Goudsche Courant, zaterdag 6 maart 1897

WlBterdleost 1896 AaD evaogeD 1 October GOUBA ROTTÏRDlll Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA 18 85 1 88 8 50 3 87 4 8011 88 4 87 18 8 5 4 18 48 I 6 11 18 58 1 6 4 8 4 15 8 80 ttOTTKRSA U e OU DA 10 1 11 50 18 87 1 40 1 44 10 9 38 10 17 g 80 M il 10 87 8 17 8 81 7 88 8 8 53 8 17 6 87 8 84 I 8 41 5 40 6 47 8 47 HAAO eOVDA li 8 18 47 7 10 7 48 8 18 U GOUDi HEN HAAG Zo4termeor Zegvaard Voorburg 5 i i Vb aa 10 1SU 18 U 1B 18 18 U 8 1 4 8 47 4 46 I U 6 54 8 11 7 80 7 4 f SS 8 64 J4 10 8811 10 tï7 688 68 l r V 07 0 H818918WÏ1048 11 4818 481 10 8 184 176 85 6 5 8 B 8 38 7 58 8 81 8 8810 U 11 48 H g 6 48 7 80 7 48 8 10 1 4810 1111 8611 881 35 8 44 3 40 4 10 4 83 5 88 li7 18 7 58 88 8 88 Voorb 8 68 10 17 1 41 4 3 8 18 14 Z Zopr 8 10 38 1 65 4 58 8 80 48 iS T M 17 10 48 1 08 6 04 8 8 6 Ooada 8 88 7 60 8 13 18 47 10 18 10 4 li 06 18 511 17 3 14 4 08 4 388 15 5 88 8 507 488 8810 1010 13 C T I E C H T 0 O U D A Ulmbt 8 38 7 60 8 3 10 16 10 38 11 38 11 8 8 3 68 4 46 8 14 7 8 8 8 8 07 10 84 Woocdan 8 53 8 11 10 88 11 55 18 14 4 18 8 34 83 1 4 ülidaolar 8 1 10 48 4 84 8 88 Ooada 8 38 8 14 10 10 10 5 ll l Kl ll 3 4 4 87 5 17 8 18 8 41 4 11 10 AHITIKDiH SOVDl 7 18 8 18 10 48 8 84 8 51 4 45 8 18 7 4 1 Ootda tJ8 8J 14 IM 11 11 ltJ8 M8 1 88 1 48 lUI Lnt M Soilt UM n ta aMa MMt M aiti Of O I D A U TUCHT tt d 6 8 7 7 18 7 55 8 81 8 5 10 1 10 87 I1 56 8 80 8 17 4 416 67 8 6 8 81 10 17 t A R KRB4 8 87 f ir 7 lö 10 84 TSr L 6 68 7 8 8 18 + 11 88 1 46 8 84 8 17 7 1 8 48 10 41 Woord b3 I j 10 6111 46 l 7 8 08 S 60 5 18 8 7 4 11 07 n v u t 117 8 81 8 68 10 67 18 10 4 U 8 S0 7 61 lO ll T c 8 14 8J 10 88 1 3 U M8 8 88 1U8 10 3t 10 88I Stotott Oenaraal 2e tiM ZittiDg vaa BiBftlag 4 Maart Bet dsbai is voortgezet orer rt 33 der arbeidiradeo vergoediDg reUkosten der leden en vatt den secretaria der Kamer en de Vourz der VerzoAQtDgeraad en acbadelooeeteHiag aan de Toorzitter de leden en den secretani van den VerzaeDinagraad eeu ameadt conmiHi ie an rapp strekt om ook schadtiïoosstelling tegeTen san ledtio der Same terwgl de beer Gerritsen een ameodt TOorstelt om ook wpgena verzaim geluigea schadeloos te itellen oit een daarvoor jaartyks vait t itetlen maximifiD De minister fan Waterstaat verklaarde niet rarder ta kuoaea gaan met de ooncesnee De heer Lohman stelde nog al auendement voor om voor vergadenogpn op Zondag of algemfwn ürkesde cbriatelyke feestdagen geen reiskoaten en schadeloosstelling t fergoeden De heer Kojper wilde liever bet algemeen verbod om op die dagen te vergadsreo daar andera vele gescbiktun bet lidaiaatscbap zullen weigeren Ds tieer Hsriogh wees op de Israëlieten voor de Zondag juist een geschikte dag is Het amendement der Commissie van Rapporteurs HchadetooHsteiliug ook aan de leden werd nangeaoman met 60 tegen 18 stemmeD Amendt Gerritsen sobadelooeafeliingook aan getuigen verworpen met 47 teg n 32 stemmen Ameodt Commiiiiie van Rapport g en vergoeding btj vergaderingen op Zondag en Cbrist feebtdagan aangenomen met 41 tegen 38 temmen Door den beer Smidt wordt nog voorgesteld éeo nieuw artikel om vrouwen benoembaar te verklaren als scheidsrechters dat bestreden werd door de Commissie van rapp doch niet door den Minister en wordt aaageaomen met 44 tsgeit 35 stemmen Het debal ie afgeloopeo Donderdag oa de pauee eindstemming Dinsdagochtend leotieonderzoek VoDits it nog aan de orde gesteld de tyd regeling de polytecnnische school de lodi obe badryfkbelastÏDg en herziening der gebouwde eigendom meo Volgena berichten nït Rome heeft het Vatieasn besloten een groote strook land te kooptn in de Caiupagna Romana grenspod aan dê paosaiyke tniuen zoodat de g toreo van Paul IV welke behoort hg een zomerverbl f van den pans niet roeer zoo dicht by da grenzen lal stian In verband hiermede tal bet verzoek gericht worden tot de Italiaansobe regearing krachtens het