Goudsche Courant, donderdag 25 februari 1897

L G DE LANG MARKT 97 STORY CLARK S waraldberoemde AMERIK OHGELS Hoogste Bekroning Woraldtentoonst Chicago SMITH W0KGEm WEm AHËR 0B6 Go Ondanks da grapjes van Chamberlain en de spottende opmerkingen der Engelsche pers over den eisch tot achadelooastelliog van de ZoidafrikaauBcha Republiek is het thans zeker dat aan dien eiaeh zal worden voldaan De Standard meldt dat Rhodes en Alfred Beit zich bereid verklaard hebben de schadeloosstelling te betalen indien het bedrag dat der werkeiyk geleden schade niet overtreft Waarscbynlyk heeft de Engelsche regeering onder den indruk der verktiiriogen van Rhodes voor de parlementaire enquête commissie dte geen twyfel aan zyn schold overlaten eenige pressie geoefend op het bestuur der Chartered Company Eu deze hveii den wissel aan Rhodes geëadosseerd die als pariiculier persoou moet boeten voor de zoaden door hem a s directeur der Chartered begaan Het doel van dage bonding is duidelyk De Chartered mag niet in het geding worden betrokken En Rhodes tracht de maatscbappy zooveel mogelyk te ontlasten Hy heeft de zaak op toow gazet niet de Chartered En de schade zulleb hy en zyn vriend Beit veri oeden zonder dat do maatschappij daarvoor b hoeft te worden aanges roken Da wyze waarop de Standard c het beticht mededeelt doet vermoeden dat de beide groote mannen aU echte koopini nog wel beproeven zullen of er niet wat af te dingen valt Het scbynt dat zy zonder Irinaactie niet bereid zyn van een miliioen te schaiden De verovering der sterkte Silaog op de Philippyoen provincie Cavite schynt werkeiyk een belangryke overwinning van de Spanjaarden op de opqtiindeliugen geweest te lya Nadat de stryd met artillerievuur geopend was bpstormden de Spaansehe colonnes onder generaals Lachambre en Marina de maren De Spaansehe jagers namen ten bergrug lieten zich aao den steileo kant daarvan Uugs touwen naar beneden zakken en vielen de rebelten onverwachts op bet l f Deze vluchtten na groote vi rliezen geleden te hebben in de richting van Ymu dat nu het laatste toevloahtsoord van den opstand heet Te ManjUa luidden da kbkkon en werd feest gevierd over de zegepraal Er snenveldea eenige Spanjaarden onder wie kolonel Albert die zich door groote dapperheid onderscheiden had Vooral verheugt men zich over de tronw der inland ïebe tr oepan dïe de proef glauaryk doorstaan hebbeu Vao den kruiser sLezot werd herhaaldelyk vuur gegeven dat groote verliezen aan de opstandelingen berokkende De colonnes trekken thans na de genomen stellingen versterkt eu bezet te hebben met artillerie taar het nootdelijk gedeelte van Cavite op Madridsehe bladen spreken vao Carliatische verschynseleo In de Baskiscbe provinciën en iu Navarra De Garlisten schynen zich uit België wapenen te hebbeu verschaft en exerceeren druk Naar het heet neemt de Regeering omvangryke maatregelen nl loochenen Carlistischa bladen dat ban party iets voor beeft Het nieuwe Portogee cbe Kabinet beeft zyu ferkiezingsprogram uitgevaardigd Het bevat hoofdzakelijk fiuaocieeie hervormiogen als varmindering der uitgaven een beter beheer over de inkomsten van deu Staat herstel van het krediet van het land McKioley beeft tot gezant der Vereenigde Staten te Londeu in de plaats van den heer Bayard benoemd kolonel John Hay die indertyd particulier secretaris van president Lincoln is geweest en daarna zaakgelastigde te Parijs Weenen en Madrid Kolonel Hay staat ook als3letterkandig6 hoog aangeschreven o a heeft hy eeu biographia van Lincoln uitge 5 99V 83 8 zy die beweren en de correspondeut der Time te New York is een van dezen dathet arbitrageverdrag van Amerika met Engelanduu 1 morsdood is bedoelden dat het Congres hetwelk nog enkele dagen te leven heeft er zicbniet meer mede zat inlaten De hoop ia op dennieuwen senaat gevestigd Eu de verklaringvaa Sherman lezende die hy Zondag heeftopenbaar doea maken moet men erkennt n dater zelfs eenige goede grond voor de