Goudsche Courant, dinsdag 2 maart 1897

74 27 271 1 110 100 2061 281 102 62 52 64 5 156 99 99 s 631 681 79 78 108 108 lOO i 99 134 11 iVi 100 60 102 18 18V V z Blotkrs 891 Wrecte SpoorwegverMDdlDgen met GOUDA WlnterdleDSt 18 Aansevaogen t October W vae GreeüwlcÈ i Huil 1 8 i BO 8 57 4 50 8 19 5 81 6 14 7 17 7 51 8 35 8 48 8 81 9 57 10 40 12 85 1 89 1 50 8 57 4 60 12 S2 4 67 12 89 6 4 U 46 5 11 12 55 1 69 4 8 4 15 5 20 O T T I K D A M G O B D A 10 1 11 60 19 87 1 40 1 44 9 10 9 86 10 17 7 36 6 20 11 10 10 4 9 S0 9 40 9 56 10 87 6 17 6 51 7 26 8 10 84 6 40 19 08 12 47 7 10 7 46 8 18 9 1S GOUDA DEN B A ftouda ZerenhuizflD ModrkapeUe Zo termeer Zegwiuiril Voorburg Hage G 7 80 8 86 9 80 10 1311 18 11 16 12 16 12 88 1 48 8 47 4 46 6 i2 5 54 8 11 7 20 7 49 8 82 8 54 9 54 10 J811 1 ÏE 7 42 8 47 11 80 19 40 4 57 l I ï 11 7 58 8 56 11 41 12 61 5 08 8 1 J l 10 J7 9 8210 32 11 6 11 46 HIAO GOUDA iHage 6 4 7 20 7 48 8 60 9 19 9 4610 1111 8612 811 85 8 44 3 40 4 10 4 33 6 22 6 117 18 7 68 9 18 9 58 Voorb 6 62 10 17 w 1 41 4 39 6 18 9 84 Z Zegw6 6 10 32 1 66 4 58 6 80 9 48 Zar M O n 10 48 5 04 6 89 9 5 lOoud 6 28 7 50 8 18 9 18 9 47 10 16 10 6418 0612 52 2 17 3 14 4 08 4 886 16 6 18 6 607 488 1810 1010 28 4 57 Jkl io nol slkÜ i 45iM i ilf 2 12 17 5 5 6 5 Ü 5 0 0 VDA UTEKCHT amit 5 80 6 87 7 12 7 66 8 21 22 9 62 10 19 10 67 12 66 9 90 Onckw 6 45 6 64 lil Wotrdm 5 68 7 8 8 12 + 11 28 2 46 Vtnobt 6 18 j 7 48 8 88 § 9 54 10 51 11 45 1 27 8 08 I Nur Imitonlam f Stopt Woonidag U T R E O H T G O H D A Utraoht 88 7 60 9 9 82 10 15 10 88 11 88 12 2 3 08 3 52 4 46 14 Woardsn 53 8 11 10 38 11 66 11 24 4 1S 6 84 Oldewater 8 1 10 40 4 24 Goud 8 81 84 10 10 10 69 11 1011 11 3 46 4 37 6 17 AUSTIKDAH SOUDlAnutanlua 0 et 7 15 t U 9 10 41 1 34 1 68 Sonda 7 11 8 19 9 14 10 10 11 11 19 1 M5 1 56 faat t eood lUUpn oli uuu Btatt h nM op 7 66 8 0 1 07 10 84 I 9 98 10 54 36 8 88 1 41 49 11 10 8 17 4 41 6 67 8 65 8 81 10 17 10 8 7 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 18 6 7 89 9 4 11 07 J 00UI14 AMSTEBDAM M S7 8 81 9 52 10 57 12 10 4 U n JO C 8t 8 14 9 JJ 10 56 1 8 Stept to Nootdorp LtidioheodMo m Blojriwijk Kruuwij u HiUndnp 9 45 11 10 10 17 10 l 1U ge ame gazsIHgs bgsenkomaUn waar io ge noemde talen leziDgen of voordrachtea znllon worden geboudttn op e k gebied Voor A op 1 Maart in te voeren kilometerboekjes Yoor vaste reizen gelden de lolgende bepalingeD Elk biljet ia geldig voor ééae reis en Toor ééo persoon twee kinderen van 4 tot beneden 10 jaar gelden te zamen voor ééu persooo ea reiEeii dun te zameu op één biljet De terogreis mag niet gelyli méi de heenreis worden afgestempeld De afatempeling mag ook geschieden op een station gelegen tusscbeu de beide eiDdstations b v een boekje geldig tosscb n d n Haag Utrpcht mag te Voorborg worden afgei tempeld Bonders van abonnementskaarten Btaatsapoor en Ned centraalspoor die een kitometerboekje voor vaste reizen gebroiken ia verbindiug met ban aboanement d w z voor lynen waarvoor bnnne abonnementskaart niet geldig is kunnen op elk station te hunner kenze gelegen langs de lynen waarvoor die kaart wel geldig is het boekje ter afstempeling voor de aansluitende rëia aanbieden Door den stempel met ktation en datum wordt aangegeven io welke richting de afgestempelde biljelteo moeten gebruikt worden b v Tan een boekje geldig toascben Amsterdam Utrecht gn ééo of meer biljetten afgestempeld te Utrecht Maatssen of Breda die biljetten mogen dan slechts gebroikt worden in de richting naar Amsterdam doch nist in die naar Utreoht De boekjes z a alteen geldig op den datum van afstempeling de reis mag onderweg eenmaal worden afgebroken mits li op daozelfdon dag wordt voortgezet Wanneer meer personen van eenzelfde