verdrag Vlo Mei 1K71 de on schond baarheid en eztenitorialiteit te erkennen van deu nivuwe stiook Sommige heethoofden beiohonwen dit volgens de Pall Mail Qai f als den eersten stap tot het laggzaam dooh geregeld uitbreiden van hat grondgabied van den Heiligen Stoel tot de see bereikt zal gn Hot gebied van den paaa 7 ou dan epn zeebafeo aao de Middellandscha Zee hebben en de Roomscbe qnaeatie zou opgelost cgu Maar de regeering zal waarichijuiyk niet zoo toegevond lyn als de clerioalen bopen In andere gevallen heett z met de grootste stiptheid de hand aan bet verdrag gi bouden da laatste maal nog toen de kardinalen weigerden de nieuwe belasting op alle iokomslen boven 20 X lire ta betalen een weigering dia y toelichtten met de bewering dat de bewoners van het Vaticaan volgena het beginit l van ex terntoraliteit niet aangelageo kouden worden Hierover ontstond ren levendige gedacbtenwisaeliog tuasc en het Vaticaan en bet Qoirinaal waarbg bet esrata toen lo bat oDgelyk ward gesteld I tt 8 10 8 40 7 S 47 7 8 S4 IA a i 7 8 SS 9 10 4 5 s i 0 S 8 8 8 1 8 11 t ll 8 U 8 17 8 18 G ad 80 HoordrMht Nieuverlrerk Otpelle K tfsTdui 7 Bottardui JipelU Kieüwerkerk UoardrMbt Sondi dl Zev nbui m Moork p He Te Mierio V B i ean R K geasUiyke dia dea avonda au eeu liekeubezoek huiswaprls keerde overvallen door dria onbekenden die hem geld vroegen Daar zy dreigden tot geweld te zullen overgaan ala hun erxoek niet terstond werd ingewilligd was de aange vallens genoodzaakt fapn al het geld d t hg by zich had af te staan Ëen giftoiengersproces Bioneukort zal te Hodmezö Vaaarhelj in Hong rye een sensatieproct a in bf baudeling komen De aanklacht in deze uothait een afncbawwekkeod beeld van de verdorvenheid die de laegsto klasse van bet Hoogaarsebe volk kenmerkt Kr zgn te Hodmezü Vasarhety een matsa begrafenisveraenigingen waarvan de leden tegen beuling van een teer matige premie en een bg elk sterfgeval lerschnliigde vergoeding van eenige krenzer recht hebben op nitkeeriuK bg ovsrlydeu van 50 100 150 of 200 galden Na is aan het licht gekomen dat een aantal personen een combinatie badden gevormd om een zeker geUl la slachtoffers aitgekozen iugexeteoen ao Hodmezö Vaaarhfliy by verschillende begrafentdv reenigingen te verzekeren en hen dan tot het verkrggeo vau de vorzekeriogssom nit den weg te rai men Deze combinatie an giftmengers bastond uit zes vroowen en twee mannen Ëen der lantaten wordt verdacbc zgo vader zgn moeder zgn vrouw zgn schoonvader en nog een ander perpoon door vergift uit den weg te hebben geruimd waarvoor bg mt verAcbillende begraleniafoudaen verïtcbeideoe duizenden gulden uitbetaald kreeg De hoofdschuldige wordt beklaagd van vgf moorden een tweede verdacbte van moord driemaal gepleegd o a ten asnzieo zgner moeder eene derde wegens moord gepleegd op haar moeder en zaster nog een andere wegens moord op baar man de overigen wfgena enkele moorden deels ten aanzieb van bloedverwanten deels op vreemde personen gepleegd Ën dit zgn slechts de gevallen waarin de lykacbouwiog zoodur mogdykheid tot twgfel aan het licht bracht dat de dood door vergifïigini hetzg door arsenicum of door kwikzilvercbloride waa veroorzaakt In een enorm aantal andere gevallen toopende over een tydvak van tien jaar moest bet onderzoek jit gebrek asn bewys worden opgegeven De manier waarop de raoordeaaars te werk gingen was zeer eenvoudig In de eer te plaats werden de betrokkenen zonder dat zg t wijten loms ook geheel trgea bon wil in verscbillends menigmaal in twintig ver sobillsoda begrafenisfondsen verzekerd Dan was een kleine ongesteldheid voldoende om volgens een reeds maanden ta voren besproken plan de knarc aan te vangen Ter rerdryving der ongesteldheid werd den zieke voor eerst een Kser kleine dosib vergift als genees middel ingegeven Soms ook werden de ap zen vAn den patient vergiftigd In ieder g i verergerde daardoor de