vervnlliogder verwachtingen bestaat Sherman de aanstaande opvolger van Oiney ala staatssecretarisder Uuie heeft verklaard dat hy niettwyfeldeaan de ratificatie na den 5en Maart Wy hebben nu reeds de vereischte twee derden der stemmen maar io de geheime zitting hebbeozelf eenige der sterkste voorstanders van het tractaat tïeatemd voor verdagiog der besliasing Gedurende zes weken hab ik nauwkeurig dehouding van verschillende leden nagegaan aodaaruit leid ik at dat de ratificatie ten slottezal geschieden In de te wachten buiteugewooa zittiog heeft de senaat den eersten tydalle geltfienheid om over de internationaleregaliog te discua tieeren Het verdrag zou unr ieds bekrachtigd zijn iodinn president Cleveland meer dan een ha diol vrienden had ondejrde senatoren I Met andere woorden uit partyachap keejt de senaat gedraald met eaa bealoit dat men ns reeds zoo kunneo nemen ate men aan bet bewind van Cleveland oiet de eer van het tdt stand brengeu der zoo belangryke scbeidarechteriyke regeling misgunde Met Shermab moetao da vrieodeo der arbitrage fio ma r goadao moed faoodeo al zal t bon wellicht l 13 AangevaogeD 1 October WlDterdleDSt 1896 901JD4 S0TTEKDAM 12 26 1 8 60 8 67 4 60 1 M II M 12 8 V 6 4 H 4 6 11 18 66 1 6 4 8 4 15 6 80 BOTTERDA M G O B D A 10 1 11 60 12 27 1 10 1 44 Directe Spoorwegv rblndingen net 9 10 9 36 10 17 7 86 6 90 8 80 9 40 9 66 10 87 6 17 6 61 7 86 8 6 17 6 27 6 84 6 41 6 47 HAAG GOUDA S6V ADV BRTENTIEN 5 40 12 08 12 47 7 10 7 46 8 18 91 GOUDA DEN HAAG ZoetennearZegnasril Voorburg Getrouwd S F van DIS KLEIN en M J A BROUWER die mede namens wederzydscho familie hun nen hartelgken dank betuigen voor de belangstelling by hun hnweiyk ondervonden Oouda 1 23 Febr 1897 ge 6 46 7 20 7 43 8 60 9 19 9 4610 1111 8518 2 1 86 2 44 8 40 4 10 4 88 6 82 6 187 18 7 61 9 28 9 68 rb 6 6 10 17 1 41 4 89 6 18 84 egw6 10 82 1 66 4 88 6 80 9 48 M 6 17 10 48 2 06 6 04 S 8 9 69 ida 6 28 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 6412 0618 62 2 17 8 14 4 08 4 885 16 5J 2 6 607 488 8810 1010 28 S tï SSlSÏÏÏVm6 u ïr i i2 8 47 6 88 64 n 7 0 7 82 8 64 64 1 81U0 Hage Voorb Zegw6 Zo Gouda DTKECHT OODdA ütreolit 6 88 7 60 88 10 16 10 88 11 88 lS 2 l Woerden 6 68 8 11 10 88 11 66 12 24 t Oudewater 8 19 0 46 j 2 12 4 17 6 26 6 62 6 22 6 89 7 60 8 81 9 2210 88 11 11 4 H 8 1 9 18 10 7 10 4S 12 11 46 18 46 1 10 60 U DA UTRECHT Qosda 6 S0 6 87 7 12 7 66 8 81 9 83 9 68 10 19 10 67 18 66 8 80 Oudew 6 46 6 64 int i 11 14 2 87 Woardan 6 68 7 8 8 12 t 11 82 2 46 8 17 4 41 6 6 6 66 8 81 10 17 10 8 1 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 18 6 7 89 9 4 11 07 j Woerden VtrMht 6 18 i 7 42 8 28 $ 9 64 Naar imeterdam f Stopt Woonidag GOUD A A USTEtDAU Gouda 6 87 8 81 9 12 10 87 12 10 4 11 Ï JO Inataidam G Bt 8 14 9 27 10 66 1 8 1 18 Ut tttt ta Nootdorp IiaidiehBndam ra Bla iwijk Kndiwag u Hekaadarp 10 6111 46 1 87 8 0 AHSTIKDAK GOVDAAmiterdam 0 Su 7 1 8 16 9 10 42 4 Souda t H 14 10 10 aill a M Uat ta Stttla Bdd U ai ami BWat alM op 4i lU Staten Generaal 2 Cawbii Zittiog van DÏQBdag 23 Febroari r üet debat is voortgezet over de wyzigiag der gemeeotewet tot Bplitsiog det gemeenten boven de 15 000 zielen voor de raadsverkiezingen ia kieBiliatrictea met een amendement Tan de heereu Goekoop c b om die sptitsiog te voorkomen met een amendament van den beer Bastert om eplitsiag alleen te bepalen voor Amsterdam Rotterdam en sGravenhage eil met een amendement van den bet r Rink om alleen AmsteTdam Rotterdam sGravenhage en Utrecbt te splitsen Het regeeringBvooratel werd bestreden door den beer Dracker en verdedigd door de beeren Yan Gennep en Lohman Zonder stemming zijn aangenomen de wetsontwerpen tot wyziging der Provinciale kieedistrieten en de Proviaciale wet de vorige week behandeld By bet voortgezet debat over het ontwerp tot wyzigiDg der gemeentewet verdedigde Minitter van Honten onder de splitsiag der gemeenten voor raadsverkiezingen in verband met de wyziging