Goudsche Courant, maandag 8 maart 1897

Dinsdag 9 Maart 1807 35ste Jaargang No 7216 OME m TEBSO OriNB De Notaris H URUENENDAAL te Gouda is voornemens op WOENSDAG 24 MAART 1897 des morgens 11 uur in het Hotel UB Zai m aan de Markt te Gouda in ééne zitting in het openbaar te reilen en te verkoopen Ben zeer ruim sterk en goed doortimmerd nVBBEL HEERENHUIS met TUm aan de OOSTHA VEN Wyk B No 109 te G OT71D kadaster Sectie C No 350 groot 8 Aren 90 Centiaren Bovatteude het Huis beneden Buime Vestibule met marmeren Gang twee groote Voorkamers groote Achterkamer Kantoor eu Bykantoren twee Kamertjes in den gang en op de trap uitkomende Keuken en groote Kelders onder het geheele p nu loopende Boven drie Voorkamers Achterkamer Badkamer DienstbVdenkamer Achterzolder met Vliering en grooten older Het Huis is voorzien van Gas en Water leiding vele vaste Kasten marmeren Schoorsteenmantels en verder van ailügeriefelykhedei welke voor een logeable lug richt Heerenhnis worden voreischt Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag der veiling v ö 9 11 nur Te aanvaarden in eigen gebruik 1 Mei 1897 of vioeger by de betaling der kooppenningen Nadere intormatiën te kantoren van de Notarissen A G BODA N en Mr U van IIOSSËM te Giavenhage en van voornoemden Notaris GUOIONËNDAAL te Gouda BURGEMEESTEK en WETHOUDERS van Gouda zullen den 16 MAART 1897 des middags ten half twee ure bü enkele in Bchrgviog Aanbesteden 1 Het Onderhoud der Stnkadoorwerken met het Witten of in de verlangde kleureji opleveren der Muren en Plafonds van Gemeente gebouwen en Scholen g edurende 1897 18U8 en 1899 2 i e Vernieuwing van hot Oostelijk Leiëndaksel ild van het KaadhitiM en de daarmede in verband staande Loodgieterswerken Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente meenteBouwmeester öOüDSCHE mium Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l De Uitgfave dezer Courant schiedt d a gf e 1 ij k f met uitEondering ran Zon en Feestdaggen De pryg per drie maanden i f 1 25 franco per post 1 70 Alïonderlüke Nommers VU F CENTEN ADVERTEIfTIEN worden geplaatst ran 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPELIEN HOLI S Quina Laroche Staallioudcnde duina Laroche is de mepst krachtige eu versterkende KlJSfA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesbeeren Verkrygbaar in flesschen a 1 90 en ƒ 1 00 CIGAREnEN tegen ASTHIA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Oentg Salmiak Pastilles Een algemeen ale goed erkend middel bg Hoest en FerA oudAeid oplossend en verzachtend Prgs per fleschje 20 Cent Kravfblibk HoLM Hofieverancieri Depot te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en bü d meeste Apothekers en Drogisten verkrijgbaar 3oida Druk van A BRINKMAN k ZOOK Oponbare Verkoopiiig te GOUDA ten OTei t an na den NotaTi G C FORTOIJN DROOGLEEVEB op WOENSDAÜ 10 MAART 1897 Iosmorgeni te elf uren in het Kofflehaii BAiMONiif urn de Markt Tsn So 1 Ken goed onderhouden WOOl HUIS EHF en TUINTJE aau de Turfmarkt te ïourfo wijk H No 01 Het Huis bevat beneden 2 Kamera en Keuten en boren oen Kamer en Zolder Te aanvaarden 1 Mei 18 7 No 2 Twee HUIZEN en EttVEN op den hoek van den Haam en de Aaltje Baksteeg te Gouda wijk O No 40 en wijk O No 212 Verhuurd bjj de week voor 1 75 No a Ben PAKHUIS en ERF in de Cappenaarseteeg te Gouda wflk G No 30 Verhuurd by de week voor 1 50 No 4 Een HUIS en ERF in het Klooster aan de Nieuwe fjaren te Qouda Wyk N No53 Verhuurd by de week voor 0 90 No 5 tot 14 Tien HUIZISN en EBVEN ueven elkander in de Uoomgaardiitraat te Gouda Wjjk R H Nos 62 tot 71 Verhuurd by de week elk voor 