Goudsche Courant, vrijdag 12 maart 1897

No 7219 Vrijdag 12 Maart 1807 35ste Jaargang fiOüMHE COÜRMT Nieuwê en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d g e lij k net uitzondering van Zon ea Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 AkonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regrfi a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd KoninklUke MacMnale fabriek D HÜNIGBLOEM van II van Schaik Sl Co gevestigd te Oravenfiaye Êiepplertiraat 29 en M0 naby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoent gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde iSuperior DruivenBorst Honig Bxtract 2 BXjI A ITTHB FLADONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrijgbaar h j F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H viS MILD VeersUl B 120 te Gouda A BOUMAN MoordredU 3 C KATELANO Bodcop B V WUK OudMOlrr M KOLKMAN Waddinxvim Tandarts CASsrro Turt markt 171 uouda van 10 tot 5 uur behaWe ZONDAGS en WOENSDAGS TOor middag UJB UHANDB Früenips TE PARIJ S Zenden gratis sn franco hel prsolitig ftoillusticdid IOK tllll met nwlerlandschoii of fiaiiaclnMi lekat tiovaltende ae afboeldingori iler laatst uitgekomen modullen voor het Zomoraelioen van kleederan lioeiUin enz voor liei reii James au kinderen op flfrankeoni aanvraagaao II JULES JtLUZOT t C PARIJS Stalen van lUden wollen en Itolten laken enz e i2 woi deBL franco toegezonden docti men gelf voor de soorten op te geven eu ouj prijzen te bepalen DU album bevat tevens de mliehtingea welke voorde goede en prompte uttvoenngea der bestellingen benooJigdzIjn BestetltHgen van y ï Irancs en koontr worden met eene verlioosmii van 5 0 0 ftlHlM ree f Miiiil Md inkommdt nchtm m allt ftaauen tan Snlirliiml aan hait iticrfll De klanten hobbeii gwino formaliteiten voor de inklaring oraildei iintB te velvulleo daar ons rtatpidlUahult It faiindaal Noari Brabant daarmi e belast 18 IJ enM gelf Sa 1 ongeveer da ilau Hd biite onsehaiWrlMlt en ff makkelyk te poetamlddel voor Ueerea ta vooral dames en Klnileraclioenwerk Is de Apprctuur van C M Huiler t Cü B vU Beuttl Str 14 MenlelWtoad liiVV op naam en fabrieksmerk Mii rI i M B i tl4M t r S rt i I fleada Drak vaa A BRWKBIAN k ZOOj KlMek en PoliMimet Toor OBBVBTHMB en unmMmvoi oaiB Spreekuren dagelyki tan lü H n Giatia Spieeknren Maandag Wotntdag en Vrijdoji 9 11 nor DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A CtEYL Gtneulutr DirecUar BEKROOND UET GOUDEN MEDAILLE KRiEPEUEN HOLM S Quina Laroche Staalhoudende uina Laroche is de mee it krachtiye en vemterkende KINAWIJN Aanbevolen door talvan binnenen buitenlandsche Uenee heere Verkrijgbaar in fleescheu a 1 90 en ƒ 1 00 CIBAREnENTEBEN ASTBMA De inademiug van deu rook de fr Cigaretten geeft den lyder aan Atthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cente Salmiak Pastilles Ben algemeen ala goed erkend middel bü HoMt en C rtou l te d oploesend en verzachtend PrK per Beschje 20 Cent KEiïMLiEK UoiB HoSeveranciers Ztitt Depot te Oouda bij den Beer A H ÏEEPE Apotheker en bij de meeste Apothekers en Drogisten verkrijgbaar nill RlMaiiutlek LenaenpyDeii kortom S lepiK vaa al aaii taMtkatMl LSl ÜMpvi HooMptia TeitesdMM aaa te wenden tegen ABker Painlxpeller yff noat ha iImiU in iedai hai eilji g Aüfcer Painlxpeller ftTJn tiO omt 75 oeal en f X de flamli Tooihandan In die meelta Apotheken an bg r Ai Riokter 4 Oo 1 HnUeninm Te GOUDA bü A WOLFF Markt Al44b en DE LA kT en VAN SON apotheker Markt Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffer der Kelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAIUMG HoUandsohe uitgave met 27 atb