Goudsche Courant, dinsdag 2 maart 1897

No 7210 Dinsdag S Maart 1807 35ste Jaargang UTqI ü d bests vwraTin tegan Jicltt wal Rbeontatiflk LenoenpiJQeiL kortom iffl AnkerPain Expeller ygg ismetluillltininMutowaiideDtegei lüi Anker Paiiiüpeller YerlMTtdhflU Wat frnfm il UI laa BMn mimm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken m itwdl in led huiagezb d Anlter Pain Expeller IPtijs 50 cent 76 omt en fl 6 de llas ih Toorlandeii in da mMele Apoftokoii en b r Ai WBiclitar t Oo to Rottordein Te GOUDA by A WOLFF Markt AU4b m DE LAAT en VAN SON potheker De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel 5 a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Markt ebt r lÓbRT PORTOS OudeKracbt h Ï do OaudbRIg 1 Oa la TKlenaiBob mediolnale tentoooBtelling 1 de Dr WelaaMi H Mlu Eor JiM nat da MlTag aai Madllla babjrwwd etmda Brak van A JBRmKMAU k ZOON Openljare Verkooping te GOUDA ten oterataan van den NotarU G C FORTDIJN DE00GLEEVEB op WOENSDAG 10 MAART 1897 des morgen ta elf nren in het Koffiehuis HAUMOsiBcaan de Markt van No 1 Een goed onderbonden WOONHUIS EBF en TUINTJE aan de Turfmarkt te Gouda wgk H No 61 Het Huis bevat beneden 2 Kamers en Keuken en boven een Kamer en Zolder Te aanvaarden 1 Mei 1897 No 2 Twee HUIZEN en ERVEN op den hoek yan den Raam en de Aaltje Baksteeg te Gouda wp O No 40 en wijk C No 212 Verhuurd bij de week voor 175 No 3 Een PAKHUIS en ERF in de Cappenaatsateeg te Gouda wp G No 30 Verhuld by de week voor ƒ 1 50 No 4 Een HUIS en ERF in bet Klooster aan de Nieuwe Haven te Gouda Wflk N No 53 Verhuurd by de week voor ƒ 0 90 No 5 tot 14 Tien HUIZEN en ERVEN nevens elkander in de Boomgaardstraat te Gouda Wyk K R Noa 62 tot 71 Verhuurd bü de week elk voor ƒ 110 En No 15 Een HUIS ERF en grooten TUIN in de Derde ol Kluizenaarakade te Gouda wyk R No 324 groot 3 Aren 5 Centiaren Te aanvaarden 1 April 1897 De perceele isfln de 3 laatste werkdagen V66t den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot U uren te bezichligen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROO GLEEVEB te Gouda Opealjare Verkooping om oontant geld J ten overstaan van den ieHaaitrieht Êkd gevestigden Notaris J KOEMAN OP VRIJDAG 5 MAART 1897 s morgens 9 uur op een perceel land in de VoorwilUe nabii de Waaierslnis t O O TJ ü van DE AFBRAAK n den ACHTKANTKN WATERMOLEN an den polder Willes waaronder eenige nog er goed bruikbare stukken voor Koorn of Poldermolens al Windpeul Busbalk Penbalk Vangetniken Uweren Voenng Schoependeur met hardsteenen Slag Styieu en Dorpel vrder + 2000 boa D kriet ± 1000 Ko IJ ri lene g oo P E G e hout Beschothout Pl nk n Brandhout enz Eu voor AFBRAAK een STEENEN GEBOUWTJE groot 2 bü 5V Meter Twee dageti vóór den verkoop afgenummerd De goederen kunnen zeer gemakkeiyk langs het water w orden vervoerd FUIKK O U UK SCHIEDAMMEK GENEVEE Merk 1 NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M N B PEETER8 Jz Als bewya van achtheid i cachet en kurk steeds voorziea van den naam der Firma F HOPFBi O penljare VerkooTDing te HAASTRECHT gi ten overstaan van den Notaria L J jC o E M A N op DINSDAG 2 m MAART 1897 te 10 uren aan het huia B 44 aan de Hoogstraat aldaar VAN een oetteii goed uoderhooden INBOEDEL waaronder Mahoniehouten en andere Tafels Kasten Waschtafels en Stoelen Spiegels en Schilderyen Pendule met Candelabres Vloerkleeden Hanglampen Glasgotdynen Kristal Glas en Aardewerk Fornuis Kachels met toebehooren Ledikant