Goudsche Courant, woensdag 3 maart 1897

No T211 Woensdag 3 Maart 1897 Het Fotografisdi Atelier STllWO 35ste Jaargan T fiOüflSCMCOFBM Nunnv en Advertentieblad voor Gouda en oZtreken De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1J25 franco per post ƒ 1 70 Afiondfflijke Nommers VU F CENTEN Grauw te Gonda tegen de aaowyziof van zyn zoon Jan Jobannea voor den dienat der nationale militie en hem voor den dienst aangewezen E eneens ia ongegrond verklaard de reclame van O M F Leyden ta Rotterdam tegen deu uitspraak van den militieraad waarby zyn pupil H J M Koymaus loteling Oor Rotterdam ffoor den dienst der uatioqale militie werd aangewezen Ia de volgebde raaaad zal bet 50 jaren geledeo zyn dat mr J P G Morres ideatyda te Deventer wooeode eeo aanvang m ikte met de ootgiooing van circa 150 H A htïde door hem 8 Jan 1847 van de Ordsrmark gekocht Deze grond ligt aan dan straatweg van Apeldoorn naar Deventer eo is than in het welbekende laodgoed Hobeaheimc herncbapao Door het oordeelkundig aanwenden van kaoitmest en s g groene bemeitiog ii dit landgoed geworden wat het tfaaaa is ta vao die dorre heide vao eeo vraohtbaar land gemaakt dat de laatste 20 jareo ryke oogsten beeft opgeleverd Meermalen wordt l obenhaimc door landgenoot ea vreemdeling om zyoa werkwaardjga wording bezocht en geroemd Het bekend tydscbrift Ëigeo Haarde geeft deze week een geïllastreerde bgdraga over üoheobeimc Naar wy vernemen heeft de 2e luttcottnt W H Sableroitp van het Ie reg inf te Leeuwarden zya eervol oitalag aangevraagd Op bet bal masqae dat jl Zaterdagavond door de liedertafel Apollo te Am ter la Q gege ren werd was order de tairyke prachtig gecostameerde menigte een der leden ala jong matroofije met eene harmouica Na het démasqué verzocht by bet beitaur deze te rerloten ten bate van de Prins Hendrikstiebtiog te Ëgmood a Zee Get bestuur voldeed gaarne aan dit verzoek en de loting bracht f 15 50 op Een ander lid der liedertafel was de winner ar van en heeft bet op ayne beurt weder afgestaan voor de inrïcbtiag in de hoop dat dit inetrument den ouden zeelieden nog menig opgewekt uurtje zal schafien Te Scherpenisae woont een vronw die voU gens het doopboek c den ouderdom van 99 jaren beeft bereikt Volgens bare dochter die 70 jaren telt eo de code welke nog over de volle geestvermogens beschikt verpleegt ia dit echter niet juist aan onzen correcpoDdent verzekerde ny Ze wetten der nika van want moeke mot nop meer dan 103 jupren wesen daer ze io 1794 ia eboreu c Tel In de vergaderiag Zondag te Delft gebonden van verschilleodn leden vao loges van vrymetaelareD werd met gront waardeering van den overladen prins Frederik de lOOe geboortedag van dien grootmeester nationaal herda fat In de Louiaa ticbtiog gaf de dirflc teur voor dö pleegkinderen een levHisbcchry ving van Prins Frederik en wees hun op wat de prins als grootmeefeter van de vrymBtselary voor de atichtiog beeft gedaan In de afd Rottercam van den Zouaveobond hield dr Schaepman een pbi OBophiacbtheolo giacbe rede over htt recht c Spr beachoowde bet recht als voorkomendn nit God dat allea rpgelt en ordiint in de maatschnppü waardoor vrede eu harmnnie herrsch woordde ïiburce met eeu glimlach want ik hebeene visschcrshut aan de kust te midden der rotsen i Eü houdt ge daar dikwijls verbluf r Ja mevrouw daar heb ik de gelukkigste dagen m ner eenzaamhsid doorgebraoht yZijt ge niet bang dat men van u zeggen sal wut de w ageer van den kluiienaar zeide Dat slechts do booze alloen leeft Och mevrouw de booze zoekt integendeel de wereld om zijne kwade bartatochten daar bot te viareii lk geloof dat gy gelijk