpelooaheld llahameHJko em flet en onbohaaefljka toaatand vard alle laken dl door beroerte getrolTen werdi rolgea daarran leoala verlammlBgen onvormogeB tot ipreken iwara ton der gewrlohten met voortdurenjlo pijn pfaatoalijke zwakte verzwakking van geheuaen az éa ilj die reeda onder geneenknadif e bebandeling gewoeat zijn maar door de bekende middelen oJa onthoudingaea en kondwataikaar wrijven aleotnaeeren etoomlooi of zeebaden geen genezing tflonlgiag bnnaerkwaal gevandea habben oa tea Blotte zU die vreeM gevoelen voor baraerta en daartoe reden hebben wegam vnniehijsaelen als ilcli aanhoudend angstig voelen verdoovtng Ir hot hoont hoerd il fi met dufiaHghold IHkkerlBgan oa donker wordan voor de oogen drukkends pl n eadir hot veorboon sulzing tn do ooren hot voalon van kriebeling In t het olapen van jhanden en voeten aan al daza drla i ategorlBa vaa MaaonrUJdara ali eok aaa jonge malales lijdende aan bleakzuoht en kraebtelooahold ook aan gezonde lOlTb aaa longe peraonan die vaal met hol hoofd werken n geestelijka reaetla wUlea toorkomen wordt didagoaa aangeraden zicb het boven vermelde werkje aan ta oobalfea hatwalk Op aanvraaakoatolooo en ft aaoo verzenden wordt deoi M A MBt rd m door M CLEBAN J lUCt4 lea en nog lijdan aan de gaiwara tangvat moeloHjk aflkkon otlirbetd Qz ta ilj die reeda dfc ro Heiligewer 4 1 KTEItf KOLFF Apotheker Korte Iloofateec 1 E van NANTEN BoCtardnm m aeiinwa htls taal4 lIJdMi waarvan de kanteokenen z Jn ohronlaahB hooldallB mlgrabiB aohala cafat LOBKir IMIKTWN Oudpgracht bij de Oaofdbmg F 190 gienniauË medlünale tentoouHtelling ie de ïfr Weiasmanu Bobe 0enaaaJorlJ met de Zilveren HedMllle bebroond Gebri Stoll werck a Chocolade en CacaOe Dffilmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gobiivi rerbeterdd fabricatie en uitaluHend gebruik van fyne eu fijnste groiidstoflbn garandi ca vprbviukor van StoUwerck s Chocolade en Cacao eon aanbevelenswaarriip fabrikaat muiwuourig beantwoordu iis aac dm inhoud der resp Etikotten De nia bcnaaUlo 27 Brevets als Hoflevefancler 44 Bere Oiploma s gouden eaz MedaJllcs een bewijs n uitmuntend fija tabrika t Kecds 1871 nlrorf do Aocademie i tiunal do Paris Nous voa déwmona uno MeaalUe d or premièrw tianne on oonBldertttion ae votra exoellonte fabrioatlon ds Ohooolat bonbona vtu os eto eto StoUwerck t iabriiaat ia verkrijgbaar bij H H Oonfisc s ihukrt i il ksrs eo enz GeneraalvertegenwoordiRer oor Kcdepland Julias Mattemlodt Amrterdam Kalverstraat 103 ESBP MAOOl ë van 16 pCt tot 24 pCt MiwUea BouUlonhoudeml SOEPEN in CAP SULES zjjn verkrijgbaar by de Firma T CRUBAiS Oouda Voor engros bij PAUL HOBI Anislerdam O X Voorburgwat 03 oisra iïTC3 EiiNr eene nieuv e zendingf Verlovings en Ondertrouwkaarten Fisüekdarten Luxe Postpapier KouwkaarteD en Ronwpost Bestellinffen worden ten spoedigste uitgeroerd bij A BRlNüMAI i en Zn BEKBooNroEWro 5Br BfBffl T ff KRAEFEUEN HOLH S Quina Laroche ES Staalhoudende duina Laroche is de meest krachtif e en versterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesheeren Verkrijgbaar in Sesschen a ƒ 1 90 en ƒ I OO CieAREHEN TEGEN ASTHMA De inademing ran den rook dezer Gigaretten geeft den lyder aan Aathma terstond verlichtitig In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid oplossend en verzacbtend Prya per fleechje 20 Cent Kb epbliëk HoLH Hofleveranciers Zeist Depot te Gouda b den Heer A H TEEPE Apotheker en bfl de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ KN Clieiiitscbc Wasschery ViS II OPPE llElilElt 19 Kruiskade Hotterdam Gebrevet Lvd door Z M den Kouitig der Belgen Hootddepót Toor GOUDA de Heer A VAN ÜS Az specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heerenen Dameegarderobea alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels veeren bout enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar d ienwste eu laatste methode geverfd AUe goederen hetzg gestoomd of geverfd worden ouschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek b zgn de prgzen 25o o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar n 3 d eU te verveh goederen in eens week TANDARTS E CASSüïO Het FotograEscb Atelier STUDIO Turfmarkt 171 Goada is dagelijks ook des ZONDAGS geopend 19 6 Album portretten met a Proeven ƒ 1 50 P VAN DKR WAALS Plaweelen Singel 5S i by de Tiendeweg PDIEE OUDB SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAP Verkrggbaar b PEETER8 Jz Ata bew B van eohthaid i oaobet en kurk ateeds vooi sien van den naam der Fim P HOPPE rl kt lr Het beate onaehadelykdta ca e JS maklcelykste poetsmiddel voor Heeres BflH envooraldames en Kinderschoenwerlc 1 l3 de Appretuur van C M Muller Cd SS Berlin Beuth SIr 14 Men lettaicoetf Mtii op naam en fabriekatnerk VarkrygbBBr by Haertn Wlnkallera in lehooaworli lalaatoriOB drosvï Bfli fleaoraal Oopat b W tardanuw Aralwa t BINNENLAND GOtJDA 23 Februari 1897 Zaterdag 27 Febraari des s avonds om 7 anr zal in het lokaal van den beer A Dam Kleiweg eene vergadering worden gehouden van de Afd Gouda an het Ned Onderw Gsnootsohap De agenda luidt als volgt 1 Bespreking van en stemming over gewichtige voorstellen van het Hoofdbestnur 2 Verslag van den toestand der Afd over 1896 3 Voorlezing der vragen en antwoorden lot sameDstelling van het geschrift Staat en Verrichtingen van betN O G t 4 Eenige by zon der heden uit het leven der bloemeo door den heer J Soheflgrond 5 Het Onderstenoiugsfondgt door den beer B P van Gittert 6 Rondvraag en sluiting Zy die zich als lid wensohen aan tesluiten behoeven lioh slechts op te geven aan den le Secretaris den heer H E van der Roer Turfmarkt H 66 Door de i Volks Kiesvareeniging alhier werd gisteren avond in de boveozaal van het caté Harmonie een openbare vergadering gehondea waarin als spreker optrad de heer F Mol van s Gravenhage met bet onderwerp Wat is de plieht der arbeidere D voorzitter de heer Mnlder opende de vergadering met mededeeliog van da reden waarom de heer Mol als spreker waa uitgeDuodigd deze zou ds arbeiders wijzen ep de pliehten die thans als kiezers op hen rusten Da heer Mol trad met een ontmoedigend gevoel voor de vergaderiug op w jl nog altydi de werklieden niet inzien dat onderlinge verdeeldheid ben zoo zeer schaadt De nieawe kieswet ging spi voort ia aangenomen met ongewonen spoed doch de veranderingen door haar aangebracbt zullen niet zóó ingrypeod gijn als wy voorstanders van algemeen kiesen stemrecht gehoopt bedden Te spreken van uitgebreid kiesrecht vindt spr belachelyk wyt tiog altyd geld eu immer geld het kiesrecht bezorgt Terwyi de nieuwe kieswet door den heer Heldt een kriebeltjeekrabbeltje8vetc genoemd wordt durft spr hem een lor en prul noemen Zullen wy na echter geen gebrnik maken van het recht dat ons by deze kieswet gegeven is zullen wy wachten tot een nieuwe een betere iret is ingevoerd Neeu zegt spr met bet oog op onze gemeeDscbappelijlie belasgeB moeten wy eendrachtig optreden eu gebruik makeu van ons racbt Aan het adres der liberale partij werd vervolgens een reeks van verwyten gericht en de schoore belotten tüULLMiTOi 11 Kies h m die u het heat van hen allen toesohynt en tracht veel van hem te honden dat is het beste ffik heb nog al den tyd om er over te denken sprak het boerinnetje torw l zij ontroerd opstond Zjj nam afscheid van moeder Kerguiaeo eu Ttburoe en ging breiende naar de hut van haar grootvader die op een half geweerschot afstand lag Marianne was plotseling treiirig geworden en eene traan schitterde in hare zaebte oogen Tiburce at en begaf zich naar z e kamer die door een dun beschot van het groote vertrek was gegoheidcQ Ry herinnerde