Goudsche Courant, woensdag 24 februari 1897

WESTHAVEN B 198 WESTHAVEI B 198 No T206 Donderdag 35 Februari 180 7 35ste Jaargang fioiBscHE mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Woensdag 24 Donderdag 25 en Vrijdag 26 dezer gedurende slechts deze 3 dagen van des morgens 9 tot des avonds 6 uur VERKOOPING van eene beperkte partij prachtige Voorjaar en Zomernianlels lles TTS zi pa ia a q a © liteite3 L 1 Aangezien de tijd der VERÜOOP kort en de voorraad beperkt l § zullen deze Mantels tegen ongelooflijk lage prijzen worden verkoebt De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 35 franco per post ƒ 1 70 AfaonderUjke Nommers V IJP CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst rvk 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd PDIKE ODDE SCHIEDAMMER Verkrijgbaar bij PEETERS Jz A 16 bewys Tan ohthoid i cachot en kurk steeds voorzien Tan den naam der Firma P HOPPE eouda Druk m A iBINKMAN fe ZOON Franz Andreas StedeHfk Makelaar BERLIN C beveelt zflne in MEI en APRIL plaat hebbende t erkoopingett van LEVENDE PLANTEN ter inzending aan 20 000 Mark Cautie bS het Stedelijk bestuur Geld en afrekening terstond PEMSCHE STOOMVEEVEEIJ IN Gfcemiscbe Wasscherij vm H OPPË HEIAlElt 19 Kruiskade BoUerdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speoialileit voor het stoomen en verren van Ue Heorenen Dame gatderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het aloom a van plnche mantels veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden ent worden naar de ieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriak n zju de piÖzen 25 gedaald To stoomen goederen als nieuw afleverbaar B 3 dagen te verven goederen in eene week TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 17t Gouda van 10 tot ö uur bekalve ZONDAGS en WOKNSDAGS voor middag Het Fotografisch Atelier STIIMO is dagelijks ook des ZONDAGS geopend 6 Albtimpor iretten met 2 Proeven t ï 50 X Het litste onschmdelykste en ee makkelykste poetsmiddcl voor BeereB en vooral dames en Kinderschoenwerk Is de Appretuur van C M MllHer Co B rlln Beuth Str l4 Menle eoel lJlV op naam en fabrieksmerk Virkrnbiv by Huren hXlleri In Hemwerk l l MHfiw tin W tinruHIuet b W SudiiniiM rsbu P VAN DER WAALS Fluweelen Singel 583 bji de Tiendeweg Gevraagd teg en 1 Maart een DAGMEID Adres Mej J IJPELAAR Westhaven WlfflS öKttóSSff ilËÏ GoUUlsN KRAEFELIEN HOLM S Quina Laroehe Staalhoudende auioa Laroehe is de meest krachtige en versterkende Klif A WIJN Aanbavolen door tal van binnenen buitenlandsehe GeneesheeroD Verkrygbaar in flessohen a 1 90 en ƒ 1 00 GIGAREnEN TEGEN ASTHHA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Ijder aan Asthma terstond verlichting In Ktni 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by Hoest en FerAoudfteiiï oplossend en verzachtend Pras per fleschje 20 Cent Kbaupblien HoLM Hodeveranciers Depot te Gouda bij den Heer A nTBEPE Apotheker en bij de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Wie zeker zijn wii de Echte Elkel CaCaO te ontvangen tesamengeeteid en na vele proüfnemingen in don 1 handel gekomen onder don naam des 1 uitvinders Dr Miohaelia vervaardigd op de beste machines m het wereldbe1 roemde étabblissemeut van Gebrf Stollwerck te Keulen eische J p n2iel2aelis Eikcl Cacao in vierkanten bussen Deze Eikol Cacao is met melk gekookt eraie aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een a 2 theel Is van t polder voor een kop Chocolate Als geneeskr obtige drank bij geval van diarrhee sleyhta met water te gebruiken Verkrijgbaar bij do voornuimsta H 1 Apothekers eni Vi Ko Vi Ko pHBumsjes I j TJM cTOÏÏÖ c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Neder land Julius Matlenklodt DEUEVEE Merk NiaHTOAP Amraterdam Kalveistxaat 103 VERGADER IIW op VIVIJDiG 26 FEBRUARI 1897 des avonds te 8 uur in de Zaal EÜNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN Allen die