Goudsche Courant, woensdag 24 februari 1897

WInterdlenst 1896 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 11 12 12 18 G0DD4 ROTTIEDAM 12 25 1 89 S 50 8 67 4 50 18 S2 4 67 II n 13 89 H K H 6 4 II n 13 46 H H H 6 11 32 12 92 13 66 1 59 4 8 4 16 6 30 IIOTTEEDA M G O U D A 9 81 9 61 10 19 11 60 12 21 1 40 1 44 9 10 9 86 10 17 9 80 9 40 9 6li 10 87 6 17 6 51 7 85 8 6 17 6 37 6 84 6 41 6 47 HAAG GOUDA IS OI 13 47 7 10 7 45 8 18 9 11 GOUD A DEK B A A Zoetermeer Zejwaard Voorburg b Hako or 7 80 8 86 9 89 io lSll ls 11 16 12 16 13 38 1 42 8 47 4 46 6 Ï3 6 54 6 11 7 20 7 49 f 32 8 54 9 54 10 1811 16 ÏM 7 43 8 47 o 11 30 13 40 4 57 n t Ol u lO O Ï Z 7 E8S 66 11 41 13 61 5 08 8 1 10 16 V 8 07 9 08 11 56 1 06 5 30 8 86 10 27 H 8 1 9 13 10 7 10 43 13 11 4613 46 1 10 3 13 4 17 6 35 6 63 6 28 6 39 7 50 8 81 9 9 3210 31 11 6 11 46 cHage 6 4i 7 801 48 S SO 9 19 9 4610 1111 3612 33 1 8 2 44 8 40 4 10 4 88 5 82 6 121 18 1 68 9 28 9 8 Voorb 5 8 10 11 1 41 4 89 6 18 9 34 Z ZeBw6 6 1 II 10 32 1 86 4 63 6 80 9 48 Ze M 6 11 t II II 10 48 8 06 6 04 6 89 g 9 69 Oouda 6 38 7 50 8 13 9 18 9 4110 16 10 6418 0612 632 11 3 14 4 08 4 885 15 6 68 6 501 488 8810 1010 88 B T H E O H T Q 8 tj D 1 10 15 10 88 11 88 13 8 8 08 8 68 4 4 6 1410 88 ll S 18 84 4 16 6 3410 46 4 84 10 9 11 1018 11 3 46 4 37 8 11 e O I D A B T RICHT ttondi 5 80 6 81 7 13 1 66 8 21 9 32 9 58 10 19 10 7 12 55 3 80 Oudew 6 45 6 4 in ut H U 2 37 Woorden 5 681 3 8 12 t H SS ii 2 46 Utrecht 6 13 § 1 43 8 38 9 64 10 51 11 45 1 87 8 08 ï Kur imalerdam f Stopt Woenidag GOUD A A M8TESDAU Goud t SI 8 31 9 52 10 61 18 10 4 11 inutafdui est 8 14 9 37 10 66 1 8 U8 6 11 Vttft te Nootdorp iMidMheBdun en Blejiwjjk Enuirtf as Hekwderp 3 11 4 41 5 61 6 55 8 31 10 11 lO St 7 10 10 84 8 84 6 11 1 18 8 48 10 41 3 50 18 5 1 39 9 4 11 07 f IAHSTERDAH 60SDAAmiterdam e Bt 1 16 8 16 9 10 48 2 34 8 53 eottda 1 88 SJ9 9 14 10 10 18 11 18 88 3 46 l Lest te Qooda Beiilgen dl OMu amni n niet op liwrsoht meeital zotk een opgenektbeid en eoa elasliciieit der lacht dat fijngeTOeleode meDflcbeD et door op deo grond woideu geworpea c Dit altbaos moet men ioegeveo de lykkiaten Taa Bescbonie zyn de gezondite c 0d9 plaveiaet is zoo Biecht dat bet eeue gat de kand reikt aau bet aoderu Myoeheeren ÏD een school vao vier verdisptngeir is bet in de benedenflte verdieping veet duisterder dan in oen van die drie verdiepingen Wg hebben gevallen beleetd dat het in acboltin met vier verdiepingen eoo donker was dat de IseriiogeQ brillen moeeten opzetten om te kunnen lezen Koningin Yictoria zal weiuig of niet kunnen deelnemen aan de feeeten ter eern van haar zestigjarig regeeringajubilé Hare Majeateit kan bykans niet meer loopen De pyn in de heap waaraan zy reeds tooveel jaren lydt is in den tnataten tgd zeer toegenomen Hek doen van enkele etappen gaat reeds met meeilyifbeden gepaard De Koaingin moet óo trap op en af worden gedragen en van de eenn kamer in de andere worden geredeo Overigens ia haar gazoudbeid echter uitstekend eo daar haar gewoon verbiyf bniteDlauda de pgu in den regel doet afnemeo is hot niet oomot eiyk dat Hare Majesteit den vorigen wetiacb van haar oaderdanen dat zg ten minste één opanbare plechtigheid zal bgwonen zal kunnen veXTnlteo Men apreekt van een godadienatoefening in de open lacht Naar wg vernemen zeilen eenige jonge ontvangera voor eenigeu tgd aan eoramige inspecties der directe belastingen worden toegevoegd teti einde de schattingen van de buiirwanrde der buizen nit te voeren noodzakelgk voorde invoering der nieuwe wet op de Peraoneele beluting Jaap Eden is weder aan bet werk Le Vélo die hem zag