toestand van den zieke Onmiddellgk werd een dokter onlboden dia het een ef andere geneesmiddel loorschreef dat echter niet werd ingenomen en nu wat de gelegenheid gunstig om den zieke steads grootere hoeveelheden vergift in te geveti en ula de tweede en derde dokter verscheen was alle hulp Ie vergeef want na korten tgd meestal acht of tien dagen na den aanveeg der kuu overleed de patiant Bg alk dezer gevallen warden versohillende dokters geraadpleegd doch geen hunner had ook maar eeu flanw vermoeden dat er vergiftiging in het spel was De sterfgevallen werden gewoonlgk officieel toegescbreven aan natunrlgke oorzaken als buiktypba ouderdomsswakte maagcatarrh hartkwalen ea Koeliewerving in de Locom c leest men 11 11 11 88 11 88 11 48 11 81 8 86 Ue lexers van de Locom c zullen zich herinneren hetgeen door ona zoo na en dau geschreven werd over het werven op Java van arbeiders voor Niauw Guinen en over de behandeling welke deze daar onderTinden volgens de laededeeÜng van teruggekeerde koelies die hier aankwamen in den meeit beroofden toestand bedekt met wonden afge 10 8 10 88 10 48 10 4 88 18 88 S1 81 9 80 benld ioo4at tg half sterrend op atrut gevonden ter verpleging in het stadsverlnud moesten worden opgenomen Onse bertcbteo hadden nog naowiyks Boropa bereikt of de NorddeutMiie sitgemeine Zeitoogc wiit nit officieelec bron mede te dealen dat het alle maal maar praatjes wareu n dut de Javaanaohe koelies in Ooitjch Nieuw Goinea integendeel een paradys op aarde vonden Wg deden toen uitkomen boe hel door de Nordd All Ztg t officieel ontvangen bjriebt ait weliogehcbte bronc slechts ouder groot voorbehond kon worden aangenomen eenvoudig omdat die courant gejn gelegenhtiid had £ ehad zich op de hoogte te stellen vermist baar de tgd ontbroken had officieel welingelichtt te zgt Nu echter is het door onze regeering officieel ingeateld onderzoek betrefiendd de klachten van ▼ yi teruggekeerde kc lies afgeloopeo en die klacbtpo ign gegrond bevonden Drie Van deze vijt waren onder deo assistent resident Hogeoraad van Semarang naar Dnitscb NieuwGnioea vertrokken ata contract koetitis Teruggekeerd ieder naar zgn eigen negory brachten zy onafhankelgk van elkander hun grieven ter kennis van het ondcrdistricts later van het diitric shoofd De betrokken residenten wendden zich tot de regeering en het ingestelde onderzoek bracht de rechtmatigheid der klachten in het volste licht Wg doen hierbg nog opmerken dat er wel groote aanleiding moest bestaan bebheo want de inlander klaagt niet licht by zgn meerderen Tevens bleek dat het met de voorschotten waarop de koelies recht hebbeo bg ban vertrek niet naaa behooren toegaat Wel is waar hadden zg het ge d in tegeowoordighoid van deo assistentresident uitbetaald gekregen maar tater alles weder moeten afstaan Tusscben het versehgnen voor bet politiehoofd en het inschepen verloopt eeoige tgd waarvan terdege geprofiteerd wordt VTij spraken reeds herhaalde ma en over deu handel in houggeprysde kleedingitukken met de koelies gedreveu waarvoor deze deaeo ban iu voorschot ontvangen peuniogen afstaan enz Het toezicht door de politie op een en ander uitgeoefend bepaalt zich tot de bleots formaliteit vau bet hooren f op bet politiekantoor en verder zyii de emigrantfa aan hun lot overgelaten a la merci van ieder gebraik wit naken van hun hulpeloosheid Geen wonder dan ook dat de regenring zich genoodzimkt heaft gezien bet geweatelyk en plaatselyk bestnor hierover haar ontevredenheid te kennen te geven Uet is wel rerdieod en al beeft de Samarangfiohe politie ook nog veel meer op haar kerfstok het strakke althans om Ie vcrbindereo dat in bet vervolg de bepalingen betreffende de emigratie onder oootraot door onverschilligheid en gebrek aan plicbt besef tot een doode letter gemaakt worden c Een 4 jarige beambte in de Bank vanLeening te Leiden bad zieh gisteren or deHaags be rechtbank te