Goudsche Courant, dinsdag 9 maart 1897

OUD A A USTIRSAIi eouU 8 87 8 81 9 81 10 87 18 10 4 11 Inataidaa 0 8t 8 14 9JJ 10 88 1 8 l 8 8 11 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 Aangevangen 1 October TUd van Greeowlcb OOUDi SOTTIBDAM 1 39 8 60 3 67 4 10 9 10 9 88 10 17 4 67 6 11 1 6 4 8 4 16 6 80 80TTIKDA U 8 O D D A 10 19 11 80 18 87 1 40 1 44 9 80 9 40 9 88 10 87 8 17 61 7 86 8 18 08 18 47 7 10 7 46 8 18 9 16 9 60 10 11 GODDA DIN BAAS ttokd ZnrenliuizaiiHoerkapeUe Zoatarmaer Zagvaard Voorburg i Hafa e 7 30 8 86 9 89 10 1811 18 11 16 19 16 18 98 1 41 8 47 4 46 6 18 6 64 8 11 7 8 ZU 7 48 8 47 11 80 19 40 4 67 EJ 7 68 8 68 11 41 18 61 8 08 t V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 Uaae 6 48 7 S0 7 488 60 9 199 4810 1111 3618 111 86 8 44 8 40 4 10 4 83 6 11 117 18 7 68 9 888 88 Toorb 6 68 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Z gw 10 88 1 66 4 68 8 80 9 48 ZaT j£ 8 17 10 43 8 08 8 04 8 89 9 89 I 7 4 8 89 8 84 9 84 LaU 8 18 9 18 10 7 10 48 18 11 46 M 4 1 10 8 114 176 86 6 68 88 8 89 7 60 8 81 9 9 9110 88 11 8 11 48 Gmida 8 18 7 608 189 18 9 47 10 1610 8418 0618 688 17 8 14 4 084 888 16 6J1 8 80I 488 8810 I010 S8 O rOA U TIICBT ttonda 6 80 8 81 7 11 7 68 8 81 9 88 9 68 10 19 10 67 19 66 1 80 Oidaw 6 48 8 64 t 11 14 Woardaa 6 68 7 8 8 18 i 11 88 Vttaakt 8 18 7 48 8 88 9 64 10 6111 48 I Naar laiterdam f Stopt Woanadag D T E I O B T a O O D A 10 16 10 88 11 88 18 8 8 08 8 61 4 46 8 14 7 10 88 11 81 18 84 4 18 8 8410 48 4 14 10 69 11 1018 11 3 46 4 87 6 11 8 17 4 41 6 67 8 66 8 81 10 17 10 8 8 87 7 10 10 84 8 46 3 84 8 17 7 18 8 48 10 41 1 87 8 08 3 60 6 18 8 1 39 9 4 11 07 AH8TIKDA M O S D A Sg d I tt U8 8 14 10 10 IKll 1M8 1 48 M8 LMt to So l BiUpn ai mmjmmX a dit op no iT io 8 i UJ8 M M Nootdor LeidaokasdiLiii ai Blafiwjjk Kniiwii n Hdtudoip öagemoeU zou Uteo D ktatelaita TaB Franciikaoerbraa c hid dq alleen nog maar te treareo orcr het feit dat slechts eeo kleto deel lyoer flOoieteiteled D deo gnostigen omkeer Vrgdagarond gewaar wai geworden Bq ODderzoek is oo echter geblekeo dat de locieteitaquaastie slechts io scbya san nieawe phrase waa iogetredeo Dat mea Vr oMcht weder zgn glaa bier kuu drioKeo ia de WarmoesBtraat was alleen het gerolg hierraD dmt d politie den oorloK tegen de socisteiten naar eane andere stadswgk heeft orergebracbt Zy ageert na in de toogecaamde NieDwe Pypc de baart achter de Stadhouderskade wt ai de E ocieteilen nog andere asntrekkelgkbedea cbynOD te bexitten dan bet beiersch biervat alleen Ëvenmio als enkele dageu geleden ralt das t Toorspellea waarop de maaoearreteo slotte moet uitloopen Te Grerenhricht L is aabg züne woning Dit SBD waterput lekere J W Sloan 62 jaar oad levenloos opgebasld De oagelakkige die linda eenigen tyd aan Tem tanda ver by ster ing ladende was scbynt nit vrees van naar een kranknonigengesticht te worden orergebracht hetf een Zaterdag zon geschieden tot het beslait te zyn gekomen een einde aan zgn leren te naken Een zeldzaam bedrog is in Beierea gepleegd Het telegraaf kantoor te München had TÜf telegraphiache wissels ten bedrage van 2000 mark betaald die bleken ralsch te zyo Toch waren zy juist ovurgeseind Bg ouderzoek bleek dat een der telegraafdraden waa afgesneden en daarlangs met een afzonderiyk toestel was gesuind Men gelooft dat dit bedrog niet anders dan door een telegrafist kan lijn gepleegd In de ProiHische begroot ngscommissie beeft de minister roor het spoorwegwezen medegedeeld dat dfl zoogenaamde D treioen de harmonicawagens aan het doet scbeiding van iateroationaal en locaal Terkeer volkomen beantwoorden ty worden no ook in Frankryk en Oaatearyk ingevoerd De wagens loopen zonder sohokkeo en voor de zindetijkbetd wordt thans ook gesorgd door schooumBabatera dis meeryden De opbrengst dier treinen is booger dan van andere De