hebt Daarom heeft de dichter ook gezegd dat gevoelige en ongelukkige monschon uit instinkt de woeste en eenzame plaatsen zochten t is atsof de rotsen ons beecharmen tegen het ongeluk de kalmte der natuur do stormen van ons hart bedaren doet Maar vervolgde zij op haar gewonen luchtigen toon ik begryp niet hoe iemand op uw leeftijd met uwe kennis zulk een zwervend leven kan leiden zouder éenig ernstig doel zonder aenige geoorloofde eerzucht Dat is een geheim mevrouw antwoordde Tiburcfl wiens gelaat betrok Maar ik zie müobeer Treanna al hg komt bier been met zijn geweer en zgne honden De markiezin begreep dat zij eeue onbeaoheiden vraag had gedaan Zy vroeg verschooning met eene opreebtbeid die de zwervaling deed glimlachen De markies en Folbert waren thans bij b D Goede jacht müne hoeren riep Laarenca den drie jagers toe Hg die bet mooiste stuk wild sehiet moat bet mij geven irAaoganomea sprak de oude edelman die reeds met Tiburoe vooruitging terwjjl Fulbett de Pratenroa t mg oogeoblikkett aohtarbletf ea tot Laoreoofl flterde Alles loopl ons eR n maar ik al huu wolü e onisoappen en dau kom ik ui de koep zult gg er ook zijn JVaarum vroeg do markiezin ontroerd It verlang b t afgebroken gesprek voort Io zetten Dat 8 onuood g antwoordde zy met beverde IrL nTf g tel kiei on d drie jagers verdwenen m de laan Bt park was vol ild Weldra waren sy door ba en faïanton omringd De markies legde herhiejyk aan en nooit miste zyn scbot Minder gtkig of muschieu omdat zg met andere zakpn veld waren Ladden ïibutco en Fulbert slecbU zm gelegenheid om een schot to doen Ondanks zielven dacht Tiburce veel meer om de markiezin dcm het w d Wat Falbert betreft hg wandelde mhet hoofd in de u ht oiiophoudelyk geeuwende ei gelegenheid afwachtende om terug te keoren A drie bleven op eenigen afstand vaa elkander Maps zag Treanna een z er grootea haas die I wilde aan dezen het genoegen laien hora te soen n u Tiburoe riep hij mrce zag ter nauwernood den baas zoo vervuld wig ma andere gedachten Hij schoot en miste Ik 1 T P markies uit Ibert lagHe aan en schoot don baas neder foen 1 by zyn geweer en naar T burca gaande zeide h t spottende goedhartigheid a op myn waarde heer gy verlieat uw a im ak beste sofauiter ait dan ontrek van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS tooi midtUg Een ware Schat T or de ongelnkki e lachtoffers der ZeKbeflekking Onanie en gehe jne nitipattiflgen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G Hollandscbe nitgare met 27 alb Prgs 2 jnlden Ieder die aan de verschrikkel ke gerolgeu Tan deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt laarlps daizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlage Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in alkeo boekhandel in Bolland bËkroonduËtctüdË ÏËdaÏllÊ KRAEFEUEN HOLI S Quina Laroche BK Staalboudende uioa Laroche is de meest krachtige en versterkende KJNAWIJN AanbeTolen door tal Tan binnen en bnitenlandsche Geneesheeren Verkrügbaar in flesschen a 1 90 en 1 00 CIGAREnEN TEGEN ASTHHA De inademing Tan den rook dezer Cigaretten geett den Igder aan Asthma terstond Terlichting In Etui 80 en 0 Salmiak Pastilles Een algemeen als goed eikeud middel ky Meest en Verkoudheid oplosaead en Terzaohtend Prijs per flesehje 20 Cent Keaïmlibk Hom HofloTeranoiers Ztüt Depot te Gouda bj den Beer A H TEEPE Apotheker en bij de meeste Apothekers en Drogisten Terkrügbaar S e JVJONINKLUKE 1ET BP KoninlMJke Machinale Fabriek DB HONIGBLOBM Tan H IV van Schalk Go geTestigd te sOravenhaye Hepplerttraat en 9a naby de Regentesselaau Tan Z M den KONING Tan BELGIË Indien gU hoest 1 