Goudsche Courant, donderdag 4 maart 1897

35ste Jaargang Donderdag 4 Maart 1897 No lÖIS Het FotograÊsch Atelier STIIOIO fiOUMlHE IRANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 reg ©l ï a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Couranl geschiedt d a g e 1 ij k g met uitüondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 trance per post 1 70 AfaonderUjke Nommers V IJ F CENTEN X isdtgelijks ook des ZONDAGS geopend MT S Album portretten met 2 Proeven ƒ 150 P VAN DEB WAALS Flüweelen Singel SS2 bjj de Tiendeweg Een Schat ware TOOT de ongelukkige ilachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe jne nitspattingeu ig het beroemde werk Z Dr Retau s EUPBEWARIKG HoUandBohe nitgare met 27 aib Pr s 2 ffulden Ieder die aan de rerschrikkelgke gevolgen tbq deze ondeugd l dt moet het lezen de oprecbte leenng die het geeft redt jasrlps duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 mjico tegen inzending van het bedrt ook in poatzegeU en tn alken boekhandel in Holland BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLM S Quina Laroche EK Staaiboudende duioa Laroche is de meest krachtige en versterkende KISAWIJN AanboTolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneeshoeren Verkrijgbaar in flessohen a ƒ 1 90 en ƒ 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Oenta Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bij Hoest en Verkoudh ld of osi iii en verzachtend Praa per fleschje 20 Cent KaïirELiEK HoLM Hofieveranciera Ztkt Depot te Gouda bij den Heer A H TKEPE Apotheker en bü de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar rEANSCHE STOOMVEEVEEIJ UN Ghemisobe Wassctierij VAN H OPPEIMilEIHEK 10 Kriilslinde Botterdam öabteyeteord il cr Z II den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az rïpeoialiteit voor het stoomffii va verven van alle Heerenen Uamesgardefoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pliHHie mantelB veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de ieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of t everld worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der Jiabriakii z n de pcgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Wat is da beste uwruvin tegeu JiuLt Rbeumatiek LeaaenpyDon kurtom sT Anlier PainExpeHer Yg is met het Inti una aan ta wenden tegen sgtAnker Paiii Expeller Tvtteudbtid Ygf Moet dna atftads in iadsr huisgezio Mgig Ankerf ainlxpeller Pl 60 oeot 75 oeot en ƒ 1 25 de tlRKih Voorlünden in d mMSta Apotbekao en by r At liottar Oo Ie Botterdsm Te GOUDA by A WOLFB Markt A144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Ghnh Druk vaa A BBINKMA K ZOON Koninklijke Machinale Fabriek DË HÜNIGBLOBU van H K vanSchaik Go gevestigd te s Oravenhage Kepptertiraat 29 en f a naby de RegentesBelaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBoret Honig Ëxtr act M E3Xji A 3srTi3 E FLACONS van 40 Cts 70 Cts en f 1 verkrijgbaar bfl P H A WOLFP Drogist Markt Gouda E fl ViN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B V WIJK Oudewai r M KOLKMAN Waddin eett 4 SCHIEDAMMER f GEITEtEH Merki NIGELTOAP Verkrygbaar bij M PEETERS Jz N B A 1b bowys van echtheid iaoachet en kurk steeds voorC HIE DAM zien van den naam lor Firma P HOPPE IEDERE PROEFNEMING leidt tot voortdurend grooter hespniin g ifAninnnn imiinirK gereed voor het ijebrutk beste fabii caat ailgebranilen gereed eoor vev ttenilinff voor ieder consument