zich dat daar voor Geinige uren de markiezin Trcaona vertoefd had en dit kamerve als het vare door hare tegenwoordigheid had geheiligd Aan alte asodoening ten prooi schoof hij een stoel b het venster en vestigde den blik op htt rustige landschap eu dan kalmen horizon Toen herinnerde fa zich wat Marianne hem gezegd had Dat cnbestemds gevoel dat hij voor de markiezin koesterde deed hem le dieper het gevaar beseffen waarin sy door den omgang met den bnrggraaf de Pratenros verkeerde Zonder twijfel bemiude zij dien jongeling reeds Be leeftijd van deu markies zgne boersohe manieren gaven aan die ooderatelling nog meer grond Ook beriunerde Tihuroe Btob dat h mh blik van ventondhouding had op thana in de programma s der verscbillüudp partyen te vinden vertrouwt spr niot heel veel De vrees voor den invloed die van het volk zal uitgaan duet de partyen zoeken aaar middelen om het jiolk zaad in de oogen te strooien Spr is zyn verwuchtiagen ppssimistiseh er ia reeft te veel verwaarloosd Met het oog op dfn fpestaud vao ons gevangeniswezen du rit spr beweren dat men van ataatawege bezig mieidadigera te kweekeo Waarom geen woest gronden tot strafkoloniëo ingericht die deu oyverdp werkman geen concarrentie kunnen laandoeu De heer Mol bespreekt nu het vraagstok omtrent groudbesit het recht van onteigening en do oierbevolking der gro te steden Wy moeten zegt spr nan de stembus onzen plicht vervulieu opdat het volk dat thsoa achter ons kiezen ataat niet oiis kunne toevoegen zyt ook gy besmet met dien Jan Salie géeet dien wy niet in u vermoed hadden De annstaande Kamers van Arbeid worden door ppr aan een strenge critiek onderworpen verder bespreekt hij het programma dot Werklieden kies ereenigiüg te s Gravenhage vooral bet punt vereekering tegen den onden dag Id het twpede deel ïiyuer rede waarachuwde apr nogmaals tegen onderlinge verdeeldheid De minister Van Houten beeft olgena spr id zgn Memorie van Toelichting zich op verschillende plaatsen verheerlykt ï pr beacbouwd da nieuwe kieewot als een r lUbl 4f t in deu stroom van vooruitgang dezen een andere bedding moet bezorgen Den z g fooroitstrevend liberalen verwyt spr geweten te hebbeu dat dit kiesrecht een twistappel zou worden onder de werklieden en is daardoor weer een atand gescbapon iu den werkmansatand Het volk zal atkeerig worden van den politiek en hierdoor wordt de teg inwoordig heerschenda macht in dè l rt gespeeld Als het best georganiseerd ii f t spr de katholieke party Al is 6eoi W Ji erloochening uoodig zegt cpr wy apqfen ons daze getroosten om krachtig te Vunnea samenwerken wy plegen misdaad iodïeu wy de tegenwoordige misstanden in de maatechappy helpen bestendigen Groote schokken zyn in bet maatscbappelyk leven niet noodiif om verbeteringen aan te brengen wij moften thans dwingen door zedelyke overtoi iffg Er op wyzende dat ons aBgeslaclit rekenschap zal rragen van onze boudiug spuort apr ten slotte nogmaals aau tot eendrachtig optreden Aan het debat werd door eenige personen deelgenomen ongelukkig ging meu hierio tot peraooniykheden over zoo dat dit vry wel onvruchtbaar mocht geuoemd worden Nadat d heer Mol gpantwnord had eloot gevangen dien de scboone tante en de schitterende neef hadden gewisseld toen zij elkander bij de beek ontmoetten Uie gedachte deed hem ondanks hem zelven pijniyk aan Het doet altijd leed als men ziet dat eene vrou lager staat dan men zich haar had gedacht ffWaarom sprak hiJ bij zich zolven ifheeft die onvoorzichtige ook dien grijsaard gehuwd dien boer want en boer is hij ondankB zijn adelijk wapen Was het ora zijn fortu n en om de vrijbeid te behouden door aanbidders te worden omring Schandelijk buwelijksoontraot ellendig voorbehoud dat menige jon e vrouw bij zich zelve bedingt wanneer zij zich verenigt met een oud vermogend