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenBorst Honig Extract FLACONS Tan 40 Ct 10 Ct en 1 1 Terkrügbaar hj F H A WOLPP Drogist Markt Gmia E H ïiN MILD Veerstal B 126 te Gmtda A BüDMAN Moordrecht J C BATELAND Boskoop B T WIJK Oudmatrr M KOLKMAN WaddinxMin Tandarts E CASSÜTO Turftiiarkt 17 Gooda is dagelijks ooiides ZONDAGS geopend mr 6 Jlbumpor tretten met S Proeven tSO P VAN DEH WAALS Van eeoe levering overget leven 2000 stnks zoogenaamde Fkweelen Singel 583 bg de Tiendeweg rdan wene hleiuci fout n niet juiat volgens model uitKevoerda TFindBn fc t don H otprljB van fl 7B ver stvk r u hts tree ks ann HH nahmiwer ene nitvarküclir UeiB IIIKHli orvemlljthar l kena lijn wai m nis cfii Fein c i o x ïdu cM trout dn het Panril gaheel bedekkendi dotibt rbruln niet benaHidn mndeii on vnii J brMde treejieii voorcipQ Klatna voarrufl Engelsehe Spon Dubbel Faardeo Oekeus Orsnjt klenr r n iflü x 30S b DHi i l D t prachtige br cde tre vooreiflii bit U n wij wegene ïBir giTiijH Hiaehta doirmnnneii vun liet vük t enierkbft iijuten bt f f rtuk m worhBJijkö waarde 7 Qf ttBlljngBii t lendsn met duidelijk Rdr H tegan vooruItbfttalmK of rombourii aan Verzendhuis Merkuur Cuintaandit MHataclinpry I e t chnbert A Co I Amtttntmn NZ T orbnrgw il MH FEAUSCHE STOOMVEEVEEU Gkemiscïe WitsscherU TiN H OPl E MHEIMER 19 Kruiskade Rotterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Toor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en Terren ran alle Beeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het atoom a Tan pluche mantels Teeren bont eni Gordgnen tafelkleeden ent worden naar de ieuTTste en laatste methode goTerfd Alle goederen hetzg gestoomd of geierid irorden onschadelgk TOor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabritkea zgn de preien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw sifleTerbaar in 3 dagen te TerTen goederen in eena week IEDERE PROEFNEMING leidt tot vovrtdurend grooter besparing gereed voor het gebruik beste fabrieaat uitgebrand en gereeav oor verMending Toor ieder consument dadslyk in gebruik te nemen onoTertroSen lichtkracht langste brandtgd en goed passen gegarandeerd Aangeboden a iS eentM per Mtuk per domijn t S SO Franco tegen remboars WILLI BÏÏD Berlijn W 35 HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BaiNKMA ZN rJ fc tHjt tjeate on chadelykite tn t m malcltelykite poetatniddel voor Heereo ea vooral dames en Kinderachoenwerk ia de Appretuur van C H MUIler Co BwHi B th Str l4 M8nlettatP I fÖlO op naam en fabrleksmerlt Vwtryfbur ky Hatita WMallan In loliBuwtrt laUKtiriH Nctf Maatschu tot bevordering van Nijverheid Departement GOUDA BUTTElfGEWOlIE VEE ADEEHJG op 5 Maart 1897 ten 8 ure s avonds in de Zaal NUT enJ VERMAAK der Sociëteit RÉUNIE OOSTHAVEHI Onderwerp Het Suez Kanaal Spreker d eer J F W CONRAD Voorx der MaatêchappIJHÊf SLootdinspecteur v é Watergtaatf en eer ttld de linid do reheels eens phrittiogiMlw nttdtkking c U ii heeft die bs bonderde proefiunlncea t reheele wereld verbrtld la m terwijl tU in wet iuQh ypeUlke krlofen da heöpit MKwata Et UTena eeae weUud Uilkt U BUn T or de au Mn winni niirtrtTfl ehreyen werkje QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE n fn keH t d rMia de lU ank jul2ebUw £ Dtt Cuë kevat alit allaaB tm M gMlr Butenrele Bai Ea DarwMMlI r inattfeMr dlreetear dar itlwuie tfearuwitlaeiN MrMllai nar tWMw Utdert ta Pai ila n $ t NMaré 334 Csaaal na AwkMkufe mt t Ie earta Dr toaèMt armd arte ti Zirkatti Oker alabeent JeeA dr ta Weaaea Dr a leHanl ta U FarrMre Pto f IM na laa Oonflil Ceatrel Ckyflta et u taaté In Fraikrtjk ea nie