belang stellen in hel tot stand komen eener VKl lZl iMlGE KlESVEUEEiVlGII G v or den Gemeenteraad worden lol bijwoning dezer Vergfadering uilgfenoodig d A Or E12srT A i Vaststellingf Statuten en Huishoudelijk Regalement Oprichting der Vereenigingf De Gommiatie tot hêt ontwerpen van Statuten enHuiBhoudelijk Reglement Dr H IJSSEL DE SCHBPPIE J M NOOTHOVEN VAN GOOR P J BELLAART F HERMAN Fzn Mr M M SCHIM VAN DEB LOEFF Draai Orgel Duidelijk ieder stuk spelende OLYMPIA met 2 verwisselbare noten slechts 1 15 franco tegen vooruitbetaling per Rembours ƒ 1 25 per stuk Hieronder vermelden wy eenige der voorhanden zynde Muziekbladen Bg het Souper Wordt niet boos Siene laat my losi Tar Ra Ra Bom € 0 Margaretha 0 sch oone Natuur De arme Jonathan De arme Student Don Caesar Boccacio Zigeuner baron De laatste roos Norma Cavallena Rusticana verder vele andere bekende Liederen Dansen Opera s etc voorhaüden SB Losse Noten slechts 10 Ct per stuk Q SCnUBERT Go Amstcrdara Z Voorburgwal 258 rrooïSTZiETTZiïTcaFINALE UITVERKOOP SO Jo korting op Luxe Artikelen 50 o 25 op huishoadslijke ziiken ZS o Firma BëGEER Welter S ï Patent H Stoilen Du HiHi rriK IrnnWtt vmilUtl Mi Ir gItIP ritrlitiat p l or grwM JErfotg iS OrlUlflQ ertunien hit Anim zu w Man Uiift ishir unaere gtets acharfen H StttUen 1 iBlf m una Am Ir lo i n Oaarliandlmttn n n tmaar Plkkat irlt naliamHlmt auafiiniltl SS freMittam md Zeugnt e t afa md fmt BINNENLAND ÖODDA 24 Febraari 1897 Hek district Gtada is bg de laatste bescbikkiDf TSQ den min t b z voor do verkiezinfi raa leden der Tweede Kamer verdeeld in drie stemdistricten Het eerste stemdistrict omvat Het gedeelte dar gemeente ijelegen tasBchea de rivier deo IJssel en eene lyn loopende van de Mallagatalois midden daor de Turfsingelgraeht tot bg de brug over de Yeat over het water van het Yerloreokost van daar noordooBtwaarta midden door laatstgenoemd water het Nonnenwater da GoBwa traveraeereode midden door het water van ie Tarfmarkt eo daarna znidwaarts midden door het water vaa de Zengstraat het water fan de Jeruzalematraat en van de Spieriogstraat tot aan de kade vao het Nieotre Veeratal Tweede stcmdistriet Het gedeelte der gemeente gelegen ten oosten Tau eene l n loopeode tan den IJsael aan het ï ieawe Veerstal midden door het water van de Spietingstraat van de Jernzalemstraat en TKD de Zengstraat tot aan de brng by de Hoogstraat en van daar door het midden vao deu Kleiweg de Spoorwegitraat en het Draafpad in den polder Bloemendaal tot aia de graas der gemeente Waddiuzveen Derde stemdistrict Het gedeelte der gemeente gelegen ten westen noordweatea en znidweaten ran eene lyn loopenda door het midden van het Draaf pad in den polder Bloemendaal van de gre a der gemeente Waddinxveen znidwaarts door het midden van de Spoorwegatraat en den Kleiweg tot aan de brng bg de Hoogstraat eor van daar midden door het water van de Tarfmarkt de Gouwe traverieerende midden door het ï onnenwater en het water van het Yerlotenkoat naar de Tnrfsiagelgracht om vervolgens znidoostwaarts om te bnigen eo midden door de Turfai a gnl gracht te loopen tot aan den iJeset by de M allegata luis Het eerste atemdistrict is aangewezen als zetel voor het hoofdstembnrean De Soiree voor Kamermuziek gisterenavond gegeven door het Amsterdamseh strgkkwartet bestaande nit de heeren H Hammer Ie viool N Seifert 2e viool L H Ëisendorn Alt en N F Wedemeger Cello versebafte groot kunstgenot voaral aan hen die nog al wat muziekkeonia bezitten Yandasr misschien dat de zaal niet zoo bezet waa als anders Het is daidHl ik dat deze 4 FEUILLETON 1 In vertrouwen gecegd eenigen uwer vrienden plaatsen u reeds op de lijst van afvalligen die de publieke opinie brandmerkt met den naam van bekeerde Iflgitimiaten ffWy zallea er maar niet over twisten of die naam sne sohande of eene lofspraak is Wat de plannen betreft die men my toeschrijft ik heb geeue enkele reden om ze tegen