Goudsche Courant, woensdag 3 maart 1897

WlDterdlést 1896 AangevaogeD 1 October TUd van Grfnwlcli Directe Spoorwegverbindingen met 86 10 17 ROTTBHDAM l SO 8 67 4 60 4 67 6 4 6 11 4 16 6 80 t D A M G OUDA 13 87 1 40 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 7 86 6 30 9 30 40 t 10 87 17 6 S1 7 S6 8 8 S5 6 40 HAAG GOUD Haw 6 46 7 20 7 48 8 50 9 19 B 4B 10 1111 8618 831 86 8 44 8 40 4 10 4 88 6 38 6 1 18 7 68 9 88 9 68 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 39 6 ll 84 Z Zegw6 10 88 1 6 4 68 6 81 9 48 8 i8 9 1 8 r47 1Ó 1 M41 2 618 6 8 l7 8 14 4 08 luiTi 6 S8 l hWxmM U T K E C H T G O ü D A 10 16 10 38 11 38 17 3 8 08 8 68 4 46 6 1410 88 11 66 13 34 4 16 6 8410 46 4 84 10 6 11 1013 11 8 46 4 S7 6 17 O O I D i U THÏOHT ttonda 6 80 6 37 7 18 7 66 8 81 9 88 9 63 10 1 10 67 18 66 8 80 8 17 4 1 6 11 8 66 8 31 Oude 6 46 6 64 U 14 3 87 i Woardan 6 E8 7 3 8 18 f 11 33 8 46 8 84 Utrwiht 6 13 7 48 8 88 j 9 64 10 61 11 46 1 87 8 08 8 60 6 18 I Naar tuiterdam f Stopt Woanadaj G o U U A A M8TEKDAU 87 8 81 9 62 10 67 U 1 0 U AHSTIEDA H e O V D A Aaatardaa ü ït 7 11 8 18 9 10 43 8 84 Oouda ai 849 i U 10 10 Wil 19 i Ml iMt la hrnda Ba M gaia Bl luai aaiBt N abt op 9 48 11 U Gouda imatndam O Bt 8 14 0 8T 10 68 1 8 1 18 niaiit ta Nootdori UidaalieiidaDi aa BlafanjjlE KiuUmi ai Hakaidmp moftdsbeBWftr De toeauatiKe roonitier der taatgcODimissie prof Stokvis achtte zich niet ereohtigd dec joagen aits bet diploma uit to reiken alvorens dao miaititer geraadpleegd te hebbea D zittiog werd toea geschorst eo eerst nadat de miaister geadviseerd had ia dit geval den caadidaat dhpeosatie te verleeaen ea dat by met eene belofte kon roU staan c werd hem het diploma oitgereikl Zaterdag dan weigerde de eandidnat de beer Hk Tb Üeroiati die aao do eiechen an het staatiexamea Toor arts had roldaan eveacens den eed af te leggeo opgrond dat hg atbeïst BS De voorzitter prof dr J k Kortewpg achtte zich eveoals prof Stokvis destydtt oaberoagd het diploma uit te reiken Ook deze hoogleeraar beeft dea tnioiater van biuoeolandscke zaken om advies gevraagd Met belaagstetÜDg wordt dit advies ingewacht De lilde algemeene vergadering der Maatichapp tot Not vao t algemeen zal geopend worden op Woensdag J Jnni lti 7 des morgens tiea nur in het Concertgebouw Van Baerlestraat te Amsterdam De punten vao beschryving ayn verscheoeo De heer mr H L Dracker door het hoofdbestnar nit zga midden tot voorzitter benoemd cal de werkzaamheden leiden De voorstellen vaa bet hoofdbestour ter verdere uitvoering ea hernieowiog van vroegei genomen besluiten hetreffea de uitgave van kleine geacbriften voor bet volk de voordrachten de plaatselyke volksbanken de bestrydiug van de werkloosheid ea hare nadeeleo de verataadelyke en zedelyke ontwikkeling van da minder bevoorrechten het onderzoek nanr de werking van bet teeilingwezen de tydelijke oursassea in koken eo andere fauisboodeiyke bezigheden tot onderricht van boisvroawen en toekomstige hniavroowen nit de kleine borgerg en den werkmanssland De oinnwe voorstellen van bet hoofdbestuor agn A I Aan het hoofdbestuur op te dragen a bij de regeering onder overlegging vaneen exemplaar van het Eapport t dezer zakedoor de Maatschappy aitgegeveni aan te dringen op eene spoedige wettelyka regeling vanhet Toorbereideod ondorwys in Nederlaod b eene commissie van bevoegde personen op t gebied van opvoedkunde en onderwys tebeaoemen die zal samenstellen 10 een leerplan voor de lagere Rcbool inhaie drie afdeelingen van voorbereidend eigeolyk ligeren voortgezet lager ooderwys naar ééne methode gelyk ie aangegeven invoornoemd rapport 2o leerplannen voor het vormen van geschikte ouderwyskraobten voor elk der drie bovengenoemde afdeelingen der lagere school waarby rekening gebonden worde zoowel met den aard