aadcMB Au aUen wlar waatri m ar rHlndaa MWK 4Mua tm f mm EeBawBeliai k M IM n vurvu da kantaekenea ifto abraiilaaN fenfiMa haJeliSka lenlaJdi M a i2le Xkai dia deur onerte ÉeCreRM wwnlan ÏS UJd aH dilt at vaartnrtaaa ella pfaataall k xwaktt vinwakklHl vaa lakaaaa waM taWdU iMda osaer geneealRBidlfe WkMUeUncïen kwjal MTandaa kaMan ea tan alette ijj die r M T r I reden hekkennfuinMéklJnaeten la iloli aaHhMdeed anietli vaelan nrdnvlai la bat bwni bee Plja mat Mtit tSTSS nu M doakar werdae veer da aeaea dm anda plf adar M mrkaaM ulzlng e da eorM bet nalaa via krMeani la tn Het alapea vaa Piaadaa aa ueetaa ua dan drie catsgoTliB rat IM Wi ate aok aarii jonie miii a Ujdeiida aaa bleekuabt aa toa btala abaHi ook aan sBoada nM tmm a0a aaraeaea die vaal net kat koofd werken en geaataUJke XM tU wüln lerasj atóomlool of aMbadêó gêwi ceaMriaïf f St knnaac voerkoman ïrartt MBgani MmcaHdan Bioh het boven v8nnelde werkje alt apaai TragakoaMaMaBfHiBeaTamilden mrdtdaor Voor introdactie koatelooe ran Niet Ledeii en Dames ligt een Igat ter teekeiÜDg by de Boekhandelaars J van BËNTÜM ZOON en by de Be iunraleden de H fi Dr B IJ8 SEL DB SCHEPPER C W tan db VELDE j L SCHIM tas dsb LOEPF en J W MOLIJN Secretaris doer CXKBAN A C Hetligewec a r K ¥ SANTflN KOO F Ipotbeker Jtarta HaafctbM L abt I 9BRT A PO Tow Ondep wfit bi ia Oaudbrac V lA r K T B SANTeN kolW il HB j £ BRT A PORTON üadeEraoE llannlaah medloisale tentoonHtellinr u de Dr l ntij m d XUtutcm Kvdïul b lur XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modeg ids bevattende DAMES en K IN D ERMO DES beneTens UANDWERKPATRONKN mr IEDERE WEEK VERSCHIJNT £ EN MUMMER In ieder n UUH mwarte piaten modekroniek feuUieton enz enz Ie UUgare zonder gekl platsa met 3 eaüpatr en 3 groote gAnipte pstr Fer 12 nrs 1 26 p poit l 4fi2e i ala de Ie uitg mat daaraaborenj 6 gskleurde platen a i B g 1 90 8e N ff Ie V r 12gakl pl en 1 bü gakn p by het 6e no 2 60 8 40 4e H 8b k bij het 6e no 1 gekn patr n kaaze 12e r een gekleurd traaia handverkpauoon St r 8 8 PROiFJiOyMBR EN PROSPECTUS ALOM 2 T T Ï im m Z Patent H Stollen SUtl IttlTli imntrin inigUtI Ui llillD tm Oictinrglaiii FUrtiliia WnUnO ut Patmt H HtoUm wrunim hal Aitlui lu rtt t seiiiedeiwi ujtvthlosen yac iuhmuni H t i bm Mmh tiufs MumijMTt tttls tcharfen H jUoUmt mf ton UM dlFKt 9itv Iff Klelm EltMltuidlwitm m ilmii uaitr Pltkêt wit ntbmlilmil uut Uttl M = PretÉlUtm luié Zeufftitêe Mtk mi tramt aehutaatukai J MiMftiW i i i hai MAOars ran 16 pCt tot 24pCt Mwitea BouiOonhoudmil SOEPEN lv£sLg g i s ZBo o illoza in CAP SULES zjjn vtrlcrggbur bg de Firma T CBMBAS Oouda Yotr cngres bij PAUL HORN AotterdaiB O X Voorburgwal 09 eene nieuwe zending Verlovings en Ondertrouwkaarten P isitekaarten Jjuxe Postpapier Rouwkaarten en Ronwpost rra ©t ïSIlep Bestellingen worden ten spoedigste uitgeroerd bij A BRll liillAlV eo Zu BIJJNENLAND GCÜDA 2 Maart 1897 GistereaaTonfe l d in ds Soeieteit 0n3 0eooegen bet jaariykscb Bal Masqué plaata TOor de leden fjiet Troeger de oetheid der eostnmea veel l weoschea orer ledert eeoige jaren worden tor het Bestuor pryzen oitgeTtikt nat tol sieriykheid der coatamea veel bgdraagt en bc bezoek Teel grooter doet zyD soowel Tan giostnmeerden ala eietgecoctu aeerden De leide zalen waren totaal bezet en velen moiea zich met e D staanplaats Tergeooegeo q belette evenwel de vroolyke Btemmiog niet Ten twaalf our bad de defileermarech plis vooraf ging bet Bestuur daarna volgde Ie maziek en dan de gecostameerden wij fjooveo dat er wel een 150 tal waren Op bet gttd van reclame was ook iets nienwi bedachtn wel een achttal gemaakerden die de