Goudsche Courant, woensdag 10 maart 1897

6 By overlydea van dao mM vomlt é rersekering aan tyoo wedowe an omgekeerd raita slaehts ééa van batdeo penatoao gmiet Indien beide oudara overleden ayn komt k t pensioen aan de kiodarto tot hnn 18de jsar Oferwsgende dat door da nitbrsidiag van het kiesrecht eene betere opvoeding van bet volk noodig is en voor bat vclk het ondarwys iu zyn gKbeei tot ankelyk moet zija wit de beer J H van Baleo te Helder eao bood opricbten een Bond voar Volksopvoeding c tot bet gratis verstrakken van ooderwys in de meest uitgebreide beteekenis aan bea die dat betere onderwys niet kannen betalen ambaebiB meer nitgebraid lager middelbaar en hooger onderwijs dit laatste aan allen die daarvoor aanleg betoonen Hg wil de kosten vinden ait oontribatif s van f 1 en 2 50 aa is overtuigd dat men in ongeloofigk korten tyd honderddoicend leden zou hebben We belpen t hem wemehen Indien er ia den lande zgo die het met my eens zyn en ik hoop dat hao aaatal legio lal zya dan zepde men my syn of baar kaartje of briefkaart eo wy sullen nader met dkander beraadslagen sehrgtt by Uit een mededeeliog in een der b aden blykt dat vele gemeenten o a een proviociale hoofdstad in groote fioancieele moeilykbedeo verkeereo als gevolg vao de veraaderiog vao bet dienstjaar bg ds personeele bela tiog In die gemeenten bestond het ingeslopen misbruik dat op de begraoting voor elk kalenderjaar werden gebracht de opcenten over bft volgeode dienstjaar van bet personeel zoodal voor 1896 was gerekend op da opcenten over den termyn 1 Mei 1896 30 April 1897 Feitelyk leefde men dus jaar ia jaar nit op toekomstige baten Maar dit wordt onnogelyk nu de maanden Jan April 1897 aiat meer tot bet dienstjaar 1896 97 dar balastiof maar lot het dienstjaar 1897 hebooren Bedoeld gemeenten staan don voor het geval dat eg over 1896 slecbU 2 3 van bet geraamde bedrag aan opoaoten op het persoBael zullen nntvangeo Acbteraf is het natuorlyk heel geuakkalgk zulk fiuanoieel beleid te laken maar da onvoorzichiige gemeenten zitten er tocb made Er komen nit Engeland oog telkens berichten van oogelukkeo door den storm veroorzaakt Eeo schip dat te Plymouth biuneuliap rapporteerde dat drie man overboord waren geslagen By Rochester verdronk de kapitein au een barge die op dek giug om naar bet hoht te kyken hg werd niet maar gaaian waarschyalglE overboord gewaaid Het Daitacbe stoomschip Tritaac viel te Falmouth binnen sonder de hutten der macbioisten die weg waren gfstagen Twee man had het bovendien verloren Bij Newquay is bet stoomschip ïSjraknsc uit Hamburg met 30 man in de golven verdwenen enz Aan land zyn van een passagierstrein vier wagens nit da raili geworpen eFRodlngen 10 8 86 10 17 8 80 a 40 tl 10 17 17 Ml 7 6 7 10 7 41 8 18 It OOIIDl HEN HAiG Zoet rmefir 2 g Mrd Voorbbrg QoudH 2eTfliiliuiMi Mo9rkapella ö 7 ü B 8J 89 10 1811 18 11 16 18 18 18 88 1 48 8 47 4 46 i M M 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 I Z 7 68 8 68 11 41 18 61 5 08 V 8 07 i OS 11 85 1 05 6 80 iH8 i8 0 18 lO Ï 10148 li 11 45 lt 48 1 10 S i8 4 17BÏB 1 61 88 88 7 60 8 81 8 8810 89 ll 11 4 0 0 CO i VTIIGUT Ooilda 6 80 t S7 7 19 7 55 5 11 ll B 5I 10 18 10 67 18 66 9 80 7 5 B Oa 8 07 10 94 98 10 54 8 8 88 5 41 4 11 10 Oudiw 6 45 6 64 H U Wotrdaa 6 58 7 9 8 19 t H UltMillt 6 18 7 49 8 88 8 54 10 6111 48 I Nur Imittnlui f Stopt Wolwldag eo V V k k u g 59 10 67 10 56 1 8 lUI ttpl 14 NMtdsip XddHltMdui u Bl nwük bidmt ra IMudvp eao AMWoiasMcha eompsgiiie vu het i HattljoD terwijl de w Tt 28 Oecnmber 1896 te lodrapoeri geïegerde twee compagoiën eD b t 14ebetkljon nuir Kott IUdjn teiagke fdaii Dea 5n dezer vettrokkeo URar lodrapoeri de twee restiMreode coinpagoieen na b t 0 bfttaljOD een peloton cavalerie eo eeou ctit bergaitillerie Diut d D daarbg Itebooreoden