een Brandkast een Toonhank enz Te zien Maandag 1 Maart 1897 van 10 tot 3 uur De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht zal op VRIJDAG 28 APRIL 1897 des morgens 9 ure aan de Woning get C 42 in Benedenkerk onder Stolwijk in het openbaar verkoopen 27 stuks uilmuQtend HOORNVEE voorts RIJTUIGEN BOtfWERIJ en MELKERIJGËREEDSCHAPPEN en andere Roerende Goe4 ten OPENBARE VERKOOPING te GOUDA op DINSDAG 9 MAART 1897 des morgens te 9 uren aan het lokaal wyk K No 252 aan de Peperstraat van eenen netten INBOEDEL waaronder BEDDEN en BEDDEGOED gewerkt GOUD en ZILVER enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaria G C FORTUIJN DROOGLEBVER te Gouda Het Fotografisch Atelier STIIBIO is dagelijks ooit des ZONDAGS geopend o Album por tretten met 2 Proeven f ISO P VAN DER WAALS Plaweelen Singel 582 by de Tiendeweg BENIl DEPOT M TEEL Men wordt verzocht op t MFJIK te letten ïiT HUT Magazijn tak M RAVEiNSWAAY ZONEN OORINCHEU Deze THEEËN yrorden afgeleverd in verzegelde pakjes van njt twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand ÏMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBA MIT VI EENIÖ DEPOT der fijnste Haagsche Bescbnit ÏANDAKT S E CASSUTO m 1 m van 10 tot S uur kekaire ZONDAGS en WOENSDAGS Toot I middag Turfmarkt 171 Gouda Ved Maatsch tot bevordering van Departement GOUDA BUITENGEWONE VEEGADEEIITG op 5 Mitart 1897 ten 8 ure s avoods in de Zaal NUT enJ VERMAAK der Sociëteit RÉÜNÏE OOSTHAVEN Onderwerp Het Suez Kanaal Spreker de Heer J F W CONEAD Voor der Maatschappij Oud JBoofdinspecteur v d Waterstaat en Voor introductie kosteloos van Niet Ledeu en Dames ligt een lyst ter teekening bg de Boekhandelaars J van BËNTUM i ZOON en bg de Bestuursleden de B H Dr H 1J8SEL m SCHEPPER C W VA Dii VELDE ü L SCHIM va d r LOEFP en J W MOLIJN Secretaris Hedenavond Opening VAN HET MAGAZIJN van RIJWIELEN en OKDERDËELEN HIEÜWE RIJWIELEN van af f 95 met een Jaar garantie H j leeds fll o kc voorraad TK llepareeren Emaïlleereii en Vernikkelen J C DE RUITER Bondsrljwielhersteller Korte Ttendeieeg 10 GOUDA VERWONDERD is iedereen over onze prachtige en smaakroUe COLLECTIE MERKLR welke wg om onze Cliënteele raeer uit te breiden zoolang de voorraad strekt voor den fabelachtigen Prijs van t 6 50 aanbieden Onze beroemde collectie bestaat uit de volgende voorwerpen 1 Pat Goldin Heeren of Dames Bern mst 2 Jaar Garantie J Pat Goldin Heeren of Damesketting 1 Zakmes met 2 echte Lemmets Knrkentrekker Glassnjjder en Breker1 Pat Goldin Aanhangsel passende bij den Ketting 1 Thermometer die u t mnpratuur inist en volkomen vertrouwbaar aangeeft met 1 Baroscop Wederprofeet Slsche Weegveer weegt tot 12 Kilo 2 Pat Goldin Manchetknoopen met Mechaniek S uiting 3 Pot Goldin Overhemdknoopjes I Autom lUuminium Potloodhonder C Potlooden ter navulling 1 Pat Goldin Dasspeld Alle 20 Voorwerpen maar f 6 50 Verzending na ontvangst van Postwissel of als Verrekenpakket rembours Porto extra G sCUUBEaT Co N Z Voorburgwal 258 Arasterdam XLI Jaaro ang van DE BAZAK Dames Modegids u u j niMES en KIN D EK MO D ES benevens HAND WERKPATRONEN bevattende dERE WEEK VEHSCHiJMT EEN IttaMMER In ieder n tektt xwarte platen moOekrontek feuitteton enz enz Ie Uitgavo condor kl pUlei mei S sD jprtr en 3 groote geknipte p tr Per 12 nr l 2Bi p post 1 4J2n nU de Ie uilg mat daarenboven O gekleurde piston 1 76 1 90 5 Ie 12gekl pl n 1 bijz gekQ p bij het 6e no 2 60 3 H0 Se bijheieeno IgekD patr n t uM