Prj 3 galden Ieder die aan de versohnkkelnke gevolgen van deie ondeugd lydt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarlflke duizend van een lekeren dood Te verkregen bij hetVerlags Mttgatin te Leipiig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegel en in eiken boekhandel in Holland FEMSCHE STOOMYEEVEEU 8 Chemische WtsscheriJ H OPPEl llEiniElt 1 KruUkade Botterdam Öabreveteord door ï M deu Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Bpwialiteit voor het stoomen en vervon van alle Ueerenen Dumesgarderoben aliook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Istoomn van ploche mautels veeren bont eni Gordynen tafelkleeden eni worden naar de ieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetiy gestoomd of geverfdworden onschadelijk voor de getondhaid envolgens staal bewerkt Zoor nette Gesteendrukte worden ÜELEVERD tloor A BRINKMAN ZOON Vrijzinnige Kiesvereeniging voor den Gemeenteraad GOÏÏ DA VERGADEaiiliG p Vrijdag 12 Maart 1897 des avonds te 8 aur in de Zaal Kunxtmin der Sodeteit On Genoegen A O E IT ID J L Verkiezing van drie leden van het Bestuur Vrouiee opkowut wordt drfngena vermoeht Dr H IJB8EL DE SCHEPPEK 3 M NOOTHOVEN VAN GOOK F HEKMAN Fan P i BBLLAAST J N DE GKOOT Mr M M SCHIM VAN DEE LOEFF fff 133 die lid willen wurdeu vu deze VereeBlfluc knnueu dch aiumeldcn by een der üestuurhlcden WKGKilü OPIIEFVIMG van onze SpeelgoaUrena f deeling zjin wy besloten de tot nog toe voor I SO geadv 14 versch stuks onder den InkoopsprIJ van de band te doen De hieronder vermelde 14 stuks kosten du slpcla ts Eeo mooie Klarinet 9Ëen mooie doos met Soldaten 10 stuks Ëen Paardenstal Twee Paarden vuor deu Stal Een gekleede Bekkeoslager 13 Ëen Kanon op wielen om met erwten te schieten 14 Eeo Verf doos met 12 Terschillende kleuren 1 Penseel enz Een beweegb gekl Pop hebb portelkop m h ur eo hoed Ëeo Elegant KoffieBerviea bestaandenit Koffieen Melkkannetje en Suikerpot 6 Ëen metal Maziekdraaidooaje Ëen metalen Badkuip Ëen poraeleinen Xwempoppetje GEen sarprise roorat Sinterklaas 7Eeo Schaap op rollen m w vacht Verzending buiten de iad na ontvangat ran postvisael groot i 1 20 andera onder rembours van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Arnst N Z Vooiburgw 258 i XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattendV DAMES en KINÜERM0DE8 beuevens UANDWBKKPATBONEN ar IEDERE WEEK VEKSCHIJ NT EEN MUMUER In iedek u eic t mwarte platen modekrontek feiUUeton enz enz Ie Uitgave koiitlor g kl plateu iflet i snypatr au 3 groote geknipte patr Far 12 nra 1 26 p poat 1 45 ftU de ie uitg intit dftarenboïeii Ö geklourde platon 1 75 l SlO lu M V Ugekl pl eD 1 b z geku p bij het 68 do s S KOi S 40 Ss ljg hel 6e do l geku patr n VK i 7a g te a een gekleurd Jraate haDdwerkpavrooü h 3 $ 8 1 UitgttTe THü GEBR BKLINFWTR te 9 GriiMob ge VVagePBtrtat 100 108 a tl 1 1 n kiiÉfv mul rlnu d1ihnvail H 8e 4e pHüPMjyiËK m mmm m Fabrü Patent H StoUen stiti itlarl iraiiMtt lUilUCll Dii mill mi Uutt nr iicw Fitrtauii iS arnunQ patmt H mouo trrungui hÊt AitliM lu rtr uhHiêrêii wrrthloKn Narhahmungim Uui kauft dahar ititttn gt t $ Mcharfen H oMwi itur rofl ttM diraet odar In lotetm IMn tandlwtid it Anm uiutrPltUt wH nrtMttdm tmtthmitm = Z TreitUIm md Zeu rn M md ft MAOGFi van 10 pCt tot 24pCt ElwUea BoutUonhoudeml SOEPEN Iv SLg g i s Bo o illoza in CAPSULES lyn vsrkrBgbaar bj de Firma T CBEBAS Gotfda Voor eigns bij P UL HORFV kslerdam O X Woorburgttal 09 eene zeading Verlovings Ondertr uwkaarten P isüekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost nCLet KZlep Beitellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRU KMAK en Zn BINNENLAND ODDA 11 Murt 1897 De DMawlMBoemd oaderwijzer aan de B K JonganHohooI atkier is niet de hwr Buber nuar de hMr BabM nit Wormerrear Dt h r J SebooDaDberg onderwyur albier k mfc Toor lüi No 1 op een Toordraebt Toor ODdervjJMr u Rotterdam Donderdag 7 Maart had daa afoadiiaSnre MB ameokomit plaats van belaogitelleoden ia armensorg albier De eommiMie io de laatste Têi ariag van da Kamer van Narrrag benoemd na toe mogelgk eene Tereeoiging voor armen aarg te eoustitaeereo had aan een veertigtal haeren dia aicb op eaoigerlei wqm met araen org besighoaden een aitaoodigiog tot bet bgwonen deter rergaderiog gericht Van enkelen baanar ai beriahi ingekomeo dat tg erbin derd varen ean rgftieatal had aan da oproeping gehoor gegewa Doer ds coamisaie voornoemd werd een onoapt regtement tar tafel gebracht dat aan de Tuorproef der oritiek werd onderworpen Ëokele baofdartikelen werden met algemeen ot bgna algaBeene itenBen raatgestetd Zg luiden als T0 Irt Doel l PartiesUere arnantorg aeoveel mogelgk ta oentratiaeeran aa aan haraan TOor algemeenen onderstand te Tormsn ten einde op fdoenda wgce aan behoeftigen hulp ta vantdiBfien 2 iostelliogea tot voorkoming van araioode te ateaaen of op te nchtan 3 bedalarg en miileidiag aoovesl mogalgk tegeo ta gUD Art 2 Begiisel Zg gaat ait van het baginael dat elk voarkomeod geval van armoede op aicb telf moet worden besobonvd en lamecwerking toiaehen de gavers boofdrereieebte is roor eea goade regeling der armaowrg Art 3 Leden Zg bestaat nit a bestorendeleden b batoekenda leden c ooatribneereodeladen De beitareode leden vormen de alge a ia Commissie bg welke de boogsto maeht baraet Art 4 Om eontribneera d lid ta worden Ttrbindt mso aich voor een aom jaarlgkst ia ééni of bg gadoeltao aaa da vereeniging te Toldoao Coatriboeareode leden die door bat bestnnr aitgenoodigd aiob varbiadan tot bet beioekea van armen in het belaag der varaeiiging worden becoakende leden Art 5 De algameene commiasie benoemt nit baar midden drie lab aommisiifiD FEVILLETOJX Wooat gij hiorf vroig bjj op trotsokeo toon Hier beeft een vissoher gevooad eea earlgk BSiit latwoorddfl Ttboroe eraitïg Het ziet er kier seer armoedig nit utet waar mlJDheer de burg psaf £ d tooh er zijo weinig paleiseD vaar uto veel moed onderwerping n dsugd gewoond hóbb R De bur rasf baalde bÜDSonmerlcburdeKboudera op ffik venoek a miJDheer geen mlibniik te ma kea vsB mlJQ goeden wil Sprwk en buut a Hy lette neb üder m t eene uitdrukking ran bedwon j gen oagednld op bet gelaat Tibnroe nam de scbilderij van daa wa d en kuld die Folbert voor tUerfcoat gg haarP roeg kjj SslaUef prevelde de bmggraa een weiisg ontroerd Tiboroe lam twee JmevM uit eene lade eo f ouwde die MD Het sehrift van Bstelle I sprdc FtUbert meer eo near aaBgedsaa Maar hg bedwong xiob en den awenelb Mnueode met eene niutrakkiag van rerMHdag Btaflr tevens niet rrg vsn spot vroeg h j ffZoodt f dia gslnkkig geaoeg lijo gtweeat T uaiM viel hem io de rede Öeiiuld mijobeer Ofaekwli gij Ma goed geheugen Mbgnt te beiitteo vieas ik eekter dat gjj u niet juist herian t wat er haaft plHti pbad In dïsa rampialiiea t d dat ik a Finaucieele eommime haar laak is de fOBdscn der vereeniging te ty sn b onder ataodioommissie belait met de hnhaadeling der aanvragen om onderstand c Commissi voor limtistiek sg erumelt gegevens omtrent den philantrapischen arbeid in Gonda Wagens ket vergevorderde nar werd de be sprekiag voor de andere artikelen verdaagd Men besloot na niet al te tangen tgd oog aeomaal samen te koiaen om het reglement io zgn geheet vast ta stallen Aan elk dergenen die hebben doen