Goudsche Courant, maandag 8 maart 1897

Waf la 8s beats iawrlMag tagea JMt lllMBnalisk Laiilaapg legen la r aaid Vd iaaaatkatMilWSIeaataweailaategwi Anlier Pa inlxpeller ABkerPaiii Expeller È TeiteïOaM I Uil Baat 4ia aleada k leder hirng S Mer Painlxpellfir Ptijs 60 eant 76 caat an f 1 25 de llnaili Tooriünilsii ia ds meeste Apotheken sti bu F Ai iqtjcihtar k Co te Rotterdam October TUd van Greeawicb Wliterdlensr 1896 GOllüA ROTTBBDAM ll U 1S 18 U SS l i 9 8 60 9 S7 4 50 9 IMI M V 67 1 8 f w IMft B ll X 82 1S 88 IS Bfi 1 9 4 8 4 15 6 10 KOTTIHDA M GOnDA 10 19 ILBO 18 1 40 1 44 Directe Spoorwegverbindingen met GOÜDi 9 10 8 86 10 17 11 80 10 4 9 SO 9 40 9 88 10 87 6 17 6 61 7 98 8 8 68 8 17 6 87 t 84 0 41 6 47 HAAS eOUDA 18 08 U 47 T IO 7 46 8 18 9 IS OUDA DEN RAI e Zoet tmeorZeg rMrd Vooib rg ttoLda ZeTeuhuiatD Moerkftpelle Zoetormeor Zegwaftrd Voorbvrr i Uagt e 7 8U 8 86 9 89 10 181 18 11 16 18 16 18 88 1 48 8 47 4 46 6 f 8 6 64 8 11 7 80 7 411 88 8 64 9 64 10 881 11 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 10 06 l t 7 63 8 66 11 41 18 61 6 08 T 8 07 9 08 11 66 1 06 H 8 18 9 18 10 7 10 48 19 Hago 6 467 80 7 43 8 60 9 r9 9 4610 1111 3618 891 36 9 44 3 40 4 104 83 6 88 6 187 18 7 68 9 88 9 88 Voorb 6 E8 10 17 i 1 41 4 89 6 18 8 84 Z Zegw6 6 10 38 1 6 P 4 63 6 80 9 48 Zor M 17 10 48 8 0 6 04 6 89 9 69 Onuda 6 98 7 0 8 18 9 18 9 47 10 1610 6418 0618 68 8 17 3 14 4 08 4 888 16 6J8 607 488 9810 1010J8 U T a S O H T 6 O U D A UlrMhl 6 88 7 60 8 9 88 10 18 10 88 11 88 18 8i08 8 68 Woocdtn 6 3 8 11 10 88 11 6 18 84 4 16 Uudevalor 8 19 10 46 4 94 Gouda 8 88 9 84 10 10 10 69 11 1018 11 8 46 4 37 6 17 A H 8 T E K D AiH e O D D A AwtwdaBaat 7 16 8 16 9 10 49 9 84 Qoida 7 9t 8 19 9 14 10 10 Idl 1S M Ml Lwt M ttosda Jft U tn al Bui iwBt M oM op 8 19 10 16 i u 6 80 8 86 10 87 11 4611 401 10 8 18 4 17 6 86 6 68 6 89 6 89 7 60 8 81 9 9 8810 88 11 8 11 46 O I D A l IH CH T Ooadl 6 80 6 87 7 18 7 66 8 11 9 11 9 69 10 19 10 67 18 66 8 80 Oudew 6 46 64 H U 8 37 Woorden 6 68 7 8 8 18 f 11 8 8 46 TJtlMht 13 7 48 8 88 9 64 10 6111 46 1 J7 8 08 I Nur imitenluii f Stopt Woenidig 8 o U 1 A A M S T B K D A M Gkiuda 87 8 81 9 89 10 67 19 10 4 11 IO inuloiiluii 0 8 8 14 9 8T 10 88 1 8 1 18 t U pt ta NooldoiiH I tUwliuiduii Blt i jtk Knlnn a HAa4 T 3 17 4 41 6 67 6 66 8 81 10 17 10 80 7 10 10 84 S S4 6 17 7 18 8 48 10 41 i 8 80 6 18 6 7 89 9 4 11 07 j lo ae Btroepeo b le Gereformeerdd Kerk ie Mid delharnis da M KsalemiDt te Bcboonhoveo Staatsblad no 69 bevat het koa beilait vau 29 Febraari 1897 tot uitvoeriue van de aHt 51 54 55 68 69 72 81 91 96 eo 132 der kieswet die op bet kiezea roorde Tweede Kamer betcekkipg hebben fiy dit koD benlait zgn gevoegd lo eea model voor de opt avtn vao caodidatea bedoeld in art 51 der kïaswet De voor JDVuliiDg beBtemde iormalieren voor deze opgareo vorden ter aecr tarte der gemeente kosteloos verkrygbaar gesle d 2o eea model ran de candida eDiyst eo bet prooesrerbaal bedoeld by art 132 der kieswet 3o MD model voor de oproepingakaart voor ds stemmiog bedoeld by ait 55 der kieswet 4o een model voor een staat van iahcbtiugfl9 voor deo kieser die wordt opgehaogen boveo eiken legieaaar die bg de stemmiug gebraikt wordt 5o een model voor het stembiljet 6o 7o en 8o modellen voor de procesBeiiverbaal bedoeld bij art 96 der kieHwet Volgens dit kon besluit moet er in elk stemlokaal op elk anntal van tpn volle 100 kiezers dat het stemdietrict telt ten uiloate één afgescbotte lessenaar zgn Ue lessenaars worden geplaatst aan weerttzyden van de lalel van bet stembureau teg n de waiaden vin het lokaal Op eiken