Goudsche Courant, vrijdag 26 februari 1897

S ste Jaargang OG SLECHTS 2 DAGEl verkooping van prachtige VOORJAARS EN ZOMERMANTELS Vrijdag 26 Februari 1897 No 7207 maaoÊÊmammmi mBmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f an des morgens 9 tot des avonds 6 WESTHAV E B 198 I WEOTHAVETV B 198 aa © 1 o o £ ij Ic ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsmimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Coui ant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per I post ƒ 1 70 Afzonderüjke Nommers V IJ F CENTEN r X3 SI e an SUg © Koninhlijkf Machinale I abriek DE HONIG BLOEM van H N v nSehail Go gevestigd te s Oravet hefge Keppleritraat en 20a nabgi de Regeutesselffan HOFLEraANClEES van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest ebri ikt de alierwege bekroonde en Wereldberoemde Sqperior Druiven Borst Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en f 1 verkrjgbaar hj F H A WOLPF Drogist Markt Gouda E H viN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moorirwht J C BATELAND Boahop B V WIJK Oudmafrr M KOLKMAN Waddmxmen Fraiiz Andreas Stedettjh Makelaar BERLIN C beveelt z ne in MEI en APBIL plaatshebbende Ferkoopingen van LEVENDE PLANTEN ter inzending aan 20 000 Mark Cautie by het Stedeljk bestuur Geld en afrekening terstond TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda van 10 tot 5 uur bekalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag t Fotograrfi ch Atelier tl STUDIO s ook fes ZONDAGS geopend 6 Almm por tretteH met K Proetmn mtSO P VAN DEIl WAÏlife Flaweelen Singel 582 by deljTiendeweg Een Warte t chat Toor de ongelukkige iflacbtbfiers l r Afe i berlekj ing Onaniti j n geherime iiitspattingen ie het beroemdEi werk il i Z Dr RetaiiTs f HoUandBohe aitgare met 27 alb Pr B 2 gulden Ieder die aan de verttchrlkkel ke gevolgen van deze ndeugd lydt moet het lezen de oprechte leerit g die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags M azin ie Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Vat 19 de besta mwruTing tegeo Jiclit Rheumatiek Lendei togen ti en van aleóiei aud jlf is met het kiiti Hoofdp a en yerksadheid Wat den wordwt hoadMi 1 aan te wenden tegen itMds in ieder htuBgezin Anker Pain Expeller Prija 50 oent 76 cent en fl 25 de fla h Voorlanden in de moeste Apothekea en by P At Si ktor t Oo Ie Botleriam Te Cül DAbij A WOLFF Markt AUtt en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt 44 GRATIS be Eomt elke leiar van dit blad het niet alleen voor ileken maar ook vooiBflZOiden hoogst bfllanoHJkfl en nuttls 1 o k DE VRIEND m ZIEREX Men sohnjTe eene briefkaart aan Bichtêr Boekhandel te A jw vA Botterdam Hennep Enveloppen ƒ 2 2 50 en 5 de 1000 met ¥ irum bedrukt bij A BRINKMA M ïr Het beste onachadelykste en ge ifc makkelykste poetsmiddel voor Uecren en vooral dames en Kinderschoenwerk is de Appretuur van C M MUtler Go Berlin Beuth Str 14 Men lettKgoed 4 i tC S op naam en fabrieksmerk Varkrygbair by HMran WhikeltBrt In lobDMwirk gilmtwlen BMyae ni ciii flaiitraal Oepot br W Skrd BitaÉ AM ira Gonda Druk vbh A BSfNKBIAN k KOON VëRGAIDëRIIWG sünstm op VRIJDAG 26 FEBRUARI 1897 des avondsi te 8 uiirl in de 2aal KUNSTMIN der Sbcieteib ONS GENOEGEN Allen fie belani stellen jin hel tol stand komen eeneip Vltl IZIIVI GE KIESVEl Ei llt i G jvior én Gertieenteraad jworden tof bijwoning teer Vergadering uitgenóodigfl I j i ft s I Td I I lastste Uinig Sfatuten eri Huishoudelijk