Goudsche Courant, vrijdag 5 maart 1897

Oouds O 7 26 8 20 8 0 9 1Ü 9 36 Moordrecht 7 K 47 ff NieuworV wk 1 3 8 64 1 Oapolle 7 46 9 1 n u Eoltordam 7 7 S 8 3S 8 1C 0 30 9 40 9 6B Rotterdim SS 6 52 17 61 7 1 üipollö 6 6 8 ir Hieuwerkwk 14 11 n Moordreoht 6 21 1 Boud 6 27 26 7 10 7 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnlerdlenst 1896 Aansevaogen 1 October Tijd van Greeowlclie QOIJDi aOTTIRDAM ll t 12 18 12 25 1 8 8 60 3 57 4 60 r 12 82 4 67 I 12 89 6 4 r 12 46 6 11 82 12 12 19 6 1 62 4 8 4 16 6 20 80TTEKDA M 0 O t 9 A 9 81 2 61 10 19 11 60 12 27 1 4 1 44 M 10 29 1 64 10 8 2 01 r 10 48 2 02 9 60 10 11 10 49 12 08 12 47 2 14 I 11 21 11 28 11 86 11 42 7 11 51 7 26 t 8 66 6 82 6 10 89 7 86 2 60 3 44 4 18 4 40 6 20 t g § 4 60 g 4 67 g g g 6 04 3 00 4 04 4 88 6 10 6 40 DEN HAAS 8 18 9 16 OODDA DEN HM O ZoetermeerZegwiiard Voorburg Hago 8 11 7 20 7 49 f S2 8 64 9 64 10 8811 16 8 01 10 0 8 12 10 16 8 2 10 27 89 7 60 8 819 9 2210 32 11 1 11 46 7 43 8 60 9 19 9 4610 1111 3612 991 86 9 44 3 40 4 10 4 88 6 29 S 127 18 7 68 9 98 2 68 10 17 1 41 4 80 6 18 9 84 10 32 1 56 4 68 80 9 48 g 10 48 2 06 6 04 89 9 89 8 18 9 18 9 47 10 1 10 6412 06 12 599 17 8 14 4 08 4 886 16 6 62 607 488 9810 1010 98 O 7 8U 8 86 9 89 10 1811 18 11 16 18 16 12 28 1 42 3 47 4 46 6 f 6 64 ÜU 7 42 8 47 11 80 12 40 4 67 2 Z 7 68 8 66 11 41 12 61 6 08 V 8 07 9 08 11 66 1 06 8 20 tH I K 9 18 10 7 10 48 12 11 46 12 46 1 10 2 12 4 17 8 26 6 62 6 22 0 0 I D A ll lïEOHT Ooldi 6 80 87 7 12 7 66 8 21 9 22 9 62 10 19 10 67 12 66 9 20 Oldew 6 46 6 64 11 14 2 87 Woardm 6 68 7 3 8 12 f 11 28 8 46 VtlMht 13 7 42 8 28 9 64 10 61 11 46 1 87 8 08 i Naar m terdam f Stopt Woanadag GOUD A A U8TEKDAU S ad 6 87 8 21 9 12 lO e 19 10 4 11 iautaidui O St 8 14 9 97 10 S6 1 8 l It t lS lt t t te Nootdorp L ulKheadun tn Blejiw k Knij w g au Htkwdaip U T H E C H T 0 e D D A 10 16 10 88 11 88 12 9 9 08 3 69 4 46 8 14 7 6 8 2 2 07 10 94 10 38 11 66 19 94 4 18 t 84 9 98 10 64 10 46 4 94 f 9 88 10 9 11 1019 11 3 46 4 87 6 17 8 98 8 419 42 11 10 8 17 4 41 6 67 66 8 61 10 17 10 8 7 10 10 84 8 84 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 18 6 7 89 9 4 11 07 j AKSTIBDAH eoVDA f Amatardam U 81 7 16 8 16 2 10 42 9 94 9 6S Afl ï Gnda 7 9 8J9 9 14 10 10 M 111 46 i i é t 4 lait It Sovda Mli m ilt auw nnt n iM op 10 17 10 88 11 86 wenicht betxelfde te doen bg de succeisiereobtsD vraarbg ook aaar raeo althans beweert schronniyk wordt oi tdoketi Hy beeft reeds twee j reii geledeii daartoe eeo ontwerp iDgediead dat tevoDB tea doel had de heffiogi behalve in de rechte qü te verhoogdn Uil deel der foordracbt is teruggenomfln alle D een hoogflr recht ran buiteolandem die onro rende goederen in Nederland uit asIatenBcbappen Terkrggeu ia gebandbaafd eu tevens de bepalingen om ontduiking door valsche of OTolledige aangiften te voorkomen Een daarvan betreft do opgaaf van de Rchotdeo der nalatenichsp naarvoor de Miniiier voortaan afdoende bewezen wil hebben gegeven Oe hoer PyAappel beeft hii rop een amendement voorgedragen dat voora iu één opzicht de aandacht verdient Ook by wil dat de erfgeaaani puz die aangifte doet den oorsprong en den t d ran bot ontstaan van elke schnld der nalatenschap zal vermelden en de geschriften waaruit het bestaan der schnld blykt moet opgeven en des gevraagd overleggen Maar big ril tevens voor ien ia bet geiVat dat het bewjjs niet mogel k zul S jn De bewyalast wordt ia het ontwerp ooJWekeerd Brkpntenis van do ftcbuld wordt nin ala bewys toegelaten de fi cos die bedrog vermoedt kan vorderen dat het bestaan der schnld vóór het overljjdeD wordt bewezen Daar no de wettelgk toegelaten bewysmiddeten in zolk een gevat znllen te kort acbieten stett de heer Pyaappel oor ts bepalen De re hter tot be Iissing daarover het beitaaa der schuld guroepeo oordeelt naar vrge overtuiging zonder door de voorschriften van bet bargeriyk