Goudsche Courant, donderdag 11 maart 1897

OtiaaMita ru d t r aak togakoaan aokriflanu kan wsrditn keaoia genomen Gonda dea 9 Maart 1897 Barg iiieeeter aa Wethondara roornotad B L Hartens 0 Sacrararia BROUWER ADVERTENTIEN Getrouwd B BOERS ber pr d t A eduAm MARIA J G QONDA Aangevangen 1 October Tüd van Greenwich 8 48 1 8 87 10 4 1 18 UlriBCte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wiiterdteost 1896 9 36 10 17 1 8 4 8 4 1 e KOIIÏRDi M 0 O U D A 10 1 11 10 1 7 J 40 1 44 80 9 40 88 10 S7 8 17 H 7 B 7 86 i 80 IM8 18 41 7 10 7 48 8 18 I GOU OA HEN BAAS r ZoetormMr iSegwMrd Voorburg l Hint Q 7 8U t 8t S 10 1911 18 1 U U 16 l i8 1 4 8 47 4 48 B t 8 84 6 11 7 80 7 49 KM 8 84 84 10 1811 16 U 7 49 8 47 11 80 li 40 4 87 8 01 10 08 E IS 7 8al a 11 41 19 81 8 08 8 11 10 18 V 8 07 08 11 85 1 06 8 90 8 9 10 7 H 8 11 18 10 7 10 4818 11 48 11 461 10 l li 4 17 8 18 8 8 6 M 8 T iO 8 11 10 8 U t 11 46 Ol DA KfEIOHT Uoodt 8 H 87 7 18 7 8 eJl l t t 10 1 10 B7 18 88 0 8 17 4 41 i 87 8 8 8 31 Uudew 8 48 6 84 U 14 8 97 7 10 Wo d 6 68 7 S 8 1 + ll M 4S 8 S4 6 17 7 18 8 48 10 41 Dtnallt 6 19 7 4 8 8 84 i 10 8111 46 1 97 8 08 9 80 8 18 8 7 3 0 4 U OT I Nut iiiutord m f Blopl W otnidig IU4AG 60UDA HhC 6 46 7 80 7 48 8 10 46 lï l 11 8818 911 88 9 44 3 40 4 10 4 88 6 9 tUI7 1 oorb 6 9 10 17 1 41 t M f Voorb Z Z gwa 10 89 1 8 zo M 6 i7 10 4 fP Onuda 6 98 7 0 8 18 18 47 10 1610 8419 08 19 M9 17 8 14 4 1 Utrecht e M7 0 M XO u lml ïr lW 0 S 5S4 45 M4 IM 0 J JW J Woorden MS s ll 10 88 11 56 11 14 4 U 8 84 s lu Oudewtter S lï 10 48 t VA t aa a 4i g 4B 11 10 Gouda 8 88 9 8410 10 jW af 11 1011 11 8 48 4 87 8 17 8 88 8 418 48 11 10 10 17 10 3 10 84 All Ii DAll ODDA Aaatatduaïk 7 18 8 16 10 4 4 8 8 è TV I U 14 H 10 Mll J 1 48 M O ÓIIUA AMHTXÏDAU RottdA 8 87 8 11 t n 10 87 11 10 4 11 HM IM lO lI iDiitrrUm C 8l 8 14 10 66 1 8 1 11 IJ8 1 81 HM l t tl No tdor UUMlui d iii u Bltpwijk tXnlnni u Hikwtep 10 8 Een ÏBureB chrijft un de Figwo dftt baar man er genoeg trd heeft ali bg mei baar ia den ecboawburg zit outaDgeuaoie eo o bu leefde opmerkioKeo over baar hoofddeksel achter zich U boorun eo vraagt dab de dame all te Biyreuth hare boedeo eenvoudi zallen afxettflo en ia de baad faoadtu of op biMr schoot lef gea Ëeo ander wÜ de zalea nifer laten oploopeo weer een ander Te laDgt aau de mareo van de couloir plaokjei waarop de dame bare boedt D kaaoeu legg o eo vo zeer practiich lener wil dat de tbeaicr directtoa in bare calen twee of meer njen achter elkaar gelegen plaateen zullea reserveerea voor daoio met groote hoedep Zoo toadea deie van deze baitensporige faoufddekBels wel gaaw genoeg Id de broinkolenmyn nabg het dorp BohÖDOW in Brandenburg nabij Aa greits vau Poten lÜQ Woeaidag acht mynwerker door een tastorttag bedolven Men meaot hut ongelak te moeten toeBchiyven aan veroii hng tan fnndveringPN door mijowater IJoewel nitg breide reddiogamaatr geleD zijn geDouicn b it men de TeroageTakteo aog niet kaneen vinden De EngeUche itlionaair mr Booley die in den laatetqn tgd Teel van zich beeft do n preken heeit aan eea medewerker van het blad T dayc medegedeeld hoe m D milliounair wordt en deze beer heeft bet kostbare geheits natunrlgk verder verteld Wie bet de moeite waard aeht te weten op welke wgze de heer Iloolaj aan tga millioeneakwtm leza het volgende iDfl weg die mj tot r kdom roerde levnrt hoegenaamd niete wonderbaar ükH o Mijo inkomen te Nottingham wan nimmer beaeden de f 240 000 per jaar maar daar heb ik dan ook zestien uren per dag voor gedobbeld en nooit getracht tegelpertjjd te drinken te rooken en te werken Dat gaat niet Dan beu ik er altgd vóór gitweeit om tien uur naar bed te gaan wat laat genoeg is al men vr0 g ea met friu hen moed weer aan bet