boekje gebruik maken moeten zy zooveel mogelgk in en compartiment plaats nemen De kilomelerboekjea aiti lniteod geldig tusschen twee bepaald aangewezen stations worden door de Stuats poorwegen met Io Maart veorloopig slechts uitgegeven voor de volgende ritten van Amsterdam naar Roiterilam Den Haag Utrecht Arnhem Zutphen Ngniegeo Amersfoort ZeistDiiebergeo en omgekeerd van Den Haag naar Utrecht Arnhem Nymegen Amersfoort ZeistDriebergen en omgekeerd van Rotterdam naar Utrecht Arnhem N megen Amersfoort Dordrecht Rozendaal en omgekeerd en van Utrecht naar Leiden Arnhem Zotphen Nymegen en omgekeerd Te Beriyn kreeg onlangs de Dlerentain een wit hondje met blanwe oogea wat zeldfa Bobyut voor te komen Volgens Bnffoo zyn zolke bonden doof en hetzelfde vermeldt Darwin van witte b aQwoogige katten Inderdaad bleek het hondje stokdoof te zyn en toen bet gestorven was vond men dat de inwendige gehoororganen en hetjdeel der hersenen dat daaraan grenst niet ontwikkeld waren Welken samenhang dat heeft met de kleur van haren en fiogan is een raadsel Het Praisisch 15e iofanterie regiment Prins Frederik der Nederlanden heeft by gelegenheid van den dag waarop voor 100 jaar Prins Frederik geboren werd een krans doen leggen op de grattombte van den vorst in den grafkelder la Delft Daartoe heeft de attaché van het Dattsche gezantschap te s Graveahage de lelaitenant Voo Uokro zich gisteren naar Delft hegeven om dien krans daarheen over te brengen De krans draagt de klenren van Oranje en Pruisen 8 40 8 47 8 54 9 1 9 1C 7 85 7 82 7 89 7 46 7 55 Otucli MooidreoU NieuwerlceTk OnpeUe Botterdm Botterdua Nirawettek Hoordrwht 8 i U 4 55 5il4 5 91 B 7 5 52 6 8 6 11 10 25 a b De 15 jarige dienstbode B S te Lienden werd door baren meester verdacht van diefstal van goed ren en geld Hy stelde de politie hiermede in kennis die Zaterdag het meisje tot bekentenis bracht Nadat de veldwachter zyn verhoor geëindigd had en vertrokken was sprong het ktnd te water en 7 ou verdronken zyn zoo een voorbijganger bet niet bad gered Hot kind ia door de politie bp de ouder gebracht om verdere ongelokkeu te voorkomen Gisti ren 28 Februari was het oen eeuw geleden dat Prins Frederik het lereoslicbt aaoBohouwde In ballingacbap geboren waar destyda zyn vader onze latere Koning Willem I vertoefde aan het Hof zyner eebootioudHrs heeft Prins Willem Frederik Karel aldaar den tgd van spanning doorleefd veroorzaakt door de Napoleontisohe oorlogen die zelf Keizerstronen deden soboddsn Hy is toch getnige geweest in zyn jonge jaren van de moeielgkheden waarin zyn grootvader Frederik Willem II na Jsna verkeerde Va 1810 werd Prins Frederik door hem benoemd tot officier in Prmsiscben dienst Zyn vuurdoop ontving hy bg Lntzen 2 Mei 1813 van de HolUndaohe battery Trip ingedeeld by het Fransche leger 20 Mei was by by Baatzen 26 Aoguatai by Dresden 30 Aug by Colm en 16 17 en 18 Oct byf Lfipzig Hy heeft dus zeer jong den oorlog in al zyn erachrikkelykheid gekend Toen er voor de Oranje s in Nederland een beteren tyd aanbrak na de omweatehog van 17 November werd hy door zyn Koninkiykeu vndff ontboden en 8 December kwam hy te eGravenbage aau Evenwel zoo hy bier niet laog rusten wantreeds 13 December zien we hem by de Ked troepen strydeu tot afichuddiog van het Fransche juk Na de tyding van de teragkomst van Napoleon van Elba werd by door Koning Willem I ingedeeld by de tweede Nederlaodscbe divisie de eerste stond onder bevel van den prins van Oranje later Koning Willem II Een rechtstreekseh aandeel aan den alag van Waterloo heeft Frederik niet genomen hy nam op Wellington s tast die terecht een omtrekking om den rechtervleugel vreesde gelyk later gebleken is uit de GorrespondaDce de Napoleon