Isssaoaar bevinden zich ten minste twee vMtliggeade potlooden üet stembiljet beeft een recbthoekigen vorm en wordt vervaardigd van oodoorfcbgoend wil papier Wegens het groot aantal leden der Haaitrecht one kiesveroeniging heeft mee besloten het aantal beatnqrsKdea met4 te vermeerderen In de Donderdagavond gehoodAu vergadering werden daartoe benoemd de beeren W Dogterom J lieenwenhoek R Van Djik Bteio eo N Kastelein Vlist Tevens werd met algemeeoe stemmen tot candidaat voor da aanstaande Terkieaing van een lid der Provinciale Htaten vacatore Blok geproclameerd de heer Mr J T C Viroly borgemeeater aldaar Staten Qeneraal 2e Kahbk Zitting vao Vrydag 5 Maart De Tweede Kamer heeft aangevangen de behandeling van de wijzigiog der successiiwet vnrboogiug van bet orergangsrecbt op onroerend goed dat oiet ingez tenen uit een nalatenschap verkrygeQ met 3 pCt en 38 opcenten enr voorts bestriding van on lerdaikingen Op art 1 mamoriën van aangifte beeft de heer Pijnappel een imeodemeot voorgesteld lo Om to bepalen dat als de aangever den eoispronK en htt ontstaan der rehnld niet kan opgeven de reden moet vermeld worden waarom bij daartoe niet in ataat is 2o om niet te eischen dat van bet bestaan van een schuld reeds voor het overlydea bet bewQS ia rechten moet zyo te laveren geweest en dat de ouderhandsche geaohriftao die als bewgsmiddel worden vermeld reeds voor bet overladen in macht d rschnldeischers moeten x o geweest doch ziah te bepalen tot den eisob dat in de aaoeifte worden emacbrereD de gescbriften of bij gebreke daarvan de bewgaen waaruit de aangever de kennis van de schuld put Door den heer Borrot is op het ontwerp en op het amendement Pynapptl voorgesteld een wgziging em te doen vervallen de bepaling dat de aangever moet verklareo geen reden te hebben um te meenen dat de bewezen werden opgemaakt of afgegeven om iemand ta bevoordeelen of laccesftierecht te ontgaan De heer van Doiase bestreed sterk het arlikel dat ten hoogste bezwarende bepalingen bevat welke doiaendeo jaarlgkrt zouden dwingen te betalen voor zaken die zy niet verkrygen De heer Heemskerk achtte die eiscben zelfs immoreel ea meende dat zonder het ammendeuent Pynappel da wet onannHeiueiyk is Oeud 8 80 7 88 8 80 8 40 Hoordroeht H 7 88 S 47 NiflKWerkerk 0 7 8 8 84 0 pelU K 7 48 9 1 Botterdtun 7 7 88 8 88 8 10 Botterdus 4 88 8 8 8 OapeUe 8 8 6 8 KisuwerkBirk 8 14 6 U Moordracht 6 Ï1 19 Bond 8 17 8 88 De minister van Financiën komt op tegen de voorstelling d it het nitwerp onnoodig zoti Bgn De onidnikingeo zyn schandelgk en namen ontietteod toe Moet voorziening nagelaten worden omdst de ontdaikingen niet regel zgn geworden gelijk de Bro derschip van Notarissen verlangt Dit ware dwaasheid De eiKben bestonden ook thans reeds xe zga niet verzwaard maar VBrdoidelijkt om aan woold be onooozeleo bet kuoeien onmogelgk te maken Het aiDPodementPynappel gaat in ve l paich tan verder dan de minister By het afbreken van den toreo der kerk te Vordeo is een berlnneriag aan den dag gekoitet aan do w ige dagen in het eind der vortfie eeuw n een vrybeidsboom t II zegt de correspondent der Zotf Ct c een dennenatamUy bevond zich ter boogie van de klok eo was zoo te zeggen onder t stol bedolven Na is bj schoongemaakt Eene roode een witte en eene blauwe haan er om beau geslingerd vormeo de oppervlakte Op ds witte baan leest men in regelmatige kapitaluQ drokletters der patriotten schoooe leuze Vr beid Geiykbeid Broederschap Dit opücbrift i nog eens herhaald maar t laatste Broederschap c mist de alotlettergreep daar t ondereinde van deo boom vermolmd en vergaan il Van boven in