Goudsche Courant, donderdag 4 maart 1897

No 7313 Vrijdag 5 Maart ISOt 35ste Jaargang fiOüDSCHE mium Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering ran Zon en Feestdagen Oe prys per drie maanden is 1 35 franco fer poet 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaafat ra 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des lidd OFEHBASE mSM l j De NotBri H GROBNENDAAL ffUif Gouda is Toornemeus op VRIJDAG den 12 MAART 1897 des ïoormiddogs 9 uur ia het Tuinhnis achter het perceel aan de Oostharen Wgk B N 109 te Gouda in het openliaar te verkoopen otn eontani geld Een gedeelte vas eenen nitmnntend onderhouden INBOEDEL bestaande onder meer in Bnffet Bonheur du jonr Canape s Stoelen Tafels Speellafeltjes Boekenkasten Spiegels en Schilderijen Bronzen beeld Lusters Oaskronen Ledikanten Bedden met toebehooren Kachels Bad met toebehooren Karpetten en Kleeden waaronder een mo goed als nieuw groot Smirna Tapflt laag 9 Meter en breed 5 20 Meter Eenige blauw porceleinen Borden Schotels Kommen Kopjes en Scbotaltjes 4 Delftsche Schalen Kristal Glas an Aardewerk Voorts Eenig Zilverwerk En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen Donderdag vóór den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur Ingang aan de Spieringstraat Nadere information tea Kantore van voornoemden Notaris GROE NENDAAL Opeatare Verkooping om oontaut geld ij ten overstaan van den te llaaetrecht m geveatigden Notaris J KOEMAN op VRIJDAG 5 MAART 1897 s morgens 9 uur op een perceel land in de Voorwilles nabg de Waaiersluis te O O TJ 13 uii van DË AFBRAAK van den ACHTKANTEN WATERMOLEN van den polder Willes waaronder eenige nog zaer goed bruikbare stukken voor Koorn of Poldermolens als Windpeul Busbalk Penbalk Vaugstukken IJzeren Voering Schoependeur met hardsteenen Slag Styien en Dorpel verder ± 2000 bos Dekriet + 1000 Ko IJzer eene groote partj Eiken en Grenenhout Kozynen Ramen Deuren Balken Stijlen Besohotbout Planken Brandhout enz En voor AFBRAAK een STEENEN GEBOUWTJE groot 2i biJ 5i j Meter Twee dagen vóór den verkoop afgenummerd te zien De goederen kunnen zeer gemakkeiyk langs het water worden vervoerd I Uokroond TüUtoonI BtnlliiigBohoonmnkury H J s Httge Aug mW I WereMlMroemd BchoBnAnprfl I tanr Liparin Satin eat yn d ba W 1 midaeltto voor bet londer mooite I kaarie noutsBn van allo BWart q ourii sohoBnwork Vorkiyiïwaar wiukoliors in Hohoonwerk üiil nBn Drogeryon enii Mou lotto i op naam on labriokBmork Automatisehe vallen v iiii rftlteii H fl a 4 ii itimc n fl l ïii voor torren kukkerlHliki na il tl l ïo VADgnu voorUlurei Biiiiil r toasiolif ÏU MJ rnttsn niuiB lil ihiiKüiitln katern 1 umi nucli Btallen rioh vaoBeUn werter op n IktitHti niet dd uitnnca reulc nn Vockooji tegctn tonBoiiilliig VBii het bettiHg ni onder rmnliourB Verzendhuis Merkniiri t GommiiiLilit MnAl cliniipy Nchahert A € 0 AMtM riiam NZ Voorburgwal SiSE TANDARTS E CASSÜTO JilUUUlUIJl van 10 tot S uur bahalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Turlinaikt 171 Gouda Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Schubbendanwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastig jeuken der huidt als ok elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door lir Hebrn Meehtentodf OnHehadelljkrOebruik VituieiuUg Prij zes gulden Ned Ct tegen voornitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrygbaar by de Ut Marien Drogerie Danxig Dnitschland I onwikluke Koninklijke Machinale l abriek DE HONIG BLOEM e van H I I van 8chaik Co gevestigd te aOravetihage