1 10 Eu No 15 Een HÜI8 ERF en groeten TUIN in de Derde of Kluizenaarikade te Gouda wyk B No 324 groot 3 Aren D Centiaren Te aanvaarden 1 April 1897 De perceelea zyu de laatete werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dieu dag van O tot U uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUUN DBOOÜLËEVER te Gouda OPBNBARE VERK00PIN6 te GOUDA op DIN8PAG 9 MAART 1897 des morgens te 9 uren aan het lokaal wyk K No 252 aan de Peperstraat van eenen netten INBOEDEL waaronder BEUDEN en ÜEDDEGOED gewerkt GOUD en ZILVER enr Daags te voren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTOIJN DROOGLEEVEB te Gouda OPENBARE TESEDOFINS Xa De Notaris H 6R0ENENDAAL JlPS r Gouda is voornemens op VRIJDAG den 12 MAART 1897 des voormiddags 9 uur in het Tuinhuis achter het perceel aan de Oosthaven Wyk B N 109 te Gouda in het oponljaar te verkoopen om contant ffeta Ben gedeelte ran eenou uitmuntend ouderhonden INBOEDEL bestaande onder meer m Bufiet Bonheur du jour Cauapé a Stoelen Tafels SpoeltafelijeH Boekenkasten Spiegels en Schilderden Bronnen Iwsld Lusters Guskrouea Ledikanten Bedden met toebehooren Kachels Bad met toebehooreu Karpetten en Kleeden waaronder een zoogoed als nieuw groot Bmirna Xapyt lang O Meter en breed 5 20 Meter Ëenige blauw porceleinen Borden Schotels Kommen Kopjes en Schoteltjes 4 Delftsche Schalen Kristal Glas en Aardewerk Voorts Eenig Zilverwerk Du hetgeen verder ten verkoop zal worden ungeboden Te bezicbÜgen Douderd vóór den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur Ingang aan de Bpieringfltraat Nadere informatiën ten Kantore van voornoemden Notaris UltüKNENDAAL fUii Het be t OMchtdelyktte en je i mokkelykste poetBmiddel voor Meerea en voorül damea en Kindcrschoenwerk Is de Appretuur van C M MÜrier Co Berlin Beulh Str 14 Men lettPgoed 4tO op naam en fabriekimerlt VMryilaer fey HMnii WInkcllan in Meiewirk Hl t f i i HWM aMwaiMMpat ky W krlmua Ar LIBERALE RIE8VEREEKiGI G 99 BURGERPLICHT In hel Hoofdkl sdistrlet COUD t Voor de verkiezinfr van een Lid van de Provinciale Staten vacature R BLOK is in hare A gemeene Vergadering op 4 MAART j l tot voorloopig candidaat gekozen de Heer Mr J K VAN WEEL Kantonrechter te Schoonhoven JVoflMM de Kienereeniging voornotmd D RUIJTER Voorzitter H KNUTTEL SecraUris Het B MTuüB van de HAA8TRECHTSCHE KIESVEREENIGING brengt ter kennis van de Kie2er s in het District GOUDA dat in de op heden gehouden Leden Vergadering met algomeene stemmen tot voorloopig Candidaat ter vervulling van de vacature van Lid an de Staten van de Provincie Zuid Holland ontstaan ten g evolge van het bedunken van den heer R BLOK gekozen is de Heer Mr J T C VIRIJLY Burgemeester der Gemeenten Haastrecht en Vlist Met het aan overtuigd als zij is dat de belangen van het district in zeer goede handen zou zijn toevertrouwd Haaatrechl 4 Maart 1897 Het Bestuur van de Haastrechtsche Eiesvereeniging voornoemd C J M KROON Voorzitter H VA K ZANEN MULLBK Secretaris WKCiENÜ OPHEEEIMG van onze Speelgoederena deeling ziJn wy besloten de tot nog toe voor ISO geadv 14 versch Btuks onder den inkoopsprija van de band e doen De hieronder Torm lde 14 stuks kosten du sleclxts 1 1 Een beweegb gekl Fop hebb porael 8 Ken mooie Klarmet kop ni haar en hoed 9 £ en mooie doos tuet Soldaten 10 2 Ëen Elegant ICoffieservies bestaande etuks uit Koffie eu Melkkannetje 0n Suiker10 Een Paardenstal Twee Paarden voor den Stal Een gekleede Bekkenslager Een Kanon op wieIen om met erwtente achieten Een Verfdoos met 12 verachillendekleuren 1 Penseel eui Veraeudlng buiten de stad na ontvangst van postwiasel