werk wil gaan Ik ita ook graag vroeg op en win dau op anderen eeo kleinen voorsprong Dat is Qat geh ple geheim iJan beb ik ui ntpodn toegelegd op groote ftaknn Halverwege de mnHtlohappeiyke ladder heeft men vae mededingers maar is men fenmaal geheet boven dan heeft men bet eld zoo ongeveer voor zirh alleen Ër zgn menechen genoeg die bereid rgn een taak te doen wanneer bet een piar duizend pood betreft spreekt men bon echter van kaWe millioauen dau worden zg bnug De doorflnee cityraan van heden n wat te pom topde aobtig Tot het verdienen vao geld heeft men meer wilskracht en s Hopoflering dan geluk en verstand noodig c Nb weet men boe het gaat I 1 Man meldt ons uit Haarlem OtlangK overdeed bier een 65Jariga uitdrager an opkotjper die in zeer arnoedige omntaidighedf u leefde Zgne woaiag in do Spaarnwuuder raat die hg kort geleden verliet wai roor de st nitjtugi jaren lang bet mïkpnot gtien ruit wae er muer heel Thans is gebleken dat de man niet arm was op vefsobitlc de plaatnen in zgne arraelgkewoning zjJQ contanten eo baukpapier gevonden tot eenff som die Zaterdag reeds meerdan 6000 bedrofig ïï U C V MenWldt cms uit Den Htftg In ene vergadering van leden der cofipera tieve whsch bUeli en trgkioriohtiug Tan ËigpQ Hulp is door het bevtuor mudede ling gedaan van sgne pogingen om ter voldottning aan de opdracht in d vorige vorgadariug ge geven eeo plan te ontwerpen tot de ttichtirig van een gobuuw met dn nieuwste miclüuflrieilD binnen h t daarvoor voorhanden kapitaal van f 85 000 voor een minimam van HOO personen Het gebouw wordt op circa f 33 000 geraamd de machinerieën met inbegrip vart dnbbniei stoomketel op 17 il 18 mille lerwgl votir inrielitiiig gereediichappeu paarden wa enq J l I L l II mnJ l lllUJMl 8 40 9 47 8 84 10 7 88 7 8 7 8 7 48 T J8 a 7 lliudl Moonlraoht Niouwerkerk OapeUl SollaKlun 8 81 1 8 16 4 88 8 8 8 14 8 11 8 7 Souda ZeniibuiuD Moetka lTe aotterdua Otpell Hi uwerkerk Uoordnokt oud leetnacbe verlichting watarvoonïeniog renifn en voor aankoop van terrein nog 28 uÜle is b root Men had een bepaald terrein op h t oogi Wrwgt de plaoneo zgn ootworpeo door een pkwamen in deu branchs deskandigen iagenienr Het voUiStel van bet bestuur om h t te marbtig n binoeo de cgfers drair begrüohiig tot den boBW over te gato werd na eeoige discoBfiif wuruie bl ek dal belaogrgke nitbreidtng gemakkelgk zal zgn tot staiid te brengea met algemaeae stemmen aangenomen N K C Bg de direciiSn van bgna al da saikerfabrieken in bet westen vaa Noord Brabant komen dag op dag vau de agenieu tgdingeu n dat zg er niet in kannen slagen volgentt de gefielde voorwaarden bêetwortel coniractfu te slniten Ook de fabrikanten zallen naa alle waarHchgnlgkheid niet toegereo zoodat de mogeIjikbsid bestaat dat vele fabrieken met de aanstaande riimpagnn aiet werkfn waardoor duizeaden werklieden eo niet minder d scheepvaart zeer getroffen znllen worden Meu schrglt aan de Tel c Binnenkort zal eena vergadering worden gehouden van den bood van Netlertandsche Huikerfabriksnteu Wg vernemen dat verschillende leden zullep voor telUi üa voorwaardt n voor de levering vau hioten zoodanig te wgzigcn dat de landbouwers zich voor het sluiten vso contracten bereid zulten verklaren In eeo te Dordrecht gehouden openbare TAfgadering belegd door FatrimODiam be ft Maun agavond dt bondsvoorzitter de bepr K Kaler gesproken over den komenden stembueBtrgd In zeer krasse bewoordingen bestreed d beer Kater de onderschBiding in een heeren en een werltli denparlg de sameotrekkiug der arbeiden Ui werklieden ki svereeaigiagen en de prediking viin den klasst nitrgd als zgnde in strgd met üods woord Het programma dat spr aanbeval bavntte o a bestrijding van vacciuedwaug pensiooueeriQg