Hepplerttraat 2 en XU naby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest 11 ebroikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract PLAOONS van 40 Cts 7 O Cts en ƒ i verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda B H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüCMAN Moordreehl J C RATELAND Boaicop B V WIJK Oudeaalrr M KOLKMAN Waddhu cvien BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFEIIEN HOLM S Quiiia Laroche ES Staalhoiideiidc dulita Laroche is de meest krachtige en ventteriiende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen buttenlandsche Geneesheeren Verkrügboar in flesschen a ƒ 1 90 en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHMA De inaderamg Tau den rook dezerCigaretten geeft den lijder aan Anthma terstond vertichting In Etui 80 6d 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkead middel h UocHt en Verkou ftieid op osmn en verzachleod Prgs per flescbje 20 Cent KflAKPELiKK UoLM Hofleversuciers pletst Depot te Gouda bjj den Heer A H TEEPE Apotheker en by de meeste Apothekers eu Drogisten verkrijgbaar fËOf Jk PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GEHEVEE Merk i NIGMTOAP Verkrijgbaar b JVJ PEETERS Jz NB Ala bawys van ocbtlimil i cachot en kurk steeds roorzien vau dan naam der Fixmi P HOPPE Bold Druk vu A BRINKMAN fe ZOON VAN Glas Porcelein en Aardewerk Oiidergeteekende maakt door deze bekend de ovemU me Aer 0aak tad de Firma 0 ttegeer Më eUer iJoutce Z34t vertroawende dezelfde gnnst te blgveu genieten waarin de Zaak ooFele jaren deelde en tevens dat hij AeOJP ÊtVMlIËÊXG nog eenigen tjjd denkt voori te metten 1 beneden i alirlek§prljxen i W P VERVEEN MAOGI ê van 16 pCt tot 24pCt JEiuilttaBouillonhoudmul SOEPEN l a g g i s Bonjuilloaa in CAPSULES zyn verkrygbaar by de Firma T CBEBAS Gouda Voor eagros bij PAUL HORI Anuterdiun O Z foorburgteat Oa XLI Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDERMODES benevens HANDWBRKPATRONEN mr IEDERE WEEK VEKSCHIJNT EEN MtJMMER In ieder n tektt miearte platen modekroniek feutlteton enz enz Ie Uitgave zoador geU platen mei 3 Buijputr en 3 groote gekaipte patr Par 12 ara 1 2B p poit l t5Se ftU de Ie uitg mat laarauboveii O gstcleurde platen 1 75 1 90 Se lo 4e 3d M by hat 6b no 1 gekn patr n kouKe ISa n een gekleurd iraaie handwarkpairoon 3 f 3 2 PROEFüUMMEIl 1 PBOSPEGTO ALOH uitgave an GEBB BELINMTF t Gra nhage WageDBtraat 100 102 3flB öebr ± Stoll wetck s Chocolade en Cacao DcBlraatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal g ebien rerbeterde fkbHeiitici OU uitsluitend gebruik van fijn en fijnste grondstoffen garandeerui on verbruiker van Stollverck s Chocolade en Cacao een nanbevelensvraardig brikaat nauwkeurig beantwoordende as £ den inhoud der resp Etiketten De rma behaalde 27 Brerets als IIofleTeranclcr 44 Eero Dipioma B gouden enz Medailles eon bewijs van uitmuntend fijn febrikaat Keeds 187é schreef de Accadomie nntiunttl de Paris Nous vouB désemone une ïledallle d or r mlère cSaNMeen consldAratioo ae votro excellente fabrication de Ohooolat bonbons veriös eto eto StsUwerck t fabrikaat is verkuj baar bij H il Conübourj JJauU tb ikiiü s enz enz ïeneraalvei tegenwoord iger voor Ned rlaiid Jalius M ttemloilt Amsterdam KalvorstniHt 10 1 mmtm Het groote aantaNzenuwkwalen nn Bennvboofdvlja T tot da VMmfMand kanteekoiwii tbd apoplexie rbarunb n rto tM tM r n ijj i j ip jg ni diaoUa wetenicbap wingewend Sent wu dan nwr t d komt afl eer toe dat tlJ door het gebrnik nuken rut den esnvondlgitan wee nuMllJk lüc da linld