Goudsche Courant, zaterdag 13 maart 1897

WlDterdlenst 1896 Aangevangen 1 October ÏUd van dreenwlch 6 U 1 S9 4 8 1 16 OTTEKDA M 6 O ü D i 10 19 11 B0 18 87 1 40 1 44 Wrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA 9 10 9 36 10 17 9 80 9 40 9 B6 10 37 6 61 7 86 8 18 08 18 47 7 lO 7 46 8 18 9 15 GOUDADEN BAAO ZoetennoorZegwaBrd Voorburg HAAQ GOUDA ftoiida ZereDhuiKan Hoerkapelle O 7 30 8 86 9 89 10 1811 18 11 16 18 16 18 88 1 48 3 47 4 46 6 ZU 7 48 8 47 K 11 80 g II 18 40 4 57 lLZ 7 68 8 6e 11 41 n 13 61 6 08 V 8 97 9 08 11 66 1 06 6 80 nu lu iv 0 4818 11 45 M 46 1 10 8 18 4 17 5 85 5 58 6 88 6 39 7 50 8 819 9 8810 88 11 6 11 46 i 8 54 9 54 10 8811 10 06 10 16 10 87 Zev Gouda 6 B T B E o H T G O U D A Utrecht 6 83 7 60 9 9 33 10 15 10 83 11 88 18 8 S OS 3 58 Woerden 6 63 8 11 10 38 11 66 13 84 4 18 OttdeWBter 8 19 10 46 tut 4 84 Qouda 8 32 9 34 10 10 10 69 11 1013 11 3 46 4 87 6 17 AUSTEKDA U B O C D A Amaterdam 0 it 7 18 8 16 10 4 3 34 Salda 7 8 8 19 944 10 10 13 11 1 88 i 4 Laat ta Sotida SaUgara alt maat aaamt ia atat op 7 60 8J89 Ï8 9 47 lO lÜÖM 18 0513 68 8 17 8 14 4 08 4 886 i5 5 63 8 607 488 8810 1010 88 laHS l 9 1810 710 4 e O l D A B T K E C H T Oooda 6 M 87 7 18 7 66 8 11 9 88 9 58 10 19 10 67 18 55 8 30 Oude 5 45 6 64 nu 11 14 8 87 Woerdaa 6 63 7 3 8 18 t l Vtreeht 6 13 j 7 43 8 88 i 9 64 10 51 11 45 1 87 3 08 i Maai nuterdsm f Stopt Woenidag BOUD A A M 8 T E K D A M Oosda 4 87 8 81 9 58 10 57 13 10 4 U t l lanteldam C St 8 14 9 17 lO tt 1 8 1 18 1 16 lept ta Noiildoip uI id lieDdan au Blejrawjjk Etuliwat au Hakagdwp 10 3 10 881 dier legde zich daar op dea loer Niet zoodra wu gistereDmiddag ds werkster alleoD of z nkva geld weg waarop oTerrompeÜDg door politieuau en bewoner volgde Na ontkeDBing verklaarde z eiodelijk drie gniden en vier kwartjes ait de lade te hebben genomen en gaf dat nu terog terwyl ze nog i 17 haalde en bekende zoo wat f 2b te hebben ontvreemd De dievegge ia gearresteerd ea zal morgen naar s Bosch worden overgebracht Het volgende verhaaltje wordt aan het Haagsche Dagblad in verbaod met de bezoeken der scbatteri van de belasting medegedeeld Twee heeren schellen aan eo xeggen tot de dienstbode meisje n zgn de beltstiDg we moeten het huis zien van den kelder tot den zoldert Het meisje neemt de mannen eens op en zegt dat mevronw visite heeft Zg moet das eerst boren eens gaan vragen of het gelegen komt tIntBsachen is de dienstbode de kamer harer meesteres binnengaan en wanneer beiden zich near beneden willen begeven komen zytotde ontdekking dat epn der mannen at midden op de trap staat Mevrouw in den waan tynde dat de beeren een bewgs vertoond hebben geeft toestemming en het geheele huis wordt doorgewandeld en belangstellend bekeken De inwonende dame verneemt later van de dienstbode dat de heeren niet het minste legitimatiebewys vertoond hebben Het laat zich begrepen dat men bier totaal onwetend is of men te doen beeft gehad met ambtenaren of met personen die met minder goede bedoeliagen kwamen c Een schildwacht die gister nacht op post stond bij een fort Ie Lnik werd aangevalleo door diie personen die hem sloegen zgn geweer ontrukten en hem daarmee in t been Boboten Men heeft de aanvallers niet kannen vinden Vier jaren had ze zich goed gehouden maar toen werd de oude liefde haar toch nog weer eens te sterk eo zoo stond heden Mie de hondenscheerster vroeger een vaste klant zoodat ce gaandeweg een paar honderd toqniseen wegens kennet ken staat kreeg heden eensklaps weer voor den kantonrechter te s Öravenhsge beklaagd van openbare dronkenschap Voor hare vierjarige afwezigheid kreeg ze van den kantonrechter eene eervolle vermelding maar hoewel ze verzekerde dat te nooit geen