Goudsche Courant, vrijdag 26 februari 1897

stooÉVeeveeu FEANSCEE öttdera was de jongen uit het hois geloopeo I De beichaldigde spreekt recht door zee 1 Oie arme joogea werkt ia bchool altyd I recht door zee 1 Toeo hg wiet dat zyo broer dood ia alaat I hg de handen aan zich zelvea toe eo weeo 1 Toeu de tuinjoogen boog ïo den boom waa iel hij oobezonuen op den grond Daar hy een misdaad had verricht giag by naar zya vriend om holp te verleeoen Iedereen m in de sociëteit op vrge vouten staan Wat baatte hem te zwegen als na hygeen woord kon spreken ïk vreea aanjagen daar de schoorsteen van myD geweer kapot p De jachthond keek i a meester uit do veite aao alsof eeo tijgtr op hem af kwam Het is aan de aotoriteiten gwbleken eo het geheels administratieve raderwerk van deo staat is er mede gemoeid glWeest dat aan de gemeente sGravenhege als rykavergoeding in de koiten van bet lager onderwgs over bet jaar 1895 nog loekomt de som van 1 cent De betrekkeiyke missive van Gedeputeerde Staten ten geleide van het afaobrift der beschikking van den minister van bionenlaiid che zuken mot al den omhaal van data aanhaling van staatsbladen enz enz kwam Dinsdag by den HaagBchen Gemeenteraad in Voor den krijgsraad te Arnhem bevindt zich een soldaat der koloniale reserve nitNymegen Toor meineed en voor derde desertie Dat joDgmensch dient nog negen maanden en beeft in dien tyd vier maanden gevaogenis ondergaan twee dagen gevaufienid dertig dagen provoost vier en vyftig dageo politiekamer en twintig dagen arrest makende alzoo tweehonderd zeaen twintig strafdagen van tweehonderd zeventig dienstdagen Chemische WassoherU TAN H OPPE IlEiilER Een jong echtpaar Rylanda te Londen I verhuurt kamers aan heeren die in de City 1 op kantoor gaan Sedert Aogustos woonde by I hen en Dnitscher in een jongmenach van 18 I jaar zoon Tan welgestelde ouders te Maucben 1 met name Oppenheimer Kylands meeodp zich I over het gedrag van Oppenheimer te beklagen 1 te hebben en Zondag zegde by hem de huur 1 op Maandagochtend trad Oppenheimer de kamer der Kylaads binnen en vroeg om oitlrg Hylands weigerde dien en bleef zitten scbry ven Mevrouw Rylands zag Oppenheimer toen een revolver oit den zak nemen n op haar mau driemaal sohieten Ofachooa Rylands in b t het achterhoofd en den nek getroffen werd Ieoo hy Bog met zyn vrouwhet hnU ontvlnchten en b een dokter komen Hier zakts hy door bloedverlies uitgepnt ineen en de dokter zond hem naar een gasthais Zyn toestand waa Dinsdag ernstig By bet aitp aan van bet bnis had mevroaw Rylands Oppenheimer nog naar zijn kamer hooren gaan de deur p slot doen en twee schoten loB eo Men vond hem met een gat in den reohter slaap en s uTOnds stierf hy Zaterdagavond stapte te Londen een jonge dame eene postbeamhte aan bet station King s Cross op het laatste oogenblik in een coupé 3e klasse waarin nog een heer zat Ëen paar minuten later terwyl de trein in beweging was zag de conducteur in den goederenwagen haar voor zioh op de treeplaok staan Zy waa zoo langs drie wagens komen loopen Hy liet den trein stoppen en de jonge dame werd in een coupé medegenomen Aan het volgende station legde zy haar vreemd gedrag oit De heer in den coupé bad baar niets gedaan maar zy was door den moord an mist Camp zoo angstig geworden dat zy het alleen met dien man niet uithield Sp rwcg bl g n mr¥iDA Wl u t im mmm i 10 59 11 80 6 27 S 6 41 5 40 47 6 4 DKN HAAG GOUDA 7 48 8 60 9 1 9 46 10 1111 8618 881 85 8 44 8 40 4 10 4 83 5 82 6 127 18 7 68 9 88 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 10 88 1 56 4 8 6 80 9 48 10 48 8 0 5 04 6 89 9 6 8 139 18 9 47 10 1610 6418 0518 588 17 8 14 4 08 4 88 1 JI2 6 07 488 8810 1010 88 U T E J O H T G O U D A ütr ht 6 88 7 50 9 9 88 10 16 10 88 11 88 18 8 i Woacdan 6 58 8 11 10 38 11 56 18 84 Ottdowater 8 1 10 46 Gouda 8 82 9 34 10 10 10 6 11 1012 11 AUSTIIBDA H e O U D A