Goudsche Courant, donderdag 4 maart 1897

Directe Spoorwegverbindingen met GOUOi Winterdienst 1896 Aanf evaogeo 1 October Tijd van Greenwlcb OOUDA ROTTBHDAM 80 T n S iO 8 40 9 10 Me 10 17 11 21 11 13 IS IS li SI 1 31 i tO 3 S7 iM B lt S 61 6 14 1 17 7 61 8 S6 8 48 l tl 67 10 40 11 13 19 18 19 96 1 39 8 60 3 67 4 60 19 39 4 67 18 39 ff 6 4 ff ff 18 46 ff 6 11 19 66 1 69 4 8 4 16 6 80 6 89 6 10 OTTEKDA M 6 O U D A SI 10 19 11 60 19 97 1 40 1 44 3 60 8 44 4 18 10 99 ff ff ff 1 64 ff ff 10 38 ff ff 3 01 ff ff ff ff ff 3 08 ff ff ff 19 08 19 47 9 14 8 09 4 04 4 38 8 68 8 17 6J7 6 84 6 41 6 4 DEN HAAS GOUDA 9 80 9 40 9 66 10 87 6 61 7 S6 6 8 66 7 10 7 46 8 18 9 1 COSDADEN BAAS frauds ZevaQhuizsD Moerkspelle Zoetermeer ZegivRsrd Voorburg s Hage B 7 SU S 86 9 89 10 1311 18 11 16 18 18 U iS 1 4 8 47 4 46 6 1S 64 11 7 90 7 4 ÏM 7 48 8 47 11 80 1 4 67 l 2 2 7 68 8 66 11 41 19 61 6 08 t 3 1 T 8 07 9 98 11 66 1 06 6 90 tsH 8 18 9 18 10 7 10 48 19 11 46 11 46 1 10 8 19 4 17 6 86 6 68 88 6 89 7 60 8 81 O I D A CTBÏCHI ttonda 6 80 6 87 7 19 7 66 8 91 9 18 9 68 10 19 10 67 19 66 9 90 Oudew 1 46 6 64 nu 14 8 87 Woerden 6 68 7 S 8 19 f 11 98 9 46 Vtrachl 6 13 i 7 43 8 98 9 64 10 61 11 46 1 97 8 08 f Naar Amsterdsm Stopt Woensdag G O D U A A HSTEBDAH Oouds 6 87 4 81 9 19 10 67 i 18 10 4 U AnuterUm O Bt 8 14 9 1 10 66 1 8 1 1 UI ïnpt te Nootdorp Leidsohendaa en Ble swjjk KniiBwef au Hakndoip a Uage 5 46 7 80 7 48 S SO 9 19 9 40 lO U 11 81 ll SI 1 36 9 44 8 40 4 10 4 38 6 19 6 197 18 7 68 9 99 9 18 oorb 6 69 t K M M 10 17 1 41 4 89 6 16 r 9 84 Zeffw6 M ff 9 10 88 1 56 t 4 68 y 6 80 g 9 48 iv M a l7 M 0 g 10 48 H 9 06 r 6 04 6 89 g g 9 69 Gouda 6 98 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 6419 06 19 699 17 8 14 4 08 4 886 16 6J9 6 607 48S 9810 1010 98 f 38 8 64 9 64 10 8811 16 ff ff 10 08 ff ff 10 16 ff ff 10 87 0 9 8310 89 Uri 11 46 U T E E C H T G O ü D 10 15 10 88 11 88 1S 9 8 08 8 59 4 45 6 1410 88 g 11 66 19 14 t 4 16 6 84 10 46 n f 4 84 g g 10 69 11 10 18 11 g S 46 4 87 6 17 AHSTBBDi U Q O S D 1 Attiterdam 0 BU 7 U 8 16 9 10 48 9 34 8 58 Oooda 7 88 8a9 9 14 10 10 18 11 18 88 8 41 1 66 Lakt te Chmdii fitiiigen oit iutr na mt n niat op 10 17 10 80 11 86 OferbreogiQg fftn het graf tsd mevr Kleine De heer Henff deelde mede dat hg de netto opbrengst ran een door hem ntt te geven drama Gekroonde Hoofdan bestemt voor bet onderhoud Tan het graf van mevr Kleine en drokte de hoop ait dat het etak terwille van bet goede doel rnim verkocht zal worden Naar aanleiding van de mededeelin ran den penningmetiter dat een aantal leden iu den loop van dit jaar iu acbternitgegnan en van een brief van het hoofdbeatnur van de MaatBchappj tot nat van t algemeen waarin verklaard wordt dat dit hoofdbestunr tilet opnieuw eabaidie aan de TüooeelBchool op z n concept heg rooting kan brengen werd de iniBcieele toestand van het verbond besproken Pogingen zullen worden gedaan om het SchlaraSia albnm ten vnordeele der tooneelscbool van de hand te doen De boogleeraar d Aolnis de Bourouili beeft een vlugscbrift £ eoige bladzyden uit de ge Bchiedenis der liberale party sedert lS87c in het licht gegeven waarin hy o a aantoont hoe de Liberale Unie c in 1885 in l leven geroepen om te vereenigen geleid heeft tot verdeeldheid onder de liberalen bg de regeling Tan bet kiesrecbt Tbane is volgens den boogleeraar het kiearecbt geregeld in overeensVinmin met de oonproakelgke gedachte van de liberale party by de grondwetsherzieninf vao 1887 De liberale party heeft daarby opnieuw haar kracht getoond dour begiaselvaetheid en ge matigdheid Deze staan tegenover de wispelturigheid de onbetekeubare omkeeriogen en bekeeriogeo welke verraasingen brengen aan de geestverwanten en het vertrouwen ondermynen by allen Tronw blyvende aan hare tradition moet da liberale party zegt prof d Auluts zicb er van onthouden onrgpe vraagatakken aU opgeloit