Goudsche Courant, zaterdag 6 maart 1897

No 7214 Zaterdag 6 Maart 1897 35ste Jaargang mimm mium Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k t met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 36 Iranco per post ƒ 1 70 Afaonderüjke Nommers VUF CENTER ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Cent n iroote letters worden berekend naar plaattmimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd FBANSCHE STOOlfVEBYSBU Gfcemisclie Wasseherij Ti H OPPEIMHEIMEK 19 KruUkade Motterdnm Qebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hooi ldep t roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en TerveuiTaa alk Ueeren en Oameagarderobea alsook alle Xii ergoederen Bpraale iarichting voor het itooiirn tbo plndae uantets veeren bont enz Gordgneu tafelkleeden ent worden naar de ienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of tfiverid worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegesa uitbreiding der ËabriekeS zgn de pygtea 25i o gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleverfoaar in 3 dagen te verven goederen in eens week TANDARTS E CASSüTO Turfmarkt m Gouda MllJfö II IStlïiffl van 10 tot S uur iMkalre ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLM S Quiiia Laroche KN Staalboudende Q uliia Laroche ia de meest krachtige en vergterkende KlUAWIJN Aanberolen door tal v binnen en baitenlandsche Geneesheeren Verkrggbaar in fiearehen ƒ 1 90 en 1 00 GIGAREnEN TEGEN ASTBHA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeU den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel bg Soest en FerAiOurlAeid oploaaend en Teraachtend Prys per flesohje 20 Cent KttASfluuN fioLM HoüeïerancierB Zeitt Dep6t te Oouda bjj den Heer A H TEEPE Apotlieker en bij de meeste Apotkekera en Drogiaten Terkrygbaar ft PUIKE OUDK ♦ jf 4t SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGELTOAP Verkrijgbaar b j t M PEETERS Jz N B Ma bewiji van eohthoid iaoaohet en kurk iteedB voorr HtFnAM WO den uaamder Firm CHIEPAM p HOPPK Hennep Enveloppen 2 50 eii 5 de 1000 met ¥ vm bedrukt bij A BRINKMAN ZN Bfikroond TentoonHUitÜDgSohaaiunftkur B Hage Aag IMÖÜ tanr Lipwin Sstln ni lyn d midulwa voor het loatler moeite k arl ijKMtaea van ftllfl swart on nktenra leboeQwerb Vnrfcrj atin by winkelian in aboenwerk UrUdtMien Oroteryen euB Men letto co d Dp BMUn n f bclekemerk aw A8 nt W Iv mmim Arubesb L G DE LANG lABKT 97 SrOKY U ULARK a wereldberoemde AMEEIK OEGELS Uoog te lifkronmg WcrfUtentoonst Chicago SIITOWORCESra VE VER ER ÜRG C i Stemnien Verhuren Bepareeren Inruilen 5 Jaar Schriftel Garantie € TALOGI Depot ran BREEBAiarsORGILS CANOtLABKEH TABOURETS enz 7I01EN 4 50 6 ƒ 7 50 9 50 12 15 18 22 28 35 45 60 75 90 Htrukalokken Etuia roor Contrabas op bestell Kammen Hchroereo Honrdines Hars Sternvorken ötemfluitjea Metronomes Dirigeer atokkeo SDarendoo7 en enz Snaren ook roor Alt Cello enz MULLEUS beroemde ACCOORDCITËRS IEDERE PROEFNEMING leidt tot voortdurend grooter besparing inr Aniiinim i arflTixi gereed voor het gebruik beste fabri caat uitgebrand en gereed voor cermeudtng oor ieder consument dadelgk in gebruik te nemen onovertroffen lichtkracht langste brandtijd en goed passen gegarandeerd Aaugeboden ii 48 cent per ttuk per doatjn t S MO Franoo tegen rembours WILLI BÏÏD Berlijn W 3j is dt besta inwrjjvhig tegoo Jioht Rheumativk L iasnpyn kortom tegen Wat mnaa ran al Klei tMxi Ifgl is wtkflttnUlHMi aan t w D tegen TeriwnAeié haiagesio Ij gf WMt dis stMda in i = AnkBr Pain Expeller Prijs DO aut 76 oent wi fl i de üm h Toorhjiadwi ia da inmata Apol eken n r i ai lit r t Co ta RottüTdam Te GOUDA bjj A WOLKK Markt Al b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Wlo üeker zgn wu da Eclite lükcl CftCaO te ontraogen teumengestsld en na rele prcefiiemingen ia den 1 handel gekomen onder dan naam des 1 uitvinders Dr MiohaellB verTurdigd I op de beste machines in het wereldbe1 ramde étabblisaement van Oebi Stoll rck te Keulen liclia J TDie aeII9 Cik6l acao ia vierkanten bnssen Deiss Eikel Cacao ia met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank voor dar j gelijkach gebruik een i 2 theelepela rm 1 t p Bder Toor een kop Chocolat Ala 1 geneeekracbtige drank b j geval van diarrhoo ledits met water t gebruiken Verkrijgbaar bij de Toornttiiuto H 1 Apothekers ene Ko Va Ko praftnaje f 1 80 cTCDO 0 0 35 QeneraalTartagenwoordign nat Nederland JuRut Mattenkladt Amsterdam Ealverstraat 103 pnuxaa S MM K IRIJ i tiMis in w w rjin U Agentunr by de Firmn Wed BOSillAM te Gouda O Het beate onaehadelykste va Ê makkelykste poettmlddel voor Meeren en vooral damca en Kinderachoenwerk 18 de Appretuur van C M MHIIff 4 Ce v Barlln Beuth Str 14 Menlettwgoed üi op naam en fabrieksmerk Vtrkrrftur ty Meeren WhikeUeri Ie icheeewerii lelaeUriM HeryaR nt lu Oweraal Oefel km W teNaiiue Armbme Ned Maatsbhu tol bevordering van Nijf erheid Departement GOUDA BUITENGEWONE VEEGADEEHTG op 5 Nuart 1897 ten 8 ure s avonds in de Zaal NUÏ en VERMAAK der Sociëteit RÉUNIE OOSTHitVKN Onderwerp Het Suez Kanaal Spreker de Heer J F W CONRAD Yoarx der MantsehappiJ Oud Hoofdinspeeteur v 4 Waterstaat en Voor introductie kosteloos ran Niet Leden en Dames ligt een tgst ter teekening bjj de Boekhandelaars J vaN BËNTDM k ZOON en bg de Bestuursleden de B H Dr H USSEL D8 SCHEPPER C W raii na VELDE G h SCHIM t N der LOEFF en J W MOLIJN Secretaris Draai Orgel Duidelijk ieder stuk spelende OLYMPIA met 2 verwisselbare noten slechts 1 15 franco tegen voortütbetaling per Rembours 1 2S per stuk Hieronder vermelden wg eenige der voorbanden zynde Muziekbladen Bg het 3ouper Wordt niet bo08 Sienelaat mg loa Tar Ra Ra Üom 0 Margaretfaac 0 Bchoone Natuur De arme Jonathan De arme Stndent Don üaeaarc Boccacioc S geuner baronc De laatste roosc Normat Cavalleria Ruiticana verder vele andere bekende Liederen Dansen Opera s etc voorhanden NS Losm Noten iecht 10 Ci per stak G SCHUBEHT Go Arasterdam i Z Voorbur6wal258 XH Jaarg ang van DE BAZAK Dames Modegidg bevattende DAMESen KINDERMODES benevens HANDWERKPATRONEN lir lEDERB WEEK VERSCHIJNT EEN HDMMBR In ieder n tekêt nuiarle platen modekromtek feuUletou enz ent lo Uilgava Kjndor jakl platou mot 3 aaijpatr an 3 groots gikniple patr ïor 12 ura l 8Si p poat l tS ia ff ala de Ie uttg mat Inareuboven 6 gekleurde plateu 1 75 1 0 3c i i la lïgakl pl ea 1 kijz gatcii p by het 6e oo I BOj 3 0 4e 8a b i hel öo no 1 gaku patr n kaar 181 een geklaard traaie kandwarkpairoon n 8 a 8 t PROEFNUIIIERJN PBÜSPECTIJS ALÜI l Tg S oSoï eene nieuwe zending Verlovings en Ondertrouwkaarten p üilekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRI ÜMAI en Zn vaanlManla kutteeksaan Tan apoplexie hanankaMarla tatL tost lor itoeda all nlMalan door de nedlaoha wetentehap uncewsnd Bant aas Aan hIiibm it ae eer t fl dat alj daar ktt setralk aukan van ten eenvondlfatn vac naaaUfk laain eene pbvatelutaoba ontdakUnj gedaan heen die na honderde proatnaaunfaa tiuaa ans ile werefd Tarbreld ia en tanrljl il