traioen in het Winter Yélodrome te Pargs zegt dat als hg zoo doorgaat hg weldra zgn bewonderenswaardige volhoudende snelheid die hem den bgnaam van de locomotieff gesohonken heeft terug zal hebben gevonden De Hollandsche Cract epurtte misBchien nimmer zoo lang als nu en a les doet galoovao dat zoodra het zomerfieizoen geopend is Jaap edor een zeer gevreesde coucurrent zat zgn In het begin van Mei zal de diensttijd van dr W J Leyds den Transraalschen staatsaeeretaria zgn veratreken Over de kaneen die er voor zgne herkiezing bestaan laat De Yolkastem zich als volgt uit Voor zooveel een vooripelllDg aangaande den vermoedelgken uitslag gewaagd kan worden scbgnt bet waarschgnlgk dat dr Lejds eel kans heeft om te worden herkozen Oft choon geen geboren Transvaler heeft by uiettegenstaande zgn langdurige en voor veelvuldige en vinnige kritiek zoozeer vatbare loopbaan het vertrouwen verworven èn van vele burgers èn van vele Yolksraadsledeo onzer Republiek bovendien komt zgn herkiezinginovereenstemming met de neigingen onzer laodsvaders die niet gaarne vooral niet in moeielgke tgden welke deze Staat thans doorloopt reranderiug gebracht zien ia bet bestaande bekwame per soneet onzer hooge overheid doch in de stabiliteit hunner bewindslieden eeu waarborg zoeken voor het verhoogde prestige der Z A Repnbliek in het buitenland Neemt men ten stotte in aanmerking dat de ereiscbtu i amenwerkiug tosechen Staatspresident en Staatssecretaris op bevredigende wgze bereikt en behouden werd door Z HEd President Kruger en dr Leyds dan ontbreekt het voorzeker niet aan argumenten ten gunste van ooze voorspelling Intusecheu heeft het gerucht dat ditmaal de herkiezing van dr Lejda grooter oppositie nou vinden dan b v in 1891 het geval was bg menigeen geredetgk geloof gevonden omdat hetzelfde gerucht niemand minder dan ZËd Achtb hoofdreobter Kotzé als tegencaudiilaat Vjpor de betrekking van Staats secrelari i aauwgst 8 40 8 47 8 4 9 1 IC 7 26 T Si 7 89 7 46 7 SI S 8S GoudH Moordrecht Nieuwerlreik Okpelle Botterdua 4 SS i tS t E 6 S S 14 6 11 UoordieoU S il 19 Soud i ïl tM Qoi Aa ZeTeobuizsQ Moerkapelle RottgrdMD O pelle KioQverkflrk Bveamia als dr Leyds een geboren Transvaler beeft ook hoofdrccbter Kotzé niet enkel in zgo hoedanigheid van uerHten magistraat der Repabliek doch ook in menig andere capaciteit gewichtige diensten aan den lande bewezen Hoewel zgn candidatanr bg gelegenheid der vorige Presidentsverkiezing weinig aieun heeft gevonden beslaat er hoegenaamd geen raden voor de politieke tegenstanders van dr Lejds om thans niet hoofdrechter Kotzé als tegencandidaat hij de Staats secretaris nominatie op den voorgrond te schoiven eu is zelfs deze caudidatnur een stilzwygendo bolde aan de algemeen erkende verdiensten van dr Leyds £ n waar zal gezegd worden dat de niatgeboren Transvaler dr Lejds door zgn tegenstanders wil worden vervangen duor een andernietgeboren Transvaler hoofdrechter Kotzé daar kan de bonding der oppositie niet andersverklaard worden dan als het in de weegschaalleggen van hetgeen pleegt tg worden verstaanonder Kaapkolonische zienswijzen tegenover watbedoeld wordt met Hollandcr ienswyzeu Metandere woorden bg gebrek aan een geborenTransvaler die geschikt is om ditmaal totStaatssecretaris te worden gekozen zal de Yolksraad staan voor de keuze tusacheu een Hollander Transvaaisch en een KolouischTransvaalschcandidaat i Wat toewgding en opreciitB genegenheid jr gens de Z A Republiek aangaat daarin doet de eeue candidaat zeker niet voor den ander ouder en niemand zal er aan denken om hoofdrechter Kotzé op te zadelen met het Rhodesisue