verantwoorden beklaagdvan ie den loop van 1896 en in de eerste helftvan Janaart 1897 lo valschelgk onderscheidene voorwerpen als beleend te bebbeo ingefobreven 2o zich opzattelyk te hebben toegeëigend een bedrag van plm f 350 door bemvalscbeiyk in de betrekketgke ioschryvingsregistera genoteerd als voor beleende panden nitgekeerd Beklaagde bekende het bent ten laate gelegde Soms had by waurdeleoze voorwerpen als lucifersdoofjou az ingepakt welke dan voor beleende panden moesten doorgaan Hg gaf op tot bet misdryf te zgn overgegaan omdat zgn loon niet voldoende was voor zyne behoeften Hy gpnoot f 7 50 a f 8 per week moest daarvan f 5 kostgeld betalen en voor de rest zich kleedeo Het Openbaar Ministerie eis hte 18 maanden gevangenisstraf Uitspraak over 14 dagen 5 1 5 51 8 14 7 17 6 8 8 50 7 86 6 80 4 40 4 60 4 87 6 04 5 10 DUN 1 84 8 01 8 08 8 14 i O 4 04 4 83 Dat iemand geld ontving om iets niet te zeggen of niet te doen is meer voorgekomen maar voorbeelden dat aan iemand f 600 000 wihrai per jaar werd venekerd op vooilwaarde dak hg niets san uitvinden zgn atêtlig keer sehaarecfa Ovtrent den man wien dit ageiveoaarda bniteakansje overkwam dea Amerikaan Jobs Good verbaalt de Newyorkache correepoDdeat van t N V d D John Good s uitvindingen bewagea lieh hoofdzakelgk op het gebied der toowslagerg aan het Patentboreau zgn niet minder dan 24 patenten op dit gebied te zyoen name geregi treerd Naawelgk bad hg een nitvinding gepatenteerd die een gebeele omwenteling ia de touwfabricatie tengevolge bad en die voor een groote som verkocht aan eeu consortiam dat baar zou exploiteeren of bg deed weereen andere uitvinding die de vorige waardeloea maakte en zoo ging het TOort lot de gecombineerde t awIlgergett aanboden bem 250 000 dollars jaart te belalen alt bg ziefa wilde verbinden geen nieawe u tvindingeo op dit gebied meer te doeo Good vertrok ioen osar Engeland en bleef daar tot verleden jaar de Cordage Troste failleerde Toen keerde hg lerug en ging weer aaa bet uitvinden Hg bedacht un een manier om bindteuw voor gratoschovea te makeo van hennep dadeiyk be teli en nagenoeg alle landbouwers daarvan en het gevolg was dat de toovbaudelaara der Ver Staten nu honderd millioen pond s jaara vau dit touw verkoopeo de omzet in vak bedraagt thans 30 a 40 millioeo dollars per jaar Deze sitvlndiag heeft aan John Good de controle over den geheelen tonwhaudei van Noord imerika verzekerd Hy is thans bezig een reasachtige tuaatscbappy op U richten die in de plaats zal treden van de gefailleerde trast c Vronw G die de vyige week te Baaro baar men wilde vermoorden es zich zelve trachtte t verbranden is Woensdag voormiddag aso de bekomen brandwonden overleden Te Ngmegen was Maandag de aanvoer vaa eieren zoo groot dat de boeren by den afioop der markt voor zeer mooie eieren tegen 2 cents par stok nog geen koopers konden vinden Met bet gebouw van deu Daitscben Rgkadaghandelt men toch maar grooischeepscb Er iabg den boaw 400 000 Mark bespaard dat geldaal nu itrekken voor het betalen van knnstng verheidsvoor werpen die voor het gebonwbeiteM zullen worden metalen voorwerpen tapgten eoz Men zal deze voorwerf o inl JOO te Parga ten toon stellen Ala te numaar niet enkel diüir zgn Voor de inwendige versiering van het geboeid met beelden enz zal van 1 April 1898 af jaartyks 100 000 mark worden aitgetrokkeSf zes of acht jaar laug Da storm beeft in Engeland eo opzgnkurt groote schade aangiricht Een groot aantal Rcbepen en booten hebben schipbreuk geleden Te Sandgate ia in de zeewering eeo groot gat geslsKen van vgftig voet lang Het havenhoofd te Fremington op de Noordkast vau Dsvon is weggeapoeld Te Marden Newton is het spoorwegstation ingewaaid Het station te Whatstaodwell op deo Midlanil spoorweg wordt door een aardHortiog bedreigd Talegraafpalen zgn allerwegn omgeatort In bet Zuiden van Wales kwam er eeo zware sneeuwstoru hg De