recht omtrent bewgslaflt en bewyolerering gebonden te zyn De minister van finanoiën had in zyo memorie van antwoord reeJs het denkbeeld gehaldigd de heer Pynappel wil ierecht het aitdrnkkelgk ÏA de wet opnemen Geschiedt dit dan zal in onze wetgevingde vrjje bewysleer ook ia borgeriyke zakenworden toegepast Tengevolge vin de invoering der nieuwe wet op ê ryks peraoueele belasting hebben nu da gemeenten ter ake van de opbrengst der opeenten ovlt den dïsntt 1896 97 niets meur van bet ryk te wachten Ds gemeentebestbren dos die gewoon waren b v iu de rekening OTer 1895 te verantwoorden 8 maanden Mei December o er dat Jaar ploB 4 maanden Januari Mei over 1896 kannen na dezen regel niet meer volgea ten opzichte van de rekening over 1890 oqidat de aitkeering stachts loopt over 8 maanden eo die voor dn ovecitte 4 maanden tengevolge van de nieuwe wet na 31 December niet eer plaata beeft Dédrdoor zal in tal vun gemeenten een tekort ontstaan gelijk aan de opbrengst der opcenten over 4 maanden In tal van plaatsen brengt dit een groote stoornis in de financiën teweeg Ééoe gemeente b ▼ zal op den dienst 1896 een tekort krflgon van ± ƒ 50 000 Indertyd ia geiykemoeielykheid ondervonden by de veranderde wy e van uitkeeiing van het van bet personeel Men zit er nn weer léét mede in vele gemeenten en vooral in die waar hoog t zainig moet worden geadministreerd omdat er nimmer batige aaldo s van aenige beteekenis verkregen worden Wy lezen ia bet mail o verzicht van de J B ftouda KereohuiuQ MoerlEapeUo In Atjeb worden dt krygsoperstiëo nog door het regenweér belemmerd maar men heeft toeb een poging kannen doen om toekoe Oemar in handen te krygen en al is die niet gelukt zoo beeft men hem toch oit Lohong opgejaagd waarschgniyk naar Lepong en eeo deel zyuer bezittioKen vernield of buitgemaakt Ook elders beeft men verbrand en rerwoeaten geweren bemachtigd en buitendien de voldoening gesmaakt dat eenige bendehciofden zyn doodgeechot n £ eo en ander heaft onk aan onzp yiie dooden n ewondpn kost Doch in de geleden verliezen boe treurig op zich zelf voorziet de werving bier in Nederland wel kwamen er van tyd tot tyd nit Atjeb ongnnatige berichten over de voeding de verpleging en de kleediag van den soldaat en kunnen dezen in het moederland den lust om voor ludië te teekenen wat hebben verminderd maar reeds zyn door het legerbeituar voorstellen gedaan om voeding en verpleging te verbeteren eo is bet gebleken dat zeer groote Hxtra verstrekkingen vat schoeuen en kleeren worden gedaan omdat de oude te velde he scbadigd zyn en dat zeU vaak van vernienwing mag worden afgezien en de helft dar waarde in geld kan worden uitgekeerd omdat de kleediog nog zoo goed iu orde ia De klachten zyn dus misschien wat overdreven en al zal het wel nooit zoo ver komen dat men voor zyn genoegen naar Harderwykgaat zoo behoeven toch zy die om welke reden da ook in de gelederen van bet Ned Iodische leger het kranige willen gaan atryden zich niet te laten weerhoaden door angst voor slechte verpleging Omtrent den taatsten tocht naar Lohong verneemt betzelfde blad dat toekoe Oemar vlak in de nabyheid van onze troepen is geweest doch zich verborgen beeft weten te houden ook door aan de zyoen te bevelen niet te schieten ten einde hun schuilplaats niet te verraden Volgens correspondenten van het Bat Nbl en bet N Bat Hbl zoo een dei ar teur ern onzer officieren in het Hollandacfa hebben toegero pan dat men zender geschut het doel niet zou bereiken £ en advokaat te Pittsburg ontving van eeo olIëDt voor wien by een proces gewonnen had hel sommetje van 100 000 dollars Boevebt de cliënt er byiegde wordt niet gemeld Een Ëngelsch rechtsgeleerde te Calcaita die voor een aannemer een zaak beredderd had schreef een rekening an f 288 000 Ken der mark waardigste orden der zoogdieren is die der vogelhekdieren ia vela opzichten naderen zy zoowel tot de