Goudsche Courant, vrijdag 26 februari 1897

35ste Jaargang Zaterdag 37 Februari 1807 No 7208 Laatste dag der Ilitverkoop van prachtige VOORJAARS EN ZOMERMANTELS WESTHAVE B 198 mmim courant I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken WESTHAVEN B 198 ADVERTEltTIEN worden geplaatst t m 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uiterave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN 1 Oza g eloo £ 11535 = ILsLg Q 1 = X ij jz e za Het Potografisch Atelier STUDIO is dagelijks ooiidcs ZONDAGS geopend ÊgÊÊ t 1 por r Proevent ISO P VAN DEB WAALS Plnweelen Singel 582 by de Tiendeweg Een ware Schat voor de ongelukkige lachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en gehe=me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIi G BoUaudsche uitgave met 27 alb Prga 2 ffuldeo Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vaii deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland IjUTnt ÏB da besta mwruTing togau Jidjt Ê v Anfcer PainExpeller yfflX is m t het Into nmt aan te wenden tegeu S Anker Pain Expeller ygf moat hu stMds in ieder tiiusgezii to7 x ftnker Pain ExpellBp Prys 50 oont 75 oent en 1 25 do flobflL Voo uQden iu de meeste Apothekun un by F AtWRiottBr t Co te Rotterdam Te GOUDAbü en OE LAAT Markt WOLFF Markt AU4b 1 VAN SON apotheker Hennep Envelcppen 2 2 50 en 5 de 1000 QietFiiQia bedrukt bij A BRINKMAN ZN rUM ir Het beste onBchadelykate en ge jMS makkelykste poetamlddel voor Heerco jn en voora dames en Kindcrschoenwerk i J ia de Appretuur van C M Muller Co WF Berlin Beuth Slr 14 Men lett goed tüi op naam en fabrieksmerk VsrkrvBtMr by HMrtn Wtnkallen In tohoanwark gilintwieK Itryen am ni fl mr l OBpot hy W ird mMii Ar EiDooRrr KONiriKTJJKl SjOOMVlU VliRH n C iii i irs iir iv ssniPBiJ Agentuar bfl de Firma Wed BOSiJAll te Gouda ö oud Druk Tan A BINKMAJ U ZOON REIZIGER gevraagd tegen vergoeding van provisie om met een reeds ingevoerd artikel voor Conaumpiie H II flinke kruideniers in Gouda en omstreken te bezoeken Brieven met opgave van uitaloitend gunstige referentiën onder letters B K S Algemeen Advertentie Bureau NIJGH an DITMAK Hotierdam Tandarts E CASSITO Turfmarkt 171 Gouda MCIUl HSiiïIll van 10 tot 5 uur bekahe ZONDAGS en Wgi NSDAGS Toor middag KoniHkHJke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM van II K van Schalk Co gevestigd te Oravenhage Kepplerttraat Z9 en XQa naby de Begentesaelaau an Z M den KONING jan BELGIË Indien gij hoest gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrygbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda K H vi MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOÜMAN Uoordnekt J C BATELAND Boskcop B ï WIJK Oud aur M KOLKMAN Waddinmem PDIKB ODDE SCHIEDAMxMEB GENEVER Merk s NiaHTOAP Verkrijgbaar bü PEETER8 Jz AU bewiJB ran echtheid is cachet eD kurk ateeds voorzieo van den oaam der Firma P HOPPE VERGADER ll G o t VIIIJÜAG 26 FEBRÜAIll 1897 des avonds te 8 uur in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN Allen die belang stellen in het lol sland komen eener VltlJZI IGE KIESVEKEEI IGIC G v or den Gemeenteraad worden tol bijwoningf dezer Vergfaderin uit enoodigfd A C3 £ 3Srr A Vastslellingp Slaluten en Huishoudelijk Reglement Oprichtingf der Vereenigfingf De Commmie tot het ontwerpen van Statuten n Huühoudelijk Reglement Dr H IJSSEL DE SCHEPPER J M NOOTHOVEN VAN GOOR P J BELLAART F HEKMAN FzN Mr M M SCHIM VAN DER LOEFB VERWOIVDEBD is iedereen OTer onze prachtige en smaakvolle COLLECTIE MERKLR welke wjj om onze Cliënteele meer ait te breiden zoolang de voorraad strekt voor den fabelachtigen Prij s van t 50 aanbieden Onze beroemde collectie bestaat uit de volgende voonrerpen 1 fat Ooldin Heeren of J ames Bem met ü jour Garantie 1 Pat Goldin Heerenof Damesketting 1 Zakmes met 2 echte Lemmeis Kurkentrekker Glassnijder en Breker i Pat