Terlichting is ook verbeterd Electrisch licht ia niet wel toe te passan zoolang electriciteit niet teveaa ala beweagkracht dient in Amerika wordt dit thans erkend en zgn nog slechts 300 wagons eiec triach verlicht A oetyleen kan vermengd met gewfon gas betere dieoiten doen en is goedkooper Het aanbrengen ran een eetwageu in eiken Dtrein ii hezwaarlgk zonder de aneiheid te Terminderen Hit verdient de aandacht dst bg de wgtigÏDgen in de regeling van het au cesaierecht welke thans in de Tweede Kamer bebaadeld worden geea sprake is van bet belasten van laveaBTerzekeringeD £ r ia lang getwist over de vraag of t geen kg iemanda overlydeo kracbtena een verzekering wordt verkregen al dan niet ala legaat ia te beacbouwen OD of althans de betaalde premies niet in den boedel behooren te worden teraggebrach Volgens de bestaande rechtspraak worden die vragen ontkenueod beantwoord De wet op het succesaierecbt bepaalt troawens dat de belaattsg alleen wordt geheven van wat nit den boedel van een overledene ïr geërfd of verkregen wat met de verzekerde aom niet het geval ia Zeoals de minister van fiusnciön giattreo opmerkte heefL zgn voorganger eveoaU ng nagegaan of ook lavensverzekeriogen aan saooessiereoht konden worden onderworpen Zy zgn echter afgestuit op de geheels inrichting der belastingwet welke daartoe geheel zou moeten worden hercian Kens origineels audiëntie Gaudi 6 80 7 88 90 8 40 Moordraoht 7 88 8 47 NiaBwarkaik 7 89 8 64 0 IwUa 7 46 9 x Botteidui 1 7 8S 8 88 9 10 Kotttrdui 4 68 6 68 Otpella 8 8 6 8 Kteuwerkfirk 8 14 11 ItoordteoU 6 81 8 19 ao d 6 87 8 88 It de onlanga verschenen nanteekeuingen van dan SagelschdB diplonuut air Drummoad Hay vindt men van sultan Abdool Medscbild on lady Londonnery bet volgeode verhaald Het was in de eerste dagea der regeeriog van dezeu Greoten Heer ea de heer Hay was dettyds gesantscbapasecretsfis te Konstantioopel Op zekeren dag bezochten Lord Londonnery en zijne gemilio het gezantschap en bestormden den Ëagelschen gezant lord Ponsoaby met verzoekea om voor ben eene audiëntie bij deu sultan te verkrygen D gezant weigerde echter zgn invloed tot dii doel aan te wenden daar geen West Euro pees ch e dam ooit te voren door deo Turkschen heerscHer ontvangen was geworden Maar daarom gaf lady Londonnery de hoop om haar doel te bereiken oog niet op Zg nam den met haar bevrieodeu Oosterachen gezant baron Stemmer ia den arm die haar ten slotte La aanvankelgk ook geweigerd te hebben beloofde haren wensch den minister van heitenlandacbe zaken Reach id pacha kenbaar te maken Eerst verzette de Turkscbe waardigbeidabekleeder zich tegen het idee een Ëngelscbe dame m de verheven tegenwoordigheid van zgnen gebieder te voeren want zoo heel onsevaarlgk kwam hem dit nu juist niet voor Toen hg echter vernam dat lady Londoaoery in bare kofiera eea ongeboorden schat a n edelgesteenten meevoerde meende bg wol btar zonder veel moeite ia een privaat audienlip toegaug tot het paieis te konuen ver ebeffen Hy kende den bartatocht van den saltan voor diamanten en bouwde daarop zijne plannen Ëenige dagen later vertelde bij bem dat men te Kanatsntinopel eeo vroow had aaogetrofEen met een verzameling van de kostbaarata kleinodiën bg zich die ty Zyne Majesteit persoonIgk wilde laten zien Abdoet Medschid meecda met de vrouw van een juwelier te doen ta bebben in welke meening hy nog versterkt werd toen zgn minister bem verklaarde dat de WestEaropeaache dame gewoon was baar geheelen tooi yan b ost baar beden aan te doen wanneer zg dien aan een kooper wilde lateo 7ien Met deze bepaliog was de Groote Qeer tevredeo en de merkwaardige audiëntie vond plaats liesohid pacha was er alleen by teg nwoordig en diende als tolk Hg had lady Londonnery te kennen gegeveo dat de aaltan baar elechii onder die voorwaarde wilde ontvangen dat zy voor