van oude werklieden Kamers van arbeid wat het aanhangige wetsvoortitel geeft zgn naar t pr a gavoelen verzoeningsraden eu dos geheel onvoldoende b strgding va n werkloosheid het tegengaan van woninguuod enz In de kazerne te teeuwarden heerschte deze week eeoigft opsohadding Do boornblaaer van de wacht had dei morgens na het blazen van aea dienstiignaal zgn hoorn op de gewone plaats in da gang ïn de nabgheid dar waob kamer nedergelegd Toen bg eenig n tgd later Weder een signaal ten gehoure moeet brengen was zgn b aa tnfitrament van die plaats verdwenen Lengen tgd werd overal in de kazerne naar den verdwenen hoorn gezocht doch te V ergeef B Toen des namiddags de scbildwacbt aan het op ongeveer een kwartier boiteo de stad gelegen krnitmagaïgn moest worden afgelost boorde de knrporaal van afloHning in de verte allerlei vreemde geluideu blgkbiiar door ongeoefende mooden op een blaatiinstrunient voorgebracht Bg nader onderzoek btenk dat in een weiland oen viertal 8 en lÜjange jongens waren gezeten die veel pret schenen te hebben en om beurten eens uit alle macht bliezen op den signaatboorn welke eedttrt dien morgra in de kazerne was vermist Gedreven door bnn lUUBikaal gevoft wsron zij diS morgens in de kazerne geslopep eo hadden den hoorn tho den hoorublazer van de wacht atilletiesweggouomed alleen som er eens een deuntje op talUazen Spitsbergen wprdt eerlang ingelgfd hg Noorno cn Het onbeheerde eiland in de Poolzea kryo t dan een beUaor en wordt opgeoome n in de Internationale Postnoie Er was al zoo een postkiintoot dan toch een posUtempel Spitsbergen maar nu wordt dat officieel ll lï U 18 1 8 U Jl 11 18 11 88 U 4 11 81 8 8 18 85 18 M 11 8 11 48 U 88 89 U M 1 81 10 1 1 U 10 41 10 4 10 U 80 He ondervinding ter gelegenheid van j tiH8serdni tering toen de Brillen bgna I 111 I w p ag wftld bet door ben beaaiU grintd haddao verdedigd waai aiada varladen jaar op de nooduktrigkbeid om uit t maken wie er gezag uitoefent Het hoofdbestuur dar Blaatachappg tot Nat van H Alteneen beeft bekend genaakt dat geeti departement zich verklaard beeft tegen het voorstel van het hooldbestuar om de algemeene vergadering der Maatachapptj dit jaar te houden op Woeonlag 21 April a s eu op zoovele volgende dagen als de werkzaambeden zullen vereiachen Diensvolgeas i de vergadering op dien dag vastgesteld Ia lake dan moord op da kellnerin Camp of Kemp te Londen in een spoarwegcoupé meldt men thans nader dat de politie den dader op t spoor denkt te zgn Zg gelooft dat bg een Amerikaan is die bg zekeren Cavanagh 15 maanden lang gewoond beeft maar sinds een week of vier voor den moord niet meer Cavaaagh herkende den vgxelstamper waarmede de moord iv gepleegd ali bet voorwerp dat bg aso zgn houtder beeft verkocht Cavanagh neeft ook in bet meisje de vrouw herkend die met zgn hnurder feo betrekking onderhield althans eenmaal s nachts bij hem heeft doorgebrscbt In het signalement vsn den hoorder herkende de eigenaar der bar waar mej Kemp barmaid wae den man die daar tot twee weken voor den moord veel luram Waar da linarder is weet da politie nog ni t Da Suaticommissie voor verbetering van den Dordtsrfafn Waterweg beeft naar het Dagbt van Z H en VGr c verneemt haar rapport aan H M de Kon in gin Regentes ingediend Is genoemd blad wel ingelicht dan luidt de conclusie eenparig voor het nilvoeren van werk io aan de Oude Maa De commissie acht dii de eenige praotiaoh uitvoerbare weg om den toegang van uit zee uaar Dordrecht te verbeteren Tot lid van den OÉHMnteread te Nieuwer kerk a d Usael ia verkozen de beer W Snoek Sr Naar het yid verneemt boBtaat het voornemen binnen k iHen tgd de twee gebouwen naait de Witte of Litteraire Sociëteit in Don Haag te sloopen en op te