vogels als tot de reptieliën de kaken ayn in deo vorm van een snavel verlengd de tanden outbr keu eo vooral in deu inwendigen bouw openbaart zich eene overeenkomst met de twee laatstgeuoemde dierklasaen Zij komen uitsluitend in Aostralis voor nit een zoölogisch oogpunt zoo uiterst merkwaardig omdat daarbtijkbaar in voorhistorische eeuwen toenmalige diersoorten zyn afgezonderd geraakt van de overige wereld die dua geheel zelfstandig en anders dan die op de vastetanden den evolntiegang doorliepen Er zyn driu soorten het vogelbekdier Ornitbor bT nchüs matenais de miereuegel Echidna acateata en een derde die alleen op Nieuw Guiaea voorkomt en nog weinig bekend u Hun uitwendige lichaamabonw en levenswijze herinneren gedeeltelijk aan de viacbotter en de mollen vogelbekdier gedeeltuiyk aan de mialeneters en de egels mierenpgeta Het vogelbekdier in het water lavende heeft een dichte zachte haar bek leediog en platten zwemstaart eon snavel die veel op dien van een eend gelykt en korie pooten eindigende in sterke nagels met zwemvliezen tasseben de teenen De mierenegel een landdier vertoont op de huid sterk ontwikkelde stekels heeft een buisvormig verlnogde van boven naar beneden eeni szins platgedrukten snoet met een wormvornsige tong die ver nsar buiten kan worden uitgestoken en zyne korte pooten zyn met krachtige nagels gewapend voor het graven in de aarde Van den mierenegel nn beeft Artiic te Amsterdam twee exemplaren aangekocht De Zoo te Londen bezat voor enkele jaren een exemplaar maar na dien tyd zyn neen levende exemplaren naar Europa overgebracht Men kende deze merkwaardige dieren alteen in opgezdltnu toestand of ata skelet ia de musea 7 61 8 85 In tt gen tMlIing met alle andere zoogdieren die levende jongen werpen leggen zy eieren EtsI in 1884 krees ni n hiervan de zekerheid door onderzoekingen van de EngeUehe zoölogen Caldwell eu Lineraidge en van den DaitBcber Haacke prof Hi bard Simon te Jena di yan 1891 tot 1893 in Australia voor betzelfde doel werkzaam was deelt omtrent het ei eo de ootwikkeliog van den mierenegel het vo gende mede Hefe ei door rtet dier gelegd heeft een groottd van 15 mM in doorsnede de schaal ia lederaobtig en vry van kalkïouten zoodat hr l herinnert aan het ei van een schildpad Zoodra het ei gelegd is wordt het door de moeder met den laagen snoet i n een buidel of zak aau den buiteozyde van het lichaam gebracht deze bnidel te vergelijken met dian der kangoeroes enz ontwikk U zich telkens gedurende den bronstyd In dezen buidel komt het jonge dier uit de eischaal te vooraohyn eu ontwikkeld er zich dan verder gevoed door moedermelk Wanneer bet jonge dier ongeveer een lengte van 90 mM heeft bereikt komt bet te voorscbyn en leeft dan zelfstaod De geheele ontwikkeling duurt ongeveer 10 weken De volgende romantiaobe gescbiedenia leest men in een Londeosch dagblad EeBA dame die een armhois bezocht vond in de ziekenzaal eene stervende onde vrouw die den indruk maakte dat zy betere dagen gekend had en vroeger heel mooi was geweest Na lang aandringen vernam men hare geBohiedenis De vrouw had t inderdaad eens zeer goed gehad toea zy in Noorwegen Idvende 17 jaar oud was deelden hare ver wanten baar mee dat zy trouwen zon haar echtgenoot was jong mooi besobaafd en biald blykbaar veel vau baar zy leefden in een bflkoorlgk landhuis omgeven van alle mogelyke weelde en kregen vier kinderen Alleen ging de echtgenoot nu en dan op leia nog al dikwyls eu soms bleef hy lang weg fay had dan zaken zei hg maar van den aard der zaken wilde by niets vertellen Ëeoi echter keerde de jonge man haelemaal niet van die zaken terug maar zond een zaakgelastigde die haar kwam vertellen dat zy afstand moest doen van hem daar haar man koning van was en de liaison om zeer dringende redenen moest worden afgebroken Een groote som werd haar uitbetaald en zy trok om mat haar verleden te breken naar