Goudsche Courant, donderdag 11 maart 1897

3Aste Jaargang Donderdag 11 Maart 1897 No 7218 MMHE mum IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst raa 1 5 regalo a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave deier Ciouwtnt geschiedt dag elqki met uitasondering Tan Zon en FeestdagfMi De prys per drie maanden ia ƒ 1 26 iranco perpost 1 70 Ahonderlijke Nommers VIJF CENTEN van 10 tot ê uur behftlre ZONDAGS en WOENSDAGS Toor middag AgentuDr by de Firma Wed BOSMAIV te Gouda k Tu BRINKUAN fc ZOON BUBUEMBESTEK ea frETHOUDEBH Tan aovcla lullea den 16 M RT 1897 des middag ten half tuee ure by enkele in chrgring Aanbesteden 1 Het Onderhoud der Stukadoorwerken met het Witten of in de verlangde kleuren opleveren der Muren en Plafonds van Gemeente gebouwen en Scholen gedurende 1897 1898 en 1899 2j üe Vernieuwing van het Oostelijk Leiëndaksehild van het Kaadhuis en de daarmede in verband taande LoodgieterHwerken Inlichtingen worden gegeven door den Qc meente Bouwmeeiter Het Fotograliscli Atelier STUBIO is dagelijks ook des ZONDAGS geopend irm mmÊÊ Mbum por SSm Proeven ƒ tOO P VAN DKU WAALS Etuweelen Singel SSIi bg de Tiendeweg Koninklijke MacMnale Fabriek DE HUNIOBLOEM € vaa tl N vaiiScbuik Co geTeetigd te sOravenhage Mepplerttrimt X9 en MUa naby de RegenteeseUmn Tan Z M deu KONIKO Tan BELÜIE Indien gij Aowrt gebruikt de allerwege bekroonde u Wereldberoemde Buperior DruiTenBorat Houig Eitract 3VE E LIA l r TUB FLACONS Tan 40 Ct 70 Ct en 1 terkragbaar hg F H A WOLFF ürogiat Uarkt Qtuda E H TIN MILD Veental B 126 te Coada A BUUMAN Moordrteht J C KATELAND i Mtcop B T WIJK OuilmHUfr M KOLKMAN M addinmen Een ware Schat Toor de ongelukkig ilacbtoffers der ZelfbeTlekking Ouauie en gehe ine uitspattingen i het beroemde werk Z Dr Retau s ELFKEWAKIKf met 27 afb Prgs de verschrik Hollaudsche QitgaTe 2 gulden leder die keijke gerolgtu tbu deie ondeugd liidt moet het lezen de oprechte leering du het geeft ledt jaariyks duizend van een zekeren dood Te Terkrflgen Bg hetVerlags Magazin ie Leipzig Neumorkt 34 franco tegen iiizeudiAg van het bedrag ook in lostzeg als en in eiken boekhandel in Hollaiud lii IBMiaMiHBM Mi I l Om te vertwijfelen tT heeft leker reeds menige Dame eroepen wanneer er aan moeiiyk lastig verTelend tgdrooTeod bniselgk Stopwerk geen einde scheen te komen Dit alles wordt Termeden wanneer men het veelTuldig bekroonde en gepatenteerde door de Lette Vereeniging en üuitscbe üuisTrouweoVereeniging Berign aanbeTolen de vertrouwbaarste bronnen toot Tronweigke handerkeuj Uogle Weaver Slop Apparaat beiit waarmede men geheel zelfstandig geen enkel Naaimachine bestanddeel alle in huis Toorkomende Stopeckea aau Kousen Linnens etc niet alleeti npoedlgl maar ook praehtig gelijk nlë nieuw gewee d nit kan Toeren Prgs met proefarbeid en handleiding f a 00 onder rembours ending Èenig adres Verzendhuis 3lerkur Commandit Maatschappg O SCHUBERT Co Amsterdam N Z Voorburgwal 258 XLI Jaargang van DK HAZAH Daniett Modegids betatteade DAME 8 en