In wetenuhappalijka krlngeB da haogata kalaiuamUing ran lannwhooHalls a aeeren nor atoeda aU tijd komt deliuld eei r de geheele wereld Terbreld U en tarirljl il In wetanubappalijka krlnffwi de haogata MawitiWBg tevöndisn dear dan laireaan OtÖeïu Tan SaaaiuUialt Dr Ba UUi WalHMaHn la degel wekt teveat eana weldaad blijkt te aUn veor de un lenowkwalen lUdan MTonden dear dan gaweaan OtSelai Tan SaaaiuUialt Dr t de OBdarrindlnf opgedaan In eene H Jarlge juaktljk B v irn hlM evnna par dnv w nl M sart cMwhlkt ém liwul nlddttllUk k a wK M l H 4eK aMld M daia ganaaawljaa waxtat verktfUk ohitterenda reaoltatan Twikregu en aU maakte looveol opgang dal Tan aan tMt iHt aSm geachieTen werkja QVER ZENÜWLIJDEN EN BEROEFTTE ait T om ai ii nil Vilftbofen a bei har voerlwalRi ea laaaili KaU dar al Het groote aantal zenuwkwalen lebevnti blnnes korten tijd raada a Ue mk pofeliek Terataanba varklaritagaa eaitreart bet lelfela vuibopltegaTallan Torkrogen nltvarkiu Terhandeliapan nlt da pi iMli bl 4 a die aan gut allMB T aff kat gneta dar alenwara u rapla m da dMiBata ook vindt aaan daarin wataaa moU ka dr pr ir au het bawMaal ta AfMt abetaMtb Dr aefcarla laelari r diraetaar dar uhraia UiarapaBtlerte arWHIaa foar aaaavN laa Aiobaakaali ad dr te Oarfa Or wilaai arrwd arli HMfniie Dr 1 Huttefkli led laii Pa ra aejiaad ïr iwaailiaar d l neteif i Nfdera te Pariie ree St tteaerL S84 Oaaeel laa AiobaakL ta Zirketti Oker ataaaant Jaokl and dr ta Weaeei Dr C laafavel te U ParrMra larO M i ladataa i l r MIS 4iMUB tm M wk b lg k ld IU4 a waarma liaefKalJ bleedaoiraaL fraeta arikkaT buefljke iMatawh twtm a a d aa fWV kaaUekanan Un ek r aaHaba haaMeUe i I lelaailbMd elapalaaalMM IMuBalqfca aanut an art dia door neroarta getroffen warden an uw UHan aaa dage p iiHile aa aiivaraM ea tet frekee wara tae val ailal i eBMWS aM HM aar awrtabtai Mt vaertd reale rte pCutnirjke iwakte veriwakklei vaejaheiiiea Ua da itj Oa faaaa ander nttMaknni a bMwadalfau gawaast zijn maar door de bek de mlddaka m iBdkwdlagaw n koöawataaknv vrljran alactniMeren atoomlool of leebaden taan fonertng cXlaadgiag knaai kwaal fuTanda habban an tan alatte ali die vresK avaalan Mr kMraMM lia a aa leden bebban wagana TaraahUuMlaB oli iioh nhau anü en iti veilen vartfeevlaf la kat aaan baaW it a mt delieBikald kkarlaiae a aeektr worde veor tt segen irukkeeda plfa awlBr M warbeaW Miitei in e aorM bat aalaa vae krMe iK irt het taptn van haid ae veatao aaa al a ito cateterin van HMaHlJdOTa ala ook aan Jonge melijM lijdende ean bleMiaabI aa k ook aan getonde laKa aae leiHa poraeaen die vaei ai het heefd wirkae en TOOTkonea wngt daingead aangaaa dam eb bet boven vermelde werkje apauiTrtgakaataleaaeafraaoaTeasaBden wordtd or dtaaat r aB doa ClaEBAH dt C HHliMweg 8 iftTa a r ua AKTKh kolpf Apothefcar I to 1 abt r LVBKT A PARTOH Uodecracht btj de OHldlng Op da TflaBalaob inadiolnala tentoonetelUnE la de Dr WelBaaa Ba Mh Baaésa eoeaa Druk m k IKKIItiLa k ZOeN wUMte t £ ÖBiM a Ulvaraa Ma auU I BINNENLAND GOUDA b Maart 1897 In eene gisterenaToad geboaden vergaderiog vaa de Kietvereeoigiag aBurgarpliehtc erd medegedeeld dat 13 tcdeo hadden bedankt an 62 Dieawe leden waren anageuomeo Aan de orde was het itelleu van een voorloopig candidaat roor de Proriociale Btatea in de vacature gntataaa door bet badankeo van den heer R Blok Oq heer J M Noothovea aa Goor stelde voor Mr J K vao Weal te Öehooahoaeo welkecaadidatanr werd ondersteund door de bh H Jager en F Herman Fa Nadat geeoe meerdere