der prov kiesdistricten Amend Goekoop geen splitsing der gemeenten erd verworpen met 58 tngen 32 stemmen Amend Bastert alleen BpUtsing Amsterdam Rotterdam en s Gravenbage verworpen met 57 tegen 34 stemmen Amend Rink alteen splitsing Amsterdam Rotterdam b Gravenbage en Ulrecbt verworpen met 54 tegen 37 stemmen Regeer ingsartikel 2 spiitsing gemeenten boven 15 000 zielen werd goedgt kenrd Art 1 3 en 5 9 werden verfolgens aangenomen Over het door den heer Heemskerk op art 4 voorgestelde amendement strekkende om de Gemeenteraadsverkiezing op den eersten Dio dag in Jnli te stellen itaakten de stemmen 45 tegsn 45 Dit amendement komt htdeo in herstemming Naar de L C verneemt z o geen termen gevonden om den ooatroleur der Stadsbank van Leeniog te Leiden in arrest te houden zoodat by weder op vr e voeten ia gesteid Men meldt uit Vleuten aan de N R Ot Door de dniaternis misleid ia Maandagavond een grondwerker niet ver van het kasteel De Haar verdronken Hy waa senige oren te voren ait Vianen aangekomen eo laat daar naar mon zegt eene weduwe mut zeven kinderen na De minister Bergsma werd gisierenochtend naar zyn deEiartement gaande ter hoogte van het Manritshoia lastig gevallen door een persoon die in beschonken toestand scheen te verkeeren en den minister op dringenden toon iets vroeg De heer Bergsma wilde doorloopen maar de man trad bem in den weg Een Tflks veld wachter die er passeerde nam deu persoon hierop in arrest en bracht hem naar ket gebonw der rechtbank van waar by naar het politiebureao werd vervoerd De man gaf op te Delft te wonen en naar den Haag gekomen te zyn om werk teeoeken Id den ouderdom van 82 jaar is te Bertyn overleden de beroemde wiskundige Karl Weierstraas jaren lang professor in de wiskunde aan de Beriynacbe nniversiteit Eerst studeerde by in de rechten later in de wisen natuurkunde en in 1864 werd hij hooRieeraar te Berlyo Weieratrass was een der grootste wiskanstenaars van den tegenwoordigen tyd Vaak gingen autoriteiten in dat vak naar Berlyo om met hem over wiskundige onderwerpen te spreken Nog in t vorige jaar begon hy een werk dat by in 1850 geschreven bad tnaar waarvan het handschrift verloren gegaan wa opnienw 8 40 8 47 8 64 9 1 9 10 7 86 7 88 7 89 7 46 7 66 Qtiuds 6 Maordreoht Nieaweikerk OapeUe ïetterdvn 1 BotterduB Oapelle JTieuwerbrk Moordrecht aonda 6 68 6 8 6 11 6 1 6 26 4 66 6 14 6 81 6 27 ZerenhuiMn Moerkapelle 13 40 18 61 1 06 11 80 11 41 11 66 2M 7 48 8 47 LZ 7 68 8 6g V 8 07 9 08 Blondin de beroemdste van alle koorddansers vooral befaamd om het teit dat hij op het gespannen koori over de Niftgara waiervallfi tl gewandeld is Maandag zgn natnorlijkeu dood gfsterven te EflÜng Hij was in 1824 geboren Ëen aardig denkbeeld Een leersar in bet Eogelach aan een Frnn che school te Draguignao heeft een aardig manier bedacht om de studie van het EngeUch voor zijne leerlingen aantrekkelijker te maken H heefc aan een kennis die les f eett aan een Ëngelscbe school gevraagd hem de namen op te geven van jongens die Pransch willen leeren en ileze in correfpoodeutie gebracht met eenige z ner leerlingen De Fransche en de Engelsche jon gen 3 hebben nn ieder een correspondent wieo zy twee brieven per maand schryven een ia hnn eigen taal een in de taal van ban correspondent Ds jongens bebbeD in deze briefwisseling bet grootste pleizier en oit ban vordering in de vreemde taal blykt boe goed de maatregel werkt En DO h elt de heer Stead van deRetieow of Reviews bet denkbeeld opgenomen en zal mydewerkeo tot de verwezenlgking door bet overal waar Engelsch gesproken wordt teverbrfideu en de auuen op te nemen vanjougeHedeo die met vreemdeLiogén zonden willen correspondeeren Dezer dagen hebben eenige poÜtie beambten zich in bargerkleerea naar eene eociëtfit te Amsterdam begeven Zij lieten zich aarieo afgeven betaaldeu contributie en warden voorloopig als Hd aangenomen Den volgenden morgen vericheen echter bg hen de bode vao de sociëteit om de