KINDEBMODES beneTeD HAND WERKPATRONEN iÜT lEDEBE WEEK VERSCHIJNT EEN MOMKER In ieder n tektl mmarte platen modekroHiek femlIUston enz enz l8 UitgSTs tonder skl pUleii om I uijpiitr en 3 groüle gekniplc pmr l er 12 nrt l aS p post 116 2o ff sta de Ie uilg m t daarenboTen ft gokluurde platen a 1 75 g I ÏO 8e Ie ügakl pl en 1 bijz gel u p bg hel 6b no t W M it Sa büliet6 no Igekn pstr u k iu l a een gekleard Iraaie kandwerkpniroou 8 f 8 8 PBOEFÜUMIIEK EX PBOSPECTUS 4L0M TJ u toVIm MAGGPë Tan 16 pCt tot 2i pCt Mwlt ea BouUtonfwudeml SOEPEN lv £st i s Bo CLÜloaD in CAPSU LES zgn Terkiggbaar bg de Firma T CBBBAS Gouda Voor esgros bij P tJL llOltl AiDslerdaiB O Z Voorbitrgucal 07 O InT T TT 3 T O E 3iT eene zending Verlovings Ondertrouwkaarten f isilekaarten Luxe l stpapier Kouwkaarteo en Bouwpost Beitellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRirVüMAl en Zn Gtebri StoU werck s Chocolade en Cacao Dalmatige door de nieuwste iiitvlndingon op maohiniial pmicd ferlietorde flibrlcatle en uitaliiiteod gebriïk van ne en fijnste grondstolTon gsr iidoQroi Ipn vcibriuter van Stollwerck s Otiocolado en Cacao een anbeTelenswaardif tibrlkaat nauwucurig beaiitwoordenJe uer ifcn iuiiüud der resp F tikotten Dt rma behaalde 87 Brerets als HofteTerftacier 44 Ëere ülploma s ouden enz Medailles een bewij vaa uitmuntend tya fabrikaat Kceds IWi iiijuf do Aocademie national do Paris Maua vou d Mrsons nns H dain d r jremlJr tituim en ooneldéraüon ae Totr szoeUent ffcbrlo tlon da Ohooolat bonbo ri vi t z eto etu SttUwtrck S fabrikaat is Terkrygbaar bij H H Confiwura Uanketbattors enz enz QtnanalTtrtegenVoordiger toor l t erlaud JiOiDl Hatteimlodt tnuterdam Kalveratraat 103 MMBM I BBMMMIiaBMWIIIWIIIiiillll jM I I Tl 1 1 TaNDAUTS E CASSITO Turfmarkt 171 uouda fileilJngiSrtlioBnni kwy HaiJ Auiï lfiWi Wwftl Wro miiJ S lioen Apju tauv r ip n Satln ya de fnt t 1 l bl UïM t HHOtn TWK V orRt rti tUU IM bef onKhaddykstc n ge jM mRkkelykste poetsmiddel voorUeerea en vooral dafees en Kindcrscboenwerk ia de Appretuur van C M Mtiller k C lli B th Str 14 MenIctt go I fÖL Op naam en fabrieksmerk Vtrhryibiar i Hmw WhvkMIari Ir tohatnwsrk lalanlwlM rï 4M jnt StiiÉraai Dapat ty W Su tmaaa AfHftM KUMNM URI SlIlDMVI KM kU 11 ClIliMISI lil WASSniKI ll by wlnk ller In Kohn iuwurk uulAt eri n X r joi j ft eii Hf Ml komI D m 11 Ul ifkMmerk C n Ajr i ït W Safttamtnii ntltam mm mmm JP De Notaris H GROBNBSDAAL WKm te Oowii is ToorneiBMis op VRIJDAG den 12 UAART 1897 da Toormiddags 9 Mr in het Tninhnis achter het perceel aan de OosthaTen Wgk B N IU9 te Qmtiof in het openbaar te verkoopea Kea gedeelte van eenen attmantend oad houden INBOEDEL bestaande onder meer in Buffet Bonheur do jour Canape s Stoelen Talels Speeltafeltjei Boekenkasten Spiegels en Schildergen Bronzesl beeld Lusters Gaskronen Ledikanten Bedd met toebehooren Kachels Bad met toebehoor Karpetten en Kleeden waaronder een zoogoi als nieuw groot Smirna Tapgt lang 9 Me en breed 5 20 Meter Kenige blauw porceleinen Borden