groot i 1 20 anders onder rembours van 1 35 franco door het geheele tand G SCHUBERT Co Amst N Z Voorburgw 268 3 Een metal Muziekdraaidoosje i Een metalen Badkuip 5 Een porseleinen Zwempoppetjs Een surprise voorst Sinterklaas Een Schaap op rollen m w vacht pot O IST X TT InT O E lïT eene zcndingp Verlovings en Oiidertrouwkaarten f isüekaarten Luxe Postp apier Kouwkaarten en Rouwpost Bestelling en worden ten spoedig ste uitg evoerd bij A BRIililiiMAl en Zo MAOGX a van 16 pCt tot 24pCt StwUea BoaillonhouOeHd SOEPEN iN stg g i s So a illoxL in CAP SULES n verkrggbaar by de Firma T CBSBAS Oouda Vtor m bij PAtL H ORIV Amstenlaoi O X Foorburgwat 49 BINNENLAND eODDA 8 Maart 1897 In de Haag80be Conraatc lezen g het volgende Een ooser lezer doet opmerken dat het aaott bexoek der Koninginnen aan Goada een eenignini bistoriscbe beteekenia za hebben Da koBÏnklgke familie heeft nl Oouda nooit bezocht iu verband tegt man nyt de Mnbottding van prinses Wilhelmina ia Jooi 1787 door de Gondiche Btbuttere aan deOoeJBB yarfrelleslDia Wy moettn kierby opmerken dat in 1874 12 Saptember wy en Koaiogin Sophia eo Priai Frederik Gooda met een basoek hebbea verterd en da Gondiche kerkglaseo hebben beaiehtigd Ais fcvcetal bg da Oer Kerken te Goada B gn guteld di J Bania te Ooiterbierun en dl J Fortain te HUferium De stakiitiek der ttarftei orer Nov 1896 WQit aan dat in Zaid Holland met eeoe bevolking van 1 061 828 in wanen het aantal overledenen met levenlooi aangegeven op 1 XX ivvoneri per jaar bedroeg 19 75 Op 1000 inwoners komen ia die atatiitiek da volgende geneenten voor Delft net 30 46 vorledenen Dordraafat 14 83 Goada 20 92 Den Haag 17 55 Leiden 21 50 Rotterdam 2188 Schiedam 24 12 Door de liberale kieavereeniging Schoonhoven en Omstreken is ter vorvniliog der vacatore Toor bet lidmaalsckap der Provinciale Staten ontstaan door het bedanken van den heer R Blok tot voorloopig candidaat gesteld de heer ar J K van Weel kantonrechter te Schoonhoven De oid miaister Se £Fart wordt genoemd als Ubaraal candidaat voer lid der Tweede Kamer in het kitsdïatrict Breukelen ter vervangisg vaa wyien mr Koyaards v d Ham Id aane plattelandsgemeente by Amsterdam moeiten deeer dagen by eene bawelykevoltrek king als getaigen twee veldwachters daar toevallig aaowezig de koeteier die het bruidspaar had gebracht en de gemeen te secretaris FEVILLETÖi a Tibnreo naderde haar en met diep gerofurde stem sprak zy vKan toeval dat ik u later tal ophelderen indien g het verlangt merreutr heeft my aso gekeira doos kenaen dat ik vergoten wU Vergeef my myiie onbosohsidsQ hulp en reken op rayoe achting en oavoorwaardelyke troow Op hetzelfde oogenblik trad de markies den koepsl binnen f albert was cioh zelven weder geheel meeiter De schaduw waarin de sofa was geplaatst belette den mazkies de aandoeniag op te merken die op Laurence s geliat waa te lezen jrik daeht we dat ik n bier vinden sou sprak hy knorrig Wat duivel doet gg zoo last bisri Toelt gy niet dat de avondlucht koud is en dat er eea storm waait om boomso te ontwortelen Zoo moester Tiburce zgt ge daar ook giag hy voort dezen herkeoaeade vik dacht niet dat ik u van avond hier nog vinden zou Bijna twee uren geleden antwoordde Tiborca kaïn ivgiiig ik het park langs en ik zag mavronw de markiesüi Ik keb haar toen bet genoegen willen versehaffsn om van hier uit een atuk wild te schietea maar na onzn tooht van beden morgeo sohjJDen ds basen niet meer te voorsebyn te durven konaa tWy zyn indanlaad oogelakkig gawoest laide dienst doen De jongsloi wisten niet dat daar zooveel volkc hij ooodig was en