dadelijk in gebruik te nemen onovertroffen lichtkracht langste brandtijd en goed passen gegarandeerd Aangeboden ik 4S cent per la4 per douljn t S SO Franco tegen rem boore WILLI BUD Berlijn W 35 Wie zeker zijn wii da £ chte Elkel CaCaO te ontvangen tesamengeeteld en na vele pronfiiemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Miohaells vemardigd op de beste machines in het wereldbensmde étabblistement van Oebr Stollwerck te Keulen elsche Eikels acao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dageljjksch gebruik een il 2 theelepel van t pcDder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank by geval van dhurhee slemts met water t gebruiken Verkrijgbaar b j de roornumaie H n Apothekers enz i i Ko ƒ K pto ftm e rifiÖ c 0 90 cTpS OenenalTert genwoordigtr TSor Nederland Juflut Mattenkltdl Amsterdam Kalveistraat 103 VAK Glas Porcelein en Aardewerk Ondergeteekende maakt door deze bekend de overname der maak van de Firma H Begeer HFelter f ouwe 934 vertrouwende dezelfde gunst te blsjven genieten waarin de Zaak zoovele jaren deelde en tevens dat b g de OPHUiMMlKG nogeenigen tyd deukt toort te netten IMT beiiedeu Valirleksprtlzen i W P VERVEEN iXed Maatsch tot bevordering van i ijverheid Departement GOUDA BUITENGEWONE VEEGADEEINC op 5 Maart 1897 ten 8 ure s avonds in de Zaal NUT en jVERMAAK der Sociëteit RÉUNIE OOSTHAVEN Onderwerp Het Suez Kanaal Spreker de Heer J F W CONRAD Voorn der Maatschappij Oud Hoofdinspecteur v d Waterstaat en Voor introductie kosteloos van Niet Ledeu en Dames ligt een lyst ter teekening bü de Boekhandelaars J vsk BENTüM ZOON en bü de Bestuursleden de H H Dr H USSEL DB SCHEPPKB C W vm m VELDE G L SCHIM van dbb LOEPF en J W MOLIJN Secretaris T7 oord eelig ©r ÏB het voor iedereen die een HAHMONICA wil koopen dezelve direct uit Amsterdam in plaatt van uit het buitenland te ontbieden om reden dat men dan vrij ia van inkomende rechten an kooffaporto 60 Cts Om alle concurrentie het hoofd te bieden yn wy besloten de HARMONICA welke wy tot nog toe a f S 75 adverteerden voor SlCChtS S JS van de hand te doen Deze verbeterde Reform Trek Harmonica s zyn van het allerbeste Dnitsche fabrikaat en hebben een prachtigen orgeltoon 10 toetsen open nikkerclaviatunr 50 sterke stemmen 3voudig6n dubbelen balg met 11 vouwen 2 registers en dubbele baaien De vouwen vau den balg zgn van vernikkelde stalen hoeken voorzien Gratis wordt een zeer gemakkelijke notenschaal voor zelfonderricht met dansen raarschen liederen enz by iedere Harmonica bijgevoegd Verzendiog tegen voomitbetaliog met lö Cents en tegen rembours met 25 Cents verhooging voor porto Men ontbiede onzen ryk geïllustreerden Catalogus Eenig adreö Verzendhuis Merkur G SCHUBERT Co Comm Maata Amsterdam 1 Z Voorburgfwal 2t18 Het groote aantal zenuwkwalen lua Komi aa eer ua aat ty aoor Bet gebrmk makea van den eenvondigaten i ue Imid eane phjaMoglaohe ontdekklnjr gedau heen die na bondeide prootDi deeefaeete wereld verbreid la en tanrlH Ü in wetanaohappelUke krüwen de hu wekt toveni eeae weldaad U kt ta aljn voor da aan aeonwkwaleu UJdeiide vllshofen sn VRii het hottfd oninlddellUk aa aiB wde kwïl ia f anaaawUaa waaii waifcalUfc dal vaa aan im Mvtate lubitterenda reaoltatMi varkregen en cÜ maakte looveel opcans dai vaa aan Ceaehreyen werkj QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE fiara veorkeaitni en tenazlaa biniieo korten tijd reada de He ank veiashanoa la Dit VaeUe