Goudsche Courant, vrijdag 12 maart 1897

35ste Jaargang Zaterdag 13 Maart 1897 No 7S80 fiOUDSCHE TORMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst Ta 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nömmers VU F CENTEN PROVINCIALE STEEEHEETOIITG n Zuld Hollanil De REÖELINGS COMMISSIE maakt bekend dat borengenoemde Stiereukeuriug in het 7e District waartoe behooten de Gemeenten Gouda Ammerstol Jetgambacht SohoonhoTen Berkenwoade Ouderkerk a d IJsel Lekklsrkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d Usel Capelle a d IJsel Nienwerkerk a d IJsel Moordrecht Gonderak Stolwflk Haastrecht Vlist Hekendorp en Ondewater zal plaats hebben te Ciauda op Woentdag den en maart lS9t des voormiddags tea tO are en in het Se District waartoe behooren de Gemeenten Bodegraven Woerden KietTeld Barwotttswaarder Zwammerdam Boskoop Kseawjk Nieuwkoop Nienwreen Zevenhoven Papekop Wnarder en Lange Buigeweide zal plaats hebben te nodegraven op Fr dag den XOaten Maart tS93 des voormiddag ten tO ure en in het 9e Distriet waartoe behooren de Gemeenten Zoetermeer Waddiajveen Zegwaard Moerkapelle Zevenhuizen Bleiswijk Benthnizen Veur Stompwök Voorschoten en Nootdorp zi plaats hebben te Zoetermeer op Zaterdag den 3en Maart MS9t des voormiddags ten iO nre en in het 10e District waartoe behooren de Gemeenten Alfen Haierswoude Aarlanderveen Leiden Leiderdorp Zoeterwoude Wonbrugge Oudshoorn Leimuiden E nzaterwoude Ter Aar Alkemade en Kondekerk zal plaats hebben te Ml f en op Woenadag Oen 31em Maart MS9T des voormiddags ten MO ure Voor iedere keuring worden uitgelooid één premie ad ƒ 1SO voor stieren Aocen den leeftp van 1 jaar en 3 i remiën ieder ad J MOO voor pinkstieren beneden den leeftyd yan V jaar Mededinging geheel kosteloos De Begelings Commissie voor de Provinciale Stierenkeuringen in Zuid Holland S 0 KORTE WEG te Grmmltage Voorzitter P F 4 WALDECK te Loosduinen Seeretaris L G DE LANG MARKT 97 1 STOET CLARK S wereldberoemde AMEEIK OHGELS Hoogate Bekroning WereUtentoonst Chkago SMITB WORCESTER WEAVER AMER ORG Co stemmen Verhuren JSepareeren Inruilen 5 Jaar Schriftel Garantie CATALOGI Dep6t van BREEBAIRT SORGELS CANDitLABEKS TABODRETS enz VIOLENT 1 4 50 0 7 50 9 50 12 lö rs ƒ 22 28 35 45 60 ƒ 75 90 Strjkslokken Etnia voor Contrabas op besteU Kammen Schroeven Sourdines Hars Sternvorken Stemfluitjes Metronomes Dirigeer stokken Snarendoozen enz Snaren ook voor Alt Cello enz MÜLLERS beroemde ACCOORDCITERS fEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BN Ghemiscbe Wasscherij VAN H OPL ErMHEIME W Kruiükade BoUerdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen SoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az S Meialiteit Voor het stoomen en verven van alle Henenen Oamesgarderoben alsook alle Speoule inrichting voor het stoom n van ploahe mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de iemvste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onsobadeiyk voor de gezpndheid en volgefu staal bewerkt Kliniek en FolikMek voor OBHTBTHÏÏB en Wm MBCOlAOaMB Spreekuren djlgelijka van IS 3 V Gratis Spreekuren Maandag Woentdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr A BVL Gtneesluer Directmr ofEJ lüE mm m De Notaris H GEOENENDAAL te Gouda is voornemens op WOENSDAG 24 MAAET 1897 des morgens 12 uur in het Hotel DE Zalik aan de Markt te Gouda in ééne zitting in het openbaar te veilen en te verkoopen Een zeer ruim sterk en goed doortimmerd nVBBEL HEERENHUIS met TUm aan de OOSTHAVllN Wjk B No 109 te O OTJOD i kadaster Sectie C No 350 groot 8 Aren 90 Centiaren Bevattende het Huis beneden Euime Vestibule met marmeren Gang twee groote Voorkamers groote Achterkamer Kantoor en Bükantoren twee Kamertjes in den gang en op do trap