waarmee helaas zooveel koloniale Afrikaners besmet zgn evenmin als dr L jda uitsluitend veranitwoordelgk is voojr de instjnctieve neiging van het Hollander element om zich hg da Transvalere met bart eo ziel aan te sluiten Die zoo zgode zal echter de rype administratieve en politieke ervaring van dr Leyds niets anders dan zwaar moeten wegen bg den Yolkaraad vooral wanneer de hnidige landeomstandigheden worden inaaomerkinggeDomen Yrgdiigavond viel te Brnaael Op de Boulevard Botauique een telephoondraftd op detrolleykabel van de electriscbe traüi Het uiteinde van de afgebroken draad raakte tweepaarden die als door den bliksem gatroffeo neerstortten en de stroom verwekte heel watschade op bet centraal telephoonbureaO Ver scbitleode toestelleo werden beschadig eenigeleidingen onklaar eo de juffrouwe aop hetkantoor hebben flinke schokken gekre c Deteleph 000 dienst werd gestaakt totdat Ket coo tract was opgubeven Hoe bang men te Konstantinopel was voor een aanslag op den Sultan bleek utet alleen uit de voorzorgsmaatregelen doch bet sterkst wel nit het feit dat terwgl de Kalifa over zee uit JildizKiosk naar Stamboel ging om den mantel van den profeet te kussen de hdige ataatsiekoets langs den gewonen veg deu rit maakte door hovelingen voorafgegaan en gevolgd en geëscorteerd door troepen De gevdngenen in Amerika scbgoen bet zoo kwaad niet te hebben Het ia reeds gpnoeg bekend hoe de gevangenissen daar behalve haar doelmatige inrichting talrgke gemakken voor de gevangenen bieden 11 21 11 38 11 86 11 42 11 61 8 55 10 39 10 86 10 48 10 49 9 60 10 11 6 86 Oe bekeade New Yorksche operettendiva Lillian Russel trad op vetzoek van den geestfltjkc der gevansienis gedurende de go lsdienatopfeniog op Toen dit nieuws enige dagen te voren bekend was badden honderden zich tot den directeur der gevangenis gewend om ti egangskaarten en alle gangen waren opgehoopt met haar bewonderaars toen de zangeres ttralend van j ugdige schoonheid baar liederen zong Ëerat trad zg in de vrouwenafdeeling op waar velen in tra en uitbarstten bg het booren van haar sympathieke stem In de mannenafdeeling zong zij eeu Dankzeggingshymne en bgna had zg eenige operettenartu s toegegeven a s een zuur gezicht van den geestelgken baar daar niet van weer bonden bad Het meest werd zij in de jongensatdeeling toegejoicht Lillian verklaarde nog nimmer zulk een dankbaar pnbliek te hebben ontmoet en beloofde spoedig terug te komen en dan voor de jongelui eenige romanoen en aria s te zingen VERG4DËRIN6VANDEN6EH8ËNTERUD VRIJDAG 19 FEBRUARI 1897 I Slot De heer Yinrerliug tk geloof dat de heer Herman zich ften volle bewust is dat hg in het belang der gemeente handelt maar waarom de beer Hermati oitsloitend spreekt van konpers eu niet van v rkoopera pe aanvoer in 1875 en die in 1892 na het vaste aauvangsuur maakt toch zoo n aanmerkelgk verschil niet om te beweren dat de marki is vooruitgegaan was de markt vrg geweest dan geloof ik dat de aanvoer 1 3 grooter zou zgn geweest De heer Herman Ik kan nog zeer kort zgn ik wil evengoed als andere bèeren de belangen van de neriogdoeuden benartigeu maar men moet niet vergeten welk eeu vlucht op de dorpen ide winkels hebben genomen vergelgkt men jdit met 25 jaar terug dan moet i zeggen dat bet buiten wemelt van wagens die de aren bg de boeren brengen De Uteer DeroKsen Ik geloof niet dat de heer Mmau op de ho te is van den winkelstand i indien ng op S hoogte was Wu hij booren boe zg allenMe klBfi en b ben over de maVktea De betangieii van de neringdoenden zoowel als van d llpelbc dcrs moeten bibartigtl worden Ik elloof dat bet werkelgk natti en