Schots Kommen Kopjes en Schoteltjes 4 Delft Schalen Kristal Glas n Aardewerk Voorts Eeoig ZiWerwerfc Ën hetgeen Terder ten Tsrkoop zal woi aangeboden Te bezichtigen Donderdag Tóór den Teikoi Tan 10 12 en van 2 4 unr Ingang i Spieringstraat Nadere information ten Kantore ru noemden Notaris GEOBNENDAAL GEVRAAGD oen Flinke Dienstbode kunneude koken Adres Bureau dezer Courant Kliniek en FolikMek Toor OamTKVHMK en Spreekuren dagelgka lan 19 S u Gratis Spreekuren Maendag Woentdag eal Vrijdag 9 11 uur IXmDRECHT Lijnbaan No 11 nr A OEVL Gmeethéer Directe BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLKl KRAEPEUEN HOLM S Quina Laroche RN Staalhoudende Q uioa Lar ocht is de meest kraelUige en versterkende KINA WIJS Aanbwolen door tal van binnenen bnitenlandsche Geneesheeren Verkrggbaar in nesschen a ƒ 1 90 en 1 00 GIGAREnEN TEGEN ASTHIA De iaadiming ran den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan Aêthina teratood verliobting In Htui 80 en 50 Oeota Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by Hoeat en Verk oudheid oplossend en varzachtend Pr s per fleschje 20 Cent K AKriuBN h Ëoui HofleTerauciers Zeist DepÓt te Gouda by den Heer A H TëëPë Apotheker en by de mees Apothekers en Drc sten Terkrygbaar EUMOJiiJitiek Lenaenp wi kortom feTvff Aiiterf aiii ExpdIer Tgl is met bet knti mui aan te vind B teem sg Ail fflamixpeiier If g BOft iU lAseds is later hoiagBiü lliikerf aiiiixpeller 1 roorhAnden Ai Bic li Prgs 50 ornt 76 oeat sa 1 25 de Oatsiii Voori ndsQ ia ds maests Apotheken se b 1 k Oo t HottwdaiB Te GOUDA bg A WOLFF Markt A144k i en DE LAAT en VAN SON apetlwksf en v BINNENLAND GOD DA 10 Maart 1897 Tot oaderwijaer aan de R K JoDgcaaschoot alhier i beaoemd de heer Huber te Wormer Giktareo slaagde te VGraveohage voer bet xaman nsttige haadwerken Moj H Oostanryk alhier De afdealing Qouda en omstreken der Hollaodsche Maatacbappü tan Laadhouw zal op Vrgdag 12 liaart 1897 det afoods teo 7 uur ÏD bet koffiehuis Het Schaakbord c eene baitengewoDe rergaderiog der ledeu bondeo waarin zal word o behandeld Het roorstel van bet Bestuur in verband met de komst vau BH MM ds KooiDginueB te deter itede Van liberale syde zya thans in alle afdeeÜDgea Tan het distriat Gouda toorloopige candidatea gesteld TOor het lidmiatsrhs der ProT Staten eo wel door Gouda SehoonhoTeo en Krimpen a d Lak mr J K Taa W el te SchoonboTeu door Woerdes de heer Oskam te Woerden en door Baastreeht mr J T L Yiruly te Ha f treeht Dpor Oadewater werd geen Toertoopigeeaudida t gestold Heden avood 8 uur ui hier dealgemeene vergadering gehoaden worden waarin uh dexe Toorloopige lyst e6n defioitieve oandidsat xal worden gekozen Gisteren aamiddag werd do r bnrgemaesUr en wethoiders te Etöttordam ten rsidboixe is het openbaar aanbesteed het maken van 7 filters en bijbebooreode werken op het terrein der drinkwaterleiding achter de Oude Plantage IngcsohreTeu werd o a door de bh C P W Dessiog TOor f 462 544 eb U J Nederkorst toor f 455 443 beiden alhier Hst koffiehuis van