Goldin Aanhangsel passende by den Ketting 1 Thermometer die de temperatuur juist en volkomen vertronwbaar aangeeft met 1 Baroscop Wederprofeet Engelsche Weegveer weegt tot 12 Kilo i Pat Goldin Manchetknoopen met Mechaniek S uiting 3 Pat Goldin Overhemdkuoopjes I Autom Illuminium Potloodhouder 6 Potloodeu ter navulling 1 Pat Goldin Dasapeld Alle 20 Voorwerpen maar f 6 50 Verzending na ontvangst van Postffisael of als Verrekenpakket remboara Porto extra G SCillBERT Co N Z Voorburgwal 258 Amsterdam XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende D A M E S en K IN D ERMO D ES benevens HAND WERKPATRONEN om iëdërë week verschijnt een mummer In ieder n tekêt Kwarte piaten modekroniekt feuiitetont enz enz Ie Uitgave zoïulor Rekl pUteii mei 3 anijpatr en 8 groote gekuipte patr Per 1 nra ƒ 1 2B p post 1 45 io ab de Ie uitg met daareuboTeo 6 gekleurde platen 1 75 1 90 3e M II l H H l3gakl pUn 1 bijz gekD p bij heiSe uo ff 2 B0 2 60 4e a n 8e f b het 6e no 1 geku patr d keuüe 12e een gekleurd fraaie haDdwerkpairoon g 3 3 2 PROEFKOaiER U PROSPECTUS ALOI Uits ve anQEBB BmKFANTE s Gr ah ge Wagenstraat lOÜ 108 eene nieuwe zending Yerlovings en Ondertrouwkaarten 1 isitekaartetij Luxe Postpapier Bouwkaarten en fionwpost rrL©t Zn©i3 Bestelling en worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRIi li lli l eo Zu BINNENLAKD GOUDA 26 Februari 1897 Spoedeisefaeode vergadering Tao deo GemeenterRad op Ziterdag den 27 Februari 1897 des namiddags ten 2 are By KoD besluit ia goedgekeird dat jhr L de Geer an Jotphaaa burgemeesttr vhd de gemaeDte Lekkerkerk ia beuoemd tot waarDemend secretaris dier gemeeuta c Op de bovenzaal tan da wed C df d Braber te Moordrecht trad WoeuBdajïO ond jl op de heer A Kroyt aendellng te Midjowarna op Java Hii hield t nt rede naar aaoleidiog vao talrijke licbtbeelden dia nieta aan duidflykbeid te wecBohau overlieteD zoudat bet gemakkelyk was de beschoQwiag over da zeden eo gewoonten der Javaoen te volgeo Voor de paaza waren bat meest allerlei Javaansche tjpeo eo tafereeltjes waardoor het publiek de overtuigiag kreeg dat bet werk dar eending op Java nog laDg oiet voltooid was De platen na de pauze stelden voor verschilleoda geboaneo uit Madjowarua en oinstreken portretten roepau eaz Alleen aan de kleediog der JavaDaD die bg deze groepen voorkirameD kon man zieo dat men hier te doen bad met meer beschaafdea met Cbriatenen Al deze vertooniogeu gingeu gepaard mei eene nauwkeurige uitlegging waarby mUunrlyk ook nog andore schetsen werdea medegedeeld en wel op eene w ze dat de toehoorders met de mepste belaugetelling den spreker en de vartooning volgden Wa durven dao ook beweren dat dit optreden Tan den heer A Krngt alhier aIs eeuig kan aaigemarkt worden Met warmte beval by de zaak der zending allen aaowezigea aan Da van der Meer van Eoffaler bedankte ten slotte deo spreker voor dezen zoo scboouen als nuttigen avond en wenschte hem en zguen arbeid Gods besten zegen toe Id da gister namiddag gehouden vergadering van dan raad der gemeeote Leiden ia de coutrolear van de stadsbank van leening D de Brugn tevena chef dier ïustelling uit zijne betrekking ontslagen Daar by bet gebrnik der kilometerboekjes ia gebleken dat ly dikwyis voor een zelfde traject worden gebruikt beeft de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsa poor wegen het plan boekjes voor vaate reizen in te voeren Deze boekjea zullen ook 1000 k m bevatten eu een FEUILLETON 14 ifOoh reule halvertvage de stad heb ik vader Hoodmuts ontmoet en hoowet de oude zondaar aan God noch de duivel gelooft heeft hij zooals men zegt ganaeamiddalaa voor elke kwaal en dat heeft my doen besluiten hem naar het kasteel te brengen Zijt ge dokter F vroeg Ëtiaabetb den ouden boer met diepe miaaehtiDg aanziende Dat 19 ar naar antwoordde deze kortaf Ja ja hg is dokter ik sta er voor in riep Malo