nooriig is daü de markt vrS I is il Deiheer van der SaMan Kwameil vroeger de Meren in de stad m hadden zg j fgebaddeld y dan gingen z inaar de win eU t noemaen zg dan hun 8 cjeteit m 1 De heer van Galen Toen laatst aoiheernn Herman en Prince op d markt vv en ocp inlichtingeo in te wiun A vroeg ik ben of i veel wyzer waren gewol cUn toch trok b tmgo iandacl t toen j ik die heeren met ei p ar i M oereu zag priitea d t het groentelQhoeren Waren I Dat dej beurs in Amsterdam en RofaItêrdnm op eep vast uur begint is een heel alldere za k dq ar zgn duizende artikelen De faoofdkwestie is dus koopen de kaaskooj ers wel zooveel en wat de marlit te Utrecbti aangaat geloot ik niet dat die zqo bloeit deze week waren er 9 wagens te Gouda 20 en te Bodegraven 40 En wat het te kenen op een adres aangaat door iemand en die later weder schrift dat hg er niet voor ia dan zou ik tegen zoo iemand zeggen je draait De heer Dessiog M de Y ik heb mg afgevraagd wat er gedaan moet worden om de belangen der ingezetenen te behartigeu en daarom heb ik bet voorstel van den heer van der Sandeo ondersteund later ben ik door andere personen tot andere gedachten gekomen en daarotn heb ik het advies der Commissie voorde strafverordeniugsn ondsrteekend maar er is een heele t d tusecben verloopeo voor dat bet behandeld werd en toen heb ik opnieuw een onderzoek ingesteld en ga ik met het voorstel van den heer van der Sanden mede De beer van der Sanden Hier is aangevoerd dat de markt te Bodegraven zou achteruitgaan bg bet bigven van bet vrge uur ik deal die vrees niet en wanneer de veehandelaars de markt hier niet meer zullen bezoeken is dit ook ten nadeele van de iugfzeteoen De heer Herman M de Y ik moet protesteeren togen de woorden door den heer van Galen tegen mg eu den heer Prince gesproken als zouden wg met een paar groentenboeren hebben gesprokei het waren wel degelgk kaasboeren ik dacht dat de heer van Galen meer parlementaire beschaving bezat om dergelgke woorden hier te spreken De hper van Golen De heer Herman doet rag vorwijtmgen en wordt boos er over maar ik beb niet de heeren Prince en Horman voor een kippenboer uitgemaakt 7 17 7 86 6 30 6 89 2 0 6 10 6 32 8 44 4 13 4 40 4 60 4 67 6 04 5 10 DEN 1 64 2 01 2 08 2 14 4 04 4 33 Utrecht 6 88 7 60 I 9 83 Woerden 6 3 8 11 üudewater 8 19 Qouda 8 18 9 84 10 10 De heer Dercksen Ik zon gaarne een ver zoek willen doen aan de strafoommiesie en wel dit dat de atrafeommissie voortaan geen advies meer geeft dan in het beUng van ds orde en da vuiligheid De Yoorzitter Ik zal jaw verzoek aan deCommissie overbrengen jMar kan den beerDercksen mededeelen dat iqWat advies hebbengevraagd en voorts dient een commiaaie vrg tebigven boe te bandeleo Het voofstel wordt daarop in stemmiog ge bracht eu verworpen met 10 tegen 7 st die der heeren van Galen JasÉtrs Dessing v d Sanden Dercksen Yingerlin en de Raadt Niets meer aan de onli zgnde wordt de vergadering gesloten BultenlandschiitOverztcht iedert Zaterdag eei loestand De voortmaakte is gestuit indbeden Zondag igeodheden kolonel amp zouden laten ing bet binnenland asfOs besl ot toen ezetten van enkele Op het eiland Kreta i i wyziging gekomen m dei gang dien kolonel Yasi door de eskaders der lieten de admiraals dar Yassos weten dat z beschieten iudiao bg in te trekken Kolone zich te bepalen t ot h strategische ponten ristensB opgernkt daarbg door te zun De Turk q effin uitval ma r te tfrekken To ionlen Agnia n le beslotui ae te voeren Van idekeot beflonne eni was aangezegd IjPili bevel lilrd n A ienèehetl va ten mek gri warei ïa geiostjji uit A rotirt Ut m m ntigf minntel mm