J ZoiderTÜet teStolirjik wfts j l Donderdsg atond de plaats door eeoige gekeelontbouderi uit Gouda uitgekoren om propaganda te maken voor hunne begio elen Vele belaoggtellenden waren tegenwoordig doch niemand heeft zieh door de redevoeringen en voordrachten die afgewisseld werden door muziek en zang laten overbaleo om de gelofte af te leggen die men zoo gaarne weuschte Gisteren werden door de ArroudissameDts tEUiLLMSTOill Xk dseht dat alleon de armen oagslnkkig koeden weien Gij ongelukkig I gg soo gotd soo weldadig soo dubbel wasrd om gelnkkig te zijn 1 Ieder heeft xga leed iptak Lsurenos operoitigen ontroerden toöc Maar wg sgn san de kust wija mg dea weg naar de baai Het rijtuig stond thans aas bet strand eu daar véor haar ssgen ds beide vrouwen de blauwe oobegrenide see die schitterde in het licht der zoo Mevrouw Treanna en Marianoe stegen uil haar rijtuig De markiezin bond het paard vaat i fü eenstevigA struik die de vloed en de wind gtapaardhadden Toen zag sg rond maar aargeas zoo verhaar oog reikte vertoonde sieb eeaig levend wes n Wau kuEtnea wg zgn vroeg zg aogstig f Misschien ie de hut in de rots X Wat is dat voor eene hot f flDe woning van Tiburee Last ona daar beeu gaan Msrianns Zjj alqeg dan w ia die zich tusschen de rotsen kronkelde die een gedeelte der kust bezetten Tusscbsn de kale woeste obeffsn reusachtige ateenblokken liep het pad oVer glibberige plaatsn en distelige struiken De markiesia eo Marianae struikelden en gleden herhaaldelük nit toeb vervolgden lÜ dea veg soo snel aogeljk ondanks aUe aoeie Rechtbaok te Rotterdam o a de TolgeodeTODUtBsen neweteo j F A De H 3l jaai sckkiepstimmermanskoecht te Cspelle s d IJ t l viregeas bedreiging van Barend Scbippe gem nte veldwacbter van Ouderkerk t jt 7 dageii geTangeo 6 traf K de B 30 jaar baansWnner te Moordrecht wegsn mithaifdeliog vsn Arie Pronk aldaar lot i 5 boete inbs 5 dagen hwhteuis W den O turfboer ie Cipelle a d Ueel wegens wederspaonigheid tol 15 dagen g vangen traf Verder reqaireerde het O U t tegen J van V 17 jaar boerenknecht U Benschop die iu den Nieuwjaarsavond omstreeks 10 nor op den Grindweé aldaar Dirk Saoek aangevallen en moedwülif sn aantal gevoelige stagen toegebracht had een gevangenisstraf van 14 dagen tegen J Tan den T 46 jasr boemkweeker te Gouda blykeas de tekken een onvprbeterlyke dronkaard d Aa 5eo Xionari j l te Hoeokoop ten oftdeele Vau Leendart Vaa Oorschot uit dieus barNrl een inktste bad wrggeoum n om het diaNa voor f 0 50 te verkoop B een gevaogaauHtitti van 2 maanden Uitspraak Ter 8 dagaft De Raad van Voogdg door de wet vao 14 Bapt 1888 ingesteld over H M KoaioginWilbelmioa om de KoniDgin lUgentes nismoedervoogdes ter syde te ttaan bestaat ihansna de joffgsto veranderingen uit de beeri ajbr nït J W U Sohorer als viw oorzitter en mr C J A fleydeoryck als erst benoemdlid van den Baad van State ter vervanging van nu wylen mr Swart Ë W J baron Six van Oterleek als voorzitter der AlgemeeoeRekenkamer mr J G Kist als voorzitter enmr 0 Polis