en deo omvaag der leeritof welke in elk dezer drie afdeelingen behoort te worden verwerkt als met de éénheid van methode welke by hat geven van dit onderwys in de drie afdeeliügen behoort gevolgd te word n c deze leerplannen met dedaarby behooreode toelichtingen uit te geven en algemeen tegen lagen f rys verkrygbaar te stellen d tot bestryding van de kosten van een enander op de begrooting nit te trekken eenbedrag van t 1000 11 s het hoofdbestnor nit te noodigen dat bet bgeonbrengd een fond tot bevorderingvan het voorbereideodeonderwys in Nederland daartoe de bolp inroepe van vereenigingen enparticuliereD i dit fonds relf beheere b dat uil dat fonds onderde voorwaarden door het hoofdbestuur vastte stellen geldelykesteun worde verstrekt aao departemeutea ofandere veraenigioget 1 tot bet vormen vanhulppersoneel in be vaar scholen en 2 voorkweekscholen voor boefden van bewaarscholen c dat zoo spoedig ais dit met het oog opde lange boven beschreven weg na te strevenéénheid ia de opleiding der onderwyskrachten voor het voorbereidend onderwya mogelyk ia vanwege de Maatschappy jaarlyks te Amsterdam gehoadeo worde een centraal ex men tothet verloenen van nen diploma a ala belp t r 8 20 8 40 8 47 8 64 a i 9 1C 7 S8 7 88 7 8a 7 46 Oeada Hoordreaht Nieuwerkerk OapeUe ftotterdam en b ala hoofd van een bewaarschool af te nemen naar eiscbeo welke vooraf in druk voor ieder verkrijgbaar sntlen zyn q door eene commissie van deskaodigen daartoe talken iare door het hoofdbestnor aan te wijzen d dat de kosten van dit ceutraai exnmen mede oit b t aub II a bedoelde fonds znlleu bestreden worden UI Uit de kas der Maatscbappg in bovenbedoeld fnnds te storten een bedrag van f 1000 B Op de begroeiing te brengen en Wdrag van f 400 en dit ta stelten Ier heacbikktog van het hoofdbestnor om daaruit voorzoovur dit noodig zal blyken te helpen bestryden de koiterj verbonden aan a het doen vervaardigeA en nitgeveo vaneen hnndboek voor den timmerman b het doen afleggen van proef en van bekwaamheid door ambachtslieden voor b erkrygeu van een diploma als meester en alsgezel De voorstollen van de departementen zyo Voorstel van het departement Bossom voor de Vereenigiag tot opvoeding vaii half verweesde verwaatloosie of verlaten kinderen gevestigd te Amsterdam goedf ekrurd by kooioklyk besluit dd 3 Arg 1894 wordt een jaarlyksch sabsidia van i 100 ter beschikking gesteld Voorstel van bet departement Ti l aan het hoofdbestnor op lo dragen dat bet bij advertentie alle schrijvers uitnoodigt om kopy voor geschriften in te zeaden die geschikt zyn tot volksontwikkeling en in eeuvoudigeo atyl zijn gesteld De kosten worden globaal begroot op deaelfde om die thans voor de kleine geschrittoa op de begrooting wordt uitgetrokken Ëen halfbewezen misdaad wordt ook nn nog half gestraft zon mea zeggen lu Frankrijk tenmiaste Ta Rion is een strafproces gaioerd tegen een man die baschuldigd werd met een houweel een ander te hebben doodgeslogeo De eeaige bewyzsn tegen den beklaagdt die hardnekkig ontkende waren dat men aaii de pont van zyn houweel een paar baren keeft ontdekt die mea voor baar vaa deu vermoorde bield en dat de doobters van den ongelukkige een zakmes meenden te herkennen dut b dan beklaagde is gevonden De jary heeft dan beachaldigda schuldig verklaard maar beeft verzachtende omstandighedon aaugeoomen eigenlyk alleen omdat zy oiet zeker was dat zy zich niet vergiste Nu is de man uiel ter do td veroordeeld maar tot 15 jaar dwiogarbeid Ër ia ofiicieet nog niets bekend omtrent deo stoet waarin koningin Victari by gatétaubeid van haar zeatig jarig regeeringsjuljiillee door de straten van Londen zal trekken Men verzekert echter dat do optocht buiten gewoon groot zal zyn naar schatting een myt Uog vaandels en de mo4ek en korpsen te laod