Inmiddels waren de napr Eauea zg sch Grïeksche troepen gestei die Kanea bezet houden fvAren genoodzaakt tei nu o k twee forten haihden der Christene adiiiraala hun bedreigioj delifeede werd een b it vooraf den iCl mdtji luren c p te boudl nd ge lage Engelsche l iants iitsfhe oonogaboi Idie met ijneléniet f l ie wtjrdeiK veertij lmPot loeifj dooi de C ivallvbp Hijtapa we Ëged nje y gedürenife ivgf enT wnn de yjfh eji geadbokfa Em bencbtetiiKnllei ita ElurE pB eu vooral I Wi O A Mfiten indruk maken EenlpOogelflcbe qprlogBttodfrn loste bet Mrste sebotv 6p de ChrisIqueufJaiewch jrhrzetten tegen het wanbestuur van den Grootfu Turk De knal van dit schot zal naklinken in bet Engelsche Parlemet t Het kanon waaruit het gelost werd zal n vreeseiijk ilapen worden io handen van de leiders der oppositie Met het eerste schot dat tegen de Grieken en voor dó Turken wordt afgevuard vale bet kabinet Salisbury schreef de t Daily Chonicla nog slechts enkele dagen geleden En 1 neemt men die woorden niet a la lettre zeker ia het dat de houding van de regeering en de bevelen die zg admiraal Harris zond van grooten invloed zullen zgn voor Engeland Yrgdag werd lord Salisbury ontboden bg de koningin ofi Windsor eu onmiddellgk daarna werd sen zittiug vanden ministerraad gehouden waarin het bestuit werd genomen niet in te gaan op Duitachlaods blokkade voorstel Dit toont reeds hoevee indruk de volkswansch maakte op den ministwr president En nog grooter ia de indruk dien de RnssiBche krggstoerustingen op de Engeliebe regeeriug maken Oe haast dien Rusland toont om ei tooh vooral tgdig bg te zgn ala het Turkscbe rgk verdeeld zou moeten worden heeft Engeland doen zien welke gevaren de plotselinge verwikkeling in bet Oosten met zieh brengt De Economist wijst reeds op de mogelgkheid van een oorlog tusscben Rusland en Oostenrijk die voor geheel Europa noodlottig zou kunnen worden En om dit te vermijden wil Engeland alles doen is het tot alles bereid de Kreteuser quaeatie moet worden opgelost in welken zin dan ook In de Franscbe Kamer was de opkomst zeer gróót naar aanleiding van de interpellatie van Cochin over de gebeurtenissen in het Oosten 10 40 1 i 9 61 10 4 10 11 10 18 10 31 1 3 1 69 8 6 8 18 8 33 8 43 8 61 11 80 10 4 9 3 9 10 7 85 8 5 9 81 9 41 9 4 10 01 10 01 i m 10 34 1 45 8 26 6 47 1 66 8 09 9 01 10 34 9 88 10 64 9 36 8 88 8 41 9 49 11 10 46 IS 1 46 49 1M 4 Il l In het Eogelsche Lagerhuis stelde Lahouohere Toor de orde raQ werkzaambedeo te icboraea om de eaodaobt te vestigen op bet optreden der SageUche oorbgsicbepen tegen de Grieken op EretB Dit voorstel werd oodersteand docc Dillou en sir William Harcourt sprak eveneens ten gnnste er van het werd eehter verworpen met 243 tegen 125 stemmen In den Doitsoben Rpsdag werd bij de behandeling der begroeting van bniteolaudache sakea op een vraag van den heer Hasse door den minister Von Marchall eene verklaring ajgelegd Nadat hij het optreden van de Kaiserin Augosta voor Kanea bad medegedeeld meende bg o dit oogenblik slechts het volgende over de K eteoserqQaestio te konneq zeggen Dutachland beeft in het Ooaten geen by sondere belangen te behartigen toestemming en kan zich daarom des te beter eu zonder vo roordpeleu wgden aan z u grootscbe taak om naar zyn beste krachten mede te werken tot bet tjebood van den vrede Het herstel van orde en ros L op Kreta wordt bedreigd door de bonding van Griekenland die in atrgd is met bet volkenrecbt Toestem ming Det landing der Griekache troepen beeft een steeds erger wordende anarchie doen ontstaan Het s onze eerabe tsak aan dezen toestand 1 die werkelijk gevaar voor het