trekken in den stgl van het bestaande societeitsgebonw Te Valtermond sgu Zondag twee personen lengeve ge der duistsrois te water geraakt sn jammerlijk verdronken Deeen Uoelf Ëberbard had go broer even naar de tram gebracht De andere verdronkene heette G Zweep Bg de generale repetitie van Hanptmann s VersQnkeQe GIocken c door het theatre r e rOeovre te Pargs zyn twee jeugdige literatoren Ernest la Jeunease en Camille Mauclair handgemeen geraakt eo zgn elkaar zelfs met stokken te Igf gegaan Het onderwerp van bun twin was niHt het tnk van Hauptraaon De politie wild de vechtenden meenemen maar het letterkundig pnbliek verzette zich endebeeren keerdea naar de zaal terog om het stok ierder te zien lu de vo ge week werd door ft v A gemeld dat de hoofdonderwgzer van HeerÜugowanrd nit partgzncht tegen de openbare nchool door Koomflch Katboliekeo valscbelgk beschuldigd ea daardoor krankzinnig geworden was eo lat het gebeurde znlk een trenrigeo invloed op zgne vrouw had uitgeoefend dat zg kort daarns wae overleden Een beriohtgttver van t Nieuws geeft nn de volgende inlicbtiugen die het bovenstaande ten deele beveitigen ten deete in aan eenigs liu i ander lieht plaatsen 6 14 7 17 i i 8 81 8 10 6 88 8 44 4 18 8 U 8 80 4 40 4 80 4 67 8 04 DKK 1 84 01 1 08 8 14 3 0 4 Ö4 i Nadftt in de laatste week van Januari door den toor aaa aanklacht tegen den haer f waa ingediend is d U op 30 Januari vertrokken zonder dat men wi t waarbeeo hg zich begeven bad tot men des avaads eeat tegram outving nit Amsterdam van dr Paetars bg wien hg was aaogekoraan in zoodanigen toastand dat deze het noodig oordeolde hem ala krankzinnig naar het gailbai te breogen De officier tsd jastitie te Alkmaar eischte hem op maar eerst den 12n Fobroari kon M het gasthais Terlaten waarna bg naar Alkmsar werd getraosportaerd waar hg sich thaaa ia voorloopigs hechtenis bevindt Vele getuigen zgn reeds gehoord ook twaa onderwgsareaseo vroeger aan de school van den keer M verbonden Maar nit den aard der zaak is van bet jnstitirel onderzoek oog niets bekend zoodat het van R v A voorbarig was te Bohrgveo dat van het plegen van genoemde handelingen nieta waar is De vroow van M was reads lang Igdeode aan tering zoodat haar toestand reeds bopelocs was nog vóór de zaak aanhanhig was gemaakt Waar is het intusscken dat Protestant en Katholiek te Heer Uogowaard tengevolge van deze zaak op gespannen vott leven en Pro testantsche werkgevers Katholieke werklieden ontslagen hebben en omgekeerd Natunrigk ioopen er verscbillenda grucbten ook omtrent den pastoor zooats R v A c dat vermeldt Ia hoeverre men die kan gelooveo durt ik niet beslissen zegt de berichtgever maar dat de Protestant SC he bevolking voor het meeren deel de partg van den ooderwgzer kteit is zeker ButtcDiandsch Overzicht Het antwoord der Grieksche regeering is aao de mogendheden medegedeeld De vorm zoowel als de inhoud van dit ut woord go van dien aard dat de mogelgkheid om de onder handelingen vopr te zetten er niet door nordt vernteligd De Dail ƒ News f die hierop wgst roegt er bg dat goede gronden aanwezig zgn voor de hoop dat die onderhandelingen zullen leiden tot een oplossing die niet alleen tovredigond zal zgo voor de mogendheden doch ook eervol voor Griekenland en die geenszins in strgd wezeo zal niet de rechtvaardige wenscken van het Grieksche volk Deze meeniDg vindt weerklank ie alle organen dar Ëngelsche pers De Dailj Chronicle c de krachtige verdedigster dar Grieksche aaak verneemt dat Griekenland door zgn gezanten bg de Tersohilleade hoven aso da mogendheden heeft doeu weten dat Griekenland zelf bereid in tgdelgk de anzereiniteit van Tnrkge over Kreta ta erkennen de vloot tarug te trekken en het leger op Kreta ts