Goudsche Courant, maandag 1 maart 1897

aaa te UaaeD Zooali mes weet h d hg aan bereohtigiog ket Hooggereehtajiof lick feroorloofd iga beelieaiag te atellen baTen aekare wetten raa deo Volksraad die het strgdig achtte met lamaiige bepalingen der Grondwet Onmiddellijk heeft nn de Volksraad een nienwe wet aangenomen waarbg bet Hooggarachtaboi aan den Volksraad wordt ondergeschikt gemaakt De ledja ran het bedoelde hof hadden nog aangedrongen op een rolksrefarendam maar het üitroerend Bewind stond op da onmiddellijke aanneming ran bel Oatwerp door den Volksraad wgl anders meeieIgkbeid zoo kanoen ontstaan met Engeland wegana de bg Cenrentie ran 1884 rastgestelde raehtsplegiog Toor de in de Zaid Afrik Republiek gevesiigde Kngelschen X Volksraad gaat op reces tot Mei doch men rerwacht nog ernstige gerolgea van de taak want eergisteren arond zei de minister Chamberlain in het Lagerbais reads met zgn gewone schamperheid dat hij io alkgeral roor recht eisohende Engelschan in Transraal de Londensebe Conrentie zon weten te bandbaren al worden daar de rechters onder het Uitroereud Bewind geplaataU De roerspelling ran de Times dat de leden ran bel Hooggerechtshof bun ontslag souden nemen heett zieb iotusscben nof niet berestigd kannen alle uraan zeEgeo gelukkig on wg hebben allen ee98 vrije Xondag BurgsrliJka Stand GEBOREN 24 Februari Maria Ëlisabetb ouders J Sleclt eu A C Lakerveld 25 Andries Marianne ouders A M Schoonderwoerd en J Verktrk Martinus Josepbn onden M J Hereche en H Zorg 26 Arie ouders W Boon en M Lourier OVEBLEDEN 24 Pebr A de Krajj wed ran G L ran der Laan 70 j N de Jong 51 j 25 ï A F ran der Laan 6 m P J van WiJk 8 w 26 L de Freone ia m H A van der Pool 16 ra ONDEBTRODWD 28 Febr B Boers 25 j en M J G Gonda 24 j A P Blok 4 j en B M N Grootendorst 23 j ADVERTENTIEN viEUWE numm VOOR DAMES en HEEEEK A van OS Az Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beurs van Amsterdam Agentuur by de Firma Wed BOSilAIf te Gouda 88 FEBRÏÏAEI KiniatiNn 0 t Ned W 8 8 dito dito dito Sdito dito dito 3 Homia Obl eudl 1881 88 4 Italik iDsohrüving 1888 81 5 OosTENB Obl in papier 1868 6 dito ie zilrer 1888 5 PoBTDaAL Obl met coupon 3 dito ticket 3 EusuHu Obl Binuenl 1884 4 dito Gecoat 1880 4 dilo bü Bolli 188 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 t Spahm Perptl schuld 1881 4 TuaiKU Gepr CrarJeen 1890 4 Ofo leeniog serie D Gec Ie nilg serie C ZuiDAra Bsp r ob 1898 I Mehco Obl ISail Sok 1890 6 VBNBzuali OW 4 onbep 1881 AMsrmniM Oblinalien 189B 8 BoTraaoiK Sted loan 1894 3 NsD K Afr Hsudelir ssnd Areudsb Tab Mij Csrtificsteii DeliUaatschsppü dito Arn Hypotheekb psndbr 4 Cult Mjj der Vorstsol send s Gr Hypotheekb psndbr 3l g Nedurlandsolie bank saad Ked HaudelniBatsoh dito N W k P c Hyp b psndbr 6 Rett Hypotheekb psndbr S i Clr Hypotheekb dito S i OoSTS Na Oost Hong bftuk asnd BuBL Hypotheekbank paodb 4 AluaiKA Equit hypoth pandb 5 Hsiw L G Fr Lieu eert 6 Nln Holl IJ Spoarw Mij aand Mij tot Eipl r St Spw aand Ned lad Spoorwegm asad Ned Zuid Afr Spm and 6 dito dito dito 1891 dito 8 iTiUa 3ooorwl l887 89 A Eobl S Zuid Ital Sp uiij A H obl S POLIN Warschau Weeuen eend 4 BusL Gr Bum AxaauA Ceal Psc Sp MIj obl 8 Chic k forth W pr 0 r saad dilo dito Win 81 Peter obl 7 Deoverlt Blo Gr Spm eert r a lUiaois Central obl in goud 4 LouisT lfasfarille Cert r aaod Moiioo N Spw Mij Ie hyp o 6 Miss Kansss r 4pot pref aaad N Tork OnUsie West sand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Cahf Is hyp iD goud fi St Paul Minn tManil obl 7 Un Pao Hoofdlijn obtig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 015 OANUi Can Soath Cert T aand Tik C