uitkomende Keuken en groote Kelders onder het geheele pand loopenda Boven drie Voorkamers Achterkamer Badkamer Dienstbodenkamer Aohterzolder met Vliering en grooten Zolder Het Huis is voorzien van Gas on Waterleiding vele vaste Kasten marmeren Schoorsteenmantels en verder van alle geriefeljjkhedec welke voor een logeable ingericht Heerenhuis worden vereischt 4 e bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag dei veiling van 9 11 nnr Te aanvaarden in eigen gebruik l Mei 1897 of vroeger b de betaling der kooppenningen Nadere information ten kantoren van de Notarissen A G BODAAN en Mr ü vak EOSSEM te Gravenhage en van voornoem den Notaris GROENENDAAL te Gouda Geen CaTijs Haar meer DE NIEDWE LONDON doet de gr ze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjcs van het hoofd fru fï ilseht op den bals vanen flacon f D£PO Varkrggbaar in flacons van 1 50 Ë ƒ 0 8S y 1 A CMl iSfabr de Papiermolen te 6oiu i BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFEUEN HOLH S Quina Laroche BN Staaltioudende Q uina Laroche is de meest krcuihtige en versterkende KISAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesheeren Verkrggbaar in floaschen a 1 90 en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHIA De inademing vaa den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan Aathtna terstond verlichting In Etui 80 en 50 Gents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bö Hoest en FertoudAeid oplossend en verzachtend Prfls per flesehje 20 Cent KïiBPULiBK Houi Hofleveranciers Zeitt Depot te Gouda bj den Heer A H TEEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkryghaar SoBÜa Bruk raa A BBIREMAN t mVS Vrijzinnige Kiesvereeniging voor den Gemeenteraad flOU DA VERGADËRII G op Vrijdags 12 Maart 1897 des avonds te 87 uur in de Zaal JCun tmin der Sociëteit LOns Oenoegen Verkiezing van drie leden van het Bestuur Trouwe opkomtt wordt dring a vermocht Dr H IJSSEL DE SCHEPPER J M BOOTHOVEN VAN GOOR F HERMAN Pzn PJ BELLAABT J N DE GROOT Mr M M SCHIM VAN DER LOEPF 10f KU die lid willen worden van deze Vereeuigiat kiuMli zich wuimeMen bU een der beatnursledeo TT oord eelig er is het voor iedereen die een HARMONICA wil koepen dezelve direct uit Amsterdam in plaats van uit het buitenland te ontbieden om reden dat men dan vrij is van inkomende rechten en koos porto 60 Cts Om alle concurrentie het hoofd te bieden ign wj besloten de HARMONICA welke wj tot nog toe a ƒ 3 75 adverteerden voor SlöClltS 3 25 van de hand te doen Deae Verbeterde Reform Trek BarmonieaU Kjjn van het allerbeste Duitiche fabrikaat en hebben een prachtigen orgeltoon 10 toetsen open nikkelclaviatnnr SO sterke stemmen 3voudigen dubbelen balg met U voowen 2 registers en dubbele bassen De vouwen van den balg zgn van vernikkelde stalen hoeken voorzien Gratis wordt een zeer gemakkelgke notenschaal voor zelfonderricht met dansen marsohen liederen enz by iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen vooruitbetaling met lö Cents en tegen rembours met 25 Cents verhooging voor porto Men ontbiede onzen r jk geïUustreerdeu Catalogus Eenig adres Verzendhuis tMtrkurt G SCHUBEET Go Comm Maats Amsterdam N IL Voorburgwal 2 8 Gebri Stsoll werck s Chocolade en Cacao Solmatigo dknn de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbfiterde fefailcatie en uótdutand gebruik van n en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der leep Etiketten Dt Irma behaalde 27 Brevets aU HofleTerancier 41 £ ere Diploma 8 gouden enz Medailles een bewijs van uitmonteid fijn fabrikaat Kceds 1874 schreef de Acoaderoio national de Paris Noua vou déaemona nne HcAallIe or première iBsxe on consideration de votra exoellenta fbbrioatlon de Ohooolat bonbona voriea etc to 8Miwer k t fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Conflseuis Bauketbakiers enz enz Oeneraalverte nwoordiger voor Nederland Julios MatteBsIodt Anuterdam £ alverstraat 103 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDER MODES benevans HANDWERKPATRONBN ar lEDEBE WEEK VEKSCHUNT EEN MDUMER In ieder n Uk t mwarte platen modekroniek feniUeton ene oh Ie üitgav zomlot g kl platsa mei S anijpstr on 3 groote g knipte p tr Per 18 nrs 1 8S p pou 1 46 2e 1 als ds Ie uilg m t dsarauboten 6 gekleurde platen 1 76i 1 90 Se Ie ügekl pUo 1 bii gekn p bü hetOe uo S SO J 0 ie I Se bij het 00 1 gekn patr n k OKe ISe eeu gekleard Iraais handwerkpalroon B i S S PRöEFiyMER EN PBOSPECTUS ALOM Ui S Ql BB BELIOTANTF a fir ah e WagenalrSBl 100 108 37 eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten P isitekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Ronwpost aaa et SSZLep Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRU KHIA en Zn BINNENLAND GOUDA 12 Maart 1897 Naftr wg veroeraen zgo de oDderwflzers QÏtgenoodigd bonae medewerkini te willen rerieeDeii bij het ïiogea der kinderen h de komst der Koningioneu te dezer stede hetwelk zal plaats hebben onder leiding van den heer SfaatadermaD Oe Ned Opera Bchynt toch Toornemens zoo scbnjft de Amst Ct dit seizoen althans één Ned opera op te foeren De keuze moet gevallen z yn op De Tempeliers van Mart J Bouraan Ër komt wefr een gast by het gezelschap mej Adici in WBlItüra Taonhüuaer en Vliegende Hollander In de gecombineerde vergadering der liberale kiesvereeniging in het district Goada ia gisterenavond tot definitief cnodidaat voor het lidaaatscbap der Prov Staten geareld de heer mr J K van Weel te Schoonhoren In eene talryke vergadering der liberale kiesvereeniging Schoonboveu en Omstreken is Woensdagavond de heer mr J K an Weel kaotonreohter te Schoonhoven met algemeene stemmen definitie gekozen aU eaudidaat voor het lidowntschap der Provinciale Staten vscA tare Blok Te Capella a d IJsel ia eene christelijkbistorische kiesvereeniging opgericht Bet bestuor bestaat nit de beernn da J H Gunning Ë Bz S Weggeman D Hoogendgk J J Oostrgf en M Sohinkel Gi iterenochtend vertrok met trein 31 ten 7 u 25 m fan het tation Maas te Rotterdam oen gezelschap van man en vrouw eo 5 kinderen die van Amerika waren gekomen en naar Dantzig reiaden Oe vi uw ts tusscheo Rotterdam en hier bevallen Van hier werd daarop getelegrapheard naar Utrecht en daar werden op order van den stationchef den heer Kok terstond maatregelen genomen om kraamvrouw en kind naar bet ziekenhuis over te brengen Men schryft ons nit Stolwyk dd 10 Maart Gisterenavond gaf de Kederykerskamer Ex celaiorc alhier bare tweede uitvoering in dezen winter Buitengewoon tairyk was de opkomst Tan belangstfllendet vnornl nok oit naboriae FEUkLLËTO Trouw Vulbert Ja Eatülle dat is uw pliekt Bekommer ti niet om mij Ik heb kraoht genoeg om aan decen alag weerstand te biedeo ifToen mijuheer had ik een laatste or derhoud met u waarin gij m seidet dat uwe ouders w ig rden hunne loestemming tot dat huwelijk te geveo maar dat gij vertrouwdet dat gy hunne bezwnran zendt kumien overwinnen De hoop dte gij raij gaaft was mij niet Toldoende ofscbooa ik u toen nog niet kende zoo ata ik u nu ken Ik vortiet Parija met een smartelijk voorgevoel van het ongeluk dat my wachtte zes maanden later oitviug ik dan ook een brief van ïüateüe Dazen brief heb ik hier Hy bevat slechts deze enkele woorden dez n kreet der wanhooop Hij 18 vertrokken myn goede Tiburce en ikaterf tsl achaamte en berouw Estolle Die tijding vervolgde de zwerveliag trof mij l8 een donderilag Ik bedacht my geen oogenbUk Twee dagen later waa ik te Parija Eatelle was ziek en zoo veranderd en ter nedergedrukt dat ik baar