voor te stellen In dit opzicht ie de Liberale Uoïec te ver gegaan ook door verschillende maatregelen flJB argeot voor te ecbryveo en wederom aan hst kieerecbt te toroen Het beleid der liberale party in da volks vertegenwoordiging zoo eindigt bet vlngBchrift gaf blyk van voorzichtigheid en vestberadenhaid evenzeer vereenige zy by de voorbereiding der verkiezingeii in den lande deze deugden Zy strere vryelyk vooruit doeh geve zicb rekenschap van betgeen de ware vooruitgang eischt Tegen maatregelen welke zy beecfaouwt ala een terugtred op de baan sta zy over met moed en met vertrouwen Dan zal zy met eere wyzend opbaar verleden mogen rekenen op den eteun van het Ned volk iu het tegemoet gaan der toekbmat c Zooata in de Staat8 Courant wordt medegedeeld heeft prof Da Martens een der bekwaamste kenners van bet volkenrecht ons land in het ongelyk gesteld in de zaak vnn dp Coata Rica Packet € 40 S 47 8 64 9 1 9 1G Oenda 0 80 Moordrecht Nieuwerkerk ir Oapelle Kotterdam 7 Rotterdam Oapelle Nieuwerkerk Moordrecht Oonda 7 16 7 8S 7 S 7 40 7 66 4 66 6 6 6 14 S tl 6 S7 6 6S S S 11 19 8 96 Wy herinneren dat dit geacbil ontstaan is door de bewering vas den heer Carpenter dat hy en zyn stoomboot onwettig in NBd Iodië waren aangehooden Van een bt laden praaw die aan een Nederlandsen onderdaan bei oorde en onbeheerd in zee wai gedreven had de bemanaing van die stoomboot zich meester gemaakt en de lading ten eigen bate verkocht zouder dat aangitte was gedaan van bet vinden der prauw Daarom werd op de stoomboot beslag gelegd en de kapitein toen by zich later in Indië vertoonde in voorloopige hechtenis gesteld Daar echter niet kon worden uitgemaakt of de bemachtiging van de prauw al dan niet binnen Nederlaodscb gebied de territoriale zee had plaats gehad verklaarde de Indiache rechter siob onbevoegd en daarom moest de verdachte kapitein worden in vryheid gesteld eo het schip vrygegeven De vermoedena dat er onwettige toeêigening had plaats gevonden waren eebter byzonder sterk en in allen geval had de justitie in Ned Jndië niet anders gedaan dan de bestaande wetten toepassen die ook met da volkenrechtDlyke bepalingen niet in itrg waren Daarom weigerde on e regeering de geeiaobte schadevergoeding van £ 30 000 te verleenen ook toen de recdera der CoataRica Packet die door tuascbenkomst der firit ohe regeeriog vorderden Beide regeeringen besloten toen deu Czaar Alexander III tot scheidsrechter te benoemen en deze droeg met beider toestemming de heslissing op aan prof Oe Martens Na eeu onderzoek dat een paar jaar geduurd beeft bet geval zelf kwam al in 1801 voor ia nu de uitapraak gevallen waarby tegen onze verwacbttufi de eiscbende partij in het gelyk ia gesteld De vergoeding ia eebter bepaald op nog geen derde gedeelte der geüiacbte aom Da beweegredenen der oïtaproak zyn nog niet bekend gemaakt Vo3r de rechtbank te Verden in Pruisen is een proces hangende dat veel gelykenia vertoont met de beruchte zaak Jooiaux De beschuldigde vrouw Schmidt wordt verdacht vao vier vergiftigingen en twee pogingen tot vergiftiging Zy was verleden jaar voor da derde maal gehuwd met den koetsier Schmidt uit Lebe en woonde met haar man by diens vader in die een klein kapitaaltje bezat Een poosje ging alles goed maar weldra kreeg beklaagde rrzie met haar schoonvader Toen Rcbynt zy bet deukbeeld te hebben opgevat den man om het 1 ven te brengen Op zekeren dag werd hy oiet geroepen om te eten en al wachtende sliep by in Kenigen tyd later kwam zyn scboondoehter hem roepen metde verootachnldiging dat zy gemeend had dat by uit was Zy zette den man een biersoep voor die een zeer ouaangenamen snaak had Nauwelyks had by er wat van gegeten toen by zich onwel gevoelde en onpaaaelyk werd Later proefde de man deozelfdeo smaak aan een kop koffie dat zyn schooadochter hem bad voorgezet Hy goot de koffie neimelijk in een Öeschje over en liet ze door