behoud van deu J vrede oplevert met de krachtigste en afdoendste middelen een einde te maken Daardoor wordt tevins gelegenheid geachonkeu vpor het invoeren van een defiuitieven toestand bp Kreta en voor het bevredigen van de gerecht aardigde eiacben der Christelgke bevolking Zulk een oplossing ia zeer goed éogelijk zonder dat de integriteit vau het Surkaohe I Bijk wordt aangetast j Over dit gepeenscbappel doel vdrden op djt oogenbliH ooóerbandelipgèo gevoerd tusschen de luogendheden Zoodni de ftyd daar voor igekomon is zal de Bfgkskaó selier aan den iRyksdag over bet aandeel vani Puitscb Isn daarin nadere mededeetiugen dolan Wy voldj en het beat aan de eifrahen vanesu teoed begrepen bnmaniteit waneer w alle krachten uaspanoan ter voorkoming vanhet gevaar voor oorlog waardoor ov er grooteli daKeken nameloos onheil zou worden f eluiÉllt Langdd ge en levendige toejuicbin ye heeren Lieber van het ceulram Richtervad de vrytinnige volkaparty eu Marquardaeuvafl Ide nation l liberala party apraken bunvertroawen nit in de leiding dezer bnitenlandacbe aangelegenheid en betuigen de eenbeiilder partyen in alle vragen van buiteulandschepolitiek Oe Minister Von Marscball zeide nog op eene vraag van den heer Schmidts dal de verwachting dat Griekenland allü krachten zon iosplioneu om de ernstige woordbreuk tegenover de buitenlaudacbe acbuldeiachera goed te maken zich niet heeft bereatigd De Regeering zal evenals tot nog toe ook in deu vervolge voor de belangen der Griekache schuldeiacbers optreden Bet artikel der begrooting traetement van den minister werd hierop goedgekeurd Da Doitache Kykadag beeft de hehaudeliag van het voorstel der aociaal democraten tut wettelyke invoering van den achtuura werkdag en het daarop door het oentrumlid Hitze ingediende amendement tot invoering eener msximum arbeidswesk van 63 uren teneinde gebraeht Beiden waiden verworpen Metgr otc meatderbeid van stemmee is echter daaruaeeii voorstel van denzelfden heer Hitze nangeuomer tot bet bepalen van een mazimam arbeidsdag in voor de gezondheid schadelijke bedryvpo De tyding uit Manilla van de verovering van Silang door de Spaauscbe troopan i met groote geestdrift te Madrid vernomen en Wordt beschonwd als de voorbode van meer succes Silang dat in gewone tydeo 7500 inwonera telt was een sterke stelling van de opstaodeliagen in het Snngaygebergte £ r moeten no nog drie atellingen genomen worden Imos Noveleta en Gavite Viejo Het eerste beeft in gewone tyden 15 000 inwoners maar er liggen nu 30 000 goed gewapende opstBndeling n eo de inneming zal waarscliynlyk veel stryd kos ten Het vertrouwen in bet beleid van generaal Polavieja is echter door de jongste overwinning zeer gerezen De Braziliaansehe minister van Buitenland sshe zaken en de Franaeha gezant te Rio de Janeiro hebben een overeenkomst geteekeod betreffende het Braziliaanrch Gujaanschegrena gssobil waarby de president van den Zwitaerflohen Bond ala arbiter wordt aangenomen Te Londen maakt men zich ougernat over het nitblyven van berichten aangaande de expeditie naar Benin Men bad reeds voor drie dagen tyding van admiraal Kawson over den aanval op Beain verwacht Ds Londenscfae Economist c ergert zichterecht over air Chamberlain s hooding Donderdagavond in bet Lagerhuis by de mededeelingvan den Transvaalaeken aiseh tot schadevergoeding voor de moreele en de materieeleschade van Jameson s inval Zoodra de juistebewoordingen van dien eisch bekend znllenzgn moet hg ernstig overwogen worden maarzeker i niet bg voorbaat spot zooali deminister tich veroorlooiUe O In tegenspraak met telegrammen uit Waabington die gewagen