ter nauwemood herkende ïoen zij my zag had ïij den moed niet om tot mij t preken zij weende o ik wflsnds eveoMer Ik wist dat hare smart even gemeenten Zonder twgfel verdient Excelsior € een woord van lof oor de nitstekende wijze waarop zij het bekende drama van Rosier Faaiisen ZwartB Grietc heeft vertolkt Het langdurig en dasereed applaos bewees dan ook hoezeei het gevoelvolle spel in den emaak der aanwezigen viel Ook bet nastukje Znngvogeltjec werd keurig afgespeeld Menige gulle lach werd gehoord on ook hierbg toonde het pobliek zyne tevreden neii door herbaald applaas Ëen genoegelijk bal zotte de kroon opdezan avond die weder als een beslist succes van ExculBior mag wordtD aangeteekend L l Woensdag bad te Oudewater ia het kerkgebouw der Hervormde gemeente eene oitvoeriüg der aldaar gevestigde christeiyke langiereeoigiug plaats onder leiding van den □ eer J Pcatbumns De koren tien in getal werden afgewisseld door twe pracbtig uitge voerde sulouummera van mevrouw Hoek en door een viertal orKelatukken vun den heer Poathumud Het gehoel maakte een aangenamen indruk en deed opnieuw zien dat de zangverHeuiging eteeds vooruitgaat eo de leiding by dan heer Posthumas lu goede banden is Woensdag bracht de Baagsche politie naar het commissariaat aau de Groetimarkt een zinkwerker over dte niet af te breogeu scheen vau zyn voornrmen om aan tl M düKoiiiogiuBegentea ten paieiza een beschilderd tegel perfooniyk aan te bieden Zelis op het bureaa verei chte bet nog geruimen tyd alvorens men den man aan het verstand had gebracht dat op dergeiybe wgze geen geacbenken aau de Regentes konden worden aangeboden Eerst nadat hy volslagen tot kalmte wa gekomen werd de man rrygelaten Op den 249tan dezer al te s Gravenhage eene conferentie van afgevaardigden vau de Nederlandsche Spoorwegen met den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten wordeo ge houden ter bespreking van de a s zomerdienstregeling op de spoorwegen Een Kriescbe oorreapondeot scbryft De veehandel lijdt in deze provincie groot nadeel na tengevolge van het mond en klauwzeer ailes gestoten b en het v e naar geen enkel land kan worden uitgevoerd Geen enkel stuk vee wordt in den le enwoordigentyd meer afgeleverd De stallen van den veebooder staan vol vee B velen begint zoo allengs bet hooi op ie raken De pryzen vao de koeien zyo zeer gedaald ongeveer met der prijs van het vorige jaar groot was ala hare teleurstelling Müü brief vau u dien ZIJ mij zien liet meldd i dal gij haar verliet en gij soagdet nog eooe heleediging er hg eenige baiikbiljeiten die bet arme meisje ia hare verontwaardigmg had rerbrand Gy hebt u niet vorgenoegd mst mij de vrouw te ontrooven die ik baminde gij hebt haar onteerd beleedigd enrorlaton trota uwe eedsn O had ik u toen kunnen bereiken met welk een genot had ik u rermoord tfaut dat zou uïv lot geweest zijn Badaard mijnheer Tiburce gij draaft zoo door aU gij begint spr ik Fulborl zijne aandoening trachtemio te verbergen onder geraaakto vroolykbeid Ala gy 100 goed wilt zijnjO m uw dwaze geachiedems te eindigen dan zoudt gij misschien heel spoedig het genoegen kuunon hebben om aau dien lust te voldoen Do tijd brengt zelfs da heftigste aandoening n tot bedaren sprak de zwörveling het hoofd opheffende en ik erken dat de haat dion ik u thana toedraag niet half zoo fel is als voorheen Jk zal u meer zeggen het hangt van u af mijnheer de burggraaf Jat hij geheel uit myn hart wijkt ffDaaraan hecht ik m het geheel niet mijn waarde heer Tiburce Ëen oogenblik geduld Voor gy zoo spreekt wit ik u mijn verhaal geheel doen hooren Ik was rerplicht om naar mijn post terug te koeren en ik wilde Estelle mat mij mede iiemeu Zij weigerde onder voorwendsel dat zy in Parijs beter in haar