en De Manchester Guardian meldt dat QareMBJesteit niet alleen omringd zal zyn dborhare familie eu de buitenlandsohe vorstelijkepersonen die ook in de jobileeprocessie wamn maar boveodieu door de ministers de iiS r ptiofficieren van staat da vertegenwoordiger a van alle vereenigingen die bet predicaat ooiuklyk voeren de van alle regimententer zee Ëeu ernstig mynongeluk heelt Zat r4g onder de arbeidersbevolking van ClermojtFerrand groote ontsteUeoie teweeggebrai t Tengevolge van een gasontploffing ia een gE g van de rayn St flloy werden tior vynwikkers levensgevaarlyk gewond Hoewel onm dellyk geneeskundige hulp aanwezig was de toestand der oogelukkigeu hopeloos GOUDA 11 11 U U 12 18 11 S8 II 11 85 t 11 41 11 81 GOUDA 18 25 l SO 18 88 18 81 4 18 81 1 8 OTT 10 19 UJ 1Q S9 10 88 10 48 10 46 8 1S 8S 1 S1 10 1 7 10 10 8 i7 7 18 8 48 10 4M 6 7 89 9 4 11 0 i0 1J j t 80 7 61 8 11 Vrydagavond laat brak in de sacristy per domkerk te Verona een hevige brand it waardoor de daar bewaard wordende kostl re vaten alsmede de gouden fo zilveren kuijttBohatten totaal vernield worden De scbtde is zeer belangryk eo voor de kunst is tet verlies onherstelbaar De N Detftsche Ct bevat de volgaade gedramaliJMerde schets an de oitreikiag van kiezf raformaliereo ten plattelande MODEL VI of De rechten der staatsburgers op het platteland Historisch drama in 5 bedryven Pokkei lïorgemeester Blauw Veldwachter Vilmau Vad r flannea Vilman Aspirant kiezer Hent Vilman minderjarige Twee getuigen Ie bedryf Vilman Kom èfkes bier joni Trek je neie klampen oao en zet je Zondag iche klak op Goai doadelyk Boar t roadbuia eo vroag oan de burgemè ter um n biljet veur Hannea Bent ta dat zoo n papierke voor de belasting voader Vilman Loop menneke Van die zweetdiogkes heb ik er genogt ja huns Ëen biljet om kiezer te worren mèn ik Bedde ge mien begri pen Hput Kriek voader lek goai at vort 2de bedrijf De veldwacbtnr Blaaw maakt by voorbaat op de secretarie de nieuwe kiezerslysten op en telt de voor en tegenstaoders Er wordt geklopt Daar is zaker alweer zoo n lommei Atlea wil kiezer worden tegeowoordig Je zoudt er kiespijn van krygen Ik wou dat minister van Houten met zyo goedkoope cacao op de Mookerbeizat By opent de deur Wat kom jy bier doen Uent t Eompliment van loader en ik wol u pampierke venr onsa Hannes hebben om te kie en Blauw Laat hy liever een vrouw kiezen Is by al 25 jaar Hent Harrejennig hieis um en by de dartig Blanw Uaar zeg eens verdient by wel 100 gulden per jaar Hent Ük wèt ik oiet hear Moar krieg ik nou t biljet Blauw Ik zal deo burgemeester roepen 3e bedryf Bargemee ter Ik hoor ventje dab je een formotier model VI wilt hebbeo Waarom komt je broer zelf niet Heot Hannes is mankeliek borgemèster ie het en bloedvin Burgemeester Daar heb ik niet mee noodig Maar beeft vader op 31 Dec 1896 wel 100 gulden aan je breer uitbetaald Beb je dat ook gezien Hent Neeë burgemèitor da wèt ik goar oiet Burgemeester Nu als jy daar niets van eet zal t wel niet gebeurd z jn Je krygt geen formulier boor Zeg dat maar tegen Bannes 4e bedryf Ëen dag later Hannes Vilman Goeje merrege soamen Burgemeester Wat is er van je verlangen f Hannes Bier hè k een briefke van voader burgemèster Doar stoat alles ien Bargemeesler Geef hier Leest Ondergeteekende verlangt voor zyn zoon een formulier model VI volgens art Ib 2o Achteod enz Spreekt Ik wist niet dat u heer vader zoe wettiaoli was Wel wel t is om te lachen 1 Hannea Kan ik een biljet kriegen burge mester Burgemeester Neen AU handhaver en uitvoerder der wet moet ik tegen alle bedrog waken Hannes Moar burgemèite ik bin toch errebeyer by mien voader en ie het me vèrtig rykidoaldera nutbetoald Drienkeo en vreten hè k atevel vry Burg meester Je broer heeft de waarheid gezegd Maar jou geloof ik niet Ik kan