Londen Daar leerde zy een Engelecbman kennen die nadat zy met bem getrouwd was haar geld door speeulaties verloor De Bak kers Courant laat zich lo haar jongste nommer zeer ongunstig uit over het wetsvoorsteUPyttersen dienende tot wering van overmatigen arbeid in bet bakkersvak Dit orgaan hoopt dan ook dat d voorsteller de wet ten tweede male zal intrekken en dit werk zoo uoodig aan de Kamera an arbeid zal overlaten De bezwaren t en te veel werk tracht h i bet voorstel niet alleen op zeer gebrekkige wyze te verhelpen maar het brengt bovend en zeer reet kwaad door lyn scfaadnwzyden lo Tracht het den arbeid tot 12 nor per dag te beperken 2o Gatit het nog verder en dwingt ieder zelfs tegen lyn geloof in op Zondag te rusten en ten slotte verplicht het den uitoefenaar onzer vakken tot zes uur s morgens te sluiten Wat doet deze wet dna zoo vraagt genoemd blad zy brengt verlichting van den levenstaak aan dan bakkersgezel in zooverre hy nog niet behoorde tot beo die reeds 12 oor per dag werkten Maar zy treedt met voeten alles wat tot nog toe in Nederland onder vryheid verslaan werd voert een bescherming ten behoeve van eeo klein dval der bevolking in die zy aan den tandbonwstand ta esnenmala weigert en lost not least treedt zy belemmerend op tegen de grootiodnstrie daar waar het de taak van ieder liberale regeeriag moet zyn deze tegen eiken nadeeligen invloed te beschermen De volgende bezwaren worden tegen bet ontwerp Pyltersen nader niteengezet 7 17 Hage6 4 7 Voorb 6 62 Z i igw6 Zor M 17 Onuda 6 98 7 60 atrasht 38 7 60 9 9 82 Woorden 6 53 S Il Uudswalisr 8 19 Oouda 8 92 9 84 10 10 lo Zy belet den patroon die z n eigeudom bewoont om op zeker ono in enkele vertrekken van yn eigendom te werken 2o Raapt de wet ean reeks van vakken dia niets met elkander te maken en zeor nitaanloopende eischen eo gewoonten hebben onder dezelfde bepalingen teaameo 3o Neemt de ontwerper vakken waar de werkzaamheileo practisch onmogelyk aan tyd te binden zyn 4q Kiest de beer Pjtterseo vakken waar artikelen Tprvaardigd worden die aan bepaalde tydao fan bezorging gebonden zyn terwijl andere vakken waarhy zoodanige dringende bazorgiag niet bestaat rry gelaten worden 5e Neemt de ontwerper vakken waarvan er iu OOI land zoovele zaken bestaan dat overtredingen die in legio zolien voorkomen ep geen stukken na gecontroleerd kunnen worden en die ala het al mogelyk ware de greolo naweeën na zich slepen dat er gebrek aan gsvangeoiflsen zal komen die door oowillekeorig overtreden gevuld zalten moeten worden 6o Igooreert de ontwerper geheel tot het bestaan der broodfabrieken waar meerendeele niet langer gewerkt wordt dan door denont werper vooraadare werkplaatsen verlangd wordt 7o Belet de ontwerper deo eenen Neder lander wat hij den andere toestaat Bulteniandscb Overzicht De mogeadhedeo hebbeo Urïekenland hna altimatom gesteld Id de nota die Diosdi aan de Griekicbe regeeriug overhandigd is wordt verklaard dat Kreta eeo volkonjen autonoom staatabestunr zal krygen on wordt gtëischt dat de Grieksehe schepen en de Grieksohe troepen binnen zaa dagen het gebied van Kreta te land ea te water moeten ontruimd hebbeo Het is thans aan Griekenland om dien eisch te beantwoorden Hoe weinig Griekenland thans tot toegeven geneigd sobynt blykt oit alle berichten afkomstig oit Athene De Times corre poodentc seint zelfs Ik vrees dat het antwoord op de nota der mogendheden onder den invloed der nooggaande volksopwinding eene besliste weigering zat zyn om Kreta te ontroinen c Ed de stemming in Griekenland is van dien aard dat weinig goeds te wachten if als koning George of zyn regeenng ter elfder ure tot toegeven beslniten Beeds zinspeelt men op de mogelykheid van een abdicatie das ko niugs En de neiging om een inval te doen in Macedonië al moest die ook een Earopeesobeo oorlog ten gevolge hebben wint iteedi veld De mogendheden die den vrede