AjBatmdui 0 8k 7 1 8 1B 9 10 42 2 84 2 8 4 4 la 7 4 Qonda 7 82 sa 9 14 10 10 18J1 18 28 Ml M 49 7 4 Mi Lut ta Baait Ittüilgas uil uut utmt n itt op I1 1C Smit eu Co en beeft zich schuldig gemaakt aan verdoistering r a gelden die hem als borgstelling gegeven waren werd gisteren tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf ver beaiemming naar hier moest hare pt ngen 1 om daor het ys te stoomen opgeven waarna 1 koers naar Stavoren gezet werd Langs de 1 Frieache kaoalen hebben vercbillende atoom1 booten den dienst hervat Voor zeilschepen is 1 de vaart voorloopig nog gesloten I De rechtbank te Asspq heeft behandeld de zaak legen Johannes Hermanns O te Steenwyksmoer gemeente Koevorden thans gedetineerd die in d u avond van 1 Januari U Stephanos Wittendorp eenigB geweldige slagen met een atnk hout gaf zoodat een scbedelbreok ontstond an bloeduitstorting in de hersenen plaats had en Wittendorp dientengevolge den volgendan dag overleed Ëiscb 5 jaren gevangenisstraf Onder de Indologiscbe stodentoB te Delft I heerdcbt naar men van daar meldt eeo minder aangename stemming doordat het I bekend geworden is dat dit jaar slechts zes I plaatsen voor O I ambtenaar beschikbaar zy i I Wanneer men by de 13 stodenten die in 1 1896 voor het tweede gedeelte van het examen I uiei slaagden voegt de 52 die het eerste I gedeelte deden dan blykt dat van de pi m 1 65 candidaten lo gedeelte moet afvallen 1 Waarlyk geen uitlokkend vooruitzicht 1 lu verband met de uitgifte op 1 Maart vsu 1 500kilometerbOËkjas met eeo geldigbeii van I zes maanden ingaande op den dag van afgifte 1 li het personeel der betrokken spoorwegmaat j sehappyen gfïostroeerd dat o a de overbren i ging van eeo overschot aan ongebruikte kilo I meters in een kilometerboekje van een ander I klasse als het aft eloopen boekje aift geoorloofd 1 is doch daareote ji n wèl de overbrenging van 1 eeo osersehol aan oogebrnikte kilometers in I een kilometerboekje van dezelfde klasse doch I geldig voor een ander aantal kilometers als 1 bet afgeloopen boekje dus voor een boekje I Ie klasse voor lUÜO kilometers in een boekje 1 voor 500 kilometers of omgekeerd of vaneen 1 boekje 3e klasse voor 1000 kilometers in een 1 boekje voor 500 kilometers of omgekeerd I Indien by de inlevering van een kilometer I boekje van 1000 kilometers tegelykertyd een 1 nieuw boekje doch vao 500 kilometers word uitgereikt wordt slechts t 2 50 van de waarborgsom terugbetaald daar het nieuwe boekje aanspraak geeft op terugontvangst der overige f 2 50 terwyl iudien by de inlevering vaneen kilometerboekje van 500 kilometeis tei elyker tyd een nieuw boekje doch vnn 1000 kilometers wordt uitgereikt dan f 2 50 als waarborgsom moet worden bygestort daar be nieuwe bonkje aanspraak geeft op terogont1 vangst eener waarborgsom van f 5 I Voorts is bepaald dat onder de benaming van huisgezin zie snb 7o 8o en 9o van het tarief voor kiiometerboekies worden begrepen a onderscheidenlijk te zamen wonende echtelieden of weduwnaars en weduwen me I hunne kinderen kleinkinderen elief eo pleegkinderen benevens inwonende mannelyke en vrouwelyke dienstboden I b te zamen wonende bloedverwanten als I broeders zosters neven enz benevens inwoI oende mannelgke en vronwelgke dienstboden I Andere te zamen wonende personen worden I voor de toepassing van het tarief niet beschouwd I een hnisgezin te vormen I Tot een huisgezin behooreu niet personen I die tydelyk in bet gezin vertoeven aU loges I en derg lyke I Kinderen tot het bezoek van scholen of I andere opYoedingsiuricbtingeu tydelijk boiten I bet ouderlijk huis wonende worden niettemin I gerekend tot het boiageziu vsn hunne ouders I reap van degenen die daarmede gelyk te I stellen zyn te behooreu Te Zwolle is een photograpbie genomen van een man die gisteren voor 55 jaar de Wil I lemsorde ontving eu nu byaa 87 jaar oud ii 1 De Z v Ct vertelt