en K iBg JB seen formolier geven 5e bedryf Vilman zich met moeite kalm boodend Burgemè ter giester stuur ik n mienderjoarige een kertierke gelejon n muudige an nou kom ik eigen Waarura geefde gy m n Hannea geen forranlipr 7 17 6 18 6 61 8 10 8 88 8 44 4 18 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 3 09 4 04 4 88 18 47 Oouda 6 38 7 60 8 Utrecht 6 88 7 60 9 1 83 Woerden 6 68 8 11 Uudewater g 8 19 g Oouda 8 32 9 84 10 10 Burgemeester Man ik wil je zes maanden gevangenisstraf besparaa Luister naar art 150 der wet Hy die opsettelyk eeo valsebeopgaaf doet aangaande een feit waarvan de plaatsing op de kiezeralyflt van den persoon dien het ooderioek geldt afhankelijk kan zyo wordt gestraft met gevangenisstraf van ten haoga e zea maanden Vilman eensklaps opstuivend Bè k ooit van m en leven Wat tegde doar Zes uoanden ien de kast Varrècfatig Bier getuigen En ik zeg on dat m n Hannes meer as twee galden in de week bèt ehad Non nogiens een biljet greag of niet Burgemeester verschrikt Bedaar man bedaar Ter z de Dia lastige getoigen Vilman Aa iek mein Hannes betoal roep ik de kleine jong er niet bis Of woode ge myo vertellen wat een mioa in z n hnoa moet doen en loaten Ik bèt de wet ook gelezen Maar hloujeo van k indera untvroagen doar steet niks van ien de wet Burgemeester Ik zal je dadelyk een formulier geven Vilman M n broer moei er k ien hebben zeg ik Hie stoat bouteo te wachten Burgemeester Asjeblief bier zyn tweefor molipren model Yl één voor i en ééo voor uw broer Dan behoeft hyzelf niet hier te komen Vilman en de getuigen Atjaus samen Uit Amsterdam sobryft men Enkele dagen geleden denldota wy iets mede omtrent de scherpe vervolging der bieraocieteiten in de Warmoesstraat 4 het nacbtelyk vertier dat oit de ontruiming der kneipen en het gestadig patronilleeren dir politie voortsproot U dien toestand ia nog nyt veel verbetering gekomen De kasteleiv scfaynen zich over het algemeen by den vil der overheid neer te leggen de kneip 8 telven echter maken er eene gewoonte vu a avonda na twaalven voor do aardigheit poolshoogte te gaan nemen iu de Warmoes aat misschien ook telken na e met de Bti B hoop dat het schrikbewind den eenen of anderen avond moge plaats maken voor oei milder regime Bet merkwaardige dezer sodeteiteo ba weging is wel dat de rustige knei rs van weleer die een glaa bier dronken en een kaartje legden zondar meer thans fsi Iyk in de armen der botelhoodera in de Nes oj liever iu die der vroawelyke hotelbedienden g orpen worden Wie kwanaois een kamer hoort m znlk een hotel en er niet op tegen Ifeeft dat hem op de n chtlyflt de een of ande naam gegeven wordt kan zicb tegen den dwang der overheid veracbaosen en zich ti goed doen aan het bier dat in die hotels verkrygen is Maar zeer velea vinden het ttl zoo vermakelyk de manoeuvres derpolitie te blyven volgan Wanneer dan het aantal toeschmwers overgroot wordt en men te veel op elkander dringt acht de politie eene volkaverzameÜBgc aanwezig daar is bevolen dat zulk eeae ksveraameling niet gednid mag worden Dientengevolge is het avonjna avond zeer rumoerig in de buurt Ook gistÉvnavond vielen er in de Damstraat eo ia de klappen niet altyd juist op het hoofd dar sebldigeo Waartoe dit alles eenmaal leiden ij et kan geen sterveling zich bsgrypen BuUenlandsch Ovtrzlcht De langzaamheid waarmee mogendheden tot aen besluit komen en l n traagheid in bet overhandigen van de nota lm Griekenland oefenen een onganatigen invloit op deu stand van zaken op Kreta De opsteldelingea potten er moed uit en e mahamed en willen bet uitstel van den vrede niet Bgebrotkt laten voorbygaan zoodat van weeflianten de raat wordt veratoord In 1 I7 10 40 1 18 IM r löl a U18 V 0 1 I7 10 69 11 80 8 6 9 87 10 4 1 ♦ f f 1 1 16 01 8 86 10 87 f 10 34 8 48 8 61 7 63 7 81 8 