man Maar wat gaat mij dat aan mtimpelde hij met kwalijk bedwongen drift Ben ik dan dwaas of gek geworden Omdat ik een paar uur in gezelschap ben geweest met eene markiezin eene groote dame is mijn hoofd in do war en laat ik mij door myne gedachten voortzweepen als de golven door dan stormwind Kom dwaal hart Iaat u toch niet opwinden herneem de onversobilliga kalmte uwer verlaten eenzaamheid en laat de vrouwen allen eu die markiezin in de eerste plaats naar d n duivel loopen Een hittere lach klonk nu door het vertrok Hij legde zijne pijp neder wierp zich op sijn bed en mompelde Als gik morgen nog aan d e markiezin denkt vriend Tiburce doe mij dan het genpegen om eentocht van twintig mijlen te maken of eea vat wijnuit te drinken Den morgen na deu dag zoo gedenkwaardig voor dfl Voorzitter tiet dankbetuiging aan den apr de vergadering Men schryft ons uit Waddingsveen Maandagavond werd in de Goiwe dryvende gevonden t lijk van een onbekend manspersoon Van do klcedingalukken waren alleen nog aanwezig de kousen Door de politie werd het voorloopig in het haarhuis dei algemaene begraafplaats gebracht Door den raad der gemeente Waddingsveen werd benoemd nia adsisteute by het haadwerkenouderwya op de aobolen 13 en D Mej T Verzijden aldaar Het mond eu klauwzeer in de gemeente Waddiogsveeu neemt nog dagelyks toe Vele werketooztiu verdienen eeu daggeld als bewakers der besmette hofsteden Th Bergambacht komen van de 675 maniielyke ingezetenen die den leeftyd van 25 jaar hftbbeu bereikt voor het kiHsrecht In aanmerking 445 ui 39lJaU betasting 0 onverdeeld goed 7 huur 9 loon 8 inwonende zoons i grootboek eu 4 examenkiezers Te Oudewater is het aantal kiezera geklommen v B 270 tol circa 450 welk aantal nog met mm 70 kfta vermeerderd worden zoo dia vóór den laten Maart hunne helaating betalen Te Haarlemmerliede en Spaarnwoude werd gisterenochtend het lyk opgehaald van zekeren L bygeuaamd dronken Tiooa Zyne vronv die ook aan den drank verslaafd is vond hem 2y zocht zyn zakken ita vond daarin nog 7 centen en K t K dadulyk een kroeg binoen om een borrel te koopeu Volgpue telegraphisch bericht uit Medan ons toegezonden ia door de Kou Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum bronnen op Somatra een nieuwe put geboord welke dagelyks 800 vaten oplevert Op bet eiland Ameland heeft eene toeuemitig van het getal kiezers plaats die betrekknlyk inisacbieu wel d t aanzieolykste ia h t gehevie land zyn Dit getal zal van 88 tot 340 klimmen eeno vermeerdering dua van b jna 400 pCt Er zyn met meer dan 8 kiezers door aangifte onder Hfi iJ4 in de Zniderzee is door den storm al de persoueu vau ous verhaal was freule do Pratenros ton rüoi aan een humeur zoo slecht als maar mogelyk was en zij was vatbaar voor een slecht humeur in hare dubbele hoedanigheid vau dweepater en oude jonge jullrouw Half op eena sofa uitgestrekt voor het vai ater van haar kleedvertrek doorliep zij gedachteloos een uommer van een dagblad van dien lijd lat de voetbode van de nabungt stad juist gebracht bad uu en dan hare lectuur afbrekende om een oii eduldigen blik te werpen op den omtrek Toen zy weder op ag outdekte zy den markies Treaiinn die met zijn stok allerlei bewegingen iu de lucht maakte de poort van het kasteel naderde Wat verbeeldt dat nu riep zij uit terwijl zij het blad dat zij iu de hand kield wegwierp yllet is al een maand g leden sinds men hem te Pratenros gezien heefi eu dat hij nu juist van daag moest komen I Als de audere thans ook komt wat dan Do oudu julfrouw dacht een oogenblik na toen stond zy oeusklaps op en rukte san do schel Hare kamenier versoheen ffEr zal van morgen een man op het kasteel komen zeide ze onverschillig baar dagblad weder opnemende n t ia een jonge boer iemand die niet heeft willen dienen geloof ik Malo