stelling in de lyn Gent Aalat Grammont en kwam zelfs te Hall + 3 uur van Waterloo In het tydperk van vrede na Waterloo wydda de prins zyn beste krachten aan den dienst van Mit algemeen Vooral vestigde hy zyn aanda$t op het leger terwyl talryke liefdadige instellingen aan hem huu ontstaan te danken hebbeu Bij den Belgischen opstand zien we hem weer by de Nederlandsobe troepen boe moeie tyke tyden by daar beleefd heeft weten we vooral ook doordat zyn inzichten om tot een Echikking te geraken zoo geheel verschilden met de opdracht die hy van zyn koninklgken vader had meegekregen Na den oorlog van 1830 31 is de Prifes hier weder yverig aan het werk zyne bei krachten wydende aan zyn Vaderland Hg stond aan bet hoofd en was de ziel van ele ondernemiEgen tot verbetering van den inweodigen toestand Als tweede zoon des EoniogB niet rechtstreeks tot het Bestuur geroepen heeft hij nimmer getracht daarop een zydelingscben invloed uit te oefenen Prins Frederik was 21 Mei 1825 in het bawelyk getreden met prinses Louifte Aoguste Wilbelminn Amalie dochter van Frederik Wilhelm UI Koning van Proisen die hem vier kinderen 2 zoons en 2 dochters heeft geschonken Evenwel oatviel hem op zeer jeugdigen leeftyd zyn zpon Willem Frederik Nicolaas Karel Norember 1834 maar vreeselgker was de ramp van bet overiyden van zyn laalsten zoon Willem Frederik Nioolaas Alert tien jsar oud C23 Januari 1846 op wien hy al zyn hoop had gevestigd Zyn oudate dochter Wilhelmiua Frederiks Alexandrine Anna Louise geboren 5 Aug 1U28 huwde 19 Juni 1850 met Karel XV Koning van Zweden zy overleed 30 Maart 1871 Haar dochter Prinses Louise Josephine Eugenie huwde 23 Juli 1869 met den Kroonprins van Denemarken 11 19 12 18 11 81 11 28 ll SB 11 4 11 51 8 65 82 12 9 S1 9 51 10 29 10 86 10 48 10 49 9 60 H Ke 10 11 7 61 8 55 Zyn jongste dochter Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Marie geboren 5 Juli 1841 huwde 18 Joli 1871 met Wilhelm dolph Maximiliaan Karel Prins van Wied Langen tyd woonde Prins Frederik op tyn geliefkoost Hiiia A Pauw waar hy de laatste vgftig jaar van zyn leven veel voor zyn Huis en syu Vaderland gedaan heeft Aan bet tiageslacht de plicht om de nagedachtenis van dien eer bied waard igen Prins teeeren naar bebooren Vad Onder zyn eigen huis verpletterd Te Lyon heeft dezer dagen een hoogst ernstig ongelok plaats gebad De huiseigenaar Guillard nit Monplaiflier liet op de hoek van de chausaées Graage Kouge en Croiij Uorlon een gebouw ptaatsi n waarvan de kelder reeds uitgegraven en de moren tot een hoogte van 1 Meter opgetrokken waren Zondagavond omstreeks acht uur kwam hij op het denkbeeld eens te zien of de gewelfde muur boven den kelder reeds stevig genoeg was om de stiunbalkon weg te nemen Na een nauwkeorige inapectie meende hy dat de balken zooder gevaar konden worden verwyderd en onmiddeliyk daarop toog by met zyn 20 jarigen zoon en een metselaar Verdeau aan den arbeid Het werk was bgoa afgeloopen en de drie mannen waren reeda van plan weer naar boven tegaao toen het gewelf plotseling krakend boven hen instortte De onmiddeliyk ter hulp snellende politie en een afdeeling der brandweer mochten er in slagen na een zwaren arbeid de drie ongelokkigen spoedig waer te voorschyn te brengen De metselaar Verdeau had slechts eenige onbeduidende blessuren bekomen dejongeGnillard wa echter zwaar gekneusd Wat den ouden Guillard betreft hy was letteriyk verpletterd en zyn lichaam waarvan de ledematen door de vallende steen en pninmassa hyaa waren afgerukt moest met de grootste voorzichtigheid ontgraven worden Men herinnert zich dat ruim twee jaren geleden het Drentsjhe dorp Beilen in rep en roer waa om verlost te geraken van een wat al te geurenden fabrikant