Iteglemenl pr chtjng d r Ver e pniging n De Óommij ie tot het ontwirpen van Statuttn fn I huishoudelijk Bfj lement Dr H IJSSEL DE SqHEPPEB J M MOOTHOVEN VAN GOOB p i bIllaabt F BEKMAN FzN Mr M M SCHIM4 VAN DEE tOKFF 3 4 I iB Dame Om Ie vertwijfelen sirSk iaitirv elüi tydroovend huiselyk Stopwerk geen einde scheen te komen Dit alles wordt vermeden wanneer men het veelvuldig bekroonde en gepatenteerde door de Lette Vereemging en Duitsijhe HnisvrouwenVereeniging Berlgn aanbevolen de vertrouwbaarste bronnen voor vronwelgke haudwerken Magie Weaver Stop Apparaat bezit waarmede men geheel zelfstandig geen enkel Naaimachine bestanddeeij alle in huis voorkomende Stopwerken aan Kousen Linnens etc niet alleen spoedigi maa ook prachtig gelijk als nieuw geweefd uit kan voeren Prijs met proefarbeid en handleiding ft 3 00 onder rembours zending Eenig adres Verzendhuis Merkur Commandit Maatachappu G SCHUBERT Co Amsterdam N Z Voorburgwal 258 TTOOI TZETXin iTO FINALE UITVERKOOP oO o Isorting op Liae Artikelen 50 25 op linishoudelijke zaken 257o Firma BEGEERWelter Het groote aantal zenuwkwalen Tonafnanie ksnttakenea Tan apoplexie fhananknMrta tMft 1 dooi de m dliohe weteniobap unievesd Kent aas daa atoKvwi 1 wt tot de TonafM Piereu nor BteedB alle middelen door dt tM komt dé eer toa dAt aij door bet sabnilk maken van den eenvondlnten woff aan de Lnld eene pbTiklogiflofae eatdekUnr gedaan herft die na hondorde proefaemliiMB t da gnbeele were wekt tevena ei IlJdej tbr I en benwt ay de ndenindlng opcedaaa In eene DO Jariee praktUk Ha wwwcklBtf uiiilddallUk M ha MBBwvastol meilecadeald Met deae Beaiwttia Tiliia wtffcflUk sGjiiUerende leaoltatoa Terkraren en kU maakto zooveel opranc deX van auiÏMr ém i1 tSSm OVER iENUWLIJDEN EN BEROERTE hiri voorkoming en atnolloB biiiijon korton VU imIi Hi ank TaMinu u Dit iHUa tamt alM da vMl Ut SMta puMlak nntunlara TnUul c tieM hot ynua iöliw SiSSÊS i i mu vorhuiMlnpon nit Ufi kÏMr M fflo tan doio wn Hrtï ïSMT l5SÏ SÏ353Br T HoaandoioganoHvUMMoriji4a Mnodafbololfl trn ttinnlioo qootokt 1 Okiroolin tailbltnlk llr Mn u oMnramonaiin ilV urMufU feasor aon de ooIyïÈffnIBk tl krankttnolgen qooUokt o L ohllnnen Dr t Foreaitr DOnoeokier dlMotonr ï W ofol BoJ Eoio Donned dr Haknr d Con ll Oenira d kn n el dd tonU In Frankrl k oa vele taiena I rl L ï SJ ÏÏ r asiicelaw Is ati Ï ÏSÜ ï v a a kdatooHoBon l n okroalttke laeHiUn huüff ulïiï ï SSrJÏI Kïi mlnandkold elooekeld ItekiioSSlIe neneiijko tdootand T ia F iBd aldkda die door beroerte gr K SSK eH anik on on ermoge tot tgroti j J J idejl n ploatoelllko n eHe n B bekende HUlMMl ti Anni aokUiMt Or Uwtoi UUM dor Bilvtnt thortneiitlooliB tarMIlH v r iMnr ok oM ir tt torfk 9r bokuk WTWrf arli verald verbreid b en terwijl tij in votaniehamMlllke krlïueo de koMtta balaantaükic wekt tevena eene wat bUJfct to aijn Toor de aan lenawkvalm lijdende Mn laSB DêM S ö ïïïï fr en KonawalatkmBr vnrijven oleotriaeenn etoomloei of zeebtden aeen aenoaijw Cf laaide aanndf JflS m l eKllSSr IS angillg oeion rdoo lBO In kiTkaaN koa il l Tl ïï n £ 1r ïï de ooien drnkVendo iDa andar kat vairtaen ï i Ji kHebelIng In ei het alapen van kanden en vaatSa aaa al dOM ifiook ÏÏ5 ZSaTST l rt kiMktelooakold wü 5 S peroonon die veel met hel liootd werken en caaatalitke raaalla vUlaa S T Ua l aantaaadon alob bet boven vermelde waikla atata aataSakkatmS Of aaiiTiagakeetoleeoonftaeooviSaonde ordtdoor An t v euB door C1 SBAN dt Co Heüigewet 48 r nm F E ▼ SANTEÏf KOLVF Anotbokar Karta HoabM L I BKT dt POKTOK OudopadSt bil da S k i jSJS j v UaBlao uadloiaala tantoenatelUnc la de Dr WeiMJaedHl Tuil M lUfwW SaMlU I BINNENLAND GOD DA 25 Pebruaii 1897 lo ons vorig nnnimer is vSrkeoidelflk gesproken van bet district Gouda dat in drie stemiJietrictMi is verdeeld Natnurlök werd bedoeld de giimeent Goud De andere gemeenten an het dietricl ijj wonderlijke fltemdiatricten Waarschyol jk zoUen deze drie stemdistricteD ook wel dienst moeien doen voor de verdeeling der gemeente in drio dislrietee voor de BudsverkieziDgen waartoe Dinsdag in de Kamer besloten is voor gemeenten boven de 15 XX zielen Beroepen by de Christelöke Gereformeerde kerk te Gouda ds G Bos te Aarlanderveen c a Gisteren middag is door de Maatschappij tot Eiploitatie van StaalBspoorwegen te Dtiecbt verpacht de bediening dsr buffetten m hel talion alhier Ingekomen ijjn negen biljetten hoogste insehrgver was B J van Cmken te Amsterdam voor f 3216 In de ginteren alhier gebonden vergadetiug van aandeelhouders der Stoombootmeatschappü Boakoop Waddingsvean Gouda bleek dat de behaalde winst in 1896 eene nilkeering van 6 pCl op de aandeeien toelaat er f 1000 op de boot kan afgeschreven wordm en raim f 900 in het reservefonds kan worden ge tort Tot commissaris werd herkozen de beer P van Nes Az en gekozen de heer W A Verbrnggen tot diiacleur herkozen de beer C van Nes Cz Op Weder ia een koe van D Kru jt teKeeuwgk door miltvuur aangetast en gestorven en onder toezicht der politie verbrand Men schrijft uit Stoiw k dd 24 Fchr Gisterenavond verschaften een e tal muziek FEViLLE lOI IS ifEa bet was ook oiet vervolf de ËlisabelK elk barer woorden afmetende omdat ik begeeng wai Treaona öoot een wijsje en spottend ifijoe nicht aanziende vervolgde hy Ik merk dat ge begr pt dat ik mijn teitament heb gemaakt ffHabt gij uw testameut gemaakt vroeg zij mef eene stem die van ontroering beefde ffWel loker Wat denkt ge wel P Ik word oud zooals ik straks al zeide Wat zou bet wezen ata ik eens in die beroerte ware gebleven die mg oulaoga trof op een oogenblik dat ik er niet bet minst aan daoht Dat zou een groot ongeluk geweest zijn oom maar gg hsbt uwe wettige erfgenamen Ongetwijfeld besta nicht maar zij die g mijD wettige erfgenamen noemt hebben mgn geld niet noodig om zich in do were d te latcu gelden Gg moet zeker genoeg bezitten om de levenswijze vol te houden die gg tot nu toe gevolgd hebt en zulke giften aan de kerk te maken Wal Fulbert betreft kat schijnt dat in zakere knngdn zijne liefdesverklaringen 300 goed iiju aU geaccepteerde wisseb Wat zouden onder aw beider beheer mgne kostelijke laadgoedareu worden Men zou er bgbels voor de m Diohenet rs of geaohenkflu voor zekere soort an dilettanten aan Stol ijk a ingeietem n eeuige waarlgk genotvolle oogonblikken bii irlnonM gemeente nog steeds geen uiuziikgczeischap bestaat badden bedoelde zes hoeren besloten met hunne strgk en blaisinbtrumenten enkele nuiumera ten gehooie te brougen om kon het ifln anderen mede op te wekken lot de beoefening der muziek En ziet zi raochten de voldoening smaken dat velen waren opge komen om te genieten van eeu 15tal nummers die keurig werd n uitgevoerd De netto opbrengst dtr entrees is bestemd voor de armen in doite gemeente Met odïo beste weuscheo voor het welslagen van huni e pogingen roepen wy dien heeren dilettanten een welgemeend tot weerziens toe £ r wOrden U Schoonhoven krachtige pogingen