leverwor van vao Bunren aan den man trachtten te bigen het biggetje dat iq by ziofa baddeo ireeuwde vreeselyk bet arme beeat was nog oit op dargelyk feeat geweest Taodeai tya giige bonding De groep steltenloopera wae i aardige vertoooing enala de 4 jaargetydflen ds ecbildknapeo alsmede de Bohoeiipoetiaiiet zija vriend de barmonioaapeler Nog hnu er een liedjesunger met harmonica di n liederen verkocht clowns an nog tneer aereo als bioemeDmeisjes enz De Jury kei de volgende pryEen toe Aan dj dame die door baar siertykkostaom nitmf De zeveo Provinciën Aan dejfeer die het aierlyket kostuumdraagt Napo n Aan b paar dame eo beer dat betbest by elkaot passend kustunm draagt Deicbildknapen Aan b potaierlykste damesmisker Oliebollen vront Aan b potaierlykste beérenmasker De hteine dlklioer met de groote zultooreo Aan d reep die door sierlykheid ofkarakter vanpstuom bat meest uitmuot Groep Bteltenlèrs Aan bet potntoor Gonda en de daaronder ressorteerende Ipkantoren werd gedofende de maand Febè97 io de RykapoatHpaatbank iagelegd f 12 8 terugbeUald t 3969 87 Het laatateioor dat kantoor uitgegnven boekje draagt j nnmmer 5314 Gedep Stal van Zaid Hollaad hebben ODgegrond veifed e reclame van J J de FEfkLETOJ ifGij hebt hem niet toorgesteld om er tajageD Ik heb zynikke zijde aangetast of zgne sterke zijde aUVilt Kom Futberi iatea wy ooze gewereB halan ktinnea wij eens in bet park gaan zien waar tfld ie Een minaohtenvk plooide den mond ran deo burggraaf maar irfde niet weigeren eu volgde jüiJD oom naar h el TibuTce op Eimeer leuaeoda bleef alleen met Laurence Treaanl markiezin was zeer eeoroudig ia het wit gekM droeg een Itatiaausch strooien hoed Io bare t ad zij een ruiker dien Fulbert hnar gegevifl Id dit eenvoudig gewaad zag tij er bekooi en bevsHigar uit dan ooit Het doet mjicbt geaoegeo dat het toeval a mynbeer Treaieeft doen ontmoetan Zonder dit had ik zek nogmaala mgo dank kunnen belaigen Dat is vel wdjnlijk mevrouw want ik was Toornemeaa aaarkuat te gaan waar ik eenige weken denk doorftngeo Hoadt gij vai pe Ik dweep er Ik ook bet mq altyd dat men van ons kasteel de see ai i kan Du bu ik I ar daa f aerrouv ant ADVERTENTIEN worden geplaatst ran ly 5 reg el a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ten Het recht wordt geëerbiedigd door wetten welke ÏL overeenstemming zyo met de tien gebttlen Quze eenw beeft d meoschelüke willekeur aid in plants van bet goddelyk reoht Men io deu ntiam vao het Datiooaliteilarecht aan fors eu hun krooo onto men otschoou het rooi eu diefstal ia te heetea fjKe eeuw ooemt de nou interveotje der mo udbedeu recht maar dit atrydt tegen de oaafteoliefde welkf ook de natiën jegeoi el kan deri hebben te beoefene Het recht Van de nou iüterveQtie gedoogt dat de Turk zyo leven dekl door bet storten vao christeobloed eo dat de jPauB beroofd Yan zjjne tydelyke macht aanjzys lot wordt overgelaten De toestand van bet brandersbedryf te Schiedam gaat voortdnrend acbternil Na men sedert Janoari j l in België be gOBoeo ia gilt te fabriceeren is de nitvoar van dit artikel nwr dat Und zeer afganomeB en daardoor den braaders een gevoelige slag toegebracht Naar Eogelaod was bat debiet van de gist io de laatste jareo ook al aanmarkelyk vermioderd eo het doet dit nog 0 leas valuit Sobtedfta kan danook nftar bet Vad schryf wet aan den kapstok wordao gehangen want als bet zoo daargaat eo kaas op beterschap is er nief dan stuit Schiedam van zelve In da laatste jaren tocb ii bet al r gel gaworden dat brandoryen die onder dea hani r komen worden gesloopt waardoor baar aantal zeker wel niet 50 is verminderd Na worden er dezer dagen