den itam zit eeae roede hooteu pen gedreven waaroit mtn miasehien mag afleiden dat er t een of ander boveoof bevestigd is gewoeat Die eenzame Vrybeidsboom op den toreo in een duister boejtje verstopt levert voegt de ietwat dichterlgken cnrrespoüdent ar by het b wys dat het nu een eeuw geleden ook hier alles bahatve rustig is geweest Ëenuaal was hy stpJIig versierd eo dansle Vordeus burgery feesteiyk opgetooid in luidruchtige vroolgkheid rotidom hem Masr de storm der omwenteling veranderde plotseling van riohting en blle vervolgens nit den tegen o verges telden boek Hij woei de feeitgenooten oit elkander en oy den stroom des tyds dreven iy daarheen de eeDwt heid in De rappe banden die den boom als een heilig symbool hter voor scheodendo handen in veiligheid brachten zyn sinds hoe lang al wel door de doodakoade verstoft Het stof eeuer gauaebe eeuw bedekte ham Npinnen omweefdeo hem wormen doorknaagden ham en muizen soharraldeo om hem heen terwyl haar kl gend gepiep getuigde van koB 1e kommer gebrek en zware tyden Waar yk die oude boom is er een stil ernstig getuige van dat soboone lenzen gewoonlyk als kaartenhuisjes worden weggeblazen djor de stormen des tyds en dat het slechte edele beginseleo en daarait voortgesproten goede daden z o die in den akker der wereld gedyen knnueu en vruchten kunnen opleveren waaraan tydgenooten en nakomelingen zieh verkwikken mogeu Op een bal by den minister van oorlog te Bsriyn ii onlangs een loïtenant ooder het dansen gevallen met het ongelukkig gevolg dat zyn dame een dubbele brt Bbreab kreeg Deze week i dezelfde luitenant by bet verlatpn der kazerne op de trap over zyn sabel gestruikeld en zóó onzacht met zyn boofJ tegen een steenen paal neergekomen dat hy in bedenke lyken toestand naar het hospitaal moeat worden vervoerd De storm ia bedaard tenminste in Nederland Ook oit andere plaatsen van Ëaropa waar by met veel grooter hevigheid optrad komen berichten dat zyn woede laogzamerbsud vermindert Talryke nuklanken in den vorm van oogelukkeu en materieels bobsde zyn echter indrukken die de herinnering aan zyu optreden BOK iR levendig zullen honden w 11 91 11 88 11 88 11 4 11 61 8 88 9 61 9 S1 10 89 10 86 10 48 10 49 9 80 10 11 10 17 11J8 7 61 8 68 Ja Frankryk woedde o er hst gaheele land eergisteren een hevige storm vergezeld van regen eo snnenwlagen Het einde der caroavalfeeBten viel clan ook in meer dan één opzicht in het water Van de kuxten werd in gelyki ftormweer gemeld en men vreest voor ongelukkeu op zee De loodakotter 26 ia met man en muil vergaan naby Coobri De viaschersboot RipbaeU van Cherbourg is op de kust van bel eiland Palé vetbryzeld maar de opvarenden zyn gered De vtascherabark MargBerit N 175 van de haven van TrooTillOf is ap de kaap Fagnlet vergaan Da vier opvarenden zyn verdronken Kn zoo gaan de berichten in de boileolaodtche bladen voort In bet Meteorologirtcb Instttaot van ToorBaint Jaeques nsu men een daling van den barometer van 18 mM in vyfuen enr waar Tosicben Londen en Parys kon nog maareen telepboendraad gebruikt worden de andere waren door de kraebt van deD storm gebroken Deze belemmering iu bit telephooi ch veikeer was van merkbaren invloed op de Paryache beurs daar ver cbeidene belangryke berirbten uit Londen niet overgeseind hebben knaneo werden In België waa het optreden van den storm even kori als heftig Behalve veelf schade a n geboowen eo boomen en belemmeringen in het verkeer bevatten de Belgische btadi berichten vau slachtoffers die de woeflende elamen ten tschteu Te Antwerpen werd aan iemand K die t op dH borst bad door een ploiseliugeu windstoot