Ballv liKa leh d c O Amsterd Ounibus Mij saad Botlard Tramweg Maats aand NBB Stad Amsterdam sand 3 Stad Bolterdam aan 3 BlUUI Stad Aatwerpea I8 7 l i SUd Brussel 1886 2 HoKQ Theiss BeguUr Heaellach 4 1 OosilMl Staatileèning 1880 i K K Ooit B Cr 1880 3 8ru e Stad Madrid 3 1S68 W Ver Bes Hrp Spobl eert Vrkrs islotkrs A 99 9r 85 A 86 28 63 98 9 s W s 1041 Il 106 96 ♦ 2 100 880 705 1001 1007 806 U5 4 186 74 87 UO 100 I soav 831 108 68 54 156 997 f 1087 108 lOOV 997 134 ll s 100 10 108 13 23 1 S t 104 80 SOI 87 58 997 63V 78 FEANSCHE STOOMVERVEEU N Cbeniisciie Wasscher riN H OPPE HEIiUEU 19 Kruiskade Rotterdam Gebrereteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het stoomen en rerrenran alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoedoren Speciale inrichting roor het tstoom n van plnohe mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de ienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschsdelgk roor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegoaa uitbreiding der fabriekt zgn da pqjaen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw ailererbaar ia 3 dagen ta rerren goederen in eena week Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 Aangevangen 1 October Tijd van Greenwicb ll l OOUDA ROTTÏRDA 18 86 1 89 8 60 3 67 18 89 19 89 18 48 18 66 1 69 4 8 4 16 BOTTIEDA M G OUD 61 10 19 11 60 19 87 1 40 10 10 88 10 48 11 10 4 18 08 18 47 9 88 10 17 IS 9 30 9 40 9 S6 10 87 7 i 109V 7 86 M s 80 808 1067 1077 104V 103 117 i 18 36 111 8 61 7 86 8 8 66 9 81 7 10 7 46 8 18 9 1 9 60 10 GODDADEN BAAO Isada ZeTanhuiianMoeikapalle Zoeteimeer Zegwaard Tooibara Hage 6 7 80 8 86 9 89 10 1311 18 11 18 18 16 18 98 1 48 8 47 4 46 6 Ï8 6 64 6 11 7 80 7 49 UI 7 49 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 U 7 S8 8 6a 11 41 18 61 08 8 18 V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 90 8 88 10 8 18 9 18 1 7 10 43 18 11 45 lS 4a 1 10 8 18 4 17 5 86 5 68 8 88 8 89 7 10 8 81 O O I S A D TBXCHT Ooada i M 8 87 7 18 7 66 8 81 9 89 9 69 10 19 10 67 18 66 8 80 Oadew 6 46 a S4 11 14 8 87 Woenlaa6 68 7 3 8 18 f 11 88 8 45 VtMakt a lS 7 48 8 98 9 64 10 61 11 46 l S 3 08 I Naar A auteidam f 8lopt Waanidag a O U D A A HSTEHDAU aouda H il 8 91 9 53 lO a 18 10 4 U iaitanUn C BI 8 14 9 8T 10 88 1 8 1 18 8 18 Stapt ia Kootdorp Latdtohndam en Ble ww k BMi e i HAeodaip 3 08 4 04 4 38 5 10 6 40 6 47 6 47 7 46 Hage 5 487 807 438 50 9 19 9 4610 1111 8618 8 1 36 8 44 3 40 4 10 4 33 6 88 6 187Voorb 6 68 10 17 1 41 4 S9 6 18 Z Zegw6 II 10 88 1 66 4 68 6 80 ZeT JlI a l7 10 48 8 06 6 04 6 89 lOnuda 6 9a 7 60 8 189 18 9 4710 1610 5419 0518 588 17 8 14 4 08 4 886 16 6 88 6 507 ü T R K O H T G O D D A Utrecht 6 33 7 50 9 8 89 10 UMI£ 88 11 38 18 8 S S 8 68 4 45 8 14 7 58 Woardea 8 63 8 11 lOMHBkU 65 18 84 4 18 8 84 Oadew ler 8 19 iO iW 4 84 Gonda 8 89 t U 10 10 10 6 11 1019 11 i 8 45 4 37 6 17 8 88 AHSTIKDAH SOSDA Saada 7 8 8 18 14 10 10 M ll 18 88 8 48 8 8 4 7 48 M Laat ta Seuhi Bdtigan ols iwuir B it h slat op 36 hat Dagblac hiar gahaal mitspluUi is a ecfater aaa do tele Terdieosten van deu ove r leden Frïos op allerlei gebied niet te kort do Daxa utf z gt de kMidielbotgache zoo zich geërgerd hebbeu aaa den overdreTen lof hem toegebracht o er een voor hem zelveo ooaaDgenamQ periode nit zyn leveo De Dordr Ct c meldt Zooals men zich wellicht herinnert werd in Mei van het vorig jaar door den eomminaarii tian politie te Dordt mededeeling gedaan dat een iogezetesa in het bezit wa Tan tea mant biljet van f 10 bestaande oit de aaaeeu geplakte helften van twee verschillende mnntbiljatteu en wei d de bezitter dar beide andere heliten