trem Eeoe inlandacbe coDipajfDÏe vao lit t iJa batatjoD werd te ladra ioen vervangeu door e iia Europeeicbe vao bamabaoi terwyl de taf viD bet de baialjoD ook naar Indrapueri OTerging Alle troepen atdear zyn geplaatst oader bet bevel TBD den loiteoaut kolooel Tea HeuUz Den 4q i a onda eo den Tolgeodeu ocbtead werd bet bifak te lodrapoeri licht be choteo waarbij de Eoroptewbe fuselier Bcbetr eeo attea kogel t eo den bovpoarm kreeg Aan de J B wordt uit KoU Radja 8 Febrnari geieiad Oietermiddag i ü de met repeteergeweeren gewapende oonipagoie eo de sectie bergartilleria teruggekeerd De beeren dr van Hamel Root en Harmcns te Amsterdim hebben reeda niet minder dan 136 monsters zeep tot gratis oodertoak ootvatigeD wakrrao üiet mmder dan 82 ol 6ii pCt meer of tuinder met meel varvalscht waren Uit de cürreipondeutie die zy met betrekking tot deze zaak ontviugen üeelen zy o a ede dat een uepzleder erkeuueode dat zyoe waren vervalicbt waren recht ueeude te hebben op afaooderiyke vermelding d ar by tang zooveel meel niet ia sijo zeep deed all andere gro e knoeien t Enkele winkehere wierpen alle ichtild van zich af zeggende dat zg tweede kwaliteit zoep rerkochten en men dan uiet aadert dan vdrvaUchte zeep verwacbteo kon Da fabrikaotcu daarentegen betchuldigden cbier algemeen de winkelier eu beweerden te mnetfiu mougen daer zy geen behoorlijke betaling voor hunne goede waar krfgen £□ ten ilutte werd door alleu ateede gevraagd Welke verbetering kuut n bedenken toodaiiig dat alle partyen tevreden ajjn De beeren v Hamel Koon en Ilarmen icbryven naar aaulfidtiig diarvau sGemakkelyk is de quaeitie voorzeker niet Op ta loi D doch er zgo o i twee wegsn Ia de eerste alaali zonden de fabrikanten zich verveDigou ktinoen om slechts Ie d i ooTervalachtv qoaliteit te levurfn en liet publiek daarvan verwittigen In de tweede plaats zonden dn fabrikanten kaouen factoreeren niet 2e voort c zeep docb zeep mat pCt meel gemengd Zjj leveren dan wel in Waar een vermenKd artikel dncb ondHr den waren naam Indien nu de winkelier deze znep verkoopt als oovervahobtA zeap eJ lelfs in het algemeen als zeep kan de koeper een actie wegens bedrog in den aard der koopwaren tegen hem insle ten Immers art 312 J van oue t4b nfwelbDek aagt Met gevangenisstraf van ten lioogstH een jaas wordt geitralt de verkooper die den kooper bedriegt lo door bem nptetteiyk te verkoopon of t levereo wat u et of slechts gedeeltelijk is en niterlyk galykt op hetgeen hy erlangde m EQeeode te koopen of kocht 2ü ieo opzichte van den aard de hoedanig beid ol de boeveelbeid vau bet gi leverde door het aanwenden van hstige koDstgrepeu t Op de s npkno ieri fla syo deze welsarlikelec volkomen tan toopassiug Op onbekendheid kan dankt ons zicb geen wiokriier of fabrikant in desa beroepen daar dank ty der niHdewcrking d r Nederlandsche part ami algemeene bekaadbeid aan de e vervalsobingen iB e iaveu Wy zyn vast ovrtuigd dst indion enige goed gecoDstaleerde overtredmgfn o ereenkomstig dit wetiattikel gestraft wordt Q al ibet ma r mat een maand in plaat van et o jasr de zeepvervalnobingeii tot de zeld aamhfdeo zullen gaan behuoreu int groot voordeel van bet pobliek Wy vertrouwf n dat wel éüu van de vele konpArs die ons v rvHl c t uimi Wrecte Spoorwegv M 8 40 8 47 8 84 0 1 0 10 7 16 7 SI 7 8 7 48 7 88 loud HoordrMht Nieuwerkerk OtpalU KotlenUB 4 86 5 6 6 14 B 81 7 6 88 6 8 8 U 1 8 88 tottordui ai 8 11 87 87 8 14 Imitorlui O Bt Hirawwkirk MootdrwAl Boud eo moderaen in baar tot iteae watrlyk Eraagelischa Unie komoa Ëagelscheu eo Amerikanen weten het best bet groote voordeel vau het adverteeren té waardeeren De ervaring heeft bun geleerd dat de groote vomoieo die zy voor dat doel uitgaven veelvoodig renten afwerpen Er zys onderuemingen die a leeu door de nitgebreidete reclam de