een apotheker onderzoeken Deze vond er anblimaat ïo waarop de schoonvader de zaak iu handen van bet gerecht gaf Bij de Instructie bleek dat de vorige mannen van vrouw Schmidt plotseling gestorven waren onder eigenaardige omstandigheden De oorzaak van den dood van den eersten man ligt in bet duister de tweede is aao een oarbol vergiftigiog gestorven doordat by naar de hescholdigde verzekert by vergibsiog in plaats van Hoffmanodroppeta een Besobje met carbol bad genomen De moeder van vronw Schmidt stierf in 1891 eveneens plotseling en onder verdachte verBcbynselen en een kraamvroow die ze beban deld had is aan sublimaatvergiftiging overledeij Deze vier sterfgevallen zyn oiet voldoende opgehelderd Er zullen in deze zaak 67 getuigen worden gehoord Posterijen eo Telegrapble In Venezuela zyn alleen de volgende gedrukte stukken als oodanig toegelaten Boeken iu loaae bladen of gecartonneerd niet gebondwp handelende over konsten wetenschappen en bedryven catalogasseu nieawsbladeu en scbr fvoorbeeldeo voor scholen voor eerstbeginnenden Alle andere gedrukte stakken zyn aan invoerreobt onderworpen zoadat de verzending op grond van art 16 van bet Algemeen Postverdrag verboden ia sHonderde brieven en briefkaarten zyn wegens onvolledig of oojuiat adres onbestelbaar en worden wyl de afzenders ui et bekend zyn en de stukken daarom niet aan hen kannen worden teruggegeven na verloop van drie maanden vernietigd De aandacht van bet publiek wordt er op gevestigd dat de afzenders zich tegen zoodanig gevolg der on bestel baarheid kunnen vrywaren door vermelding van bun naam opdeachterzyde der stukken 11 81 11 38 11 86 11 49 11 61 9 60 10 11 8 17 4 41 6 67 6 66 81 ff ff ff 7 10 ff 8 84 ff 1 17 7 18 8 48 8 60 6 18 6 7 39 9 4 7 61 6 16 O Met de Doitacbe paketbooten welke eenmaal in de twee maanden en voor de eerste nmal ep 31 Maart a s van Bamborg rechtstreeks naar ZuidAfrika vertrekken kannen gewone pakketten bet gewicht van 5 kilogrammen aiet ta boven gaande worden verzonden naar Duitsch Zuid en West Atrika Het in Nederland te heffen port bedraagt voor elk pakket by verzending langs dien weg f 2 45 terwyl elk pakket van twee donaneverklatiogen behoort vergezeld te gaan Ook pakketten beklemd vonr andere lokaliteiten in Duit4cb Zatd West Afrika dan die welke voor den dienst der pakketpoit syn openge teld kunnen thans ter verseuding warden aangenomen Door de geadresseerden van die yahkelttn zjju fchler de kosten te betalen voor het vervoer vao een der voor den pakketpostdienst opengestelde plaatsen naar de plnats van bestemming Id den loataten tgd kumen herhaaldelijk klachteu voor over beacbadiging van pakketten kistjea sigaren bevattende bestemd voor Zweden of Noorwpgen Dtize beschadigingen vinden in den regel haar oorzaak in de verpakking der zendingen welke veelal alteen beataat nit papier waarin het kistje of de kistjes na met touw by elkaar gebonden te zyn worden gewikkeld Hoewel voldoeode voor eeu vervoer over land en over geriogen afstand kan eene dergelijke verpakking niet stevig genoeK worden ge ht wanneer de pak etten gedeeltelyk over ZK L moeten worden verzonden ia welk geval zy bij bot stnwen dar lading m de schepen waarmede zy worden vervoerd veel meer blootstaan aan drukken en stooten dan by vervoer ovnr land alleen Post eo l legraafkantoor Uavesteio Jaarwedde f 16w en vrye woning Borgtocht + f 3900 Ofecboou aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wordt gelaten om zicb aan te melden bebben toch ingevolge de bepalingen van het Kon besluit van 21 Maart 1894 No 17 de poslambtenaren voor de ze directie den voorraog Telf graafkantoor Delft Jaarwedde f 2300 Borgtocht f 1000 Sollicitatiea io te zenden vóór 10 Maart e k Benoemd 10 Fdbr Tot adsistent te sGravenhage J J Oudshoorn thans kantoorknecht aldaar 1 Mei Tot Directeur van het postkantoor te Rotterdam A J M Ledeboer thans inspectenr der