bigkeo van hoone dhaetie met het streven der commiasie zat ean exemplaar der ontworpen statuten worden ter hand geeteld opdat men vooraf eenigstina icb xou kaonoD oriënlearsD Jit Amsterdam meldt men aan da N R C Id een onser me it bekende hotels logeerden dexer dagen twee baodeUreisigers de Fraoscbman Bloo eo de Duitacber Bloak Daar kwam de mededeeliog d t eeo aangeteekaode brief ten postkantore gereed lag voor dea beer Block een brief met eene aaogegeren waarde van 200 gid De heer Bloc w st zio wat bem geuakkelgk viel door bet gering versohit io naam van die anakoodigiog an van den brief selven meester te makea waarna bg ïn eeo ander hotel zgo intrek nam Bianen twpe dagen was da gewoooen sebat reeds geronnen en binoen dat gering tgdiverloop bad ook de politie het misdadig namenspel ontdekt met hak gevolg dat de Fraoscha reiajgar 0 d1 den Dnitsehen reisiger Block bestolen bad gearresteerd werd door dan Amsterdamsebeo recbercbeor Blok De vealbespfoken brngeaiason dia ta Willemsdorp aan dan grond zit is zonder konatmiddelan niet mear vlot la krijgeo Met hoog tg aan den wal geut zit het gevaarte dat 200 000 kilo iwaar is na zoo diep ia dan bodem gedroogaa dat bet niet mogetyk is het weg te laepan Heden echter zal bet bg koogwater geliobt worden door middel van twee lachtdrnkmachines Er scbgnt op het ding niet veel zegen te rnstea want het moet al aens op da Weaters helde losgeraakt eo daarna aabg Vliasingen gestraad zgn Vreagde beersebte er in een gezin op bet Noorbrabantaoba dorp V toen de poel het bericht braebt dat de toon van nit zgn garni zoen waar bg ala milleien io dienst lag een pakket bad afgesendeo Wat een brave joogeo zei da moeder ik wiat wal dat by zgna ouders niet zon vergeten Daar arriveert bet mat uogednld verbeide pakje nieownginrig wordt alle D bed tot vnend Toen bg dat laatate woord uitsprak speelde een bittere glimlaeh hem om de lippeo k lil trachtec vervolgde fag in korte woorden oDse vroegere betrekking te acbetten Fulbert mst kte eene bewsgmg van ongedtttd Ik ui niet gewagen van de sehool waar wg te zamen zija groot gtbraoht gy de zoon tod eea groot keer ik de arne jongan van eeo ambaflbtsmsn dt mij gaarne sllu wilde doen trerso om mij eeae goede loopbaan te verzekeren Ik had teker weinig verdienste wdst toen niJB icbooUgd om was moest ik mij tevreden atetlen met eene kleine bttrekking in Sene zaak van weinig belaag Ik bad mijn vader verloren wiens oalatenscbap m niets gsf dan de v Tpliebtiug ora tijne aohuiden te betalen Arme vader I hg bod die scbulden aangegaan om mg de oppervlakkige opvoeding te geven die ik geaoten btd Het was dos billgk dat ik ze betaalde door mgn arbeid en mijne opofferingen Ik wat allfen op de wereld 3een enkelen vriend bezat ik JÉ erken dat ik een weinig woeat aa aard was eo gem genot kende don ia de votdoeoing van nsigiogen die hartstochten mren geworden Jagen eo vissebtn waren mga eentg geluk sn wanneer ik soais verlof kon krijgeB spoedde ik mjj near Bretogne waar ik gutrrgbeid vond bq een j aebter een ouden vriend vso mgn vader en naar galaag van het jaargetyds mgB hart kon opbolan aan eene van ngne bside aitapaaaingcD braebt ik miJB leven door lot ik eene bloedverwute ontmoette die ik sedert mgne vroags kiad eid n at meer geüïsn had l heette msvroa j algoet en iij bad eene dooktw BatMlr uidB daiburgiraar maar wat vilt g toab mèi ditaUssr t doortocht en men viodt eenige pakjes wittt poeders die da ic ii volgena een begeleidend aebrgven had gekocht om de koorts kwgk ta nkan en nu te ham tooh niet hielpen ze aan moeder zoad omdat ze geen at te bdsie borat b d Moeder getroffan door de