onderhoud voorzien kon dan iu de provinoie Ik Terliet haar ten tweeden male met een gebroken hart en overtuigd dat ik baar nog alt d beminde Toen ik haar eene maand later weerzag wai ly moe £ oii toen een melkkoe van f 240 tot f 300 opbrengen thans beloopt de prya f 160 totf 200 Voor de olieslagerüen ia het alleeneen goede tyd want na de boeren meer vee bonden dan andere jaren enMaarop niet hadden gerekend moet er meer iper zyn en daarinwordt hoofdzakelyk door ofper lyakoeken dangewoonlgk vooriiea Statea Generaal 29 Kahhr Zitting van DiïDderdag U Maart Behandeld werd het ontwerp tot herziening der belastbare opbAngst van geboawde eigendoinmen De heer Pynappel was tegen deze periodieke beT2iening omdat de grondbelast ng feitelyk is beacbouwd als gefixeerd en de herziening geen watrborg oplevert voor verbetering van den toestand Daarby komt dat gebouwen tot lantleiyke eigendommen bebourande op geen goede wyzö kannen geschat worden Uy zou tegenstemmen De heer De Beaufort Wyk achte de bestaand waarde der geboawde eigendon men volkomen onjuist eii een herziening zeer gewensebt alleen wenschte hy nog meerdere te g moatkomiug voor geboswen by hoeven De heer Rntgera aehtts een tierziening volkomen gewettigd eo gebüiykt en een groote reden tot ergenia op eheven die tegen de vroegere wet bestond met het oog op de landh nren L e minister van J ioancien ontkende dat de beslisaing der vermogensbelasting grond zon kannen geven om deze herzieniag na te laten dié oitdrukketyk ia voorgeschreven Het voorgestefde stelsel is beter en kan heter worden toegepast en zal oubilhjkhedea wegnemen Hy a htte de aanneming er van geraden Het algemeen debat is daarna gesloten en art 1 goedgekeurd De Kamer heeft het wetsontwerp tot oprichting van Kamers van arbeió na aanneming van eenige door de regeenng en de Commissie van rapporteurs oorgt stelde wy igingen zonder boofdelyka stemming in zyn geheel aangenomen Wy hebben de bedenkingen van de lih V Nederlander meegedeelul de Liberale Uiiiai moest organiseerea maar zy mist erkende partyieiders die de gemeeDscbappelyke actie dryven dezalkeu hebben zich althans nog niet doen gelden Het Vaderland vreest dat in dete grieven een eenigszius verkeerde opvatting scbnilt omtrent de roeping van bet bestaar der Liberale Unie der Maar op haar gelaat atond reeds de treunge toekomst te lezen Zï had koovobI geleden Ken jaar ging er roorbij Toen ontving ik weder een brief een poitrat was er bijgevoegd Dat portret heb ik u laten zien het is de beeltenin van Ëstelle Wat den brief betreft hier ia hij lees dieo zelven en gy zult hot best weten wie zij was die gij vermoord hebt Fulbert las toen het volgende Mijn goede Tiburce wffTot u wand ik m altijd als tk overstelpt wordt door hetgeen in mij omgaat Gij zijt mijn rienil myn eenige vriend op aarde ïk schryf u dozen op mijn ziekbed dat zeker mijn sterfbed worden zal want ik mag liet my niet ontvemzen dat de ziekte die raij verteert mij ten grave zal doen dalen Mync borstkwoal is toegen oman ten gevolge van myn aanhoudendec arbeid en voortdurend lyden Het heeft mij aau moed ontbroken Tiburce ik heb niet krachtig genoeg gestreden ti gen het ongelak ik swicbt er onder Ach boe weinig zou ik aan het leven gehecht zijn indien ik niet tegenover God de verantwoording had om te zorgen voor het arme kleine kind dat ik met zoo vele tranen ter wereld bracht Laat mij ran haar spreken Tiburce ïfent tis vooral over mijn dochtertje over Pauvrette dat ik u schrijven wilde boeveel het u ook kosten maql om baar te zien Miaschieo zal zij u wel afk ejf inboezemen ja ik heb het by uw laatste bezo x opgemerkt dat ge haar niet liefhadt Gy hebt hiaè niet eens omhelsd O Tibiiroa ik smeek u op dat Het is zonder twgfel noodig zegt