pusteryen te Amaterdam Verp aat4 IG Febr De vrouwelyke klerk der telograpbie 2de klasse W H Hoekwater van bet hoofdlelegraalkantoor naar het bijpoat en telegraafkantoor Hobbemastraat te Amaterdam 1 Maart De commiezen der poeteryen 2de klasse D J G Belmer van het spoarwegpostkantoor No 4 standplaats Arnhem Duar Harlingen F H Croes van Thielen van Haarlem naar bet spoorwegpoatkantoor No 4 tandplaats Arnhem en J S Parker van Utrecht naar Huarlem de commies drr poeteryen 3de klasse D Zwaanshals van s Gravenbaga naar Utrecht de commies der potteryec 4de klasse J W BoQwmeester van Harlingen raar Leeuwarden 1 Mei De commies der telegraphic 3e klasse A van TuioQu van Harlingen naar Utrecht Eervol ontalageu 11 Febr De commies der telegraphie 3e klasseJ A Valks jr te Am terdam 1 Mei De inspectanr der telegraphie K Bloemendal te Amsterdam eo de Directeor van het postkantoor te Rotterdam T Boyer Overleden 10 Febr De Direotnur van bet posi en tele graafkantoor te Uavesteio J W Rijnders de klerk der posteryen en telegraphie 2de klaase C W de Lyster lo St Oedenrode KaDtonsereclit te Gouda 7 36 6 90 6 88 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 Jtreeht 6 88 7 60 9 9 89 Woerden 6 68 8 11 h Oadewater g 8 19 g g Gouda V 8 89 9 84 10 10 Zittiug vao Woeoidag 3 Maart 1897 De Tolgeade peraooen sgn veroordeald wegens OpeDbare dronkenschap J V 10 Goudar k tot f 1 of 1 dag Nicbttlgk bureogaracht W H T J r B en N J r E Mn te Gaada ieder tot f 1 of 1 dag J B U Ie Gouda tot f 2 of 2 digea Overtreding stoomwet G W L te Capella a d IJael tot f 10 of 1 dag Overtreding wet op Staatsepoorwegen I S te ftotterdam tot f 2 50 of 2 dagen liet ten rerkoop roorbaoden hebben van Togeta onttig roor laodbonw en hontteelt D Z te Rotterdam tot f 2 of 2 dagen Jachtorertreding C V ta Boskoop tot f 0 50 of 1 dag met rerbenrdverklariog van bet achietgeweer Overtreding pror reglement op wegen en Toetpaden in Zaid Bollaud G d P hnisTr van J S te Zavenbuiien tot f 1 of 1 dag Overtreding aigem politieverordeniog te Gouda N B te Gouda tol f 3 of 3 dageo J B te Qsada tot f 1 of 1 dag B A te Gonda ontal van rechterervolging Overtreding Strafwet H J V B en J j i B te Gonda ieder tot f 1 of 1 dag A B V T te Moordrecht tot f 1 of 2 d Openbare dronkenscbip eo nachtelyt boien gerncht J W te Blelswgk tot f 2 ot 2 dagen Openbare dronkenschap W E T zwervende J D ie Rotterdam en A V L te Gonda ieder tot f 1 of 1 dag J V d W te Gouds tot f 3 of 3 dagen Openbare dronkenschap bg herhaling J K K te Gonda tot eene bechtenisatraf van 3 dagen Bolteniandsch Overzlebt Heden zal de sommatie dar mogendheden door hunne gezanten te Athene aan de Griekeche regearing worden overhandigd Dit is het culminatiepunt der samenwerking Het overhandigen wel te verstaan het opstellen niet Want zooals wij reeds mededeelden konden de gezanten het niet eeos worden over den termyn aan Griekenland voor het ontruimen van Kreta toe te staan Met het gevolg dat in de sommatie geen termyn wordt genoemd De Times verneemt dat de collectieve nota der mogendheden ernstig is maar zeer gematigd Noch Turkye noch Griekenland kunnen zich bezwaard gevoelen over den vorm waarin het besluit der mogendheden te banner kennis gebracht wordt Het City blad acht het waarschgolyk dat de Sultan de nota voor kenniigeviog zal aannemen Wat Griekenland betreft ia de beslissing nog zeer oozeker naar de Timet verneemt zal de Griekache vloot zonder naar den Piraeus terag te keeren de Kretenaer wateren verlaten Doch overste Vossos zal zyn troepen op bet eiland handhaven en een soort Oubaanschen oorlog voeren De Westminster Gazette wyat op de zeer ongunstige beriohten van het eilaad waar Turken en Christenen elkander beoorlogen De 1 mogendheden zyn niet io staat bun troe pen naar het binnenland te zenden om de orde te herstellen Waarom au niet de bolp der Grieksche troepen ingeroepen die er zyn en