ISo eei gekleurd Iraaia handwerkpairoon PRÖIFMMER U PROSPECTUS ALOU l Tge ïï oSor tijd komt da ear tofl dut lU door bot sobrnlk maketLvui don oanvondlgaten weg ma rlo Imia e nB pliTitelocUota ntdokklnc fOdKU beeft dlo uk benderde procAMinUMa de rebeole wofefd rbTold ii on twwiA aij in wotouebiweUJk kringen d hooflU b Uuit l wekt tevono a Be Toldftftd hUikt te st B Tsor do mh lennwkirftleii lUdenda nmM tBL Dw EAneeswijEe to nttMTOBdon door den leireien OfllAioi tu GeaoocUxett Dr mmMO VüHbofen en berJte vnn bei b M w onmtddallUfc Mi 1 Bobltterende reenlteten voikreKen en zU mukte aooveel opgur g ebreven weikje QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bare voorkonrfna en leneilnibinoen korten tl d reede do He dnk TeaMbenen ia Dit beekje vnX idet allAMl TMT luC fMrtepuajliek TentMuibwe Terkluiueo treat bet weten der luonwero tberaple ea de da nMce Eolfi ia venbopige mv tJBdm ▼ Wkregen vitwerkhw mMor eek vindt bob duvia wvtenHknpveltlke verbindelliiinn nlt de aMilMli 1 1m mi die un deie nneeiwUie geirUa djtt noiMda a elmnmu ui van letninebdftab nn b MC eplMrteU caneeeknndlEon ondir welke r Mtre Mi dr mroisor aan de petvffiritk te Parije me Aeaooawnt ft 8lalB relMr MOd jdr praktlsaerMd teMeebetr ua het trankiinaliai MMrt eharenton SutUtarath Or Oahe te aWWo arooaiBHa nod dr vroaCwte te lohthiBeH Dr rereofor liueekeer dhwtoar vaa kei beo Kaal ta Ana flahaliHttth Dr tekeriai kutael Qutenfele Bad Em OarwMaed dr Haeeebeor dirootaar der golwii nanumilleehe tariehUaa eer iiwiwlilden te Parrje r e 8t Haitari 334 Oeaeal ta Aiehaabaefe Md dr te Sarfli Dr Biiebiali arrMd rto te Zirknlti ONr ilabeant Jaekl aod dr te Weonea Dr 0 Be aav l ta U Firriire bm Hd ma dwi Conxoil Central d hyglkM et de leaté In Frankrijk en nle andeien ennwacbMirtiaM IU4 a vinuL de kaatookenea ci n ekfentaakt hoeldellB oriralae teaMe ead Bdrait ireote prikkolbaarhald teluidheld olafeleoakeld llakaMalUke earaat Toffen werden ea aog U d n a I eprekoM iware tenival Me4elVk elUw avvjjj hoofdaljn bleawdraiti freote erikkelbaarhald aeiwio i i jmou i hajeliJke teMttad vwllw alle AAvb die door beroerte kotnUTen r J f £ ï2Jjïï 5 Bdnutg n I vanUv a rolgen durraa aaeali vtrlanimla e nverawgen toi apraHBn iwsr wkbw rawv d r BBwrlBhtaa nat vaertderenda pH plaatBelIJk zwikte venwekklni van geheuea ens m oader geneeakudlfa bebandelluK ceweaat sijn maar door da bekMoe middelen lOi Mnaonaiiip en koudwatetknr wzHtm oleotriBaeren etoomloot of zeebadon geengenerinf ul UC ff JiauM kwaal KBTandBB MMeo ea ten ilotto lA die vraca vaalaa T r fcar rta reden bobben wegwaa Tevaabiinaolaa ala ilob aaahoBdend naBitlg voelOB verdaoviai H tM pijn mat dtdioHikM fftkeriagen oa donker warden voor do oBfr fc f uUInB In do ooru bel voelen van kriobeiingtn e ket lipan van t pijn mat dtdioHohM fftkeriagen ia donker worden voor do oBfOfl dntkkantlB nlja ndar kat vwrhwMJI uUInB In do ooru bel voelen vaBkriobenttg n w ket lipan vantknadea en veetaa aaa alwaa Ua ttegoxliQ van wltjdan ata eök aan ionge malijai llldenda aan bleekiinlit ea kraahMaami èttegoxliQ van mmmm Mk aan gonmda lairi idk ëan gonmda laira aaé iBBfla peraeaen die vb bI mot dathoofd warkon on f eMbriJjke naolU wIUm voorkomen wardt dMngand aangeraden Eicb het boven vermelde werkje aan M aaaaMBi BHMB èp ftaoTrago kOBteloee en franoo verzenden wordt deor dl r ÜI KBAH Co Heilliieweg 48 ILTF ipol F a VAM HAWTKH KOLF tImgVuL Aanallen wier aaHawfaat aaaar faalai4er