6 8 18 8 38 8 68 9 8 9 10 7 86 6 W 6 17 6 27 8 34 6 41 6 47 7 46 6 47 8 0 9 9 07 10 84 88 10 84 9 86 8 41 9 49 11 10 8J 4 46 8 7 41 8 41 I tl 1 88 By eo in Chani zelf is he niet plais de stad leggen de mohami nen nog altyd een oorlogzuchtige stemming Éan dan d eu in den omtrek wordt gevoob a en brand ge slicht Basjibozoeks zyn eggisteren alaagg geraakt mat opstandeliugen ofteaa uor afstand c n zuiden n zaidooitan van Cbanit4 by da dorpen Moerniës Nerokoeroe eu Tsikalaria die door de Torken of door opstandalinges in brand zyn gestoken Na een vry hevig gevecht keerden da baajibozoeks met hun gewonden naar Chania terog De Torksche gouverneur beeft cavalerie uitgezonkeu om eenige dorpen by Ghanita te bevejligea Van den stryd by Vrisioa eenige uren ten zuiden van ïietimo ia at gewag gemaakt twee Turken werden gedood en achttien ge wond ierwyt van de verliezen van deopstaodelingeo niets bekead ia Voor de mnreo van Kandia is ook gevoch ten De Turken die in de stad zitten opgesloten wilden boa vee naar buiten dryven om het te laten weiden De belegeraars want de toestand sehyot veel van een beleg weg te hebben trachtten bun dat te beletten eu waarschijolyk ook wel het vee te rooven Twaalf Turken sneuvelden hij de verdediging van hun beesten De gezanten te Athene hebben een nota opgesteld die aan de regeering an koning George zal worden overhandigd Doch de gezanten konden daarin met bepalen op welken datum do Griekache troepen van Kreta moeten teruggetrokken zyn De instructiea hunner mogendheden waren op dit punt niet gelykloidend Het vooruaamata verschil van nteeoiog is natnurlyk de hoegrootheid der toe te kennen autonomie De Chronicle dringt maar steeds aan op volledige toepassing vaa het beginsel De Kretensara hebben bet reobt zelf over hun tot te beaiisaen En Engeland heeft daar wel oorao naar Dit is echter niet in overeenstemming met da wenschen van Raatand en Uoitscbland die de integriteit van bet Turkscbe rijk onverbiddelyk willen handhaven De kroonprins van Grie enland vertrekt naar men zegt tegen bat einde dezer week naar Thsssalië om daar het opperbevel op zich te namen De Dnitsohe kolonie te Athene heeft 2500 dr beachikbaar gesteld voor de vluchtelingen van Kreta Volgens eeo telegram door de Kölnische Ztg t ontvangen zijn de geruchten over betoogingeo voor het Dnitsche gezantlebapagebouw te Athene en by het aankomen van Dnische schepen in den Piraeus van allen grond ontbloot Wel hadden de Grieken op Syra besloten geen leverantien te doen nao het Dnitsohe oorlogsschip Kaiseriu Angoata dat bet eiland zou aandoen mnar volgens e n bericht uit Daitsebe bron was het schip voor laogen tyd van het noodige voorzien en heeft het zicb ook niet voor Syra vertoond Ofaalepa moet byna geheel door de bewoners verlatea zyn alleea de Oostenryksohe consaU generaat is er gebleven zonder bewakiogstroepen Ëen telegram uit Home aan de Daily Newfi meldt dat een Ilaliaaoscb adviesjacht door vyl stoombooten vergezeld giateren oit Messinn is vertrokken met bestemming naar Krdta Ken detachement gendarmerie staat op bet punt van te vertrekken Gisterenavond is te Parys eeo groot feebtmatl aangeboden aan bet bestuur der Griekache kolonie te Parys door de Union latine Onder de gasten bevonden zich de afgevaardigde Beauquier de oud minister Heredia baron nta Aane Nery de prinb de Lusiguan de markies de Castrone De afgevaardigde Girard presideerde en verwelkomde de Grieken m huu eigen taal De Fransche Kamer heeft het voorst om de dagen voor den vastentijd vacantie te nemen en dos eerst Donderdag weer byeen tekomes met 428 tegen 102 stemmen verworpan De Senaat die nota bene de begtooting voor 1897 te behandelen heeft eo daarmee eerst tot aaü het eind der algemeene beBchouwiugeu is genaderd heeft een dergolijk voorstel