dezen opgedragen als agent der mogendheden voor orde en rost te waken Dan konden de Grieksche troepen ten minste gerust op het eiland worden gelaten Wat Griekenland doen zal is tot nog toe niet duideiyk Europa schynt te verwachten dat het zat toegeven ala het gedwongen wordt dat het eebter een daad der mogendheden zal afwachten opdat de regeering tot bet volk zal afwachten opdat de regeering tot het volk zal kunnen zeggea Wy zyn door de overmacht genoodzaakt zoo te doen Maar de verklaringen door koning George reeds herbaaldelyk afgelegd en even vaak herhaald door zyn eerste minister maken een andere hooding van Griekenland niet oomogelyk 10 40 X 18 7 63 7 69 8 6 8 13 8 33 S 67 10 4 10 11 10 18 10 87 10 69 12 80 10 4 9 1 9 10 7 91 8 6 6 97 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 6 47 7 46 7 66 8 00 9 07 10 84 g g 9 88 10 84 r 9 86 A 8 88 8 41 9 49 11 10 46 18 7 46 9 41 49 7 46 9 49 U 19 Myo bealuit ia onherroepfllyk ik ben niet geneigd toe te geven zeide koning George nog voor enkele daj ii tot den RauiMhen zaakgelutigde Bacbmetjef Kd dan staat Griekeniasd nog do weg open aan Tarkge den oorlog te verklaren en de Tbaaaalisebe grensen te orerschryden Dan moatan da mogendheden zoo sy niet met den Tork tegen de Grieken willen optreden hna koepen en vloten tbnie houden de plichten dA neatralen eerbiedigend om op de rechten aanspraak te kannen maken Dan echter il de brand dien de mogeaheden willen voorkomea eerst reeht aangewakkerd dan ia het geheele Balkanschiereiland in iep en roer dao is de Soropeesche vrede ernstig io gevaar gebracht En dan zyn de vloten der mogendheden niet bjj machte om het optreden van Griekenland te belemmeren Dat dit ailes in Griekenland gevoeld en overdacht wordt htykt nit hetgeeü een leider der oppositie te Atheuo aan den correspondent van de Times mededeelde £ n de mogendheden moeten daarmede wol rekening honden Uit Londen komen de volgende berichten lil het parlement Ia het Sngelsche Hoogerhuis verzoekt Lord Eimberley om inlichtingen ten aanzien van Kreta Èr schyat besloten te zyn zegt hy dat Kreta onder geen omstandigheden onder bet bestuur van den Sultan terug zal keereo Dat is bevredigend maar het zou verstandiger het zon veiliger geweest zyn Kreta met Griekenland te vereenigen De mogendheden zyc bet in beginsel eeni over de antonomie te verwezenlijken De Turkscbe troepen op het eiland te laten nadat de Grieksche troepen het ontruimd bebben kan alleen dienen om den b etaanden staat van zaken te bestendigen De spreker vindt dat de Torken en de Grieken tegelyk han troepen moeeten terngtrekken By veelt veel voor de Grieken om den stap dien se gedaan hebben zy bebben de mogendheden gedwongen tot handelen en aan Griekenland beeft Kreta zyn verlossing te danken Onder zoo ernstige omstandighedea evenwel dat hy niet de verastwoordiog zoo willen aanvaarden Griekenland een raad te geven die bedenkelyke gevolgen zou kannen bobbea voor zyn veilighoid on toekomstige verwachtingen Lord Saliaburj kan niet toegeven dat er voor Kreta iets onaangenaams zon liggen io het beilnit van de mogendheden dat het althans voor t oogeoblik geen deel zal mogen uitmaken van het Grieksche koninkryk immers vóór bet begin van deze crisis bestond er geen nkol bewys dat het met Griekenland vereenigd wenichte te j yn De raonammedanen zyn buitengemeen afkeerig an de vereenigiog en bet ia voor l oogenblik oomogelyk te eggen of does hot andere gedeelte van de bevolking aangenaam zoo wezen Als men over eenige jaren meent te merken dat de bevolking van Kreta weascht met Griekenland te worden vereenigd gelooft Lord Salisbary niet dat de mogendheden zich er tegen verzetten zalUa Thans echter is het bestuit van de mogendheden genomen onder den invloed van boogat bolangryke overwegingen en niets gaat er boven deie overweging dat indien de onderneming van Griekenland belooft uit te loopen op