betaogatelHog van boor lieven jongen nam het medioam at daak iMor in ontvangst en retourneerde al waderdisaat twee gerookte woriten en vgf galden Zou bet wel iemand tgu wga t maken hoe oen aotdaat aau den kast komt V H M de Koningin Regeotat beeft het baslait der gemeente Franeker wasrbg bestoten ia tot verkoop van den aan die gemeente hehoorenden zilveren globe beker vernietigd Dit belluit opgenomen in de Staats Ct no 58 ie gegrond op de volgende overwgingeo dat dete beker in 16U7 aan de gnmeente Franeker ten gasobenke is gegeven door de geznmenlgke hnnrders der atsd taDder jea onder Bt Jacob op het Bildt gelegen en prgkt met eo rand sahrift daeleodo op ds standvastige verdediging van Franeker in h t jaar 1600 ondrr Ueodrik vu Heksen en op de in het volgend jaar door da hert j ea Hendrik en George ven Sakeen aan F 4neker gedane gift van 200 morgen Bildiland welke met andere gunsten ala eene betooning aan die gemeente werden geschonken dat deze bek r vao verguld zilver in gednveo i ia gedaante van een globe of bol waa p le ge lwdoftfd der aarde met zeer groote naawkeorigbeid en tal van hgzoDderhedeu volgf npi 61 allerlaati te Cgdens de vervaardigiog ia IGOI gadane ontdekkingea en bekends gageveoa hoogatwaarschgoiyk door Pibo Gnaltberi gsgrave d is eo dit voorwerp mitsdien een dooomeut is voor de geschiedenis vsn de kennis der aarde dat dete globe baker wegeos zgne smanbvolle vormen en zgne voortreffelgke uitvoering ondar de voornaamste voortbrengselen der goud en zilversmidkkunat te rangschikken is dat mitsdien deze beker ait het oogpunt zoo wel van geichiadeois als van wetenschap eo kanit een voorwerp is van bgzonder groote marde eo betaekeoia dat bpt ia ttrgd ia met het algemeen belang dat zalka voor da vaderlandsc e ge cbiedeoia as kanst belangrgke gedenkstukken aan openbare besturen niet als voorwer en vaa geldswaardc maar ter hfirinaering aan belangrgba faebenrtaoiasen gf sob nken door data in dan handel worden gebracht Staten Oener al 2a Kiicu Zitting van WoeasJtig 10 MHsrt Bg hf voortgezet dehpt ove PF wgziging der SaereAsieWet werdi n artt 4 en ioMg Pat ut ik u ReB vervolgde Tihurce bedaard Ilyne bloedverwanten waren arm Tot overmaat van ramp woa de moeder gebrekkig zg kfta otet wsrken en ds dochter noest leren vaa de opbrengst van bare naald die niet eens het hoos noodige gaf OstrofT n door baar treungen tu staud slaagde ik er iti kaar vcrtronwehog Ie worden Weldra was ik voor baar een kooo sb broeder met wie men vooreo tegenaposd wil deelan Vbb dat oojfenblik al bad mija fAreo een doel Merrouw Talgo t sb Katelie namen mijo bert ia d tk werkte onvermoeid voor mijn gsEÏn ietukkigs arbeid I waat de srroe lieke reikte mij de hand en Kslells loehte mg toe met kare scboone oogea schooner daa do engoteu kannen hebben De engelen en eene zekere Toamame dame van uwe kinnis mgoberr de burg Wie danP Mevrouw Treanra Oij b t gelgki die opmerking bad ik ook raeda gesuskt De gelgkenis tufseheo Eitelte eo de markietin js treffend tg hebben dezelfde gettalte betzelfde geUat dezolfde stem O mijnheer gg moet somtijds als gg die groote dame aaousftt beroaw gevoeld heblwo over het kwaad dat gg dat asme meuje hebt gedaan Wstk kwaad heb ik baar daa gedaan F Welk kwaad herhaidde Tiburec terwijl tgne lippm beefden Maar loepen wg de lakeo niet voofott Het js vsn belang dat ik in koofdusk at dQ failea mededeel die met dat tgdpsrit lao uw IsvsB m vsrbaad itoao want ik most er myne ooaelasia nit kkea Ik aprak u dan vaa dat gelnkUf keord Art 6 etelt de eeheakingeo gelgk met legaten als bet ovarlydeit van den ab Bkar plaats beeft binnen het jaar na do sc