aangenomen Er is nu toch al een voorloopig twaalfde voor Maart denken de patrea conscript In het Hongaarache buis van afgevaardigden zeide de minister president Banfiy Zaterdag in antwoord op een vraag vaa Kossutb dat er by de vredelievende bedoeliugen der mogendheden geen sprake kan zyn van oorIogi gevaar Ten overvloede wees spreker op de gelykluideode verklaringen in de andere parlementen afgelegd Uit Weenen wordt gemeld dat Keizer Franz Joseph gisteren naar Kaap Martin zou vertrekken Boe lang de afwezigheid des Keizers zal dorea ia niet hakend De Keizer reist iieognito onder den naam graaf Boheaems De chef vaa den Generalen Staf te Massownh beeft aan da nolabelen der kolonie inlandaobe zoowel als Ëoropeesche medegedeeld dat de Italiaansche Regeering er oiet aan denkt Ërythrea te verlaten zooala in don laatsïeo tyd hier ea daar beweerd is Integendeel het liniiterie ia yverig bezig met maatregelen ter bevordaring van deo welstand der kolonie Zondag zon bet Zwitsersche volk stemmen over de instelling vao eene staatsbank De ttemmiag werd van groot belang geacht wyl zy feitelyk een krachtproef was voor de beide groote partyen waarin het volk dar Republiek is verdeeld de centralisten en de federalisten Eeratgeaoemden voorstanders van een staatsbankinstelling worden ia deze taak gesteund door de Rocialistan die over dertig a v f en dertig doiiend stemmen beaobikket De Belgisohe Kamer faeaft bat vetsontwarp betreffende het toezicht op ds mjjoen aangeBomen met 81 tegen 5 stemme 21 leden van de Linkerzyde onthieldea zich vah stemming Aao het jaarlyksohe gastmaal at dr Von Aohenbach den leden van den Voviacialen Landdf van Brandenborg aanbooc was Vrydagavond ook de Duitacha keizer verschenea Dr Von Achenbaoh hield eeo korte bartelyke toespraak tot den keizer waarop deze breedvoerig antwoordde Da keizar wees op de aanataaode viering van den londerdüten gedenkdag der geboorte zyos groo vaders van den opden Daitacheu heldenkeizer Deze heeft da taak volbracht die sedert Barharossa voor eeo ieder te zwaar scheen hy beeft bet Doitaofae ryk weder byeengevoegd Wy myoe heeren kooneu iu het byzonder trotach z o óp dezen grooteu man daar by een zoon der Mark Brandenburg was Dat Güd een Marker had uitgezocht moe4 iets bijzonders beleekenen en ik hoop dat het der Mark gegeven moge zyn ook in den vervolge voor het welzyo des Ryks te zorgen Tezamen gegroeid en als één geworden in bet Hohenzollerusche huia en de Mark uit de Mark stammeu eo in de Mark wortaleo onze kracht eo ons werk Zoolang de Markische Boor ons nog aanhangt en ona steoat bshoeft geen Boheuzolleru te twijfelen aan KJju taak Zwaar is deze en zwaar wordt zy hem gemaakt Ik meen de taak van oua allen wie wy ook zyn wat eu waarheen wy willen Tot die taak roept ons do herioneriag aan keizer Wilhelm den Grooteu en iu die berinnering willeu wy ons scharen zooals de Hpanjaarden eens ooi dan oadeii Cid De taak die ons allen opgelegd is en diti wy hem verplieht zyn op te nemen is de stryd tegen de revolutie met alle middeian die ona tan dienste itano Dfl party die het waagt de grondslagen van den Slaat aan te tasten die tegen deu godidieost opstaat eo zejfs iiiüt blyft staan voor deu persooD van den fïeerscher moet wordeo overwonnen Ik zal my verheugen de hand ran iederen man in den myneu te voelen by zy werhoian vorst of heer ala wy slechts geholpen worden io dien stryd £ n dien stryd kunnwn wy slechts roemryk teu eiode atryden als wy ons steeds den man herinneren wieu wy ona Vaderland bet Dnitsche ryk te daokeu hebben in wiens omgeving door Gods bestier zoo meuige goede raadgever was die da eer had zyo gedachten uit te voeren doch die allen werktuigen bleven vaa zyn verheven wil vervuld waren door den guest van dezen verheven Keizer Dno zallen wy goed werken