aïtgenoodigd zich hy hem aaa te meiden Thans eindelyk heeft iemand uil den Haag aan die oproeping gehoor gegeven en kon de vergiaBÏDg worden hersteld zoodot na beide eigenaars ia het bezit zyn ran eea compleet zg het dan ook in tweeën geacheord aanthiljet dat zy nu wet Toor een gaaf zullen hebben ingewisseld Sedert geruimen tgd werd door de r kiambtenaren te Glanerbrog gemeente Loaneker gemerkt dat er goederen nit Ouitschland orer Gronan per ataatsspoor in Nederland werden ingevoerd en dat die goederen dan eren vóór het station Enachede uit den treio werden geworpen en later door een betrokken persoon werden opgezocht De ambtenaren Van t Roer Bekman Lonsaia en Suir die gistermiddag op den ryksweg ran Enschede naar OroDsn snrTeiUaerden ontmoetten zekeren Andries Groothnis tapper te Enschede die reeds maanden by hen onder rerdeuking leg telkens warso binnen te smokkelen zonder dat men hem kon krggen Genoemde ambtenaren verlieten gisterarond raim 7 nor bun poat en reracholen zich langs den spoordyk tuasohen de Oldenxaalscbe en Hengeloache overwegen ran den ataataapoor De trein ran 10 20 aaronds naderde en de mbtenaren zagen reeds eeti peraoon nït een 3a klaaae rytaig ran dien treio kgken Toen de trein ter hoogte ran de machinefabriek ran de firma Sepp Oo gekomen waa wierp G pIotieHng oen pak Yarbonden aaa een tonw dat op da loopplank lag weg en stoomde zelf met den trein door naar het atation De ambtenaren hielden zich steeds verscholen en na ruim 20 minuten nog in die positie ge legen te hebben kwam Groothuis nader klom oiat de afrastering van de apoorbaan en ging zyn pak zoeken Juist was hy er by en wilde het meenemen toen hy de commiezen ontdekte en vlnchteu wilde doch onmiddellyk kwamen allen te voorschya en kon by dus niet meer ootkomaa Het nak werd in bealag genomen én bevatte tï £ ilo ralmops of gevolde gemarioneerde haring welke in Doitsohland reel goedkooper zyn dan in Nederland en waprroor men f 0 25 par kilo inroerreobtan moet betalen Uit den volgens art 23 der kieswet door den bui emeester te Amsterdam van de kiezerilyat verstrekten afdruk aan de instelIiDgen van liefdadigheid blykt dat i e reeds gedane offieiense mededeeling dat te Amsterdam bet aantal kiezere volgens de nieuwe wet de 40 000 niet zal bereiken bewaarheid wordt De lyst bevat ongeveer 33 500 belastingkiezera en de namen van 3800 persoaeo die zich voor het kiesrecht hebben aangegeven Bet tegenwoordig aanUl kiezers bedroeg 22 000 8 40 8 47 8 64 9 1 9 10 Oauda 8 80 7 88 Hooidreeht 7 89 Nieuweikatk 7 89 Capella 7 48 Batteidam 7 7 85 Batterdam OapeUe Xienwerkerk Uootdrecht fiaada 4 6S 6 6 6 14 6 11 6 87 6 68 8 8 8 U e l9 a 96 Te s GraTeDhaga zyif verschenen Slaatian strafrechtelyke opstellen van Mr S van Houten Bet zyn geen nieuwe opstellen maar vroeger door hem gescfareven artikelen thans herdrukt omdat de scbryver het zyne weoscbt by Ie dragen om licht te werpen op de beginselen onzer staatkundige partijen en daardoor partykens met reden van wetenschap te bevorderen f Za warden geachreven aldos gaat Mr v B voort mfit het doel de godsdienstiga staatkondige en economische rryheid te verdedigen en hebben wat deze strekking betreft nog ten volle nctoaliteit Zelfs spelen de dsariii bestraden tegenstander nagenoeg allam in onze dagen een hooMroITe zamen geven deze opstellen een duidelyk beeld van den harden stryd dien de liberalen naar alle zyden ten doele zelfs in eigea kring te voeren hebben om de vryheid dat hpogate goed der volken te handhaven en nit te breiden om het openbare en bgzondere leven der bnrgarg van de aloude vo dg van Staat en Kerk te bevrijden belaas ook m haar voor