hem in haar kostbaarste klafdg verscheen Toen zg nu in eeo verblindenden glans vao edelgeateeaten voor ham verscheen kon de saltan een uitroep van bewooderiug niet weerhouden tot zgnen minister zeide hg Zij beeft inderdaad baeriyka juweetenmedegebracht Daarop weidde Rasobid paeha zich R t de eohtgenoote vao den ËngeUchen lord met de woorden Zyoe Majeileit beet n genadig welkom zy dankte en baren dank bracht de tolk op de volgeode wgze over zy zegt dat ag nog andere edelate nenbeeft die ze echter niet alle baeft kunnenaandoen De sultan Vraag haar wat zg voor dat diamanten balaaierand moai hebben Reso id Zyae Maje iteit vraagt of u voor da eerste maal Eooatantioopel bezoekt Lady Londonnery Het ia myn eerste bezoek en ik ben met alha wat ik gezien heb zeer ingenomen Ueacbid tot den aoltan Zg vraagt een mitlioen piasters Ahdoel Meddchid Dat ia my te vael Ueachid tot lady Londonnery Zgne Majesteit vraagt of gg de moakeëen al gezien hebt Zoo oiet dan zal hg daartoe een achriftetyk bevel uitvaardigen Lady Lond noery spreekt wederom haren dank nit De saltan Vrsag haar wat zij voor dat turkooizen sieraad verlangt Hesohid tot lady Londonnery Zgne Maj 8tett meent dab aeoe wandeling door het park o wellicht aangenaam zal zgn 11 11 18 18 18 86 18 88 18 88 18 48 18 88 11 91 11 88 11 88 11 49 U 61 8 8 88 18 89 9 81 9 61 10 89 10 8 10 48 10 49 1 10 7 11 8 81 Lady Londonoerry antwoordt bevestigend hierdoor prettig verrast Ratobid tot dan aaUan Zg sischt 400 000 pisiters Sultan tot Rescbid Leid haar weg van zulke prgzeu wit ik oie s weten Rescbid lot lady Londonoerry Zgne Majasdrakt zgne hot e tevredenheid er over uit met a kennis gemaakt te hebben Spoedig daarna geleidde de Torkacbe miniater de voorname Engelache dame door deu taio van het paleia Men achrgft ait Friaatand Nog altgd biyveo te Beetgom velen geloovco aan de oasobnld der gebroedere Hoogerhuia die naar men weet onder beaoholdiging van inbraak en poging tot moord onder Stieos den 5sn September 181 5 tot eenige jaren gevangenisstraf zgo veroordeeld Men kent de openbaringen van Stienstra in deze zaak Mede door de vreende houding van d n vroegeren Frieseben volkaleider zeil hechtte meo daaraan niet alle waarde Thans ecbter rerklaart meI te B 9etgam het weinig licht gevend optreden van Stienstra door de bewering dat hg alvorens de namen der ware aobnldigeo te noemen dezen gelegenheid wou geveu zich aan den arm der juatitie te oottrekkea Hoe dit on zg die zoogenaamde ware schuldigen noemt men thana te Beetgnm met name en twee er van wyst men met den vinger aan terwgl de derde tegenwoordig als knecht dient in Doitschland En een feit ia het dat de jaititie sich drnk met ds taak bemoeit Efn der drie die dagelgks in Leeuwarden komt ia daar in de laatste dagen berhaaldeiyk m verhoor genomen Toen bg Vrydagmorgen in Leeuwarden kwam werd hg reedi opgewacht en eerat in den namiddag waa bet verhoor afgeloopen en liet men hem weder gaau Ën hoe men nu komt aao de namen dier drie personen Te Beetgem wset men te vertellen dat eeo iogeietene ook met name genoemd ran den beg nne heeft geweten dat da gebroedera Beogerboia onschuldig zyo veroordeeld Zgn geweten liet bem tbans geen ruat meer a nacbta kon bg den slaap niet vinden bg moest aan de jastitie de ware aebnldigen openbaren En dit beeft hg gedaan waarop het gemeld verboor van Vrgdag ia gevol d Dat die openbaringen echter niet onvoorwairdelgk door de justitie worden geloofd biykt wal bieruit dat men den ia verhoor geoomen persoon zgne vrgbeid heeft gelaten De rechtbank te Zurich behandelde dezer dagen een zeldzaam strafbaar feit nameiyk een gevat van menscheoroof Een zekere At emta geboren in het Fraasohe departemeai Seioeet Óiae ao wonende te St Lodwig ia den Elzas bad een 16jarigen zoon van zgn overleden zuster die met zekeren Stabsl nit