die een half mir bniten bet dorp in een hosten geboawlje markus bereidde Hoe hardnekkig en doordringend die geur is biykt uit het bericht dat men uu nog een sterke mnskoslucht waarneemt tot ep verreu afstand van de plek waar de fabriek heeft gestaan dat uit den grond naby de straat naar btt station waar het bontwerk van de afgebroken keet vry diep is begraven zoodat men er tuinvruchten over heen verboawt een sterke muskublucht stroomt en dat zelfs in de goederebloods van t station waar destyd mballage van den fabrikant is geborgen geweest ofdichooo die loods op last vau bet spoor weg bestu nr is gezuiverd en gezwaveld de odeor nog merkbaar is t Zou moeiiyk te zeggen zyn wat al niet fan papier gemaakt kan worden nu we al gehoord hebben van papieren huizen wielen spoorstaven enz Thans wordt her cht dat papier en uitstekend materiaal is voor drijfriemen Deze bestaan niet z oals men wellicht denken zon uit bnigbare reepen van die stof maar uit buisjee van goed ineengedraaid en sterk samengedrukt papier van ManiUa bennip gemaakt en aaneengeregen met draden van dezelfde stof Na behandeld te zijn met chemische stoffen die buigznamheid eu vastheid nan de banden geven wordt een surrogaat verkregen dat in alles nituuut boven gewoon leer altyd volgens de fahriekantsn De riemen zyn onverslytbanr rekken of krimpen niet en zyn veel goedkooper ook hebben ze niet te lydeo van elektrische invloeden De amenvoegiug van de nitieinden geschiedt door bennipdraden zoodat de riemen nit één stak gemaakt kunnen worden zonder dwarsnaad SJO 82 3 4 4 18 5 89 2 50 4 40 4 50 4 67 6 04 5 10 D KN 1 54 8 01 2 08 2 14 3 09 4 04 4 83 Een ander papier praeparaat is de kogel Een ofBcier van bet Fransche leger beeft deze nieuwigheid tiitgedaobt Volgens hem hebben zyne projectielen by gelyke oitvrerking niet dezelfde noodlottige gevolgen als metalen hogels Zy stellen de getroffenen evengoed buiten gevecht maar de sterftekans wordt veel geringer daar de kogels gemaakt lyn van gedesinfecteerd papier waardoor geen besmettende stoffen in de wond dringen Nog één stap verder en men schiet met zelf werkende antiseptische kogel capaules gevuld met carbol snblimaatwater enz Noodlottige gehoorzaamheid Een 54 jarige strykster Claudon genaamd woonde met haar 12 jarigen zoon Lonis iu de Grand Hue no 46 te Villejaif Frankryk Sedert gernimen tyd gekweld door een dutdelooa lydeo vatte zy bet voornemen op een eind aau haar laven te maken waartoe baar zoon baar de behulpzame hand moest bieden Men heeft wq verzekerd dat alleen de dood my van myn lyden kan verlossen sprak zij tot den knaap Wilt gy my helpen sterven Louis antwoordde bevestigend waarop zijn moeder hem houtskolen liet balen hem opdroeg de vensters goed dicht te stoppen en het open fornuisje aan te steken Vervolgens omhetade zy hem en zond hem naar bed Tot weersiens moeder zeide de knaap terwyl by twee kusmn drukte op de wangen van baar dia hy niet levend zou wederzien Het was negeu nor in den avond Des anderen morgens omstreeks 6 nar toen Lonis de kamer zyner moeder binnentrad bad zy opgehouden te leven Hy waarschuwde daarop de buren die te vergeefs pogingen aanweaddeu om de levensgeesten weer op te wekken En toen de comiBÏssaris van politie het kind ondervroeg om da omstandigheden te weten te komen die den dood der vrouw waren vooraf gegaan antwoordde by met de grootste kalmte dat hy haar niet ongehoorzaam had willen zyn Zaterdagnamiddag werd te Leiden een persoon aangehouden die verdacht werd een zak gerst te hebbeo ontvreemd Na zyae bekentenis werd hy na gefonilleerd te zyn in een arrestantenkamer geplaatst Toen hy ongeveer een nar later door den commissaris van politie moest geboord worden bleek het dat by zich