van een nieuwe tactiek der tegeostandera van het Scheidatraotaat in deu Senaat om door eerivondig weg te bigven den Senaat onvoltallig te maken verneemt de Daily Chrpniclei uit Washington dat de bekrachtiging van bet ongewyzigde tractaat de volgeode week in den Senaat verwaeht kan worden President Creapo van Venezuela zou daartoe ala de eenige oplosaing van het geachil geadviseerd hebben NIEUWE mmiii VOOK DAMES en HEEHEIT A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beiirs van Amsterdam f 22 PEBRÜA HI Vrl rs s 99 98J 861 SC 86 Vi 23 63 as 997 i n 10 69 i S üoy 20 los t lOi 9 7l t 680 706 101 1 lil Uö H 9B slotkrs M i 8 23 J 6S i NEnaaiiNil OBrt NBd W S St dito ditot dito 4 dito dito ditu 3 HoNO ï Ojl Gtudlf 1881 88 i Italië ïaschrijving 1862 81 5 OoSTENH Qbt ia papier 1868 6 dito in zilver 1868 l ottTüOAL Obl met coupon 3 dito ticket 3 BusLANo Obl liiuueal 1894 1 dito Gecons 1880 4 dito bii Kotlis 1869 l I dito bj Hopo 1839 00 104 201 3011 703 88 ISSV 74 27 110 100 2061 231 102 62 = 4 i 15 99 8a a 79 1 18 io 7 looVj U91 1S4 11 100 60I 10e isf idito ia goud leeu 1883 6 ditb dito dito I 1884 6 Spanje Perp l schuM 1881 4 TüEKElj Gopr Couv ooö 1890 4 pee leening serie D Gec le niirg aorie C Zaïu A Bsp v ulil 189i 5 Meu Obl Bait Soil ISOl B Venezuela Obl 4onbep 1881 AMaTEaoAM Otiliifat ea 1896 3 EoTTBUDAM 9ted leen 1894 3 Ned N Afr Handelsv auud Arendati Tdb Mij Ceitilioatoa Dali MaatEohappij dit Arn Hvpotheekb pandbr 4 Oült Mij der Vorstonl aand a Gr Hypotheeltb pandbr S g Nederlaadflche bank aand Ned Handolmaalscli dito N W k Pao Hyp Ij pandbr ttott Hypotheekb pandbr SVj Utr Hypithookb dito 3 Ooari KR Uüst Houg bank aund EuaL Hypntbeekbauk pandb 4 j Amebika Equ t hypoth pandb 5 271 52 5 997 31 78V Maxw L G Fr L oü eert 6 Ned HoU IJ Spoorw Mij aand Mi tot Etpl V St Spw aan l Ned ud Spoonvegm aand Ned Zuid Afr Spm aaud 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTiLiE Sooorwl l881 8 A Bob 3 Zuid Ital Spivmy A H obl 8 Polen Warschau Woeuen aand 4 BusL Gr Buis Spw Mij obl 4 Baltischo duo aand Fastowa dito aand 5 Iwang Domiir dito aaud 5 Knrak Gh Azow p kap obl 4 dito dito oblig 4 131 AMEniK Cent Paf Sp Mij oM 6 Ohio k VoitU W pr C v aanil dito dito Win 9t I eler obl 7 Oenverïi Bio fir Sptn eert v a Illinnia Cüiitral obl in goud 4 Louiav Si Vaahvillfi Cort v aand Mexico N öpw Mij lo byp t 6 Mua Kansas r 4pot prof aand N York Ontasiofe West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif le hyp iu goud 5 i 7 ï St Paul Minn Manit obl 7 lijl Un Pao Hoofdlijn oblig 6 Tl dito dito Line Col le hyp 015 25J Canada Can South Cert v aand 44i 8 Ven C Balliv Na loh d c O 9 l Amaterd Omuibua Mij aand aoO Bottsrd TramwegMaats aand 208 l o Ned Stad Amsterdam aand 3 10Ë7 Stad Botterdam aan 3 10 Bklqie Stad Antwerpen 18 7 21 3 104i i Stad Rrusael 1886 2 lOS i UoNQ Thoias BeguUr Oeaellsoh 4 117 O08TENU Staatalreuing 1860 3 121 i g K K Oost B Cr 1880 3 l 86 Spanje Stad Idadrid 3 1868 8i Ned Ver Bai Hyp Spobl eert ll l BurgerlQke B and GEBOREN 20 Febr Alida loudera k de Korte eu J Heerkens 21 Johannes Gerardua ouders P J van Wyk ei C Melkert Cornelis ouders A Hornis eoi A Verweij Albertus ouders M C Jongeneel en È Verschot Maria Joanna ouders J Holliok en J Korenromp Hermanns loudeta CA Groenendal en J Teeuweu 22 Arie ouders W Verhlaauw en A Hol Arie oudersA Harreman en A vau der oel 23 Leeadert ouders L Terloaw en G van Eyk OVERLEDEN 22 Febr A H Vonk 49j VJEIUGHEID8WET De Borgemeeater vgo Oooda hreogt ia herinnering dst Tolgens attikel 27 der Vuiligbeidiwet door elk hoofd of bestnurder ran een bedryf waarin tien of meer