willen bai waren zullen ook met die moeielykbeid rattening moeten houden en wel overwegen wat y doen willen zy niet om den vrede ie bewaren den oorlog te ontketenen De Parysche avondbladen verraden een weinig opgewekte att mming over deo gmg van zaken in het Oofiteo Wat zal Griekenland doen vraagt de Débats Op dit oogenblik is bet byna onnogeiyk een voorspelling te wagen en gedurende byoa een week nog een toespelliog op den termyn van zes dagen in de nota gesteld zal Europa in een onzekerheid gebonden waaraan angst niet vreemd is la den Temps een heel kort bericht met de verwachting dat morgen of overmorgen de beelisiiog van Griekenland bekend zal zyn en een vermaning om in dezen tnoeilykeo tyd van spanning kalm te blyven De Atbeansche correspondent vsl laatstgenoemd blad die wel in bet gezantschap alhier zou knnnen buizen seint over het voortduren van de geestdrif en voorspelt een weigerend antwoord van Griekenland 8 86 8 43 8 61 7 62 7 61 8 6 8 18 8 29 9 67 10 4 1 18 10 4 i 10 11 10 18 10 97 10 59 11 80 10 4 8 63 9 8 2 10 6 97 6 17 7 96 8 6 2 87 6 27 f 2 47 M g 2 14 41 g g 10 01 6 47 47 7 46 8 26 10 07 SOUD A 2 46 Als nog de meest sprekende daad waartoe de gebeurteoisaen van net Oosten in Frankryk aanleiding hebben gegeven is de oprichting van een comité te melden dat onder voorzit lerachap van Anatole Leroy Beaolieo gelden inzamelt voor de slachtoffers De eerste lyst van 48 inachryvers bereikt een van byua vier duizend franken waarby van den Tempa i 500 Het ta OBtkeHBiD dut de Z A rik Rapobliek in d dagen eriiatiger tijd beleeft du ig eedeit den ionl f n Jameson en bet oproer n den Rand gebad beeft Het hoog bedrag n de obadorergoeding die de regeering TOOr den inial an Jame on geëiicht heeft en dat y nog moer eiacht dan da werkolgke acbade geweeat ia en nn weer bare houding togenorer kat hooggerecfatahof hebben de atemming in Bommige kringwi te haren oagnnite veranderd Orootendaala ton onrechte naar wfl meenen Maar bet feit ie er In Engeliche bladen ala da Daily Chronicle en de iWestminater Qaiette habbeu wg aelb een kentering tegen da Boaren opgemerkt en bet ie een opmerkelgk Teraebgnael dat de Traaaiaalaabe corraapondent der Dailj Telegraph totnogtoe een welirilland beoordeelaar tiob nn scherp over beu uitlaat Ook in Frankrijk blgren de dreigementen niet it de Ganlois boorden ng deter dagen op MC tuaacbenkooist van ds Fransche regeering tan bate der honden van de gondrngnaandealen aandringen ea de Transraaliche correspondent Tan bet Journal des Debate ging deier dagen oter het optreden an de regeering tegen het hooggereehtahof heftig te keer Wat deietoon in de Fransche pers betreft en miescbien atemmen neg andere bladen met Oaulois en Debate in koor in het ton one moeielgk Tallen dat niet in Terband te tien met het beaoek dat Bhodaa onlangs te Fargt gebraaht beeft OelooTo wie bet wil dat hg daar alleen TOor zgn Termaak naartoe ia geweeit Met dat al g looTen wg niet dat Toorebands Tan oorlog aprake ie Kngelaad heeft in Oostelgk Saropa en Egjpte te seer de handen gabonden om een zware krgg als die tegen de Bepnbliek onTermgdelgk worden zen nn aan te darren En de Boeren hebben behalTe dat sg toch geen oorlog kunnen begeeren alle rede om dien neg nit den weg te gaan de Tersterkingen on Pretoria gn nog niet gereed en hun nienwa geschat is onderweg Bo bo Tendiea beginnen znllen de Boeren niet licht den stenn en misschien bet bondgenootschap Tan de Kaapicha Afrikaaere londen zg alleen kunnen Tcrkrggen indien ran Engeland de ntetartiog of de oorlogsTerklariog ware aitgegaan Intnsschen luiden de berichten Toor een minnelgke schikking tusschen UitToerenden en Yolkerüd aan den andaien al gunstiger En de menschea op wier ooafhaokelgk en billgk oordeel de Boeren met eenige reden in Enropa kunnen rekenen tullen ook in deze netelige qnMstie wel de bonding der regeering gaan begrgpen