nieuwe ktoisters door pbilantrophische bemoeizucht gesmeed te behoeden De commissie voor de arbeidersstatistiek in Dait chland heeft aan den Rijkskanselier een voorstel gedaan tot regeling van den arbeid in het coofectia rak Het beroit op de volgende grondslagen Bg stukwerk zoowel in werkplaatsen als by hnisarbeid moeten loonboekjea worden gegeven waarin bg het oitgaren ran het werk de loonen anuwkenrig worden rermeld De verplichte rerzekering moet ook tot dien arbeid worden uitgestrekt De gewone regelea voor den arbeidadour gelden ook daar behoudens deze wyzigingen dat gedurende den drukken tyd gedurende ten hoogste 60 d en twee nur langer dan geweonlgk mag worden gewerkt zonder dat verlof van de overheid aoodig ia De verbodsbepalingen omtrent arbeid op Zaterdag en de dagen vóór feestjagea worden niet toegepaat Een rnattyd van ten minate 1 uur daags onder het werk utoet worden bepaald zooder vedere omsehryviog Ala werkplaats moet worden beschouwd elk lokaal waar zonder dat het een fabriek is personen of ook maar één persoon tegen loon of andere vergoeding stakwerk verrichten Om ontduiking te voorkomen moet worden gewaakt dat de werksters niet met haiswerk worden overladen desnoods door het verbod om haar werk mee naar huis te geven Korporaal B G van de koninklyke I taliaansche marine gedomicilieerd aan boord van het oorlogsschip Sardegna dat zich op het oogenblik in de Genuee che wateren bevindt werd Zondag jl op bet rapport ontboden waar de admiraal graaf Candiani hem in op dracht van den AmerikaanBchen consul mededeelde dat zgn oom in Amerika orerieden was eo hem een oanzienlyk vermogen had vermaakt De admiraal verzweeg voorloopig het feit dat dit vermogen 18 mitlioen lire + f8 460000 bedroeg daar hg vreesde dat deze onverwachte tgding een al ta graote blgdschap met noodlottige gevolgen soa kunnen in het leven roapen Hg sprak das eerst van een erfenis van 18000 francs doch de zeeman scheen hoegenaamd niet verheugd te zyu De vermajdiog van dit baitenkansje riep sleebta een onnoozelen glimlach op het gelaat van den galakkigan erfgenaam Da admiraal verbeterde nu trapagewgze zgn eerste mededeeling eo deelde ten slotte de volle waarheid aan den fortainlgken korporaal made De man bleef echter onversehitlig het scheen zelf dat hg onversolKilliger werd naarmate de admiraal het ogfer van zgn vermogen de werkelykheid liet naderen en toen het hooge woord er oit was scheen de korporaal zgn chef in t geheel niet te verstaan Da ongelukkige was gük geworden van vreugde zoodra de admiraal het eerste bedrag bad gaouemd Eenigen tijd geleden werd bericht dat Hnuri Donaat de stichter van het iRobda Kruis te Heiden in het Zwitaersche kanton Appenzell in zeer bekrompen omstandigheden leeft Thans veroemea wy dat de verdieustelyke man onlangs van H M de keizerinweduwe Maria Feoderowua vao Rusland Bfïohermvronwe van het Russische iRoode Kruia een gift van 4000 francs en da toezegging van een jaarlykaohe toelage van getgk bedrag ontvangen heeft 11 81 U 11 88 11 86 11 48 11 61 1 S9 8 54 9 54 10 8811 10 10 08 10 15 10 87 9 9 8910 88 11 8 11 48 3 17 4 416 67 6 66 8 31 10 17 lO S 7 10 10 34 3 84 8 17 7 18 8 48 10 41 9 60 8 18 8 7 39 9 4 11 07 n t 7 51 8 8 10 11 1 8 11 88 In een der eeratvolgende sflereriogen van ElzevierV t Geïllustreerd Maandschrift f zal een uitgewerkte achets rnn het leven en de werken van den kluizeoaar van Heiden verschynpp Bulteolandsch Overzicht De mogeadbeden zgn het eens Om den vrede te bewaren zulleu zg desnoods oorlog gaan voeren tegen Griekenland In het Eflgelacbe Hoogerhnit heefc lord Satisboiy gisteren de vier pnoten medegedeeld waarever