peraonen plegeo werkzaam fes zgn of welku worden gedreven door een krachtwerktaig of waarin eich een oren bevindt keonia moet worden gegeven waar siob dat bedryf bevindt boereel personen daarin werkzaam z o welks drijfkracht wordt gebraikt eu wanneer de Terguaaiog krachtens de Kinderwet voor de oprichting is yerkregeo Goad den 23 Febrnari 1897 De Burgemeester roornoemd R L MARTENS AD ERTETÜÏTIEN Heden ontvingen wy het treurig bericht van het overlyden van onzen Zoon Broeder en Behuwdbroeder deu heer KLAAS JONKBEID te Hulberton Trm aal in den ouderdom van d8 jaar nalatende eeue vrouw en 3 jeugdige kindereu Gouda 15 Februari 1897 Wed C ViN SCHIJNDEL VAN EeUWBN liotUrd G vis DEK BDRCH JoNKimiD D VAM DEU BÜRCH Gouda A JONKHEID Az J JONKHEID SrAEBEnuusu Lmlen D EMEIS V öcniJNDEL K A EMEIS Faillissement Wed DË DEUGD Bjj beschikking van den EdelAchtbaren Heer Rechter Commissaris in het faillissement vau EVA viN VLIET weduwe W be Deuod broodbakster enz te Ztvenimizen dd 20 Februari 1897 is bepaald l dat de schuldvorderingen met de noodige bewijsstukken by den Curator moeten zyn ingediend vóór 13 MAART a 8 2 dat de Vergadering tot verificatie der schuldvorderingen zal plaats hebben op MAANDAG den 29 MAART 1897 des m te 12 uur in het Gerechtsgebouw aan het Haagache veer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM vin dee LOEFF Kleiweg 28 Gouda IEDERE PROEFNl MING leidt tot voortdurend grooter l esparlng m gereed voor het iiehruik beste fabn cast uitgebrand en gereed voor eratendingt voor ieder couBument dadelyk lu geiruik te nemen onovertrolïen hchtkracht laugste braudtyd en goed passen gegarandeerd Aangeboden a 4S cent per ttuhper domtjn f S SO Franco tegeu rembonra WILLI BUD Berlijn W 35 Wat iö da beste iiiwryTïiig tageu icJr Rheumatiek Lendenpynen kortom BÜ AnkerPainExpeller Wat hl M MI aan te wendeo tegen m Anfer Pain Expelier yat o stewla ie ieder hnisgeiiii tawort ftnkerPaln ExpellerT Pijis 50 oent 75 oeot ea fl 2i ia m k Voorhaoden in de meeatfe Apothoten m bij r A 8iohler Oo te Botterdain Te GOUDA bjj A WOLFF Markt AU4b eu DE LAAT en VAN SON apotheker Markt VAN Blommestein s Inkt is prOufonderVmclelijk de BESTE len volkomen ONSCHADELIJK APEUDOOHN HolüAND Onderg eteekende beveelt zich beleefd aan voor het VAK Gangen Flavonds enz Hoogachtmd A VAN VEEIN VrouweBteeg 233 OOUDA Koninlilijke Machinale Fal rlek DE HONIGBLOEM van II K van Schaik Go gevestigd te a Qravenhage Heppierttraai 29 eu li9a Haby de Regeutesaelaan vau Z M den KONtNG van BELGIË Indien gij hoeat ï l gebruikt do allerwege bekroonde en Wereldberoemde Snperior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en ƒ 1 verkrygbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Qouda E H vaN MILD Veeratal B 12G te Gouda A BÜDMAN Mooi drecht J C RATELAND Boeioop B V WIJK OudeuafrU KOLKMAN Waddinmien Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Ouame en gehe oie uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ëLFBEWAIUl G Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 galden Ieder dia aan de versohhkkelgke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt Jaariyks dnizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVer lagsM azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrij ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland B dte Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met l lrma bedrukt bij A BHINKMA ZN 4 GRATIS bekomt elk leur run dit bLid het met ile i voor zieker maar ook Tooriezonden hoogst belugrijke n nuttige boek DE vMEip m urn U n flohr Ttt enft biierkaart aiu Biohtcr B BoeUumdel te MAWA Botterdam