Kerguiaec vroeg de kamenier 0 kent gij ham Ia hg niet reeds vroeger by u geweest P ff t Is waar ook de biasobop heeft hem mij aan bevolen en ik heb hem toen eenigen onderstand gegeren Als bij heden konen mocht houd hem daa tot de markies Treanua vertrokken ia die nu jaiat den itoep opkomt Poa vooral op dat u u oom I van de westkust afgedrefon Zoo ver men te Eokbuizen kan zien id ia zee g en ys meer te hespen ren Ook het ya in de Gonwsee ia verdwenen zoodat het verkeer met Marken weer op de gewone wijze nl par botter plaats grypt Uit Leiden wordt bericht dat da controleur der stads bank van leeninr tevens chef door de politie aldaar is aangehouden wegeua verkoop van panden en verduistering der gelden daarvan terwyl bg reeds wegens dïe feiten in zyne betrekking geschorst zou i yn Het programma is verschenen voor de jatrlyksche Passchtentooustetling van ryatieren melkvee vet rundvee wolvee en varkens van wege de atd Alkmaar der Holl Maatsch v landbouw op het Doelenvetd te AlkmMr te houden op Vrydag 9 April De minister van bianenlandicbe zaken heeft voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer de verschillende kieadistrict n Verdeeld in stemdistrioten met aaowyeiging van het stemdistrict waarin hst boofdatemburean zitting beeft in voege als wordt aangewezen op den staat opgenomen ia afzonderlyke byvoegaela der Staatscourant van 23 dezer De laatttt verpleegde uit de byffoudere strafgevangenis voor meisjes te Montfoort is ontslagen zoodat dit gebouw weer leeg staat De NeueFreie Presaec heeft eena gebladerd in oude veralagen van den gemeenteraad van Weenen en daarin sommige eeer wonderiyke uitspraken gevonden die indertyd vroolykbaid tjobracht hebben in de vaak vervelende verhandelingen wy geven daarvan enkele ten besle voor zoover zy begrepen kannen worden ia OOI land en door een vertaling niet haar hnmor verliezen Deze commiaaie moet worden ontbinden Zjj hoeft zoo lang zy bestond alleen geheel onschuldige besloiten genomen c Ik eg u myne heeren al deze akten te bestudeeren waa een waar beeatenwerk alleen een deikuadige heeft dat kunnen doen Al8 de scholen eeral in den laatsten tyd goed zyn geworden en de kinderen eerst in de laataten jaren wat goeda hebben geloerd dan bent u allen immers ezela Myne hneren ik teg hfcjt nog eenmaal de bestaande lykenbuisjes zyn ontoerekenboar Het waa een man die uitmuntte door zyn doodeveracbting eu dapperheid en die toen by stierf zyn vrouw als weduwe Bchterli t In de hinirhiiiRen dat jonge menscb niet tiet I e kamenÏHr vertrok Eon oogenblik daarna kwam de markies Treanna in het aalon wSakkerloot nïoht riep hy uit zich in oen armstoel werpende i Ik voel dat ik oud word Treanna ligt maar twee my len van Pratenros en ik ben zoo moei als eeu jong soldaat na een dubbele marsoh tf t Ia heel vriendelijk vau u beste oom zeide Elisabeth eono poging doende om te glimlachen ff tia weienlyk een lange tooht on dat alteen om oenigo oognnhlikken by my door te brengen Zeker zeker nicht aiitwoordde de markies op zyn gewonen norscben toon tis om het pleizier u weer eens le zien dat ik op Pratenros kom on ook voegde hij er by omdat ik een pachter vau graaf Uooian uw buurman spreken moest Den ouden ilenanc riep müjuffrouw de Pratenros verwonderd uit Welke zaak van gewicht kan u bg lulk een lompen boer brengen F Een kiezer van veel invloed uioht nik begryp het al hernam Khsabeth met minachting Dus hebt gy nog niet afgexiea vau dia kandidatuur voor den generalen raad f f Wat wilt gij nicht Men moet wel met den tijd meegaan ff Weet ge wel oom vroeg Elisabeth op scherpen toon rwat men hier in den omtrek van u deakt Wat dan nicht Men houdt het er voor dat dit kandidatuur voor hot lidmaatschap van deu algemeeuen raad staohts een eerste stap is op deu weg van toeg veu en inschikken