Zurich gebawd waa geweoflt te zgoen hoizeofigenomeo hem aan bet ooderlgk gezag onttrokken en vervolgens naar een katholisken geesteiyke in Hoog Savoye gezonden teneinde bem in een weeshuis aldaar te doeo opnemen en te laten bekeeren tot het katholiek geloof Dit is dan ook gebeurd doch de nadere omstendighedea der bekeering waren tan dien aard dat de Duitache regeering in 1895 bet door Zwitserland gedaan verzoek tot uitlevering van Alleman toestond De rechtbank verklanrde Alleman sobnldig aan meii8chenrooff en veroordeelde hem tot Ü maanden werkhuis De bekeerde verklaarde overigena voor de rechtbank dat by uit eigen beweging katbol ek geworden waa en ook no nog de katbolieke k rk bezocht 6 18 6 61 14 7 17 7 88 6 80 6 89 8 60 8 10 i 89 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 1 64 8 01 8 08 8 14 3 09 4 04 4 38 6 40 HAAI Dtraakt 8 88 7 60 9 9 88 Woardaa 8 68 8 11 Uadawatar 8 19 Oonda 8 88 9 84 10 10 Een aeoaationeel moordproces houdt op dit oogenblik de Zweedscba justitie bezig en baart een geweldig opzien De hïtenant der marine E Von Taube beschuldigt zyo moeder de Kammerberrinc Von Taube baar man te bebben vergiftigd In December 1895 overleed op het landgoed Broxwik in Ooestergoland dst door zga moeder in vrnchtgebrnik beheerd werd da vader van den aanklager Tgdens zgn ziekte die bem een maand voor zgn dood overviel en die zich door krampen in het ondarlgf kenmerkta ward hg door aj o vrouw eeo zekere joffrouw Fiigerskield en aen ziekenoppasserea verpleegd De eerste beaehaldiging ward een halfjaar na bat overlgden vaa den kamerheer vernomao nit deo mand vaa joffronw Fagerskiold die zich intancheo met den oudsten aoon der familie Von Taahe ververloofd had en na haar verloofde aanspoorda een aaaktacbt bg de justitie in ta dienen Reeds maanden te voren liepen ar garacbten dat de kamerheer geen nalaarlgken dood gestorven waa zoodat de jastitie ten slotte aanleiding vond om hst lyk ts doen opgraven Uit het onderzoek bleek dat zich in de ingawaodan fee kleine hoeveelheid mineraat vergif bevond waarvan men varan derstalde dat het afkomstig was vaa de medicamenten die de kamerheer bad iogenomeo Dientengevolge werd van de verdere rervolgiog der zaak afgezien Spoedig daarop deden echter znlke arostige gerncbten da ronde dat het Göta Hofgaricht reebtaiogaog gelastte Bg het voorloopig getoigenverhoor verklaaree jnffroaw Fagerêkiold dikwgls gezien te hebban dat mevrouw Van Taube de limonade bestemd voor haai gemaal met eea sublimaatoptossing vermengde De kamerheer had meermalen gskIal d over den afaohawelgken smaak der limonade en telkens zeide hg dat hg wel wist wat men a et hem voor bad De verdachte ontkent ecbter pertinent alle schald Uit haar verhoor blaak dat zg het landgoed in 1889 in erfelgk gebraik van bnar broeder had geërfd Na haar dood moet bet overgaan op een barer zoons dien zg daartoe het meest geschikt oordeelt Oorspronkelijk wilde zg haar oodaten zoon die tbana als aanklager optreedt tot erfgenaam benoemen doch door diens optreden is zg thans op dit beslait teruggekomen la de vodraaamate kritif en van Zweden heeft dit procaa eeo pijnlgk opzien veroorraakt In weerwil van een bebaadeling die twee dagen duurde leidden de verhooren tot geeu reaallaten waarom de zaak ter fine van nader oiderzoek tot medio Aprii 18 oil esteld Alweer een Te Bennekom heeft zich eene vroaw in een regenput verdronken Miibrnik van sterke drank waa de aanleiding tot deze daad In België bestaat gelgk bekend ia zoowel de voorwaarde gke invrgheidaatalling all de voorwvardelgke veroordeel ing Wanneer eau verootdeelde Vs gn atraftgd heeft doorgebracht en Unminste 3 maaodeo gezeten heeft kan bg voorwaardelgk op vrye vosten geste d worden En zoo hg veroordaeliof de gavaageiiisstraf niet meer dan xea naaoden beloopt en da veroordeelde vóór dit