te spreken want hetgeen onwaar isjvau daag kan morgen waar zyo Wat I zoudt gy met het gezag van uw naam een goddeloos en revolutionair gouvernement willen sleu nen 1 Zondt gq den eed van trouw kunnen zweren aan een dynastie die zioh wederrechtelijk van het gezag heeft meester gemaakt Wat duivel nicht gij hebt van daag de Quotidienne gelezen Ik herken bet hoofdartikel Pas op oom pas op riep freule de Pratenros hooi over de spottende woorden waarmede de oude edelman zioh vroolijk over haar maakte Oy zoudt berouw kunnen hebhen dat gg Bchandolyk een party verraden hadt die in ons geslacht steeds sulk een steun heeft gevonden Ik voorspel u eu gy zult het zieu dat voor het einde van dit jaar onze wettige vorst wedar den troon van Hendrik lY zal bestijgen ftlk zal er my niet tegen verzetten zeide d narkiaa op geadkartigen ttoa maar ik wist olat heeren goed gestudeerd hebben met elkander om zulke meesterwerken te veitolkeo Dit was dan ook byzonder goed merkbaar In het tweede kwartet dat gespeeld werd waren voor het pnbliek vele genietbare paasages Daar kwam de muziek van Beethoven in al hare breedheid en diepte van gevoel tot haar recht Het kwam ons voor dat wij weleena een nug mooiere cel hebben gehoord dan die door deo heer Wedemeyer werd benpeeld De Ie Yiuol klonk daarentegen byzocder helder en klaukryk Al was het auditoriam dezen keer niet groot er werd mei byzqudere oplettendheid gelaisterd ea het applaoi dat den knnsteoaara ten deel viel was meer dan verdiend De beer dr J Prince arts thans assistent in het Wilbelmioa Gastbots te Amsterdam is benoemd tot 2a geneesheer te Hoorn Naar wg vernemen zal het hooger beroep van ds Hoeveaa tegen de bekende oitipraken van bet classicaal bestour van Gouda en het provinciaal kerkbestuur van Z H eerst doer de synodale commissie in hare eerstvolgende vergadering in Mei behandeld worden Zoolang dit college geen uitspraak gedaan heeft zal ds H zelf niet doopen om de zaken Jiiet ingewikkelder t maken dan ze reeds tgn want men kan er zéker van ya dat er weer eene nieuwe schorsing voor de deur stond indien da H op zyne wgze doopte Zondag 11 werd de doopabedieniug met gebruikmaking der onde formule verricht door dr Pool pred te Haastrecht Door den inspecteur dar directe belastingen te Gonda en het college van zetters in de gemeente BergAmbacbt zgn als deskundigen voor de opneming van de waarde van het menbilair ten dienste der persoueele belasting aangewezen de heeren J H Faaij en M Biunendyk te Gouda Men meldt ons uit Woerden Door den heer F Yermeuleo scheepmaker alhier is een vindtiig bedacht wel de vermelding waard Hy beeft een acbroefdok vervaardigd om van achteren aan een achroefboot de noodige herstelling te verricbtien H t dok bestaat uit eeu gzeren bak die achter om de boot heec wordt gebracht daarna dicht gemaakt met werk of moi vervolgens leeggepompt xoodat ds boot ongeveer meter wordt gelicht en io dien bak het noodige werk kanfgeschieden Het groote voordeel jg dat nint zooaU tot dusverre dn bont in h f aioht dat gy zoo knap waart in het voorspellou van de toekomst Daar behoeft men zon knap o st voor te zijn mijnheer Zijt gij dun blind voor hetgeen rondom 009 gebeurt Geloof aan t geen ik zeg oom or zyn groote diagen op handen Deze streek is een brandatapel en slechts één vonk is er noodig om hem vuur te doen vatten Die vonk zal niet vallen nicht de chouans hebben afgedaan Er is geen sprake vaa chouans maar van een grooteo oorlog een nationalen knjv zooata die welke veertig jaar geleden de geheele bevolking van bet westen te Savenay samenbracht ifËQ die is er gebleven Dwaze ver taehtingen zgn dat en niet anders Waar zijn de aanvoerders Noem my mannen als Lescure Bonchamp Charette Eibée i Wij zullen wet wat beters hebben riep freule de Pratenros opgewoodcD nit Binnen weinige dagen is de hertogin van Berry in Bretague Bij die onverwachte tijdini zag de markies reanna