MacedMBB p BINNENLAND GODDA 1 Maart 1897 Hflt ODderzoek vao het water dur Waterleidiog bad gednreade Pebr het volgende resBltaat 6Febr 8 0 Mg permaig kalicai per 1000 e c 13 U 6 20 7 9 B 27 4 1 ZaterdsgavoDd omstreeks 8 ant is brand oiigebrokeo in de tooda der kleinttareubaaD VBD deo haer Priuce albier Door de aangerukte spuiteo waarfao spuit No 5 bet eerste water gaf werd de brand spoedig getemperd die zich io deo beginoe door de du eu dao hoog opstggeDdfl voakonreg n oog al eeoigsSÜD8 belaogr k liet aaozieo De schutter eu TerschiUeDde autoriteiten wareu op da plaatt vao den brand aaawozig De gebeele looda mat voorraad verbrandde Hek ferbrande wai geassureerd by de firma de Jouge Go te Amsterdam Keu ISjarige E K weeejongen die mat een stalen gezicht allerlei onware verbales doet deelde nadat hg vau wege dea vader van bet weMhais ia de Gondsahe Wagenstraat te Ilottordam by d polRilTiii de Langa Toreufitraat gebracht was mede Vrgdag nacht met een heer uil Gouda te zijn medegereden naar Rotterdam Die beer aiette hem ia de Goudsche Wagenstraat af by het weeahois waar b zich toen aanmeldde Te veren had bg een paar dagan te Gouda doorgebracht waar zyn ouders vroeger gewoond zMdes hebben Na het overiydea vaa zyn moeder zqd vader was al 8 jaar geleden gestorven nam een tante hem mede naar Antwerpen en deed hem daarna in België in welke plaats weet hg niet in een weeHbuia In dit weeshuis bad dezer dagan een gasontploffing plaats bfltgeen ten gevolge had dat de weezen allen naar banne betrekkingen warden geKocden Zon kwam hg weder teGonda Aldus luidde het verbaal van den knaap hetwelk latet bleek geheel verzonnen te zyn Meer dergelgke verhalen van dien weeajongen bleken zóó onwaarechgoiyk dat men er geen geloof aan kon slaaa doch toen hg daarbg ook mededeelde uit bet St Joaepbgesticht te Delft te ti a weggeloopen werd besloten een kansje te wagen en met den knaap derwaarts ta reizen teneinde meer ticbt te verkregen Een politieman bracht hem Zaterdag naar Delft FEVlLLËlorii 16 Wat bftbt gü gedaan osi uw dank te betaigen Öij hebt m uw beurs naar bet hoofd gegooid Denkt gy dao dat men slles met goud kan betalen Maar wist ik dan dat gij de zonderlingste menicli wiart die er ep twee beenen loopt Toeu reuna wiena drift langiamarhaDd geweken was dit teide zag hij er weder roolyk uit Men koD intus ebea onder dat waas van vroolijkbeid gemakkelek zijne verlegenheid opmerken Geloof my antwoordde Tiburee nxonderliugen zoo a1 ik zija er b j duizendei Meer dan een ongelukkige die lyo kost op de ellendigste n ijse verdient kou in raqoe plaats evenmia een cent van a hebhen aangenomen hUsu wat had ik dao moeteo doen vroeg de oude edelman weder op den gemeensameD toon dien hy eerst tegenover den zwerveling had aaugesb en Tiaanna was een van die licht prikkelbare karakt n die voor eiken indruk terstond vatbaar z a en by wie in een oogenblik drift plaats maakt voor gsmoedslijka goedheid Wat zoudt g j zelf dan wel gedaan hebben vroeg hg z me dat nu eens oprecht Op seavoadige w ze legde Tiboros de hand op I tfa hart aoisidai en boewei bij in dat gesticht onbekend bleelf kwam men toch tot de ontdektciag dat zgu voogd in die gemeente woonachtig is waardoor men na het weeshuis waaruit hg wegliep wel zal uitvinden In navolging van Kugeland waar ia vela fabrieken de gewoonte bestaat dat het personeel eens per jaar een vrge week eniet gaat da firma iGebr Stork Co te Hent elo met het