bavat niet lleen vaar hal aravla ifir w ï ïï rarklariM aatrant het wnn il l m rtS r TéiS r t ifi iJivi iihopifmwtam varbMan nitwnkinf i vSn S T V if ï aan daae nnaaawijae ewUd rijn mooi iui iin vaa tal van getalpetelftam va baafgaplaataU KanetakoBillCBn oïder walkt 7 iinltra ad dr pra ir aiad lr praktleearaad iteaeabear aaa hat areiamaaa aiad tr arraad arta ta aok vindt men daarin watanaabappemka aflialuin L dr pre r aaa hat D i aaaahaar d feolear vaa ïiel hiipJiii tê AMB aïhataM QuUnrelt Ba il Erni Oaraaa Mad £ inaeelnar rilraataur dar lalvaat thiiraMullaata Mahttai veer laaaw Iftam vaa baaoiaplaatau jfanetakoBd ta Parl a raeReapaMont Iw StelMrahai Oharantan Saattitaratb Dr Oaha te t feitor aan de pelvknii krankilnnlpea neiloht de c IdhlNigen Dr P For Ver ttle Htleri te Parlle me 81 Hanar 334 Oanaat tan Aiohtabaeb Md r ta Carfk te Zlrknlh Ober iUbe nt JeokL etf dr te Waaaea Br a laavavil ta ta FarrMra Eara I Canoalt Central d hyiiaaa ot de Baat la Frankrijk aa vele audaiaa r uwv vukwv w AVLAviiBftt wBmwuf vH Hl f l üaa a aatt da ca rolgen daarvaa aaaala variammtaoan oavermogen tot apreksfi iwira tongval maaJaiyk tVSBiM atllflMM der jflwrlchtan met voartdareMla pljff plaatiallite zwakte vsrzwakkini vaa Mheuaaa aaa taxUuatasda ender Keneeaktndffa bAanéaUns aeweeat zijn maar door de bekande mldMen da aatbM en kondwatartaar wz on alaMnaaereo atoomlool of aieebaden nfin iiminalin t laillllai T wk Tvu HuuHiiKKUDu Diuuuiiuul uf sieebadeD rifin iiminaliia t laillalai kanav kwaal govMidMi tkAb aa ten alotte nii die vr v vs l a vo r bwwwrt aa daaitoa rnden hebben wafMa vafwdüjnaaleii aU tloh aanhoadend nn itl vealaa vardtavhii la hat haaM haaMvplJn met dDlnRikeld Kkeringaa aa denker wordin veer da oegen dmkkande Ma aadar hat vaartaan tuliinfl In de ooren hatvaaten vankrlrtallnaln en het ilapen vanfhandee en vaataa uB al im Ma catagorien vaa MMurU d n ab aok aan jonge mali ea lljdenda aan bleekiMhl en kraahtelaaelnM ook a n gentnie laHh aaa longe perionen d e veel met het hoofd werken en geraMlJka raaatta wiUaa Yoorkomen w r4t dldafland aaDgaraden Etch bet boven vermelde werkie aan ti aibaJlfl baüialti op aaiiTraAakoateleee en franoo varzenden woMtdflor Aaaatvrdai door M CLEBAM A Co Heiligewflc dll Kot rdMm a f K wnn AAVTElif KOI FF Apothekar Kaïto HaaftHawr J cckt LOBBY A PORTON Uii I eraclit bij de eawdbrnc vTm wp Oa vitenatnch medioinale tentoonBtelhnK ib de Dr Welaaar Jorli met d KUvercB Medaille beki wU door 11 Ie bekround ran nnnwh otdpi a af tot la TMKtfnuuido kenteekwatt van apoplexie harwDlieroaiW tM 1m L toaoB aUajniddelen dour aemedlBobe vetensehap aangewesd Bent aan dan SawM eene nieuwe zending Verlovings en Ondertrouwkaarten f üUekaarten Luxe Postpapier Rouwpost en Bestelling en worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRU KMAl en Zn Rouwkaarten BINNENLAND GOUDA a Maart 1897 Id deo afifaloopeB oacht is TandeGoadrcha boot lieserTe H liggrode aan de Oosterkade te Rotterdam een pak maaDfaotoreD ootTreemd ter waarde tao f 400 HadoD morgen ten 7 aur is de milicien d H mat een briefje ran ontslag nit b t Ipger Terwydeid Meo scbrgft om aii Stolwgk Nadat een f aar webea gpledeo de oade liberale kiasTereeoigiDg was ootboodeD werd dadelyk daarna eene oiaawe kieaferseoigiog opgericbt voor ben die op staatkandig gebied de TOoroilatreTeude ricbliog zya toegedaaa Al zeer spoedig telde deze Tereeniging 72 ledeo Jl Vrgdag bield vq eeoe vergadering