een vergrooting van Griekenlands grondgebied het voorbeeld zal worden gevolgd op bet vasteland van Turkye waaruit een oorlog zon ontstaan die zicb niet tot een burgeroorlog zoo beperken Lord Salisbury wai ingenomen geweest met den wonach om een eind te maken aan de onderdrukking van Kreta maar ala men ataat voor do keus tuasehen de handhaving van den stand van zaken of hot gevaar om Europa in oorlog te dompelen dan gaan de belangen van ontsaglyke maasa s boven die van een klein getal roeaschen Het is dos plicht den tegenwoordigea stand van zaken te handhaven totdat or een zekere en vredelievende oploasing il t verschiet ligt Onmiddellyk terugtrokken van do Torkache troepen is niet doenlyk maar een voorafgaand terugtrekken van d troepen eluit in zicb onttrekken van Kreta aan bet willekeurig beheer van den Sultan De mogendheden zyn echter vast besloten dat Kreta op t oogenblik geen doel zal uitmaken van het Grieksche koninkryk Het gevoel bestaat dat Gnekenlaud den Europeeschen vrede op ongeoorloofde wyze heeft verstoord on buiten noodzaak een algemeen oorlogsgevaar heeft veroorzaakL Hob Lagerhuis heeft zeven en een half nnr beraadsUagd over een voorstel van Sir William Harooart om de werkzaam beden te schorsen om gelegenheid te goren de aandacht van de regeeriog to vestigen op de Kretasohe aangelegenheden Nadat Balfour de politiek ran da regeering had verdedigd werd het roorstel ingetrokken Het Zwitsersche volk heeft het wetsontwerp tot bet stichten van een Bondsbank verworpen De juiste cyfera zyn 247 588 tegen 192 551 De doeliemiug aan deze atemosiog waa baitengewoon groot van de 700 000 stemgerechtigden zyn er 440 139 opgekomen Op den dag zelf ia dan ook vooral door de federalistische t eoitandori alles gedaan oaa do bargera naar de itomboB te dryren miss cbien ligt hierin wel mee de oorzaak dat de meerderheid der neenstemmers zóó buiten verwachting groot was De voorstanders hadden algometa gedacht dab ib WeitZwitserlaod de mindwhedoa vetl sterker Eoidon zyn ei in de oontralisÜBche kantons had men op een grootere meerderheid van jastemmers gehoopt In bet kanton Bern kwam eebter maar 50 pCt van het aantal stemgerechtigden op Ook tbana bleek de vreea voor een ongewonsohton maatregel weer sterker aandrang te geven dan het wensehen van dien maatregel Merkwaardig ia het ook dat in 1891 zeatien kantons vóór bet beginsel van een ataatnbank noteo monopolie stemden en 9 daartegen terwyl nu 9 kantons een meerderheid gaven óór de Bondsbank es 16 een meerderheid daartegen Het kantonnaal belang beeft in deze zaak ook weer eec iwaar gewicht op de aobaal gezet Ware niet van alle kanten er tegen gewaaraohowd dat de Staatabank de kantonnale bankon bedreigde dan zoo het wetsontwerp wellicht nög zyn aangenomen Wat men thana gmt doen De tegenstanders van de ataatabank hebben beloofd een agitatie op toow te zetten voor eau particuliere centrale circulatiebank Ëo in de vreugde over het BDCcès bebben zy reeds Zondagavond iu verschillende vergaderingen besloten dat in deze richting zal worden gestaord In Engeland èa in Ëngelaehe kringen van Zuid Afrika duren de kuiperyen tegen de Transvaal voort en wordt het jnogste incident tassebeo Hooggerechtahof eu Volksraad vlytig geëxploiteerd tegen de regeering der Repabliek De Ëngelsohe jingo pors oorziet aoroatige verwikkelingen c Èr circuleert aan den Rand een verzoekschrift om te protesteeren tegen dei wetgeving van den Volksraad en men beweert dat het druk geteekend wordt Volgens don correspondent van aB iaaietal Mews ia al een criais op handen Vele gezinnen maken zicb gereed om te vertrekken een groot bedrij aan inlagen wordt uit de plaataelyke banken teruggenomen om in de banken in de Kaapkolonie belegd te worden verscheiden mynmaatacbappüen nemen maatregelen om te sluiten en ala er niet een spoedige oplossing gevonden wordt is een algemeene stilstand van den