en waardeeren Want men zal toch eras wel laeren de toestanden in de Z k Bepnbliek te beoordeelen niet naar wat in een üaropeesob land met aeawen ras beacbaTing achter zirfa Is beginsel geldt maar naar de zeden en de geaardheid der Boeren de toestanden en de geecbiedenis der Kepabliek self £ n dan zal men ook nn inzien dat in een land waar de sonrerainiteit Tan bet Tolk oppermachtig is als nergens meer niet geduld kan worden dat baalaiten en wetten Tan dat Tolk aangenomen door zgne Tertegenwoordiging bekraoht door zgue goedkeuring door eene andere macht welke ook terzgde worden gesteld Dinsdag is door de Eogelsche enqoéteaom missie bet verhoor ran Kbodea roortgezet De zitting begon drie kwartier te laat tengerolge van ean geaohil Tan meening tusschen Hicks Beaeh en Labouchère over de wgze ran rer hooren Dit herhaalde zich toen de redacteur der Troth Rbodei onderTveeg over hetdeelnemen aan speoulatiën Hioke Beach rerzette zich daartegen en Labouchère hield aan De Tooraitter beval daarop de saai te ootrnimen en twintig minuten lang sat de commissie met gesloten denren Het schgnt dat Labbj niet geheel zgn zin kreeg want het krnisTorhoor eindigde wel een beetje rreemd eo werd kort afgebroken toen de openbare zitting horrat was Labouchère rroag Toor welk bedrag Bhodes aandeelen had in de Chartered TÖór den inral Rhodes geloofde dat het zoowat 40 000 a 50 00 1 aandeelen zonden geweeat zgo Indien de inral genlaagd ware zoo dewaarde der aandeelen dan zijn gerezen BhndM glimlachend Neea ik geloof het niet Labooohère Dos dilt was niet eenuwar drgfreeren om een rerolntie uit te lokken Bhodea O seker niet Labouchère aZoo dat is al wat ikwtnschta te Tragen Van meer belang waren een rraag èn antwoord Tan dezelfden rlak Tóór de geheime zitting Labooehère rroeg aan Khodes of diens opmerking in de Torige sitting dat de horrormingen in TransTaal den Tolgeodeo keer langs oonstitntioneelen weg zonden rerkregen worden de belofte inhield dat hg zich niet meer zon inlaten met onwettige handeliogen te en TransTaal waarop Cecil met ja antwoordde Natonrlgk is echter de Traneraalsche regeeriag te Torstandig om niet ook in de toekomst TOor Bbodes en zgn trawanten op haar hoede la weten Uet geweld kan hg niet slagen on dna zal hg het voortaan wel met list probearen de Tertekering dat hg geen onwettige taattdelinged plegen zal tegt nieta in den mond Tan een aan die etrlgk noemt wat kg eeo ander bedrag of op ijn taehtst een ilinkichs streek beet Dat OTor tien jaren da Transvaal geen onafhankelgke Hollandscbe Republiek meer zal wezen ia nalunrlgk grootspraak ran Rhodes Hier geldt wat men wil gelooft men graag Maar toch zal bet roor de regeering Tan Pretoria oppasaen zgn om niet het Bollandsche element door het Britacbe te doen overTleogelan Terngkeereude tot het Torhoor itippen we nog aan dat in den namiddag de advocaat der Chartered Bigbam Khodes in deo breede maar heel Triendscbappolijk ondervroeg over allerlei toestanden in de Z A Republiek Bet liep zoowel oTor politiek als orer maatscbappelgke rechtelijke A oeconomisohe toestanden en behandelde de geheels Transraalsebe weigering Elk gebied werd uitgeplnisd zoo zelfs dat de Toorzitter Jaekson moest opmerken dat men OTer Boeren toestanden liever een TransTaalseben regeeriogsman dan Rhodes behoorde te ondervragen Rhodes beschreef o a de Nederlandsch Znid Afrikaauaotie Spoorwegmaatschappij ala Krnger a atroopop omdat Transraalsebe vtaatssporen zooden strijden tegen de Londeliacbo conTentie Kiager ton Toorts de Z A S M eeuToudig ala wapen gebroikeu in zgn politiek die de Ijjo naar Delagoa baai en de Duitsohers begnnstigt om Kaapscbe belangen en Toorhreogiielno uit Transraat te houden Vrijdag is er weer zittiag Heden i Maart wordt te Wasbiaglon de nieuwe president der Ver Stat M Kinley plechtig geïoatalleard Eergisteren is fajj reeds uit Canton overgekomen De