gevat nog geen miadryf begaan had kan de rechter bg gemotiveerd voon ia bevelen dat het vonnis niet zat worden uitgevoerd gedorenda een lermyn van ten hoogste 5 jaren Na verloop van dien termgn wordt zoo da veroordeelde ciet meer veroordeeld ia geworden de veroordeeling beiohoawd als niet geacbied In een brochnre getiteld Een Belgisch strafstelsel en zgne atstistiekc geeft na mr R Vorstman eenige atati tieken over de werking dezer voorwaardelyke veroordeeliog in België Ëu op grond van de voor de acbterpsnvolgende jaren opgemaakte cgfara beveelt bg voor ona land uitbreiding der voorwaardelyke iovrybeidstelting en invoering der voorwaardelgke veroordeeling aan De haas is over bet algemeeo een dier van een buitengewoon schuwen en wilden aard Ëen tabakshandelaar aan de Avanne Rapp te Parga is er niet te min door een grenzenloos gedold in geslaagd twee hazen ta temmen en wel zoodanig dat zg voor defbest gedresseerde schoothondjes oiet behoeven onder te doen 8 36 8 43 8 61 7 68 7 69 8 8 8 18 8 10 40 1 13 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 8 9 10 7 16 8 6 8 63 8 17 8 87 8 84 8 41 6 47 47 GOUDA 10 8 11 80 6 W 8 37 8 47 84 10 01 8 88 10 87 7 46 18 8 W 9 07 10 84 8 88 10 84 t f 8 88 18 1 41 9 49 11 10 7 48 A t4 11 11 4 48 8 4 8 1 Me Deze bazen springen vzy rond door den winkel van bun meester n op commando moois zitten en gaven poetjea aan de klanten Het feit ia merkwaardig genoeg om vermelding te verdienen Biitenlandsch Overileht Da Chretancer qoaaatie biedt weinig aieawflt oiatbooo Ikea dag kan verwacht worden dat de bewegiag waar met aianwe kracht zat baginoeo Want zoodra het antwoord van Qriekenlaad bekend ia zal de diplomatieke actie weer in werkiag traden Tot zoolang vermakende verschillende bladea siah met allerloi baapiegeliogen o er hetgeen Oriekenlaad moet doen en aal doeo Aan gteden raad haeft het den Grieken tronweos in den laatsten tijd niet ontbroken ieder die eenige autoriteit heeft acht aiab gerechtigd den Oriekea voor oogen te honden dat zg zullen moeten toegaven voor eigen welzyn Want viaagi o a Whiat in de Figaro c waaoaar Griekenland waigert het ultimatum dar mogendheden aan ta nemen wat dan Dan znllen de diplomatieke betrekkingen iaaachen da Staten die het Europeescbe eoneort vormen en het Atheensche Kabinet dat haar trotaeerC warden verbroken de blokkade van Griekenland zal worden geproclameerd evenals ia de maand Mei 1896 en Griekenland zal daa genoeg tgd hebban om ua te denken Als bet den Grieken behaagt eea directan atrgd ta wagen met Tarkge aan da grens van Tbeasalië eo Ëpiros zal de quaeitie wsaracbynlgk niat lang aleepeode worden gehouden eo na korten tgd zal bet Atheeosche Kabinet big geno agn wannaer door de welwillende tnasehenkimst der mogendheden de oierwionaar wordt tegen gebonden De DsiIy Newsc ia eveneens van oordeel dat Griekenland zal moeten toegeven vAVanneer Griekenland verliest krggt Kreta antanomie wanneer Griekenland wint wordt Kreta gaannazeerd Dat is de eenvoodige loop van aakan Krata is uit de Tarksche gevangensahap varloat en kan daar nooit meer ia teragkeeren Et wordt ona verzekerd dat Griekenland het aannamen van dit resultaat beschouwt ala een vernedering Doch dat kunnen wg niet daarin zien Het is geen vernedering waaneer man toegeeft aan een sterkere macht of wanneer wordt bewezen dat hel tegenover Kreta zonder eigenbelang is opgetreden Uit het ataatkuadig overzicht der week in dr Barth a Nation is het volgende ovorgenomen In de toespraak waarmede ds beer v Acheohaeh den keiiar welkom heette aan het feeitmaal van dan Bran des burgachen Landdag komen volgens den Beichaanzeiger ook deze woorden voor Ieder Biandenburger waet dat hg den bloei eo da machtige poiitie vaa zgn vaderland alteen au hen te danken heeft c alleen aaa de Hoheazollera namelgk Niemand zal nu