plaatsen onder beval van de militairs vertegenwoordigers der mogendheden om mede te werken tot herstel der orde mits aan de Kreteneera de geUgeuheil wordt gegeven zelf over hno lot te beMlisaeo De Times meent ook dat een opiosaing kan gevonden wordea door Kreja zelfbestuur te geven en Prins George van Griekenland aan het hoofd van bet bewiad te plaatsen Kn de TempBc geeft dea raad de Tarksohe eo de Grieksche troepen gelijktgdig van bet eiland terug ie trekkon doch tevens om een klein deel dar Grieksche troepsn op Kreta te laten voor bet handhaven der orde in samenwerking met de troepen die door de isogendheden aan land zgn gebracht 67 10 4 10 11 10 18 10 17 8 3i 7 1 7 6 8 6 8 18 8 19 8 8 i lO 7 i8 8 8 11 80 10 4 10 8 1 6 6 ij 6 87 6 S4 6 41 6 4 B n S7 4T 4 10 01 10 07 l 8 18 7 46 8 47 117 18 7 8 f8 t8 84 4 3 6 80 48 04 6 89 V 6 4 388 18 8 1 6 807 488 9810 1010 88 7 48 8 41 11 11 4 48 18 Mi De Times wgst er op dat de mogendheden enood8aakt souden zgti Griokenlaod te dwingen ban beelnit uit te voeren wanneer Griekenland geen bezadigdheid en zelfheheeraobing genoeg toont om uit eigen beweging eea onmogeiyk geworden toestand op ta geven De Duitsche regaetieg is van meeoiag dat de nota van 27 Februari moet beschouwd wordea als een ultimatum weigert Griekenland deu eisch der mogendhedeo in te wilU gas dan moetan dwftBgaMtrogelen worden toegaat Doch naar da Vots Xlg t veraaaat aal Daittcbland daarep alleaa aaudringaa zoolang de eensgezindheid der mojeadbadaa onveranderd ia Bigkt bat dat do nogendheüeD niet eenstemmig zgn dau zal DuitKsblaad de behandeling der quaestie oierlaten aan de mogendhedeo die er oomiddellgk belang bg hebben ea zich Umgtrakken in ign afwachtende bonding De Frankf Ztg c die dikwgls loer goed is iogalicht aegt ongeveer httaalfde D Ceotanarfeierc het aaawfeest an WiU helB I al dienst moeten doen t r Ter ezenIflkiAg van t droombeeld van Wilhelm 11 de schepping eeaer Dnitache vloot ran indrukwekkende sterkte Vrgdagmiddag waa de begrootingacommissie van den Rgkfdag vergaderd aa daar verscheen onverwacht de staatasecretsris van marine vice admiraal Hollmanu om een memorie aver te leggen en ialiebtingen ie geven over de vlaolplannen der regeering Het zaakje viel laag niet made Voor een tgdvak van 4 jaren zal een eitra crediet vaa 328 millioeo mark ten behoeve vaa brt zeawezeu worden aangevraagd I regeering maent dat voorshands behoefte is aan 5 eerste ktu pantserschepen waar an drie ter vervanging vaa da Köuig Wilhelm die 33 en van de Kai er en sDeotschlaad die 28 jaren ood zgn 2 monitors 2 drgvende battergen 10 kraisers 5 adviesjachton 2 kanon neer booten en 22 torpedobooten Oe ledei der Qoma iBs e deze plannen reroamende warea geheel varblnft van de kolosaale aanvraag zOodat zg maar stilletjes naar bnis gingen Reeda wordt openlgk verklaard dat als da Kgksdag t wagen durft dezeu eoormeo eisch te weerstreven de ontbinding van dea Hgkedag een besloten zaak is Hft Centrum geeft in de vergadering door zgn sterkte den doorslag een der hoofitorganco de Kü n Volksztg zegt onbewimpeld dal arwarping van zulke ruloeuse plannen een sbrilige plicht is Ook de Germ oiai is hoof maar apraekt toch niet lóó krachtig uls de VolkBzt Uet Berl Tgbid t en de Vosa Zt zgn mede zeer ontstemd taaistgenoemde zagt geen ontbinding te vreezen want zg rersracht daarvan eaa nederlaag voor de regeering Of deie hoop gegrond is is t geheim der tonkomst maareeu ernstig parlementair conflict Bobgot aanslaande tenzij s keizers berekening dat hot eeuwfeo t een onweerstaanbare natioonle strooming verwekken za inderdaad joist mocht blgken tig den Rgksdag is een wetsontwerp iogekomeo waaraan alle Regeeriagen in deu Bondsraad hare adhaesie hebbeo geschonken n l om ter gelegenheid van den honderdsten geboortedag vao Keizer Wilhelm I te besluiten tot het stichten eener Gedeokhsl ter eere van de xc 1870 71 gesnenvelda of zwaar gekwetste militairen Bet doel is al honae namen te vereeawigen in oen architectonisch waardig monument dat te Berlgn in verband met andere mtnameaten een plaata zou vindan Te PnebU San Miguel een Spsaosch dorp met 800 iawonera is een bende van 38 Carlisten gevangen genomen die een opstand trachtte te verwekken Bij hen ego wapens eo eomproniteeresde stokken gevonden De gevangenen verklaarden dat zg steun verwachtten van gelgktijdige opstanden in andere districten waar onlangs da Carliaten gverig propaganda hebben geoiaakt Bg bat ontvangen van dit bericht hebben de mioisteri van Oorlog en Binoanlandscbe Zaken aan de provinciale overheden bevel gezoodeo om krachtig op te treden tegen elke poging om de orde te verstoren Generaal Weyler ia te Havana teruggekeerd VolgeoR zgn eggen ia hg niet voornemens terstond naar Spanje te vertukkeo maar volgens deu correspondent der wlne8c is het tach soo goed als zeker dat hg ia teruggeroepea eu worden ala zgn oprolgers reeds genoemd maarschalk Campos of generaal Blanco De publieke opinie is daarmede ingenomen omdat c vaa deze verandering een nilder politiek in plaats van bet beitaande stelsel van terrorisme verwaobt De Spaaosche Regeering zou te meer geneigd zgn tot zachtere maatregelen omdat ar dau minder kana bestaat voor eeo tnsscheokomit van de Vereenigde Staten De campagne van generaal Weyler is aan volslagen fiaaco Bet ongezonde jaargetgde nadert snel en feilelgk is er niets uitgericht tagen de rebellen De generaal hVaft op zgn weg nieta achtergelaten dan verwoaate plantages ea wanbopige bewoners President Krnger ia met een talrgk gevolg naar Bloemfontein vertrokken Hg grat mat den president van den Oranje Vrgalaat onderhandelen over naawere aaneensluiting van de twee repablieken Waarschgnlgk zal o er fiscale en ailiteire vraagstokksn worden gesproken £ an prachtige ontvangst wacht Krbger In de iLondensche Znid Afrikaauscbe commmk onderwierp Sir William Harcoartgistererf Bawer aan een nogal streng rerboor nopens de rol die bg in 1885 te Kaapstad hnil gespeeld Het verhoor strekte voaroamelgk om vast te atellen dat gataige zgn plicht als rgksgriSer niet had Tervnld daor nieta te zeggen nieta n ta doai zalfa toen Rha M getuige den 28en I Daeenber verteMa dat hg da beweging te Johannaabnrg kracht steaiida laet geld zelfs toon Ntwtoa getatge madedeeldo hoe oorlog snchtig de maanea van de Chartered Com aay ta Mafekiog zich uitlieten Bov ar verklaarde te geiooven dat de regeering van de Z Affik Republiek in t midden van December lont was begonnen ta ruiken blgkcna afgavaainligdao die zg deatgds aao geinige toezond Maar getnige kon zgn voorliefde voor Rhodes kwalgk vorhelüu en riep eenmaal uit Ik wil niets zeggen tegen Rhodes wsot tk ben overtuigd dat cgn drgfvaeren goed waren Gatniga gaf echter toe dat de geheime mad det ingen van Rhodes in October 1895 hem i verlegenheid hadden gebracht en dat hg misschien verkeerd had gehandeld door Sir Heronlea Robinaon thans lord Rasmead niet te waarscbnwen Maar getnige had dan inval van Jamaton niet voorzien en is overtuigd Rhodes evenmin oodanks de comprommittaote telegramaeo waarvoor Rhdas de verantwoording heeft aanvaard zonder e gezien te hebben Getuige verklaarde dst hg alles beeft gedaan om de beweging in Jobaanesbnrg tegen tega n dewgl hg overtuigd wss dat de overhaersching van de kapitalisten in de Zuid Alrikaaoache Republiek allicht virderfetgker con zgn dau da r eeriag van de Boeren ofs hoon hg overtuigd was dat de beweging te Jtibauoesbnrg vroeger of later moest komen