aangewead ter v rkr igpg van eenTierden po tdienat van hier op ffonda Eenadres aan den directeur generaal her posterijenen telegrafie ligt o a voor de ingezetenen terteekeuing ƒ Het aantal biilastingbelaleuas kiezers ia te Rotterdam toegenomen met 4709 van de bestaande l jat zgn afgevoerd 893 kiezers eu ddt wel om verschillende radet en zoodat bet aantal bela tii gkiezers 12 485 bedraagt tegen 8252 tüt op heden Als woamg Idoq paarbank of exatueukiezers hebben zich aangemeld 6321 porxonen wü rvan er echter nog wel wat zuilen afvallen In elk geval kan tlaus reeds word n uaugenomeo dat het totaal aantal kiezers tut ruim 17 000 zal klimmen De I Btea zyn thans verzonden aan de verschillende iustellingen van Uefdddigheid Staten Generaal 2e Kauib Zitting van Woenadag 24 Febrnan Bet algemeen debat over de Kamers vau Arbeid wordt voortgezet De beer Hutgertj is voornemena óór htt un werp te stemmen maar vernacht er wemig vruchten van daar de tyd nog niet ryp blykt voor acheidsrecbteriyke colleges tussclien werklieden en patroons ea de werklieden zelfs het ontwerp afkeuren als zullende eerder kwaud dan güt d tichten De behandeling van htt ontwerp is hier een ondankbaar werk en wy knnnen onzan tyd beter besteden Maar Kamers van Arbeid IS de leuze van den i ag en wij moeten de zaak mnar spoedig afdoen De hter De Kanter dankt de regeeriug voor de indiening en herinnert er aan hoe de heer Kuyper zelf esa der eeraten is geweest die de Arbeidakamers aan de orde hebben gebracht Hij noemt diena rede pen Efelfganheids of eeu damofi van koopea Neen nicbt ik kou iomaud die er btiter gebruik vau maken al i En die persoon oom antwoordde de oude juffrouw bleek vao woede zal ua uw dood met u lachen gelgk zg bij uw lovuc met u gekcbsa hteft Nicbt riep Troauna op zgne beurt verbleekende terwgl hg heftig op den grond stamptü U belacht ging ICIisaboth voort terwgl zij een venijuigon blik 0 den ouden edelmac wtcrp f Gg meent toch niet dat tante verliefd ia op uw persoon Och oom men heeft altgd geleerd dat men de grijsaards moest eerbiodigeii maar om verliefd op ben te zijn dat is aog door niemand voorgeschreven Die beleedigende woorden maakten een vreeaehjken indruk op den markieB Hoe oorscb eu ruw ook hg hsd een rechtsobapep hart en bg hield van Laurence als een houd van eea kind Ëon landedelman uit Bretagne die aan Troanua groote dienstao bewezen hs toen deze bijna het staoiitofTer was geworden van speculaties in lundenjon eu oogston hnd bij zgn dood zijue dochter aan zijn vriend vermaakt De markies kad zich vau d e schuld gekweten door zijn naam te gewo aau mejufr uw de Qu n heult Uij was niet jaloersch Kuiit Vr bad een onbepaald vertrouwon iu de oprechtheid gn deugd ran Laurence Hij gevoelde daarom dubbel de beleediging hem en zgne echtgenoote aangedaan Zijn bloed dat spoedig aan het koken was te brengen bruiste in zgue aderen zijn gelaat werd paarsah eu toen hg aau de eerste beweging toegevende met opgaheveu baad zgne uicbt naderde werd het wit zgoer oogen rood hg wankelde en stortte iu zgae roUa Imgtt op dan grond verlegen heiderede Hy wyst op bet gebleken nut der particuliera arbeidsraden en is zeer gesïemd voor de amendementen Kerdyk Drukker W aromtrent hij de Uageeriog meegaandheid aaabeveett Hy weoscjt voorts een college van da voorzitters der Arbeidakamers en de b oegdbeid eener kamer om zich een rechtsgeloerd adviseur tos te voeden Spreker verwfiioht van het ontwerp een verzosning