droppel meer dronk eischte het O M toch f 3 boete De 76iarige Mie beweerde eerst dat zg op den latalen 6n Februari door den hevigen wind van de been wae geraakt en een oogenblik later dat ze was gevallen doordat de leelgke kwajongens haar met sneeuwballen hadden gegooid maar de ambtenaar van het O M kwam hierop meedeelen dat vóór deze vervolging by hem ouk al weer een procesverbaal wegens dronkeoBchap tegen de roaw was ingekomen waaraan by toen echter oog eens geen gevolg had gegeven omdat ook by werkelijk in de meening verkeerde dat Mie na vier jaren van onthouding slechts een ongelukje had gehad Het kort daarop ingekamen tweede verbaal bad hem echter van Kyne dnaliog overtaigd Toch wilde hy ook nn maar weer beginnen met een geringe boete op hoop van betorschap Na nog een vaderlyke vermaniog te hebbeo ontvangen van den kaatoorechter vertrok het OBgelnkbige alachtofier van den jenever met de belofte dat ze nu vast eu zeker nooit weer voor de hoeren zoa verschijnen Moge t zoo zgn eo de vrouw eo waarsehowieg wezen voor anderen dat de jeneverduivel niet licht loslaat wien hy eenmaal met een sacht lyntje te pakken heelt gekregen By bet oitbreogen van baar eindverslag heeft de eommissie van rapporteurs den weosch te kennen gegeven dat de Eegeering alsnog een onderzouk zal instelleD naar de gevolgen 8 80 8 40 8 47 8 64 9 1 9 1C 7 26 7 88 7 85 1 38 7 Qeada Maotdieeht NieaweikoA OapeUe Bottaidam 17 6 63 8 e ii 19 6 86 4 65 6 6 8 14 6 81 6 87 Bottaidam OapeUe Xiauwarkerk Itooidndit ftanda die het voorgesteld verbod van progressie KOn hebben op de regeling van den boofdetyken omslag in verscheiden deelea des lands Voorts zyn van regeeringswege nog overgelegd staten van schulden enz in verscbillendo gemeenten In 1896 leed bet leger in Aljeh zware verliezen sehryft iemand in de antirevo lotionaire Nederlander te weten 44 oiËcieren 10 gesneuveld 2 overleden aan vermoeienis en 32 K wood en 1050 minderen 850 gewond en 200 gesneuveld In bet hospitaal werden in dat jaar verpleegd 12 419 militairen van de landmacht 277 van de marine en 2798 dwangarbeiders totaal 15 494 man Van dezen overleden 422 en werden naar Padang of elders geëvaoaaerd 5515 militairen van de landmacht 154 van de marine en 1335 dwangarbeiders samen 7004 man Het schavot opgeslagen Men sehryft uit Rotterdam Men scbrikke niet Het schavot is opgeslagen Het aloude Rottsrdamsche schavot dat zoo herbaalde malen op de tegenwoordige Kaasmarkt aan de achterzyde van het Stadhuis is opgeslagen gewee t ia thans weder opgeslagen doch niet op de alonde rechtplaats maar op een gemeenteterreiu aan de Admiraliteitskade Het is nift opgeslagen voor eao atrafo ening maar om gepbotografeerd te worden By een verbouwing van het Stadstimmerbuii vond men de brokstukken van het schavot Met zorg werd toen allee nagezocht en eindetyk heeft men al de deelen ervan by elkander gevonden en zoo is het schavot thans opgeslagen Niets ontbreekt er aan De galg ia er even goed by als de ladder welke onder de voeten der gehangenen werd weKgetrokken Ook zyn er de palen met yseren ringen aan welke zy die gegeeseld of gebrandmerkt moesten worden werden vastgebonden Ongetwyfeld zal dit wel de laatste maaUyn dat in de negentiende eenw het schavot te dezer stede werd opgeslagen want dat nog vóór het jaar 1900 de doodstraf weer zoo zyn ingevoerd ware te wenschen maar is niet waarscbynlyk En zelfs al gebeurde dit dan nog zou waarscbynlijk het oude schavot niet meer gebrnikt worden maai zoo wegens de zoogenaamde humane begrippen van den teganwoordigen tyd een eventueele terechtstelling wel op andere wyte gesehïeden dan voorheen Heden middag was het weder Bfgebrok ii r Het langste schip der wereld