bevolking van Canton had M Kinley toen hg ia een rgtuig met vier schimmels nsar het station reed uitgeleide gedaan en boos een warme oratie gebracht waarvoor de President in een korte afscheidstoespraak dankzegde Zgn hoogits doel teide hy zou wezen iets te mo gen bgdragen tot de welvaart dos Lands Te Pittsburg werd aan M SioIej eveneena door eea ontaagigke volkameoigte holde gebracht Grover Cleveland de aftredende President heeft voor het laatst nog eens van ign veto recht gebruik gemaakt tot verwerping der veelbesproken immigratie wet Het Anglo Amerikaansch Arbitrage Traotaat is naar men weet nog steeds ouafgedaan gebleven maar reeds zoodanig varkooeid dat bet weiaig levensTatbaarheid seer heeft Ook de toaachen Engeland en Venezuela getroffen oTereenkomst in zake het Venezolaaosche grensgeschil stoit oog op een kleine moeilijkheid Eoniag Oscar TanfZweden heeft al naar da N Y Herald meldt de opdraebt geweigerd om een rijfden sobeidsreohter in hot Britsch Veoetolaansebe granagescbil te benoe mee ongetwijfeld wegens bet verzet dat do keuze van dezen monarch in deo Amerikaansobeo Senaat beeft ondervonden DieoteogoTolge ziJQ de gi zaoten ran Groot Britanoie en Veoezuela te Washington orereeagekomen om rgf personen aan te wijten waaruit da arbiter zal worden benoemd M ARS TJti BBICBTBN Qouda 4 Maart 1897 Granen weder ruim aangevoerd l rijzen flauir onveranderd Tarwe Zeeawsohe 80 a 7 Mindere dito 6 60 è 70 Afwijkeode 6 76 i f Folder 6 86 s 6 5 Bogge Zeeuwaohe 4 8B l f 4 50 Polder f 3 90 i 4 Buitenlandaehe per 70 kilogram 3 90 li 4 Oeral Winter 4 96 a 4 70 Zomer 4 10 i 4 60 Chevsllier 4 76 i ƒ 6 76 Haver per heet 2 90 a 3 4Ü per 100 kilo 76 a ƒ 7 35 Henoepaaad Inlandaob 35 a 6 0 Buitenlandsohe 6 50 a 5 76 Kanariezaad ƒ fi 50 a 8 Koolzaad niauiv ft Brivlen Kookorwton ƒ 76 b 7 50 Niet kokende ƒ ti ƒ Builenlandsohe voorerivlen per 80 Kilo ƒ 4 90 a 5 30 Boonon Bruine boonen 7 50 a 8 76 Witte boenen f a f Duivenlioonen 6 90 il Faardenboonen 4 90 a 6 25 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaausohe 4 i ƒ 4 80 Cinqnantino 25 il 6 t0 Pozanian 6 a 6 26 VKZMiKKT Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen traag Vette varkens red aanvoer handel vrijwaU9a2l ot per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 16 il 18 ot per half KO Uagere biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 46 a 0 S6 per week Vette aohapen weinig aanvoer handel van geen beteekenis Nuohtere kalven poede aaavosr handel traag 3 50 a 6 Foktalveron 7 4 18 Aangeroerd 1 partijen kaaa Handel matig Ie qual 3 a 2o qoal 21 a 38 Zwaardore NoordHolland aohe 23 i 25 Boter goeds aanvoer handel afloopend öoeboter i 1 10 Welbeter 0 90 a 1 p Kilo KEXMiSGEnXG IxalCnTINGl WIIKI alVAAE SCHADl or HIKDtB ICXNIS TiaOOBZAICIS BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goada Gezien de artt 8 en 15 der Hinderwet Doen te weten Dat hg Konininklijk Besluit van 12 Februari jl no 7 mot vernietiging na faun besluit ran 15 Seplanber 1896 no 9 aan W Tiaaema en ague recfatrarkrijgenden rergnnning is verleend tot oprichting eener smederij voor beratellingen aan rgwielen in het perceel aau de Markt wgk A no 54 kadastraal bekend sectie O no 180 Oouda den i Maart 1897 Burgemeester en Wethouders roornoamd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BnrgerlUks Stand GEBORIilN 3 Maart Neeltje Clarina ouders J n Blom en M K van dor Wal Hendrika Geertruida ouders J van der End en H Moes 4 Johannes Franciacns oudere F J vau Leeaweo en C C van Leeuwen GEHUWD 3 Maart J C Snnterse en F C den Riet J vau Wingerden en E H Moerkerk ReenwUk GEBOREN Cornelia ouders E van der Horat en W Brogues Teuntje ouders C Ooms eo T Kalkman Jncobna ouders J Verbrea en B Boer Ggabert ooders G Heg eu P van Dijk Grootste keuze in vindt men bij A van OS Az Kleiweg E 73 73a OOUDA Beurs van insterdani 2 MAABT 66 38 8Vn KinialiHD