zijne nicht verbaasd aau Hij bleef eenige oogenblikken sprakeloos Tnen riep hy medelijdend uil ff Arme vrouw I als het waar ia wat gij zegt is ztj diep te beklagen Want geloof me die afgoderij voor het koningschap bestaat niat meer in Tranknjk De tijd van die blinde toewijding is voorby wees daar zeker van Ala men het volk thana te wapen roept wil het weten niet voor wien maar vdor wat het sterven zal Dus zult gy niet met ons lyn vroeg freule de Fratenroa j fïk zal tan aioata niet tegen u zyo sprak de water liggende van voren werd bezwaard mot ballast en dan van aehter opgelicht zoodat zg veel te l den had en ook dat de boot niet op eene helling behoeft te worden gehaald H M de Koningin Regentes heeft het Bs Beherrnvrouwicbap van het te Dordrecht te bonden 24e Nederlandsch Taal en Letterkiodig Congres welwillend aanvaard Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Reenwyk de heer C J Warnera cand te Leiden De provinciale Staten van Noord Holland kozen tot lid der ISerste Kamer dun hper D Laan koopman e Wormerveer roet 31 van de 62 uitgebrachte etemmeu Mr N G Pierson verkreeg er 30 Het Centiómc achryit i Hier ter etede Arasterdam verachynen drie goedkoop liberale of radicale volkadagbladen die in voortdurende conciirreutie met elkaar leven en bun uiterste best doen om hun aapsrioriteit onder het volk te handhaven Onlangs i er nog een vierde bygekomeo hetwelk zoo goedkoop is dat zelfs de winkeliers die tegenwoordig op een haU pond boter vgi pond worst toegeven w go h hoogte van kunnen krygea Zoo iets verhoogt niet weinig de spanning onder het courauten lezend publiek en dit gewend zich zachtjee aan aan het denkbeeld dat er niets plezieriger en voordeeliger is dan bet lezen van een half dozyn goedkoope velksbladen Wie aldna met zyn tgd meegaat krygt alles voor niemendal Koopt men boter dan krygt men worst toe een lostag van onde Leidsche kaa geeft meteen een flinke bezending galanrerieën £ o zoo gaat men ook al courantenlezend voor niemendal naar mnziekoitvoeringeu en naar kunatavonden men trekt fameuse sommen ut de lolery men krijgt stapels cadeaux in speelgoederen men verz tkert voor niemendal zijn leven tegen oogelukkeu en nu zyn wy goed ingelicht zal er eerstdaags voor de abonné a van een onzer volksbladen gelegenheid zyu om zich gratis door deo dokter te laten cureeren ofwel indien deze niet elaa$it zich plechtig te laten begraven aan dit laat e zon dan de voorwaarde worden verbonden dat de lykatatie moet worden voorafgegaan door een banierdrager met het exsmplaar van het geaahte orgaan waarvan de overledene eeu trouw lezer was Als dit niet trekt trekt niemendal markies zichtbaar iq rorlegenheid g braoht door dio vraaK Och riep de oude dame uit zonder zioh de moeite te geven bare minaohting te verbergen vu jr aw huirclijk waart ij moedigar en getroutver aanuwe beginselen althana Die aarzeling uwer en uw naam onwaardig is gemakkelyk Ie begrijpen z ia aan don invloed van mevrouw Treanna toe tesofcnjven it at ontken ik niet antwoordde de oude edelman f ik heb een onbepaald vartrouwen in hi t gezond verstand en het doorzicht van de markiezin Maar van mijne vrouw gesprokon voegde hy er bij met het kenoelyk doel om vau onderwerp te rerandere daar dit reinig naar zijn zin was weet gij wel nicht dat zg nog een afkeer van u krijgen zal hoe Haf on goed zij ook wezen mogo Inderdaad vroeg hMisabeth onbeschaamd m in welk opzicht heb ik de markiezin beleedigd De ondo freule sprak die woorden uit op dien langzamen gemoedelij ken toon die geheel eo ai paste bij hare spottende bedoeling Ia welk opzicht riep da Treanna uit op zijn stoel heen en weder si huivende denkt gy bijgeval dat de twintig jaar die gij meer telt dan lij en op zijne beurt sprak hij met nadruk dat versobil in leeftijd nit u het recht geven om eene soort van toezicht op haar Ie houden en haar boete op te leggen f irZeker zinspeelt gij op hetgeen gisteren is voorgevalleo oom maar als ik mij niet bedrieg hebt gg zelf vrji duidelijk uwe afkeuring te kennen gegeven over dat rijtoertje der marklezm jrMiasohian had ik geen ongelgk htroau Trsaona Als een niet belangrgke overwinning voor het Hollandse element in de Z A Republiek meldt men ons dat bij de jongste vergadering aldaar gebonden verkieaingen voor ledan van den Tweaden Yolkaroad zoowel te Johaoneiburg aU te Barbnrton dos in da beide centra der myaiadnstrie personen gekozen zyn van Nederlaodsche afkomst Johanousharg vaardigde nameiyR den heer A J Dieperittk at en Barberton dan beer Da Witt Hamer gewezen mya commissaris aldaar Het dagelyksoh bestuur vttn den Aotidienstvervaogingbond beeft by eone circulaire aan de afdeeliog en aan al de vooiatandera van persooniykeo dienstplicht kennis gegeven dat het eene reorgauiaatie en een krachtig nptredan vaa den Bond uoodzakelyk acht om bg de nieuwe periode van wetgeving die van zelf ait de kieswet geboren wordt zorg te dragen dat belangryke looiale hervorming die aan de orde zullen zyn de zorg van s lands weerbaarheid niet naar aebtereo dringen Het bestuur van den Bood is overtuigd dat de groote meerderheid van het volk prya it U op bet behoad van Kederlaiiü s onafhankeiykheid mits by de vorming van een bruikbaar nationaal leger de grootst mogelijke zainigbeid worde betracht en de dienstplicht gelgk xg Toor ieder Naderlaudtr Wy namen nit De Tgd over den takit aeait oude keur waarby in de gemeente Rotterdaa was verboden by nacht te ar beiden io bakkergeo De schryver in bedoeld blad maande daaruit het bewgs te mogen patten dat afschaffing van nachtarbeid mogdgk is waartegen da Ned Bakk Ct opmerkt dat de toestanden io het maatschappelgk leren wel een weinig gewyzigd zgn Ook maakt dit vakblad er opmerkzaam op dal dit des oaohla niet bakken elechis bstrof den Zuterdagnaebt Gedurende dien nacht was er niemand in de bakkery aanwezig die een eventueel ontstaan van brand teratond zon opmarken vandaar de bepaliag dat geen vuur in den ovenaanwesig mocht zyn gediirende dien nacht Later is deze van gemeentewege ingestelde varordering ook door de assurantie maatsohappgsn overgenomen zoodat te Amnterdam voor brand in bakkergen plaats hebbende tuaschsn G uur Zaterdi aavooda en ü nnr Zondagsochtsnds geen vergoeding werd uitgekeerd In bet jaar 1889 werd door de bemoeiiognn ran de B C de laatste ansuraotre maatschappg nl die van Dö Jong Co alhier overgehaald die onbiliyke conditie te latsn varen argeloos in d n strik vallende dien Ie oude juffrouw hem gespannen had Het kwam dtin ook niet te pas om uitstapjes op de heide te gaan doen en avonturen te gaan zoeken Maar bovendien nicht ging hy voort plotseling bemerksade dat hg op een verkeerden weg was myn ongenoegen sproot voort uit ongerustheid en het uwe mJb waaruit sproot dat voort F Uit wsngunst by den duivel uit wangunst aioht Welke oude juffrouw vao veertig jaar zou zulk een tocht durven ondernemeQ als zy sieh niet bespottelijk wilda maken sMon doet dwaasheden op eiken leeftijd mijahser antwoordde Klisabeth scherp en in dit opzicht ken ik iemand die moer dan ik het recht verloren koeft om ze een ander kwalijk te nemen Wat met andere woorden wil zeggen riep de lucdedelman uit van zijn stoel opspringende dat de markies Tresnna een oude dwaas is omdat b mejuffrouw de Ouénéheutt heeft getrouwd terwyl hij mejuffrouw de Pratenros kon krygen Och glimlach maar zoo minaahtend niet waet dat is uwe gedachte niet waar Ais ik mij veroorloofd heb in myn hart nw huwelyk af te keuren fZoo zoo bekeat gy dan eindelgk viel de markies baar in de rede terwyl bjj ie het midden der kamer staan blsef Het waa waarlijk niet omdat ik eenige neiging of hoe aal ik het anders noemen gevoelde Ja wel t riep de markies met een spottend lachje i ti gy wilt het nu op iets anders gooien Denktgy dat ik ooit geloofd hebt dat g verliefd op mo waart P fftrÜ tfwlgi