den adem afgesneden zoodat de man op de plaats stikte Op de St Pauluiplaats werd een gedeelten van het zinken dak van een der kermistenten afj erakt Eau voorbyganger kreeg bet gevaarte tegen zyns bennen die verbryzeld verden Ia de stad z df geen 8 raat waar de huixen niet met r of miuder ncbade hebben geleden Ook degeboa wen der wereldtentoonstelling ta Brussel haddan veel te lyden Tairyk zyn vooral de slacbtoff ri ter zee Van byna alle voorname kustplaatsen van Europa worden scheepsrampen wnarby meestal raensehanleveoB te betreuren zyn gemeM Te Saoiebastiaae werd Woensdagivond de stoomboot Blanche f die jaist zee koos onder de hooge zeeën bedolveti Vao de bemanning die uit 19 koppen bestond werd slechts de stuurman gered Een ander schip verging te Santander aiet man eu mnts In het Kanaal werden door de voorbyitoomeude booten een aantal wrnkkeo ges gnaleerd Van vele schepan die iu verschillende EoKelsche hAvens raids voor eenige dagen biif nen verwacht werden ontbreekt taal en teekeo Overal wordt met grooten lof melding gr maakt van werkzaambeden der particuliere reddingmaat chappyen en vao de Rojal National Lifeboat Institntion Bultenlandsch Overzicht De Italiaauscbe ministerpresident Di Uudini beeft een manite t tot zyn kiezers gericht waarvoor hy aanleiding vindt in debelangrgkbeid van de op te lossen vrsagatnkken Wat de bezetting van het Afrikaanscbe gebied betreft zegt hy dat Itatie er moet blyven binnen grenzen die vereeoiabaar zyn met een klein koloniaal leger Wy gest n zegt hy niet op wat wy verkregen babbeu Wy zullen het militaire régime in een burgerlijk bestuur veianderen De grenzen van ooze bezittingen moeten duidelyk vastgesteld werden Wij zullen Kassala moeteu atstuao op deo dag waarop bet E typtiach gezag er hersteld zal zyn Ht t Italiaansche volk moet dus besliAJien tutschen een militaire of bandelapolitiek tnsschen de raadgevingen der ervaring en een vaUchen hoogmoed Omtreuï do gebeurtenissen in het Oosten verklaart hy dat Italië z o gebesie energie moet bewaren vo r het oogenblik waarop de vraagstukken die Ëuro ia bezit bonden zullen moeten worden opgelost Italië zal er toe medüwerken om aan Kreta antonomie te verzekeren en alle oorzaken van een cuuflict dat den vrede zou kunnen verstoren te verwy deren Dh minister raadt verder een voorzichtige eo vrfedzame buitenl ndscbe politiek aan Hy zegt dat de Hnancieela toestand verbeterd is De nota van de mogendheden is te Athene ingediend met de overtuiging dat Griekenland zwichten zal zonder dat men tot dwang zyn toevlucht heeft te uemen Immers enkel als dat gebeurt zal het stok een vreedzame nitwerking hebben Ata daarentegen Griekenland Aangevangen 1 7 17 19 6 81 6 14 7 88 6 80 6 89 S 60 4 40 4 60 4 87 6 04 6 10 DBN 1 64 8 01 8 08 8 14 6 10 6 88 8 44 4 18 16 3 09 4 04 4 88 weigert aan bet verUngan van ds mogeadbedeo te voldoen noat het logisch gevolg van da aota zyn dat de mogendheden gewald gaan gebrniken Es het kan baast niet uitblyveo of dan barst de bon Als Griekenland weigert baalt bet daarvoor natourlyk zyn goede redenen bet zal niet lichtzinnig weg aan Tarkye den oorlog varklaren o zieh den kop t pletter loopeo tegen deD muorva ten en eendracbtigen wil van de m endheden Voor een oorlog tegen Tnrkge heel alleen met Kreta desnoods is het iterk genoeg ter zee maar veel te zwak te land daargelaten zyn berooide geldelyke toestand £ n al mag nu bet opgewonden Griekaebe volk dat niet bedenken de regeering die baar hoofd koeler kan houden en die de mogeiykbeid van een oltimatam oatnoriyk al lang beeft voorzien weet beat dat Griekenland alleen nog