aan zijn boezeroeu opgehangen had By waa en oudd bekende der justitie Bultenlitiidscb Overzicht Het is nog onzeker wat Griekenland zal doen tegenover de houding der mogendheden Veel zal ongotwgfeld afhangen van den vorm van het ultimatum dat volgens de laatste berichten Zaterdag verzonden zou worden Waar scbynlyk zal de regeering te Athene niet genoegen nemen met de door lord Saügbary voorgestelde regeling ten g daarin wordt opgenomen dat te gelyk met de Grieksche troepen ook de Turksobe bezetting bet eiland verlaten zal Eo de Daily Chronicle in deza wellicht ptüa rayaliat que Ie roi beweert zelfs dat de Griekscbe ministers op de redevoering an den EngeUchen premier in het Hoogerbnii slechts één antwoord kunnen geven bet blad zegt Lord Salisbury s voorstel ia onmogeiyk Men kan zich byna niet voorstellen koe een verautwoordelyk staatsman in ernst kan voorslaan de handhaving der orde op Krela over te laten aan Tarksche soldaten Het is een dwaasheid En even dwaas ia het te meeuen dat de Kretensers genoegen zonden nemen met de terugroeping der Grieksche troepen terwyl de Turken blijven Zy zullen strijden totdat de laatste banner is gevallen Is lord Salis buiy vergeten dat in 1867 een Turksobe legermacht van 70 000 man twee jaren noodig had om Kreta te onderwerpen Wat denkt hij wel dat een klein korps buitenlandsehe gendarmerie zal kunnen doen V Misschien kan een voorloopige oplossing worden gevonden door de benoeming van prins George van Griekenland tot gonveroeor van Kreta welke regeling naar de Londenscbe coi respondent uit geznghebbende bron verneemt lord Salisbory peraoonlyk wenscht 10 40 1 1S 7 62 7 6 8 6 8 18 8 2 9 57 10 4 10 11 10 18 10 27 9 S 9 10 7 S6 8 6 10 69 8 53 17 7 84 6 41 6 47 6 97 9 37 9 47 14 10 01 8 95 10 07 7 46 5 47 7 45 4 45 6 11 5 49 7 4 De Grieken blyven nog steeds velharden in hun verzet wel is er door enkele bladen gemeid dat Zy geneigd waren tot toegevendheid doch volgeus de Times volhardt koning George jo zyn eeua aangenomen houding Ik zal alle mogelyke middelen gebruiken om miJB do l te benikeii moet h uu im koning van Denemarken geseind hebben en zal uoeit rnetün TÓór ik de Tereeniging Tan Creta met Griekenland heb erkregen Tan de reeer ee van 1892 en 1893 hebbenzich reeds 18 000 man aangemeld om dienstte nemen ook de reserves Tan 1890 eu 1891 tga reeda ander de Trapenen geroepen daaruit mag men bnslniten dat de Grieken Toorloopig niet t t raat sollen kooiea Voor diegeToigtrekking getuigt ook het Tolgende nithet dagblad Epkemeria s iraarTan irordt beireerd dat het io nauire betrekking staat tathet Hof J De Grieken znllen Qgitr niet ierlatan 100 aehrgft dit orgaan ook al zallan de mogeadhedeo Terbazeud groote troepen tegen hen oitKonden De groeten en machtigen kannen worden OTerwonnen en aan de rerackting irorden prgagegeTen wanneer ty onteerd worden Iets dergelyka wacbt den vereenigdeu legers tan Europa op Creta De koning der Helleaio heeft aan zyu leger boTol gegeven Creta te bezetten en dit blyft daar De koning blyft en zal hlyven by syn bevel eu het leger lal zyn posities faandhaTsn om de eer der Griekache rlag op te houdeu t De Grieken schynen wel tot toegeTendbeid gezind mits zooals ait KonatantiDopel bericht wordt Griekenland het beheer krijftt OTer Creta gelyk Oostenryk bet thans heeft over Boauia In de Turksobe hoofdstad is men eTonwel Tao oordeel dat de üpgewoDdenheid in Griekenland tot bedaren zal komen zoodra de autonomie van Creta zal zyn afgekondigd Arton die nog altyd wegans het PanamaBchaodaal Tan de eene rechtbank naar de andure wordt gesleept kwam dezer dagen voor de gezworenen der tieine te Parya in ver7 et tegen zyn veroordeeliug by verstek op 23 Mei 1895 tot verlies vao