Het nieuwe stoomschip dat de firma Har land Wolff te Belfast voor de White Star Line bonwt zal bet langste scbip worden dat ooit de zee bevaren heeft De lengte van de Oceanic zal 704 voet bedragen De Greiit Eastern was sleebti 679 voet lant De waterverplaatsiog der Oceanic zal 17000 ton beloopen By den bouw van het nieuwe stoomschip wordt vooroamelyk gelet op de comfortable inricbting boewei ook een buitengewone snelheid moet worden bereikt daar de Oceanic het traject Liverpool New York in een week moet afleggen Het renzenschip zal in Januari 1898 van stapel loopan Hen biecht vóór den dood Een ernstige rechterlyke dwaüeg ts dezer dagen door de bekehtenis van een stervende io OostPruisen aan het licht gekomen Te Dungeo in het district Osterode overleed de landbouwer Schareina nadat hy een geestMyke gebiecht bad dat hy rnim twintig jaar geleden onder afsobowelpe omstandigheden een scbaolmeisje vermoord bad De dorpsouderwijier werd destyds wegens dezen moord tot 15 jaar tochtbuiastraf veroordeeld en deze ontzettende 11 13 18 18 18 86 18 88 18 89 18 46 18 66 11 81 11 88 11 36 11 48 11 61 1 88 18 88 8 66 9 81 10 89 10 86 10 48 10 49 9 60 10 11 Hage 6 54 6 11 7 80 7 49 8 01 8 18 8 86 8 17 4 41 6 57 6 65 8 81 10 17 7 10 10 34 6 17 7 18 8 48 10 41 5 1 89 9 4 11 07 8 34 3 60 5 18 10 17 11 U 7 61 8 56 straf werd aan een onscbuldige geheel ten uitvoer gelegd De stoomhootreedery Fop Smit Co heeft een nieuwe salonraderstoomboot lateq aanbouwen W F Leemans gedoopt Door het in de vaart brengen van deze boot wordt het vaarplau der reedery uitgebreid tot elf diensten tnsscbeu Rotttrdam eo Dordrecht eo negen diensten tasschan Rotterdam en Gorinchem in beide richtingen De W F Leemans was gisteren voor genoodigden te beziektigen Door hsar gemakkelyiie netts inrichting leent zy zich uitstekendvoor pleiziertochtjes Met een lengte van 55 meter en een breedte van 6 meter biedt zyrnimti voor duizend personen terwyl er 40 000 kilo vrachtgoed kan worden vervoerd Hetpromenadedek is 14 meter lang hel aohterdekvoor de Ie klasse pasiagiera daarentegen U enkele meters korter dan dat van de anderebooten Maar er ia veel ruimte gewonnen doordat de logies voor stuurlieden nmchinistenen stokers de stuurmachine enz beneden achter de machioekamer zyn aangebracht Bet sturen geschiedt door stoomkracht deveiligheid der booten moet hierdoor wordenverhoogd omdat kapitein eo stuurman na inelkanders onmiddellyke nabyheid staan Ddmachines zijn achuinliggende en van oompoiindFTstepm io staat 400 iodicateur paardenkracbtte ontwikkelen waardoor een nog iets groober snelheid dao die van de andere booten dezerreedery kan worded bereikt Het no amokingsaloon voor de dames is onder bet paradedekgelegen goed geraeubeleerd eo evenals degroote kajuit van electHsch licht en etect ïscheschellen vooralen H W Mesdag heeft hiervoor een schildery ter oplaiatering afgestaan In het beneden salon is een permanente tentoonsteiling van werk van leden van PulchriStudio De schilders ontvangen eeo kleinetegemoetkoming voor bat afstaan van hunschilderyen gedurende drie jaar en zy hebbenzich hiertegenover verplicht om uiterlyk binneneflu maand bon werk door ander te vervangen als het koopers vösd De aantrekkelpheidvan de Leemans zal hierdoor niet weinigworden verhoogd i Voor het overige zyn allerlei nieawe vin ding n op deze boot toegepast Zoo geschieqf de lochtverversebiog in de Ie klasse kajuiten door een ventilator die door eeo aparte dryhmachine in leweging trordt gehouden in m kajuiten wordt door een mechaoisch toedt voor de stations gewaarschuwd de kapite i h beeft op de commandobrog by zicb de ve f schillende boutons voor het toplicht de licbteh aan bakboord eo stuurboord