waarin tot Voorzitter werd gekozen de beer S Byiima tot vice Voorzittsr de beer 0 C de Koaing tot eecretaris de beer £ 1 A Westbroek tot pcDoiogaieester de bepr J Scbilt eo tot gewoon bestuarslid de beer D Kroon J Gz In eene volgende vergadering zal het reglement worden vastgesteld De Arroadisaements RecbtbaDk te Rotterdam veroordeelde gisteren L A Boers 17 jaar timmermaD wonende te Kralingen wegen zware misbandeliog den dood van Aibertaa Johannes De Haaa tengevolge hebbende tot zes jaar gevangenisstraf Vao het primair ten laste gelegde doodslag werd Boers wiens houding geheel gebroken acbeen vrijgesproken Verder verscheen voor de faeeren P A De H 31 jaar scheepilimmermanakDecbt te Oapelle op d IJsel die den 13en December j l op den openbaren weg te Ooderkerk den aldaar larvailleerenden veldwachter Barend Schipper dia hem omdat h ia kennelijken staat verkeerde naar zgn naam vroeg met den dood had bedreigd door hem doelende op bet den avond te voren plaats gehad hebbende drama waarvan beden de ontkoooping volgde toe te voegen Wees voorzichtig weet wel wal Za terdagavood te Capelle i gebenrd Pas op man dat ik jon ook niet naar bet kerkhof stuiire Ëiscb 7 djgen gevaDgeDtnatraf Voorts reqnireerde bet O M tegen K De B 30 jaar baaoBpinner te Moordrecht die den 5en December j l Arie Pronk aldaar vrg ernstig bad misbaodeld een geldboete van f 10 bij niet betaling te tervangeo door 8 dagen bechtenia FElULLHiOI IS H TreaiDB zoo als men reeds heeü kuuBea zien was eeo man van weinig opvoedioK maar met een goed reahtscbapeii hart dat gonakkelgk was io te nemen en vatbaar voor alle uiterst a Nu eens was h i acbterdoohtig tot in het on i erymde dan weder vertrouwelijk tot onroorziebtighald toe in het geheel gflQomsi vol edele eigenschappen en onverdragelpe gebrakeo De zwerveliag beviel hem h j vatte terstond vrientf aoh p voor hem op en toen de jacht was geëindigd noodigde big hem uit om pp bet kaatset ta blijven dineereu wHartelijk dank antwoordde Tiburce ik ben baog voor overdaad Ken al te fijn diné zou mij Minder smaak doen vinden in m jn gowoaen maaltijd jfWelau dan komt gg maar een keer moer eten op ket kasteel fieaobeiden maar op vosten tooa sloeg dezwerve ling opnieuw de uitnoodigiug van den markieB af Zoo als gij wilt riep deze knorrig uit Maar gÖ zbU tooh de beleefdheid hebben zelf aan mevrouw de markiezin den mooien fazant te gerea dien gij geachoten hebt en die zeker het besto stuk wild van OBze heele jacht is Mat zeer v el genoegen Qoed Eoo halve witda O beide Jagari wier wtitauohta ter aaawcHQod Door den gemeen teraidbesloten het r kspentioeo van den beer J vanQardaren eervol ootsiagen botffd der openbare school aldaar vao gemeentewege aaateviitlen tot 1000 De bestaande to lage van f 200 voor woning zal bestendigd worden tot l Jan 1898 Het salaris voor het te benoemen hoofd der flcbool die in het bezit moet zya vau akten voor drie talen en wisltunde i S vdRtgpsteld op i 1300 benevens een toelage jvan f 250 voor woning en twee tweejaariyk ïche vf rboogiogen ieder ad f 100 zoodat het maximum f 1750 zal bedragen Het nieawe kiezerscorps zal waarechynlyk io de gemeente Stolwijk tel en 384 namen tegen 224 in 1896 Op de füorloopige lysk komen voor 318 belastiogkiezera l j looukiozer 38 inwonende zoons 8 wouingkiezers 3 eiamenk lezers en 1 kiezer tengevolge van onverdeelde onroerende goedereb By de Tweede Kamer der Staten Generaal ia bericht ontvangen van beti