dankbaar voor de bewezen dienitea bood de jonge man het viertal en den ambtenaar een borrel aan Iemand te Delft kocht eenigen tyd geleden een rijwiel op afbetaling en voldeed een poosje aan zyne verplichtingen maar op eens ble f de betaliag achterwoge hoe de rywielhandelaar ook dreigde en maande Dezer dagen stond da bandelaar op zyn stoep toen by dan slaebten betaler zag komen aanryden Hij riep hem toe dat hy iu gevaar verkeerde omdat de fiets zoo erg rammelde en wist cyo aohaldenaar zoo te bepraten dat dit de fiets in reparatie gaf Nu il het eerst betalen ofgeeo fieta lerag Zooala gemeld is is Vrgdat nacbt ingebroken in de kerk te Gapioge by Veere De dieven hebbeo de kerkdenr uit de hangen gelxht en aldas toegang tot de consistorie bekomen De brandkast is stnkgebroken Daarin was oenig los geld en f 140 aan bankpapier De dieven hebben het bankpapier medetienomen en bet loseo geld laten liggen re baritemeester to Vaere tevens burgemeester van Gapingo en en Vrooweopotder hseft zich tot onderzoek naar Gapiage begeven De Ie Mei van dit jaar zal voor België een 0000 morkwaardigo dag zyn Op dioa dag zal namelyk de nieuwe wyzerplaat worden ingevoerd die niet ia verdeeld in 12 maar ia 2 aren Bovendien zullen dien dag alle spoorwegbitjelten geldig zyo voor alle treinen het verschil in vraclitprijs tusscheo snel an gewone treinen valt De pryzen der Ie klasse worden met 25 die der tweede klae met 10 pCt verhoogd de abonnementskaarten an werklieden daarentegen met 10 pCt verminderd De beroemde maar zeer ydele schilder Millet had een poedel dien by boven alles Jief had Het dier werd op zekeren dag ziek en Millet bad den moed Pastear ta doen roepen omdat een gewoon veeirts volgens zyne meeoing niet voldoende was Pasteur was over deze onbeschsamdheid in het eerst verbaasd doch nam eiadelyk de zaak van de humoristische zyde op schreef een recept naar sprak by bet heengaan Och mynheer Millet n zal zeker wel zoo goed willen zyn eerstdaags even by my aan te komen de vloer van myn spreekkamer moet geschilderd worden Onlangs werd gemeld dat een Zweedsch onderofEcier matiKbenismau geweigerd bad l albert op züue beurt geen enkel aohot Lebben wjj kuanen doen Maar bet achyat waarde oon vervolgde bij odb de aandacht vso den marktea af te leiden dat gij vaa lïToad niet lang met den pastoor gMcbaakt hebt Ik speelde van avond te tleoht Be pastoor is vertrokken fflk maakte m gereed om te doen zoo als bi haaitts Tiburce er by te roegen ffDoe dat dan spoedig hernam da oudaedelmaa want all ik my niet vergis ligt uw kasteel verre van het mijne Tiburce matkt sane diepe buiging voor da markiezin drukte toen de hand die de markies hem rsikU en vertrok in het voorbygaan den burggraaf ia bat oor bijtende Ik hoop dat gij van naobt niat op reis zult gaan naar Italië mynheer Zoodra hg vertrokken wu wendde Treanna sioh tot ïijnB gade jTWaarom zegt gy niets vroeg hy ten einde een onderwerp sn persgoa te vinden om syti wrevfl op ta koeloa Hy greep kwe beide handen en voelde dat ly renteend wareo By den hemel riep by half driftig half medelijdend uit ffOg zyt byna vrorea mevrouw Nu nog Ie jagen een mooi idée t Is kraoksinaigeo werk Oom begon Fulbert fZwgg myakeerl Denkt ge voor dea duivel O ik tevreden over n beo i Moest gy uiet meer ver tand hebben data die dwaas Maar gg zyt de emiga niet die sgne gekke strekaa goedkeurt Zorg dat je io het rarrolg hom meer op ooo afstand aan een drinkgelag ter eert van akonings vorjaardug deel te nemen en boiteodien een partytje puncb dat by van een si hip moest halen lo t water had geworpen Uy kre daarvoor