handel onvermydelijk Maar de Financial News houdt er van om de zaken erger voor te steltea dan ze zyn In regeeringakringeu te Pretoria hecht men niet veel waarde aan al deze asosatieberiobton hoewel ongetwyfeld de toettaud wel eenige reden tot ongerustheid geeft t Is nog minder het constitutioneel conflict dan wel het feitf dat de Britsche regeeriag van elke gelegenheid gebruik maakt om het Traaavaalscbe gouvernement in mseihjkheden te wikkelen tot onvoorziobtigbedenc te prikkelen zegt zekere courant dat aan den ataat van zaken een min of meer kritiek karakter geeft Het aantal rechters die met hoofdrechtor Kotze het recht voor het Hof opeiaoheo om de wetten te toetsen aan de Grondwet en ze zoo zy daarmede in stryd zyn nietig te verklaren is betrekkelyk zeer gering £ n de openbare meeniug onder de Boeren is zeer ten gooste gestemd van de nieuwe wat door den Volksraad aangenomen waarin de bevoegdheid van bet Hooggerechtshof wordt beperkt zonder dat zyn ooafhankelykheid binnen de grenzen der wet wordt aangetast Doch natasrlijk maken de Briteche Uitlanders ven de gelegeaheid gebruik om te agiteeren Reeds heeft een advocaat aan den Rand de heer Hall die na de samenzwering te Johannasburg gratie kreeg van het Uitvoerend Bewind onder voorwaarde ditt hy zich oiet meer met ataatkaode zou bezighouden als zyn voornemen medegbdee d nn to zullen optreden omdat de nieuwe wet naar ztjn meening een schending 1 4 ran artikel 27 der Conventie van Londen En zulk een handelwyze vindt natnurliik barlelyke instemming en toejuicbing by Ua Jiugo pers in hot moederland die ala ze maar een vonkje ziet gloren in Transvaal direct brandhout aandraagt en zoo uu ook de fiere houding van die TraasvaaUchs rechters bewondert c die met den X lkeraad iu conflict liggen By bet uiteengaan van deu Volksraad moet de voorzitter gezegd bebben dat alle pogingej om tot oen compromis te komen nn nit moesten zyn en dat de nieuwe wet naar de letter zoo uitgevoerd worden bet Uitvoerend Bewind kon op het votk rekenen dat op zyn beurt op do goddelyke bescherming zon bouwen Zyn laatste woorden waren Het Uitvoerend Bewind waakt en wat president Krnger sprak was van niet minder beteekenis Ala de etorm die er broeide opatak dao kon man op Gods hnip rekenen al was het dool van de vijanden van den Staat de republiek te veraietïgen deHeare zou zyn volk niet verlaten sggaegggg fa=ï =s KOEPOKINENTING De BURGEMEESTER van Gonda Brengt ter algemeene konnie dat aanstaanden ZONDAG den 7 MAART 1897 des middags te 12 nor op het RAADHUIS voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenteid zal bestaan zicb geheel kosteloos rechtstreeks van bet kalf to doen inenten of berinenten terwyl zy die verhinderd zyn of bezwaar bebben van die gelegenheid gebrnik te maken de knbatbewerking konnoo ondergaan op het Gaatbiis MAANDAG 8 MAART a s dos voormiddags 9 uur Gouda den 2 Maart 1897 De Burgenieteter voornoemd R L MAHTKXS Grootste keuze in vindt men bij A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 2 MAAKT Vrkn slotkrs 8 Vil B 85V ii l 85 85 Vl 23 S l 98 98 1041 104 5 6 SO i 20 O 30 g loe 96 11 100 8 u 580 705 70s 1001 81 1007 205 Itö 64 91 98i IS6 74 87 a7V 110 19 2061 181 102 68 521 1S5 997 6JV 3 7 78 1 102 lOOV 184 11 l l 100 60 102 18 13V 75 1091 IV 26 20 i 2081 1067 1077 104 108 U7 121 86 36 IU TaDBELAND Gert Nad W 3 i i dito dito dito üdito dito dilo 3 HoNGia 0 il GtQdl l881B8 4 tu 18 loscbrijviDg 1868 81 6 OosTZNR ObI in papier 1868 8 dits iu zilver 1668 6 PoaTUfliL Obl mot ooupoa 8 ilito ticket 8 RusLUdD Obl Hinnenl ISSl dito Gttcona 1880 4 ditü btj llotbfl 1869 4 dito bj Hope 1889 90 4 tfitoiagoud leen 1883 8 dito dilo dito 1884 B Spanjk Perp t schuUlSBl 4 TDBKEiJ Gepr Coar leen 1890 4 Geo leeniiig aerie D IJec JQ niig aerie C KuioAf Rep v obl 1893 5 Meiico Obl Buit Soh 1890 6 Vbnrzubla Obt 4oabep 1881 AvsTRKDAM ObÜKatieu L8BS 8 KoTTBODAH