borgerrechten eu Tyf jaar gevangeniastraf wegens omkooping van deo algev Saua Leroj Deze ia ainda dien tyd vrijgeaprokeo omdat hy kon bewyzeo c dat de draai dien by ten opzichte van het ontwerp der Fanama Ieening genomen bad gedaao was op verlaogen vau zyo kiezera Afzoo bestond voor Arton een middel om tegen het verstekvonnis op te komen Sans Leroj erkeade io zye verhoor dat Arton by hem waa geweest maar hy had toen gedaan alaof hy dezen niet begreep Bewezen werd dat Arton by dat bezoek fr 25 000 by zich gehad had die hij s avonds veer aan de Bank was komen brengen en dat hy een paar masl in zyn zak getast had zonder dat Sans Leroj daar gevoelig voor was gebleken De advocaat ontkende de mogelijk heid niet dat Arton Toroordeeld zou wordea hoewel SanaLeroj vrygesprokeo was Maar al ware dat niet met de jurisprudentie in strijd het zan thana tegen het gezond verstand pleiten De woorden van Arton zoo eindigde hy zyo toespraak tot de gezworenen znllen morgen de baud van den rechter vau instructie leiden Gy zult hem heden vry spreken eo gy zuU zoodoeode verklaren dat de eerate zyner ont hallingen betreffende het Parlement waarheid bevat c Eu Arton die opoieuw dreigde met vele oothullingea werd vrygesprokeo De Franache gezant te Londen baron De Courcel wiens ontslag reeds lang in de pan is zal nog vóór het vertrek van koningin Victoria nasr Frankryk dus binnen veertien dagen zyn brieven van terogroeping overhandigen De Eagelacbe parlementaire enquête commis sie zette Vrydag het verhoor van Rhodes voort Het acbynt dat de belangstelling erg aan bet afnemen is Niet alleen was ditmaal de prins van Wales niet aanwezig maar volgens de Westminster Gazette waren er ook veel minder personen tegenwoordig dan by de vorige zittingen flet voornaamste deel van het onderzoek was Vrgdag de ondervraging van Khodes door Labouchere Evenals de vorige maal ging de redacteur van Truth recht tp de zaak ai Voorzichtige men chen zooals sir William Harcourt en de heer Blake badden wel gezinspeeld op betrekkingen tusaohen Transvaal en een vreemde mogendheid als een der redenen waarom Rhodes een slag wilde slaan Labouehers vroeg op den man af iWie is die vreemde mogendheid Natiorlyk Duitechland a Rhodu Jai Labouchere tWelka redenau hebt gjj om dat te meenen Dit was een gewichtig oogenblik Rhodes had door zyn vertrouwden met zooveel ophef doen verkondigen dat de brand in Groote Sohaor was aangestoken door handlangera van de Transvaalache regeeriag om gewichtige bewyastnkkeu te vernietigen dis licht zooden geven over het geheim verbond tosaehon Transvaal en Dnitachland Die stukken waren echter gered en veilig in Engeland gedeponeerd Het oogenblik waa daar om die gewichtige stukken te vertoouen Rhodes scheen door de rechtstreeksche vraag van Labonchere even van zyn atok te zyn gebracht Hy tastia in zyn zak en haalde er een bundel papieren nit Dat zonden dus de gewichtige geheime documauten zyn Zonder te spraken daalde Bhodei dt papieren rond Het waren afdrakjes van den algemeen hekenden toast door president Kroger in de Doitiche clob te Pretoria gebonden op keizer Wilhelms verjaardag Andera niet Waren dit de gewichtige bewysstokkeu van Rhodes Uit ds eenvoudige besldapraak Tan Krnger leidde Rhodes een geheel complot af Als Engeland het den Boeren te lastig maakte zou Dnitschland hen komen helpen had Rhodes er in gelezen Labonchere s vraag Of Rhodes niet t Teel wilde zien in een after dinner speech van Kruger beaatweordda Rhodes met do snedige opmerking De preaideot drinkt alleen water waarmede hy wilde zeggen die toespraak is niet gehouden in een oogenblik van opgewondenheid doch is het gevalg van koel overleg zooals alles wat Krager doet Langzamerhand was Rhodes