namen wordeo genoemd werd overgegaan tot bespreking dasar caadidatnar waarna tot steaming werd overgegaan Da oitsl was dat Mr J E vao Weel met algemeene stemman tot voorloopig candidaat word geproclameerd Donderdag a s zal worden overgegaao totdefioitieve candidaatitelling Da Voortitter da heer D Rujter hoopte dat de hier gestalde candidaat ook ia de andere afdaeliogau vsn de Liberale Kiesvereeoigiag gesteld tonde worden en wekte alleo op indien dit zoo was al het mogeljjke te doen om dazen caadidaat te doen zegeviereo Id da te s Uravenbsge gehouden algemeana vergaderiog van aandeel houders dar IJselstoomtramweg Maateotiappy is da bstaoa par alt Dac 189 5 met algemeene stammen goedgekeord Da heeren mr B C Hacke van Amaterdam aftredend en mr H Zillesaa van sGraveohage werden met algemeeoe stammen tot commissaris gekaien By Kon Besl is goedgekeurd dat jhr L de Geer van Jutpbaas burgemeester vaa de gemeente Lekkerkerk is besoemd tot sfcretaria dier gemeente Bg bot te Utrecht gebonden examen io de nuttige handwerken ii o a geslaagd Mej Q vaa Henert rai Waddiaxveea Tot gemeen te opzicbter te Badagrave is baneemd da beer T Scheer aldaar Di beer F M Roosendaal ondarwgzar aan ds Chr school ta Oudewater is in gelgke betrekking benoemd te Rotterdam berioht dat vele rykswarkliedan uit UI de Hembrng eergistar geen onder Het Delft s FEVILLETOJX SO Dat is eeae ver gezochte versobooniag mün rriead sprak ztj Ireorig bet hoofd achuddeade vSene vrouw moet den man niet huwen dien zjj niet bemint Begaat ag die onvooraiebtigbeid dan moet zq haar plicht nakomen hoe zwaar die ook zy vooral wanneer de man wiens naam zij draagt even goed als vertrouwend en edelmoedig is Gy zgt onvermurwbaar mevrouw bamam de batfgraaf op kouden atroeven toon terwgl by de kenden der markiezin los liet irik sta rerbaaad dat gg met zulke kleingeestige uitvluchtaa uw hart in twee deelan kant epiitaen liefde voor dan een nebting voor den ander Myn hemel I lq welk opaiohl sondt gij uw ohtgenoot nog meer kannen verraden De oabeaehaamdheid van d varwyt deed laumee sidderen Ik erken sprak ig dat tk kwaad doe met n hef te hebben Het is u tyd om uwe fout te beratelIeD sprak Fulbert spottend llsaat u met saa myubear Treanna eene liefde te aahenkea die bem zoo gsheel toekomt Lauranoa antwoordde niet Die harde woorden hadden haar diep gegriefd By hst flaawe aahynsel dei nsan dia van aobtsr eene wolk ta voorsêbyn dak koadeo vinden was oDJoi k Ze hebben alten huisvestiog gevonden maar liepen te dwalen omdat zy de door of voor hen gebuurde woningen niet konden viDclai Een dobbel bawalyk Voor de Rottardamscbe racbtbaok itond terecht U L wonende te Rotterdam dia zyn wettige bnisvroBw by wie by vier kiodert o bad terwgl er nog een vyfde op de kornet was verliet versoheidan jaren een zwervend lareu leidde en daarna opnieuw ia het buveIgkibootje stapte met een aadere vronw voor wia by zijn aersta buvelgk geheim bad gabooden Door de loting ao zyu oudsten saoa uit het bawelgk met zgo eorate vrouw kwam da zaak san bnt licht Het O M eiscbte ses niaaudeo gevaogeD Sttraf De Scheve o iDgsebe politie beeft io den afgeloopen aacht ean goede vangst gedaan door bet vatten lu den tain van de villa Erica onder ScbaveoiDgao van een persoon verdacht van diefstal van kleedingatokkan an eenden ait dit boitenverblyf De aanf houdeae is overgebraobt naar het huis van bewaring Wildervankt 250jarig bestaan zal op It en 17 Juni iaeotelük herdacht worden door eoB certeo n aubade vau