maildienst tuasohen Ottende en Dover werd z er vertraagd eu de vaart tusacheu Boelogee en Folkestone was geraimen tgd geatremd De telegrafische gemeenschap met het vaateland vond vertraging Woensdag middag is hy Ëlshout een boer met een voertuig met koren belAden door den storm in de Maas gewaaid Hg werd door eenige personen met groote moeite gered zoodat by er zoo goed ala looder letsel afkwam TUd van Greenwlcb 7 68 7 68 8 8 8 13 8 88 87 10 4 10 11 10 18 10 17 8 I 7 8 8 36 8 43 8 61 87 10 40 1 1 10 8 11 16 8 6 6 7 8 37 47 84 10 01 8 81 10 7 10 4 7 45 10 84 Bilteilftfldseh Overxleht Ia het Engelacke Lagerhnii heeft Goschen sgn plaonea ingedieod veor het bonwen vao nienwe oorlogsschepen ia het tgdvak van 1897 98 Vier linieschepen drie kroisera 3e klasse twee korvetten vier kanBonaeerbooten twee torpedojagera en een nienw koninklgk jacht zonden gebouwd worden In het geheel zgn nu lOS schepen ia aanbouw 66 daarvan aallen in den loop van dit jaar gereed sgn De bemanning der vloot aal met 6300 man vermeerderd en das op 1000 000 aan gebracht wordea De aanstaande herdenking van koningin Victoria s zestigjarige regeering geeft aanleidiag tot mecigen terogblik op de toestanden ran rairn een halve eeuw herwaarts en tot vergelgkingen met bet t enwoordige Wg hebben dat eenige jaren geleden gedaan toen onse koning Willem III 40 jaren geregeerd had en hebben onlangs die vergelgkingen voortgezet iot de laatste jaren Zoo vinden wg nu voor Engeland een everzieht gegeven van den loop der Stantsaehald onder de langdurige regeerieg van Victeria De City correspondent wydt daaraan eenige bMchoawingen Ter aanvulling diene bet volgende Toen koningin Viotoria in 1837 werd gekroond was Groot Britannië niet minder dan 850 millioen pond sterling of ruim 10 000 millioea galden scbnldig De Britsebe schuld dagteekent van de regeering van koning Willem van Oranje en was in 1815 zelfs tot £ 900 millioen geitegen Thans ia het oeminaal bedrag tot £ 648i miUioen verminderd doe aedert 1837 met meer dan gedaald of met 3 milliaen s jaars Neg veel neer is ia die 60 jaren afgelost n £ 379Vi millioen maar daarnaast ia weder voor 177 millioeo nieuwe achnld in bet leren geroepen Daarvan zgo 67V4 ops nomen voor oorlogen 4I b voor sonveraies 23 millioen voor gameenten aankoop van Snez aandoelen voor chotteo aan Indië en andere koloniën 11 voor telegraphic 16 voor militaire uitgaven en vloot d voor holp aan Ierland In 1815 was de bevolking slechts 19 milHoen groot en bedrog de achnld f 560 en de ranteUst f 20 per hoofd Thans is de be volking bgna verdubbeld en de rentelast met eeu kwart gedaald en wordt tevens jaarlgka Voor aflossing gezorgd Hoe zeer het krediet dea lauds is vooraitgegaan biykt ook hieruit dot volgens een berekening die 30 jaar geleden werd gemaakt voor elke £ 100 nominaal der Staataaehnld waarover rente moest worden betaald de sehalkiat werkelyk slechte bgna £ 69 had ontvangen Thana dragen de Consels sedert 1889 slechts 2V4 pCt rente en taan boven part genoteerd Dia conversie heeft een besparing van bgna 3 millioen pond opgeleverd en een gelgke besparing zal in 1903 worden verkregen omdat dan volgena de conversieveh de rente tot 2 pCt daalt Naast deze daliag van de Staatsechnld staat de ontnglijke uitbreiding van de fondsen die Ur beurze worden genoteerd In 1867 toen voor t eerst een berekening daarvan werd gemaakt liepen ly over ean waarde van £ 2362 millioen pond sterling Op 1 Jan 1897 was de waarde tot £ 6065 millioen gestegen Ie 30 jaren dns een meerdere belegging van £ 3700 millioen Daarvan is niet minder dan £ 1235 mill voor Amerikaanaebe spoorwegen gegeven 20 millioeo in 1867 tegen 1255 thaus De Britsche spoorwegwaarden stegen van 258 tot 742 millioen de buitenlandacbe bafaalve de Amerikaansebe van 250 tot 613 millioen Alleen in 1896 ii voor een waarde vao £ 310 millioea by de officieele noteeringen van 1895 