gewoon gewoon geworden san de wyze vau ondervragen van Labouchere Breedvoerig zette hy zyn grieven tegen Krugsr oiteen lk geloof dat ik met recht mag zeggen dat de geheele bedoeling van de Traasvaalaoha regeering ia de ooderdanen van iiaemde mogeadheden te bevoordeelen boTBu Engelsohen niet alleen maar boTea alle menseben uit de Kiapkolooie Hollanders zoowel ala Eagelsoben iln de Kaapkolonie yn een aantal jonge Bollaoders volkomen bekwaam voor adminiatratievo betrekkingen in Traoevaal doch zy kunnen er geeu krygen Veronderatel eena dat er vier graafschappen lagea midden in Eogelaod die efo ander büituor badden dan de omliggeode graafschappen Veronderstel verder dat de regeeriog vao die vier graafsciiappeu alle produolea van de omliggende braaLchappen baileualoot dat die regeering gekozen werd daor een kleine minderheid van de bevolking dat zy haar ambtenaren uit Nederland liet komen eo Duitsche tus icbenkomst trachtte te verkrygeo Dat is het beeld van den toestand De ataatkunJe van president Krnger ia altoos geweest met onderdanen van vreemde mogendheden niet op gelyken maar op verachitleoden voet om te gaan Eu die ataatkaode heeft ateada groote ontevredenheid gewekt in Zuid Afrika c Of dat alles echter een reden is om president Krager het lu zyn eigen huis te komen lastig maken met ruiters en wageuen geweren en Maxime f Beurs van AmsteMacn 87 FBBEÜAEI Vrkrs 89 i 99 98 861 86 86 Vi 23 63 98 99 987 104V 69 i i 2 20 106 96 42 100 IT 580 705 10 lOOV 305 115 64 98 98 186 5 l 38 93 KunBBLAND Cert Neil W S Vj dito dito dito 3 dito dito dito 8 H0Nai 0 il Gtudl l88188 4 Italië Inschrijving 1862 81 5 OosranR O il io papier 1868 6 ilitj in zilver 1888 6 PoaTUGAL Obl met empon $ dito ticket 3 104V 201 201 703 fiusuMD Obl UinLenl 1894 4 dito jocoQS 1880 4 dito bi Koths 1889 4 dito bg Hop6l8S 90 4 dito in goud loen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpiKJi Perp t soliuld 1881 4 ïliBKEl Qepr Conr leeu 189Ü i Geo leeninR serie D öeo Ie nizg aerie C ZuidAp Rep T olil 1892 5 Mlllco Obl Buit Soh 1890 6 Venezoel Obl 4onbep 1S81 AvsTZBDAU Obligaten 1896 8 KorrEBDAH Strd loon 1894 3 Ned N Afr Haudetav aand Arendsb Tab Mij Certiüoateu DuliMnateohapplj dito Am H vpothoekh paudbr 4 Cult Mij der Vorsteal aand s Gr Hypolheekb pandbr Sy ï ederlaudsche bank aand Nad Kandelma tsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 aott Hypotheekb pandbr 31 Utr Hypotheekb dito Si Ooatz N Oost Hong bank aand HuaL Hyp itheekbank paudb 4 AlcBRjKA Ëquit hypoth pandb 5 Maiw L G Pr Lien eert 6 Neu HoU rj Spoorw Mij aand Mjj tot Ezpl T 8t 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pni aand 6 dito dito dito 1881 dito 5 Italië 8poor l 1887 8 A EobU Zaid Ital 8pivmü A H obl 8 Polen Warsohaa Weanen aand 4 SusL Gr Bu s Sp Mij obl 41 Baltiaoho dito aand Paatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Knrak Ch Azoir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Akebiea Cent Pac 3p Mij obl 6 Ohicklforlb W pr C lfend ditoditoWin 8t Peter obl 7 Denverfc Bic Gr 8pm cert T a Illinoia Central obl in goud 4 Loaiav flcNaah villa Oert r aand Meiioo N apw Mij Ie liyp o 6 Hiaa KanssB v 4pet praf aand N ïork Ontasio Weataand dito Peen Ohio oblig Oregon Calif Ie byp in goud 6 1091 V 26 44 300 208 106 107 104 103 lU Vl 12 36 111 St Paul Minn iManit obl 7 Un Pao Hoofdlyn oblig dito dito Line Col la hyp 0 5 Canaba Can 3outh Cert v aand Vek CRallw iNa lah d o 0 Amatord Omnibua Mij aand Botterd Tranweg Maati aand Neo Stad Am terdam aand 3 Stad Itotlordam aan 3 BlI oiE Stad Antwerpen 18ï7 91 Stad Brussel 1886 2 HoNG Theias KogullrGoaelUoh 4 Oosteü Slaatsleening 1800 5 K K Oost B Cr 1880 S Spanje Stad Mailrid 3 1868 Na Ver Bea Hvp Spobl oert 36 