by du brng i de macbiuekanier enz alles eleotriacb te zamen ongeveer 60 gloeilampen eu één booglicht Meo deelde mede dat de Leemans morgen in de vaart komt Een Weener ingenieur Hoffman beeft een schrijftoestel uitgevonden dnt men slechts aan eeo telegraphiscbeof telephoooleidiog beeft te koppelen om dao door het drukken op een toestel dat zicb by dengeae bevindt met wien men is erbondeo Dus het mid lel ona zonder tnsschenkomst van het telegraafkantoor schriftelyk in de verte te verkeeren De uitvinding die 10 jaar Blodie heeft g ko it is zóó olmaakt dat zy ook voorziet in geval dat de persoon wien men aldus schriftelyk iets wil mededeelan afwezig ia Men kan nl uitgaande de telephoon met den toestel verbinden en dien dan wegsluiten Thuis komende vindt men dan opgO teekend wat een ander had mede te deeten en KQoder dat iemand anders hel kon lezen De sizender krijgt tevens op zyn eigen toestel een kopie van hetgeen bij geschreven heeft 7 17 6 1 6 61 6 10 6 38 3 44 4 18 6 89 8 60 4 40 4 50 4 57 6 04 5 10 DEN 1 54 8 01 8 08 3 14 6 40 3 09 4 04 4 83 Een Haagsche bonwondernemer heeft by de politie aldaar aangifte gedaan dat hy Dinsdagavond op een weiland achter den Z W BoitenËinget in den omtrek waarvan boBWwerken wordtin verricht door een ontslagen opperman die hem reeds te voren overlast bad bpfokkend in den rn is estoken Da wond was van niet ernstigea aard De dader werd in licht beicbonken teestaod aangehoolen terwyl bet mes waarmede de steak ia toegebracht in besli is genomen Te Steenbergen had de landboower C v O aan een Rotterdamaeben veekoopman toegestaan eeoige koeien io zijn stal te Uteu overnachten Het bleek echter dat deze dierenhet monden klaowz er onder de leden baddenhetgeen tegevolge heeft gehad dat ook hetvee van dien laodbopwer zelf door de ziekteis aangetast Ook een argnmenjf In eene andere ge meente werd deser dagen io eene Raadsvergadering beraadslaagd over biet al ef niet sabsidiëereo van het comité eener aldaar te honden vogelententoonsietling Een der Raadsleden merkte toen op dat als men subsidie gaf voor een te honden tentoonstelling men met evenveel re ht eeo geldelykb bijdrage kon ve laenen aan bet plaatseiyk zanggezelschap Hierin vond een ander lid aanleiding om tie zeggen Oeh kom zingen kan iedereen maar eieren leggen niet c A q de vogelententoon itelling werd f 60 aabai fie verleend In de W stmiaister Gazette tracht lord Ridstock zyn landgenofii en in te prenten boe ootzaglyb gi oot de ellende iq odtë is Vyf Boodig bnitenl de millioefien nog maAreeof ri Manttidam is dezer d e ii eio itMë jatig meiaj4 moadei gewordq TKa eeo eol I vaU een zoc millioeo po é siatMak hetgeen de rlgeering oet die gebrek Ini Q te helpen achtste van Bt l edrag is 1 leioaod scbohk terdan die onbekend wtiBScht te blgrj aan het Israëliatiicb vaaehoja ta Ri t 10 000 I é H y eenwf 8t der gnboorte van Keizer WilKbeimrt zal naar men lu weet op nitnoodiging des Keizers o m ggewoond worden doordeo uing van Saksen den prins regent vanBeieren den hertog vau Cono ught den graafvan Vlaanderen en den kroonprins van Znedenen NooVwogen PosterUen en Telegraphie Pakketten bestemd voor Breaiersdorp io Swaziland kunnen ter verzending worden aangenomen op dezelfde voorwaarden als die bestemd voor de Zuid Afrikaknsoha Republiek Transvaal Io verband met de afschaffing door de postadminiatratie van Siam van het verhoogde port nd 75 centimes wegens pakketten ia het in Nederland te heffen port wegens de voor dat land bestemde pakketten nader vastgesteld op f 3 37i by verzeading langs den weg van Duitschland over Bremen en op f 3 87 i by verzending langs den weg van Duitscblaod over Napels Post en telegraafkantoor Apeldoorn