eene pbTftMogiHhe ontdekUnjt gedaan beeft die na bonderde proetneiuBgM tuu vtm de ceheele vorud verbrild is êo tenrtjl fl fn weteniabappeiyke kringen de hoogste beUwntelUü wekt tevene eene weldaad bUJkt te ign roor de aan sannwkwalen ÜJdenda maBMUiH xnueeswijEe ta altgeytniden door den gewezen Offioier van Oeaondbelt Dr r vllMliofen en bernat op de eBderrtndliig opgedaan in eene SO jarige praktijk é M d llHll vnii h 4 bo M e nmaftl per d v wvrdeB l i mvKÜahf onioUdelllJli aa ket wseat m dev l 14 Het deia geueaawijM wm4mi weikaUJk tchltterende remltatan Terkregen en slj maakte looveal opgaBr dal vtn eoii iMi tal ilMrlMMt geschreven werkje QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE ♦ hare voorkoming in uii ilit T Tanohenaa ia Dit Würia kent alat sUmi tm kal inM puMlek Terataanbare ▼ erUanigen amtraat bat waaaa dar nlaawan tharapia ea da Mnuda tei in wanhopige geraHen Terkragad nltwerklDg nuu ook vliidt bm dauln watasMfeappelüka verhandeliiwan nlt de HwtlMb bfkdaB dia aan deie aaneiMwtJie E r1Jd tOa Monad SSS van tal van getabnekrifteB van heonsplutita tanaeakOBdlcen ondar wetka f iiaMn mH dr pnrenoraan de peiykllnlok ti Pari rMlIoeBNaeat Ift 8ttia rabar meri dr prakti ar Bd aoaaatbear aaa MkraiikiJnatgei aeiHabl da ObarenlaB Saarutaratk Or Oalia te atUa arMimaao Mld dr afraad artB taISMhigen Dr For flar leaeeihnr direetear va bet baaprtaal ta A Mi aehelMrath Dr BokariH kaetari Outenfati Bad Emai OaraetHnad dr leaeeshear dlraetoiir dar oalvaae tfeeraBeatlMke hwlaMlai vaar laaaWIQdBra ta IHM a rae St Honeré 3S4 OoaaDi nn Aaotoabaeb Md dr Ie Oarfla Dr Baaüukl arraad arklo zirkBiti Obar atabaarat leehL lea dr te Weaaaa Dr 0 laefevel ta La farrfera JEaro Hd vaa daa Gon all Central d hygleaa et de SantA fn Frankrilk an vale andaren Aan allen wier wsaatal naar of aalndar aacedaaMlSt rrf ai Tgrii wdtaennwMihtlKheld HJdas waarvan de kentaekanen aljn okroataBlio hoeNfUe mwtlÊ aahala hoordpijn bloeiaadrafli groote erlkkalbaarheld Mjaaglheld lapelaoahald llohaaMigka aarasl aa aal haaelijke toaatand vardar alia Jdakea die door beroerte getroffen werden en om UJdan aaa d ff rolgen daarraa eala verlanBlntafl onvaneogee lot ipreken iware toegvaf awoMUk elikkaa atlHMU der gewrfflhton aiet voortderanda pijn plaaUelIJk iwakle variwekklng vae getraaflea anc dn il ua iMda o der geneeetaindlffa bahandeling gewaeat ztjn maar dooi de bekaide mlddeleB na athandincMi en kondwatarkaar wrijven eleöliiaeeren atoomlooi of zeebaden geen zenealnf cflaolghH kannstkwaal gevendaa hebbaB en ten elotte eIJ die vreea K vael n vo r fe r rd as daaitaa reden bebben wegaaa vanahljnaalen ala ilch aanhoudend angstig voelin vBrdeovtaf la bot fcaaN baan pIJn met duliellgheH Hhariagan bb donkar worden voor de Dogsn drukkendB pile aadar bat v lulling In deooran batvaalOR van kriaballng In ei liet ilapen vanfliaeden en vDatae aaa al d categorlan vaa MnaiwllJd rB ala nok air aan jonga melijei NJdenda taM aaa longe paraoeen die vest met hat hootd werken en geaatalljka reaaUa wlllaa voorkomen wordt driagend aangeraden zlcb het lioven vermelde werkje aan la ahlfja kalialk op aanvrage keataleoa en frenoe venenden wordt door m Autcrdani door V CLEBAN A Co HoUigeweg 42 Il tt rd a F E v n SANTEN HOI rF Apotheker Karto SaoMMK 1 c ht LOBRY it rORTON UB l radit bij de Oaaxdbnig F t Op da Tglennlaob mBdioinale tentooneteilinf ie ile l r Weiai v wijte dAor 7nriJ mat da XUvercn KcdailJa bekroond Fabft Patent H Stoiien snti icliirt Imntrffl luiiucii Ml iliiig mt ilKit nr I111IE FmfMun War Der grMm Brfolu