Oert Ked W 8 2 dito dito dito 8 dito dito dito 3 lIONoaa Dili Gendl 1881 88 4 XXALIB Inaohrijring 1603 81 5 OosTSSB Obl inpipier 1868 6 dit ia zilver 1868 6 FOBTüüiL OM met ooiipon 3 dito ticket 3 104 s 20 SO s Blisuvu Obl Hinneol 1894 4 dito Cocons 1890 4 dito bi Uoths 1889 4 dito h i Hopel8SV 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpaUI Perp t aohuld 1881 4 Tcaaau Oepr üonr leso 1890 4 Geo leening serie D Uec lo nlRg serie C üuidAfb Bep r obl 1893 6 Mbiico Ohl Buit Seh 1890 VlURZUBlA Dili 4onbep 1881 AvsTBaDAH Ohliifatlen 1895 3 RonzaDAH Slid leen 1894 8 j 9t Nin N Afr Handolsr aand Arendab Tab Mij Ceitifieateu Deli Maalschappü dito 70S i 702 Am Hvpotheokb psndbr 4 lOO i Cult M j der Voratenl aand 1 s Or Hypolheokb pandlir 31 100 i Ffederinndaehe bank annd 306 Ned lUndelmaatsoh dito Uö N W 11 F o Hyp b pandbr 5 Rett Hjpotheekb pandbr 81 91 l tr Hyp tlieekb dilo 8 OoeiB Na UoH Hong bank amd R si Hyp thi fkbanlc vandb AnsaiKA Ëqu t bypoth p indb 6 74 I Max L G Pr Lieu eert 6 37 I ï7Vi Nb Holl IJ Spoorw Mij aanl 110 j Mg lot Kipl V at Spw aanrl lO i l Ned Ind Spoorwegm aanil 306 Ned Zuul Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lliLlE 9t Mrwl l887 89 A Bob 3 6S i 631 oid Ilal pwfflü A H üW 8 64i As 64 PoLRN Warschau l e uen aand 4 155 n Gr RuiS 8pw Mü obl 41 99 99 Balliseha dito aand U i 3 ïaitowa dito aand B 70 78 Iwang Dombr dito aand 6 Knrak Ch Asow Sp kap obl 4 dilo dito oblig 4 Amebika Cent PBn ap Mij obl Ohio k Vorth W pr 0 v aand dito dito Win St I eter obl 7 DeDver iRioI r Spm eert v a 11 11 Illlnoia Central obl in good 4 Ijouiav fc Nashrilln Cert T asnd Uexico N Spw Mg Ie hyp o Miss Kansas V 4pet pref aand 13 13 K Tork OntaaioSÈ West aand dito Foon Ohio oblig Oregon Calif Is byp in goud 6 St Paul Minn t Maait obl 7 Va Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 CxifaUACan Bouth Cert v aaod V C Ballw Na leh d o 0 Amaterd Omnibus M aand Ballerd Tramweg Maats aand Nep Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aan 3 Bbloib Htad Antwerpen 18 7 3 Stad Brussel 1886 8 HoNa Theisa Begullr Geael sch 4 OosTEKB Staataleemng 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SriNll Stad Uadrid 8 18 8 Nbd Ver Bes ADVEBTE NTIEN KEURENMEID gevraagd tegen i MBI wegens huwelgk der tegenwoordige door Mevrouw NOOTHOVEN tan GOOR Kleiweg Oouda GEVRAAGD om Boo spoedig mogeiyk in dienst t traden KEN LETTëKZETTËK aUmede een To3a g eaa Adres Bureau deaer Courant V Lijders aan Dauv of Haamorm drooge rochtige Bchubbendauwnorm en faat met deie kwaal gepaard gaande boo ondragalyk lastig tfeuken der huidt alaiok elke andere bnidBiekte wordt onder waarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezen konden worden door Dr Hebra Meehtentod OttMhadeHJIc Oebruik Vttwendigt Prga tos gulden Ned Ot tegen rooruitbetaling ook poatzegela waarop toozending Tolgt rry van port eo inkomende rechten Verkrijgbaar biJ de St MaritH Drogerie Dantig Duitschland KontnUUjke Maehinale Fabrlele DB HONIGBLOGMa ran II N van 8chaik Qo gevMÜgtl te Qravenhaffê Hepplerfiraai 99 eu 40 uaby de ItegentesselBBD van Z M den KON NO vau BËLOIE Indien ffij hoettt t gebruikt de allerwef e bekroonde en Wereldboroegide Ha perior DruivenBoTst UoDig Ëxtract 1 EiLi A i ra ia E3 FLACONS ran éO Cts 70 Cts en f 1 rerkrggbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Oouda E H vaN MILD Veerstal B 126 te nouda A BOÜMAN Moordredt J 0 RATELAND Bothop B r WIJK Ouimatn M KOLKMAN Waddinmai Een ware 8chat voor de ongelukkige alachtoffers dar Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Holland che nitgare met 27 ftfb Prj 2 ipilden Ieder die aan de renchnkbelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lesen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Verlags M azin te I eijpzig Nenmarkt 34 franco te u inzending van het bedrag ook in poateegeU ea in Iken bo handel in flolUnd