debacareumuziek ta Deveater rolksspelen barddravery eo ean optocht voorstelleade handel taudbouw en nyverheid Op t plain voor bat gemeeDtebaii waar eens beide waa zal ter eera van den stichter Geerts Adriaao Wildervanck eau zuil ootbnld wordeo De feestrede wordt gebonden door dr T Baniog Beo vermanend herderlyk woord beeft monseignnor Bottemanoe bisfcbop vao Haarlem gericht tot de Geestelijkheid en de Geloovigen vaa zya Bisdom By wyat daarin op den loesta id van ons vaderland £ r beerscht zoo zegt Z D H eene algemeene onzekerheid wat da toekomst ons brengen cal Die ouzekarhaid veroorzaakt BpasDiug en onrust man bereidt zich voor tot zekeren stryd waaraan gy o niet kuat ont trslAen en daarom meent ow Bisschop a Ie moefea toeroepen vergeet in geen geval het groote gebod van nw godsdieist het gebod van Jezns Christus bemint uwen naaste als a zelven c kwnffl en h gelaat der markiezin verlichtte zaa Tiburse die zelf verborgen was ia de aobaduw ran de greppat Laurenea da betraande oogen ten hemel slaan Uit instinot bracht hy de hand aan de baan Tan lijn geweer met een onbeatemd voornemen om hem die mevrouw Tresnaa zoo martelde neer te lehieten irAltyd deaelfde prevelde hg mei nauw bedwongen woede vleiend en bekoorlijk wanneer hij zich wil doen baminnen onbeschoft en wreed wanneer hy gpsiaagd ia en ease betrekking vil afbreken of een weerspannige aan zioh wil onderwarpen Zoo iqn nocfatsns de mannen ua wie de vrouwen de Toorkaur gaven Arme vrouwen Tibnroe bad miaaohien gelyk en de markiezin Treanna waa tBB bewya voor de waarheid van zyne tielkondige opmerking Op bet land geboren en opgevoed in afzoadering groot gebracht uitgehuwelijkt aan een grgfaard was ag al spoedig verliefd geworden op f albert wiana schooDheid manieren eo geest kure onervarenheid terstond hadden verstrikt Zy had argalooa aan hars onwederataanbare neiging toegegeven vol vertrouwen op de goede begtnaelea van haai dien zg liefhad an sterk door haar eigen eehaldetooee bedoeling Zy meende in haar kinderlijken eenvoud dat baar lev n zich voortasn verdeeten kon tusachen achting voor den markies en liefde voor Fulbert de Pratenroa Maar weldra bod zy geiien dat dii eene hersenschim waa Fulbert had zioh eindetyk ia siin wateu aard vertoond en hg bezat gseaazins een dier fijngevoelige karaktera roor wie bet een genot is om e ue teedere en platoaisehs bstrekkiog lang te doen dnrea U waa de tjpe vaa losheid aa bevalllghfid en Alleraerat B G moet gij door eeae oBdarlinge liefde met elkander verbonden zga Oy zyï allen één in geloof gy moet allenook volkomen één zyu in liefde Daaraaa aegt ODie goddelyke Verlosser daaraan dat gg liefde bebt voor alkander moeten allen Bi n dat gy Mijua leerlingen zytt en Uy bidt Zyoea hemelacbeB Vader dat Zyaa leerlingen volmaakt étfa mogen zyne opdat de wersid geloove dat Hy door den Vader getondao is Deze waarbeid d wl voor eenixe maasden de Bisschoppen van Nederland bestoitan aan de sckrgvers vao dag eo weekbladen eene rermaoiag te g veo om mat zorg allM te varmydeo at de onderlioge tiefde kwetsen kin Maar diezelfde vermaning wordt thans aan a alten B G gegeven door uwen Bisschop Toont Q ats kiodereo der Mne katholieke Kerk zorgt daarom dat gy niet door aigenwysheid styf hoofd ir beid bartttocbtelijkbaid de oodertinge Moboid der liefde verbreekt hierdoor aan u zei ven bet kentrakeu ontrooft f B den leerling vaa Jnus Cfaristas eo aan Hem uwen goddelyktn Meester voor zoover aalks mogelijk ia bet kenteeken Zyner goddelyke