het blad dat eenige leiding van het bestnur uitgaat maar weet men zoo zeker dat dit niet geschiedt Indien er van buiten af weinig ran bemerkt wordt is dat een bezwaar Het ia volstrekt oonoodig dat hetgeen bet beatutir der Liberale Unie meent te moeten doen om samenwerking van Kcestverwauten te bevorderen aau de groote klok wordt gehangen Dit zou zelfs aan de goede zaak kunnen schaden daar het een kenmerk ia van onze liberalen ook van de geavanceerd liberalen dat zy niet van boven af wenscheo gereglementeerd en georganiseerd te worden en dat zy zelfs den achyn niet op zich gelegd willen zien pionnen te z n op het schaakbord dat uit eeA centraal pent wordt bestuurd Bet is daa ook volsterkt niet de roepingvan bet bestuur der Liberale Unie gelykmen zon kunnen opmaken uit de lezing vanNederlander en Hollander de kieivereenigiDgaaen da pers in bepaalde richting te drijven enals uit een hoofdkwartier de bevelen uit tedeeleu voor de te verrichten manoeuvres enrevoluties 0 Uaie is gegrondvest op debea ia8ulen van de centralisatie en antonomie Elke kiesvereeniging zelf heeft te beoordeeleawelk staDdpunt zg in d n electoralen strydheeft ia te nemen aan welken eaodidaat zy devoorkeur moet geven met welke groepen hetraadzaam is samen te werken Het be tuarheeft niet te handelen voor de partg als zoodanig en h pit befc recht niet de kieaverMai gingen te binden Nataurlyk heeft het tendriseeren te belpen te steunen gevraagd ofoneevraagd ook steun te onthouden en tewaarschuwen waar het meent dat verkeerdwordt gehandeld maar dat alles kan en moetgeschieden zooder luidruchtigheid eo zonderhpt roeren van da groote trom pMX de vacante betrekking van hoofd der wT Krimpen a d IJsel hebben ïicb 50 Mn li itanten aangemeld Naar men wil weten zon t voornemen bestaan de Eerste Kamer der Stalen Generaal U l vóór het Paaschfeeat byeen te roepen om de door de Tweede Kamer afgedane wetaontwerpen in de afdeelingen te onderzoeken en ze na Paseben in behandeling ts netrien Dhi V Z H Men meldt nit Grave aan de N R Ct Sinds bakker F alhier de werkster H v O in disnit bad vermiste hy nu en dan verechiUende bedragen Hy merkte nu bet geld en gaf den brigadior van de marechaussee kennis van de zaak Hy boorde boven de gflldlade een ctat in de zoldering n de briga armo kind de liefde over te brengen dia gy ooit vanr hare moeder hebt gekoesterd en dia gij baar bleeft toedraetin ondanks haar val ondanks al het leed dat zij u itaagedaaa beeft toen zij uwe liefde miskende Wees zoo edelmoadig als gij deugdzaam zyt Tiburce milk heb het u gezegd myn vriend ik heb nog slachts korten tyd te leven Ik voet het ik weet het zeker Gewoonlijk vleien zij die door mijne ziekte zyn aangetast zich oog met een4 ijdele hoop Ik nitit ik heb dan ook reeds allo beschikkingen gsmankt zoodat ik uit hot loveii kan scheiden zonder te VH I onverzorgd achter te laten Laat ik u die schikkingen mededeslen want gij zijt de uitvoerder vau mijn testament nDoor de kiene bezuinigingen en voor de opbrengst van eenige voorwerpeu die ik verkocht heb mocht ik de min een jaar vooruit betalen Beu jaar 1 Maar dan Myn hart breekt by die ge tacbte oa ik mag uiat van o vergen dat gy voor Pauvratte zorgen zult wanneer zy niemand meer op de wereld zal hebben als haar nieta zal gebleven zgn dan uw mededoogen Dat ou een te zware plicht voor u zyn niet waar Wie weet bovendien of niet binnen korter of langer tyd eigen huiselijks zorgen u die taak onmogelyk eonden maken Het huisgezin is egoi stiacb bet stoot eiken vreemde uit T it wieu moet ik my dan wenden P Wiens hulp moot ik dan inroepen voor dat weesje door baar moeder verlaten en door hsar vader helaas I z heeft geen vader O Tiburce dat denkbeeld versobeart mgne ziel i Wordt tiraolgi