als procnreul geoeraal van deuHoogen Kasd en voorts da bseren mr W baron van Goltitsio van Oldenalter Ned gekant te Landen jbr mr J Röell ministervaa buitonlaodsche zakeo en A N J M baron vao Briesen vaa de Groote Lindt Dslaatstgenoemde dtie leden zgn reeds by besluitvan 1888 door koning Willem III benoemd evenals de toenmalige voorzitter der EersteKamer mr W A A J Schimmelpenninekvan der Ore die sedert is orerteden ea inwiens plaats geen vierde llid by keuze is benoemd Hedenavond beeft ia bet Paleis oor Volksvlgt te Amsterdam een Bont sTergadtringplÉats wur de itand eo de kaoheo der nitsloitiog benevens de mogelykbetd eeoer uitkeering aan df ttitgsiloteoen besproken sullen worden m mmmaitm mmimmÊÊÊmm mmammmÊÊimmmmmmmm lijkbedrn ïi nsk spt kaalde feu tehot dat beidpii idderead hagend hopeloos deeil ttiletnsn Kane doodsiüks stilte volgde op die DtplofGag Fnlbert wsa met het kriekila van dea dag opge tsan Hq wsa op weg gegaan met zyn bediende Dssr de plaats door tbaras bepaald Hij tud zgn tegeaparty aan het atftnd ge vond n in seseliohap van een Bretousohen boer JHst u de oude Legocllo die half oDlnuehterd v in i a drïnkitelBg do dea Torigea arond zich naar dtf but opdar den vy geoboom had bei TSD omdat jaUt éese kar dien weg uitging en ü das op d e gecttikkelijkHtt rijz het wild vaa Tiburce aan zjjti sdrea kon bezorgen Hij was toen naar de but in da rotsen gegaan waar hij xijn r9u geheel hsd uitgls lapeo in afwarhtiug vaa het beloefde ontbijt Zgt gij gereed mÜQbesr roeg Kulbert fier Ik zie dat gij uw geweer bg u bsbti ik heb hetmiine want ik beb bet gevrjser dat gij soo uitas m nd hanteert tot wapen gekoEsn Hebt ge eengetuige f Ja antwoordde Tibureel op liegorllo wijsende Da oude Jakobye utte liea tier in postuur Iki Jeao Legot llo bygenijaB Boodmuti ervaren beelfneeater om u te disben Gosd Ik heb mga bediiode Ik wit oitt dat msD aso dit duel eeaïg gewi bt zal heehten of dat bet gerachl nukea zal lÜAoata gu wilt mynheer f Legoello aana des liveretbediende van den b i graaf van het hoof tot de vieten op Hy u jtea fraai exesiplasr van dien ataiid ntA eaa vooneaai De pogingen tot bemiddeling in d4 laatste dagen aangewend sijn eviiuaU vroegere weder Op de onverzettelykheid van d n juwelier Visser afgestuit Nist alleen de pogiag van de oomminiie uit de fabnekselgtiDarBn niisluktA geheel en al maar ouk die van dt n opperrabbya dr Dunner waarop veleu ban hoop geboa d baddsu Het aantal nitgOBlotenen bHlraagt thansaogevesr 2500 Vlk dgb d Inder oonitterschap van mej Drucksr werd te Amsterdam een vakvereenigiug voor naaisters Opgericht wier streren ia een vaste regeling taa oon en werktgd ea ootwikkeliog van het tak zelf Het vunrtoopig bestuur wordt gerormd door de damas Kommers C A Horo U Vee £ Pam aa S Hoerlje Het eerelidmsatsohap van het 24e Nederl Taal eo LetterknntRg Congres is aaogeoomeu door Ie miuiaters van binneolaadiiehe saken in Nederland eo in België den geaant der Z A Republiek in Nederland den gessnt van Nederlaad in lïelgië die Tun