Goudsche Courant, dinsdag 9 maart 1897

35ste Jaargang Woensdag 10 Maart I89T No taiT mmim mmm Nieuw en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitiondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden i L25 franco per post 1 70 AfaS erlflke Nommers V IJ F C E NT E N Oeada U iJ UHANDÜ UACJA f INB DU FriDtenips T E PARIJ S Zenden gratis en franco bet prachtljt K itluBtre4 rd nK tLIM mat n flerlAndtichen of franacliea tekHt bevattende de afböHldmgen d r laaUt uitf ekümen modellen voor het Zomepselzo n van kleederen hoeden enz voor tieeren damei M kioileren op geA ankeerde aaiivroai aaa I JULES JU UZOT O PARM8 Stalen van zyden wollen en Katoenen toffe laken enz eaz wordea evmieeat franco loojrezonden dofü men eiieve daarTour de Boort n op te geven on ongeTeer de prijzen telw palen Dit album bevat tevens de inlichttngra welke voorde nedeen prompte uitvoeringeit derbestflltitigen benoodi dzun Bftlelltngen vun Si r nrs en hooger worden met ecne vBrboogmg van fi 0 0 fnnoo onoM ênorlj iui inkomende ncftttn m atlt plaattm van Sfderland aan huil btzorgd üe klanten hebben get io rornialiteiteB Toorrteinklarmif of andersmts levervullen daar onn rétxpédlUêhult t $ Rozêndaat Noord êraOanl doarmf iln l plast is Een ware Schat f oor le oo elukki e eltichtoffers der Zelfbevlekking Ouanie en gehe me uiUpat O tingen ii het beroemde work Z Dr Retüu s Hollandeohe nitgnre met 27 fb Fr s 2 ffuUlen Ieder die aan d verRobrikkelgke gevolgen van dexa ondeugd I dt moet het lezen de oprechte leenng die het geet redt jaarlijk duisend van een zekeren dood Te verkregen bg het VerlagR Magaein te Leipzig Nenmarkt S4 franco tegeu inzending van het bedrag ook in puBtzögelB en in eiken boekhandel in Holiaud Lijders aan Dauw of Haarworm droogt Tochtige Bcbobbeudaawworm en btit met deze kwaat gepaard gaande koo ondragsIgk iMtig tieuk0n titr huidc alsook elks udere huidziekte wordt onder waarborg genezen telfa by hen die door niemand goneien konden worden door Dr Hebra Meehientmlt Onnehadelljk Gebruik VituemUgt Prgs z i gulden Ned Ot tegen Tooraitbetaling ook postzegelfl waarop toelending volgt ry van port eo inkonwnde rechten Verkrijgbaar bg do m Marien Vroyerie Itrinxlg IJoitschland Wat U ila b t lawruriu tegeu Jicbt nal BhwmÊiM LssdeapqiieD kortom ABkerPaJuExpeller Ifll iaBalketMllMiu ta ileate n t AafcfffalBlxpeHer Tfgl Met ém eleed ie ieder haiageeij AflkBTfain Expeiler Pliji M oeat 75 oeit ea fl K ifAenh Taorlüadeii ia da meMte Apothtken on b j F A iiottet t Od Ie Roltantiuii Te GOUDA bg A WOLKK Markt A144b en DB LAAT en VAN SON apDthekir Markt HennepEnveloppen 2 2 S0 en 5 de 1000 met l irma bedrukt bij A BRlNKNAiV dl ZN BURUKMBE8TEK en WBTHOUDBBStan Gouda lollen den 16 MAART 1897 deemiddaga ten Italf tteee ure bg eaktle io schrgiing Aanbesteden 1 Het Onderhoud der Stukadoorwerken met het Witten of in df verlangde kleuren opleveren Ier Muren en Plafonds van Gemeente gfebouflfen en Scholen g edurende 1897 mm en 18JW 2 De Vernieuwing van het Oostelijk Leiëndaksehild van het Raadhuis en de daafmede in verband staande Loodgieterswerken Inlichtingen worden