overiyden van haar medelid voor bet disirï t Brenkeleo mr W J Rootjaarda van der Hniq t utrecht Btaten Qeueraal 2e Kaijkk Zitting vaa Dinsdag 2 Maart Het debat over de Arbeiflskamers wordt voortgezet Het amendement ICnjper ooi mogeiyk t makeo vaate commisa ën te doen benoemen advieHo van deskandigen ïn te winnen en iu overleg te treden met andere Kamers werd bestreden door den Minister van Vatprsiaat ala deels onnoodig deels oDwenscbeiyk en als strydig mat h t ontwerp De heer Kuyper voegde aan tiet amendt toe de bepaling dat voar geiyktydig overleg mst afgevaardigden van meer jan 10 Kamers in eenzelfde samenkomst de koniukiyke machtiging vereischt wordt doch oak zno werd het bestreden De heeren Lohmaa en Tyde nen prot 8teerden tagen de oitlating van den haer Kujper dat door stemming over dit amendt zon biykeo of de neerderheid der Kamer deelt het wantrouwen der regeerinc tegen da werklieden Het amendement Kuyper werd verworpen met 38 tfge u 18 stemmen Ëen ander ammdement Kuypfr strekt om een bureel aan ta wyien tot byeenhrenging der ordeoirig en pabHceeren der inlicbtiugnu door de var cbilleude Kamers vprgaard Het werd na bestrydiog to0rtoopig taroggenomen om by art 22 daarop terng te komen De minister van Fiuanciüu beeft zegt bet U D C wpdtT en bfwy van zyn werk al het wild kouden bevatten keerden nu met hanstifft sobredeu aaar het kasteel la ng Zg vonden Ijaureoee alleen in bat salon OQheweK lijk en in mijmering verdiept lu hare oogön die strak op den grond ger cbt n aren chitterden tranen 7Aj wiscbte die ijlinga weg en stond haaslig op De markies bemerkte de ontroering niet dte op bet ülaat z ner vrouw zichtbaar was maar tllo aandoening QDlsnapte niet aan dan vorachenden blik van don iwerveling Ik hoop mg nheer dat gij mijnheer Trennna dikwijls het genoegen zult doen om met hem te komenjagan zeide lij den fazant aannemende dien Tiliurcohaar aanbood Slechts nu ea dan mevrouw bmdat gij er mg toe uitnoodigd antwoordde de zwerveling met eene beleefdheid die niet vrg was van eenigan troti Zoo als gü wilt voor den dui ei antwoordde de markies wKom beate Laurencei v rvoigde hij geef aaa onzen vriend den sleutel ran de kleine poort vau bet park Dan kau hij dag en oacht hier binnen koroec zoo dikwyla bij maar orlangt Dat weinigje zijn wij wel verschuldigd aan oen man aan wiaD wg hat te danken hebben dat gij uw echtgenoot sog omhaUen kunt Zeer voldaan over die laatste aardigheid barbtte hij io schaterend Uehen uit Ben oogenblik daarna bood da markieiia Tiburce den sleutel aan dien deze aarzelde aan te nemen Neem hem gerust sprak ze met onwederataanbara bevalligheid eo houd het mö teu goede dat ik a OU ook oynspltohtig maak Cyospliohtig Dat ii ean woor uit den ouden tijd kracht gegeven door bg al yn aodare tealoffivattenda werkcaamheden ook nog io staat T B wpzen te brengen een Wetsontwerp tot mtniening van de belastbare opbrengst der gobOQwde eigendommen Het IJ D € toont aieh biermede echter ni tt zeer ingenomen De heer Sprenger van ïSyk toch wil daarmede uitvoering geven aan hel voorschrift der Wet dat de herziening om de 20 jaren moet worden herhaald en dat nadat do heer Pier ou leeds in 1893 een ontwerp had ingediend om de grondbelasting io haar geheel d i voor gebouwde en ongebouwde eigendommen te zameo opnieuw te rtgeten Dan bad men een aystematiscb getjael gekregen na wil de minister meent bei U D een nieuwe tap op ean oud klead zetten Over de Memorie