gekonen 130 millioen meer dan dit jaar self erbg gevoegd had Wg geven neg een korte vergelgking met de Nederlandache Staatssekntd sedert 1850 toen het tgdperk van krachtige aflossing vooral nit Indiiehe baten aanbrak Het neminaal bedrag der sekald was ia 1850 te samen 1330 BUIioen gulden of f 40 per hoofd der bevolkiug de rentelast was bgna 36 millioen ef bijna t 12 per hoofd Op 1 Jnli 1896 was de Nederlandache icbold gedaald tot 1096 millioen dus 136 millioen lager dan 46 jaar geleden en de rentelast tot 29 6 millioen of 6 4 raillio90 minder Per hoofd der bevolking dna nn eea schuld van f 22 tegen f 40 in 1850 en een rentelast van f 6 tegen f 12 in 1850 Een vooruitgang niet geringer dan die in Engeland in 60 jaren ia verkregen Door aflossing ea conversie vanStaatssebald ia van 1850 af niet minder daa f 1104 millioen ongeveer het volle bcdrsg der tegenwoordige scbald vervallen Daarvan sgn297i ailltoen werkelgk nitgegeven voor inkoop en efbetaling van sehnld waarvoor nu nog rnim 3 millioea sjaars wordt uitgqgeven en 720 millioen geconverteerd in lager rente gevende Mhuld Aan nienwe schuld is er 240 millioen bg gekomen waarvan rnim 25 wegens aankoop van den Rhgoapoorweg en de rest grootendeela voor den aanleg van Staattspoorwegen De nienwe president der Vereenigde Utaten d Ml gisteren rgo intocht in bet Witte Hnis De Amerikanen zegt de kTimesccorreipoo eat meenen van hute dat er gten groeter beeiaeher beatoan kan op de wereld don de man die door de vige keaze zijoer medebai rs oon het hoofd eeoer bevolking van zeventig millioen sieleo wordt geplaatst En de inauguratie van dezen nan wordt geheel in overeeasteaming hiermede tot een feeatdag gemaakt door de geheele Republiek Ieder borger is verheugd omdat bg de staatkundige gelgke is van dan man wieoa gezag grooter is daa dat van eenig vorat Doch van pracht of vertooniag houdt de Amerikaan etet Repoblikeinsohe eenvond beheerscht alles ook de inaogaratie van bet nienwe ataatthoofd Het is een popelair schouwspel Het indrnkivekksndate geleide wat de nienwe president zich op sgn tocht wenschen kan is de ontzettende volksmenigte dia hem vergezelt die hem groet als hg voorbggaat die zich oi telt laaga zga weg Dö nienwe preeident wordt ontvangen door de hooge staatsambtenaren en zooveel troepen als precies noodig zgn om eea eerewacht voor ham te vormen Een paar compagoieëu troepen brengen bem van zga notel naar zgn nienwe woning door de straten die met groen en bloemen zgn getooid en waar de Siarspraogled banner vroolgk wappert in het zoalicbt De Boodschap kedeo door den beer Mc Kinley aan het Amerikaansche Volk gericht ter gelegenheid vao zgn optreden als Preeident dor Vereenigde Staten behelst ia hoofdzaak het volgende De regeling raa bet muntwezeu behoeft hersieoing Do getdsomloop moet gevestigd worden op eeo dunrsanien grondelag De President zal gaarne sgne medewerking verleeaea in geve Ibet Congres aan eane commisie wil opdragen eene herziening te bestodeeren van de wetten betreffende het moatwezen au bet bankwezen Aan bet vraagstuk van bet ioternatiooala bimetallisme zal spoedig ernstig de aaodaobt worden gewgd Kr zal eene poging worden gedaan om dat bimetallisme te verzekeren door de sanienwerkiug met andere groote bandelsnatiëo Het credist van de Unie de integriteit van het ruilmiodel en de onschendbaarheid der aangegaue verbinteoiiaen moeten vóór alles worden bewaard en zeker gesteld De politiek der regeering zal zga de inkom sten der schatkist te vermeerderen door belasting te beffen van buiten landscbe voortbrengselen met vsrmgdiog van rechts treek acbo belasting behoudens In tgd van oorlog vooris in herziening van het handflstarief Bgzoodore aandacht zal worden gasohooken aan de weder iovoering eu uitbreiding van de rfciprocitaitfi wet van 1890 De President beveelt voorts bet denkbeeld aan om aan bem giootere sellstandige macht te ver eenen