Sted tüou 1894 8 Ned K Afr Haudelav aaad Areodsb Tab My Cortifinatea Balir Maalfohappij dit t Are H poiheekb pandbr 4 Cult Mg der Vorstenl aand s Gr Uypotheekb pandbr S t STederlaniische bank aaod Ned HaDitelmaataoh dito N W k Fac Hyp b paodbr B Etott Hypotheeitb paudbr 8Vs l tr Hyp ttieakb dito 3V OoSTS NS Oüst Hoag baok annd BuBL Hypotbeekbaiik paodb 4 AUBBIKA Ëqu t hypoth pandb 6 Meiw L G Pr Lieu eert 6 Nbd HoU IJ Spoorw My aaiid Mg tot Eipl f St 9pw aau i Net iad iSpoorwegm aand Nsd iMxd Afr Spm aand Ö dito dito dito 1891 dito 5 taub Spoorwl l887 89 A Eobl 8 Zaid Ital apwmij A H obl 8 Poi ik Wanobau Weeuen aand 4 RüSL Gr Hufis Spw My obl 4 fialtlacbo dito aand Faatawa dito aand 6 liraog Dombr dito aaml K tarsk Ch Azow ip kap obl 4 dilo dito oblig 4 AMBEiK i Cent PaB Sp My olii 6 Chic k orth W pr C v aand dito dito Win St Foler obl 7 DeDVflr Rio Gr Spin eert v a lUÏDois Central obl in goud 4 IjOuisv Vaoh villi Gert r aand Mexico N Spw My Ie byp o 6 HifB Kansas v 4pot prof aand N York Outa8io West aand dito Peao Ohio oblig 6 Oregon ulif la hyp in goud St Paul Mina Manit obl 7 Uo Pao Hoüfdlija oblig 8 dito dito Lino Col la hyp 0 5 Canida Can Soutli Cert v aand VsK C Ratlar Na leb d c ü Amiterd Omnibuü Mij aaud Rotterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Kottordam aau 3 BlLOiK Stad Antwerpen I8N7 21 9 Stad Brussel 1866 3 HONO Thttisï llegullr Gesellscii 4 Oostenb Staats Ie en ing 1860 5 K K OoBt B Cr 1880 3 Spanjk Btad Miulrid 3 1S66 Ned Ver Be APygRTENTIEN V Voor de blyken vau belangsteltlag ontvangen b j het overlijden van hunne Zuster CATHARINA MATTHEA vah loon te Amen oort betuigen de Broeders en Behuwdzuster der overledene hun dank Dit aller naam J VAN LOON jia tegen Jiobt nniinon koftom imi Rheomatdek Lenaanpynon KheamaEtei Lendanpynon kortom AnkerPain Expeller Wj t is net bat tsHiNMM aan te wenden tegen Zlesf TarkaadboM fg aioet du staeds in ieder haisgexin s T rAnker Pain Expeilep fiV 00 t 76 oaat in f 1 25 ile Kimswerd 2 fcfaart 1897 L G DE LANG lARKT 97 STOBT CIiARK 9 veraldberoemdo AI EEIK OHaELS Hoogste Bekroning Wereld ten toon st Chicaijo SMITO WORCESTER WmER AieR 0R6 Co stemmen Verhuren Separeeren Inruilen 5 Jaar Schriftel Garantie CATALOGI D p6t ran BREKBAiRT S ORGELS CANOI LABUKS TAbOLBtTS om TTTflT flM Strykatokken Etuia roor Coutrabas op bestell Kammen iSchroerea Sourdines Hars titenivorken Stemflaitjei Metronomes Dirigeerr stokken Snarendoozen enz Snaren ook too Alt Cello enz MULLËItS beroemde ACCdUKUCITEKS DIËi 8TB0DË By jonggehuwden te Ütreekt wordt tegen APRIL eene nette DIISNSTBODM UEVKAAQD goed knuDeude koken Zich te vervoegen Oosthaveu B 80 Gouda FEMSCÏÏE STOOMVEEVEEU MN Gbemische WasscherU VAN H Oi i Ë fIEIMEK 19 Kruiskade Rotterdam Gebreretotird door Z M den Koning der Belgen UoofddepSt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speoiatiteit voor het stoomen en verveiilvan alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet itoom n vaa pluche mantels veerea bont ene Gord nen tafelkleeden enz worden naar de ieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fobrieken zgn de pTyaen 25o o gedaald Te stoomen goederen aU nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen iu eene week OrmaWrNKEL CB JÊmixxmt KO MNKtJJkl Sro iMvi i vi i u n C iii ii S IU w iss iiiHu Agentunr bu du Kirma Wed BOSMAM te Gouda Een ware Schal voor de ODgelakki e slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe jne uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau g ËLFBEWARiL G Hollandsche uitgave met 27 afb Pri 8 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgeu van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariykB duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco t eu inzending van het bedi ag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 uiet Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN