Goudsche Courant, maandag 15 maart 1897

358te JaargaDg Maandag 15 Maart J89T No 73S1 KIIIMM OHAAIT NimLWS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k met uitEondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per P98t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN van de lib kiesv werd tot de keuze van een beituursUd voor de gemeente Lekkerkerk orargegui Bg deu uitslag der gehooden item ming bleek d t de heer Dr Vao Langeraad met schier eenparige sfcemmeu was gekozen De voorz geeft eene rerklariig vandewgze waarop men tot het stellen van de caodidatuur komt en verplicht is dien candidaat te steooes die in de Ceotr Kiesv de meeste stemmen heeft verkregen en doet de mededoeUng dat als voorloepige caadidaten zijn gesteld door da liberale kiesvereeDigiugen te Schoonho en Gouda en Krimpen a d Lek de heer Mr J K Van Weel te Schoonhoven door die te Woerden de heer D Oskam te Berg A mbacbt en door die te Baaatrficht da heer J T G Virnly te Haastrecht Overgegaan werd tot gelegenheid geveu om deze candidatuur te besprekeo daarvan werd dan ook ruimschoots gebruik gemaakt De b langao in verband met de personen kaua van slagen enz voldoende besproken geacht werd tot stemming overgegaan wsarsan door 27 leden vrerd deelgenomen De heer M J K Van Weel bekwam de volstrekte meerderheid van stemmen en ii aUoo de candidaat der lib kieiT te Krimpen a d Lek ea omstreken waarvan de Ceutra e Kiesvereeoigiug zal worden io kennis gesteld De voorz wekt de aanwezigen op tot eendrai htig samengaan ook al mocht blgken dat in de Centr Kieiv en andere candidaat de meerderhaid verkreeg en ieder aftamsnend ia zgo eigen krioK tot bet welsti if pogingen mü te wenden Mat den weaseb v B welslagitn de vergadering sluitend Men schrift oit Lekkerkerk dd 12 Maart De liberale kiesvereeoiging Burgerplicht te KrimpfD s d Lek eu omntrakeo hield gisteravond alhier in De Groote Boer eene vergadeiiog tot het stellen vsu een defiaitieveu candidaat voor bet lidmaatschap der Prov Siateu 27 leden wareu tegenwoordig De voorzitter de heer P van der Hoog de aanwezigen bkrteiyk welkom beetende wyst op bet belang van deze bijtieokomst als staande aan den vooravond vaneen verkiezing van een üd der Pr St Deze verg is b egd om een candidaat te stellen voorde vacante plaats io dal college ontstaan tengevolge vao het bedanken vsn deo heer R Blok wegens gezondlieidsredeoeo Het zich tot plicht achtende van deze gelegenheid gebruik te maken om een woord vau holde te breugen eau den lieer Blok voor z oe DBUwgezetto plichtsbetracbtiog en betoonden gver waarmede hy een tydsverloop van 18 jaren het lidmaatschap der Pr St heeft vervold Vertrouwende datde aanwezigen daarmedezulleo instemmen Teekenan van goedk uriog Met den wenseh dat de heer Blok nog een reeks van jaren een rustig leven mag geoieteo ua zgn zoo werkzaam aandeel in de algemeeoe belaugea verklaart bg de verg als geopend Na Isaiog der notulfu van de te Krimpen a d Lek gehouden verg tot het stellan van een Toorloopig candidaat en siededeeliog der keonisgeving welke was iugekomeo van den hoer Blok bevattende het bedanken als bestuarslid Men ieiut nit Rotterdam Namens deo reeder van het stoomachip Utreohtt vau de Rotterd osche L oyd is aau de reap familiëu der bemanning de mededeeling gedaan dat genoemd stoomschip hoogstwaarsobguiyk schipbreuk beeft geleden en de bemanning den dood iu de golven beeft gevondao Da equipage van de Utrecht was grooteodaets de bemanning van bet onlangs gestrande stoomschip Gelderland t dat thans to Rotterdam iu bet droogdok ligt met oit zondering vso den kapiteiu en slecbta eu paar man Het achip is vermoedelgk op 4 Maart io de Spaansche Zee vergaan Te Hekendorp is eene afdeeliag opgericht VAD den Chnateiyk historischttu Kiezerabond By het wapen der infanterie is een aanvrage gedaan van 2e luitenants die geschikt en genegen zyu om voor 2 jaar gedetacheerd te worden hg bet West Indisch leger herwon zyoe kraoht en zijn moed door mijn zwervend en eenzaam teven irMaar verv9lgde hij ua eena pause tyn varhaal eindigende fik vergat du nalatenschap niet die Kstslle mijj vermaakt had Ik begaf mij te voet naar de plaats waar de kleins weeze was besteed en ik besloot de zorg voor haar lot op mij te nemen Zij was zoo zacht zoo liet Zij geleek zooveel op hare moeder Ik verzocht aan de min dat zjj mij