lot het sluiten van baudeUtractalen De boi ten landscbe politiek der Vereenigde Staten zal zyu het bewaren van vrede en vriendschap met alle natiè u en het vermydeo van alle baitenlandsche verwikkelingen Do President zal eene vaste rechtvaardige en waardige butteolandsche politiek volgen De Vereenigde Staten moetea weerstand bieden san dn verleiding om hno gebied nit te breiden De President prgst de scheidsrecbterlgke uitspraak aan ala het besta middel ooi internationale geschillen bg te leggen By keurt het arbitrage iraetaat met Uroot Untaanie g oed en hoopt dat de Seoaat spoedig in deze zaak eena bealissing nemen zal Hy beeht varder zgne goedkenring aao eene wgzlgiog van de wetten betreffende de immigratie ea de naturaiiaatie opdat niet gewenicbte landrarbuizers geweerd konoes worden De Prejidant kondigt ten slotte de bgeeni roeping tegeu den 15eo Maart aao van bet Congres ia buitengewone zittiog ter bebandeliag vtto de herziening der tariefwet In de Boodschap wordt geen gewag gsmaakt van het Caba vraagstok ïo de tVragan des Tgdsc geeft de heer W F Andriessen een aangenaam geschreven en duidelgk overzicht van de nienwe resultaten vaa deo wetgevenden arbeid in de Z A Repabliekc Min of meer uitgebreid hebben wg onzen lezers gaandeweg die resultaten reeda medegedeeld Uit den tekst van eenige wetten en de geacbiedeuis die bare toepassing achter deo mg heeft bigkt maar al te wel dat de Votkaraad tegen den moeiiyken wetgevenden arbeid niet geheel opgewassen is Vóór hnre toepassing beeft men b v reeds een van de voorosamite bepalingen van de drankwet moeten opachorten en de et op de drukpers is in de praktgk aoo bezwaarlgk uitvoerbaar gebleken dat men er voorloopig geen wekelyks gebruik meer van maakt Maar terecht stelt de heer Andri Bsea voorop dat de teak van den Traoavoalscben wetgever een geheel andere is dan die van den Europeeschen Ia ds westersche sanaaleving zgn de hedendaagsche toeitandeo het product van geleidelgfce ontwikkeling in eea land alt de Z A Repabliek dat met enkele foracbe rokken ia getrokken io de ry der beschaafde naties ontbreekt t schier geheel aan voorbereidende en inleidende wetgevende maatregeleu maar moet voorsien worden in toMtanden dia als t ware in enkele weken en maanden zga geboren Daardoor komt het dat de Volksraad bet werk bgna niet af kan £ n dan liggen de bezwaren voor de hand aUan krggt hier geen wettelgke ToorKhrütcn wooiorer hon derdan scherpzinnige koppen knnne gedachten hebben laten gaan en io de prmctgk bIgkt t meermalen dat vat de volkaraodsleden decieteereu onaogelgk kan sitgevoerd worden poch naait dess achadnwzgde ataak een groote lichtzijda Als een sitting achter den rug ii kan mea zeggen dat er wat lot ataod ia gebracht t Is niet bet voortsjekkea vao daa parlementairen wagea sooala men dat in Nederland gewoon ia Op êen dag neemt de Traaava leche v lksverteganwoordigingsomtgda besluiten waarover men in Nederland miuatena een maand aan discaacie sou noodig hebban Grootste keuze in mm m mm mm W vindt lucn bij MUI iM A van OS Az Klaiwag E 73 73a OOUUA Beurs van Amsterdam 3 MAAUT Vrkn ilotkrs IflBULiBO Crt Kad W 3 J 8 l 891 dito dito dito 8 99 dito dito dito 8 8 Uom l Ooi Gbodl 1881 88 4 ITILII IniclirüriDg 1888 81 6 881 Oo8T s OI i inp pierl868 6 881 dil3 in zilfor 1888 6 88 i 8611 PoBTloii OH mat oonpoo 3 dito tioltet 3 88 asi RusiAKD Obl Diuuool 1894 4 6S i dito DOOM 1880 4 98 dito bij Kothi 1888 4 n dito bi Hopa 1838 90 4 98 dito iDgoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 104V 104 1 Spanji Perp t ohuIJlSSI 4 691 TUMIIJ Oepr Cour Ioen 1880 4 69 ieo loöüinu wrie D SO i aoVs Gec la niag aerie C n 80 g Zuiu Ara Rif t obl 1898 i 108 Mailoo Übl Boit Soh 1890 6 96V VENKztiSLA Obl 4 üubap 1881 AvsTiEBiH Oblii Btien 1898 3 100 BomauiM Stud kaa 1894 3 9 m Kil K Afr Htndal r aaad 84 Araodah Tab Mg Carlitaatan 880 D li Maat ohappij dito 70S 