verlangen dat een opperprasideat der provincie Brandenburg hij een feestmaal iets andera tot zgn monarch zegt dan wat dezen aangenaam kan zyn dat apreekt van zelf maar zelfs bg zulk eea gelegenheid ta baweren dat ona vaderland alleen denk eena alleen aan de Hohenzollern zgD bloei en zgn macbt danken heeft ulk QSB nitdrnkking is toch meer dan de moderae smaak kan vsrdri en ze is een aiting in den trant van eeo Fraaseb hoveling oit den tyd van den Eoi Soleil miaschien ook kan men in de toespraken die de waard igbeida bek leedera van den rang van een opperpreaideat te Byzantiam en in China tot hoofd van dsn staat noeateu houden iets dergeiyks vinden t ia zelfs waaraohynlijk Maar China ligt in da ruimte even ver van de Europeescbe beschaving als Byzaatiam in tgd en de naïeve optattiog der geachiedenis die men op de Assyrische en Egyptische gedeakteekenen terugvindt waarop de Koning reaaaohtig groot zgn volk uiterst klein worUi voergesteld is nu tocb wel veranderd tenminste buiten den provincialen Landdag van Brandeaburg In hst Duitsehland van de laatste jaren der aagentiende eeuw komen d historische kennis het zelfbewoategn en de bargerlgkeearlgkbeid tegeu eaa uitapraak in verzet dia vOOr elke ontwikkaljug van de staten in t algemeen ea ia t hgaander ook voor die van oazeo staat aan slag in het aaogezieht is en zulk een kaaingsziadbeid bewyst de monarahie werkalgk een ondieoat daar zy door reusachtige overdrgviog iedere iaatemmiBg oomogelgk maakt Na zon er aan ean toost van den baar opper preoident Von Achenbacb niet bael teel gelegen zgn indien die toeapraak niet zoo graohikt was om de atmoafeer te kenachetsen waarin de moosroh leaft Slecbta wanneer men denkt aan een uitdrukking zooala die wUke door V Achaabaah gebezigd ii kan men eeo goeden blik verkrggen op de toespraak waarmade de keizer zelf heeft geantwoord Bet verhoor van Rhodes door de eaqaéteeammiasie is Vrgdag afgeloopen Was d gridman in het begin wat in de war au kon hg moeilgk woorden vinden wanneer hg niet wiat wat la antwoorden in de laatste zittingen M hg ap agn gamak en kad hst baela verboor veel van een gemeenzaam praatje over de Vvllen vaa Boeren dia niet gedwee genoeg iga om aaar de Éogelache pgpen te dansen aa aich aooveel mogslgk ook in bon handalspoUtiak van EBgeland ooafbaBkelgk traohten to makeia Het eerat vu ala vrager aaa kat woord da hoer Wyodbam Deia dead eeniga vragen mat het doel van Rhodes intiohtiogwi te varkrggan omtrent dea Nederlandaehen ZvidAfrikaanschen Spoorweg eo de betrekkiogen vaa ds Kaapkoloaie mat Transvaal Rhodes daad het verschil uitkomen tusachea deg makkelgke varkrögiog van naturalisatie in den OraojeVrijataat en da moeilgkheden die daaraan in de Transvaal verbonden zgn De houding der ZaidAfrikaansche Spoorwegmaatacfaappg tegenover da Kaapkoloaie noemde bg beslist onvriendschappelgk Deze betaald 85 pCt van haar winsten aan de Tranavulache Regeeriog Het waa alteen aan het ingrgpea van President Krnger toe te scbryveo dat de directie in staat was de tarieven op to voeren hoven het bedrag door de convaotie bepaald Gevraagd over het bezoek van Freaidaat Kroger te Berlijn en zijn oatvangat door den Duit cbea Keizer zeide Rhodes dat naar zgn meening het doel van Krnger was ean traotaat te sluiten met Difitschland De spoorweg wasrop gedoeld werd in de reden van barou Maraohatl was de Ned Z A Spoorweg Rhodea merkte op dat de heer Uar chall bezwaar maakte tegen ean ZoidAfri kasnscbe commereieela uaie aangezien deio waarsehgolgk niet Strookte met de Daitache bandelBbelangen De Nederlandsche bevolking van de Kaapkolonie zag eehter geen bezwaar in een handelsonie Bg de overeenkomst tttsschea Transvaal en de Kaapkolonie gesloten in 18b7 waarbg de Kaap de rpehten op Transvaalache tabak tiet vervallen en Transvaal zekere Kaapuhe producten vrg van rechten toeliet bad de Kaapkt aia baar verplichtingen nagekomen doch iftZ A Republiek acboot daarin te kort Rbodee ontkende dat hg of Jameaon ooit tot doel hunner politiek haddeb aangegaven eeo politieke iniy ing van Transvaal bg ds Kaapkolonie ïo antwoord op verdere vragen van den heer Wyndham ea Sir W Hart Dyke zeide Rhodes dat de reformsrs van Johanoesborg er aan wanhoopten heratel van grieven te verkrggen langs oonstitutioDeelen weg Rhodea had hun uist gevraagd de Regeeriog t veranderen maar alleen dat indien de bewe ging ilaagde de vrgbandel zon geproalameerd worden tutachen Transvaal au da rest van Zotd Afrika De Boeren Regeering toonde voortdurend neiging om den Britschen handel te dwarsboomen en tegen te werken Cbamberlam stelde vervulgeus een reeks van vragen om van Rhodes inliebtingen te krggen over den toestand in Transvaal vóór dun inval De beweging te Johannesburg zeide Rhodes as algemeen ea niet enkel beperkt tot de blaaaen der kooplieden en kapitalisten even apontaao was hun optreden leeds jaree vóór den opstand Ds hooding van Tranava l wan zeer vyandig tegenover de Kaapkolonie daarom was verandering van Regeering wenachelgk De beweging van iÖ90 en de troobalen vao 1891 waren bewgzen van ernstige onrnst Zoo waren er lo vgl jaar tyds drie gevallen van troebelen in Troaavaal waarin de Kaapkolonie betrokken had kunnen worden De tegeoffoordige Hegeeringavorm in Transvaal ia eeo erastig gevaar voor den vrede in Znid Afrika Op een vraag van Lsboachere antwoordde Rhodes dnt hij zelf £ 50 000 betaalde vau de boeten die aan de reform leaders van Jobanneaburg waren opgelegd Biarmade was het verhoor van Rhodes afgeloopen Hg dankte de commissie voor de beleefde wgze waarop het verhoor wai geschied en verwgderde zich toen Dinidag komt de commissie weer byeen Ninmand verwacht iets meer van een op zulk een wij geleid onderzoek Chamberlain beeft in den Inatstop tgd rg laat vao da jioht Men zag hem de zaal waar de Znid ïfrikaansche commissie zitting houdt moeizaam leunende op een tob btn oeostrompelen Jicht doet leeiyk pgo zeggen die bet weten kunnen en misschien zgn de onaangename dingen die by in de verloo pea weken nu en daa aan het adres der Boeren richtte meer een middel om aan de geniepige knepen der fatale kwaal afleiding ta geven dan oen nitiog vaa s mans hensche govoelana Bg al de kwellingen zyns vleesches heeft Chamberlain nn ook nog het Urgend beklag te verdareo van heel bet sportend Engeland Eigen sebnld zeggen die nn heb gg nist zelf te Birmingham eens gezegd tik fists oiet ik rg gaoB paaH ik wandel niet nia ik bet lataa kan Ik apeel gcaa cricket eo ik spael geao voetbal en ik speel geen tennii en ik speel geen golf en dit ii onmisbaar voor een staatsman heeft man mg verzekerd Bet feit is dat ik hoegenaamd geen lichaamsbeweging neem f Daar heb je bet Grootste keuze in m II Miniiïi vindt men bij A van OS Az Kleiwag E 73 73a GOUDA Beurs van tmsterd m UAART Vrkn 8 il 99 98 851 86 85 T s ea 98 lojv lilotkrs 891 8W IS 68 Keomukd Cert Nod W S 9V dito dito dito 3 dito dito dilo 3 HoBOia OAGtudl 1881 88 4 Itiui lasolirijrmg 1888 81 6 OosTENR Obl in papier 1888 6 dito in ïilrar 1888 6 FüBTDO Obi mat ooupon 8 dito tioket 3 104 ao 801 20 ao 106 8 § I Si I 680 705 lOOl 61 100 806 I 146 1 64 9 I 981 1S5 74 j37 I i 110 1 i 80 V 981 102 5S 641 166 991 1 a 7 inai i 10 loov 991 184 H s 100 60 109 13V 708 BlilLiHD Obl llionanl 1894 4 dito Coootti 1880 4 dito bii Bolt 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud Iaën 1888 8 dito dito dito 1884 8 SpiKJ Perp t sohuld 1881 i Tumj Oopr Jonr laon 1890 4 Gfo laening aarie D Gac ta niag urieC XuiDAra BiF T obl 1899 6 Ulllco Ohl BuiuSah 1890 VahEzMU Obl 4oiihep 1881 AvariiiiDAH 0 iUi atian 1896 9 BoniailAK St d Inea 1894 3 Nao K Air Handalir aand Ar nd b Tab Mij Cortilioatan DahMaAtrciittpp dito Arn Hvpotheekb psailbr 4 Colt Mij dor Voritanl aand Gr Hypolheakb pandbr 8 l aderlBudeobo bank aaad Nad Handelmn tBoIi dito N W k I ac Hyp b pandbr 6 K tt Hypotbaekb pandbr SVi Itr Hypotheakb dilo 3 OoBTENR Uo l HcDg bank annd Klsl Hypitbiiekbaiik vandb 4 AulaiKA Equ t hypotb pttndb 6 V 52V 99 83 78 Mmw L G Pr Lian oort 6 N D Holl IJ Spoonr Mij aaad Mij tot Kapl f at Spar aand Nad Ind Bpoorwegoi aand Nad Znid Afr Bpm aand 6 dito dito dito IS91 dito 6 lTil lE Spoorirl l887 S A Kobl S Zuid llnl Spwinij A H obl 8 Polen Waraobnu Weauan Rand 4 BusL Gr Bum 8pir Mij obl 41 fialtiarbo dito aand FaatowB dito aand 6 Uang Dombr dito aand 6 Knrik Ch Aio ip kap obl dito dito oblig 4 11 13 71 1091 28 20 1 9081 107 1047 103 in i 361 lll s Amjbiï i Cent Par Sp Mü onl 8 Chio It Jortli W pr C nand dito dito Win St Pelar obl 7 Denver k Rio Gr Spm rort v a Ulinon Central obl in goud Louiir liSaibrill Cerl v aand Meiioo N Spw Mg Ie byp o 8 Miea ICauBas v 4pct pruf aand N Tork OntBBioA We t and dito l onn Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pac Hoofdlyn oblig 6 dito dito l inc Col lahyp 0 B Oan oa Can Sonth Cert T aand Ven C iUllw iiNa leb d c ü Amflterd Omnibus Mij aand Rollerd TramaegMaatB aand Nkd Stad Amsterdam aand 3 Stad lloltordnm Ban 8 BlLcipE Stad Ant erponl8i Sl i SUd Brussel 1886 2 lloNO Tbeisi liegallr GeselUrb 4 OoSTKNE Staatak aning 1880 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spinje Stad Uadrid 3 l i 8 Nil Ver Bes Hvp Spobl cert 3 ADVERTENTIEN Heden orerleed mijn Have Vader de Ueer WILLËU HOOGËNDIJK Wzn in den ouderdom ran byna 70 jaar MAIIIA ANNE HOOOENDIJK GiMda 4 Usart 1897 Wachtelatraat P 259 De ondergeteekende betaigt mede namena zyoe broedera en snater bnnnen oprechian dank uu den WelEd Heer A K a OKE GARDEN en Familie roor de hnmane brbindeling welke bnn rader gedurende 98 jaar beeft genoten by d atoombootHeedery Tan der Garden 61 Co Uit alter naam A EABREHiN ffonda 8 Maart 1897 VAN Rlommestein s Inkt iro ifc derViirdelijk de BLSTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOIUND oPE msE WL wm De Notaris J KOEMAN te HaattrtcU tal op MAANDAG 29 MAART 1897 morgana elf uur in bet H6tel Di Zilhc to Gouda in het openbaar reilen en rerkoopen No 1 Een BUIS en ERF aan de Karnemalkaloot te Gouth wjjk R No 377 kadaater Sectie A No 1722 groot 56 Centiann Te aanraarden by da betaling der kooppenningen No 2 Een HDIS SCHUUR en ERF naaat bet roorgaanAe perceel wgk R No 376 kadaater Sectie No 2334 groot 1 Are 18 Centiaren No 3 Een MOESTUIN an KLEINOARBNBAAN ran drie paden met TOOR en ACHTERLOODS acbter de perceelon l en 2 en uitkomende in de Derde Kade kadaater Sectie A No 3292 groot 18 Aren 95 Centiaren De perceeleu 2 en 3 ayn verhuurd tot 1 Maart 1906 to r ameu voor 147 ajaara En No 4 Eeu HUIS en ERF in de Derde Kade aan do Karnemelkaloot te OimiU flik R No 350 kadaatar Sectie A No 3293 groot 71 Cenliaran Verhuurd U de ire k voor 1 20 Te beiicbti n 3 werkdagen rMr dan verkoop ran 11 tot 3 uur en op den dag der veiling van 9 tot 11 uur Nadere inlichtingen geeft NoUria KOEMAN voornoemd GEVRAAG Twee Jongens Adrea A BRINKMAN ZOON KoninliHJke UaeMnale Fabriek DE HONIUBLOEMt van II ï van ScHaik Co geveatigd te Oravenlmge Kepplerttraat 9 en Z9 naby de HegeuteBBolaan rat Z M den KONING van BELGIË Xnillen gil hoeiit 1 ebruikt de allerwego bekroonde on Wereldiieroemde Superior DruirenBurat Hoiiig Extrart FLACONS van 40 Ct 70 Cta en I rerkrygbaar hy F H A WOLFF I Drogiat Markt Gmda E H TA MILD Vooratal B 120 te flourfo A BOUMAN MoordreelU C KATBLAND J3o cop B T WIJK Oudéwni T M KOLKMAN Waddw men FDIKB OUDK 4 a 4t SCHIEDAMMKB GEIfEVEE MerUt NIGHTpAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz AU bawiji ran echtheid ia cachet ob kurk ateeda voorxiou van don naam d r Firn P HOPPB