groolate resu taten bereikt hebben £ oii a jaren geleden werd de onderneming van Pear s zeep in eeo oaaml vennootschap um ext t eo aan deze omitaodigheiJ beeft men het te datkeo dat men uit de jaarlyksche balans oauwkeurig de verhouding tesseberi de uitgaye i voor aononces en de snivere winst heeft leeren kennen In 1885 had Paar voor aankondigingen het bedrag vaoi31 159 p st uitgegraven en de wïost bedroeg 95 106 p st In 1S8G waren de adverteotiakosten 58 884 p de winst 117 565 p in 1887 bedroegen de cufem rcapectievelyk 82 312 p en 128 109 p m 1888 86 491 p en 133 706 p io 1889 119 902 p eu 149 77Ü p lo 1890 136 994 p eo 165 355 p Voor b rt jaar 1891 werden de rep I araek 01 tan op 103 596 p berekend en de winst op 175 920 p Pear heeft derhalve iu den loop van 7 j ar meer dan 7 millieen gulden uitgegeven ea meer dan 0 millioen zuivere winst behaald Tydsebr t Nyv Het bekende Veeneodaalsohe boertje c die in sooganaamde antiquiteiten handelde J F H te Gelders h Venendaiil gAm Ede omtrent w ens zaken de laatsie weken nogal eens melding il gemaakt zal 16 dezer als verdacht van oplichting te Amsterdam gepield toor de rechtbank te Arnhem terecbtsiaao In de e zaak zyn 9 getnigen gedagvaard Ttj Verden itlond de vorige week een vrouw terecht bescbuUigd hare twee eente mannen te hebi U veriP gd en ook te hebben gepoogd haar derde itiaii dit lot te doen ondergaan Ook vao andere gevallen was ly verdacht Zy outkende hardnekkig tot deo laatsten dag ran bet onderzoek to n y plotselisg de bride eerste moorden bekende Zy is ter dood veroC r eeld t rs aondeD is deze de Mnt wil xyii om een vervolging in te steUeo en Idas mnóe wil werken om het bedrog te staiUo Hocbt dit oovrïr hoopt niet het geral zgo dan znlles wy van onzen kant mastregelao in deze nemea Ten slotte merken wy op dat daar nog velen blykbaar ïo het on ekere verkanreo om treot de bun gelevenlf z ep meu zich door en ffnvoadige pr ef tf overtoigen kaa van d al of niet aanwezigheid van meel inzaakt zeep Mru neme ongeveer 5 gram au de zeap vermenge die m ees glas met 20 gram gedistilleerd leerd of legen water en 20 gram 50 perecntig n spiritus of ook met braodetvijo of jenever schudde beboorlyk totdat bet kluitje zeep opgelost is en late daa bezinken Bet geheel moet aen heldere oplossing zgo Isrwyl meel of andere grove vervalscbiagen op den bodem heziokeu Twyfelt men nu aau de aanwe7 igheid vao een bezinksel dan zeode men ons een mosster ter gratis ojderaoek doch wy zga o ertuigd dat wegens de grof beid der vervalschmgen in de meeste gevalleo twyfel buitengesloten zal zyn Door de cou£ kissin vao voorbereiding van de Evangelische nie de h h W Schuurman dr B D Kerdmans dr A ü Boon P van iirixkeu m J F Tenthofï gecommitteerd als zoodanig door IGaoderu Hervormde predikanten uit Noordbollaud zyn ontwsrp itatutcn in de wereld gezonden Een cons itue re de vergadering zal eerUng wordfo by engeroepeo waarop ze zullen worden behandeld Volgens arf l diei statotwn is de Evujgelische Unie i ne Vereenigi g van tidmsteo n laden der Ncd Herv kerk die hpt Protestantsch bef iusel au vrybfid van persoonlijk Cbristelyke belyduois in dit kerkgenootschap wilk n baidbaven s Volgens art 2 stelt zy zich ten do l a de kerkelyke rtcbten au hare ledeu te verdedigen b de vaststelling eo uilbrnidiug van deze rech eu te betordereu c mtde te wi rken tot verbreiding van de begiuseleo in art l uitgesproken Btantspeononneering van werklieden Het landelyk comiÜ voor Staatspensionneering hield Zondag in het Volksgebouw teUtrecht eene algemeeoe gecombineerde vergadering met de gedelegeerden uit de plaatselykecomité s en vervpreide vereenigingeu ondervoorzitterschap van den beer Aiidersoo Tegenwoordig waren de navolgende plaatfffiLf eal ke coaité s Nymegen 8 veraeDigingep Vy Tiel U VhsMngeo 5 Middelburgu 8 Uotterdam 20 den Haag 23 Uitgeest Gj Maas tricht 6 ütracht 14 Arnbam U Devente 7 Delft il Zwolle 7 Groningen 3 Vo i drecht 10 eo Amsterdam 15 Het resoltaat der op deze byeenkomst gebonden besprekingen is dat geyvcrd zal worden te verkrggen een pensioen voor arbeiders en arbeidsteri tegen ouderdom en invaliditeit te verleenen door den Staat waarby de vol gande eiscben op dea voorgrond zyn gesteld Ue Staat zy verplicht ieder arbeider ster te pensionneereo aangenomen met algemeeoestemmen Dit pensioeu worde uitaluitend uit duStaatskas bakostigd aaDgenomaa mat 23 vuoren 3 blanco Het recht op itkeuriug trede in op 55jarigen leeftyd wasroa geen verdere loonoariMid mag verricht wordeu teneinde ooderkrntping te vereu anngenoman met 22 lekten 2 De uitkeuriog bedrage minstens g van bet loon berekend naar het gemiddeld loogtdat ter plaatse van den te peuiionoeeren ar beider ster geldend is D uitkeeriag magechter uiet onder de f 6 bedragen 5 lo de w tt worde doidelyk omoobreveit dat ouder arbeidei iiter verstaan Worden alle mannelyka en vronwelgke Nederlanders met een iukoman nit eigen arbeid van ten boogstu f 1000 Aanttenomao met 13 tenen 10 Art 6 geeft aan waardoor zy dat doel na stieett a door bet verltsenen van geeitelyken HQ stofffllyken steun aan gelykge iudeo waar eu waaneer dit noo ig is b door een werkzann optied D by de kerkelyke verkiezingen c door het houden vau byeenkomsten waarin kerkelijke vrasghlukken warden behandeld d door maatregelen te uemeii ter voldoening van godsdienstige behoeften in gemeenten waar zulks noodzukelyk blykt Meu ziet zoo toekent Ue Hervorming hierby aan dat dit alles reeds door oen Protestantenbond werd ter band genomen of ook beter dan tüt na toe ge rbiedde zou kunnen worden bvbartigd Ue sttchiera van ds K ng Unie gaan dan Boud eenvoudig vourhij t In alsof zy bem wÜleu erünngeo zonder al het andere daargelaten zonrier te bedenken dat de Bond met ziju IBOOO leden waaronder zeker 14000 Hervormden met xjin a deelingen i llerwege zyn comuiissiu out godsdi n itonderwgs fu god dienstpredikiug als bet sangegeveD orgaan is om la doen wat de Unie thaus wil doen Mgr W Everts oad direcieor van Boldac thans lid van de Tweede Kamer vierde gisteren zyn aeventigsten verjaardag Namens eea 250tal ond leerlingen dezer inriebting van ooderwys werd hem te Roermond eau oorkonde anngeboden de stichting vermelde vao een ia de abdykerk te Koldoc den 8sten Maart Ieo eeuwigen dage op te dragin mis tot inti ntia van den jobilarin En dat alles alleen om Évaegelischt kunnen heeteo V Allecu om den Evangeliscbenftals bondgenooteu lu den htryd t en het ooufessionalisme in het gevUi te komen Ds iKerkelyke Courant i beter te ipreken over de uinuwa voreeoigiog Melding makead van de verscbillende stukken zegt sy De minister van Jastttie eeft eene vronw nit de bgzoodere strafgevsogeeis te Qonacbem veroordeeld ter zake van doodal voorwaardelyk in vrybeid i esteld Bahondens te verteeüen vermindering van straf zal baar strattgd verstrgken den Hon Januari 1899 Te Popptngawier Fr kon door den sterken wiad de brogwaohter de omhoog gehaalde brog niet hooden zy plofte neer en kwam terecht op een knaaPje dat dood werd opgeoomea lu d ie stukken bevalt ons alleiaerdt dat geeu engbariiM dogmatisch standpunt door de ontwerpers wordt tugenomen maar do vrybeid van teerslelltge belydenie als natuurlyk eo nuodznkelyk ii erkeud Vervolgens trekt ons ook zeer aan dat de gecomaiteerden en hunne committeoteo daarom uiet in bet onbeduidend tagt en algemeeoe zich verliezen maar op histurisoben bodem zicb plaatsende d ler soonlyke Cbristelyke belydanii als pont van uttgeng kiezen en de Nederlandsche Hervormde kerk als arbeidsveld van de werkaaambeid der vareenigÏBg stellen Zoo is de mogel kheid genpend die naar we vorig hopen werkelijkheid zal worden dat nrlkniloxen evanseli clieri met Gt UDA AaogevaogeD 1 October TUd vao Greenwlcb WlDterdlesst 1896 7 17 7 51 I U 8 4 5 51 67 10 40 1 18 7 M 10 l t r lO lI I 8 18 10 18 7 f8 8 8 68 1 10 10 17 10 68 11 80 11 11 18 18 11 81 11 88 11 86 11 41 11 11 GOUD ROTTl DiM 18 86 1 88 8 60 8 67 4 60 1 S8 4 67 18 88 8 4 11 48 8 11 8 88 8 10 M 81 18 88 19 61 1 6 8 4 18 5 18 8 1 97 10 4 f 8 47 f 8 54 s f lO tl r 5 95 H 07 10 14 7 95 6 80 8 61 8 50 8 44 4 15 4 40 4 60 4 57 6 04 8 08 4 04 4 11 8 10 5 II 8 17 UI tM 0 41 6 47 47 8 81 8 91 lO lt 10 88 10 48 10 4 I is oi li tl UOTTIKDA H 9 O U D 1 10 18 11 60 19 1 40 1 44 1 14 t Ol 8 08 8 14 6 40 7 46 H DKN HAAS 60UDA 64 8 11 7 0 7 4 KSi 8 64 54 10 8811 16 e Ol 10 08 4 18 10 16 8 t8 10 87 Ham 5 4 7 90 7 49 8 S0 8 19 4 10 1111 8619 991 8 9 44 8 40 4 10 4 89 5 88 8 187 18 7 68 5 Voorb 5 69 10 17 1 41 4 9 18 ♦ Z w 10 89 1 56 4 58 8 90 8 ÖmidA 88 7 50 Bas IB 47 lÓ l 10 8419 05 1 9 59 9 17 9 14 4 08 4 888 l6 6J 9 507 488 9810 1010 18 10 17 10 9 10 84 10 41 11 07 i t lnelil 8 99 7 50 8 98 W Mtdeu 68 8 11 Ouduntcr 8 18 Goud 8 88 8 84 10 10 9 17 ♦ 5 67 66 8 S1 7 1 8 84 11 1 19 fl S lfi U 5 7 9 l 8 87 8 46 1 97 S US U T 11 C a T 6 O U D A 10 15 10 88 11 99 18 9 S OS 9 59 4 45 1410 99 11 66 19 94 4 1 1 0 4 4 94 AMBTIIDA H S O D D A AKItoduC U 7 16 15 10 41 1 94 Soidi 7 89 14 10 10 Itai 18 19 M5 C iMt SMfrii ais BMt Mm w iM T El DAM 19 10 4 U 1 18 6 15 10 68 11 1019 11 9 46 4 971 1 7 IA 45 15 T 4 5 90 10 17 M l i r 11 88 7 51 8 55 i 5 BaiteiI Béseh OvenltAt Giateran wu da basiiaaande dag waarop Qrt knland ayn antwoord aan de mo andb dea oaat gSTen dat antwoord dat Zondag door dan ministerraad ii vaitgaatetd en doer den Koning goedgekeurd Voor zoover meo op de verschillende gerucbten staat kan maken i het uker dat Griekenland niet in alle opsiohten aal toegeven en vaarsohgnigk dat zijn antwoord gelegenheid zal geven tot onderhandaUngan Bet Igkt ona bot t onviuehtbasr al dis gwachten uitvoerig te vermelden en we houden OM liever aan t eaoigermate bekende het aotwoard van da Porte op de geaauealyke nota van de mogendheden dat gisteren aa i de aBbassadenra is overhandigd De Porte dan verklaart dat zy den inbond vau de nota zeer aunemelyk vindt maar geeft tevens uiting aan de verwachting dat er nog ee i afsonderlijke ovoraenkomst tosscheu haar en de Ëuropaeeche regaeringen aal worden getroffen over de wys waarop de zelfrt earing vao Kreta aal worden ingsriebt Maar die orereeukomit ion nataorlyk geheel warden tngericbt sooals de mogendheden bet verlangden Turkye ia in de gebeele uak een party die niet in aanmerking komt althans zoolang er geen oorlog uitbarst Op tiriekenlands antwoord is men over t algemeta niet zoo gerust Baaotaox zelf moet aich in de wandelgangen van de Fraasche Kamers mismaedig hebben uitgelaten orei den stand van zaken in t Oosten Hy verwachtte niets van de blokkade vau dea Piraeus aeide by en sctaynt dun eeu weigerend antwoord van Griekenland te verwaohtea Uit Londen wordt gemeld dat de mogendheden ast besloten zyn onmiddellyk krachtig p te treden De oitvoeriog der besluiteu van Ie mogendheden wordt opgedragen aan de admiraals an de internationale vloot in do Grieksobe wateren Keeda zyn aaa de vlootvoogden de uoodtge bevelen daartoe verzoaden Oe admiraals zullen zich met elkander verataao over de eiscben die ay aan overste Vaisos en aan de opitandelingen zallen stellen Opsniyka tegenstand zal onmiddellyk met geweld worden beantwoord docb op den vnorgrond zal de bedoeling staan zooveel mogelyk bloed vargieteu te vermgden Waarscbyolijk sullen Kreta ea de Piraens werden geblokkeerd Weigert overste Vassos het eiland te verlaten daa zullea nieewe troepen der mogendheden aan wal gebracht worden om de havensteden te betetten De Vosv Ztg noemt dit program eenvoodig en gematigd Behalve de blokkade van den Piraeas bevat het oiets anders dan de iaatandbooding vsa dea thans heataandeu toestand Bedankelyker 7nn het zyn al iu bet program der mogendheden de gedwongen paaifieatie van Kreta voorkwam Da Atnaanpche correspondent van de Times tcbryft aan syn blad eeoige byzooderbeden over den geest welke thans onder dabetolkiog baaracht Da oorlogskoarU is op haar hoogte Treinen die van Coriathe Megara eo andere steden Mnkwamea braohteo daizendsn mannen der reserve aan die door de straten marcheerden onder het gejuich der menigte en dftmonrtreerdan voor bet paleii en de woniug au den kroonprins Da kreet Leve de oorlog U weerklonk vao alia kanten De opgawondeageid ii veel grooter daa in 1885 Da militaire politiek van deu beer D tyannia had deiiyd een te groote itrek king en de oppositie der regeeriug bleef toen in haar hooding volbarden nu evenwel sehyot de ganaehe natie te zyn opgestaan om den kojuug te volgen op het slagveld Athene beeft een bepaald krygsbaitig aiterlyk De straten zyn gevnld met maunen der reserve De opgewondenheid scbynt te groot te zyn om lang stand te kunnen honden Volgens een ander telegram iu hetzelfde blad hebben alle scholei dienende tot opleiding van militairen beticht ontvangen om onmiddellyk de leerlingen aU officieren naar bet leger te zenden De officieren die lid der Kamer zyn hebben de regaering verzocbi eer in actieven dien t te worden hersteld De Fraosche Kamer bsd Zaterdag weer een eilg woelige zitting Aan de orde was de istarpellatie van Rooaoet over de maatregelen r Regeering om gel d verspil I inga o te voorkomen zooals by den aanleg van den Zeider poorweg hadden plaats gehad terwyl de wet 4 overtreders met ruit gelatea bad Het debat bewoog zicb op bet gewone gebied der iatelykheden en verdachtmakingen er was veei erlykbeid te koop gehold in den vom vau moties maar in bet eiud werd toeh de motie nn vertrouwen ia de Uegeenog met 291 tegen 181 êtammen aangenomen Hat Italiaanache parlemaut is ontbonden en de verkiesingen voor een nieowa volksverte gwwoordiging zya uitgeschreven Met een aoo mager program als dat van Oi Rudini is lekar wel aoeit eeu Italiaa seh minister veor de kiezers opgetreden Bet boefdpnnt van het program is eeo hervoraaing in bat bestuur voofnamelgk een gjng an de manier waarop de bestonrs gakoian worden Doch van walken aud dia barforBiaf iga lal wordt niat vardar oitaengatat toodat da kiaaara op het voaraaanuta punt van het n aeringiprogntm in hetdaistar gelaten worden £ n de belastingbarvoraing waarnaar het land reads jaren snakt wordt in hot regeeringa program asifs niet genoemd Het Afrikaansche program is zooals Ie verwachten wai aiterst be cbeideo De oofcraimiog van Kassala en beperking der militaire bezetting van Maaaoawab zyn er de hoofdpoaten van De paragraaf betreffende de buitenlaudache ataatkonda bevat ditmaal niet de mededeeliog dat bet drievbodig verbond onveranderd zal worden gehandhaafd Dit wordt in tie Daitaehe bladen met bysondere zorg op den voorgrond gesteld evenals het fa t dat Rudiai om zich tegen de aanvallen dar uiterste Hnkerzgde te bea bermen een openbaar erbond by de stembus gesloten b eft mei de tegenstander van de Triple AHiantie de Fraoscbgezinde radicalen Waafaebyntyk is bet niet noemen van het Drievoudig Verbood eeu eooceisieaan de nieuwe vrtendao dar regeering mat wier steun Di Rudini weder een meerderheid tracht te verkrijgen De Maoceater Goardian bevat zonder lioge berichten over de betrekkingen tiiaschen Engeland en Transvaal Het blad beweert dst die zeer gespannen zyn Minister Chamberlaio zon bet met Rhodes eens zgo dat het met ds Boereorepnbliek tot een einde moet komen Generaal Wolselej meent dat 20 000 mao voldoende zyn om de 3Ï A Republiek t veroveren Dit versterkt den heer Chamberlain in ago planner De minister zon aan pretident Krager reeds medegedeeld hekbea dat df Vreemdelingenwet wordt beschouwd als een inbraak op de Lundeasche Conventie en dun moet worden ingetrokken Het vertrek van bat eerste bataljon van bet Suffolkregiment naar Zuid Afnka is afgacommandeard De reden daarvan ii niet bekend Volgens een particotier telegram nit Pretoriu heeft het bezoek dat Krager aaa Uloem fontein brengt voornamelyk ten doet om den Oranj Vrystraat bewegen zyn krügstoerustingen te venterken evenzeer als Trausvaal iNBlCHTtSoB VELXB QIVAAH HOKAJU Of HINlillt AIIÜNIlt VlIOOUAXMt BURGEMEESTER en WETHOUDERS t ii Oooda Golot op rit 6 B 7 d r W l t d dan 2a Juni 1875 3l Ublid No 5 BnoRoa ter algoEMOt keniii iU op de Secretaria ter iaie ia salegd eao Terioek met bglagao Tfto P D Maglnük ia Rotterdam om Tarf naDiog tot hai opricbtaa eeoar fabriek eD faeratelplaats tab atoom ea andere arktoigeo en van erktaigeu voor electriaobe verHcbtioK eo killhto erbreoffinK op bat paroeel eieren aan den Torhingol Wyk P No 76 Eadaatraal bekend Sectie E No 104G Dat op Dinadag den 23 Maart 1897 dea namiddag ten 1 vre op het Kaadhnia Helagaobeid ia om beiwaran tegen de gerraagd Tergonning in ta brangen en dat gaduraode drie dagen vóór dien dag op de Beeretaric der Gemeente van de ter zake iagekomeo acbriftaren kan worden kennia genomen Good den y Maart 1897 Borgameeater en Wetboadara oornoemd R L MARTENS Da Secretarie BROUWER Burgerlijke Btaiid GEBOREN 6 Maart Riater Wilb lmna oadera J G C Kamphoiian en M C de Raadt Cornelia oudere P Nooteuboam an E T Agten JanniRJe Jaaoba oadera J Taekena b A Graaaand 7 Albertna oadera H M Derckaen en N Hornef Laoreotina Franciacos oaderi F HuUt ea H il Braikman Cornelia Piater oadera C P de Waal rn N Boot Gerrigje Cornelia oodari L Kontataal en P Uittenbogaart 8 So ibia Antbonia ondera M Ga denier an C Tan dec Kleg Jan ondert A Boot an 5 aaa dar Staija OVERLEDEN 5 Maart II C da Knoop 8 w H W tan Kertbergan 18 m 6 A Egkboff bniaar tan na dar Spelt 66 j J H Zorg 11 m W Uaka 8 m 7 A Karreman 77 j R E O 31 A 3VI B 24 Professoren in de Hedi jnen en duixMideo Geneeakundigen hebben verklaard dat de cbte ZwiUerflche Pillen van Apotheer RICHARD BRANDT aen nilstokend onoaéilroSen laxeermiddel zgn omdat ijj op aacblEa wyae werken zonder eeni n laat of pgit te veroorzaken daarbg zyn zg volkomen onachadelyk en goedkoop Wie dna Ijdl aan veratopping gebrnike geen ander middel Niet andera te verkrygen dan in dooqea a 70 Centa in de Apotheken Uootddepot F E va SANTEN KOLFF KotUrdam Gtootste ketiise in MN El iiiniffl vindt men bij A van OS As Kleiweg E 73 73n GOUDA Beurs van iusterdani UAAKT Vrkn ialoUn l a 8t 98 98 1041 89 O i O 109 100 il 14 180 705 100 100 808 Ui S4 l HlnlaUM Gert Nad W 3 dito dito dilo 9 dito diui dito SHoMia Ojl Uradl U8l 8 4 iTALia lasekrijviii U68 81 fi Ooanxa O il ia pipier 1 MS 6 dltJ ia liliar 1 S t PoaTVOju Ob met O iupoa 3 dito ticket S 1041 0 OV 71U 74 87 UO loo 808V 181 10 541V 186 99 I a a Ti lil lOi a 100 99V 114 11 100 80 101 18 lti al AKD OU Binnaol 1S94 t dito Ucaoaa 1B8II 4 dito bii Solbi lS8t 4 dito bj Ha wl8Sa l 4 ditoiagoud leen U8S S dito dito dito 1884 I SriKja Perp t lobuU 1981 4 Tiaaiu Qepr C ii leaB 1180 4 Gee leeDinjt aerie D Gae Ie nisg aerie C ïuiD Ara Kar v oU 18 Ullico OU Buit Scb 1890 Venkzurla Obl 4aDbep 1881 AvmEaoui OlillKatien U9ft 8 KorrzaujiH Std loeu 1894 S Nrd K Afr Haude ir aaad Areodib Tab Mij Cettllitmlgii D liMaauehappü dit i AfD Hypotbeakli ptodbr 4 Coll Mg der Voralaal aaud i Gr Uypotbaekb pandbr S MederUadKbe bank aaad Nad liandelaaUaeh dito N W kP c Hyp b p dl r S Kitt Urpotheekb pandbr 8 1 llr Hypotbeakb dito Si i i 8 OoaTNNa Ooit IlncR baakaaad 188 Brsl H vpitbstkbank pandb 4 Abeuka Sqa t bypotb pairib 6 17 5l 99 es 78V Maiw L U Fr I aii eert 6 tfto Holl IJ Spoorir Hli aao t Mij totKipl 8t Bpv aaail Kei IdiI Bpoorvegm aand Ned Znul A r 3pm aaad 6 dito dito dito 1891 dito i lTiua8ooorwl l8 7 89A Kob 3 Zuid Ital Spiimtj A U obl 8 PuLEN Waiaotuu IVaauea aand 4 atai Gr Hun Spw UiJ obl 4i Halliacba dito aand PaitowK dito aA 8 Iwaaa Dombr dito aaad i Karn b Au ir 9p kap obl 4 dito dito oblig 4 18V 78 1091 V AXEEUi OeDl rac Sp Mij old 6 Chic Sorth W pr C aand d to dito Win St l eler obl 7 DeoerhEioGr Spm eert v a lllinoia Central obl in Roud 4 I ouiiv kSaibvill Cort v aand Melico N Spw Ug lebvp e Hui Kanaaa v 4pet ftJ aand N York Oolauoli Weel aaud dilo Pean ühio oblIg 8 Oregon f alif la hyp in joud S St Paal Minn fc Maait obl 7 Uo Pao Hoofdlijn obli 8 dito Ijlo Line Col la hjrp 0 5 Oanioa Can 9oulh erl aand 441 Ve C Ballw k Na Ie h d c O t Amatatd Omnibua Mg aand 1 90 Eoltard Tramxeg Muti aand t08 Men Stad Anulerdam aand 8 10g ii Stad Bolterdnm aan 3 107 BEUilE 8lad Antiarpen 18 t i 104 Sud Bruaael 1886 1 I lOSV lloNO TbmaTlUgulIrGeaellicb 4 lU Vii OÖaTEEa StaaUlieninfi 1880 i ltl K K Oo t B Cr 1880 S SrtNJE sud Unilrid 3 1 68 j 95 Neu Ver Bot Hvp Spiibl cerl Ul i SfI ADVERTENTIEN Bg vonnia der Arrondiaaementa Reehtbank te murdam dd 12 JUNI IBW ia hethnweIgk beataanda tnaachenmevronwOATUAKINA JO HANNA LA VERGE particuliere en den nPIETER CORNGLlHÜLAZENBR koopmn beide wonende te liotUrUam ontbonden verklaard door echtacheiding uiet alle gevolgen van dien De procnreor van Eiacherea Mr C F A UOOOEWKEGEN vooetzetthtg DEK Openbare Verkooping TAN Inboedel aan het Lokaal in de PEPERSTRAAT te ffoudo Wjk K No 262 op Woensdag 10 Maart 1897 dea uamiddaga t Arte uren Ootuia FOBIUUM DBüOaLEXVKB 35 4 Staatslot er WV DE TREKKING begint MAANOAO 15 MAART aj Loten en gedeelten van Loten ign te bakoaun ten kantore van den Colleoteur A C COSIJN GEVRAAGb IX DB GR K TE SOOIETEIT te Breda Mti aUmentiJke BËDIË DË TÊfjkxtxjrm omatreeka 17 20 jaar Zonder gsieda getuigen ounoodig aicb aan U melden Adreamet r brievan P WEIJHAN kaatelaiu GROOTE SOCIËTEIT Voemarktstraat 15 lindü LA IOH JAtJAS V Dl Irinteips TE PARIJ S Zeniien gratis an franco bel jn clitia Ptliuxtrfon lOK ILHi mtt nmtffUiidaihflll of frarnchon Nt bt vit nilH tfl riHwlilinKaii dor limiet uilK kuman mod tlen voor i t Zomurialxoen van kleeUfltnn hOAitttn nx vuor lieflr t üadm D kindereii np frun aiiktwntn nan ratK UA II JULES MüZOTAff PARUS Sltlcn van lijiltiii wulleti mi RatosnM franc ton ii jyiinloii locii men oln a laarvp ir Ifl HU t it n op to liFflveti iMi oiiKoveer dt yth mw til bepalen M album bevat tnvatia da inUebunfrtft Ikc voor dl K Brte oil pn mi te uitvoering dar beslatlinitAn banoudiffd zijn Btltelltnygtt nuf VS fmnri h oogm Wor dan met eoiirt varliooging van fi 0 0 fhmeê fcecHt iitorij oan Inkommttt neht a altt ptaaUrn tnn t inluH t aan huit btiorgtt Da klant liflblioii cf iin rurmutiicit TOor do lilklantiif of tulcn itili fl v i vutlfl daar nm r $KpédiUêhu i tê Hoiêiuiut Soori Huih inl iliituu lolwlBiit 18 nm P O I K B O O D E 4 y SCHIEDAMxMEe GEUEVEE Merkt NIGHTOAP Verkrliabaat bHi PEETER8 Jï Al bewij van eohthaij 1 aaohot eo kurk Uiiiil tooraien van dan naam der Kiraia P HOPFK PRMSCEE STOOMYEEVEEU Ghemisclie WawkerU II Oi Pir llËIMRIt 19 KriiMitiile Ootterdam Uabrevat rd dnor ï H dan Koning der Belgen HoofddepAt voor ÜOUDA de Haer A VAN 08 Az tSpeciftliiint roor het itoomen sa Terrea vui allt Ue rei en Dameigftrderob ii ftlaook 11 KindfrgoedereD Hpeciale inrichting vuor het laiooui u vu pluohe uiantelii veeren boni eni Oordynen iafelklwden ent wordeo naar da ieawate en Uatiie méthude geverid AII goederen betzu geatoomd of geverfd worden onachadelgk voor de geaondfaeid en rolgena tul bewe t Zeer nette Gesteendrukte wor e GELEVERD door A BBINKMAK ZOOK