Jaarwedde f 2600 en vrye woning Borgtocht f 11200 Post en telegraafkantoor Boleward Jaarwedde f 2000 en vrye woning Borgtocht f 4900 Ofschoon asn de ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninkijjk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de postambtenaren voor deze directies den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 20 Maart e k Benoemd 1 Maart Tot brievengaarder te Borkel A A Govers 1 April Tot adsistent te Rotterdam C van der Ven thans kantoorkoecbt aldaar 9 57 10 40 1 18 10 4 f 10 11 ff 10 18 f 10 87 10 69 11 80 i 9 37 10 4 9 47 9 64 10 01 r 16 10 07 10 S4 8 86 8 43 8 51 7 68 7 6 8 6 8 1S 8 88 8 53 9 8 9 10 7 86 8 6 5 87 8 17 6 37 6 34 6 41 6 47 8 86 6 47 4 45 6 14 6 17 7 56 n It 8 88 8 09 9 07 10 14 9 38 10 54 9 86 8 41 9 49 11 10 5a 4 45 ae l 7 45 5 49 7 4 9 45 11 19 tot brievengaarder te Blankenbam P Aatea 1 Hai Tot iupactaor der poalergan en telegrapbie te Amaterdain F H de Meeater thana Diracttnr ran kat poet en telegraafkaatoor te Apeldoorn ea te Utrecht J P Doorman thana directeur van het poet en telegraafkantooPte Bolaward tot directeur Émt het poat en telegralifkantoor te Be R op Zoom J F Verbiat thana in gelgke betrekkiag te Oojiterhout Verplaatat 1 Maart De Haeea J W naar Botter warden en Idaoi naar Le de vroawelgk graphic 2de het boofdtell en telegri e iravenhai da klerk è C ran Ueei toor naar Prins Hend 22 Maart graphie 1 bSport ea 1 het bypoit Burgwal te de telegral bjpost ï wal te Geplattelil 22 MaartJ D ep telegram de Graaf aai Baliatraat fg ipmmieien der poatergen 4e Boowraeciter Taft Harliogen in plaata ran baar LeaaBonwmeeater fan Botterarden klerk der poBterjjen en teleL C C Tan Hore Tan aafkantoor naar bet bypostntoor Floweelen Bnrgival te lateryen en telegrapie 2e kl I Tan het hooidtelegraafkan böpoit en tolegrailkontoor ade te Amaterdano I lerk der poateryen en tele laaae J V RalUn Tan het igraafkantdor Baljalraat naar in telegraafkantoor Fluweelen ravenhage J P Tsn Aapflren Tan het raafkantoor Flaajoelen Barg it nba e naar 01de zaal nwMyke klark Mr poatergi 26 klaaie Ci C Mnlder tI iet bypoat en telegraafkautcT ifir ltnhagl flaHaf inlrekkii Tan ba e i Uik werkia btelliag bn iHooHbeatfft A A i 1 1 nd Lgens 4ilitiédj LtS len II klerk der 1 poatary 4totr TF ge I f eTet gaarder te HoogTlfet i longiajf i j TerloCJTerleeilè wèc iektef 1 1 Jl iefi inMacWnr der po ter en T nies to 7 öJoTenbage tol eil mat Vitriol leri MaaJt Aan telU pbJ 1 ÜaJk Défitil inii P Boeper te Hoor n 1 April De commies fder telegraphic 2 kli te Rotterdam P BI ran Swieten dTerledan 25 Febr Da Hoofdcommies ter directie ran de Rykapoxt ipaarbank H U Tatum Zubli Buitenlandscb Overzicht De onderhandelingen tossohen de mogendheden ovar de bonding in de Grieksche qaaeatie aan te nemen duren nog voort £ n vraarsebgniyk zegt de V 88 Ztg c snilen zy BOg wet eenige dagen noodig hebben om tot een besinit te komen Het zwaartepunt van die onderhandelingen ligt op dit oogenblik io Engeland De drie keizers z n vaat besloten en Italië beeft zich in beginsel by hen aangesloten Verklaart no Engeland zich ook voor het toepassen vaa dwangmaatregelen dan moet Fraokryk wel volgen wil het niet opnieaw alleen staan De ïVoss Ztg wgat ar op dat elk uitstel van een beslissing door Engeland de positie van het kabinet Méline en vooral van den heer üanotaox bemoeit kt De pbibelleensche atreouing die in Frankryk merkbaar is wint steeds meer veld lederen dag kan de beer Hanotaax door de liokerzyde in de n odzakeiykbeid gebracht worden op een interpellatie te antwoorden En of de oppositie in de Fransche Kamer ziah nog eens met een kluitje in het riet xal laten storen is zeer de vraag Boe het ook zy het blykt dat de mogandhedan iets overyids deden toen zy der Qriaksehe regeering op den 2o Maart een ultimatum stelden Zy hadden eerst nanvkenrig de gedragslyo moeten vaststellen die zy by weigering fan bun eisehen zouden volgen Dit verwyt treit naar de Voas Ztg meent vooral Hasland dat al spoedig de leiding van de Eoropeesche interventie op zich heeft genomen En bet Bertynsche blad doet nogmaals uitkomen dat het t meest met de waardigheid en de belangen van Duitschland in overeenstemming zon zyn als het zich van verdere deelneming aan de diplomatieke onderhandelingen over de Kretenzer qnaestia onthield Qelyk aanvankelyk slechte vermoed werd doch sinds recht dnideiyk geworden is heeft de DoitBche rijksseoretaris voor de marine HoUraan verleden Vrydag io de begrootingsconmisaie oit den Ryksdag de verrassende oatbulling omtrent het groote vlootplao wel in overeenstemming met den keizer gedaao maar zonder zich vooraf met den rykskao elier of met den secretaris voor financiën verstaan te hebben Na de vergadering der oommisaie moet het in den schoot der regeering in alls stilte B al bar zyn toegegaan zoodat Hollmaon zyn ontslag heeft aangeboden dat de keizer heelt geweigerd Daarop heeft de rykakanaelier een lang on t derbond met den keiser gahad en in de volgende vergaderiog zgn kalmere verklaringen afgelegd u is e a gezegd dat het vlootplan oatourlyk de goedkeuring van den Ryksdag zou behoeven en van den atgemeanen financieelen toestaod afhankeiyk zal zyn De Qitslag der verkiesinben in OoBteor k s hoofdstad heeft een diepen indruk gemaakt hoofdzakelyk omdat zy loo goustig is uitgo vallen voor de Cbriatolyke aooialisten De sociaal democraten hebben voor de eerste maal d aan verkiezingen deel genomen doch het is gebleken dat zy hon kraebtea ver overschat hebben De verkiezing betrof slechts de vgfde eurie de eategoriri van kiezers welke door de nieowe kieswet io het leven is geroepen Ongevoe 88 000 stemmen werdea uitgebraoht op de Bociahl democraten tegen 117 0Q0 op de christelyken aooialisten onder wie ook d antisemieten moeten worden begrepen welke beide partyen by de atembos zijn aamenfi smolten Ue party der Cliristeiyke socialisten is hoofdzakelyk een siicbting van aartsbisschop Kaeller die een tydgenoot was van Lassalle De socialistische beweging maakte zpgt de Weener correspondent van de Times c bet t aticaan i eer ongerust tot aartsbisschop Knaller opJ het denkbeel kwam de beweging aan de keiMr ten nutte t maken lloiil ticmini U van alle rioh van dr Loegi is deze par Ia overeenatemoiingraechetVattcaan vnrmde by cnarom de DuitaeheChriatelyksoeialiatiscbepartl Taasohen deze en de tegenwoordigeChristelyk Social istjfche party te Weenen bestaat thans evenwel niet teel overeenlcomstmeer omdat de laatste party thans feiteiykeen onderdeel ia van de party der antiaemieten oltramontanen en ontevredenen vantangen die staan onder leiding van I Door verschil tentje oorzaken iia bloei toegenomenjp f Eeil dier oorzaken was de ontevredenheid ier lagere geesljelykbeid een andere Iq rea tie est waai eor vooral de hooge e kriiUfpn leerden aangegrepen maar de hoofdsaak £ wi fW de oiUernstbeid io het Va icaan po bJTgere gfestelykbeid is iefEeawoordig èiwel sleehta ten deele met deze niei e jcialistiacha bejwegiBig ingenomen eij wa ht ileli ti op het gunstig oogqnblik om er pAal m perk ai te stellen Ook iJijjjH dere distrieiton hebben de Christelgke SocialiB i Dverwinnit en behaald ofschoon Wet in 1die mate als te Weenen Precidijot Kroger Weeft een bezoek gebracht aan Bldenfontein len einde met president Steyn van den Oranj Vrystaat ie confereeren ever het sloiten van een nauwer offensief en defensief veiboud kusschen de beide