uliltifim uierthlOMni Hachahmwngnt seiibii Mfl kuifê dtiw unien gtei êchttrfen H StoUmt ♦ m nn ui dirMt fv n uUm f i m i i i dvrni uuttr Pltklt wit mbmllMUJ uafliliiltM SS Pr MUtm iM Zmgntme tntk ind ff M arrungm M f BINNENLAND GOUDA 4 Maart 1897 H M de KonicgiQ BegeDtes beeft ia aatwoord op het adrea vaa dea Gemeeukraad dd 27 Febrnari j I doeo berichten zeer op prgs te stelleu de geroele OB die den lUad aaoleidiog gaven om Hare Majesteiten de Kooingin 00 de KoDtngio R eDtee tot een bsïoek ran laogereo duar dan bepaald ia nit te DOodigCD Hare Majesteit ie echter tot Hoogetderzetver leedtrexea niet iu de gelegenheid aitbreidiug te geTPQ aan het aangnkoadtgde bezoek eo ziet zich daarom geaoodzaakt voor bet aaBgebodeo déjecDer beleefdelyk te doaodaokzeggeo Naar wjj veroemea heeft onze itadgeaoot de beer H C vao StaTeren zich bereid rerklatrd aan de verschilleDde buartcoDamissiën gratis plannen te verstrekken tot bet aanbrengen Tan veraieringen bg bet aanetaaod bezoek van onze geëerbiedigde Koningin Wg raden iedor aan niet t t het laatst te wachten dear dit Mer laitig voor genoemden beer cou sgo Aaa W Tieieioa alhier ia bg Kon beiloit alaneg voorwaardelflk vergnnoing vorleeud tot oprichting ener amedery voor heratellingeu wan rywieleik ia een pexoMJi amt is ÜMk aldaar All een bysoaderbeid wordt gemeld dat ciob een joageling van 16 jaren bij het iaatr bat te Kampen tot dienstneming aanmeldd i die de bnitengewone lengte had van 1 907 M Te Winschoten vervoegde zicb bj de politie iemand met bebloed hoofd ijjn löjarig zoontje hid hem soo toegetakeld De Belgische commiezen hebben gisteren naofat ter hoogte van Calmpthout in eens niet minder dan 19 bette koeien van Belgische en Nederlandsche vees mok keiaars afgeoomeo Bg bet hoeren der commiezen gingen de smokkelaars op de vlucht Al bet vee nel in banden der ambtenaien Bet verbenrd verklaard vee ia naar bet abattoir te Antwerpen vervoerd om gealacht te worden Vronw T D wooenile te W eoiogen in de Meononietenbaort kwam op bet politiebareaa klagen dat men haar tetkeoa beleedigde on aitacbold voor beeat varken toaverheka en andere fraaÜahedAn de kinderen nit de baiirt tEVlJLLETOlX TiÜuroe plotselinu in aijne mijmtring gestoord naakte e no ongeduldige beweging en ging door Ik ga dien kant uit vader Legoello ik hab h st Rust wel ïlmt welf neen loo niet zeideLegoello Tiburce bg zijn kraig vattende Eerst een glaasji samen driakeo Onmogelijk gij kunt mat met my meda gaan Maar wilt ge mij pleinier doen en myne weitasob bij moeder Kerguiseo brengen Breng zo mij Borgeu oobtend terug in myne hut aan het strand Dan luUan wij een glas drinken DU zeggende hmg hg l4goèUo zijne weitaaeh om U il wel maar dat belet me niet dat ik ja van daag traoleer Ik ben ryk freule Pratenroi f Js ja ik weet bet al viel Tiburoe hem lo de nde Je hebt en hak gejeven aan deo narkiai Traaona £ en peldeprik mijn jongen Een prikje Maar die manschen hebben tulk fijn vleeicb Kom ga e daa drinken wy en glas op de gezondheid ran dan markies Legoello troonde den awerveling mede aaar da naburige herberg en Tiburce Hat lich meealeapon Bensklaps maakte ziob eena onderlinge gedaobte van h a itOTi bij wUde kaar vaa ziek werpen war waren bang voor haar liepen voor haar ait den weg eh icbreenwden baar na Uit het verhoor bg den commisflarls bleek dat er bg S een kind ziek waa en dat vrouw V D die daar geregeld met koopwaren aan de denr kwam verdacht werd bet kind te hebben betooverd De moeder vsn het kind verklaarde dat de kleine al 14 dagen ziek was en niets deed dao