een en ander uit zyn Uvensloop I Conitautijn Hnigeu was toen hy gedecoreerd 1 werd hooroblazer van het Ned Indische le er I op Sumatra onder generaal Micbiels Hy is 1 Belg van geboorte maar toen in 1830 de 1 Belgische opstand uitbrak bleet Huigen bet 1 leger van den Koning waarin hy toen reeds zee jaar als hoornblazer diende getrouw en 1 maakte zoo den Tiendaagscben Veltocht mee 1I Aan een tydelyks afwezigheid met verlof II naar België juist iu de dagen dat het Metalen I Krnis werd uitgereikt beoft hg het naar by I meedeelde te wyten dat op zyn borst naast de II Milit Willemsorde en de zilveren medaille vao 1I 24 jaren trouwen dienst ook niet bet Metalen i I Krnis i rykt j In 1836 ging hij naar ïodië en daar heeft I I Vij onder Michiels 12 zware jaren doorge 1 I bracht op Sumatra Sens beeft bij daar een 1 I benting helpen veroveren door midden in den 1 I narcht allepu naar den wal te sluipen en erop 1 I te klimmen en daar op ziju hoorn te blazen I I De v and dacht dat er anderen achter hem 1 I waren en ging er van door en bemerkte te 1 I laat welke üat hem was gesponnen daar toen j de onzen reeds wareu toegesthi ten Eeo I andermaal heeft hy vooruamelyk bygedragen I tot do herovering van een viertal kanonnen I en voor deze daad verkreeg by e Willemsorde I Een schot eo pen houw ht bbeo zyn beide I armen echter oofïf Behikt voor den verderen I dienst gemaakt en in 1848 Iwvam hy weer hier I Het was in die dagen met gepensioneerde I militairen al heil droevig gestold maar tot j I zvjn geluk trok bij de aauducbt van Willem III I toen hy by het Loo Huigen woonde toen I te Apeldoorn met zgn viouw op de vorI sc hritt massige 15 pas halt eo front maakte De Koning herkende in hem een oud mihtair en toen hy hoorde dat Huigen nog niet gepoeteerdf was gaf by hem een betrekking i als jager op het Loo Élf jaar bleef hy daar Naderhand is hy bij zyn kinderen in huij gekomen en sedert i eeo jaar of vyf woont hy fe Zwolle by een getrouwde dochter Ziekte tceot hy niet Zyn gezicht ia goed eo hy hoort als de beste Omtrent de geheele becolking van het Rus lische ryk beeft than de HusDiscbe Regeeriogsbode op grond van de bij het ministerie ingediende rapporten de statistieke opgaven openbaar gemaakt Dienvolgens bedroeg de gebeele bevolkinrr van het gaosche Russische ryk met uitaluiting van het grootvorstendom Finland 119 288 304 zielen Zondag werd in het café Vondel te Ani ter dam een familiebyeenkomst gebonden vau ben I die meeuen aanspraak te mogen en knunen I maken op een onverdeeld gedeelte vnn een 1 nalatenschap van zekeren NeeliJe Pater in t 1789 in Broek en Waterland ovdOldea Uit alle oorden des laoda warel circa 400 1 mensebeo opgekomen Vlksdgb 1 Roeien Maandag hebben op de Theems by Putney twee jonge beroeparoeiers die toekomst schynen te hebbea zy zyn beiden 20 jaar oud om 50 pd st een wedstryd tegen elkaar gehouden Langen tyd bleven zy gelyk totdat de eene uitgeput ophield De winner beet Charles Gibson de andere James Bewering Men meldt uit Lemmer I Door den krimpenden wind en de sterke eb 1 beeft zich weder znlk een massa ys langs de 1 kust samengepakt dat opnieuw onze haven 1 Door da Arrondissements Rechtbank te Rotterdam zijn de volgende vouniesen gewezen P A Niermans die verleden week te Amsterdam voer flessclientrekkery terecht stond by had zich gevfsti d onder dHn naam vau welke pas vonr de Bcheepvafl rt beropeod was I van bet open water gescheiden is De nacht boot Groningen III van de Lemmer GroI oinger stoonibootmaatschappy welke in de Ëen van de merkwaardigste artikelen op de BOTTEKDA 8 50 3 57 GOUDA 1 S9 5 19 S 51 4 60 4 67 5 4 6 11 5 20 13 25 12 3a 12 3 18 48 12 55 9 36 10 17 U Sl 11 28 11 8 ll I 9 6 10 87 ILBl afgöloopen nacht van Amatpirdam vertroj met SAO 8 47 8 51 9 i ie 7 8B 7 82 7 3 7 46 7 5B 7 86 6 89 6 10 8 82 4 16 1 B9 82 li Si OTTEHDAM OOUDA 38 7 6 80 2 50 3 44 4 18 4 40 1 44 1 64 8 01 8 08 2 14 Qiiuda Moordrecht NieuirerVerk Oipelle Kotlerdam 11 60 12 87 1 40 10 19 10 89 10 36 10 48 10 49 8 56 4 60 4 67 3 09 4 04 4 88 6 10 6 61 7 25 8 6 62 6 8 8 11 19 6 86 4 55 6 6 6 14 5 81 5 27 BotterdiuQ CipeUe Kiouverkerli Moordrecht Ooudl 9 50 10 11 12 08 18 47 sHage 6 467 20 Voorb 6 62 Z Zegw6 6 i eT M 6 17 Gcmda 6 88 7 60 f 82 8 64 9 64 8 01 8 18 8 86 7 lO 7 45 8 18 91 GOUDA BEN HAAG ouda ZöTeuhuizen Moerkapelle Koetermeer Zegwaatd Voorburg i Hage Q 7 3U 8 86 9 89 10 1311 18 11 16 12 16 12 28 1 42 S 47 4 46 5 8 5 54 S ll 7 20 7 49 ZM 7 48 8 17 11 80 12 40 4 67 2 Z 7 5S 66 11 41 12 51 08 V 8 07 9 08 11 65 1 06 20 H 8 1 1 7 10 48 18 11 46 18 46 1 10 8 18 4 17 5 88 6 68 6 28 6 89 7 S0 8 81 O O l D i ü T B K C H T londa 5 80 6 8 7 12 7 66 8 21 9 82 9 8 10 1 10 7 18 65 8 80 8 17 4 41 6 67 6 65 8 81 10 17 10 8 Oude 46 6 4 ut 11 14 2 87 ir 7 10 10 84 Woardai 68 7 8 8 12 t 11 22 2 46 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 Vtncht 6 13 7 42 8 S8 $ 9 64 10 51 11 46 1 27 8 08 8 50 6 18 6 7 89 9 4 11 07 i Naar Imiteidam f Stopt Woensdag GOUD A A MSTEBDAH Gouda 87 8 21 9 52 10 67 18 10 4 11 HM 7 61 10 17 10 88 itlKKidam 0 8t 8 14 9 87 10 6 1 8 1 18 15 8 6 11 86 Qtept t Nocldoip Laidichendam en BU iwjjk Kiiu we aa Hikndorp I aanstaande rywielahow te Chicago cal zyn een met diamant ingelegde en piet goud versierde tandem die 2000 pond zal kosten De bindstokken zyn van massief goud kunstig bewerkt en met diamanten en andere odelgesleenten ingelegd Ook de versehiUeode buizen zallen ware kanstetakken van goodemeewerk lyo By fabrikanten en werkgevers te Tilburg wordt een lyst ter teekeoing aaagebodea om bijdragen te verzamelen tot oprichting vaneen gebouw voor het honden der vergaderiagan van de verschillende werklieden vereenigiogeo Mr Bahlmaon afgevaardigde der Tweede Kamer voor Tilbarg stelde f 500 beschikbaar Men meldt uit Lienden Een in deze streken algemeen hekand en geacht wynbandelaar de heer K oit Nymegen ia gisterenmiddag op noodlottige wyze om hei leven gekomen Het paard voor de tilbnry waarin by zich van hier naar Kesteren begaf schrille voor een aardboop Paard en rytuig kwamen met reisiger en koetsier in eene ondiepe sloot terecht De koetsier kwam mat den schrik vry de heer K schijnbaar ook doch na eenige schreden geloopen te hebben sakte hy ievenloos ineen Nog van eene andere zyde ontvingen wg een verslag over de uitvoering van het KwartetHaaimer Dd tKnustkringf beyveri zich steeds meer by te dragen tot oatwikkejiog van t artistiek leven te Gouda Zoo werd men gisterenavond in de gelegenheid gesteld t gunstig bekende itrykkwariet der heereu Hammer Seifert Ëisendorn eo Wedemeyer te hooren Maar al te weinig s het vooral op kleine plaatsen mogelijk dat genre van mU iiek misschien t fijnste dat er bestaat te genieten Sedert t optreden van t belaas ontbonden kwartet Petri kunnen we ons niet herinneren voor gisterenavond alhier een kwartetnitvoering te hebben bLigewoond Hammer s kwartet dead zich kennen door een vast samenspttl en ean intelligente vertol king van twee oude meesterwerken vao Mozart en Beethoven en een nieuw kwartet van BuBoni In dit laatste waren de spelers zeker niet t minst gelukkig Het werk zelf vonden we zeer belangryk Vooral t Ie deel muntte naar ons oordeel oit door oorsproukel kbaid maar ook de andere deolen waren grootendeels bootst aantrekkelyk Waa waarscbynlyk ten gevolge van ernstige Bvondbezigheden de toevloed van t publiek niet zeer groot de aanwezigen zullen zonder twyfel de kunstenaars en t yverig bestaur dankbaar zyn geweest voor t verschaft genot Bultenlandsch Overzicht De beraadslagingen te Weenen gevoerd tusschen graaf Ooluchowski en de gezanten van Rusland Italië on Turkye worden nog steeds voortgezet De toestand wordt als niet zeer nnstig beschouwd zoolang geen vorgelyk kan getroffen worden tosseben de plannen van Duitfchland en Engeland Engeland heeft eerst na de aankomst van bet Duitsche wachtschip de iKaiaerin Angusta voor Kanea toegestemd io bet bombardement van het kamp der opstandelingen Doch het weigert iedere verdere deelneming aan maatregelen van geweld tegen Griekenlai 10 40 1 18 8 S6 8 43 8 51 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 69 8 l8 8 82 8 58 9 3 9 10 9 87 9 47 9 4 10 01 10 07 7 2 8 6 87 6 17 7 6 8 09 07 10 84 9 28 10 54 9 86 8 28 1 41 9 49 11 10 08 8 62 4 46 6 14 4 1 6 84 4 24 8 46 4 87 17 De onderhandelingen over de toekomst van Kreta gaan langzaam voort Ook hierin ia nog geen overeenstemming tossehea de mogendheden bereikt Te Weenen vermoedt men dat Engel lud er op aanstuurt de beslissing over het lot van de Kretenaers zelf in handen te neaaeu men verwacht dat Engeland als bevrediger zal willen optreden en met het voorstel zal komen het protectoraat over bet eiland op te dragen aan koningin Victoria Dan ia Toerlaopig de kaas om Erete by Oriekenland te loegen geweken Wat Eogeland eeoa vaat beeft laat het uiet loa ea het bezit de middeEea om de Grieksche anLspraken Toorloopig tot zwegen te brengen door Griekenland by ta Btaan in z n fioBDoieele moeiipheden Volgens de Weener berichten zoo zulk e n oplossing Tan de Kretenser quaestie geheel in den geest an Engeland Talleu 1b fltryd biermede is het bericht dat de aDailj News ztcb nit Rome laat seinen De Tooratellen der mogendheden strekken om bet eiland geheel onafhankelyk te maken De gooTerneur zal niet door Griekenland noch door Turkije maar door de mogendheden worden aangewezen De Gaaloisc Torneemt dat Griekenland op het nltimatnm om Kreta binnen Tier en wintig uar te ontruimen geantwoord beeft dat het dit alleen doen zal als de onathankelökhaid ran Kreta gewaarborgd wordt De nationaal liberale afgevaardige Knebel heeft in de Pruisische Kamer de houding der Nedorlandsohe reüeering ten aanzien der erbetering Tan den Ryn en de belangen ran het reehtstreekache erkear tasscheu Duitsene EynbaTens en oTerseesohe plaatsen ter sprake gebracht Knebel Terzekerde dat zeehavens aan den Kijn zioh Toortdurend ontwikkelen In 1874 waren er slechts 14 stooftischepen die een geregeld verkeer tusschen Eynhavens en buitenlandscbe baTens onderhielden nu 20 en daarenboven mag men ook aogerolge van de openstelling Tan het Keizer Wilhelm kanaal in de eerstvolgende jaren nog een aanzienlijke nitbraiding Tan dat verkeer verwachten Nederland heeft tot heden het overzeescbe verkeer met de Kyostreek volkomen beheerscht en ieder schip dat oit see rechtstreeks naar een Doitsche Rynbaren komt is nationale winst Het spreekt vanzelf meende Knebel dat in Nederland de ontwikkeling van dit verkeer aooTOei mogeiyk wordt tegengegaan Voor de goederen die reeds in Nederland worden overgaladen staat men rraehtvermiodering toe Men mocht wel eens nagaan of wg ons zulke handelingen van een vreemd land tot sehade van onze nationale belangen maar moeten laten welgevallen Van nog meer gewicht achtte Enebel het streven dat hg de Nederlandsehe regeeriog meent waar te nemen om lie uitdieping van den Rgn waardoor bet reehtstreekache verkeer tuasoben Duitsche en OTerzeesohe havens bevorderd zou worden ten nadeele van den Hollandschen doorvoerbandel zeoveel mogelyk te verwaarloozen Op den duur zoo Nederland echter dat verzet niet kunnen volhouden het moat aan zyn verplichting in dat opzicht voldoen en Pruisen ia in staat een doeltrefiende pressie in die richting uit te oefenen De vertegenwoordiger der regeering antwoordde dat de quaestie of en mqt welk uitzicht op dunrzaam succes een verdere uitdieping van den Rgn ter hand genomen kan worden door de regeoring thans deogdelyk verwogen wordt Nog gingen in deze zitting de agrariërs heftig te keer tegen bat Dortmund Kems kanaal Graaf Kanitz gaf deu raad het werk nu maar te laten zooals het is want het kanaal zal gean ander resultaat opleveren dan het overstroomen van Doitschland door vreemde prodocten uit bet westen De vertegenwoordiger der regeeriog erkende da de raming TOOr den bouw van het kanaal reeds met 15 millioen overschreden is maar men moest daarvan 5 millioen afrekenen wegens de grootere ufmetiagen later aan het kanaal gegeven en ook bedenken dat een waterweg van die uitgestrektheid nu voor t eerst in Prniien gegraven wordt Tegen Zondag was een grootsobe Vlaamscbe betooging ta Brussel uitgeschreven waaraan uit alle deelen van het Vlaamscbe tajid en nit alle klassen van het Vlaamscbe volk ongeacht de politieke richting deputaties zouden deelnemen Het zoo naar raming een stoet worden van Tgltig dnizandan jongen en ouden armen en rgkeo liberalen clerioalen en socialisten Maar de waarnemende burgemeester der hoofdstad de schepen De Mot heeft den optocht verboden op grond dat deze bg de drukte van het carnaTal lieht aanleiding zou kunnen geren tot opstootjes en verstoring der openbare orde Dit besluit beeft in Vlaanderenland verbazing en TeroBtwaardiging gewekt Het Handelsblad Tan Antwerpen sohryft Wat men te Brussel toelaat aan alle politieke sloeten had men het recht niet te ontzeggen aan duizenden en duizenden Vlamingen die zonder onderscheid van politieke denkwgze komenden Zondag naar Brnssel zondeb gegaan zyn om er hunne reebten als Try Totk te eischen en getuigenis af te leggen Tan hnnne onvergankeiyke gehechtheid aan de Tolkstaal Mon vindt een ellendig uitvlnchtsel om die grontsche betooging te rerbiedeo llen was bang dat die renaachtige stoet in welken de Vlaameche strgders Tan alle politieke kleur met vliegende Taandels zooden opkomen aan de berolking Tan Brussel zon getoond hebben dat wat de franskiljonapers der hoofditad een hoopje tehooiers noemt in waarheid heel bet Vlaamaehe Tolk is Wij teekenen dns nogmaals protest aan tegen de beslissing Tan M De Mot en beschouwen dit verbod als een lafhartige aohterduimsche bewerking der Vlanniscbhalende party Dat zal ons uiet weerhoaden Ons recht zullen we krygen of Vlaanderen zal geen Vlaanderen meer zijn I Ook de Broaaelsche Vlamingen zijn vanoordeel dat de betoogiug niet verboden werdom administratieve maar om staatkondigaredenen 1 De Vlaamscbe VolksAiad heeft nu b sloten de betooging uit te sleM tot Zondag 14 Maart Naar Rsftter diVBombay seint wyzeu de cyfers der sterfgevallen in de laatste zea dagen duidelyk op afneming der epedemie Deze verbetering beeft een groote geruststelling gewekt Volgens de B mbay Gazette kan er thanS in Voor lodiè genoeg van het aeium tegen de pest van dr Haffkins gemaakt worden om geheel Indië en Afghanisten te voorzien De stallen te Sewree waar 65 paarden in behandeling zijn worden vergroot totdat er roinite is Toor 500 dieren De resultaten van de aanwending van serum zijn zoo gunstig dat het iiemeentebestuur te Bombay een inricHing heeft geopiud waar gratis wordt ingeënt Meer dan duizend Jnlanders en Europeanen hebben zich reeds aan de behandeling ounerworpen De ïiOgelscbe gedelegeerden hebben gisteren io de zitting der conferentie te Venetië medegedeeld dat de Eogeiscbe regeeriog besloten beeft dit jaar de bedevaarten uit Inilië naar Mekka gebeel te verbieden De conferentie num een besluit alle regeeriogon uit te noodigeo de bedevaarten uit hun gebied dit jaar üf te verbiedeb üf zooveel mogelijk te bepeiken De Öritsche expeditie heeft bij het veroveren van Benin inderdaad geduchten tegenstand ondervonden Acht nren lang bad zy voortdurend vechtende te marcbeeren eu zij werd onophoudelyk nit het struikgewas langs den weg beschoten Daarenboven was er gebrek aan water De vyand had ongetwijfeld repeteergeweren zegt een berichtgever In het front Konden de mazim kanonnen hem op eeo afstand houden maar op de flanken hield hij stand in weerwil van het hevige vour der Ëngelsche troepen De stad is nu verlaten Men zond langs weg en iu hulen in en om de stad nfsehuwelijk verminkte lyken Op een afstand van drie raijlen van Benin werden verscheiden dragers van Phillips expeditie nog levend in een put met lyken aangetroffen U het paleis vond men voorwerpen die aun de vornioorde blauken hebben toebehoord De Rngelschen hebben de kruisboomen eu fetisjhen omgehaald ten einde de macht van de priesters te breken AKK TBBRICHT £ N Gouda 26 Februari 1897 üranen met ruimen aanvuer I njzeu onvoranderil Tarwe Zoeuwsolie 6 90 uƒ7 10 MinJere dilo 6 60 i ƒ 76 Afwijkeuda ƒ 5 76 il 6 Polder 6 8B a f 6 80 Eogjo Zeeuwsclie 4 25 a ƒ 4 60 l older f 3 90 a ƒ 4 Buitenlandscbe por 70 kilogram ƒ 3 90 i 4 16 üerst Winter 4 25 ii 4 70 Zomer ƒ 4 10 il ƒ 4 50 Cheïalliot 6 ü ƒ 6 llaver per hoot 2 90 i 3 40 per VJf kilo 6 75 ü 7 25 Heuuopiuod lulnnilscl R ü 6 50 Builenlandsche ƒ 5 il ƒ B 50 Kann rjozaoil ƒ 6 60 i ICoohanil nieu ƒ a ƒ Krwion Kookerwtoi ƒ 7 ti ƒ 7 60 Kiet kokeailo f a ƒ lluileiilandsciie voererwten per 80 Kilo 4 90 ii 5 20 Boonon Brulco boonen ƒ 7 76 a Wllte boonen a f Duivenbuonen 6 90 a O l sardoaboonen ƒ 4 1 i 6 20 Mals per 100 Kilo Bonto Amerikaaoacbe 4 u 4 20 Cinquautino 6 25 ƒ 6 U Folanian ƒ 5 il 6 26 VEEHAHKr Melkvee red aauvoer handel eu prij eu traag Vette varkens red aanvoer bande vlug 19 tl 22 et per balf Kö Biggen voor Eugelaud goede aanvoer handel vlu 16 a 18 ot per lialf tü Magore biggen goede aanvoer haudol vnj ivel ƒ 0 46 ii 0 S6 per week Vette schapen weiuig aanvoer haudol van geen bateekenis Nuchtere kalven goede uaavoer handel gewoon B a ƒ 7 FokkaWeron ƒ 8 ii 12 Aangevoerd 18 partijen kaas Handel vlug Ie qual 21 a ƒ 26 2o qual 21 a 23 Zwaardere KoordHolland sohe ƒ 23 il 24 Boter goede aanvoer handel alloopend Goeboler 1 10 4 ƒ 1 20 Weiboler ƒ 1 ü 1 10 p Kilo BurgerlUka Btand OVERLEDEN Ü3 H ebr E Streevelaar wed C Grendel 76 j H de Jong 12 d A Zantvport 3 j 11 m GEHUWD 24 Febr C de Groot eo C M van Dillen C Jansen en D M van Hooff C A Fortnin eu S van den Berg C Kwinkeleoborg en E iSchriek A Massaar en C C van Es F Sloof en J G van Wyk BeeuwUk OVERLEDEN W J Verkley 25 j G Ooitrom 19 j ZBTenhulEsn GEBOREN Elizabeth ouders G Hol en N Sohinkelshoek Johan ouders I Bos en M Bos Jacob onder P Tan Reeowyk en J Dogterom Johan ouders W Mulder en J den Hertog Gerardus ouders J Visser en D Visser Adriana ouden J Stofbarg n A van Dam OVERDEDEN J Grisnig 49 j M Koole 13 m NIE IIWE fABAFLDIES VOOR DAMES en HEEEEÏÏ A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Imsterdam 28 PEBIIÜAIU Vtkts islotkrs 8 Vis 89V 99 98 86 86 85 i s Vi i 8 i 231 63 8 98 99 98 104V 104 691 611 20 ao fi 20 20 s 106 96 42 100 94 l 64 680 705 702 100 61 100 j 205 115 54 9 s 98 135 74 27 7V3 110 100 206 231 102 62 62 64 165 991 997 63 63 79 78 ln8 i 102 100 99 134 ll s l l 100 60 102 IS a 13 1 76 I 109 V 25 44 201 208 1061 1071 104 103 1 117 l 12 Vs 36 36 lll s KEDmitAND 0ert Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito 3 H0N0iK 0hl G6udl 1881 88 4 ITALIB Inschrijving 1862 81 5 OosTENB 01 1 in papier 1868 6 dito in zilverr4868 6 PORTUOAL Ohl m t coiipon 3 dito ticket 3 EnstAND Obl liiouenl 1894 4 dito Gecons 1880 4 dito bü Boths 18S9 4 dito bg Hope 18S9 90 4 dito in goud loon 1883 6 dito dilo dito 1884 6 Spanje Porp t schuld 1881 4 TURIIIJ Gepr Conv leon 1890 i Geo loeuing serie D Gec Ie uiRg serie C ZuidAfb Eep T obl 1892 6 I Mbuco Obl Buit Soh 1890 l VEiffiznEL OM 4 onbep 1881 AMSMEliM Ohlitatien 1896 3 RoTManiM Stid ken 1894 3 Nbo N Afr Haude sv aaud Arendsb Ïab Mij Cartilicaten DeliMaatsobappij dito Am Hvpotheükh pandbr 4 Oult My der Voratenl aaud s Gr Hypothoekb pandbr 3 a 1 Nederlandsehe bank aand Ned Handelmaatsch dito N W 11 l ao Hyp b paudbr 6 Hett Hypotbeekb pandbr 3Va Utr Hypothoekb dilo 3l i Oost NE Uoal Hong bank aaud HusL Hypotheekbank pandb 4 j AMEElKijEquit bypoth pandb 6 1 Maxw L G Pr I ien cort 6 Ned HoU fJ 8poorw Mü aand Mg tot Eipl V SI Spw aaud Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 9pm aand 6 H JSldito dito dito 1891 dito 6 1 ITAUE aooorwl l887 8 A Eobl 3 Zuid llal Spwmij A H obl 3 PoLFN Warschau Vv eauen aand 4 j Rust Gr RuBS Spw Mij obl 4 Raltisrho dito aand Pastowa dilo aand 6 Iwang Dorabr dito aaml 6 Kurak Oh Azow Sp kap obl 4 1 dito dito oblig 4 AMEEIKA Cent Pan 8p Mij oW 6 Chic orth W pr C v aaml dito dito Win St Peter obl 7 DenverSi Rio Gr Spm eert v a IlliuoiB Central obl iri goud 4 Loui8v Na8hvill Cert v aa id Mexico N Spw Mij Ie hyp o f MiM Kansas v 4pct prof aand N ïork OnlaaioSi West aand dito Peno Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 5 81 Paul Minn k Manit obl 7 ün Pao Hootdlgn oblig 6 dito dito Line Col lohyp 015 Canada Can South Cert v aarid Ven C Ballw Na leb de Ül Amsterd Omnibua Mij aand Botterd Trarawog Maata aaud Ned Stad Amsterdam aaml 3 Stad Rotterdam aan 3 Bemib aiad Antwerpen 18s7 S Stad BruBSel 188 HONO Tboisa Regullr leaeUach 1 OoSTBNa Staatsleening 1860 5 K K Ooit n Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Neü Ver Bei Hvp Spobl cort ADVSRTENTIEN Voor Liefhe blDers Eeu Jong Schilder gaf gaarne aan antiere liefhebbers Ici aan huis iu het KÜNSTSCHILDEREN Brieren onder nornmer 2426 aan bet Bureau dezer Cdurant 4 GRATIS liekomt elke leier Tan 4it blad het niet alleen Toor lleken maaroekTaorienndsn hoegst Mingrljke en nutlijs boek BE WIIEIB DE Iltltll Man BcbriJTe eene briefkaart aan Eichter s BoeUiandel te M W Botterdam Oam Koningv 1 KruiskA öebreTeteord do Hoofddepót Toor öO j5 do Hoer A VAN Os Al Speoialiteit voor het Btoomen eu verven van alle Heereuen Damesgarderoben alsook aUe Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomeu vftM plnobe mantela veeren bont eus Gordynen taielkleeden enz worden naar de ieowste en laatste methode geverfd Alle goederen hefczy gestoomd of gevertd worden onschadelflk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zya de prözen 25o o gedaald Te Btoomen goederen als nieuw afleverbaar n 3 d jien te verven goederen in eene week ÜilKHOONDMÜlTGÜ KRAEPEUEN HOLM S uina Laroche Q Staalboudende dulna Laroche ia de meest krachtige en versterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandscbe Qeneeaheeren Verkrygbaar in flesachen a ƒ 1 90 eu ƒ 1 00 CI6ARETTEN TEGEN ASTHHA De inademing Tan den rook dezer Cigaretten geeit den lyder aan Asthma terstond Terliohting In Etui 80 eu 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel b Hoest en rer zoutl ieid oplosaend eu verzachtend Pros per fleBcbje20Cent Krabpelibn HoLM Hofleveranciers Zmt Depot te Oouda by den Heer A H TEËPË Apotheker en bij de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Wie zeker zijn wii de Echte Elkel CaC O te ontvangen tesamengesteld en na vele pnsfuemingen in don handel gekomen ouder den naam des 1 uitWndera Dr MichaellB verrawdigd op do beste machines in het woreldberoemde ótabblissement van Gebi Stollwerclc to Keulen elsohe J p n2ie 2aelif Eikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikol Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik eon 2 theelegpela Tan t poeder Toor een kop Chocolate Als geneeskracbtige drank bij geval Tan diarrhee slochts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornauate H 1 1 Apothekers ent Vt Ko U K pKBlhn ei f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger toot Neder1 and Jultus Mattenkledt Amaterdam Kalveistraat 103 IEDERE PROEFNEMING leidt tot voortdurend grooter besparing gereed voor Aet gebruik beste fabri eaat tUtgebrand en gereed voor ver xendtng TOOr ieder consument dadelijk in gebruik te nemen oooTertro6en lichtkracbt langste braadtyd en goed passen gegarandeerd Aangeboden it 4S eentt per ituh por domtjn t S 30 Franco tegen rem bours WILLI BÏÏD BcrllJB W 35