onafhankeiyke republieken vin Znid Afrika Versebillende leden van den Volkaraad de staatssecretaris dr Lejda en eenige officieren van de TransvaaUche landmacht vergezelden president Krnger op zyn tocht Dr Lejds die voor zyn vertrek door een Ëngelach journalist gfïnfcsrvienwd werd was diplomitiek gesloten Hy zeide dat het onmogelyk was eenig denkbeeld te hebben van de toekometige gebeurtenissen En over den tegenwoordigen toestand wilde by zieh liever niet nitlaten In Bloemfontein is president Krnger met bartelyke geestdrift ontvangen Door den A frikaander Bond werd hem een adres van welkomst aangeboden waarop hy met een korte toQapraak antwoordde In die toespraak deed hy vooral nitkomen dat de bnide repablieken eensgezind en eenswitleod zyn eo niet van elkander kunnen worden gescheiden Jniet daarom was eeo naow verbond van de beide staten om elkander te atennen tegen een inval van baiten zoo wensehelyk Wooderlyk is t zegt de correspondent der Times te Wisbington boe de senaat na het optreden van president Mac Kinley is veranderd De tegenstanders van het arbitrageverdrag zyn voor een groot deet voorstanders geworden De senator Davis van Minnesota Sherman s opvolger als voorzitter vao de commissie voor de buitenlandsehe saken berucht door lyn uitlegging van de Monroeleer is nn sterk vóór arbitrage al de leden dier commissie zyn ml voor zoo weinig mo gelyk veranderen an den oorspronkelykeo tekst van het verdrag Ër zijn er ouder hen ala Gray eo Turpie die het verdrag w lden doen schipbreuk lyden om president Cleveland onaangenaam te zyn en die thans het werk faa de heeren Olney en Paoncefote pryzen als een monument van diplomatiek beleid en gezond verstand I Da aterke invloed van den nienwen senator Thomas Platt den bekenden New Yorkscheii boss zal aan Mac Kinley ten goede komen nn de benoeming van den New Yorker in bet Kabinet Cornelius N Bliss tot minister van binnenlandsche saken in overleg met en met goedvinden van Platt is gesohied Wat het tarief betreft de leiders der repabUkeinscbe party vertrooweo dat eok op dit punt de senaat is safe Bezoek der HoDlDglonen BURQKMEËSTSB en WETHOIIDDRS Tan aoidi Breagen ter kennia Tan de ingeaatasaii der Gemeente dat Haro Majeeteiten de Koningin en de EoaiogiQ Regeotea Toornemena ago ia de week na Paachnn a 8 GOUDA te bezoeken Hel Gemeentebeatnnr ia er Tan OTertoigd dat da bnrgery met groote Traogde en ingenamenheid de komat der Vorstinnen Terbeidt en door het bereiden eener iniaterryke ontTangst biyk lal geren lan bare gehechtheid au trouw aan het Huia Tan Oranje Verscbilleode gedeelten der tad inllen er gelagenheid het Vorstelgk beaoek lan Gemeentewege worden Teraierd terwyi op eenige punten eerepoorten zullen worden opgericht tjurgemeesler en Wethaudera Tertronwee dat ook de ingetetenen tsd GOUDA gaarne lollen willen medewerken om door bet aanbrengen van haia en atraalTersieringen aan de etad op den dag Tan het beeoek Harer Majasteitan een feeatelgk aanzien te geTea Gouda 10 Maart 1897 Burgemeeater en Wethondara Tooruoamd E L U 4RTENS Da Seereraria j I BROÜWEE Grootsste keuze in offli tiinni vindt inen bij Al van OSjAz Kleiweg E 73 73ai GOUDA Beurs vaO Amsterdam U MAAET ïrkrs slotkrs 6 7l 98 851 8 s 86 551 7 23 63 6 98 t n n 104V 104 8 59V 9 ü aoVe 20 aoï j 106 96 2 100 84 580 705 70Ï loov 61 1007 205 145 64 9 981 185 71 27 27Vl UO 1 1 Mbdklasb Cert Xed W S i l dito dito dito S iljto dtto dito 8 ttpiiQi OW G taai 1881 8 4 lllu iB Inschrijving 1862J81 6 OosTENR O al in papier 1868 6 dito tn ïiker 1868 6 PoRTtioAi Obl met coupon 3 Il dito ticket 8 Ruauiro Obl Binnool 1894 4 dito Geroni 1880 4 dito bii Boths 1889 i dito bij Hopel8S9 90 4 dito in goud leon 1888 6 dito dito