schreeowen en trappen dat de dokter er nïete aan kon vinden en er ook niets voor kon geven Op aanraden der buren heeft men toen bet kuBsen goopend waarop het kind aliep eo men beeft daarin gevonden eenige bewerkte roosjes en een veter met rooajea van veeren Men had toen terstond gezegd sie J3 wel het kind is door de kwade hand aangeraakt t Haar man had s avonda de roonjes in de kachel gegooI0 40 ook die had tof n bgde kransen zag gezegil dat bet iets boven natunrlgks waa Vrouw ld ontkent dat zg vronw v D openijjk beeft beseboldigd bet kind te hebben betooverd maar zg heeft er al lang den naam vaa tg aei t ik mag er van denken wat ik wil aa ik verkies die vronw oiat meer bg mg in buis te bobben Eiena andere getuige vrouw K seida Van mgn kinderen zal xg afbigven c Sedert die kransen nit het kniseo zgn ver wgdard beeft het kind od paar aaebton bet r geslapen Tronw t D btgft ar op aandringen dat men ben die haar beleedigden zal vervolgen Bg S is zg niet meer in huis geweest on dat zg van een der buren weet dat er een talbont voor haar klaar staat em haar af te ranselen zoodra zg er in huis komt De commissaris van politie heeft baar een nader onderzoek beloofd eu deze verziiimde niet op bet dwaze te wgzen om in deze verlichte oegeatiende eeuw nog geloof te hecbtea aan dergelijke toovergeschiedenisaea De administratieve gescfailpunteo tuAScbea Delfland eo het Haagnche gemeeutebeatoor veroorzaken veel Inst aan de SchoveoiogBche viaeabersbeTolking die gisteren bealoot zicb van die belemmeringen te ontdoen In het Haagsche Dagblad vinden we bet volgend verbaal van het gebeurde Wat te voorzien waa eo ook meermalen door ons werd voorspeld is gisteroebtend geschied De volksmassa welke zicb hg het aankomen van bomachuiten met veraohe visoh op t atrand moet bevinden t zg als koopers t zg als dragers of draagsters van de visch t g om andere reden met dit bedrgt io verband stond giFit r och tend voor zy keerde telkens terng Ëiodelgk kou hg bsar niet langer weerstand bieden en gaf b er ztcb aan over Een glu vroeg Legoello ïijn makker over ziob plaats doende nemen vTwiutig glazen zeide op kalmen toon Tiburoa Legoello sprong oo do bank en zag beta met verbating aan Be hei gier was niet minder verwonderd ivTwintig gla n I riep de oude Jakobgn uit Dnizend duivels wil ge ma dan in eans ruiaeereo Tiburoa gUmlacIita maar syn glimlaoh getuigde ran diepe zwaarmoedigheid Óo glazen warden op tafel gezet n de beide drinkers begonnen se te ledigen Op ja gezondheid nnreriohrokken zwerreling Op de nwe dokter der hel De glazen waren spoedig geledij d Da oude Legoello Bonk onder tafel dhsr vond zijn hoofd de weitaicb die hem nu tot buofdkuasen verstrekte Slaap gerusi vriend stameldA Tiburoe wieni bewuatsüu langzanerbaud week Hij trachtte het geheel te verdooron door een voor oen de glazen ta ledigen die nog op tafel atonden Toen nam bjj liJQ geweer by w ae ran stok om er op te steonen en verliet de herberg zonder te weten wat hy deed Zijne beenen knikten Hy volgde op goed geluk af slingerend hot eerita pad dat by vond Na aen half uur geloopen te hebben legde hij zich neer in een roohtigea greppel i66r bet terraa van bit ks8t l Treanna Daar viel b in dieper slaap Toen hij ontwaakte was bet naoht De luehi was betrokken h t was stikdonker De koelt van da greppel de kenda htobt zijn di p slsap k idd a sjja desD t vraajgrieekou bg bet landen van een zestal 9£ buiteQ om de zuid d i voorbij den vnortoreo n de richting van het Ververschingskanaal boe moet t atiand worden bereikt en varlateo daar