de regeeriogeu thans onderhandelen en die strekken tot ioatelling van een admioistratieve zelfHtaodigbeid oor Kreta dat echter deel moet blgvrn uitmaken van het Torkache Hgk aau Turkge ea Griekenland aal hiervan kennis i egeveo worden en wanneer eee dezer beide rgkea weigert zgne strgdmacht terug te trekken zullen de mogendheden het met geweld dsartoe dwiogeo He bgzonderhedeo die van deze regejing bet gevolg zullen zgn worden thans door da saogendbadeu vastgesteld De Uailj Newac verneemt nog dat Benjamin von Kallay die thans met het be uer von Biianië en Herzegowina betast ia tot gouveroeur van Kreta zal worden aangewezen door de mogendbedeo Inmiddels heeft Rusland aa zich verzekerd te hebben van de medewerking ran Fraakryk Duitschlaod en Ooeteerijk besloten Griekenland deu eiscb te etelleu binnen drie dagen zgo troepen eu zyn vloot van het eiland terug te trekken Geschiedt dit niet dan zal Raalaad reprenaille maatregelen nemen in de eerst pleats door een blokkade ran de Griekscha havens Eerst als Turken en Grieken bet eiland verlaten hebben zullen de mogendheden een nieuwen toestand op Kreta invoeren Bladen vaA versehilleode natinnaliteitea begroeten met vreugde bet bewys van eedatemmigbfid der mogeudhoden eo drukken den wenach uit dat koning George zal toegeven aaa den druk door de Eoropeesehe regeel ingen op hem geoefend Of hierop kaus bestaat De herichteo uit Athene dpen zien datdeperiode van opwinding nog niet voorbg ïs De koniug eu de ministers bealoteu hooae tot dusver gevolgde staatkande zonder aarzelen vodrt te zetten En de berichten over het bombardement hebben in Athene reeds een uitiog aa onwil tegen de vreemdeliilgen vO ral tegen de Daitscherü te voorschyn geroepen De Tolksstemming in de meeste Europeoacbe lauden is sterk ten gunste van Griekenland Niet allen zeggen zg het op de wgze van de Daily Chronicle De Eagelscba vlag is onteerd door het samenwerkeu met den sultan van Turkge den aaolegger en oitvoerder rsn de moorden in Armenië Britaahe schepen worden gebruikt om deGriekache troepen op Kreta te doen uithongeren en de Turken te htlpen j Kr mag geen tgd verloreh gaan I tOrganiaeert agiteert komt met uwe duizenden bgeen landgenooteu I om de daden te brandmerken die io nwen naam ierricb wordeu eu u vóór de inlgviog van Kreta by Griekenland te verklaren Maar met ds openbare meening die zich overal uit dieoes de regeeringen toch rekening te houdeA Moeilgk is voor de regeeriogan de toeRtand zeker Zy hebhen eeua verklaard dat de integriteit van het Turkache Ryk zal worden gehandhaafd Zy kunnen die verklaring niet meer te niet doen wyl zy den Sultan willen tooaen dat Europa zyn gegeven woord weet te houden Zg moeten Griekenland tooneo dat niemand om welke redenen dan oek in de geiegenheid mag gesteld worden den Eurapaesohen vrede io gevaar brengeu Zij moeten rekening houden met de toestanden op het Balkan schiereiland die zeer ernstige gevaren in zich verbergen Niet alleen met de Macedonische Grieken dia ook aaasluitiog by het moederland zouden eischen als Kreta werd toegevoegd aan het GridtBche Ryk 5 1 6 61 4 10 4 67 6 4 6 11 6 80 A 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 7 17 6 39 6 10 8 69 3 44 4 18 8 88 7 86 4 40 6 80 4 60 4 67 6 04 6 10 6 40 DEK H A A Maar ook met de kleine Balkanstaten De Daily Telegraph ontrangt reeds nu het bericht EeB pomoaS in aa dar hoofdsteden op het Balkanachiarailand verzekert ten stelligste dat Serdë enBalgargezich rastigzolten houden als GriekeoUnd niet in de gelegenheid gesteld wordt Kreta te behouden Dooh als het eiland hg Griekenland wordt gevoegd zgn zg besloten stappen te ooderaemen om ook vergrooting van grondgebied te rerkrygen ten koste van het Turksche rgk En bovenal zg willen den vrede bewaren bet koste wat het wil Om dat doel te bereiken deinzeb zg voor niets terog zelfs niet voor den oorlog De LandesausscbuiS van Elzaa Lotharingen wordt tegenwoordig volgens drie varschillande stelsels gekozen Hg telt 58 leden Vieran dertig daarvan worden gekozen door de provinciale staten Hezirkstage van den BovenElsas den Beneden Elzaa en Lotharingen twintig door de districteo van da drie prorinciëo en vier door de gemeenteraden van Metz Straatsbnrg Colmar en Mülhausen In elk van die districten geschiedt de kenza door WahImUoner aangewezen door eiken gemaanleraad nit zgn midden Een vergadering op zoo vreemde ao gecompliceerde wgzo saamgesteld kan bezwaarlgk als vertegenwoordigiog van bet rolk beschouwd worden en men leeft io bet Rykaland ook in dnt opzicht in een uitzonderingstoestand Het 25 jarig jnbilenm van het Duitsche Egk heeft daarin geen veraoderiug gebracht wat men in sommige kringen ook gehoopt had Door ds Elzaasers in den Rgkadag is berhaaldelgk aangedrongen op afschaffing van het tegenwoordige kiesstelsel roar den Landesansachuss do vrgziaoige partgan gaven meer dan aaos blijk van buu goeden wil om aas dezen wensch der bewoners vaa bet Rykatand tegemoet te komen en door da medewerking van het centrum is inderdaad een wetsontwerp tot rereenvoudigiog van dat kiesstelsel door deu Rgksdag aangenomen Het wetsontwerp door den Elzaaser Colbus c a ingediend berst deze bepalingen I De Landesansscbosa wordt gerormd volgens algemeen en rechtstreeksoh kiesrecht mat gefaaime stemming naar de bepalingen geldend voor de verkisziogea tot deu Duitschen Rgksdag2 Op elke 30 000 inwoners komt één afgevaardigde Deze hervormÏBg zou de bawanars van hetByksland werkelgk ook in vergelgking metandere streken Van bet Rgk ïn bgzondergunstige conditie brengen ten aanzien vanbun rertegenwoordiging Er ia echter éénmuar bg dat de Bondsraad noch da regeeriog van het Ryksland er aan denken sullen hetdoor den Ryksdag genomen besluit ten uitvoerte leggen By het voortgezette onderzoek van da Zuid Af rikaansche commissie zeide Rhodes dat by zgn K tuigeois betrekkelyk de roortdnrand onrfieodelyke houding vao de Transvaal tegenover de Kaapkolonie volhield Dit had jaren zoo geduurd vertoogen waren te vergeefs Die vgandigbeid bleek op veracbiltende wyzen welke Rhodes opnoemde ïu verband met de quaestie van den invloed van Daitschiaod in Zuid Afrika laa Rhodes oittrekaels ait Kruger s befHamdeo speech op eeu verjaardag vun den Keizer in 1895 voor en zeide te geloaren dat Krager s bedoeling was een erdrag met Dnitscbland te sluiten zonder tovstomming van de Koningin en in stryd met de Londensche conventie De geheele staatkunde van Kruger beguaatigde de vreemdelingen tegaoover de Kaapacbe Hollanders en Engelsoben Rbodea varklaarde dat hg geen wrok tegen de Boereu koestert maar onvermydelgke hervormingen verlangt Deze tullen zeker komen maar thad langs constitntiooneelen weg Hij pleitte voorts Chamberlain volkomen vrg van alle voorkennis van den strooptocht 8 36 8 48 8 61 7 58 7 59 8 13 8 89 67 10 40 1 18 11 18 87 10 69 11 80 8 63 9 3 9 10 6 87 7 86 9 87 47 4 10 01 1 7 6 17 6 87 8 84 6 41 6 47 6 47 G O D D A 10 4 8 86 10 84 18 7 68 8 9 8 8 84 9 48 59 488 9810 1010 8a 8 88 8 07 10 84 9 88 10 4 aa 8 41 9 49 11 10 4 Het in Transvaal gerezen geschil van superioriteit tasschen Volksraad en Hooggerechtshof is voorloopig beslist maar zal allicht nog gevolgen hebben vooral omdai men vau Eogelsche gde niet ia gebreke zal blijven bet twardrachttvuurtje onder de Boeren