eakiog ot kwijfcacbetdiog De hear Berrek aohita dit willekeong an eeo ttala ttoote regeling en stalde een smModa meayifwi om schenkingen dan alleen ats tag a beacbouweo als de schenking of kwgtoobeffling is gedaan godurenda d o toop der ziekt 4 waaraan de schenker is overt deo De minister van Finaooiiju bestr ed dit amaod mpnt omdat da aangever ooaiogftyk kan oitmaken un welke ziekte de benker is overleden wat zelfs genoeebeeren vaak niet met bestamdboid knnnan erkliin n Ook da commiiaia van rapporteura bestreed bat emendement enit mmig De hofr MutMiera stelde voor den termgn van een jaar vso bat ontwerp te verandeisu in 180 dagsD Het amendcnient Borret werd verworpan met 5B tegen 20 stemman no het amendemeutMutsaars met 65 tegeo 21 atemnao Ook in de artikeUn 7 on 9 ii en jaBf f raoderd in 180 dagen De ovprige artikaloo aso goodgi keord oa verwerping vaa en amendommit Mee om de verbof iog van het ovargaogirKbt niet toe te passen op takso varkrsgan vóór do invoering van de wal De einditemmiog it bapMid op Woensdag a s Wegeos do m r argaote BefaaodeliDg vuhet ontwerp tot regetJog van de geuieenia finanoititt vóór bet Paaschrf £es s ii de ontworpen botrekkelgk d Igdregetiog en hetb titoor vaa de poljtecboischa school van deagenda afgevoerd Het wetaoatwftrp betrekkelgk den haveaaaal g te Ilotterdai ii aangenomen In de laatste Aêfpm kwamen dan heer I J C Vayk iu pt teor van politie chef vauilionst ta Fa eooorO vage gerucbton ter uore als zouden er te F jeooord een ofMtagp aati bestaan waar de veelvoldtg van de kaden gastolen g edereo gfborgeo werden Reet in net geheim werden naar aanleiding van die gernchteO verschillende onderzoeken bew rkat IIigd ao langzamerhand verkifHg men ds zekerheid dat die opatagpjaats werkolgk bestond Do 4i wur Ook dit kon voor ds Feyeoüordscbo politie g eo geheim blyvao en io den nacht van Dinsdag op Woensdag tegeo bet midderoaoliLfilgk oor toog da beer Vujk biigaataan door den oAder ioapectflurtitoUir VV Gynewseniok en een paar politiaaifeiiteD er op uit en deden zg op bat ouverwsobts een lovat in het kofÜi hnis Anna io d Hnyternraat No 12 hetwelk ge tijdperk toen ik livf h d en benind werd loi dat Ik u op mgn weg ontmoette Met uw inunmrnd voorkomen en songesamo manieren wist gg ook mij e misleiden gg liet u In die fsitiilie voontellen bet gelukte u baar enkrte tlienstrn te bewgcen kortom gg werdt ome vriend Obis vriend I Ik WH blind of li ivcr m n hart was kw vol geluk dut er geene plsets m wss voor eenig ander gevoel Kinde jjlc werdee m de Dog n geopend niiar hst WM te Iaat Toen ik m ne dwaling osulekte imtdekte ik tevens dnt Ettaile a bfrniiidi O gij badt uwe liMfHO ItBtiK geoo R legd Neen gij kunt n geen denkbeeld maken vaa ngne smart Ik woa verbryzeld onder den slag ik dacht er onder te betwijkeo Ik vstte weder moed en kraefat ea wUt mUne smart te orerwianea Ik kwara bjj a Ik beklaagde mg niot mser tk vroeg van n depleehtige Ito dat gij sU eerlgk mw hsniIeWn Zoudt O ift mij die Ik hoopte op eea buweliijk n ik Trken hst ik vond i dte sekooue toekomst voor l telle een troost voor het grievend leed dat ik verborgen hield In iea tuaaobontgd stierf merronw Talffoct Mijne lisnoeming tot eene be angrgke be nekking maakte het mg tot plicht om mgnfiareeea andere sireek te begeven Ettelle bel Ktcble edela kind It jreep de smart die m j verteerde ondankn mgne pogingen om die t verheeleu en zeide kort voor nuia rwtrek tot mg Tiburee gg west dat ik yufflert bemin maar ik ut traebten bemtevugeten ea ik lal uwe vrouw worden als gg wi l Ik ben bereid m n levea op te offeren Ik wil geene w sg zeide ik arc hand drakkcnds