van Toelichting waarin da minister de groodeo voor zyn stelsel meestal bezwaren tegen het ontwerp Pierson ontwikkelt schrijit het aU D Bit toch is het eigenaardige in deiegeheelp behandeling der zaak dat het jaiste principe vBT den heer Pierson achter een berg vpn kleiae practische bezwaren wordt weggeacbovan maar dat men zich geheel blind toont voor de hoogst belangrijke practische voordoelen die bat stelsel Piersoa boven dat vaa deu heer Sprenger van Eyk oplevert In bet eerste stelsel wordt de zaak eens en nor at geregeld au men heeft das niet vaa i tot tyd da tasscheDkonuit van den watgever nondig om de herziening te gelaatan waarvan het gewone gevolg is dat zelfs de by da wet voorgeschreven 20 jaariyksche bertieaing der geboawde eigendommen met op tijd plaats heeft Bat gevolg van die tosschenkomst van denwetgever is dat telkens aeo nieuwe wet wordtuitgevaardigd ook nieuwe regelen voor deschatting worden gesteld die niet op eendoor geregelden arbeid verkregen ervaringbernsten oiaar veelal door invallende gedachten worden ingegeven Doch het meest gewichtige is dat man by e ke nieuw bevolen schatting drze aan nieuw personeel moet updra en dat met een nieuwe wet en eigen inzichten gewapend misschien vroeger gemaakte fouten vermydt maar even fjroote kans heeft nieuwe te mak 4n By gerPK Id voortgezette schatting door ean persoon dat geen andere mutaties ondergaat dan die geleidelgk door het verloop van tfjd uoodig orden ontstaat niet allreo een groote practische ervaring die op dit gebied van ontcbatbare waarde is maar ook eene mate van gelijkheid in de behandeling van zaken dio by geeo ander stelael te verkregen ii NÖch wat Eiil ik u zeggen Wij adellgke dames lyo ouverbeterlgk Op u ruat thans de verplichting om mij van tijd tot tijd oen stuk wild te brengen 100 mooi ala dezo fazant fiïï ueem die cynsplechtigheid aan mevrouw en ran gansoher harte Ilij nam deu sleutel dian Laurence ham gaf fn raakte even hare hand aan De aanraking roet die lachte fijee vingeren wekta een onbaschrigfolijk gevoel io hem op Het was of sg zijn hart trof Terstond daarop nam hij afscheid en verwijderde zich Op eenigeu afstand bield bg eobter halt en zette sofa op den zoom van den weg van waar hg het gothische kapteel van Treaoua met zgn schilderachtig BQ indrukwekkend voorkomen zien kon Langen tijd bleef hij daar zitten roerlo s en s wijgend toon ging hij langzaam en mijmerend verder Ken oude Bretonsche boer die op eens uit eene hut ovor den weg te vooraohgn trad kwam hem acht rop en sloeg hem krachtig op den aohoodar Hij keerde zich om en zag den ouden Legoc llo met tgn fioach in da hand terwgl zijn trelaal meer dan gewoonlijk rood was Vader Logoello was een kort itavig gebouwd man nog sterk voor sijoe jaren niettegenstaande hg de zestig reads l ng achter deo rug bad Bg den grooten opstand dar Vmiée had hij dienst genomen bg eene rapubliksinscho bende alleen omdat eeo jooge boer wien door een meiije uit kat dorp de voorkeur boven hem gegevea was dienst genomeo had bij de koningsgeemdeo J egoéllo had dapper geroohten t gen de ohouaos en nadat de vrede iu bet westen herateld was was hg naar sgn dorp temggekeerd ondanks den haat die ham on f ae stutkudiga b üutlfo vm d iyd I Het ontwerp van den heer Pierson is door den loop der staatkundige gebaurtenisaeQ van de baan geraakt Het zon een geringere schade ja een niet te vanmaden voordeel mogen beeteo als da verhiezingsstroom in 