Belitië in Neilerlaod n den ïummissans der Koningin in aidHollaud De Miniiter van Waterstaat Elaadel fn Nyverbsid iu Nederland beeft Iwdaokt aUten OeiMraal 2e Kiaaa Zitting vaa Dbcdsg 9 Maart By de voortgezette bebaodeliug ym het ontwerp tot verandering der soceeiaiewat heeft de minister de redactiu der bepaling an de voornaarden waaronder aftrek van neboldeu kan geschieden zoo gewgitigd dat de keeren Pjnappel en Wiltinge boooe ameiidemeoteu introkken Wegens nieuwe beiwaren werd echter het debat wederom geschorat Aangenomen ia met 44 tegen 32 Htemmen bet amendement van den beer Kolkmso om het overgangsrecht oor reemdeliogen op een uniform bedrag van 7 pet te bepalen lo het heideveld by Valte Dr is door eea keieodeUer een grafkelder gerooden waarin drie urnen waren geplaatst die alle gebroken zgn De kelder ruim 2 meter lang en 1 meter breed was met een platten steen toegedekt Üooals gewoonlijk i het geheel deur den keiendelver gesloopt Betrckkelyk kort na den moord op den advocaat Levy lieeft te Berlyn weer een misdaad van dergeiykifn aard plaat gehad in bet nnordeo der stad in de Psokitra ae is dfl onbeiohaitOKl vaorkomeii De Uoodmuta tak heai de band toe Ken idee zeide bg de getuige SD ds ovtrwoDnea parlg sal dsn aedsr onthslcü Naemt gy dat asn ffik drinki met op bpt welz ja rwi de doodeo aatwordde de jongeling op kouden trotaclien tooti MsIkmuiM bromde Legot llo de lohouderi opbslecde nWij beboeven op niets meer e waehtsn aprak Fulbert tertfijl hg den baan van agn geweer nsscag yLaten wg den sfstacd meten en de zsak uitmaken Wg babben geen baut mgnbssr zeids TibutcH ernatig Ust uw vsrlof ik wjül Ik moet een kort onderbond itet u hebben fóót mi ons gereed makeu Zeg dsn spoedig wat Kg tn zeggen liabt Wees dan zoo goed mg te velgen Waarlieen roeg de burggrasf verwonderd Op iorten sfstaad ao bier Waarom Om u eenige voorwerpen te lateo ziea dlemgne woordeu bevestigen idlleo Het zg zoo ik oig n Tihnirée en Vulbert dieos livereikneobt ea 1 goello ii de paarden b de tmigels bielden kwafflea weldra in eene kloof geheelomringd doorrotten Daar stond eens hut gen den atedeo en donkereti bergwand waardoor ïg bijea geheel werd overtehadawd Het wsa de het io ds rotsen TUnrce bleef bg de deur slaan ea aoodittde Valbert binnen te treden Ik Aiott een oc s bUk net den burggraaf slleeo spreken zeids bg tpt Legoello sa dea knecht Wsebt oaa bier G4jarigd paadjeebuishonder Wilhelm Zeidter vermoord gevonden D misdaad moet reeds Uterdagavood laaschen zes uor sn half asven fat bbefi plaats gehad de moordenaar Jie nMr t schynt sijo staehtoffer met een by de berseu N ingeslagen en daarna den ouden man nog met ran koord geworgd beeft wist sioh van omstreeks 100 mark meepter te maken Het bnis waar de miadaad g ipleegd i iigt to een der drakat bevolkte buarten van B rlyn niet ver ran het station Wedding eit jaiat op h t tijdstip dat de moord feechied moet sys wae het op straat leer drok Omtrent den moordeasar heeft maa nagenoeg g Hio aanwytiagen De beer J Moalyo