en niet vortragen in den stryd om oui laad te bevryden vao deze kwaal dia niet alleen ona volk aantast maar ook het familieleven en voor alle diageu het heiligste wat wy Duitschera kennen de positie der vrouw tracht te doen waokeleo Zoo hoop ik dan myoe Markera om my te zien wanneer dit vlammenteekaa zichbaar wordt eri in dien zin roep ik De Mark en de Markers Boera Bopra Hoera I Burserl ke Stand GI5B0REN 25 Febr Theodora ondera P ITolleman en C E Jankiiegt 28 Heodrica ouders C van den Beuvel en J C Lauflar Bernardui Willem Jan ondera J H Kok en M J WeGteuburger Helena LammerdioB ouders E Areods en B J Graveateyn Johaonea Leonardos Engelbertna ouders J Vermpy en G A E W van der Wedden 1 Maart Alida Mathilda ouders F J Xiivelstyn eu A J Holst Elizabeth ouders W F Schaapen A Kaptein Aaltje ouders R van der Graaf en C S Smith Helena Wilhelraina oaders M ï L de Jong eti G H C van der Laan OVERLEDEN 27 Febr W van IWden 2 m B Ballering 35 j L Roode 76 j l Maart H M Rozeatraten 12 j M G vao Leeowpn 16 j KEXlXtSGEFtlMG De BUUGBMEESTER en WETÜODDERS van GOUDA doeu te weien dat door den Raad dier Gemeente ia zyne Verfjadering raa 5 Febraari 1897 ia vaatgeitald de vol eDde yerordeaing VERORDENING lot wjiiging der Verordening op da Brandweer te Gouda EENIG ARTIKEL Arlikol 61 der Verordening op de Brandweer ta GOUDA vaitgesteld den In Maart 1889 en afgekondigd den 25d Maart 1889 wordt gewijzigd en gelezen als volgt De gemeente wordt in twee brandwyken Tardeeld bet gedeelte tan westen van eene tgn loopende door bet aaiddeo van bet Draafpad de Spoorstraat den Kleiweg de Hoogatraat langa de weatzyde van de Markt en door bet midden ran de Wijdsiraat de Dnbbele Boort en de Haven vormt de eerste wgk eo bet gedeelte ten oOBteo ran die tgn de tweede w k Efl brand in eane wyk moeten de Brandmeeatere Ondarbrandmaeatari en Bpuitgaat n ran de in die w jk geataiionneerde epoiten eo Tan de op bat Stada Erf ataande apoit licb oomiddellgk begetea naar ds bavaarplaata dar apoit bg welka tg behoorai tan aiida dia naar de plaata vau deo brand ta rerToeren De Brandmaeatera Ond rbrandmaeBtera en Spuitgastan der ia de andere wyk gestationneerde brandapniten brengen dia apaitan eerat dan naar de plaita Bu den brand wanneer aulkj ran wege den Borgemeeitar wordt baTolen Da brnndapuiten aallan in gaan gefal andere dan ia tegenwoordigheid van een Brandmeeater Onderbrandmeeatar of Knaap niogan worden rerroerd Xgnde daza Veiordeniog aan da Gedeputeerde Staten tan Zaid Holland Tolgaoa bun berieht tan den 16 20 Februari 1897 in alacbrift medegedeeld Eo hiertan afkondiging geacbiad waar bet behoort den 27n Febraari 1897 Burgamaeater an Wetboudara toorooamd R L M RTENS Da Seereraria BROUWER Grootste keuze in Hl II Hliliii vindt mer bij L van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amslerdam 1 MAART Blotlirs Vrkra NcnBELAND Crt Ned W S 8 Vu lilu ihto dilo 8 3 dito dito dilo 8 8 Hoson OM Gbudl 1881 88 4 iTiua Insobrüving 1882 81 6 8SI i OosTEK 01 1 in papier 1868 6 85 dita in zil er 1888 5 86 FoRTUGAl Obi met oowpoa 3 38 es i dilo ticket 3 i3 i SuUND Obl Binnenl 1894 4 63 dito G orani 1880 4 W dito biiUnlh 1889 4 99 dito bj Hopol8S9 90 4 98 dito io goud leen 1888 6 104 dito dilo dito 1884 8 1041 SriWE Perp I chal 1 1881 4 59i Tuaisij üepr Conr leen 1890 4 69 20 20 Om I enin serie D SQl i Geo lo niag serie C SO ZuiD Ara Bip T obl 189S 6 106 Meiico Olil Buit Soh 1890 96 Vekezdela Obl 4onbep 1881 ♦ 8 i AvaTElDiH Oblixatiea 1895 3 lOo loïTEaiiiM Sted loon 1894 3 94 Itcn N Afr Hsndelsv and 64 Arendsb Tab Mij CertiAoaton 680 701 Dali MiBliohappü dito 705 A n H potheekb psndbr 4 lOO Cult M j dor Vorstenl oaDd 61 s Ur Hypolheekb pandbr SVi lOOV Medcrlaudsche liaak aand iW Ned Honilolmailsoh dilo Hö N W k l so Hyp b psndbr 5 S4 