plan om bare arbeiders in don loop V8n dit jaar oenige vacaulie lagen toe te staan mft heboad van Ioom Het plan is in de jougsto vergadering van de keruc door den heer D W Stork ter sprake gebracht en ia thans ter overweging aan de aldeetingtibeatureu aanbevolen die er op de eerstvolgeode kern7er gadering rapport over zal uitbrengen Ofschoon bg verordening verboden woi dt de koólascb van da Btoombooten geregeld in do rivier geworpen Ëeo matroos vaa da stoomboot Jacoba werd door een bavenbedieode op heeterdaad betrapt toen hij zich ain zulk een feit schuldig maakte Zaterdag dieode deze zaak voor het derde kantongerecht Uit de behandeling bleek dat de verbalisant verzuimd had bekl te vragen of hg daarvoor scbriftelgke vergnnuing vaa deo betrokken minister bad Da zaak moeU daarom 14 dagen uijigesteld worden ten einde te trachten dat verzuim te heratallen Van al de gedagvaarde beklsagden was er slechts een versebeneo en die was zoo doof dat bet niet mogelgk was hem ieta te doen verstaan Tolgeos bet door de Tweede Kamer goedgekeurde ontwerp wordt Det getal leden van de Gemeenteraden in gemeenten van meer dan 200 000 inwoners van 39 tot 45 vergroot Deze bepaling is van toepassing op Amsterdam en Rotterdam en staat in verband met de tevens in dat ontwerp bepaalde splitsing der gameenten boveo 15 000 in diRtrioten voor de Kaadsverkiezingen Amsterdam kr gt 9 Rotterdam 5 Den Haag 3 districten de zelfde als voor de Kamerverkiezingen Utrecht krggt 4 de overige gemeenten boveo 15 000 inwoners elk 3 districten in elk waarin een zooveel mogelgb hetzelfde getal leden wordt gekozen In het driemaandelgksch rapport van den scheikundige bg den keoriogsdienst der voedingsmiddelen tti Rotterdam wordt en middel aan de hand gedaan om meel dat naar men vreeat met alnin is vervalscht te onderkennen Ik zou naar de inspraak van mijn hart hebben gehandeld En wat zou uw haft hebben gezegd vroeg Treaona die meer en meer getroffen waa nDat sou mij gezegd hebben dat men op aeoe nobele wijis door eeu welgemeend weord door een hartelijken handdruk of missohiea wel door een traan van bl dsehap zijn dank betuigt Ik zou aan die stem m QB harten hebbeo gehoorzaaoid waot dit raadt ons altijd ten beste Dat zou eren als ik elk mau des volks gedaan hebben die aich in uwe plaats bevond nfjoheer de markies Voor den dfivel dat zal de edelBau ook doen riep Treaana uit op eaa toon van geestdrift Tw hand mijaheer Tiburee w hand Ik heb u schandelp behandeld tot tmfemalen toe voegde hig er bjj ffik vraag u oprecht rerschooaing er voor ifJuist mgnheer de mnrkies zoo maakt men zijn oDgetijk goed Ik heb niets te vergeven Ik heb alles vergeten By di woorden drukte Tiburee met kraeht da hand van den ouden edfiman Deze slaakte een kreet van smart Wat is er zyt ge gekwetst vroeg de zwerveling verwonderd ii i Is niets mija jongen van morgen heb ik eene flauwte gehad als eene jonge juffrouw toen ik by mgne nioht de Pralenroi was en uw vriend de oude Legoetlo heeft mü eene lating gedaan net een keukenmes geloof tk Hoe zeide Tiburee eenigszius oogerust gü eijt niet wtl en loch neemt gij u zoo weinig in acfat Kon ven u dan niet in een rijtuig naar huis laten brengen F f u HD rijtuig I waar dankt gjj aan Naea mao pCen bereidt daarvoor een alooholiicb aftrek van fijngesneden en met koud water atifetrasechen campèche hout van deze tinctuur kort voor het gebruik te bereiden roflrt men eenige druppels met een paar