nmaar de oude wil geen chouans bjjstasD zoo als hy ons blieft te noemen Bat is eene kwestie van smaak freule Kom aan vader Roodmuta vervolgde hij Legoello naai des markies duwende nkyk asns naar dien heer en doe je best om hem waar op de baan te brengan Brommende nam de Boodmuta de pols van den ouden adelman taaichen spe vereelte vingers Ëen toeval seide hq Zonder een woord er bij te voegen haalde hij ait den zak van zgn baia een instrument te vooraehyn dat even veel van aen snoeimea ala van een lancet had en deed op den arm van den markïea eene lating dia wel oen anderen naam had mogea driven tCea breeda straal bloed vloaida uit da wood Keoiga oq enbUkken daarna opende Traansa da oogan n zag mat era varbaasden blik da parsoaaa aan dia on htm kaan aioaden waarborfïson behoeft niet te wurdeu j estort De vakjed zullen alsdan zyo iiigevnld met het aïteleggeu traject b v Rotterdam Amsterdam zoodat de werkzaamheden vao bet slatiuns raoneel worden beperkt tot het afaterapeleo Men meldt uit Amsterdam Gisterenavond omstreeks 11 uur heeft een jonkman van 24 jaren door onvoorzichtigheid by het nazioD van een revolver een aobot io do borat gekregen De ongelukkige werd oaar het Binneugaathuis gebracht by aankomst was by echter reeds overleden Te Kruislttuil by Rooaeiidaal heeft gisteren A de J by htit schieten op eene kat die zich te goad wilde doen aan het spek vaneen pas geslacht varken by ongeluk zyoe zuster W de J doodelgk getroffeo Io een hotel in de Kalverstraat te Amsterdam werd gistereuavond een der logoergasten ernstig oogeiteld Daar men meende dat hij misschien iu den door hem gedronken wyo vergift had gemengd waarschuwde men per totefooo de politie die den man usar bet Bionen Gasthui overbracht By aankomst daar was by reeds overleden Wie de man was is niet bekend Uit de kazerne van het Ie bat 7a regiment infanterie t Hoorn wordt vermist ds gouden madailte sohietpi iimir bet bataljon beba Id waarop gegraveerd Algemeens Sehietwedatryd 18 91 Ie prys Hoorn c Zy hing ia een van bionan met zwart fluweel bekleed rond zwart houten ly ttje mat f la D cotumiatiatie van politie te Hoorn verzoekt opsporing inbeslagneming en bericht In aene gemeente in de nabyheid van Arahem zou dezer dagen en huwelyk worden voltrokken Ter bestemder tyd verscheen de broidegom maar bij verklaarde van bet bowelyk af te zien omdat by ayoe bruid dronken bad gf vonden Over twea maanden kom ik weerom zeide by by hat hoecgaau maar dan met eene andere Naar aanleiding van een in ons Eerste Blad B van Donderdag opgenomen bericht verzoekt de heer C Pyi te Naaldwyk ons mede te deelen dat er van werkstaking in zyoe sigarenfabriek geen sprake waa Wel ia er omtrent ién werkman eene qsaestie van loonsvermindering van f 1 per 1000 stuks sigaren waarover onderbaiideling met den bond plaats heeft Gereil riep freule do Pratenros uit O welk een dienat hebt ge ons gadaan sprak zy terwyl zij den oude hare beurs gaf j Ja ja bromde Legoello terwijl bij de baura od het mea in lyn zak atak t ia niet de eerate maal dat ik hst bloed van den markies zie Treanna kwam nu geheel en at tot zyn bewuatziJB Bn oogenhlik later nam hij hoed en atok en giog haan zonder zelfa freule do Pratenros to groeten Oadanka zijn haat tegen de chouana loheen Roodmuta toch niet zulk een haast te hebbtin om het kasteel te verlaten Een uur na zgae fraaie operatie zat hij nog in de keuken bij Malo Kerguiasc met eena ordentelijke hoeveelheid Heeschen voor ziuh VL Hen zsl ziek noi herinneren dat Tlburce besloten had den nacht in de hut onder den yjjgecboom door te brengen Toeu hy ontwaakte scheen de ton reeda helder san den hemel Hg atond op en begaf zich Daar de kamer van noader Kerguisec Z was met het krieken van den dag opgestaan bad alles op orde gebracht en maakte zich gereod naar de markt te gaan met h t wild dat Tiburce haar den vorigen dag had gegeven Moedor Kerguiace waa eene groote krachtig gebouwde vrouw van zeventig jaren met sterk sprekende gelaatstrekken en een langen neus die zich naar hare nitatekende kin boog Haar voorhoofd getuigd van verstand ea goedheid straalde uit hare groote licht groene oogen Blijf ge van dag hier Tihuroe P vroeg zy yNeen moader f Waar slaapt gij van nacht ffin m B kut dank ik Ook bet berieht over niet voldoende verwarffiiug en bet s morgens te laat openen derftibriek wordt door dan heer P onjuist enorerdrevea genoemd N R Ct Staten GoDOraal 2s Kaur Zitting van Donderdag 25 Februari Bg de iaterpellatia Lobman inzake de ootslagaauvrage Brediua was eene groota toevlo d van bezoekers op de tribunes Oe bear Loh mfto interpallaot beweerde dat de Minister door de benoeming van den heer Waller ren voor den neer Bredina stuitende handeling verrichtte eo vroeg of de Minister aan Dr Br diuB een voordracht gevraagd beeft met de belofte den voorgedragena te benoemen of hy builen Dr Brediua een ander ter benoeming voordroeg en aan Dr Brediua medegedeeld had dat bij eeo ander zon benoemen Dti Mmister Tan Bonten ontkende woordbraak tegenover den heer Bredius en betoogde uitvoerig dat er tusaoben den heer Bredias eo hem verschil bestond ovar het karakter der betf emiog van een on der directeur daar Dr Bredias wilde een beambte zonder toekomst en de Minister iemand die zyn opleiding voor kunst zoo voortzetten Ook had Dr Bredius eene baaoeming bg het mnseiim te Amaterdam afgeslagen De Minister beriep zioh vooral op bet verlangen van Dr Bredias oa op een ef andere wgze een eind ta maken aaik de vacature Da Min meent naar staatab tftig door da benoaming vmi dan h ev Wal Ier dia reeds by het Prentenkabinet werkzaam wa aan dat verzoek te hebben voldaan De benoeming is niet het gevolg van protectie referendaris Da Stoers bad er niet de hand in De Minister betrearde bet besluit van Dr Bredias voor de kunst maar was tot de uiterste greoa zyuer waardigheid gegaan volhoudende dat Dr Bredias kon verwachten dat ky zjju candidaat niet zoa baaoemaa De heer Lobman bleef s Ministers handelwyze afkeuren tegenover een verdieoatalyk man ala Dr Bredins en wierp den Minister dia zich op da aanbeveling van deo haar Vrankeo voor den beer Waller beriep tegen den hrer Franken geschraven bad dad de beer Waller voor onder directeur vaa het Maurittbois ongeacbikt was te achten Spreker wil geen motie voorstellen ofschoon zeker dat de motie de wenacbelykfaeid uitaprakenda vaa het behead vao Dr Bredias algemeene instemming sou vinden handgeklap maar hg verklaart ta mesnen dat Dr Bredias de zaak te hoog beeft opgevat en ar gaan reden bestond om by de ontalagaauvri e te volhardnn De oude vrouw schudde het hoofd om hare afkeuring ta kennen te gaven iflSécn Booi bed hsbt ga daar I Ëeo boa stroo Is hat bed waarop ga van uaoht gealapeu hebt niet beter Honderdmaal beter en dat is te veel Gij zoadt me verwijfd maken moeder Kerguiaec fUe zyt een zonderliog menscfa j Merkt gij dat van daag voor het eerst rrla je iata treurige overkomen mijn jongen Btel u geruat moeder er ia my niets treurigs orerkomeo maar om veraohilleude redenen die ik u niet behoef te Tartelleu moet ik eenïge dagen van hier Ik bah lichaamsbeweging eenzaamheid en de vrye luoht noodig De oudo vrouw zag Tiburce met een doordringenden bhk aan Ken rsrmoedan reea bij haar op üoed sprak zij op veslbeteekenandeu toon ik heb het gereden Ik hegryp u uZoo vroeg Tiburce verwonderd Welna wat hebt ge geraden eu wat begrypt ge jrMoet ik u dat nog ztggen F Maar zult ge er niet boos ob zijn F fDat durf ik niet beloven zeg het maar Qy zgi verliefd Tiburoe Tiburce sidderde ondanks lichzelven Gij vergist u zeide hy ernstig vTooh niet Ik vergia mij niet en ik wil u alles zeggen Gij wilt haar op wie gij verliefd zijt vergoten au ik weet wel waarom Tiburce frooate het voorhoofd De oude vrouw merkte het niet op maar ging voort Gij denkt miasobian dst zij ook u niet bemint Dasrio bedriegt gy u tan teuamila De Mioiater Van Houten bleet outkennen zich tegenover Dr Bredius ia eeuig opeioht te hebben vergrepen hg aeide ook tegenover bem als ambtenaar de diuiptine te lullea handhaven Als hij voortgaat de benoeming tacritiaeeran en ia bet publiek ïo debat ta breogea ion hak ontslag zelfs oiet eervol koanao word ftr lesnd De ministers van binnenlaudsohe zaken ao van financiën hebben bet voorstel tot nadere regeling der gemeentelyke financiën nageDoeg onveranderd gelatea trots de vele bedankingan die in en buiten da Kamer er tegen zyn ingebracht In da regeling der oitkeertugen ait de rgksachatkiit wordt geen aodara wyziging gebracht dan dat volgens een nieaw artikel 9 aan de gemeenten oog wordt uitgekeerd eeo Kwart van de jaarwedde i die burgemeester en HBcretaris genieteo tot een maximum van f GOO Meer is veranderd ia de rageliog der plsatsetyke heffingen Ia de opsomming dier beffingao art 11 vroeger 10 wordt io paut C enkel gesproken van hoofde yken omilag of andere direete belasting naar het iokoman of naar de vertering De by voeging shetsg volgeaa sehatting of classificatie in aaos hetcg naar grondslagen ontleend aan dan uiterlyken taati ia daar weggelaten ea overgebracht oaar de omachryving io D van art 11 o wel aid os Do H tu balftstiiigen bedoeld ïo ark 240o mogen met of zonder eigen aangifte geheven worden naar schatting van of klasaifioatia overeankomstig het totaal inkomen of de totale vertering of ook volgeos eene berekening van het inkomen of de vertering naar grondslagen ontleend aan den nïterlgken staat c Omtrent de toepassing dier heffing wordt dan oog met wgzigiag vau de slotbepaling in het oorspronkelgk ontwerp voorgaichreven Bet bedrag der aaoelagen iu elke belastiog als oadar c bedoeld moet preeentsgewgze gelykelyk worden berekend naar het totaal van het iokonen of da vertering na ofirek van aen by ds belastiogverordeeing te bepalen voor alle aanslagen galyk of in varband mat bat aantal iedea vaa het gezin voor wier ooderBtaod de belastiogsahDldige wettelijk verplicht is te zorgen op galgken voet berekend bedrag voor noodukelgk levensonderhoud Afwgking vaa dezen regel is geoorloofd waaneer de bestaande verordeningen of b jiondara orasuodigheden daartoe aanleiding gevan mita de verdealiug der lasten daarby niet aaanfórkelgk verschilt van die welke by opvolging ran daa regel zon worden verkregen c De byzondere belatting welke de gemeente nWat beteekent dat alles F vroeg Tiburce ongeduldig Ali gij Marianne bemint zoo als ik vermoed dan doet gy verkaard met haar te ontvluchten ofschoon het waar ia dat ar eeuigea tijd geleden sprake ia geweest van een huwet k tusschen haaren een jong menach dien gy kent g Malo ffjuiat Die arme jongen I Hy had ilch dat zo vaat voorgesteld en by hield veel an Marianne Hij zou op gsen kermis of bruiloft ooit met iamsad anders gedanst hebhfu don met hasr uKa hield Marianne van hem F Ja en neen Ala hy by haar was voelde zy aiob zeer in haar schik ala hy weg was dacht by niet meer ann haar In den Iaatsteo tijd ia ay zoo kalm niet meer Hat goadetkind gsat nooit naar hau grootvadar oE zy spreekt mij over u Ik ken die zaken geloof me zy ia verliefd op u ffik rerseker u moeder Kerguiseo dat ik ergaeu oogenhlik aan gedacht heb om met Marianne te trouwen Toch niet Zy ia lief es goed en ik mag haar gaarne lydeo Ik zie haar altijd mat gauoegon baar open ea oa aohuldig gelnat heeft ïeta dat hst hart goed doet Maar het gevoel van vriendschap dat ik voor haar koester is volstrekt gaes liefde Tiburce had die woorden uitgasproken op een toou dat de oude boerin niei aan zjjue opreektbeid kon twijfelen Dan heb ik mij vorgiat zeide zy an ala dat 100 is willen wa r maar niet meer ovar prataa