ttott Hypolheekb psudbr 3 ftr Hypolheekb dilo S i 8 OoSTS Nft Uo8t Hoag bank aand 186 Buai Hypotheekbank pandb 4 AuaaiKA Equit faypoth pandb 5 74 Msï L l r L eu oerl 6 Ï7 Ned HoII iJ Spoorw Mij aand 110 Mij lolEipl r 8t 8pw aaud i lOll Nel InJ Spoorwogm aand 206 Neil Zuid Afr Bpm sand 6 ISl dito dito dilo 1891 dito 5 103 IliLii Sooorwl l887 89 A lCobl 8 68 Zmd Ilal 8p aiii A H obl 8 B4 Polen Warschaa Weeuen aand 4 165 99 8 78 BosL ir Ruis Spw Mij obl 4Vi 99 nallische dito aand 63 i Faslows dito aand 6 79 Iwang Dnmbr dilo aand 6 108 Kursk Cb Aïor jp kap obl 4 lOa dito dito oblig 4 1007 Amebika Ceal Pao Sp Mij oM 6 99 Chio Vorth W pr C 1 aand diloditoWin St Peler obl 7 134 Denver k Bio Or Spm sart T a 11 Illinois Central obl in goud 4 100 liOuisY VsshTillnOert v aand 50 Mexico N Spw Mij lebyp o 6 108 131 Uips Kunsns r 4pct pror aand 13 N YorkOntasioli West aand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif Is hyp in goud 6 75Vi SI Paul Minn k Manit obl 7 109 Un P c Hootdign oblig 6 7 ilin dilo Line Col lo hyp 0 5 25 Oanaba Oan South Cert v aand 44 Vb i G Ballw iNa loh d c O 9 Amstord Omnibus Mij and 20 Bitteed Tram og Manls aand 208 Ned Stad Amsterdam aand 3 106 Stad Botterdam aan 3 107 BluiiB Stad Aotuerpon ISii 2 104 i Stad Brussel 1886 2 103 HoNO Theis Begullr Gesellsch 4 117 n OoSTENa Staatslfouing 1860 5 12 s K K Ooil B Cr 1880 3 86 SPANJE Stad Madrid 3 1868 S5V NED Vrr Bos Jlvp Spibl corU UI KEXDIlSGEf ËXG lltKlCHTXNUSX WBLKK OKVAAR aCUADl OV UIXUEa lUNNEN VaaOOBZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS tan Uanda Galat op artt 6 en 7 der Wet tan den 2n jMi 1876 sStuUblada No 95 Brengen ter algemaaoe kennia dat op da Secretaria ter tisia ia gelegd aen terieoek niek bglageu tan L Dekker ta Gouda om tergnnniug tot het oprichten eener auikerballenbakkerg in het paroael gelegan aan de Boomgaardalraat Wgk RR No 42 Kadaatraal bekend Sectie A No 318i Dat op Dinsdag den 16 Maart 1897 dea namiddags tea H ure op bet Raadhnia gelegenheid 19 oni bezwaren tegen da gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen tuór dien dag op de Secretarie dar Gemeante tan de Ier zake ingekoman acfariftntaa kan worden kannia genomen Gouda don 2 Maart 1897 Burgemeeater eu Wetboudara voornoemd R L MARTENS De Saoretaria BROUWER ADVERTENTIEN Tandarts E CASSÜTO Turftnarkt 171 Gouda van 10 tot B uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS toor middag ËiiölpiWM Hen wordt verzocht op t NERK t letten UII HET MaOAZUB van M baven waAy zonen QORINOHEM Deze THEEËN worden afgeletetd in torzogelde pakje tan mjt ticee n em half en een iVed on met vermelding tan Nommer en Prg voorzien van nevenetaand Merk tolgena de Wet gedepoJneerd Zich tot de uittoering tan gf aerde order aanbetelenrte J BREËBAAItT LZ EENIG DEPOT derfijnate HaagacheBeachnit Hennep EnveSoppen 2 2 50 en 5 de 1000 mei Firma bedi iikl bij A BltlNRMAN ZN Geen Grijs Haar meorü DE NIEUWE LONDON doet de grgte baren binnen enkele dagen verdwgnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt da pelletjea van het hoofd Tischt op den hala tan en flacon f f I nkpoaa Verkrijgbaar in flacons van 1 S0 sê ƒ 0 8B ma VrNKEL C JVEUXniKi bij 1 A CATH fabr de Papiermolen te Gourfo Agentuur by de Firma Wed BOSMAM tP Goiida Lijders aan Dauw of Haarworm drooge tochtige Scbubbendauwworm en en met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageII gk laatig ifeuken der huld alwok eiken andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelf bg hen die door niemand genezen konden worden door X r Uebra Meehtenlod OnmhiuleHjk Qehrulk Vit tüendigt Prga zog gulden Ned Ct tegen tooruitbetaling ook postzegels waarop toezending j volgt vrg van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bg de St Maritn Droerieg Dan ig Duitiehlud