voornamen der heeren te vragen daar z wel voorloopig lid waren maar er toch nog ledenvergadering moest zgo om over bun aanneming te stemmen Weer een dag later ontving nu elk der heeren een brief waarin bet bestanr der aociëteit tot zyn leedwezen moest mededeelea dat de heeren wireo gedeballoteerd en de eer bad de vooraitbetaalde contribntie terog Ie zesden Steinitz is overleden in het krankzinnigengesticht te MoskoD wpar hy sedert enkele weken werd verplaegd Hy werd den I8en Mei 1837 te Praag geboren en gold reeds als knaap voor den besten schaakspeler van zgn vaderstad Hy ontving echter zyn eigenlyke opleiding in heïi edele spel eerst by Hamppe te Weenen waarheen hy in 1858 was gegaan als student in de wiskundp In den grooten internationalen wedstryd te Londen met AoderHsen Paulsen e a in 1862 won by den zesden laateten prys waarop hy besloot zich geheel aan het schaakspel te wyden lu 1865 won hy op bet coogreste Dablio den eersten prys een jaar later versloeg bij Anderason met acht gewonnen partijen tegen zes In het Parysebe lournooi in 1867 behaalde hy den tweeden pryi te Weeneo in 1870 eveneens Twee jaren later versloeg hij zyn tegenstanders schitterend Ie Londen niet alleen behaalde by den eersten irys maar hy verloor geen enkele paity Het volgend jaar verwierf by te WeaneET den keizerprya en na Blackbnrne te hebben o erwonnen nam hij geruimen tyd niet meer aan wedstryden deel Wel woonde by verschillende kampen by els redaotenr van The Field waarvan hy de schaakrabiek bestuurde De vele overwinningen van Zuckertort waaronder één op bemzelve in 1883 te Londen vanrden Stelnitz aan zyn onden roem te handhaven Na vele oDderhandeliogeo kwam een wedstryd met Znokerfort om bet wereldkampioenschap tot stand die in 1886 in de Vereenigde Staten plaats had en met de overwinning van Steinitz eindigde Van de twintig partyen wun hy er tien eo maakte vyf remise de laatste jaren verminderde iyn wyze van spelen zeer en tan slotte werd hem de kroon van het ho ifd gerokt door zyn jeagdigeu mededinger Laaker GOUDA 11 21 U IJ 12 18 11 28 K 11 86 11 42 11 61 82 12 9 81 9 61 10 89 10 8 10 48 10 49 8 66 10 06 10 16 10 27 i Ol 8 18 8 26 4 67 6 08 6 80 10 17 U 7 61 8 66 9 60 10 11 Hace Nanwelyks zyn de yaongalukken in den Sont en de Belten opgehooden of er worden ongelnkken vermeld door mist veroorzaakt Twee botsingen hebben plaats gebad Do Deensche stoomboot SÖQderjillandc liep in den dikken mist s morgens om zeven uar op een kleinen Zweadschen schoener de Anna 01i e c die voor anker lag in den Sont De bemanning van den schoener bad een onbegrypelyke zorgeloosheid aan den dag gelegd door het schip voor anV r te leggen zonder liohteo en zonder een wacht uit te zetten Toen waren de mannen alle drie naar kooi gegaan eo intus cben kwam de mist np zoodat er natuurlyk ook geen klok geluid werd op het etil liggende schip en de Deensche boot er onverhoeds op zat De Zweden kvramen haastig ait hun kooien eo sprongen over aan boord van de SönderjilIand die daarop aehteroitstoomde zooder veM schade De Aona Olinec zonk terstond Het andere ongeluk gebeurde in den Grooten Belt tnsscben de stoompont van Nyborg naar Kor8Ür eu eeu Engelsche boot de Moont Park c Volgens eeo passagier van de stoompont die by dei uitkijk stond en zelf stuurman was geweest is dit ongeluk geheel te wyten aan den kapitein van de pont De Engelscbman lag voor anker bad zyn licbteo op en luidde de klok de Deenttcde kapitein zag hem ook wel maar dacht ur zeker nog voorby te kunnen varen en liep zonder zyn koers te wijzigen midscheeps in de Mount Park c Toen was hy nog 100 ouvoorziobtig om dadeiyk achteruit te stoomen zoodat de Mont Parkt water maakte De bemanning redde zich in twee booten die veel laat hadden van het dryfyaeu daarom het zog van de pont opzochten Maar toen de Eogetsnhen merkten dat de poot er stilletjes van door ging eo de Moont Parki niet bard zonl gingen zy weer aan boord om te pompen en brachten bet