gegeven dooi den Gemeente meenteBouwmeester Um direct in dienst te treden Een PERSOÜJ geachikt tot het doen ran hoodaehappen en andere werkzaamheden Adrea Bomau deter Cóarut onder nommer 2427 ÜEKKOONU MET JOUDEN MEDAILLE KRAIPEUEN HOLM S iQuina Laroche EH Staailioudende Q uina Laiocli ie de mee 4t krachtige en vertiterkende KmA WlJS Aanbevolen door UI van binnenep bniteuland che Geneeeheeren Verkfijgbaar in fleeechen ii 90 eo 1 00 CieA BETTEN TE6EN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geelt den Igder aan Anthma terstond verlichting In Etui 80 en tiO Cents Salmiak Pastilles Een algemeen ale goed erkend middel bg Hoeat en FürfroHffAfllrf oplossend en verzachtend Prgs per fleechje 20 Cent Kkaifiliik ft HoLH Hofleveranciers Zeitt Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar FEMSCHE STOOMYEEVEEIJ Ghemisclin WossolierU U 01H ir llEIMKIt tU KruUkafle Jtotterdam Qebrevetecrd d nr Z M den Koning dat Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az rtpeoialitait voor hot toornen en verven van alle tieerenen Damesgarderohen alsook alle Kindergoedelen 8peoi le inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen talelkleeden enz worden naar de ienw Bte en taatate methode geverld Alle goederen hetzg gestoomd of geverld word onschadelgk voor de getondheid en volgens taal bewerkt Wegens nitbreidiug der fabriekiHI zgn de prgaep 25 ii gedaald Te toornen goederen als nieuw aileverbaar in 3 dagen te verven goederen in een week TANDARTS E CASSr Turftnarkt 171 uouda IJIÜIIU IJJ UUil van 10 tot S umr behalve ZONDAGS en WÜKNSDAGS vW middag Orak vaa A BBINSMAN k ZO V LIBERALE RIEi$veBEE VIGING in het Hoofdklcsdlslrlct CO UOA Voor de verkiezing vau een Lid van de Provinciale Staten vacature R BLOK is in hare Alg emeene Vergadering op 4 MAART j l tot voorloopig eanditlaat gekozen de Heer Mr J K VAN WEEL Kantonrechter te Schoonhoven Nammt de Kimertmiging Kxmotmd O RUIJTEE VooBitter H KNUTTEL Secrttaria Het BE sTuifH van de HAASTRECHTSCHE KIESVEREENI GING brengt ter kennis van de Kiezers in het District GOUDA dat in de op heden gehouden Letlen Vergadering met algemeené stemmen tot voorloopig andidaat ter vervulling van de vacature van Lid van de Staten van de Provincie Zuid Holland ontstaan ten gevolge van het bedunken van den heer R BLOK gekozen is de Heer Mr J T C VIRIJLY Burgemeester der Qemeenten Haastrecht en Vlist Met het volste vertrouwen beveelt de HAASTRECHT8CHE KIESVEREENIGING den heer Mr J T C VIRULT aan overtuigd als zij is dat de belangen van het district in zeer goede banden zou zijn toevertrouwd BaattrecJu 4 Maart 1897 Bat Bestuur van de Hitaitrechiache KiMtereeniging voornoemd C J M KKOO N Voorzitter H vi i ZANEN MULLER Secretaris hoeft ifiitf reeds menige Dame Oiii Ie yertwijfelei i r S 7 z u s tgdroovend huiaelgk Stopwerk j geen einde scheen te komen Dit alles wordt fermeden wanneer men het veelvuldig bekroonde □ gepatenteerde door de LMttf Vereeaiging en Duitsche HuisvronwenVereeniging Herlun uanbevolen de vertrooiwbaarste bronnen voor vrouwelgke handwerken Mayle ITeaver Stop App $raat bezit waarmede men geheel I zelfstandig geen enkel Naaimachine be Aaa4deelj i le in hnis voorkomende Stopwerken sau Kousen Lii ens etc n t Meen epoédigi loaar ook praehtig gelijk ale nieuw geweefd oit i u vWen Prgs met proefarbeid en hand leiding S 00 onder remboura zendiny Eenig adres Verzendhuis Merker Cömmandit Maatschappg 6 SCHUBERT k o Amsterdam N Z Vooibnrgwal 58 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDEBMOOES benevens UANDWEBKPATRONliN fpV IEDERE WEEK VEKSCBUHT EEN MDUHEB In ieder n ft mwarle plaU mtulekroniek feiMlelou enz z Ie Uitgave sOQcler R kl pUteu met 3 Biiijpiilr au 1 grouto gekuipte pittr Ter 12 iiri 1 36 p post 1 45 U als de l8 uug nut dsarenboren 6 goklourdo platon 1 76 l 0 Se r i Ie ligakl pl on 1 bi S kn p bij het Se no 1 50 tAO 4e I Ie bülielJ no Igekn pstr n k UMi lis een ekleard irtaie handwerkpuri B i S nmimm u mm m km g f lf oSo MAQGl e van IS pCt tot 24pCt mwUea BoutUonhoudenil SOEPEN in CAPSULES zgn ierkrygbaar bg de Firma T CRBBAS Gouda foor eagres bij PAUL ll R kmtrim laorburgtcat g Gtebr Stollwercfc a Chocolade en Cacao 0 lixiat door do nieuwste ititvindingen op maiiiinaa gebied rerbeterd fobrlefttie en uitaloitMkit g truik van n en Bjnste grondetoffeu garandnMoi lm verbruiker van Stollwerck s Chocolade eiv Cacao en aanbvvalmawaanlig fiOjvikaat nauwteurig boanlwoorJende dsn liin inhoud dar re p KtikettM Dt irma behaalde iH Brevets als Honeveraocler 44 era Dlploiua s gouden enz Mednülrs een bewija aB mtmontend fijn bbrikaït Krtd 187 1 srbnvf do Accademie national ds Parie Koua Ton d aanotu aaa Hadatlle d r prenlèr elitsae sn ocmaid ritIon oa Totr sxcUanU Sabrloatloo da ObooolRt bonbons varlM etc etc bbrikaat ia verkr jgbaar bij li H Cunfiaears B jKitbakkers enz ani Oenertalvertagenwooriiger voor Nederland Juliog lUttenlodt dam Kalvorstraat 103 BINNENLAND GOUDA t Maart 1897 BmII 1 bactariologiKh ondarzoek drioTwater d r üo d he WaUrleiding K i Maar 1897 Oo p on Kraan Kantoor Aantel teldagen kiemen per gram 00 vervloeide kiemen U soorten ziektekiemen g irg t D B J Ho Door den bargemeester van Bode veo wis U UB liM de KoD Dginn D be T rzoelf girichi om by Ha Dr komst ke Giouds ook oan b toek uu Bodegraiea te willeo brenguo wurop ioi atwoord ii ooivaDgQD Ami wegeoB den korivD daar vaa h t betoek un Gouda geea rjjlovr ur omliggcadt gemeeutan kan worden gamaakt Door de kiHTaraenigiog Bargerplicht td WoerdeOf ooderaldeetiiig vac betdibtrict Gouda werd tot voorloopigvu caudidaat voor bet HdmMticbap der Prov St facature Blok geateid de heer Oskani dgkgraaf t r de KttmprmrwMtd te Bergambacht Bg de ie laugarak geboodep verkiezing Toor WO lid van den gemeeoteraad verkra g geeo der caodidateo de meerdetbetd Ër moet faerstemmog plaats bebbeo ta Mfaea de beorec Q de Boor en C de Haaa Zatetdagavood 9 uur slenterde door Kritnpeo a d Lek iu besoboaken toestand moppereode en bedreigingeo uitende eeo oode bekinde der jaititie Voor de im ids werkplaats van S greep hg van eeo opgeatapeldeo hoop gzer ea stak ran ongeveer 20 ktl en joeg daarmede eenige vooibggaogera op den loop Kort daarna vloog dit gevaartedoor eeo der ipiegelruilen ea bet laik tot in do binnenkamer der woning vau den heer P v d Hoog scheepareeder gelukkig sonder een der huisgenooten ie treffen Hevig ontsteld vlogen 4 ewon rs eo barsn naar baiteo looder echter iemand te bespenren De vogel wat gevlogen De politie dooi onderzoek De afgeieite predikant vao Dargerdara N Holl die nog altijd de pastorie was blgveu FEVtLteTOM 23 ï Kaar zoo Lsoreaoe zioh al verxoenan kon met bet denkbeeld dat ïulbert vertrekk D zou gnavend pÜ DÏgde hsar de gedachte dat bg den anderen boksd met Tiburee cou duelleereo en daarbij misachieD het leven verlieten zou Zij besloot dat duel te belettea zoadtr te vretsn hoe ly daarta zon tlagea Uedag brak san en nog bad ig geen baaluit genomen Een oogenblik had zg er aan gadaeht den nurkies deelgaaoot te maken van dat plao maar een onoverwiaaeljjke afkeer weerhield kaar om hem ia deze zaak te mengen Zij zag van dat vooraemen af en oa lang geaarzeld te hebben bealoot tg zioh tot Fulbtrt zelrea te wenden a ds hoop dat zg van hem de belofte zou veten t krgsen dat hg niet vachten zon Tmu zg sioh in allergl aankleedde hoorde z den hoi lag van twee piardea zg enelde naar het venster en zog Fulbert die in vollea galop sevolgd door zijn bediende bat kaïteel verliet eo dea wrg naar de kast insloeg Ku all riep tg nit en baar hart kromp ineen Ter nanwemoo wetende wat zg deed gini zg naar haaeden aaar het plein voor hat kavieel en ont mofltte daar Marianne die met dan portier ia gMprek was Plotaaliag reea ecu nieuw denkbteld bg haar Dp Zii liep het boennDetje tot zi b Qli koKt al vntg UadiK sprak Mi kaïo bewonen heelt na eindelijk de woning met zgo gezin varlatao De mioUter van jastiiie heeft gofdgêvonden te beslnitêo dat A G Z gedetineerd in de bgsondere strafgevangenis voor vronwen te Gormchom veroordeeld bg vonnis an de r rondiasementfrechtbank te Rotterdam ter zake vaa doodslag vooiwasrdetgk xal worden lu vrgbeid gesteld Behoudens te verleeoen vermindering van slraiialbaatatraïtödterst gken don 14en Jannari 1899 Men meldt aan de N H C 1 De minister van j a titie heeft den burgemeesters doen toeko É by art 22 de kieswet voorgeschreven 0f avvnui de maonel lk personen die Jh beschikking oi het beheer oie hunne Roederen hebben vprloTta ot aaa labg I rechierlyke oitapraak h f kiearecht in ubtsfjjd Da missive waarby da toeundlng gescbiediltia gedaleerd op 5 Maart srt 22 wil dat de opgave voor 15 F brnaii bg de burgemeesters inkome en houdt da opmerking m dat toot de vermelding vao plaats eo dagteekaning van geboorte dar ia de opgave vermelde personen in vele gevallen de gegeveua niet konden worden verkregen Niet alleen echter ontbreken bg bet meerendeel der namen de plaats en dagteekening van geboorte mftar ook tal van voornamen zgn mei d beginMier aangeduid modat da ot av voor de burgemaestera weinig of geen waardf beeft Beiiond met bet K B van 12 Febr I 18 9 3t 32 waarbg aan da arabtt usren vao I bei O M ie opgedragen aan het gumeeottibe stuur opgave te ovn van elke reebterlykf uitiprtak waarbg een persoon vao het kiesrecht is ontzet of de beschikking of het beheer over eigen goederen beeft verloren zoo ronden I no de opgave van den minister van jaatiUr I zooveel te wenacheo overlnai velen op df I kiezersiyst gebracht worden dia bg art 3 dar I wet van bet kieirecht uitgesloten xgu Ueo meldt oil AUikerk aan de N U C i Ëan treurig geVnl do i xich voor in het buisgetin van zekeren S thier Drie gebroeders oud IH 2r en SO jaar sgo nl plotaeüng zoodanig krankzïn ig geworden dst bun vader in het belang hunner omRSving en der lyjen zetven hunne plaatMag heefc verzocht in Hat krankz iuigengMticht iBIóememtaaU te Looaduioeo De oorzaak der kranksinnigbsid ligt in het dnister Tgdenn de godsdienstoefening JndeOerefor meerde kerk te lererke vo KdB Zondag in o riten aandoaniag zou goed mof elgk verbergende 1 Ook Msrianna waa verwonderd zoo vroeg in dn i moff en de markiezin reeds Le liun 1 Ik koft leggea MSvronw iprtk eg dst ik dezo week aiet op t kssti al kaa koraen want groolvadsr is zisk en ik moet op asiea Zij maakte teoe neiging en wiida heengaan Dan kunt gg mij ook de dienst niat bewg n die ik van a vragen wilda zeide tle markJezia ongeduldig t¥MM dien f Spreek mevrouw ik beu aligd bereid om te doen wat u aaogenatm kan zgn ali mg Rit evenwel aiel beletten mocht om naar nijn i grootvader ta gaan I tJuist aeiije ik wilde a vrageo ot ge mst aig mede wilt gaan naar da kuat Naar de zee vroeg Marianne pgtig Ach wat doet het mg leed dat ik niet met u ned kan gaau Heht gy m wel niet aens verteld dat de oude vronw Kergoiseo uwe taak zomi overnam Zg ia eane goede vrouw en ik ben tektr dat sg nietbooa op n zijn zal ata gij wat tater komt Wat is er daa gaande mevrouw vroeg Mariinnv Kea twac Qveeht irï n tweegevecht bprhaalde het meuja varschrikl dat ter nauwarüood de beteekenu van dat oord kende Ja een dael tutieben twee mauBeo waarvaa du een de vriend en de iteun ia vandeoade ftergulatc en van Pauvrette Xibaree I riep Marianne uit eu werd doodahtoek f Ja Tiburea kindlief Tibarea an Fatbert IfUI sohieo ia r nog een piddet om bat te voorkonca I mm du aottaa wy eas hiastn Will gy n nu ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regeld a 50 Centen iedere r l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ken niet oovardioostetyke persiflüga vaa h t Uotl Nbl e En hoe bevalt a de nieuwe typowriiet vro de loverancier l uitatekeod Ik begrgp niet boe ikhet vrot er zonder bob kunnen doen Zoodt n rag ook oen kUia getnigvchrift willen gevea Mei alle pleiiior De man ging voor tgno nacbiao tiiian on fu oogenblik later gaf hg het volgende aan den leverancier na geUrajk vad de anTomaatiaohe type wiitia heb ik da eermgnv oIIm tevlUdeheid over baar ie keoneaie geven h Janiaen f De agent aaa hot document aaa maar maakte spoedig dat hg wegkwam eefi der laden over wieo de kerkoli ke ceusao I word nitgesproken ien predikant toe vjo I hftaoes Vixaer j liegt voor God en de men I sehoo Onschuldig veroordeelde De predikant 1 hoewel zichtbaar geiroffeo door oo weini 1 baoedertgke opmerking vond bei ver taodig I daarop maar niet te antwaorden aoodat b I pÊ geen aanleiding gat tot verdere veratortng 1 d orde M C I Zaterdag heeft te Bras Vor Arlberg ee 1 b tsiog plaats gehad tutschen een gncdereo I train eo een passagiaratreio welke laatste een 400 tal Ita1iaan he vrerklieden verroerde Vie 1 i pvrsonen werdeu gedood seven gekwetst 1 Naai wg vernemen zal binuenkort door de ftKlicaten Bund en da Nederlaudiche Volks 1 p rtg wordeu aaiigevangea met de nitgifteeene Een ernstig onderzbek ït volgens da edoer Ct sedert eenigen tgd ingesteld aaw de oorzaken voor de ontevredenheid onder de hfltolkiug van I ombok die maanden geleden tot maatregelen van geweld oierslorg Hst gebleken dat betastiogen dubbel gebeven würdea Immers da hoofden eisohton de bgdrage van de bevolking voor zich lerwgl ook het gonvernement botaling vordttTd Du QTorplaaiiiing van controleur Koos van Laboeaubailji zoo met de daarbg bekoad gewardea leitea in aanw verband slaan rwks demoeratitKhe blaadjes waarin het atand I iiuot dar vrgziuBige democraten bg da aan I ataaudfl verkiezing zal worden verklaard en d I I torscbllleude ponten van hun verkiuingapro I iam nader worden toegelicht 1 I Cit do Bilt wordt a hei U D go I Mhraven 1 I Kleint Woni is een bleek stil niet onaardig I Teoije van G 7 jaar tiij in vaders irot eu I BH ad r lieveling en ia zgn eerste studiejaar I MM de openbare lagere sehool te de Bilt De aJava CisC bevai bet volgoade ielegrara van den gouverneur van Atjeb voraondea ïi tVbraari In Ijohottg werd den t tOn Januari het bivak te Laneoo ljia om gezondheidtredeaoo verptuist naar Binaeah Ketapang D n volg uden da ward aitgernkt naar do Rchuilptaats der mi Uentoet oilgewekea hêvolhing de vgaod liet do Igkcu van Faog Hiem een aanbaog r van toskoo Oomar ail ïentoet en van Paog Uedil toomedo iwet B aamotiigewaren in ooie handen achier Bg het 4 K rz eken van den omtrek van Ponton liaja werd nog Ao Bean munigawaar govondaa Hei bericht nopens het aftrekkon vao iookot Oemar naar Dnja wordt bo Oatgd I e gezondbaidstocitand i minder gonatig de wfarsgavtelilheid ii gunstig Op Oroot Atjah worden door troepan nik Tfot Maotjaog nBerKeiohoteo op 31 Jaonaai Tjoes In bendeboofd van tOekoe Tjihik Montaaik vroeger boold der door de bondgenooten bezette bentiag Tjot Kepoala en op t Febr drie Pedireezen vao Koia Ua Theu £ en telegrsra van K hruari luidt I Den In dexer vi rirokken van Kata Iladja I naar Indraroeti de staf eeoe Ënropeeaohe en I Op aan middag aii de school thuis komende I M lpMi hg bütet te hniUn omdat de jofFruuw I bfm zgn signrecpypjo had afgeaomen ea nog I et dat mooie neerst hninaa aigarenpypje dat I hg op ago verjaardag van vadat heeft gekregen I Het geheele gezin is r door van streek I De boren komea er aan te pas I Zno maar rookt bg dan al 4 I vNu ja heel enkel een sigaartje igo vader I is son gek luet ham en beeft bum voor igu I verjaardag dat mooie pgpje gekocht voor twee I kwartjes Als die het straks hoort die stuift I ar op af I Oroote Wout is ioderdofd zoo boos om bot I onri oht zgn zoon aangedaan dat hgopataanI dan voet zgn beklag bg bvt bouJd d r acboul I gaat doen ta zy eigendom terug eiHcbeu I Dat de jufffouw t afnam als ta ar laat I vaa had fiat zegt groole Wout maar ze I bad het mupten teruggeven na de school I Gelukkig wordt htt pgpje gHVOndiin en aaa I d n ratbimatigen eigenaor teragg ge en lla kleine Woat nu eens weer lag opsteken van vader dan rookt hg uit zgn mooie pgpje we ir £ u dan klagen lommige ouders aog dat ban kinderen niet gezond iga en aan bloed armoede Igdeo volgen 1 itJs merrouw onmiddsltgk liBureuee beval dSt men taritosd baarrgtnig eoil inspannen Tien minnten tatar legde tg de zweep over de paarden aaa een koKht la t gevende om mynheer treanaa meds te deeleo dat zy een arme waa gaan btjzoekec Dat waa raiaaohlen haar eerste logeu tegenover haar ucbtgenoot Laurence wu eer vermetal dan dapper een Ia j raktertrek eigen aso vrouwen met eena levendige vatl eeldiDs aknu ht Xs de waanchuwiDg van Tiburee waa er wel eene buiteögewona noodzakel ikbeid nopdig om baar te doeu besluiten bogmaaU de heide over te steken waar tg oog zoo kort geleden woe aangerand Maar er zgn omalandigbedao dlw noed geven ook aan ben di minder vaet beraden tvarcn dan de irarkienn dacht t r nauwarnood aan bet gevaar dat de heide voor haar opleverde Zg waa bailuolil dat zy le laat lou komen ea dia vreei verdroog alk ander govool Marianne was oïat aindir aagatig Het gevaar dat den zw rvfling dreigde vervulde baar geheel en al De onde Kerguiaeg ba l gelijk Marianne beminde Tiburee HiJ bad hsar hart veroverd door de uitnemeuda igeniehappea vau zyo gemoed eo geeat die geheet rn al zyn verwaar looad Qiteriyk deden vai efoa Van bet oogenblik af dat zg wiit dat bg met den burggraaf vochten nu voelde zy meer dan uoit boa lief tg bem bad De markir iu was beducht toor bet leven van Kulbert Marianne voor dat var Tiburee Ileiden de grOote damf zoowel aU de eeavoodige boertig ver vuhl met bi re eigene smartt wefnde lu vtilte I auI renea waa de nnte die het twijgen verbrak toen 1 m do tnMo van ket boammel e fJotin U Waarom weent geT vroeg zy Omdat zg vechten gaan ea een van beiden mis obiati gewDr d zal wordea of erger nog welliehl O Ood AU bg hel eena ware Otj hoopt zek r dat bat mgaheer KutboH aal liin atsnelde Uurenoa met een beklemd hart nJa antwoordde Marianne iiaicff ol neen vervolgde ay toen t zog hoe doodibleek de lefoooue narkiezin werd Ijiat oni hopon dat gaan van beiden er by aankorai Bedenk toeb mevrouw dat Tihurofl do o4de Kirgniiee en da arme weeaoodarboudt Ata hg vtierf zouden zg atemand hdibeu die voor hen zorgde f IV zat mg net hun onderhoud betasten aotwoof tdf mevrouw Treauua U e t dat gij heel goed igt en heel trddadig voor do armen masr Maar wat dap Uiaachien is er iemand die gij niet zooilt kyenen helpen mevrouw en toeb ooit ly zou even ongelukkiji zgn Msrianoe aloeg de oogen htoiead ne er 0 fflaikiMin ug haar aan lk begryp u gg bemint den zwarvetiDg Welnu ja ffl vrouw Hchooa is by mat aaar b heeft een edel rachtMbspen en teeder hart Uurenou ae getroffen door die oprechte biikeN tenie Zy ba l medalyden net dat arme bof renéeiaje mavr wsldsa daoht sy aan tiah aetve en eene traan I trilde sfin hare zwarte wimpera Msrianna merkte dit op U God gü w Éal o kf Zmidt gy dan ookjuDgalakkig zyafa rDieper den gi aatwo dde ds morkietia wier i hari bantla ir rdt ttntl d