De beer Gerritsen is bet mede eena dat deze Kamer met meer dit ontwerp had moeten bahaudelan na de aanneming dar kieswet maar hy erkent het nut van verzoeniogbcollegea in deu bestaanden ktaaaenntryd Intusschen sohynt de goeds bedoeling niet volbomeu door het cotwerp bereikte Waart o baat het verstrekken van JDÜchtiogen door de Arbeidakamers onder de instelling van een centraal bureau en dit vaar hun tevena de hulpmiddelen ontbreken Van bet maken van regelingen door de Arbeidskamers verwacht by niets zonder wette Iflke regeling der arbeidscontracten Nu toch worden zy die het volk door lage toonen dem oral iaeeren nog door de Pror Staten waardig gekeurd het volktererte owoordigea Eindeiyk beteekent de uitspraak der Arbeidakamers niets zouder d t caaraau rechtskraLbt orde gegeven Spreker wenacht das meer zekerheid dat de Kamers van Arbeid aan baar doel zullen nneu beantwoorden n alolto Bègt by aan deu heer Rutgers liever te behooren tot de zoogenaamde radicale party een kleine party in opkomst dan tot de groote liberale lariy die lo verval ia De heer De Savornin Lohmao wyat erop dat wy uf een publiekri chteiyk organisatie moetfto maken van den acbeid 6f volkomen vrybeid geven Doen wij dit laiittte dan moet de Staat nitt tnaac ben beide treden Arbei lskamers battn niet als zy LJat steonen op dft organisatie van arbeidera en werkgevers Deze Arbeidii kamafs beacbouwt hy jslechta als verzoeningsraden mot als bet begin van eeu groote sociale organisatie De arbeiders moeten zich zelveo orgaaiseeren Na repliek van den minister van jnatitie werden de a gemeene beraadslagingen gesloten 80 2 artikelen met kleine wyzigiugaacgeoomen Na de pauze kwam voor de tweede maal in stemming het amendement Heemskerk om ia art 4 van het ontwerp te bepalen dat de periodieke verkiezing voor de gemeenteraad zal geschieden den eersten Dinsdag van Juli Dat amendement wordt thans VERWORPEN met 42 tegen 40 stemmen Art 4 bepalende de verkiezingsdag op den laatsten Dinsdag van Juni wordt goedgekeurd De eindatemmiog zal gehoadea worden Vryda r na de pauze Elisabeth hevig verschrikt gaf een gil en hare kamenier was oogenblikkolijk bg haur gevolgd door oen mau in Brelousche kleederdraoiit Wat deert u fruule vroeg de kamenier getroffen door de bleekheid barer meesteres Freule de PratenroB weos op haar oom Toen naderde de man die mot de kamenier was binnongekomen don markies Treanna eu logde de baud op zgn hart Leeft hg nogP vroeg freule de Fratenros tea prooi aau de grootste angst Ja antwoordde de boer mnar bet is toch erg met hetn gesteld uHaal spoedig ëau dokter Vlieg naar de stat Malo zadoi het btjste paard en reu naar de stad Malo Kergmsec bleel onbewegelijk staan en op freule de Pratouros een voelbeteokeneuden blik warpitnde vroeg bg r waarom niet liever morgen daii vau daag F Üllisabeth maakte eene beweging van ongeduld Zij uadeide Afalo en beet hem op wrcveleu toon in bet oor Als bg sterft erft zg Kg heeft baar alles bij testamnnt vermaakt Malo stond een oogenblik ais door deu bliksem getroffen toen richtte bij zich eensklaps naar de deur Gij hebt gelijk zeide hg tis beter dat bg in t leven bliift t Is beter Ik zal misschien eeu paard dood rgdcn maar een dokter zal er koman Zoodra Malo vertrokken was trachtte freule de Fratauroa en de kamooier den markies op te tillen n hem in een irmstoel te plaatsen maar de twee vrouwen waren met sterk genoeg om daarin te slagen Na herhaalde pogingen motstea