bniten een oodoeolgken omweg dit niet door padeo toegaokelgk isV £ n deze zvrarigheid zal niet licht worden geteld wetende jdat zware lasten viscb door mannen vrouwe en joogeoa opgedragen moeten worden vracbteo zoo zwaar dat men menigmaal er over versteld staat die te zien torsen door vroQwep van zwak en nilgemergeld oitertgk Goede raad waa duor eo zoo werden Icorte metten gemaakt De afsluitingen van het strand aan de zgde van Delflandsmnor eo aan die van den straatweg langa bet emplacement van dsQ atoomtram der H U S M werden verbrobjen de palen uil den grond gehaald de gzerdra dversperringen neggerukt alles naar onder eworpeo n de nog overgebleven xandglooiing van bet vroeger door Delfland doch sedert opgeruimd en afgesloten slag werd heroverd Of de werklieden daar aanwezig tegen bet geweld waarscbawden en de inmiddels potboden politie protesten Het hooreo bet mocht niet baten eo de seditiense kreten welke werden geboord deden voorsieo dat de Totkshoop vaatbealotea was zicb niet te doen storen lu zyn broodwiuaiog Boe onvolkomen eo moeilgk de gebaande weg ook was de gemeenschap was hersteld en t U nsfnen de Scbeveningera t zoo nanw niet Af moeten ze als lastdieren klimmen eo klaaterea als aan t zoogenaamde koratje slechts geen nadeel wordl berokkend lotuflachen is men begoo en de afsluitingen 60 versperringen te heritelteo zoodat zoo noodig i dat lieve leventje zal moeten worden herhaald Staten Qenaraal 2e Kiiua Zitting van Woensdag 3 Maart Het debat over de Kamers van Arbeid werd voortgezet Aangenomen is met 44 tegen 13 stammen bit amendementDrucker Kerdgk waardoor de üfficieele publiciteit der bealisKingen van den verzoeningaraad aan dezen wordt overgelaten Art 28 is door da Rt gaeriag teruggeoomeo Bg art 30 is het amnudempnt Kujper strekkende om aan de Kamers de bevoegdheid te ge eo mededeeliogao omtrent hetgeen iu de vergadering der Kamer i besloten is aan de dag en weekbladen te doen door dea Minister au da Kamer overgelaten De heer Drucker stelde eo amendement voor bepalende dat de Kamer omtrent bet verhandelde in de vergadering geheimhouding kan opleggen verdwijnen Hij richtte aieh overaind bracht de beide handen san het voorhoofd en trachtte io ijne verwarde gedachten eenige orde te brengen Toon wekte eensklaps bat fluisteren efuer klagende stom lijoe aandacht Die stem was niet de eenige die in de stilte van den uaoht werd gehoord Ëfue andere stem klonk kraehttger en gebiedend Ofschoon nog half bedwelmd herlteDde hij ze beiden Hij luisterde met oubeichryfelijke anndaoht en ondanks den wind die meer en meer opstak ving hy elk woord op dat gawiiiatil werd tusschan Kulbert en Laureuoo Treuuna want zy waren hel die io den koepel zaten geleund voor het veniter dat ha f verhorgen was tusscheu struiken en bloemen Vin Dus hebt gy vast besloten om van hier to gaan vroeg Laurence op treurigen toon De verwijdering heeft altgd tan gevolge dal men elkander vergeet antwoordde Fulbert op gemaakien toon Voortaan zal ik in vergetelheid myo troost zoeken nSpaar my Fulbort hernam de jonge vrouw met een diepen zuaht Sedert vier ma nden dat wy a tyd te aamen ujn heb ik mij aan nw gezelschap gewend myn vriend Gij hebt u onmisbaar weten te maken en gij weet dat het my onmogelijk zal yn voortaan gelukkig te leven zonder u Ala gy van hier zijt zal het kasteel eenzaam de omstre verlaten n treurig voor roy wezen O dat gy ons zoo wilt verlaten waarom hebt gy m n zorgeloos n kalm Uveu verwoest Kon ik weten dat gy allaao vatbaar soudt zyn voor dat osbastemd gevoel dat t vi d a is wano i Volgens een correepondeotie ano de kKrankf Zeit c 18 men er in gestaagd wjjn te bereiden nit beetwortel Deze wgo beeft niet deu smaak van den een of anderen vrDchtenwijn c maar werkelijk ala droivennat Indien dit bericht waarheid bevat zou bet mia chieo onie beekwortelindostrie ten goede kanoen komen Bg bet departement van koloniën is gisteren ontvangRtt bet volgende telegram tan deo goovernaar geoaraal van Nederlandsoh Iudib betreffende de krggaverrichtingen in Atjeth Van Indrapoeri nit 23 Febrnari vgand verdreven ait henvelbenting bij Aloewab Mangreng zes vgandeo gedood onzeragds vier militairen licht gewond 27 Februari t ee ooionnea nsar Lepoog waar eene bende verdreven werd die e n dood achterliet Gesneuveld een inlanderh mareobavBsee Uit fndrapoeri onar Gleieag waarbentiogs tot in bet booggfbt rgte werden vernield Gewond drie militairen beneden den rangvan officier Vertraagde bsriobten dour storinglyneo Stot Men chr ft uit Deo Hug Eenige ingeaetanen van Sohevïngen faebbeu onlang een bgeenkomst gehouden waarin de moge gkbeid is onderzocht tot invoering van een kerkschip gedeettelyk ingericht tot het hooden vau godsdieastoefsniog Redeeltelijk voor hospitaal Het doel ia zoodanig vaartuig gedoieoda den tgd van ffe hsnogvaogst op zee te doen kruisen ter plaatse waar da barittgvloot baar bedrgf uitoefent De rgka politis te Roosendaal N Br heeft in de statioo wschtkauiRr twee jongelieden aangAbonden van lü en ISjarigen leoftgd Zg waren reeds voorzien van een phatsbfwgs naar Pargs doch door bonne vreemde hooding zg tra teerdeo bgzondar roynal kre ig de pol tie achterdocht en nam beo io verhoor Bg onderzoek voud men by ben twre geladeo r vnlvera monrdpriemen en allerlei inbrfker werktuigeD Z gavon voor eeo reisje door Frankrijk en Italië to willen maken en waren ta Groningen wüonaabtig Tbans is aan bet licht gekomen dat menmet twee gevaarlgke jongeli den te doen beeft die io hunne woonplaats versabillendadiffftal l n met inbraak grpleegd bebbeo Beiden zgogeboeid naar de gevaiigenia te Groningen overgebracht N v d D De mioisler van fioauciëo die ziob reeda zeer verdicnitelyk heeft gemaakt door de ontdiiikinu van iuvMrrec iten i betangelao hot aluchti deuken mag aan bet gelnk zooder bet ooit to begooren L ulbert Hebt gij my pist vaak gezegd dat niets schoooet en heerlyker was dan onze vertrouwelykhotd Dat is sen kinderaehtlge toestand ant oordde Fulh rt en ik ben man Neen I ik ban niet meer tevroden met die ydele hoop Zy doet n y te veel lijdfo Ik kan bet niet langer dragen en ik verlaat u Morgec cal ik ver van bier zyn en na eenige dagen zult gij m vergelen hebben Ik zal u nooit vergeten prcvelrie Lauroatoeei o traan verbergen le Zy aprak die woorden uit met een b minnenswaardigen eenvoud De burggraaf zag haar een oogenblik peinzend aan Do hoop scheen iu bom weder levendig te worden Hij greitp da beide handen der jonge vronw en overlaadde die met kussen Nog één woord 1 riep hij hartitoohtelijk uit en ik blyf mijn gaosohe leven op Trouona Och t wat S er noodig urn my voo altgd onvoorwaant lyk aau u ta hechten Luister naar mij Laurence gmg hy op bartitoobtütyken tO U roort wanneer eene vrouw vereenigd ia met een mnn even jeugdig als zij als er tuasohsn beo beiden volkomen harmonie bestaat mag en kan zij voor anderen guene tiffdf opvatten maar wanneer integendeel de echtgenoot dier vrouw noob jong noeh sohonn is wauaeer niets haar gelukkig kan maken welnu dun kan haar geweten gerost zyn zy is voor baar zelve en voor de wereld rersohoonbaar W r4t nm 0i