schip ten slotte op eene bank De Mount Parkc was altweemaalgestrand in Deensche wateren De moordenaars van den Duitschen kospmao Hüssner die den 16en December te Tanger verraderlyk om het leven werd gebracht zyn gegrepen De boofdachuldige ia een Spaansehe renegaat dïe onder Fransche bescherming staat Een der medeplichtigen ia ontsnapt Msnelik de Negns van Abessynië heeft bevel gegeven tot het aanleggen van eeu groote nationale bibliotheek in zyn hoofdstad Adis Abeba Daarin zoUen de voornaamste bandschriften van Ethiopië worden opgenomen De oudste Oosterscbe manuscripten zyn zeer talryk in dien uithoek der wereld een oote hoeveelheid daarvan moet door Menelik ontdekt zyn op hrt et audje Debraaina in bet meer Tsaua waar ze in de zestiende eeuw werden geborgen by deu ioval der Arabieren Men denkt dat die onde handschriften van groote waarde zullen zyu voor de geschiedenis der Oosterscbe kerk en voor de bybelstudie In een hoofdartikel van het Weekblad van den A N Diearaantwerkers Bond zet de redaotenr de nondzakelgkheid uiteen om tot verbruikscoöperatie over te gaan niet alleen ten einde daardoor de leden tegen werkeloosheid te kunnen verzekeren maar ook om aldns in het bezit van een doelmatig eigen gebouw te kowen De schryver stelt n l de stichting in het vooruitzicht van een groot gebonw in bet centrum van Amsterdam bevattende lo een op de meest moderne wyze ingerichte bakkery gedeeltelyk ouder rabbinaal toezicht 2o een magazyn au kruideniers en grutterswaren comestibles enz 3o en drokkery 4o bondslokalen en wel a twee of drie zalen voor vergaderingen van personeelen fabrieksbevolkingen onderaMeeliiigen enz b afzon lyke bureaux voor den redacteur den secretaris dea penningmeester en den boekhouder c eeu lokaal tot het inbrengen van klachten het behandelen en afdoen van qnaesties enz 6 19 6 61 6 14 7 17 6 10 8 44 6 89 8 50 6 88 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 1 64 8 01 8 08 2 14 3 09 4 04 4 83 8 88 9 84 10 10 10 6 Gouda 10 80 d een algemeens wachtkamer e een expeditie lokaal voor het waekblad ens f Bnreaaxvoor elk dar afdealiagen van den Bond Teveai moet het gebonw zoo noodig ver groot kunnen worden zoodat er een vteaack hoowery eeu manufactorenmagaEyQ enz bygetrokken worden ii Reeds werd gemeld dat binnenkort de b trekking van inspecteor voor posterijen eo talegrapbie ieder afeonder yk zal worden op geheven en inspecteurs voor de vereenigde dienstvakken worden ingesteld Nader meldt men daaromtrent er bestaan vyf inspecteurs der posteryen en vyf inspecteors der telegrapbie het voornetaen bestiatnn om de inspectenrskriogen kleiner te maken en er tien vereenigde kringen van te maken Ook zal een inspecteor benoemd worden voor I de verschillende spoorwegdienatsn hier te lande waarvocr in aanmerking komt met de ataod plaats Utrecht de heer P Mensebaar thaniinspectenr der poateryen te Zwolle In een dezer dagen door hem te Utrecht igehouden rede over graanrechten zeidedsoodminister van Financi B de beer N G Pïerson o a Ata men de graanrechteo ipvoert dan blylt het daar niet hy Graanrechten zgo deproambale van algemeens besohermiog Als graanrechten zyn toegestaan loopt de protectie met vlag en wimpel binnen want als meo eenmaal over bet bezwaar is heengestapt dat men het brood van den werkman moet belasten dan is men op een hellend vlak gekomen dan gaat mr n wel verder wie over dien Hond is komt ook wel over dien Staart Eu dan wordt alles duurder Ala alles beachermd ia geniet ten slotte niemand meer beaoherming Een bloeiende landbouw is onwaardeerbaar maar ook en bloeiende nyverheid is van overwegend belang vooral voor ona land omdat onze bevolking zoozeer toeneemt met 2 pCt sjaats of met 60000 zielen Hoe vinden die allen brood De bevolking ten plattelande is niet voor groote vermeerdering vatbaar Daarom ia bet van het hoogste belang dat da nyverheid zich ontwikkele Dit geschiedt io Dnitsebland niat door da beschermende rechten maar door de toenemende bevolking zooals bet voorbeeld van Frankryk leert waar wel ook hooge rechten geheven werden maar de bevolking niet in die mate toenam en ook de oyferheid zich niet in die mate ontwikkele Men moet der nyverheid dus gelegenheid laten tot ontwikkeling dat is alle benoadigdbeden ook tot levensonderhoud van den werkman la in prys houden opdat ook de loooen niet behoeven te atygea ia dia mate dat wy in het baiteoland niet meer koonen concurreeren Het wordt gewooolyk over het hoofd gezien dat wy voor onze toenemende bevolking afzet in het buitenland moeten hebben en daarvoor tot lage pryzen moeten concurreeren Daartoe haudhare men zyn vryhaDdalitalsel De eerlykheid is de wereld nog niet ait Ongeveer twintig jaren geleden zoo meldt bet Leidseb Dhld werd hier ter stede een voorwerp gekocht dat een waarde van zestig golden had waarop by den koop veertig gulden werd afgedaan De leverancier hoorde van verdere betaling niets meer wel dat de kooper was overleden Dezer dagen echter komt diens zoon by den leverancier met de voor een gedeelte voldane rekening om nu ook na hyna een kwart eeuw bet overige af te dosn Verbazing natuurlyk van den leverancier die op zoo iets niet gerekend had en aan de geheele rekening niet meer daoht maar haar reeds onder de kwade poaten had gerangaebikt De zoon evenwel wilde de schold van zyn vader na diens dood vereffenen en bad daarom bovenbedoeld bedrag byeen zien te krygan Te opmerkelyker ia dit geval omHat die zoon niet tot den gegoeden stand behoort maar met dagelykecben arbeid den kost moet verdienen Van een erfenis was ook geen sprake geweest Zyn vader was een klein scheepmaker opeen TUd van Gceeowlcb 10 40 1 18 9 57 10 4 10 11 10 18 10 87 7 58 7 6 n 8 22 8 36 8 48 8 61 10 69 8 68 9 8 9 10 9 87 9 47 I4 10 01 10 07 7 8 6 6 8 r 7 46 8 26 8 09 9 07 10 14 9 98 10 t4 9 I 8 28 41 9 4 11 10 7 66 8 62 4 46 6 14 4 16 6 84 4 94 7 4 4 46 l 2 68 11 80 10 4 der dorpen tnnclien Leiden en Haarlei Da levaraooier deelde het vetBchuldi de met den Boon zoodat beiden er goed aikwamen Door oUTOorzicIitighaid fan dan maehinist ia de lift waarin 14 mgawerken te Beutben verdan nedergalaten met te groote vaart aedergeatort Alle verklieden werden zwaar gekwetst tommigen doodelgk Ëan soldaat met een Madagaskar medaille op de borat itond ZoodagavoDd io de me de HifoU op straat oaar iets te xoeken Ken groep nieuwsgierigen veraamelde zich om bem heen en kregen op hun vraag wat h zocht ten antwoord dat q een louis bad laten vallen zyn eenige reisgeld naar zyn geboorteplaats AagouUme De goedgeefache Pargzenaars hielden met het geroep van Leve het leger een collecte onder elkaar en badden weldra de 20 franken hgeen Op het oogenblik echter dat de soldaat er zich dankbaar mee verwyderen won kwam er een officier aao pakte hem bij den kraag en leverde hem aan een politie agent over De soldaat was geen soldaat maar een opliohter die den vorigeo dag elders hetzelfde kunstje had uitgehaald De officier was er toon ingevlogen en kwam nn juist voorbg toen de grappenmaker opnieuw beginnen wou Zoo ziet men dat zelfs Pargs niet altgd groot genoeg ia Bultenlandsch Overzicht De Engelsche oerlogsacbepen hebben eeu strenge blokkade voor Cerigo geslagen en eene betooging geboaden voor Plaiaoia Castelli staat in brand Onder voorbehoud deelt Renter het volgende bericht mede dat uit Weeneu geseind wordt De Neoe Freie Presaec verneemt uit Athene uit Bekere broo dat de vertegenwoordigers der groote mogendheden aan Griekenland den eisch hebben geateld binnen 24 uur zya troepen van Kreta terng te trekken De Ëngelsshe Parlements aecretaria voer buiienlandsche zaken Curzon zeïde iu het Lagerhois dat hy niet wist wie het sein tot schieten had gegeven al by het bombardemeot van het kamp der opstandelingen waarscbynlyk de ondste officier dus de Italiaanschen admiraal Er bestaat zside hy verder geen enkele aanwysing dat de Turkscbe regeering vouroemans is vyandige maatregelen ter zee te nemen Na de Turksohe vertegenwoordiger nog te Athene eo de vertegenwoordiger van Griekenlaad te KoDstantinopel hlyft kan men onmogelyk zeggen dat beide landen in staat van oorlog verkeeren Terder voegde Curzon r by dat Engeland niet de mogendheid is die in November 1895 heeft voorgesteld de Dardanelleo binnen te itoomen By de hervatting van bet onderzoek door de Traosvaalsche enqnêtecommissie was de belangstelling even groo als by de vorige zittingen De prins van Wales dr Jameson en dr Harr s waren aanwezig By het binnenkomen schudde de prioB van Wales Rhodes de hand Het verhoor van Rhodes werd voortgezet door de liberalen sir H Campbell Bannermsn J E Ellia Sydney Buxton en anderen Rhodes getuigde dat air Hercules Robinson niets afwist van eenige belofte aan de Johannesbnrgers gedaan dat by daarheen zou gaan ingeval er een opstand uitbrak Hy Rhodes had sir Hercules aangeraden de proclamatie waarin de daad van Jameson werd gedesavoueerd uit te stellen Getuige had dit gedaan omdat de proclamatie waa uitgevaardigd op raad van Hofmeyr die geen minister was en getuige meende dat bat kabinet eerst moest geraadpleegd worden Later bad Rhodes het opnieuw over de analogie tusscben den inval van Jameaon en den inval op Kreta Het eeuige onderscheid zeide hy op heftigen toon is dat de Uitlandera van Johannesborg nw laodgenooten waren en de Eretensera niet gy hebt alle sympathie voor de Kretensers an niet voor uw landgenooten c Laboocbere vroeg nu langs zyn neas weg Zyn er gondmynen op Kreta c De voorzitterriep bem tot de orde Id antwoord op verdere vragen van versohil lende leden der commissie zeide Rhodes dat de tegenwoordige toestand in Transvaal niet kan voortdaren Er moet een verandering konen de nienwe bevolking zou dubbel of driemaal zoo sterk zijn als de oude Botreobevolking die aan het afnemen is daar zy naar Rhodesia trekt Wat by Rhodes wilde was niet eau verandering van een Hollandsche republiek ie een Engelssbe republiek fay wilde eea onie dat was de eenige leiddraad van lya kandeÜDgea Hy ootkeode dat de opstand ia Johannesburg door hem was begonnen Johannesborg bad hem er in gebracht De menschan aan den Raad deelden het gevoelen hetwelk het geheele Britsobe ras eigen is a l dat zy deel moesten hebbeo aan de regeering waar xy de meeste belastingen betaalden De rest van het verhoor liep over teahDische bgtonderhsden van minder belang Gedurende het verboar werd een Inocb binnesgebracht voor Rhodes die katmpjes desandwiches met stoot verorberde terw by opde vragan aotwoordda I verdaeht toeschgnea dat da senator Dog spi ekt van alleu tyd tot debatteeraa indekomeode zittiag terwyl de vereischte meerderheid i thans reeds o er de bekrachtiging eens is Evenals de Reyal Niger Company heeft ookda Engelsche Regeering op den goeden uitstageener expeditie in Afrika te bogen Uit Brass op de kust vaa Guinea wordt oameiyk geseind dat blykena daar ontvangen bericht deexpeditie die tot tuchtiging van den koningvan Benin wegens het slaohten van eenvreedzaam gezelschap dat hem geschenkenkwam aanbieden was uitgetrokken op 18 dezer ds hoofdstad Benin na eeo gevecht van acht unr beeft ingenomeu met verlies van 17 blaokflo en 23 iolandera doch zonder denkoning zelven in handen te krygso Daar zynechter maatregelen genomen om bem op zynvlucht te achtervolgen HiEüWE numm VOOR DAMES en EEEEEIT L van OS Az Kleiweg E 73 73 GOUDA Beurs van Imsterdam 33 ÏEBRBAItl I frkrs slotkrs 86ïVia KBoaandD Ocrt Ned W S 8 j dito dito dito 8 dito dito dito S HoNoiB OM Guudl 1881 88 4 Italië InachrijviDg 1862 81 6 OosTïNa Obl in pipicr 1868 6 dito i zilver 1868 6 PoMooiL Ou mol ooupon 3 dito ticket 3 63Vi8 104V 702 74 BIISUNB Obl Bionenl 1Ö94 4 dito Geooui 1880 4 dito bil Bolll 1889 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito in goud 1000 1888 S dito dilo dito 1884 6 Spin Perp t schuld 18814 TcaiEl Gopr Conï leon 1890 4 Geo leeuiog serie D Oec Ie nisg Borie C ZuiDApB Kip t oH 1898 6 Mexico Obl Bait Soli 1890 6 Venezuela Obl 4oDbep 1881 AMSTEïDiM Obli atien 1896 3 RoMEBDiM Stid l eii 1894 8 Nbd N Atr Hamlel ï eaud Aiendsb Tab Mij Cettiftoston Doli Maatechappij dito Are Uvpotheekb paodl r 4 Cnlt Mij der Vorateol aaod t Gr Hypotheokb pandbr 3V ï oderlaudanhe bank aand Nod Handelmaalaoh dito N W k Pao Hjp b pandbr 8 Rott Hypotheekb psodbr 3Vi Ctr Hypotheokb dito Sl i OosTB Na Uost Hoog baak aand BusL Hypotiieekbauk pandb 4 ï AüEaiKA u t hypoth paudb 5 97 Maxw L G Pr Lieii oert 6 Nbd HoU IJ Spoor r Mq aan l Mij tot Eipl Si Spw and Ned ind Spooriregtu aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTiLiB 8ooorivl l887 89 A Eobl 8 Zoid Ital Spwmij A H obl 8 Polen Warschau Woeuen aand 4 BosL Gr Huss Spw Mij obl 4 Ballischo dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dilo aand 5 Knrak Oh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 109V 26 44 20 208 106 107 1041 108 4 117 l 12 351 niVa Amebika Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic i Jorth W pr 0 v anil dito dito Win St Peter obl 7 DenverSi Bio Gr Spm eert v a lUinoia Central obl in goud 4 Louiav aBhvilln Cert v aand Mexico N Spw Mij lo byp o 6 Mira Kanaaa v 4pct pref aand N YorkOntaaioSi West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregou Calif la byp in goud 5 SI Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dilo Line Col la hyp 0 5 OANADi Can South Cerl v aand Vbs O Uallw Na loh d c O Amstetd Omnibua Mij aand Bottord Tramweg Maate aand Nbd Stad Amaterdara aand S S sd Botlerdam aan 3 België Stad Antwerpen 1817 8 liïdctiBmrg Stad Bruaael 1886 2 HoNO Tbeia BeguUr Oeeellsoh 4 OoSTSNa Staataleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Neb Ver Bas Stemmen Verhuren Bepareeren Inruilen 5 JaarSohriftel Garantie CATALOGI Dopdt an BREEBAiRT S ORGELS CANDliLABUKS TABOURETS eni TIOLEÜ 1 4 50 6 7 50 9 50 12 15 18 i 22 28 ƒ 35 45 60 75 90 Strykstokken Etuis roor Contrabas op bestell Kammen Schroeren Sourdines Hars Stomvorken Stemliuitjes Metronomes Dirigeerr stokken Snarendoozen enz Snaren ook voo Alt Cello oni MÜLLERS beroemde ACCOORDCITERS Voor Liefliebbers Een Jong Schilder gaf gaarne aan andere liefhebbers les aan huis in Uet KUNST8CHILDEREN BrioTon onder nommer 2426 aan het Burean dezer Courant Öpeiabare Vorkooping om contant geld tj ten overstaan Tan den te Baaeirecht f jf gevestigden Notaris J KOEMAN op VRIJDAG 5 MAART 1897 s morgens 9 uur op een perceel land in de VoorwilUes uaby de Waaierslnis te O O TJ 3D Tan DE AFBRAAK Tan den AOHTKANTEN WATERMOLEN van den polder Willes waaronder eeuige nog zaer goed bruikbare stukken Toor Koorn of Poldermolens als Windpeul Busbalk Penbalk Vangstnkken IJzeren Voering Schoependeur met hardateenen Slag Stglen en Dorpal vorder + 2000 boa Dekriet + 1000 Ko Uïor eene groote party Eiken en Grenenhout Kozynen Ramen Deuren Balken Styien Beschothout Planken Brandhout enz En Toor AFBRAAK een STEENBN GEBOUWTJE groot 2 by 5i Meter Twee dagen YÓór den verkoop afgenummerd te zien De goederen kunnen leer gemakkeiyk langs het water worden vervoerd Wie zeker zijn wii ds Echte 1 Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele prcofnemingen in den handel gekomen ander den naam des 1 uitvinders Dr MiohetsllB vorrsaidigd op ds beste machines in het wereldberoemde 6tabblis8ement van Oebr StoUwerck te Keuion elsche JOplBielzaelli Eikcl Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dag lijksch gebruik een il 2 theelopola van L t pooder voor een top Chocolate Als 1 geneeskrachtige drank bij gevü van diarrhee sleraits met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste B üApothekers eni p Vi Ko Vi Ko prorfhnsje f 1 80 c 0 90 0 0 35 Qeneraalvartegenwoordiger voer Nederland Junus MattenklwK Amsterdam Kalveistraat 103 FDIKE ODUJS 45 SCHIEDAMMEB EHEVEE Merle NiaHTOAP Verkrijgbaar bij M N B PEETER8 Jz Ala bewijs van echtheid ia cachet en kurk atsedi voor zien van den naam der irma V H0P7B