z j iioh bepaUu om Heden by den aanvang der vergadering zal de interpellatie vau den heer Lobman plaats hebben over de ootslagaaavrage van dr Bredius Iemand nam onlangs een 3 eentspostzegel schreef op de achèvzyde zyo adres eo een complimentje aan dtJ pmteryen deed het dingetje in de bua aan Jiet postkantoor en kraeg de curiositeit voor zgne post egelverzameliBg inderdaad eeoige uren later als brief afgeatetapeld weer tbuia wy vermelden t als een bewya van ds welwillendheid der postambteaaran maar vosgen er by dat we anderen niet kunnen aan bevelen die aardigheid te herbalen want dat de poat wel wat andtra te doen heeft en var moedeiyk by navolging van haar reobt zon gebruik maken oa zulk een zegel niet t beiitellen De sleepboot Oceaan c die Vrydsg in ds bavan te Maaaalnia aankwam na bet atoomf cbip Conradi van Perim naar Amaterdaoi gesleept ta hebben is ni t alteen de eerste Nederlandsche maar ooK de allereerste sleepboot geweest die een schip door het Suezkanaal beeft gesleept zegt de ïWest Ct Bij Pantellaria wsrd zeer aleobt weer doerataan en brak de sloeptros Do Conrad c begon toen op n vericbrikkslyka aaniar t RÜDgnren ea geraakte dwarazee maar door het kalme en beleidvolle optreden vao den kapitein der aleepboot werden groote ooheilea voorkomen Overigens had mSD tamelyk goed weer De reis werd ia 38 daseo afgelegd Aan kapitein Boumau van de Oceaasc komt eeu woord van lof toe voor zyne bekwame leiding van den tocht zegt het btad De Nirawa Vorstril c dealt de volgende zinnen mede op het jongste kleinambtenaars examen te Solo gemaak De jachthond keek zijn meester uit da verte aau alsof hy zeggen wilde idnar ia mgo patroon weer ternggekomen Ik heb dien man van de hand gewezsn waar de resident woont Mgn neef studeerde vtytig opdat by geslaagd zou worden Menigmaal beeft de vader zynen zoon die kwajooganastruken van de hand geweEen maBr toch deed hg bet weer Paa hadden de koopvaardysohepen voet aan wal gezet of zy werden beroofd Ten aanhoor van al de jongana zag ik er een onder die een domoor was Tho aanhoore van de vermsniDgen zgner bem bot hoofd op te beuren en door kussens van de sofa ts ondersteuuon t ïen uur gmg er voorluj zouder dat er da geringste verandering in deu toestand van den markies was waar te neman Toen hoorde men den galop vau emi paard in de laan voor het kasteel De kamenier glde naar bet reaster Welnu nep freule do Fratenros id koortsachtige spanning Het is Malo antwoordde de kamenier Hg heeft een man achter op het zadel Ik zie al wis hel is Legoello Logoello Ja eeu oude boor die men biar in den omtrek de Koodmuts noemt Men zegt dat bij een toovenaar is Kea tooveoaar Zijt ge krflnkzittnig I Die ellendige Malo Toon de oude jnlfrouw bleek van woede die woordeu uitspnk trad Malo de kamer binnen gevolgd door zijn medgesel Deze was in derdaad aan oude boer gekleed zooals de meeste bewoners dezer streek in eon buis van gntenveltea eeu wijden broek van grof linnen en hoo e ledereu lartrzen die onder de knie met baodep sloten Onder den hoed met broeden rand die deze nationale kleederdracht voltooide waren zgne grgze diohte baren bedekt mat eeu groote frygische muts die in deu tgd dar rapublisk van het mooiste rood moeit geweest zgn Deze zonderlioge persoon bleef op den drempel van het vertrek staan en ag rond met een blik die verre vau welwillend was Freule de Fratenros beefde van verontwaardiging irWat beteekent die oagapasle aardigheid riep zij uit