pred by de Ned Herv gemeente te Ngmegeo herdacht giatereo dsn dag wsarop ky voor 35 jarea hot leeraarsaatfct te Oouderait aauTaardde Hat pnois dat eaa Parüsabe eeboawborgbezoeker dea directeur hoeft aaogedaan over de boedenquaeotie is door een schikking gsHtndigd Mho aal aioh herioo rsii dat die ba oekor zijif boed ophield omdat twee damoa die Toor hem zaten bsip door baar boafdgoraarteo het nitiioht bstetteo ea hy beweerdo lieis lfde re bt te hnhben Hy werd daarom uit de aal erwyderd en vorderde den be taalden prys terug om de quaeatie la doen uitmaken Hy beefi on achter genoegen gaifomen mat a balconpinats eerste rg aaodat de qaaestie uiet is uitgemaakt In verband biermede berionert eea annfielaar er aan dat te Psrys al sedert 1881 en politieverordening op de sobonwbnrg O bestaat volgens welke het verboden ia hoe dan ook een vooratelling te doen sloren of de toescbonwera te beletten het vertooods Htok te aieu of te booren t Op dien grond zonden de dames ia atalles fii parterre kannen wordea genoodzaakt hare hoeden af te zetten Toeb b eft geea enkel directeur zolk een verbod kunnen kaadha ven bebaUe het Theatre Francais In Marseille is oa eea geigk TOorsobrift egeveo dat v d wn aaotal damee verzetheeft ui elokt Ken spotvogel doet een beroep op de modistee t in Amerika zgu zy op enkele plaatsen de iio den Wü udig verboden en wel in dea vreemden orm van een verbod aan do chonwbnrgdirecteufeo om dames met hoeden in hun zalen toe t Uteo De Parysche Siadeu uütvaogen van versehillsade sydea raadgeviftgeu die eigenlgk voor de politie of voor In n hoiiwhnrtfdiri pties he Wmd sij De ktienht zag zgu htrer aan nii r eK bg bemyrat bg tloea moest Fulbert die aiat gebssl gsrnstwa durfde evenwel agn wantrouwen niet te lateublgkeo Hlijf dilar firiac zeide hg op vaalsn toon Hriee zetfe sieh op een rotsblok blikbaar stcb rerveleode Legoello begon opnüiuw vtof poging om oen prsa e met hem te maken en sloeg heai vr gevoelig op des schouder Wel ksmeraad sside bg ywst snltsa wU dvèa terw l xij daar bionsn sau de piast bt Tsn Wy zalfden be t een spelletje kruis of munt kunnsn pelen en hg die verliest ksn dan dea andemitraoteeren er ii eene herberg iu do buurt ea oais psaMea atasa gszadiJd Ouauwsl aotwoordde de jongs msn ik verlaat mijo post niet Ds Jskobjjo t ue een leelijk geide l oa h zich Mr de twaede fwasl teleurgesteld zag Hg trok icb ds roods muls oref de ooréa stak sijaa handen ia ds Vfjde zskicea ea toon met groote lUppsn heen en wper te wandei Btoder zioh mecf oDB zijtt wedegatuige te bekomm H FalbArt en Tiburce wsroa de hutoirneogstreden Kea Btroofsk eens ulet iwfe stoelen eenig jaebieu vischgerg maakten bel gebeele meublcmoot uit De sraaoede vertooads ziek daar in al hare aitaktr beid Vookiasa prakte aan dea wand fene fraaie childeryi bet portret van eene zeer ohoi nftvouw Tplgens Tiburce eene schepping der verbeeldi vaa èen riendf die schilder was Fnlbert wierp een spoltendsn blik op hetgeen hem omriogde maar hg é sokildsrj niet op te merken