708 Ara Hvpotheekb pandbr 4 100 Cult M dar Voriteul aand 01 Ir Hypolhookb paodbr 3 1007 HedertafldKUa bank aand 808 Nad llaadoimaatsali dito 148 N W k l o 11 jp b pandbr t 84 Ri tt Hypotheekb paodbr 3i t 9 l lr Hypottiaakb dilo S 8 Gons N UoH iiong bank aand Hl HypolkMkbaijk paudb 4 188 Amiica B U t hypoth pandb i 74 Mai L 0 Pr Liau oort 6 87 S7 i H D Holl IJ 9poonr M j aaol 110 M tot Kipl St Spw aand m i Nad lod Spoorvagm aand 8061 Nad Zuul Afr Bpm aand 0 881 dilo dito dito 1891 ditot 102 liiHB Spoor l l887 B9 A Eobl S 68V 88 Zttid Ita Hpiroiü A H obl 8 54 PoLlM Vi artohau Vt aauan aaad 4 186 Ru l Gr Run 8p Mö obl 4Vi 997 997 Baltiarbo dito aand 8a l a esv Vaetowa dito aand 6 79 8 Iwang Dooibr dito aaoil 6 11187 Knrsk ChAroir Sp kap obl 4 lOt l dito dito oblig 4 lOOV AMEBiai Cant Pao 8p Hü obl 6 991 Chic l Iorth W pr 0 v aand drtodito Win St Palar obl 7 184 DcHvork ttio Or 8pin eert r a 11 l ll niioois OoGtral obl in goud 4 100 rj0ui8T Vasb ille0ert v aand 80 Ueiiao N Spv My Ie byp o 8 108 Hiia Kaniaa v 4pot prof aand 18 18 N Yo kOntasiotiWeat aand dito PoDD Obio oblig 6 Oregon alif la byp in goud 6 St i aul Mino Hanil obl 7 761 109 Un Pao Hoofdl Jn oblig PU dito dito Line Col la hyp OjS Cami oa Cao Boutb Cart r aand 85 44 Vm O Kallir tiNa lab d cO Amatord OnAiibuB Mij aand 80 1 w Botlard Traiawag Uaats aand 8081 Ned Stad Ameterdam aaod 3 1067 SUd Boltardam aan 3 1077 BII OIR Stad Antwerpen IS 8 104 Stad Brutaal 1886 8 103 Hoiio Tbeia UeguUr ieaaliKh 4 117 1817 OoBTENR Staatakening 18S0 8 r K K Oo l B Cr 1880 S Span Stad Madrid 8 1888 88 88 N b Ver Ba H p 8pibl oort 111 KleinhaDdel in Sterken Drank BURGKMBESTEK en WETHOUDERS na Goada breogaa infjerolge art 5 der Wet Tan 28 Augu tua 1881 tSUtaUbladc no 97 ter openbare kaaaia dat bg hen ia ingekomen ean rerioekachriU ran de narolgende persoon waarbg Vergunningwordt gerraagd om iii de bg zijn naamtermelde localiteit sl rkas drank in bet klamte mogen Terkoopen all Naam t d verzoeker Aand der localtteit J T n Vliet Kaïnamelkaloot R 545 Gooda den 5 Maart 1897 Bargemeeater en Watboadera Toorooemd K L MAETENS Da Secpetarie BROnWXB ADV£RT£NT EN Ondertrouwd J VAN D E HOEVE Wedr Tan S M C CkiLunu IN C J WBLTBR Wed ran B Biuua Btü JJmuiden G iaT Oten Rictptü Heden orarleod roga lieve Vader de Heer WILLEM HOOOENDUK Wm iu den ouderdom ran bgna 70 jaar MARIA ANNE HOOOENDUK Gmda 4 Maart 1897 Waohtelatraat P 259 EENISlEFOTTAHTSEIi Men wordt verxocht o i t HEUK telettüo UIT HKT MvGAZlJN VAN M RAVE SWAAY ZONEN OOBINCHEH Deie THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ry twaa een half en een Ned otu met Termelding ran Nommer en Prga voorzien ran ncTenalaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitToering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAItT LZ EENIG UEPOT der fiJDate Haagache Bescbnit BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLM S Quina Laroche HN Staalhoudende Q uina Laroche is de meest krnehHg m vemterkende KlJiAWTJS Aanbevolen door tal van binneneu boitenlnndache Geneesheores Verkrggbaar iu flesschen it 1 90 en 1 00 CieARETTEN TEGEN ASTHMA De inademiug van dan rook de zer Cigaretten geeft deu Igder aan AHtkuut terstond Terliohting In Etui 80 eu iO Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel b j Hoegt on FerAroMdAeirf oplossend en verïaohtond Prua per flesohje 20 Cent Keasmliex H01 M Hofleveranoiera Xeiit GEIIEVEE Merkt NTGHUXriAP VorkrUgbsar ba M PEETER8 Jz N B A U bewiji ran echtheid U oaohel on kurk itcada vöorEien VAO den num der FinM P HOPPE VepOt te Gouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en bg de moeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Ondeiffeteekenilf beveelt zich beleefd aan vooi het W I T T E M VAÏ fangen Flavonds enz lloogaeluend A VAN VKEN VrouwoBteeg 233 OOODA Zeer nette Gesteendrukte mVSAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON