Goudsche Courant, maandag 1 maart 1897

Tandarts E CASSÜTO Turtmarkt 171 Gouda No T209 BINNENLAND 1 GOUDA 27 Februari 1897 Tb de bedflomiddag geboodeo buileogewooe 1 Vergttderiog van den Gemeenteraad waar a 1 alle leden Ugeuwoerdig warao behaUe de beer Priiioe eeide de Voorzitter bet volgeode 1 M B Ik beb den Baad eene gewichtige eo beugelÜke mededtelitiK te doen en wel dat 1 Hare Majesteitea de Keaingin en de Koningin 1 Regeates vooroeineDB zyo ep een dag in bet 1 laatflt Tan Uaart ot het begin tbd April tns 1 clkeD bet dejeaner en het diner een bexoelc i aan Gouda te brengen Ik ben er van over taigd dat de Raad die tiiding met groote 1 rreogde Terneemt en bereid zal worden be 1 Tondea mede te werken om san onze gelietde I VorBtinneD eene waardige ontvangst te bereiden 1 als bewga lan de aanhankeiyke en getronwa geToeleoa elke ook de Raad en de inge I tfluen van Gouda voor onze Koninginu n f koeeteren Namens Borgemeester en Wethouders h bik de eer den Raad voor te atellea lo aan Bi meester en Wethoadera daartoe eeo blanci krediet te openen m 2o de voirrbereidiug van de ontvangst der KoDtogionon op te dragen aan eene Commissie bestaande aii Bai eineesiar de Wet korst en de Raadt do aas Hare Majesteit de Koningtn RegeDtea een adres te richten om de dankbaarheid van den Raad te betuigen voor baar besluit om met H M de Koningin ook eeu bezoek aan Gouda te brengen en Uaar eerbiedig te venoeken het KoDinklgk bezoek van iangeren duur te doen zyo eu den Raad in de gelegenheid te stellen aan Bare Majesteiten een dejeuner aaa te bieden Waar de Raad op deze w ze ia voorgegaan om bet bewjjs te levereu hoezeer hy de aangekondigde Koninklüke gunst op pr i stelt twjjfel ik er niet aan of ook de gansche horgerij van Gouda zal bet hare doen ea eeudrachtig samenwerken om de zoo geliefde Eoningiunea op schittereode wyze te ontv ugen en Hare Majesteiten het bewgs te leveren hoe aaaw ook ia Gouda de band is die Volk en Vorstenhuis verbindt Daar niets meer te behaudeleD was werd de vergadering gesloten Gisterenavond hsd in de Sociëteit Ons Genoegen c eene openbare vergadering plaats van allen die belang stelden in het tot stand De Gedeputeerde Staten DER PROVINCIE ZUID HOLUND Overwegende dat tei evolge van het ontslag nemen van den Heer II BLiOK als lid der Staten van de provincie Zuid Holland die voor het hoofdkiesdistrict tlOUOa zitting had en in 1901 zou hebben moeten aftreden eene verkiezing moet plaats hebbeu tet vervulling dier plaata Gelet op de wet van 6 Juli 1850 Staatsblad No 39 regelende de samenitelling en macht van de Provinciale Staten Hebben besloten Te bepalen Ie dat de verkiezing van een lid der Staten van de provincie Zuid Holland in bet hoofdkiesdistrict Uouda ter vervulling van de vacature ontstaan door het ontslag nemen van den Heer H BL OH zal plaats hebben op MUniOag den 30 Maart aanttaande 2e dat de herstemming zoo die noodig mocht ijn zal plaatp hebben op illutdagden 13 MprU daaraanvolgende m Gravnltage 22 Februari 1897 De Gedeputeerde Staten voornoemd POCK Voorzitter F TAVENRAAT Griffier Voor LiefhelsTjers Een Jotkg Schilder gaf gaarne tan antiore liefhebbers lei aan bnis m het KUNSTSCHILDEREN Brieren ouder nommer 2426 aan het Bureau dezer Güurant HEILIGER gevraagd tegen vergoeding van provisie om met een reeds ingevoerd artikel voor Consumptie H II flinke kruideniers in Gouda en omstreken te bezoeken