Zeuding Ten tweede an dit willen Wg U nmral op het hart drakben het gebed der Qfaristelgke naastonliefda verplicht o ook uwe a kathoIieke laodgeuooten lief te hebben Samiut allen zonder uitzondering en sluit nieOland van uwe liefde uit boezeer ng ook van tr moge terichitlan battg op f adiaasttg betzg op maalscbappelyk betag op staatkaudig gebied Gy moogt zonder twgfet owe bpgÏDselen bandbaven en verdedigen tegen anderea ja dit is zelfs uw plicht doch bij die verdediging hg dien strgd moet altyd de liefde volkomen bewaard worden Alle harde en acberpe woorden moeten derhalve met zorg vermeden werden nooit neoie men tyn toevlucht tot apotternyen die sjeehts verbitteren wat onze katholieke vaderen in vorige eeuwen hebben geleden brenge mea zender noodzaak iu herinnering en de atryd voor be inaelen worde Qooit een atryd tegen personen Hoedt dese waarschuwingen bizooder ïo het oog waaneer gy xelven op aangename en bittere wyze wordt aangevallen door auda n Voorzeker waaoeer men n persoonlijk in uweo goedfn aaam of uwe tijdelgke belangen zoo b oadeelea daa moogt gy □ daartegen verdedigen altyd met kalmte en bedaardheid Wanneer echter die aanvallen u niet in persoon betreffen bewaart dan linvar bet stilzwygen Bedenkt dat zalke aanvallen aiat alleen door n maar ook door de aestao ower tegeustaaders wordea afgekeerd dat ay meestal niet aan haat of kwade tronw moeten worden toa had zioh onder iijno vrienden den naam van een don Juan verworven JAenige voor hem galnkkig sfgeloopen duels en groote vartenngeu hadden hem in dr mode gebracht Hij had sorgelooa de vaderlgke naUtenaohap verkwist maar hg vertrouwde toen op aene aaazienlgke erfenis £ ene onverwachte vebenrtenia had hem plotseling getrolTen de oom op wiani erfenis fag hoopte waa oo sgn ryt en vyftigste jaar gehuwd De markiea Treanna had Laurenoe dr Gut néheuh gehuwd Vreaselgke teleurstelling Pulbert werd er een ander menaoh door Hg vertoor daardoor tegelijkertyd een groot deel van xgu invloed in den kring waarin hg rerkeerde Men geloofde dal hg geruïneerd ot verliefd was ca algemeen werd hy een voorwerp van spU Iiy wan niet geheel geniiueerd hn ook niet ernstig verliefd Maar by zou op wraak Weldra reraam hg dat zgn oom teruggekeerd was ran eea reisje door bali en bg begaf zich naar Brctagne oti een bezoek te brengen op bet kasteel Treanna Daar vond hy JjiureBoe Zy waa vpot schooner dan hg verwacht bad Des te meer was hg nn geneigd om zgne scbaodelgke voornemens ten uitvoer t brengen Zgn eerste plan was zeer eenvoudig maar apoedig werd het veel inll wikkelder Hy moest de markiezin Treanna verleiden en wat beteekende dit Ken meisje uit da proTincie Wat was gemakkeiyker voor een man als da burggraaf Maar daarbg bepaalde zich hot kelsebe voomemen want het was een haiseh voornemen en honderd legen ééa bad men kunnen wedden dat het niet uitgedaebt was door Fulbert Freule da Pratenros dia begeerig was naar het gald evenzeer als om wraak te nemen op Treanna was op hst deakbesld gakomea Slechts de eeriHe Map gesobreven maar bet gevolg lyn van veroordeelon door overlevering of opvoeding diep iu dan geeat geworteld en dat zy dikwerf in laterea tyd wanneer zyne hartatoebtelgkbeid is voorbygegaas door den aanvaller lelven werden betrenrd Iniooderbeid u iten Wg dit tot alle schryvers vooral tot die der dagbladen laten ig nooit toader da uiterattt noodantelykheid melding maken van dargelyke iiatelgkheden Zg zouden daardoor aleohts hartstocht en liefdeleoabeid opwekken