en inderdaad door logica van de feiten onvermgdelgk wn Rhodes noch Jametou nas gisteren t euwoordig Chamberlain hield een lange reeks vragen gereed toea hg Bower ondervroeg Hat verhoor van Loaw en Venier diende eveneens om te laten uitkomen dat beiden getuigen waren vodr de Chartered Company Beideo verklaarden dat de Charterwl Compauy de kaffers dwong tot werken tarwgl die anders stelselmatig lanterfantten hetgaen da ovei oedertieren rgksregeeiing min of maer in de hand zou werken Chamberla n liet den getnige Louw handig bekeanen dat de kafferlandon onder de rgksregeeriog rustiger en tevredenêr waren dsu onder de Kaapsche terwgl Voater moeit toegeven dat hg in het Kaapnche parUment had gestemd voor de motie van Sahreiner waarbg RhodeH werd veroordeeld eo de couclusitja ran de Kaapsche oommiMie van onderzoek naar dea inval vao Jameson werden goedgekeurd A noop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 10 MAART Huia en Erf H No 61 f 2120 k J J van Yetzen Twee Buizen en Erven O Mo 41 u G No 212 f 1355 k T Hsgemao Hoia o Erf N No 53 f 360 k J Vermeulen Vgf Huizen eu Erven R R No 62 66 f 2640 k A Gias Vgf Huizen en Erven R K No 67 71 f 2600 k P W de Jong te Haarlem Hoi en Erf U No 324 f 1115 k A Verhoeven INGEZONDEN Geachte Stadgenooten Aan alle belangstellenden in den arbeid om arme kinderen in den winterigl ilagelgka te voeden maakt de coromi sie baoocmd door de veroen giog Tot heit des Volkse bekend dat tg in de afgeloopen we k baar werk heeft geëindigd Hierbg gevoelen wg behoefte onzen barteIgken dank toe ie brengen aan allen die ona hif rtoe in staat stelden vooral ook uit naam van de arttia kindereo waarvan wg eiken avond ongeveer tweehonderd en vgftig texanifo hadden eu die uitstekend hebban geg ten wordt U die dank toegebracht f De laatste week hebben wg getracht bet hnn zoo aangenaam mogelgk te mitkeo en door het vertoonen van platen xloor middel van den deiopticom van het commissielid den beer B Puoselie maakten wg het afscheid zoo big mogelgk Van db verantwoording d r gaven in geld en kleedfren at d vereeoiging Tot bei dea Volkse mededeeling doeit en bovondien zgo wg gaarne bereid om elk die bet be eert biervan insags te Terteeoeo A n de geachte redactie van dit blad die zoo widwillond onw woorden opnam CToeleo wg ons ten teerste verplicht en wg besluiten met den wensch voor alle weldoeners en beweldadigda Dat s Haeren i en op n dial Namens de Commissie H A TOEN lyUlCÜTVSaTÊM VILKK ÜIVAAB itCltADB or H1HDI6 AÜIINKK TUOPBZAKBN BURGEMÉESTEE eo WETBOUDERS T n Ooad r Oetïen t 8 d r W t Tfté d tt 2 Jaoi 1875 SuaUblMl No 9 Dmo U t o j I Dit zjj TUgmming Ubba terlanj un O Q IMkkn n igm rMktrerkrggwdai tot IntopricbtKi MOtr ro l ery oor loMeh n ipski M pwn 1 UD de Papantntt Wük K No 90 kidutrul Mini iMtie D N 1484 Gaiidt i n Murk 1897 BargemeMter eo WeUoadera oomoamd R L MARTENS D SMreUrii BRODWER Grootste keuze in aill UVUUIiilljJl vindt men bij A van OS i Klaiwiv E 73 73 1 GOUDA Ueurs van Amsterdam 8 MAAKT Vrkn islcikrt 8 8 i 85 88 8IW 86 S 88 8 1 63 88 Vil yi 104V 104 59 99 80 üov 80 109 1 100 I 14 580 JOS 70 100 91 100 iOS Ui 54 f II 74 17 S7 110 1 09f 181 108 68 54 ♦ 151 M a il V 7 78 litji 108 100 99 134 z 1V Vi 106 50 lot U 13 7 I 1091 7 85 80 808 106 i 107 104 108 117 l Hl 85 lil ïfflV Kt MLiKD C rt Ke l W S tl ailo dito dit dito dito dito 8 HaNait Obl K udl 1881 1 4 ITM IK iDSohrgvmg 1868 81 BUoaTiK Obl io papier 1 8 8 6 dila in tilrar 1888 5 PoKTDOAL Obl met ooupo 3 dito ticket 1 Bi slASl Obl BUlsral ISM tdito C niu 1880 4 dito liii Roll 1888 4 dito bj Hope 18811 80 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 6 Spaiji Perp t ubuld 1881 4 Tc lIU aepr C ii l i 1880 4 ÜM Isaaintt Mri D Geo le nilg