Brieven met opgave van uitslaitend gunstige referentiën onder letters B K S Algemeen Advertentie Bureau NIJGH viS DITMAR RotUrdum Het FotograËscli Atelier STUDIO is d geüjks ook des ZONDAGS geopend Album portreilen met i Proevent ISO P VAU DEB WAALS Flsweelen Singel 881i by de Tiendeweg Een ware Schat voor de ongelukkijfe slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en gehele nitspattingen ia bet beroemde werk Z Dr Betau s ËLFBEWABL G HoUandeche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt laarljks duizend van oen zekeren dood Te verkregen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel ia Holland Wnf S i baste iawrijTiiig tegen Jiclit Rheamatiek lendenpljiien lortorn fc il ftiiker Pain Expeller saaatawwideategflB Vat Ismetlietink Eoottplja m TerbnidkeM If gt wet ila eleedB ia leder hnisgezb ftnIiBr Paiii Expellei Pnjs 60 oaat 76 oent en 1 25 da fli U Toorlüiiden in de meeste Apotheken m l u F Ac Rioiiter t Co to Rottoriain Te GOODA bö A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Gloilda Dnik ïaa A BBWKMAÏI fc ZOON van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en W0KN8DAGS voor middag FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ UN Gheiiiisclie Wassohery VAN H OPPËIVIlEIMEll 19 Kruiskade Botterdam Gebrevetötrd iloor Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het mtoomen eu verven van alle lleerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Hpeciale iarioh ing voor het atoom n van pluche mautels veeren bont enz Gordgnen tafelkleedeu eni worden naar de ieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of everfd worden onschedel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekfii zgn de prazen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eens week IEDERE PROEFNEMING leidt tot voortdurend grooter besparinff MlliiHIlS gereed voor het gebrul c beste fabri caat uitgebrand en gereed voor ver nendiug voor ieder consument dadelgk in gebruik te nemen onovertrofien Mohtkracht langste brandtyd en goed passen gegarandeerd Aangeboden a 4 S cent per ttttk per do tJn t S SO Franco tegen rembours WILLI BUD Berlijn W 35 GOUDEN MÉDAILLE KRAEPEUEN HOLM S Quina Laroche EN Staallioudende duina laroche is de meest kracfitige en versterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandscbe Geneesheeren Verkrygbaar in flesschen a ƒ 1 90 en 1 00 GIGAREHEN TEGEN ASTflHA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asihtna terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg Hoest en Verkoudheid ofiosami en verzachtend Prgs per flesohje 20 Cent KEiïPïLiBN HoLM Hofleveranciers Zeiet Depot te Gouda bj den Heer A H TËEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN WCGKNJ § OPHEFriHG van onze Speelgoederen af deeling zgn wg besloten de tot nog toe voor 1 50 geadv U versch staks onder den inkoopsprijs van de hand te doen De hieronder vermelde 14 stuks kost n dus slecla ts 1 1 Ëen beweegb gekl Pop hebb porsel 8 Een mooie Klarinet kop m baar en hoed 9 Ëen mooie doos met Soldaten 10 2 Een Elegant KoCBeservies bestaande stuks uit Koffie en Melkkannetje en Suiker 10 Een Paardenstal Ben metal Muziekdraaidoosje Een metalen Badkuip Een porseleinen Zwempoppetje Een surprise voorst Sinterklaas 7 Een Schaap op lollen m w vacht Tvree Paarden voor den Stal Een gekleede Bekkenslager Een Kanon op wielen om met erwten te schieten Een Yerfdoos