by banoe katholieke lazers eet ven zoadea zg gevaar loopen by dia vermelding in bartetocbt a liefdetoosbaid te vervallen terwyl zij gewoonlyk den tegenstaadar meer zonden verbitteren Mis chieo mishaagt B G derge yke bei aardbetd aan sommigen awar die liever in fetleu atigd vreugde eo genoegen vinden voor beu gelde onze laatate npmerkiug Gedur nda de vylttg jaren van Ons Prii aterlgk leren hebb u Vy iu woorden in geHchrifleii m daden Otia altyd oiet alteen bezadigd betoond maar woU willead en liefdergk ji ens onze ou katholieke landgenooten Wy gevoelen er geeu spytorer eii by het klimmen der jaren beneSaa W dnile yker de gdelheid van bet genot bwnra soekt iu eene overwinoiog opgyti maddbrogdtr Ook voor o die zoo gaarne stryd voart aal de wereld voorbggaan eo wat de H Kerk op dan eeraten dag dar Vasten oni allen toeroept zeggen Wy tot u gedenk o insuecb dat gij stof zyt en tot etof zult gy wedurkeereaa de overwegiag daarvan zal n leuren dat gy ia plaats vaa toe te geven aan ydHie bartetocbtelykbetd eenvoudig uwen plicht moet doen en de toekomst moet overlaten aan de boHcbibkioftsn van Goda vaderlyke Voorzienigbrid f Wat Z D H verder scbrgft batr ft meer de plirhten die de katholieken gedurende dan Vastentyd hebben te vervo leu Het boren itaande vonden g uit algemeen maatscbappetuk oogpunt belaiigrgk geaueg om ook in onze kolommen op te nemen Zelfs uiet katboliekeu kunnen de in het Bisschoppelijk woord gegeven wenken wel tar barto nemea Ëen aantal Ouitscha hotelbooderi is beet genomen duor Engelsi be oplichters die bun voor de leeszaal de pryncourant toesondeo van een rgwtelmagazyu met esn lot waarop zg een fraai ry iel konden trekken Daarna kwam dan berioht dat de prys op het lot was gevallen eo overmaking van 10 shilling voor het verroer werd veriooht Veten aondee dat bedrag maar wachten oog altgd op het rgwiet Brieven om inliehtiog bleven onbeantwoord Üit gevnl ban tot waarseboving dienen TOor ouza laodgeaooten was moeielgk was die eenmaal gtzai dan volgen de andere vnn zelf Ala de burggraaf de minnaar van Laurence geworden was £ on hg haar Parga terugkeerea en de jonge vrouw oahtorlntao tan prooi aan dat folterende gevoel dal voldoening roekan sou Dan zou er eene tweede liefdesbetrekking vo g a tot dat ten laatS e bet toeval of eene welbarekendr list Traauna van het gebeurde kennis deed dragen Hoe goedhartig en rondboratig by wezen mocht hg soa onvertooniyk zgo ala bt gedrag lyner vrouw hem bekend werd en het het geen twijfel over of hij zou van haar scheiden en haar interven tan voordsflle vau de fara He de Pratenros Dit was Pulbarta plan dat hem duor freala £ lisabeth aan de hand waa gedaan Hg ging aan het werk BU het duurde niet lang of bg wgrd b mind Maar onstandvastig en wiipeltung in al zgne neigiugan wa hg ook volkomen onK cbikt om met eenige volharding de verwezen ij king van ryu ptno door te zetten Weldra waa hg het landleven mo de en niet micder zgne oaophondolgka liefdesverkla ringen terwgl hg hunkerde naar het leven t Parga met at zgne genietiagao Hg maakte tioh gereed om Bratague te verlai i eo zga plsn dat hg zoe lang rruchtelooa bad nagejaagd op te gevea toen eenige mïnachteude woorden van freuteMe Pratearoa hem hadden doen besluiten om eene laatste an uitarsta p ng te wmtee Dit had aanleiding gegeven tot het onderhoud v n dezen avond Laareaee kende het leven nt te waiaig om e begrypen hoeveel verdorvenheid er onder hetschit terend waaa vaa sommige maansn naar de wereld verbaan was n