gevangenisdtraf Thans wordt iu Zweedsche bladen meegedeeld dat een ryk man te Frankfort B M den soldaat als bewijs van instemming 500 mark hoeft gezanilen Dat boertje was don kwartjeivindersc te slim af In eene tappery aan het Vredenborg te Utrecht geraakte Donderdagmiddag een veehouder die uiettegenstaaode de markt niet levendig was gewetst het geluk had gebad van de vier koeien welke by aan de markt had gebracht te verkoopeo in kennis met drie veedoopeis dio zooals zy voorgaven den trein hadden gemiit eo nu voor tydkortiog eno spelletje kaartten Het duurde ocfater niet lang of een van de drie die zeide braaf wal te hebben verloren was bereid zyne plaats aan den vefhouder at to itaao opdat d ze die nogal gelukkig scheen ta zyn op ryo benrt den winners eens een leeje zou kunnen geven In bet eerst wilde deze daarvan echter nints weten omdat by altyd verloor wanneer hy om g ld speelde doch eindelyk het hy zich bepraten en had al of de fortuin zyne woorden wilden logeostrafTen al heel spoedig f 50 nowonoeo Siomi peooe de kan Uo nU p hg bef OB te verliezen Zoodra hy dat echter bemerkte l de by de kaarten neder en wilde zich vorwgdereri waartegen het drietal zich evenwel met kracht verzette en van hem voiderde dat hy zou doorapelen Hiertoe was de boer echter niet te brengen daar hij zyn gold te lief bad ea niet wilde hebben dat do boeren daarvan mooi weer zouden speleo maar wel wilde by met hen naar het politiebureau gaan hetgeen dezen terstond aannamen doch met ten uitvoer brachten daar zy hem al heel gnuw ooder allerlei verwéaschingen verheten en de tegenovergestelde xyde opgingen De storm beeft in Ëagelaod en op zyn koet groote schade aangericht Ëen groot aantal schepen en booten hebben schipbreuk geleden Te Sandgate is in de zeewiriog een groot gat geslagen van vyftig voet lang Het havenhoofd te Fremingtoo op de Noordhuit van Devon il wegge poeld Te Marden Newton is het spoorwegstation ingewaaid Het station te Whatstandwell op den Midland spoorweg wordt door een aardstortiog bedreigd Telegraafpaten zyn allerwege omgeittort In bet Zuiden van Wutes kwam er een zware soeeow torm by De maildieo t toischeu Ostende en boudt of hel on duivel ik zou u dooa merksn dst ik boos was De burggraaf wilde antwoord geven toen I aureaoe liem voorkwam ffM nheer Fulbert begon zij maar plotseling zweeg ly stil toen zij op bet gelaat van dan markies de verwondering Iu die de ernst van haar toon en bet ongewone vmynboer waarmede sy nooit den burggruf aansprak to weeg braohten Fulbert ging zij voort rich zelve geweld Bandoeiide ul weldra n t meer kunnen loaiian op hetgeen ik do i urEii waarom uiel als ik vragen mag zeide Treanna yOmdat hy ons binnen weinige dagen verlaat antwoordde Laurence mat vasts stam ffHy I Ooh kom I En waarom beeft ky ny nog geen voord daarvan gezegd P vOom stamelde Fulbert f rHg wist het zsU oerst daten avond viel dê markiasin hem in de rede d n burggraaf ernstig ea strak aanciende Fulbert beeft een aantal brieven oatvangeo di hem dringend uitooodigeo om naar I arijs te komen Welnu laat bij gaan 1 Uaar lerttocd daarop oen zachter toon aanstaande vervolgde Traanoa tot Fulbert Dus gaat gg heen Weloa doe wal gy goedvindt Gg hebt aan mya kasteel de voorkeur gegeven boveo dat van awe zoiler ik ben er u orkeotolyk voor en ik mag o niet vasthouden Mur als aijC At leren in de wereld moe tijt kom dan ntkCr Mk om ia de aoboduw van mija kasteel nif rast i Oy zult uw oom altyd welkom sgo dsA rpiiokaf IkH Laat oas nu naar biDuen gain Ofo falbsrt uit de wiwrdan vu da markieiia Dover werd xper vertraagd en de vaart