geen portnur is voor Turkye Een weigering van Griekeillaud zoo dus waarscbynlyk óf berusten op de hoop dat de Torken zoo werden beziggehooden in Macedonië dat ze Griekenland ook te land weinig kwaadikonden doen óf op andere overw gingen m thans oog niet open eo bloot liggen In dat geval sou een groote oorlog nagenoeg onvarmydelyk lyn Indien echter da berekening van de mogendheden niet faalt en Griekenland heizy voetstoots hetzy voorwaardelyk toegeeft dan bestaat er meer kans dat de vrede bewaard blyft Zeker kan men er niat van zyn want aen eakele smeulende vonk is voldoeode om het Balkan schiereiland in vlam te zetten En da eerste aanleiding bet vuurtje op Kreta zal vergeten worden om dan atgemeenen brand De toestand is inderdaad weinig geraatstelleod Maar men kan voorloopig oog hopen dat Griekenland voorwaardelyk bukkso u Van onvoorwaardelyk toegeven zal wel geen sprake zyn gelukkig want de vroegere houding van GriekenUnd eiscbt dat het nu niet by het eerste verre gerommel iu zyu achn p krnipt maar dat het flink blyft en tracht gedaan te kry en wat het kan Volgens een verhaal dat io Kopenbagi u de ronde doet beeft de Koning aan rya vader den Koning van Denemarken geseind dat hy de vloot zal terugtrekken voordat de xes dagen van bet ultimatam zyn verloopen maar dat by de bezetting van Kreta nooit ofte nimmer zal opgeven De Daily Chronicle bevat een opwekking aan het EngeUobe volk om door vergaderingen motiën eu stappen bg de leden van bet Lagerhuis zyn wil kenbaar ta maken dat GrootBritanuië niet zal meewerken tot dwangmaatregelen tegen de Griakao en de Frauschepers uit grootendeels de verwachting dat de blokkade van deo PtraeUs als het er toe komea noet vreedzaam zal zyn Noch io Eogelandt nuib in Frankryk noch in Italië is men voor gevreld eo zelfs de Oostenrykschp bladen ook het Fremdenblatt doen water in bun wyn eo zeggen dat er wel geen dwang zal worden toegepast Deze gaan echter waarscbyalyk oit van de overweging dat geweld tegen Griekentand het gevaariykate zou zyn voor de eendrachtige mogendheden van Enropa zelf De Turkscbe regeering sehynt nog steeds niet bet recbt begrip te hebben van de redenen die Europa nopen zoo krachtig tegen Griekenland op te treden De Soltan gelooft dat de mogendheden handelen oit toegenegenheid voor beui en dat maakt elke onderhandeling met Yildiz kiosk op dit oogenbUtk SruchtelooB De Sultane eiscbt dat een Turksch onderdaaa tot gouverneur van Kreta zal worden benoemd Dit kunnen de mogendheden niet toestaan want dat zoa het gehaele plan tot invoering van zelfbeetoar in doigen doen vallen De FIamb Corr c verneemt zelfs oit Konstaatinopel Ds groote mogendheden verlangen een mandaat voor de pacifiaatie van Krata Nu begint de Porte plotseling moeialykbedan te maken en verlangt uitstel wat in verband staat met den ateeda toauemeoden invloed der oorlogsparty € 8 86 8 48 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 10 40 1 18 7 68 7 69 8 13 8 88 9 8 7 86 9 87 9 47 9 84 lo oi 10 07 7 46 8 86 t 47 4 46 6 14 6 84 6 17 7 66 ir 8 98 8 09 9 07 10 14 9 98 10 84 9 8 8 41 9 49 11 10 9 81 4 46 Il 1 49 1 748 9 48 1 Ml I1 U Indien dit juist is zegt de Vob8 Ztg a zullen de mogendheden niat mogen verzuimeii da Sultan n ign nAdga op krMhtige wgu daidolgk te maken dil tg tith moatan TSegen nur deo wil nn Eorap en dat zg daartoe andan eieugoed als Griekenland iiHea gedwongen worden De nieuwe recbtelijka wet i ta Pretoria afgekondiltd Op laat an prmidaot Krnger ia aan baofdr chler Kotzé en de rechieri Amealioff en Joriuen een brief geiooden diet de Traag of lij lich aan dis wet bonden en lioh