grerig INQEKOHDEir Wat een haerlgle dag is toch de Zondag Het genot kegiat eigeniük op t oogenblik dat de mensch wakker wordt £ r niet dadel k nit te hoeren niet dat gejaagde te hebben klokke zóo laat op de fabriek wat genot Die rreugde duurt dau ganschen langen dag Zes dagen rond te loopen in de stof van de pijpmakerswinkel b r eo in al de geuren ran de fabriek en na op Zondag te kunnen rondloopen in do frissche lucht naar hartelust Zes dagen lang niets bgna te merken ran moeder de Trouwen de kinderen want welk werkman heeft daar den tyd roor en dan deze écoe dag de Zondag zich eens op z o gemak met bun te kunnen bezighouden ze züo toch zoo aardig die kleintjes Alles wat ze hooren en zien is oog zoo nienw roor hen t Is zoo aardig ben te hooreu babbelen met rerroeriag en hartstocht orer al die dingen die wg reeds zoolang gezien hebben dat er roor oaa t nieuwe al lang af is Zoo n Zondag is een dag on een mensch jong te maken Dat is seker Eeu mensok Zaterdags of een mensch s Maandags is een beal verschil als er een gaed besteedde rastige Zondag tasschen ligt Zondsg eea heerlijke dag de kroon der dagen Wel zeker mgn f rouw ziAgt efu lofzang op den Zondag en ik zing ran harte mede t Is een beerlijko degl Maar wat hoor ik daar lemaud ralt mij in de rede Zgt giJ het niet met mg eens m rr is de Zondag geen heerlijke dag de dag der week ïWaar spreekt gg toch OTer zoo krüg ik ten antwoord Waarorer bebl ij het toch 200 druk Waarorer windt gij n toch zoo op Ik weet wal dat op den Zaterdag de Zondag volgt mear iets byzooders heb ik aan diea dag nooit bespeurd Nooit iets bjjzouderd bespeurd Maar is daa die dag niet rnor U dat rustigste dag der week hebt gjj dien dag geen tgd om U meer dan anders ta bemceieo met rrouw en kindere Wat een denkbeeld een rustige dag de Zondsg en dat oor een bsrbieï t is de heole morgen een druUe en een geloop de deur staat niet stil Na ja zoo tegen een nur of twee houdt da stroom een beetje op mnar eer dan de boel aan kant is is de balre Zondag rerstrekeo Neen een ander moge aan den Zondag wat hebben ik hüb er weinig of niets aan M Vr zoo is de toestand een ongeboorde toestand GiJ hebt een rastigea Zoadag en uw bnorja ir3e barbier heefi niels aan dien dag Dat la toch erg ongelgk rerdeeld wei eeu beetje onbillijk zou daarin nu met wat goeden wil geen verandering te brengea zijn lUg dnnkt dat ZOB toch werkelijk wel kunnen lis alle qaaesties eens zoo gemakkelgk op te lossen waren als deze er bleef er spoedig geen een meer over Ik heb wel eens gelesen van een wonderboom die in één dag opgroeide maar uog nooit van een wonderbaard die in 24 uur nar aangroeide zóó dat men t zag Io gemoede ik kan niet gelooven dat waaneer gjj u Zaterdagavond scheeren liet uw vriend den volgenden dag zoudt uitroepen wat een stoppelreld ik ben er vast van overtuigd dat gjj er eren netjes als bnders soadt uitzien Willen wjj dan in onze goede stad Gouda die barhiersquaestie eeus op zien telossen Die oploBsiug moet komen van 2 Kanten wg spreken alleen raaar orer de klanten Daar stapt gg op een mooien Zondagmorgen de barbiers winkel bionen t Is zoo recht welbebageiyk Gij hebt al kunnen uitrusten van de rermoeienissen der week gg spitot u op een wandeling langs onze wereldberoemde singels Prettig hè Welnu M rr bed nk eens terwjjl gjj binnenstapt die barbier toa ook graag zoo n prettigen Zondsg hebben maar ik beroof heas er ran Ik zat niet gaarne in uw schearstoel want als gji goed luistert hoort gg onder t scheeren zoo n verrelend eentoonig geroep daarbinnen idief dief gg ontsteelt den barbier zgn Zondag t Is niet prettig voor dief uitgemaakt te worden