wegens faillissemeut weder 3 verkocht die zonder twyfH ook wel in aloopershaodeo znlleo komeo Wegeos den slechieo toestand van deo gisthflodel heeft een brander reeds 2 zyoer branderijen stil gezet eo meerdere branèers moeten voornemens zyn dit voorbeeld te volgen Of door Sctjifdam s acüteroitgaug de 8cbiedammer allicht zal verdw Meo De atttiog van de geneeskundige staatscomuiisflie belaat otet bet afoemari der arts examens te Amsterdam keomerhte zich jL Zaterdag door eeo incidont waarvan oog ea imaal een precedent voorkwam Ëeoige jaren geleden nnuielyk weigerde eeo caudidaat arts dia door de gpoeeakundige staatscommieeie tut arts soa bevorderd worden des bij de wet Toorgeschreven ambtseed af te leggen op grond van ge Csgen dit onrecht bebbun de Zouaven geproesteerd door buu leveu te willen offeren vo de verdediging van het recht van den Paos haua ia bun vadtrland teruggekeerd rust op eu de plioht trouw te zyn aan bat vaderian door de uitoefening van hun kiesrecnt n do rerdrat zaam ta zya zelfs ook tegenover bed die deo kreet Teifeo Rome aanheffen tegenover dien kreet moeten de Katholieken de leus aanheffen Voor het vaderland en vofl da dynastie I jadat de spreker met daverende toejuiching wal begroet ea de geeatelyke adviseur de heer reclir IJzeroiau hein bid dank betnigd werd de vergadering gesloten b paraooo die gisterenavond tussohe Delft eo lyswyk dood op de tramraiis werdgatoo den ia geblekeo een 20 jarig soboeomaker uit a fraieahage te zyu Het lyfc werd giaterenavod overgebracht naar de begraalplaats Jaffa te Delft doch bedenocbtnd uaar de gemeente R wgk vervoerd daar het in die gemeente geonden ia iJi r werd hedeovoormtddag het gehoowd en daarby kwam met vry groote Zfsrheid uit dat de man overredwo is Hy ha een schedelwool en de beurs die in zijo ZA gev uden werd waa plat gedrukt Ook uirt een der machinisten verklaard hebbeo da hy hoengfredeo ih over iets dat hy voor ce ftok bout hield zoodat hy er niet verder pa om zag De machinist vuo de stoomtram di uit óf tegenorergfai tde richtiog kwam ia het lyk liggen eo stopte r Brediua heeft van den mioialer van Bneulauclsclie Zaken Itrachtens machtiging H M de Kooiugin Uegt ntPS bericht ontVfgee datziJn verzoek om oolslagaladirecteur bat kooinklyk kabiuet vau Bchilderyenbteo beachikking blijft VVees daar maar niet bezorgd voor Ik tal hem wel weten te bandhavou antwoordde Tiburoe koel Ook by laadde nu zyn geweer maar in plaats van hagel dee l hij ur eeo kogel op Ken musoh door kliefde do lucht De zwervelihg gaf vunr ei de muaoh viel aan de voeten van den markisa neer dit juiat ren haas op het spoor waa u l it ge nu dwaas riep Treaona uit Vermorst gy nu uw kruit op musschon f vEn mgoa kogels oük mgnheer de markies Ik wilde Dw achting herwinnen die ik door miJDo obbandigheid zonder iwgfel zou verloran hebbea Treanna nam de muaofa op üoor n door zflide hy een mooi schot Tiburoe wendde zich tot den burggraaf ep seide I mot koude tronie Tot uwe orders Pulbert beet zich op do lippfn Hg hernam evanwl zgna bedaardheid waarachijalijk omdat hg begreep dat kg zich zoo miu mogatyk noest inlaten met een tegenstander dieu hg verra beneden zich r 3kende Onder voorwendiel dat hg vermoeid was verliet hij de baide jagers en begaf zich naar den koepel in de hoop dat hg daar de markiezin zoo Vloden ouar Laurence was er niet f Dat is niet uit tf staan 1 mompelde hy Zij moet toegeven of ik ga hete De jager zetten hun tooht iolussofaen gverig voort Tiburoe had z ne neiging tot m meren tiverwonoen en bewees thans wat bij vermocht lerwgl hy tevens door z D gesprek dtQ markies aangenaam bezig hield