niat liat toetaingsrecht aenmatigen lallen golgk aak nooit toegaalaaa is aedeit de Teatiging van de Bapabliek Voor den 17an dezer wordt ean berredigand antwoord iagawaAht Iu de Zuid Afrikaaoacbe commiuia te Laaden oadarrroegen giateran aobtereeovolgeoa Wjodbam Uart Djka Wabater en Cbamberlaiu Rhodea maar alleen het lerboor Tan Chamberlain was pikant en belangrgk AanTankeiyk had Rhodes een Tan zgn bekende redeToerinkjes gehoadea Tooreerat trekkende om te betoogen dat de Britache aazereioiteit o er da ï oida Afrikaaneehe Republiek iu lalle kracht keetaat waarby hg da onlangs door Saliabarj rerzonden dépêche aaofaaalde betreffende de aaaalniting Tan de repobliak bg bet Roode Krnia Daarorer ontstond eenig debat waarbg l aboachere opmerkte dat da Londeoache ConTeotia het woord Buzereiniteit niet behelat Iu antwoord op Wjrodham herhaalde Rhodes zgn Troegere beacbuldigiogen tegen Kruger a apoorwegpolitiak en tag n deZaid Afrikaansche apoorwegmaatschappij waarbg Rbodea heftig de beToagdheid betwistte van Doitscblaad om in Zoid Atrika tuascheabeide Ie komen teoeiade kat toUerbond tosschea de Teracbilleade atateu aldaar Ie bestrjjden Obamberlain Troeg Rhodes of da ooterredenhaid te Johaunesbarg algemeen was of zg ziek ook tot da werklieden nitstrekte Rhodes bcTeatigde de hoofdgrief ran de werklieden gold bet ooderwga vooral dat eg aerplicht waren aaa ban kiaderen iu het Hollandsah les te laten geTen Als wg ia de Kaapkolonie probeerden Uollaodacbe kinderen iu het Èngelseh ta laten onderwgzen dan zon ar een omwenteling loabatsten teide Rhodes onder hilariteit De beweging te Johannesburg was spontaan Toagde getaige erbg Bg zoo kaar niet hebben kunnen aanstichten Zg waa reeds rele jaren oor het najiar van 1895 aan den gang Toen eerat bagoo hg haar geldelgk te steunen Op Chamharlaios iraan beweeiUe Rhodes dat ar reeds in 1890 1894 on in 1895 d toeatand in TraniTsal gespannen waa en Toagde hjj er hg zoo zal het bl Ten tptdatdegriaTen dar nitlanders zgn weggeaomen Ghamberlaia Troeg ook Vindt gg dat df tegenwoordige regeering der Republiek een bestendig geraar opleTert oor den Trede in bet OTerige Zoid AfriktV Rbodea weigerde hierop te antwoorden nadat bg eerst Gbamkarlain had toegeroegd Wat duokt uztlf U Einley s eerste Boodaehap aan bet Tolk dar Ver Stat van N Amerika borat zeer gewichtige aankoudigingeu betreffende herziening ran bat oaoot eu bankwezen de weaaobeliikheid ran bet internationale bimetalisme da rermeerdering der inkometeD door herziening Tan bet tarief der inroerrechten op boitenlandache prod icten en rermijding ran alle directe belaalieg in rredeitijd roorte betreffende een waardige en rreedzame bnitenlaodsohe politiek onder aaabareliug ran scheidsrechterIgke beelechtiog ran geschillen in bet algemeen au ran bet aanhangig Aaglo Amerjkaauscb Tractaat in het bijzonder Van Gnba wordt dus niet gerept Tegen 15 deser wordt echter bet Congres reeds in baitengewone zitting opgeroepen om onrerwgld met de tariefberziening eea aanrang te maken en arentueel een eommisaie te benoemen rooi het beatudeeren der muntqnaeatie Daaga róór zijn installatie in het Witte Buil ta Waahingtou dineerde M Kinle daar bg Clereland die oa weder geheel in het particulier leren terugtreedt na een zeer moeilgk beatniratgdperk waarin hg al zgn krachten moeat inapanaen ooa de jingoaa iu bedwang te lionden en nu en dan wel eena door hen werd raeegealeept maar zieh ateeda met grooten grar aan de belangen dea Landa gewgd beeft M Kialej a kabinet is nu samengesteld als TOlgt John Sherman secretaris ran Staal Bnitaalandiabe Zaken Ljraan J Qage Scbalkiat Rniseil A Alger Oorlog Cornelius N Bliss Binneulandaobe Zaken John D Long Uarine Jamaa Wilaon Landbouw Jofepb MacKenna Justitie James A Garj Postargen Het Hais ran Vertegenwoordigers te Washingtaa heeft de wet op de landrerfanizersmet 197 tegen 37 stemmen aangenomen BurgerlUks Stand QEBOKKN 6 Maart Bermanns ouders 0 Vet ea E Beg OVERLEDEN 4 Haar P ran Bensen ran üningen 86 j W Hoogendijk 69 j ONDERTROUWD 4 Maart D ran Dam 22 j en C ran Roon 22 j H L de Jong 22 j en E Valstar te Naaldwgk 21 j J Oaaterwgk ta Rotterdam 25 j en C Treure 24 j J van der Hoera ta Velsen 49 j en C J Waller 44 j A Smits te Dtracht 26 j en L Sakontan 26 j HMrtneht ÖEBOBEN Wilhalmioa ouders 8 Kalkama eu W ran Dam Cornelia Jan oadara A ran Vliet en A ran Monrik Jan ouders J Verboom en P Goedhart OVERLEDEN H ran Aaperen I m J Rietreld 71 j VlUt GEBOREN Aartje Johanna ouders J ran dar Grilt au A lüaot Baiilius oodórs L Kloot en D tan Egk OVERLEDEN J Steenkamer 6 j ONDERTROUWD G de Jong eoG Oskam W C de Krujf en M Magwsard GEHUWD L Timmerman en A Verborg Grootste keuze in m vindt men bij A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 3 MAAKÏ Vrktü slotkrs 8 881 v 98 861 861 8Bl 6 Vi 8 63 8 98 l 98 1041 104 591 eit 801 20 20 201 j 106 4211 lOD 9 7l 64 681 705 70S lOQl 81 100 806 H5 54 i SS 981 186 74 87 UO 10 l 2061 831 102 6 52V B4 s A 1 6 99 99V 63 63 79 78 1087 i 108 100 184 Wl 100 iO 108 18 3V wu Z 10 vu 85 4 20 8081 1067 107 104 103 117 181 36 88 lU a ÏJp DZaHND Oert Ned W S 9 dito dito dito 8 ilito dilo dito 3 HoKaia Obl Ui udl 1881 88 4 talis iDschrijviog 1868 81 6 Ou81 e r o tl in papior 1868 13 dit IU lilrer 1868 6 FORTüoiL Old met ooupoo 3 dito ticket 3 lltisLiND Obl Bianenl 1894 4 dito Gncona 1880 4 dito bii Ooth 188 4 duo bj Hppe 1889 90 4 dito iu goud leoD 1683 6 dito dilo dito 1884 SpiSJS Perp t aohuia 1881 4 riisizij Oepr Cinv leen 1890 4 Geo leouipg aerie D Gec la nilg aerie C ZuidAra Rsp t obl 1898 6 Millco Obl lluit Soli 1890 6 VzNizuiLi Oil 4onliep 1881 AïSraaDm Ohli Blion 1895 3 RoTTEZDAM 8ted loon 1894 S Ned N Afr HaHde ir lumd Amndiih T b Mij Coitifiralun DiiliMaaUohappij dito Atd flvpotheekb psndbr 4 Cult Mij dor Voratenl aaiid s Gr Hypolheekb paudbr 81 MadLrlaiidacba bank aand Ne l llaiidolmüRtich dito N W il l ac Hjp b pandlir 6 Kolt Hypolhookb pandbr 81 llr Hypjlhookb dilo SV OoSTB KZ Ooit lloiig bauk Band feLBL Hyp thSfekbatik pandb 4 AuEiiKA Eqmt hypoth paudb B Mmw L Pr L eu eert 6 Ned HoU ij Spoor v VIjj aniii Mi lot Bzpl T 81 Spvr aauii Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 5 Italië Spoorirl l887 8ï A Eobl 3 Znid Ital Spwmij A H obl 3 Polen Waraohau Weaiiofi nand 4 BbsL fir Ru e Spw Mij obl 4 Baltiarbo dito aand Faslowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aao l 6 Knrak Ch Azoir Hp kap obl 4 dito dito oblig 4 Aheeika Ceot Pao Sp Uij o il 6 Cliio t Joilh W pr O f aand dilo dito Win 8t Foler obl 7 Denierfc Rio Gr Spm eert v a Illiof ifl f e tral obl in goud 4 Loniar VaahriU üort v aand Meiico N 8pir Mlj Ie byp o 8 Mirs Kansas r 4pct pref aand N ïotk OnUaiok West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud 6 31 Paul Minn k Manit obl 7 Uo Pao HocfdliJB oblig 6 dito dito Line Col la byp 0 6 € ahiui Can South Cert T aand VZK 0 Eall kNa leb d o 0 Amiterd Omnibus Mij aand Botteid Tram eg Maata aand Ned Stad Amaterdam aand 8 Stad Rotterdam aan 3 BlLOlE aud Antwerpen 1887 8Vi Stad Brussel 1886 8 HONO TheiH ReguUr iesellaoh 4 OosTBNZ Staataleening I860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nao Ver Bei Hvp Bpobl eert ADVERTENTIEN Heden orerleed mgn Here Vader