wrieC KutDAn Exp T obl 1891 5 Mlllco Obl Bilit Soh 1880 8 ViNineu Obl uubep 1881 AvsTBUUH UbliK t ea 1888 1 RoTTUDiiil Sted loeo 1814 8 N B K Afr Hindel ind Anndib T b Mij CeitifiMteii U liMllmtrchRppü dito Am llvpothtMikb psiidbr 4 t CaltH dor Voriteiil uod Ir Hypolheekb piodbr S HediirlHiïiIuhe beuk ad Ned HnidelmutMili dito N W 11 l c llyp 1 pandbr 5 itott Ilypotbeekb pudbr i l Ulr H p theekb dito 8 i Ohtinb Oost HoDg b nk itnd Bmi Hyp i h kb ok paodb 4 AwnUA Kout bypotb pnadb t Vaiw L O Pr Leo owrt Ni HoII IJ Spoorir H j aand H tot Ktpi r 81 8p r aaud Ned lod Spoora egiD aaod Kad Kuid Afr 8pm aud 8 dito dito dito 1881 ditol lTl 1 11 8ooorwl lS87 8 A Kobl S 5uid It l Spring A H obl SPotail Wanohau W emun aaiid 4 BD l Or Bu ap MÜobl 4V Baltii4 lio dito aaod Kaatown dito aand 5 Ivang Dombr dito UDil 8 Kank Ch in ir 8p kap obl 4 dito dito oUi 4 Anuii OTnt PacSp MIj obl 9 Oliio k Vortb W pr G t aand dito dilo Win 8t Peter obl 7 D niork Blo flr Spm eert lllioni Central obl in goud 4 Lottiar kVa hrillnCert r Raad Mexico N Bpw Mg Ie hyp o 8 Hisi Kaeiaa r 4pol prei and K ïork Onlariolt West aand dito PeoD Ohio oblig 8 OregoQ Calif la byp io goud 8 8t Paul Mina It Maoit obl 7 L o Pao Hoofdiyn 6blig 8 dito dito l iuR Col l byp 018 Oaviojl Cao Soutb Cert r aand Vax C aall ltNa lob d c O Anitord Omuibua Mij aand Bolterd Tran ogUaata aand Ntl Stad Amalerdan aaod 8 Blad Hollerdain aan 3 BfMiltStad Antwerpen IM IVil Btad Bruaiel 1880 HoNO Tbeii B gullr OeHll li 4 OorraKt Staatalreiiiiig 1860 3 K K Ooat B Cr 1880 3 Sruili Stad Madrid 3 1868 Ni Ver Bei Hip Spobl eert KBNNIBOEVINO ItriItHTIHUKN WII Kk l evAAB NCHAOK Of HIKDEA KIJ5HK N VIROOBZAKRN BURGEMEESTER en WETHOUDERS n Oo d Galat op rU 6 en 7 der W t Taa deo ün Jani 1875 StaaUblul No 95 UiooKeo Ier algemanDe keauia dat op d Secretorie k r viaie ie gelegd mo verioek met byiagea nn O Steehoiver wad F Uitandaal m rerggnoing tst bat ojtrichtu eener boratelmaker in oe icbonr aubter het perceel g legea au de Nieuwe Haren Wgk N No 23 Kadaatraal bekend Sectie B No 520 Dat op Dinadag den 23 Maart 1897 dea namiddaga tea 1 are o bet Raadboi gelegeobeid ii om bnwaren tegen de g rraagde rerganning ia t brengen en dat gadtrenda drie dageo lin iiMi tb o de ÜMnttrit iu r De Heer en Merrouw BOERS Gonda betuigen ook nameai de wedaraydaube Familie bun bartelgken dank voor de bewyien ran belangetalling bjj bun buwelyk onderrottdeu OouJa 10 Maart 1897 L G DE LANG liRKT 97 STORY CLARK a wereldberoemde AMEEZK OEaELS Houfitste Bekroning Wereldtentoonst Chicaijo SIITIIWORCesm WEAVER AIER IIRfi Cl Htemmen Verhuren Hepareeren Inruilen 3 Jaar Scbriftel Garantie CATALOUI D p t nBlll l B UirS0Rfil LS CANÜKI ADUKS rAIKUIRET S ni mm 1 4 50 6 7 50 9 50 12 15 18 1 32 28 35 45 a0 75 90 Strijkatokken Etuia roor Ooutrabaa op beatell Kamman Hobroeren Boanlinea tiara Htam orken Htemiluitjea Uetronomea Dirigeer atobken Snarendooten eni Snaren ook roor AU Cello em MlILLKItS beroemde ACCdOHOCITRUS 35 4 Staatslot erij DE TREKKING begint MAANDAG 15 MAART aa Loten en gedeelten 7an Loten lyn l bekomen ten kantore ran den ollecteiir A C COSIJW EENISDEFDTT MTEEB Meu wordt verxocht op t NEKK te letten UIT HK1 MaOAZUN ViS H KAVK SWAAY imm OORINCHEH Deze TUKKEN worden afgelererd in verxegelde pakjearao m f Ueen tn em half ea ttn Ned on eerde ordera aanberelende i r j BRBEBAAHT LZ EE NIG DEPUT derlijnat HaagacbeBeicbnit ibmlVINKELfcC met rermelding ran ommer en Pryi voorxien ran nerenataand Merk rolgens de Wet gedepo ooerd Agenlunr bjj de Firma Wt d BOSiH ill teOnDda poiKe OU IJ e f Sr SCHIKDAMMEB GEITEVEE Uerki NIGHTCAP Verki lgbaar M M PEETER8 Jz NB S U bewijs ven eel fheid ii ouhet Sq kurk iteüli voor cuisnAirF BT dennMaidetPini