i mi nmvm VÜOK DAMES en HEEEEIT A van os Az Kleiweg E 73 73a GOUDA ADVERTJBNTIEN 1 Heden overleed na eene kortatou 1 dige ziekte onzen geliefden Echtgenoot en Vader LAURENS ROODE in den ouderdom van 76 jaren Gouda 27 Februari 1897 Wed J KOODE TAN Milt J H KODDE G S ROODB BoDWUEESTRB EENISIEFOTÏAnHEE Hen wordt vcrzoelit oi t MERK teletteii UIT HfcT MaOAZUN van M aAVE SWAAY ZONEN QORINCHEK Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prya voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EBNIG DEPOT der fijnste Haagscbo Beaohuit Wle zeker zijn wii de Echte Elkel Cacao te ontvangen tesamcngeeteld en na vele proDfaomingen in den handel gekomen oiidor den naam des uitvinders Dr MichaeliB vorraardigd op da beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Qebr StoUwerck te Keulen elsche Cikcl eacao k vierkanten busaen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eece aangename gezonde drank voor danlijkach g bruik een i 2 thee1e ieli van t poeder voor een kop Chocolate AJs geneeakracbtige drank bij gevd van diarrhee slechta met water te gebruiken Verkrijgbaar by de ToornumslB B üApothekers enz p Vs Ka Vt K praftn e t 1 80 e 0 90 0 0 35 OeneraalTertegeBwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amaterdam Kalveistraat 103 Wf 4 is de beste iawinvinj tegen Jiotit 5 Rheumatiek LeadeBpynen kortom EF Aiilier PaiB Expeller aas te wenden tegen Wat b met hat tat Eiespaa Eeettpvia aa Teitea4heM7 Vit aoet 4aa steeds ia leder hoiacazui gg Anlier Pain Expeller Pl 50 oent 76 neet en 1 25 de Itaaqli ToorKuden ia do meeale Apothaten sn b r Ai Bohter t Ge la Eottenlam Te GOUDA bji A WOLFF Markt A144b en DE LAAT au TAN SON apotheker Markt FDIKE OUDB f ST SCHIEDAMMER GENEVEE Uerk Verkrügbaar bij t M PEETERS Jz N B A ls bowijs Tan eplitheid ii caohöt en kurk sWeda voorzien van den naam der ï at F HOPPE NiaBLTCAP 44 GRATIS bekomt elke least vaa 4itUsd het Biet allem voor ileken maar ook voor aezasdeK haeast belaaorilks aa auttlis W DE WIEID KI MEgl M D Hlu Ttt eeB briefkHrt aan Biehtn BoeUumdel t HotttrduD AVMMM L G DE LANG HARKT 97 STORY k CLARK S wereldberoemde AMEEIK OEGELS iloogste Bekroning WernldteotooDst Chicago mnmimiimmimimM stemmen VerAuren Bepareeren a Inruilen 5 Jaar Schriftel Garantie CATALOGI Depat van BREEBA 4RT S ORGEIS CANDJ LABRËS TABOURETS enz tioleü 1 4 50 G 7 50 9 50 12 15 18 22 28 35 45 60 76 0 strijkstokken Etuis voor Contrabas op bestell Kammen Schroeven Sourdinea Hars Btemvorken Stemfluitjes Metronomes Dirigeerr stokken Snarendoozen enz Snaren ook voo Alt Cello enz MULLEItS beroemde ACCOOKDGITËRS Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gryze baren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes va n het h oofd llsoht op den hals van en ïacon £ l dIfoss Verkrggbaar in flacons van 1 50 £ f 0 80 by A CAl SUbt de Papiermolen te ffourfa Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Schubbendauwworm en en met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastig tjtMken der huid nlnok atkan andere huidziekte wordt onder t aarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezou konden worden door J r Helira n Meelttentodt OnsetMdeHJk Gebruik ViU wemUgt Prys zes gulden Ned Ct togen vooruitbetaling ook postzegels waarop toezending j volgt vrjj van port en inkomende rechten Verkrijgbaar by de St Marien Uroerteg Vanxig Dnitschland hmaWINKELiO f KIlNlNKIJJhl Si H Mvj i vi i u iitmiist lit w ASsr n pij Agentunr bg de Firma Wed BOSMAIW te Gouda VAN Blommestein s Inkt is proi fon ierVnideii k de BESTE eri VO kómen ON §CHAbELIJK Ai=ELb0ORNrHöl l ArlD Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het VA Gangen Flavonds enz Hoogachttni A VAN VEEIN Trouweiteeg 233 QOPDA