dito 1884 5 SPiliJl Perp t sohul l 1881 4 TuEKBlj jöpr uiiv QOü 1890 4 Geo leeuing aerie D Gec Ie niïg aerie C ZlftaAr Kbp ï oW 1892 6 Manco Obl liuit Soh 1890 6 Vknezuela Oil 4onbep 1881 Ambtebdam Uliliifntien 1895 9 RoTMaoiM St d leen 1894 8 i Neo N A r Hunilelair nd Arendab Tub Mij Cartificaton D ili Maalbcbui pij ditï Arn Hvpothoekb pandbr 4 1 Oult Mij litr Vorateol aand i a Gr Hypo beokb pandbr 31 t ederla xigche bank aand Ned HanlülninitBob dito N W li l uo Hyp b pandbr 6 Kott Hjpotheekb pandbr Sl a l tr Hypotheekb dito S t OüBTltNB Oüst Hoog bank aand Bü8L Hypithoekbaiik pandb 47 Amkbiica Equ t hypotb paudb 5 Mai r L G Fr Len oert 8 NïD Holl IJ Spoorw Mij aan 1 Mij lot Kipl r Si Spw aand i 1011 Ned Ind Bpoorwegm aand ZOöV Nad Zuid Afr Spm aand 6 tSl 621 6 997 6SV 78 62 64I 156 99 631 79 11 87 1021 100 134 11 lOO 60 102 18 dito dito dito 1891 dito 5 lOÜ talie Spoorwl 1887 89 A Eobl S Znid Ital Spvïmij A H obl 8 Polen Wnraohan W eouan aand acBL Gr KuB8 Spw Mij obl 4Vi Baltisrlo ililo aand Paatowa ilito aand 5 Iwang üombr dito aanl 5 Korek b Azow p kap ohl 4 dito dito oblig 4 AUEBIKA üant Pae Sp Mij obl 6 Chio k orth W pr C v aand diloditn WiTi M l eler obl T Denver V Kio Gr Spra rert v a lUiooia e tral ijbl in gond 4 Louiav SiVusbvilIrCert v aand Mexico S Spw Mij Ie hy T 6 131 Miaa Kanaaa v 4pct prof aand N Tork Ontasio Weat aand dito l tinn Ohio oblig 6 76V 10 86 41 a 9 201 8081 1067 1077 104 108 iir Vi 36 111 Oregon Calif Ie byp in goud 5 St ïaul Minn SiManit obl 7 Uo Pao Hootdlgn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 B OtKAOl Can Soutb Cert T aand j Teh C Kallw Na Io h d c O Amaterd Omnibna Mij aand Bottetd Tramweg Maata aand Ned atad Amalerdam aand 8 Stad Boitordam aan 3 BiLOlB Stad Antwerpen 18 I Stad Bruaael 1888 2 UoNO Theiai Uegnllr GeaelUch 4 OoaTBMB Staateldeoing 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 1 U l 88 i N B Ver Bea Hvp Spibl oert ADVSRTENTIEN Aan bested ing BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Saattrtckt zyn roomemena op MAANDAG 22 MAART 1897 dea morgens 10 uar op het Raadhuis aldaar publiek aan te besteden Den Herbouw der Qemeente toren met bijkomende werkea te Haastrecht Bestek en teekaning zgn tegen betaling T n ƒ 1 50 per stel te Terkrygen ten Raadhuize aldaar en aan de atoomdrukkery J nu BBNTUM eu Zoo te Gouda Inlichtingep worden Teratrekt door de Architecten P 14 Di STRATEN en H J NEDERHORST J ta Gouda KoninliHihe MaeMnale Fabriek DE HONIÖBLOEM Tan H N van Schalk Go goTeatigd te s Orttvenhage UeppUntraat ea 9a nahy de Begenteseelaan Tan Z M den KONIMG Tan B LGIB Indien gij hoest I gebruikt de uUerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrniTenBorat Honig Extract FLACONS Tan 40 Cta 70 Cta en f l Terkrygbaar Hy F H A WOLFF Drogist Markt Omda E H TA MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht C RATELAND Boiioop B T WIJK Oudmairr M KOLKMAN Waddinxvem Kliniek en Polikliniek Toor OBMTJETHtE en OTItlMBCOIjOaMB Spreekuren dageiyka Tan 12 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woemdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr Ik BYL Gfnealuer Directeur FEAÏTSCHE STOOMVEEVEEIJ BN Gbemisofae WassoberiJ TAN tl ÜPPENHEIMEK 19 KruUliaAe Botlerdam Qebrevetöerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepat Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het etoomen en Terrea Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kmdergoederen Speciale inrichting roor het atoomea Tai pluche mantels Teerea bont ena Gordynen tafelkleeden ena worden out de ienwat en laatste methode gcTerfd Alle goederen hetig gestoomd of goTeild woirdeii OQBcbadeiyk Toar da genadMul au TolgMU atttl bawwkt