theelepeltjes meel en water aan tot een dikke brij die men met sterken pekel sebudt bg friich aluinhoodend rceel wordt de pekel blauw Blijft de verkleuring ook na eenige uren uit dan berbaalt oen de proet onder toevoeging vai eiikela druppels oeoer oplossing van ammoniom earboaaat een blauwe niet een violette verkleuring vau een den pekel wettigt bef lermoadeo dat aloin in bot meel aanweiig is u brood is vermoedelijk aluin aanwezig indien een snede even gi dreokt tn water waitbg enkele droppels campèche tinctuur enealala droppels eener oplossing van ammoniG fflcarbooaat gevoegd zgn en daarna nitgekni pso na drogiug etso intensief uwekleur eiicregea of behouden beeft f our bet eerst merkte de scbeikuiidige in dan verslagtyd een eigenaardige mefkvervalsching op snlroomd of met taptemelk gemengde melk word gekleurd door Orleans eed kleurstof ats kaaakleursel veelvuldifl sebrik Do a r Nederlander kent aaa programma s vaa actie slechts een zeer betrek kei gk e waarde to i Kiet echter aan een program vaq beginselao daartegen heeft zij geen bezwaar l ch zg I wgst er op dat de maoneo die vroeger zulk een program van beginselen stelden tAs shioboletb dit nu waardeloos verklaren en een program van actie willen om te weten wat de party aan de orde wil stallen en hoe zg hare beginselea toepast Maar nu zegt de Ned Bt niet de partg docji de regeering aan de orde stelt En ia die reg4ering van de kleur der partg eu stelt zg wat anders voor dan deze verwachte dao moet de party de vrienden bet leven bemoeielgkeo zonder dat dezen van koers kunnen veranderen Sa is het kabinet van eene andera richting dan helpt het program natourlgk nog minder ËJn nu de eiscb te weten boa de party baar beginselen toepast Het blad wgst er op dat de minstervareneo bet spoedigst een oplossing van I een quaestie hebben eo dat de mannen van praktyk ervaring studie dat antwoord dao vaak sikenren en dat bier de grootste moeielgkheden uit ontstaan Daarom herhaalt de N6cl Prc ramma a van actie zgo misscbion voortreffelijk mits men nimmer geroepen wordt ze tea uitvoer te leggen Wordt men dit wel dan worden ze een strop voor hem die zich er tnost zijn lichaam in beweging houden dat is hst eenige middel voor grijsaards om hunne kracht niet te verliezen Boveadien ik voel dat die geduchte aderlating mij goed heeft gedaan en om u dat te beirijzei stel ik u voor van daag met m te gaan jagen op mjjne goederen Zy zelt n hunne wandeliDfC voort Toen zij voor het park kwamen zagen zij twee personen op het terras mevrouw Treanna en Fulbert de I rateoros Bfliden schenea aangedaan Fulbert riep de oude edelman Doe m het kleine hek eena open fDadeiyk oom antwoordde de berailige burggraaf met een veelbeteekenenden blik toen hy den zwervfiting gewaar werd vir Ik heb h t genoegen u miju neef voor te stelton den besten sohuttor uit Bretagne zeide do markies toen hg het park met Tiburee binneo trad yH n edel ImenscL wiea ik versohooning gevraagd heb vervolgde hy tot Fulbert De e boog zioh en reikte glimtachesd de hand aan tihuroe ffO maar nu berken ik hem hg is een oud vrientj Tiburoe beantwoordde de vriandschappelijke verwelkoming van den jongen burggraaf slechts met een ijskouden blik Fulbert de Fratenros scheen eenigszins èit het veld geslagen maar hij kreeg zijne tegenwoordigheid van geest spoetJig terug eu vervotgch op een onbeschaamdeo schynbaar boffeljjksn loon Wkarl k ik ben bl de dat ik op mijne beurt aan bindt