1897 het principieel eo practisch inferieare werk van den heer Sprenger van Ëyk boewei daarover het eindverslag reeds ia uitgebracht toch nog wegapoelde zyn opvolger kon dan bet werk van xyn voorganger in eare berstetlen Nog altyd met z n voetjoa aoar biooan Als een staaltjo welke malle iscben asmmiga be8chaafdec ouders zoo al aan do pchool stellen deelt een hooggeleerde beer in de aGiJsc van deze maand in t roorbygaaa mede dat een mavroaw ta Amsterdam door haar dienstmeisje aan een meester van een openbare school 4de klasse liet vragen Hoe dnt toch zat met dia voetjes van Kareltja hg was du al twee waken op school en liap uog altyd met z n voetjes naar binnea c Niet waar waartoe dieuen dan die aduraa Stadsscbolen mat dat hoage ichoo g ld als de meesters zelfs nifi voor iioo iets aorgen De aaodaelhondera dar Ned Qist ea Sj iritus en Oliafabrieken te Delft worden opg roepen tot ean baitengewone vergadering op 15 Maart a ten einde te besliisan over bolangrpe reorgantiaticplantien De oUefabriak zoo geheel worden getiqaideerd en terstond een nieuwe mRatf cbappg worden opgericht raat een kapitaal ran 5 000 000 frank welker setel in Fraokrük zon gevestigd ryo De bestaaade fabriek to Delft alsook dia te Bordeauc b y en geheel op den oaden Toet voorlwerkso alleen zal de directie versterkt worden met iamaod oit de Franacba aandeelbonders Betrefiende de uitbreiding der gii fabriek valt te vermelden dat het plnu beataat een nieuwe fabriek op tn richten ia België ten einde tegen do Belgische gut te kuonan concurreeren Biykens het pas ver cbenen noramer van Het TooneeU heeft bet hoofdbestuur van heb Toontielverbond deo 2Ien der vorige maand vertfaderd Medegedeeld werd Io dat bet graf van mevr Kleine zeer goed gerestaureerd is 2o dat do heer Willem van Zajlea het voornemen t kennen heeft gegeven 5 pot dor opbrengst van 74 0 voordrachtjivondeu ta bastemmfo voor de r ijner Inndgenouten wat tfn deel gevallen Het zou avenwal niet voorzichtig lijn geweeat hem dien haat te doeu blgken Van het eerste oogonblik af had Legoeito tereitht begrepen dat het zaak was lifu staatkundige vganden een heüzamon aohrik io ta boezemen dour eenige onraiskeohare bewjJEen van de kracht sgner spieren Hy had aelfa de minaohtiug roor da publiekn meeniog tot de uiterste roekeloosheid gedreven Hg had sijne laadgonooten godwougen hun hoed af te nemen voor zgn roi den muts die esnmaal aan Jnrrier had toebehoord en dien i ze proconsul van Xantes hem in ean oogenblik van goeden luim op het hoofd had gezot Aan dat klaedmgstuk had de oude republikein im bgnaam van lloudmuts te danken In zgn iiart wna hjj eeu goed lüenach wat lomp maar trouw aan zijne vrianden vroolgk goesiig en vrij bedreven iu de chirurgie omdat hij gedurende eenigfin tijd oppasser g vaest was in een hospitaal to Nuntes Kijn bootd gebrek waa dronkenschap Hat weinige gald dat h j verdiende met h t practiseeron over daeenaofaudera oude vrouw stalde hem in staat te leven of liever te drinken Eten deed hg althans niet eiken dag Tiburce had zioti zijne vrieudschsp verworven door menigmaal zijn eenzgdigen maaltijd met ham t deelea Blijde dat hij iemand vond wien hg onthalen kon voor hetgeen h bjj freule de t rateoros gekregen had on vooral dat die iemand Tiburce was die too dikwyis hem had onthaald riep bg uit Holal hoe ga je zoo voorbij zonder eens ean glas mat je oude rrïender te drinken Bij alle duivels Tiburce dat staat js tiet mooi