de Heer WILLEM HOOGENDIJK We in den ouderdom ran bgna 70 jaar MARIA ANNE HOOGENDIJK Qmia 4 Maart 1397 Waohtalatraat P 25 Ta GOUDA bg A WOLFF Markt AUlk en DE LAAT ea VAN SON apotheker Markt OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPICNG De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht ia roornemens om op DINSDAG 23 MAART 1397 des namiddags 3 ure iu het Koffiehuis tHet Schaakbord aan den Kleiweg te Qmda in het Openbaar te rerkoopen Een i orti oti erhuuden WOW ENWIEELHÜIS geteekend Wjjk I no 245 met Erio en Aanbehooren staande en gelegen lu de Doelesteeg te Houda kadaster Sectie C no 1260 groot 40 centiaren waarin sedert jaren een goed beklante Nering wordt godreren Verhuurd aan de wednwe Lankhorat roor 2 50 per week Te aanraarden bg de betaling der kooppenningen op den 1 Mei 1897 Inlichtingen ten kantore ran genoemden Notaris Het Fotografisch Atelier sTii i is dagelijks ooic ili s UNDAGS geo ientl Proeven f l BO P VAN DKll WAALS Flaweelen Singel SHii bg de Tiendeweg GEVRAAG om zoo spoedig mogelgk in dieniit te treden EEN LeTTKKZETTËK alsmede een Adrea Bureaa dezer Conrant TANDAKT8 E CASSUTO Turfmarkt 171 Gouda IJ UUil van 10 tot 5 uur behalre ZONDAGS en WOENSDAGS roor middag FEANSCHE STOOMVEEVEEU BN Gheiiiisehe Wassclierij TIN H OPPË llli ilUEI I KrulHkmïe Ootterdam Gabrareteird door Z U den Koning der Belgen Hoofddepót roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toomen en TerveBiTan alle Ueereneu Dameigarderoben alsook alle Kinder oederen Speoiale inrichting voor het sioom n van ploute manteia Teeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ent worden naar de ieawste en laatste métbode geverid AU goederen hetzy gestoomd of geverfd llorden onachadelgk voor de gezondheid n tolgwu itul bcwwkt OIJKGBAAF BN U00GHEEMRAD8N VAN BUNLAND brengen by deze ter openban kennia P dat de Lasten der stemgerechtigde Ingelanden Tan het Hoogheemraadschap roor het jaar 1897 zoo aU die door de Vereenigde Vei eriug lün vastgesteld van Maandag 8 Maart 1897 at foor ma ieder ter lezing sullen liggon ata Tolgt de Lgsten rftn al d tettim dwfrietm ter Secretarie van Kgntand op eiken werkdag van dee morgens 10 tot des namiddags 4 ure alwaar sg tevens tegen betaling van 10 cents voor elke Lyet verkrggbaar agn die van het derde district aan de Cruguine y die van h t tnerde diatriet aan de Lyndtn die van het zevende diatriet aan de Letgk oaier die van elif der overige diatricten ter Gemeente Secretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe bebooreude onderkiesdistricten 2 dat door of van wege het floogbeemraadschap deze kennisgeving op G Maart 1897 zal worden aangeplakt Dgkgraaf en Uoogbeemraden van Itgntand EGBEBT oa VRlËS Dgkgraaf IL P BERDENiö v n BËRLKKOM Secretaris 35 4 Staatslo terij Wm DE TREKKING beaint MAANDAG 15 MAART aa Loten en gedeelten van Loten ijju te bekomen ten kantore ran den Collectenr A C COSIJN KEUKENMEID gevraagd tegen 1 MBl wegeni hnwelgk der taganwoordigo door Merrouw NOOTHOVEN riH GOOIt Kleiweg Oouda GEVRAAGD een Flinke Dienstljode kunnende koken Adrea bureau deier Courant SSmrur I ONINKLUKE KonintiHJke Maehlnnle FMrtek DE HONIG BLUEM ran II 1 van Schaik Co gevestigd te h Grtwenfiftge Heppierwtraat 99 en rr nabji de Regenteaselaan van Z M den KONING van UELQIE Indien gij hoest l Kebraikt de allerwege bekroonde eu WereldIwroemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS ran 40 Cte 70 Cla en 1 1 rerkrggbaar hg F H A WOLFF Orogiat Markt Gouda B B Tis MILD Veental B 126 ta Gouda A BüOMAN Moordrecht i C RATELAND Boi rop B T WIJK Oud imi T M KOLKMAN Waddm tvten