met 12 verschillendekleuren 1 Penseel enz Verzending buiten de stad na ontvangst van postwissel groot i 1 20 anders onder rembours van f 1 35 franco door het gehoele land G SCHUBERT Co Arast N Z Vooiburg w 258 Het groote aantal zenuwkwalen cnren 110 iteeA U nilddtlu door s modlaoha watuuMiluip aftnsawead Bant UM dn aOkWflB tijd komt A ar toci dst liJ door kat gebruik maken t b den eauvoadixitaa ww nuMUJk laan ai linid e na pbni loglHoha ntdakUnr gedun heel dia na boaderdrproefbamlaMnröana ow saUeele TereTd verbreid U en tarrUl xÜ In vataneflbamelUke kringea de bMciitirbalancitelUnc ekt tevena aeae weldu4 bUfkt u tljB tmi de a a nuiwkwallm ende meaHÜkia Pew oiiiniaaaiiijk u k t Mwc a l aaadevcdeaid Mei desa reDaawtüê VMêaa wërkalUk si lutterenda renütatan TaArMen an lU maakte Eooreal pgaaf iat Tan aan mm 4m iifevlBaac gei hr ven werkj 0VER ZENÜWUJDEN EN BEROERTE hare voorkan as Hi ginazlagriltiuea korten UJd readi da Ha ank TaMabeaa la Dit VoakJe kant atot aUa publiek verataanbare Terklati csn BtTMit bat mian der öleDwan therapie an icira in wanboplce MVaBaa Tarkrer mtw Hn v i J Ï Ï wkreftattlt bla4wB die aan daie ganeaavUae gai lütverklnc i ook Tlndt aen daarin watanaakai wanbopü cavaBen verhandeUacan alt n r qt boarltaal ta Aiaas Bati ntli Dr SefearMi kattaal liilcnrela Bari En DaraaatWad dr aoaiaahaar dlnirtMr dar lelvaiia ttoraMiitlaoha lartoMlii vaar aaaaw lijden ta Parlja nie t Hoaar 3S4 Ooneal fan Aaoltaataoll Md dr to OarfH Dr Bnkuk arread artata Zlrknm Obar atabiant JaohL and dr ta Waaaea Dr 0 Baagaval U U Farritra Earay Hri vaa daaCon ell CentraJ rbygUne at de Unti In Frankrijk aa vele aadaien Autallen wiexn BmirsMt l naaor rnaladar KWiff 4wa ls t mm ni aceoawMbUKh l IU4m vaarran de keoteakenen rijn ahronlaaba haaMpjIn n rii Hhale hooKpiJn blnaiandraai nroota prlkkeibaarliald HJaafdbaN alapalaoihald llohanBHIka onraat aa ortaDaDelijka tooataad Taiïat aSo riidte die door Vsroerte cotroiTan verden aa nog UJdaa aaa da gavoksD daanrwB saaali varlaauataDaii onvamoaaa tnt rekan zware taaBval moalaltlk allUMB atl ïMder gewrlohtan mat woertdaraade nlln ytaatianjke iwakte verzwakkini vaa gaheuiH aas te ij U iMda j j a ndeüiiïjaweeat rijt maar door de bektnde mlddalan Ia onthendlagion onder genaeakwoilfo btiiandeL u uo viui uuuwubu u unuieuiuanv PQ koudvraterkinr wiljvan eet eeren Btoomlooi of zeebaden geettgenerisfcrienlctacbiitmer kwaal gevODdaa hAfcea an ten alotte sij die vrcea cevaelcn vo r karattrCo on daartoe edsu hebben wacaUTonakUnsoloB ala iloh aanhoudend angltia voelen verdeovlo Ie bel baafll kaoH PD drukkende pUb oalar bot vearireoH ttilzlng In da osr bat veelen van krieballng In si het alapan van Thaadea en voelon aaa al Oaaa dria MamwUIdara all ook aan jonge niels es Kjitende aan bleakuebt aa kraabtateaabaM I met doItallBböld Mkarligaa aa donkarworTeizing In da oopf cdtegorfBn van j = ook aaa gezoada zolTe aaa jonge paraonen die veel mat het hoofd werken en geoat ko reaotta wUlan voorkomen wordt dofngend aangeraden zlcb liet boven vermelde werkje aan to aakafllB hatwalk 0 aaDvrago koateloei en franco vetEoaden wordt door a AnHt r4ani door M CLERAN A € 0 neiligeweg 4S Botterdam F E vmu naNTEN KOl rF Apotheker Korte HeoCatOH Lecht I OBBV A POBTOW Undetcriicht bij de Gaacdbng F Op do vgienaisoh medlotnale tentoouatelIiiiK la de Ur WelasiiiMu iolio Uzs dAor JnxlJ nat da XUvwm M a lll bafcroond GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao 1 DoBlmaüge door dö nieuwste uitvindingen op machinaal gebieti rerbeterde ikbricatie on uitslnitBnd gebruik van n en fijnste grondstoffen garanclceroi ion verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwteurig beantwoorden do aan den inhoud der resp Etitotten Bt rma behaiilde 27 BreTCts als llofleyerancler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles eon bewijs van uitmunlend fijn Nous vouB dé emons une Dl daille d or pi £nii£iw tfIsNHe on oonaldöration öe votra exoellente fabrication do Ohocolat bonbon it v irioB üto eto SiOUvvercIl ffibrUcaat is A krijgbaar bij H H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor K ederland Jidins Hatteimladt Amsterdam iCalverstraat 103 O ILT T TT InT O E T cene nieuwe zending Verlovings en Ondertrouwkaarten ï iaitekaarten Luxe Postpapier Konwkaartea en Rouwpost Begtellirig en worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRmRMAl J en Zu MAGGVt Tan 16 pCt tot 24 pCt W en iSo Jo ftou l n I SOEPEN v stg ga s IBo a illoan in CAP SULES zjn rkrflgbaar bfl de Firma 1 CIIEBAS Qouda bij PAUL HORN O S Woorburgwal 9 35ste Jaargang Maandag 1 Maart 1897 mmm c ürmt MeuwS en Advërientieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst rwi 1 5 regel i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Sjj Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VUF CENTEN geven Doer de welwillendheid eener naburige varaeAiging daartoe iu staat gesteld heeft ly het voorrecht te kunnen opvoeren het prachtige en elders reeda tallooze malen opgevoerde drama Zwwte Grietc van ouzen gruoten acteur en tooneelschrijver Rosier Faasten Met yfor wordt er gewerkt om de opvoering zoo onberifpa p mogeiyk te doen lyn Natuurlyk eene ïereeaigiog die het devies lËxcelsiorc voert is vflr tlicht te streven naar het beste wat ze geven kan Gtstereuuamiddag is ten rafidhuïze te Botterdam door burgemeester en wethouders iu het openbaar aanbesteed bet bouwen vau een poliikbareau enz met drie bo euwouingen aan de 0oflaau Ingeschreven werd ca door a J C Hoogendük f 37 497 en W Bokl ven f 36 890 beide alhier komen eener vryzinnige kieavereeniging voor den Gemeenteraad 1 Ëen houderdta personen bad vao deze uit 1 uoodiging gebruik gemaakt 1 Allereerst waren aan da orde het vaatstellen I van de statuten en bet buiaboudeljjk reglemeut 1 Met eene kleiue wyzigin werden beide vast 1 gesteld De contributie zal slechts bedrage f 10 cent I Nadat 92 personen zich als Ud haddea op gegeven en eeu zestal de vergadering bad ter I laten werd overgegaan tot het kieKeu van 1 bestuursleden Gekozaa werdeu de bh Mr M M Schim ven der Upiï met 82 J M Noothoven vau Goor met 81 Dr H IJasn de Schepi r met 79 F Herman Fz met 7f P J Bellaart met 72 en J N de Groot met 55 stemmen Voorts bekwameu de bh O A an der Want 29 M Mallon 2ü J A de Peer 23 J Zwart Pz 23 A Steensma 22 j J van Tellingen 22 J W Vorster 17 Indrien van Dantzig 15 N veu Krimpen 12 A van Drooge 10 J N Both 8 D Ruyter 7 en veld andere 5 4 3 2 eu 1 tem In de eerstvolgende vergaderiug zal de heratemmiug hierover plaats hebbeu aangezien hft late uur Zoodra het bestgnr vollaUig is zal de Kooinkiyke goedkeuring op de statuten I worden aangevraagd I Men schrift uit Wadding8 eeadd 22Febr I zweten gisteren vau een schuur b hüorende I tot de hoeve van den Idodbonwer A Jonkheid I iu Bloemendaal de muren Ougelukkigernrijs was jniat de bewaker Ro bergen doordit iu I den stal vau gonoemden landboawer bet mondj en klauwzeer is uitgebroken moot de hoeve I bewaakt worden in de nabgheid van het on geval met het treurig gevolg dat bij leraarde I werd geworden en eeu been brak Hnlpvaardig werd hy op een brik naar huis gebracht moeten wordon begrepen met 55 tegen 18 aangenomen De heer Kuf per had zyn mendemeDten op art 3 ingetrokken Aldas gewyzigd werd artikel 3 van het wetsontwerp goedgekeord eveaali artikel 4 UJKO sebryft uit Utrecht Bet lyk van bet sedert baU December vermiste 2Ijar g meisje waaromtrent de politie door aanplakking eu aanbieding vaabelooniug laii dQrige vergeefsche nssporingen deed is gistérocblend in don Leidschea Ryu naby de ziok en loodfabriek van de heeren Hamburger drgveQde gevondec Door den kaatonreohter te Harlingeo is een zaak beilist die al langen tyd hangende waa Ëen bakker te Fraueker had aan een boer in de aabybeid van die itad een paard veikoekt onder voonvaarde dat hy het zoa terognamen a s het niet beviel Iu bet gebroik nu viel bet beest tegeu en de boer bracht het dut terug doch de verkooper weigerde be weder te ontvangen De boer liet het nu aebter bg een kastelein waar bet byna 8 maaudan met onverklaarbare on verschil ligbeid zyn kost g noot op kosten van ongelyk Ëiseber was de j verkooper B Boersma doeb ham werd ign eisob ontzegd zoodat bg het paard moeit terugnemen Gieterenmiddag is te Amsterdam eenjeugdig ï P i ter die siob by den jawelier E Citr en ult t ïdor den piïTfefiter tnn eeócr bdketfde Amsterdamsche familie en gewapend met een valsih briefje eeu aantal gouden ringen iracbile meester ta vordeo door de waakzaamheid van dea heer Citrqen op heeterdaad betrapt De jongen wist eerst nog aan de onthnden poIitie 4 agnnteo te ontsnappen maar werd op de Ondezyds Voorborgwal gegrepen Wy maakten melding van het vooritel door het Dbl V Z B c aan de hand gedaan om evenals Duitschland het eeuwfeest der geboorte van keizer Wilhelm I feettBlgk zal I vieren ook den lOOsten geboortedag van I wyten prins Fredarïk der Nederlanden te berI denken vooral wegens bet t roemrijk aandeel I door dezen geDomon in de veldslagen bg j Ouatrft W oi Wa rloo DexMMM V I vraagt of deze laatste bewering wei juist it I 3u het blad meeut stellig van niet I Volgens kolonel De Bas den biogruf vao I den Frioar Wivns werk door het Dbl v Z H zelf wordt aangehaald wal hetjuiit de grootste fout van Wellington dat hg by Waterloo eenvoudig vergeten beeft dat 15 kilometer van het slagveld IS CMX man onder prins Fredsrik stonden Prins Frederik Ille deel Staton Qeneraal 2e Kahir Zitting van Vrydag 26 Februari De Tweede Kamer heeft het ontwerp tot w ïigiog der gemeentewet by eindstemming a ugenomen met 59 tegeu 24 stemmen Nadat de beraadslaging over het ontwerp tot instelling vau Kamers van arbeid was voortgezet werd het amendement van de heeren Goeman Rorgesiua en Pyaappel op art 3 uitsluiting van ouderbazeu enz met 48 tegen 24 stemmen verworpen het amendement vsn de commissie van rapporteurs by bet kon besluit van instelling eener Kamer te beslissen wie in eeker bedryf patroons zyn met 47 tegen 25 stemmen aangenomen en bet smeodemont van de heeren Kerdyk en Drncker rsrkiariug by bet kou beal van art 4 in tifjever lu cbenpersoneo ouder werkliedeo biz 615 Deze troepen hebbeu den gehealan dag werkloos doorgebracht onbewust vao den grooteu strgd De bode Gr te Haastrecht bad Douderdag iu de stad zgn hit verwisseld met eea anderea Toen bij hem voor zyn wageu spande begon by zoodanig te steigeren dat de wageo gevaar liep Iu de straat was het dier nog at ruatig doch op den IJsdldyk komende werd het zoo lastig dat het bg den landbouwer B neerviel en het rgtoig zoodanig beschadigde dat de tooht gestaakt m eat worden Met een ander paard werden de bestelde goederen dorpwaarts gebracht De Prins heeft zelf in een brief zyn vader afgedrnkt op blz 616 en 617 van genoemd werk o a geschreven La position qne j avais était assez bonne et j y anraia bien pu retenir l onnemi qaelque temps mais il ne uoQS a pas fait Thonnenr de nous attaquer et s est toot porté coutre la grande armee ce qui est bieu remarquable c est qne noni n avons rien enteudn de la bataille f £ n het slot van dieu brief luidt Vooi devez coocevoir très cher póre mon déteê poir et ma foreor de ne psa avoir en part a Sit Stolwgk schryft men üze rèlbrijkerskamer Excelsior zal biiiiieokort hare tweede uitvofriug in lozen wintfr la bstaille et pas settlement avoir tiré nn aeulcoup voor Hy zag dood kalm len markies aaa en vervolgde op laugztimen duideÜjken toon Herinner u wat gij gedaan hebt toen gy mij in uw boBoh zaagt Gij hebt my toegeroF piia dat ik terstond mij moest verwijderen Toen ik niet ging omdat ik zag dat gij naar nijj toekwaamt zoodst ik mij kon rechtvaardigen hebt gy op m aangelegd eu Ën mijn geweer ii afgegaan tegen myae bedotHog viel de markies hem in de rede Uw schot beeft my niet getroffen Ik moekt van geluk spreken want ik weet dat gy esn goed aehotter zyL All ik gewild bad had ik u dood geschoten zeide de markies met x keren trots Ik ben u zeer verplicht dat g u de moeite niet gegeven hebt om te willen antwoordde de zwerveling met eene spottende uitdrukkiog Hoe dit zij mijnheer de markies was dat edelmoedig vbq u om te schieten op een armen drommel die u niets deed eo die niet eens wilde vluohten Ongeduld drift Dat ziJB slechte raadslieden Die moet gij geen gehoor geven tfOeuoeg als men de kam nist wtl loopan om doodgeschoten te wordon moet men ook maar niet den muur van seas andermans goed overklimmen Dftar ben ik nu ten volle van overtuigd q ik hoop de les niet te vergeten Daar zult gy wel aan doen I Met u verlof dat ia niet hst eenige wat ik u i te zeggen heb Ik heb ha geluk gehad mevrouw Treaana uit hst gevaar te redden I Wtrdt M i komun naeiüD mynheer de zwerveling Bg die woorden welke achter hem werden uitgesproken keerde Tiburoa zich om Hy zag den markies met zyn ttok in de hand op een der bemoste EüBeu vau dèn weg langzatm voortgaande Traaaiis keerde van het kasteel van freule de Prateoroe terug Hoe gaat het mynheer Tiburce vervolgde de markies op minzameu toon Zijt ge al bekomen van den schrik van gisteren Gy moet hot niet prettig gehad hebben iu dien waterval Het gelaat van den markiiis miUder rood dan gewoonlijk had eanc uitdrukking van baitengewone wel willend hoid Tiburce wiena gelaat eerst eenigszins betrok hervatte zijne gewone kalmte en ernst ffDus gelooft gij nog altijd mijnheer dat ik ia uw park ben doorgediongen om er te stroopenP Wat zal ik er van zeggen ffik verzoek u hernam de zwerveling ernstig dit zoo ik verkeerd gedaan heb over een half vernielden tnuur in uw boich te komen dit alleen was om een stak wild te halen dat ik ie bet vrije veld had getroffen maar dat in uw park was gevlucht Ik geef u mya woord van eer daarop Kom kom wide de markies vroolqk spottend flHet eerewoord van een man als ik zeide Ti buroe met waardigheid beteekeot evoDveel als dat I vau een groot heer zooals gy Troanua maakte eene driftige beweging Zyn aristocratische trots wat gekrenkt Hij had Het recht aan ieder ander allet te zeggen wat hij wilde maar niet alles van een ieder aan te hooren Zyn gelaat veranderde geheel van uitdrukking Uij fronste het voorhoofd lyue wenkbrauwen trokken samen sijne I oogen flikkerdon masr Tiburoe bleef er ongeroeUg FEViLLÜTO Boker dat zij by velen steun en hulp zullen vinden Toen Tiburce lioh gereed maakte om hoen ts gaan kwam Pauvrelte binnen hare handan gevuld mot eene menigte bloemen van allerlei kleur Zij zug er allerliefst uit mot liaar Ucht blauw jurkje haar blo zend gelaat hars golvende blonde haren die langs hare sohi uders vielen welks ondanks de zonuestraleu MO blank waren ala sneeuw Dat ia voor u zaïde het kmü hem al hare bloemen gevende Tiburce drukte haar san de bont Hg zag haar aan lisfkooide hnar eu wilde haar kuaaen maar plotaelitig zette Inj l auvret e op dun grond drufcte moeder Kerguiaec da haud en ging voort Stoute Tiburce zuchtte het kind Hij heeft uiet eens mijn b oemsn aaugcuomen eu hij is boos we geloopen Pauvrette had eau traan zien blinken m deoogenvan Ttburee Tiburce dwaalde over velden en heiden nu eti dau op het wild schietende dat hij onder sohot kreeg en dat hij zelden misie Die bezigheid dia zeer vermoeiend was daar ky gaon hond had bij had den zijnen in eene bui van drift doodgeschoten gaf hem afleiding van de gedachten die hem door het hoofd zweefde Zyn tocht voortzeftond ronder te weten waarheen zag hij op eens de torens van het kasteel Tr anna voor zich Plotaaling bleef hy thans staan op den weg die van het kasteel naar de hoofdplaats van het kanton leidde Wat duivel ben ik hier komen doen nep hg uit na eeu oogonblik gedachteloos rondgezieu te Waarsohgnlijk het wild vau myne botschen eens Het blykt dus inderdnad dat de lofrede van 16 I Vrouw Kerfsmsec was tevredea over hetgeen zq gehoord bad Z j hield veel vnn Tiburce en van Marinnne eu overtuigd dat die jongetiedaii elkaar beminden maar er niet voor uit durfden komsn hsd zg zieh verplicht geacht ondanks bare Uei de voor haat MOD eene vereeniging lot slatid te brengot die haar in alle opzichten wenscltGlijk voorkwam Maar de wijze waarop Tiburce het aanbod harer goede diensten ontving stelde haar get eten voor da toekomst geheel gerust Zij zotte zich gemakkelijk over die weigering heen die mettsrtijd oog ten voordeele van haar zooc kon zijn De goode vrouw hoopte altijd dat den eeu ot anderen dag Malo uog tot inkeer komou zou Zij had hem eenige dagen te voren laten weteu dat freule de Pruteoros voor hem moeite zou doen bij den minieter van oorlog en vrouw Kerguiseo die in hare Bretonscho eenvoudig heid aan eeu onbepaatden invloed geloofde van hen die zg de heeren dea lands noemde twijfelde er niet aan of die tassohenkomtt zou met een goeden nitilog worden bekroond Zij oordeelde dan ook zoo streng niet all Tiburce over bet verzet van haar zoon Ia venoheidme pToviociea van bet westen en vooral in Bretague wat eu is nog de militie voor de plattclands bevotkiug asDe gehate instelling Zi die deu moed hebben on er siok a a te outtrekkeu ign