tuftochen Bnologne en Folkestone was geruimoB tyd gestremd De telegrafische gemeenschap met het vasteland vond vertraging Sedert ruim twee weken wordt ta Leiden vermiat de I4 jarigo Anna de Vries Nadat ly op Donderdag don 18d n Febraari s morgeni van 912 en s namiddags van balfdrie tot 4 aur als gewoonlyk naar nchool waa geveest kleedde zij zich op de klok ia de bui kamer zinnde tegf n halfxes weer aan ten eindf naar verondersteld werd zich naarde imaiiehnol aan den Oaden Ryn te hegeren Zy veritet dan ook tusscheo balfzea eu ces uur do oodorloke woning aan de Haarlemmentraat No 178 om er fcbter tot ia too oi 4 weder te kwrea Bovendien bleek dat toen sy tien avond na zeven our oog niet thaia kwam eo er aan da echool omtrent haar weghlyvon gFÏolornseerd werd zy er toon in hel gebfol niet geweeat was Er bestaat niet bet minata vermoeden ot de gf riogi to aanwyziog om to w t a io wftbo richting een ood rzo k aangaande deto doiitere zMk kan worden InffMtetd Uat mei je heeft donkerblond afhangend baar zwarte kteiae oogeo on is kleia vaa tuk Toen ay de woning oriiot aa ly gekleed in eea grya kort maDtfltje mot rood ea swart geetreepie blom en twari rokje altoa oog vaa korta kUtron Zy draag tadaraa ryglaarcen Beo onderzoek by e dars wonende familieleden ingesteld leidde ook tot geen reaottaat £ eo jongen te Utrecht had ia een voilnisbak een koperen bnitje gevondno Dit nam by mede niar bnis en ging bet in de smodery van sga vader bewerken d w r hy sloeg hot met een bamor plat Ku was op dat oogenblik niemand io de smedery aanwesig Op enoa deed zich een sterke ontploffing boorei Daardoor voraobrikt kwamoo de boren binnen en zagen het jongetje hevig bloedend op den grond liggen Het bmje blaak een patroon geweest te zyn Het knaapje dat of eo jaren ond waa bad niet mindrr dan zaa wonden bekomen waaronder twee aan het hoofd Het knaapje werd e oige oogeoblikkeo later door twee doctoren onderzocht en naar bat ziekenbais getransporteerd Uit Amsterdam meldt men Vrydagnaoht waren na eokole weken van gedwongen rust plotseling weder eoholesoeieteiteu in de Warmoealtraat open Bet heette dat de overheid thana de sociëteiten met kouinklyk floedttekenrde ftatotea gehoord had dat zy hem zelven het bvoliiit loescliroef om Treanna te virlalCD beiefla i utbert dat by iu den strik was gevangen een gevoel van apyi en wrevel maakte tich van hem meester H j was lelfi op bet punt om Laarsnee te logeoatralTta msar de welwillende woorden van dao markies weerhielden hem on deden in bem bet betere gevoel dat op dan bodem zgns harten iliap ontwaken Ja bette oom telde hy ik moet naar Parüi terug want gg weet het self dat rriendaobap de eeuig band niet is di t odi aan do raaatsebappij verbindt Ik bah myne laken Ka myne Hefdetaronturan hernam de oude edelman laeband Daaruit tuUea wsl voor e u goed desl awe isken bestaao oovorbeterlyke don Jaan Nn dst neem ik a ook oi t kwalgk Ik geef o verlof eu weotcb u goede reii Hssr gy komt tarug niat waar Dat beloof ik u De markies bood lyne gade deo arm Men verliet te samen den koepel en osdsr de wandeling naar het kasteel hielden Traanna en Fulbert het gesprek gaande Laurence tweag Kr ging te veel in haar hart om liet wat gebroken diep gewond maar niet vemiMigd Anne daugdtams maar dwazo vrouw I Zy bad meende zy eene scbuldeiooze liefde gek etterd maar thans basefte zy eerst da vreeaelyke waarheid vik beb mgn plicht gedssn dacht ty cndat is goed maar tbaas moed gehouden mgn hart I Ka gij lohitteroade droombteldsn die voor altyd verwoest zyt verdwya zelfs uit mijne htrioaering Voor altyd dos ik a tand van n