lïindt men er zich niet aaa dan blgkea g vaa achteren te zgn gewaast eeti mi leidiog Lttea de qnaestiëo die onder het volk leven ook in de meetings ttir sprake komen Maar een program uitgedacht door politieke leiders ooa te dienen tot vlagen aautrekkingipunt voor de kiezers ten einde dezen tot stemmen ta bewegen laat ons daaromtrent vooriiobtig zgn en indachtig aan het sboer pas op je ganzen c De Duitsche regeeriog vraagt de uitlevering en de onze in verband daarmede de uaobouding van August Horix uit Schwetsingen spaarbank coutroieor en heambte bg de rekenkamer dia vervolgd wordt wegens verduistering van gelden meermaleu gepleegd Hg U 43 jaren oud en preekt Pfalz Beiersoh dialect Te Frankfort a d Main beeft Zaterdagmiddag aea hevige brand gewoed waardoor een heel blok haizen op deo hoek van da Zeil en den Holzgraben vernield is De brand is men weet nog niet precies hoe io een groota bazaar aangekomen en omstreaks honderd werklieden en arbeidsters hevooden zich ia de werkplaatsen op do bovenste verdiepingen De vlammen grepen zoo snel om zich been dat vele mensohenlevens ernstig gevaar liepen en ala de brand s nachts was ai ebroken dan baJl de r mp vreeselyka gevolgen kuDuen hebben Nu konden allen dank zj de inapaoning der spuitgasten met hun voortrelïetyk ingerichte raddiogstoeatellen in veiligheid gebracht worden maar verscheidene personen moesten met ladders en touwen uit de brandende buiiea worden gered on een of twee peraoaeo kregen brandwonden Binnen een paar uren was men deo braad meester Uit den Haag meldt men Hier ter stede worden pogingen aangewaad om op te richten een Union Cosmopolito eeu gezelschap opengesteld voor vreemdelingen on stadgenooteo alwaar men zich oefenen kan iu en gelegenheid vindt tot het spreken van de Frauscbe Dnitsche eo Ëagelsche talen Deze pOgingfa zgn zoo goed als geslaagd dank bet initiatief van daa beer Ë Rensburg die in verscbilleade Ëaropeesche boofdstedeii vroeger Je werking en bet nut vdo ztilke veraeoigingen heeft kunnen nagaan Ia de Union Cosmopolite zal elkeen zich ten doel stellen te converseeren in f Fransch Duitsch of ËngelscH met t oog op de practiscbe bevordering der moderne talen iii aau den heer Tiburee mgc dank kau betuigen voor da groote dienst die hg aan mgue lieve tante heeft bewezen Tiburee boog zwijgend maar ook thans antwoordde hg niet Zoo keat gg onzen jaj er vroeg de markies aan den burggraaf iftimds lang oom Gij herinnert u mgaernogwel niet waar vroeg Fulbert zich tot Tiburee wendende op een toon die niet vrg was ran spot iJn antwoordde kortaf ds Ewerreling terwgl zijn hand de haan van zijn geweer zocht f Dat doet mij genoegen geloof mg Dat is eu bewgs dat ik niet veranderd ben in die drie of vier jaar Als ik u met herkende sprak Tiburoe op doffen toon terwijl zijne woorden soel elkander volgden zou ik eeii jranscb verledec vol jammer en ellende moeten vergetjn hebben Mgnherr v iviJK msQ siet naar oaa antwoordde Tiburae er werkalgk kwam de markies die zich verwgderd had met de markiezin naar de beide mauneD toe Is die arme Maurice begraven vroeg de markies aan üijne vrouw Ja uw neef en ik hebben den stoet gevolgd tot aan het dorp Daar hebt go wel aangedsao antwoordde Tresnoa dfe er prijs op stelde goede daden toe te juiehen Ik breng den man die u gered heeft met mij made vervolgde hg op Tiburee wijsende Gg sgt gelukkiger dan ik ik heb hem gisteren niet kunnen overhalen om op het kasteel te komen