vooral als ge niets tegen zeggen kunt Ik zou roor geen geld ter wereld een dief willen zgn vooral aiet van zooiets kostbaars als de rrjje Zondag randen harbier Maar zoo rraagt gg wat moet ik dau doen om eerlgk man te bigren f Dat is de eenvoudigste zaak dar wereld Gij Iaat u Zaterdag scheeren Gg hebt toch Zaterdagavond wel tgd Ik weet wel gjj moet Zaterdag eren den herberg in ik zou het niet deen maar als gg het niet laten wilt stapt dau wat eer op en last n scheeren dan knot ge n Zondagmorgen met groot welbehagen orer de gladde kin strjjben en zeggen Toor mi behoeft de man ten minste zyu winkel niet open te zetten Als alle klanten Zaterdags komen geloof ik niet at één barbier Zondag open zal bigven Bij doet het waarlgk niet voor i n pleiiier De zaak moet van twee kanten aangepakt dao gaat iJ goed Laat de barbiers zeggen wg ontrangen niet laat de klaiten zeggen wg komen niets dan is de quaestie aitgemukt en zg I De Gedeputeerde Staten DER PROVINCIE ZDIQ HOUAND Overwegende dat tenjjevolge van het ontslag nemeo ran den Heer R BI OK bIs lid der Staten ran de prorincie ZuidSolland die voor bet hoofdkiesdistrict fiOMifa zitting had eu ia 1901 zou hebben moeten aHreden eene verkiezing moet plaats hebben ter vervulling dier plaats Gelet op de wet van O Juli 1850 Staatsblad No 39 regelende de samenitelling en macht van de Provinciale Staten Hebben besloten Te bepalen Ie dat de verkiezing van een lid der Staten van de provincie Zuid Holland in het hoofdkiesdiatrict CJoHlto ter vervulling van de vacature ontstaan door het ontslag nemen van den Heer H BLOK zal plaats hebben op JUinêdaff Ifeft 30 maart aanstaande 2e dat de herstemming zoo die noodig mocht zyn zal plaats hebben op MHu daff den tS Mprii daaraanvotffende t Gravtnftage 22 Februari 1897 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voonitter F TAVëNBAAT Griffier I Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der AeUbevlekking Onanie en gehe me nitepattóngen ia het beroemde werk Z Dr Retau s c lfi ewaiui g Hollandsche uitgave met 27 afb Prfls 2 gulden Ieder die aan de veraohrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyke duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVeriags Mogazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland KRAEFEUEN HOLM S Quina Laroche Staal houdende duloa Laroelie 18 de meest krachtige en versterkende KINA WIJN Aanberolen door tal van binnenen bniteulandsche Geneesheeren Verkrijgbaar in flesschen ii 1 80 en I OO CIGARETTEN TEGEN ASTHHi De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan Asthma teVstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles E en algemeen als goed erkend middel bg Heest en Fer oM J i rf oplossend eu rerzachtend Prijs per fleachje 20 Cent Keabpkubk HoLM Hofleveranciers Zeilt Depot te Oouda bg den fleer A H TËEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten rerkrggbaar Wlo zeker zyn wii d Echte Elkel Cacao te ontrangen teaamengesteld en na rele proofbemingun a den handel gekomen oiidoi den luumi des uitriuders Dr MichaoIiB rerraardigd op da beste machines in het wereldberoomda tobblisaement ran Oebi Stollwerck te Eonlon lache J pTQic aeIir Cikel eacsio in rierkanten bu ien Deje Eilel Cacao ia met melk gekookt eene ungentme gezonde drank roor dagetfjksch gebruik een i 2 theelepdt r D t pcDdei roor een kop Chooolatc Als geneeskracbtige drank bü geval rm diarrhee alechta met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de roonuuaiW H üApothekers enz Prga Vs Ko V K iroftnje f 1 60 c 0 90 c 0 n5 Q nerulrerbieenwoonlig r rger Neiileriand JuRus Mattisnklidl Amsterdam Kidverstraat 103 sj4