bet kind zou afstaan zij had er reeds zooveel tot haar tast en ty gaf het mij gaarne Toen nam ik Pauvrette met my en bracht haar by eene oude boerin die haar opvoedt onder myne oogon hDqb is dat kind in Brstagne vroeg Fulb rt blijkbaar ontrö Ja mijnbesrj uwe dochter is in eene hut op twee mijten afstand van Treanua Ik kan u bij haar brengen Wanneer gij verkiest Gaarne riep de burggraaf Maar terstond har vatte hij zich i Thans niet een ander ma t maar wees zoo goed u oet eene boodschap voor mij te beUatea Dat is wel het minst wat ik doen kan voor de arme kleine en voor haar die zorg voor haar draagt Hij haalde lyns beurs uit dezelfde die een paar dagen geleden op zoo baleedigeude w zt door den markies Treanna Tiburee was oaagaboden Tiburce zag den burggraaf spottend aan Gij vergeet mijnheer zeide hii wat ia baar laatste brief Estelle gezegd heeft met betrekking tot haar kind ff Ik wil niet dat haar vader haar beleedigen zal door haar een aalmoes te seven en ik durf niet hopen dat hij baar ooit als zijn kind zal aannemen Bewaar uw aalmoezen mynheer zy loudsu toob het kwaad uiat kunnen goedmaken dat gy Toen Pulbort dea brief bad ton einde gelezen vouwde hy hsm langham dioht on paf hem asn TiSuroe wedor Kr was een oogenblik atU e Tjburca pinkte in stilte een traan weg da doodeiijke bleekheid van den burggraat varried zijne inwendige aao Tihurce ïini voort mat ontroerde stem Na den dood van Estelle was ik aan de grootste moedeloosheid tm prooi Alles werd mij ooversch lUb Ik werd somber en ongevoelig voor de wereld Ik ontrukte my aan dien toestand door met hohaam en ziel deel te Lomeo aan de politieke beweging die ich de omwenteling ten doel telde Wy waren m 18S0 Eene revulntie was onvermydelyk Ik voorzag en begaf my naar Parijs Eenige dagen na myn aankomat kreeg ik voor het Louvre een oge miA an in de borst Ik genas nochtans en ik had my kunnen doen belooneu door een deel van deu bu t an hen die overwonnen waren Maar na de overwinning onwaakte myne h rinnenng weder eene Tombere stemming maakt zich weder van myn geest m ster en ik zonderde mij af Weldra nam ik myn weer eu myn vischtuig weder by de hand Ik Zle rast m de ik had behoefte aan luoht zonnosekijn vrijheid leven Helaas do goed oude hteVstierf al ras Men rkoch J l oe e ik zou zonder woning aijn geweest als het toeva mü niet tot erfgenaam had gemaakt van deze hut Tde roUen Ik vatte het plan op dat ik Urstond rwwen ijkte om my hier te vestigen van de jacht M rrisokvangst te leven en een vrij en xorgeloo fe n tT leiden U voelde mg daar wel bj Myne 1 X heid keerde terug etf myn hart ofschoon alI 5jd Bog tervuld met de herianenng aan Estelb Tegen 1 APRIÏi gevraagd tagen hoog loon een EDEm mSTBOlE grondig bekend met de Zoetekaasmakerij Adres M POOT Landbonwer te ScMplmdni bij Düfl PROVINCIALE STEEEITEEÏÏEmG J uld Hollaiid De BEGELINOS COUMISSIË maakt be kend dat boTeugenoemde Stiereukeurlnff I iu het 7e District waartoe behooren de Ge meenten Gouda Ammerstol Bergambacht Schoonhoien Berkenwonde Ouderkerk a d 1 IJsel Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen 1 a d IJsel Cspelle a d IJsel Nienwerkerk a d 1 IJsel Moordrecht Gouderak Stolwgk Üaas trecht Vlist Hekendorp en Oudewater za plaats hebhen te t3 Uda op Kroeutdlig den X4eu Maart MS93 des yoormid dags tea MO nre en in het e District waartoe behooren d Gemeenten Bodegraven Woerden Rietveld Barwoatawaarder Zwammerdam Boskoop Reeawyk Nieuwkoop NieuwTeen Zevenhoven Papekop Waarder en Lange Buigeweidb zal plaats hebben te Uodegraveu op frijOag den sten Maart tS93 des Toormiddags ten MQ ure en in het 9e District waartoe behooren de Gemeenten Zoetermeer Waddinxveen Zegwaard Moerkapelle Zevenhuizen Bleisw k Benthuiien Venr Stompwgk Voorschoten en Nootdorp zal plaats hebben te Xoetermeer op taterdag Oen leien Maart M89T des Toormiddags ten MO nre eu in het 10e District waartoe behooren de Gemeenten Alfen Hazerswoude Aarlanderveen Leiden Leiderdorp Zoeterwoude Woabrngge Oudshoorn Leimuiden Rijnzaterwoude Ter Aar Alkemade en Koudekerk zal plaats hebben te Slfen op tToenêdag Oen aMen Maart MSOT des Toormiddags ten MO ure Voor iedere keuring worden aitgeloofd één premie ad ƒ MSO voor stieren boveu den leeftyd Tan X jaar en 3 premiën ieder ad iOO voor pinkatieren beneden den leeftJd van V jaar Mededinging geheel kosteloos De Regelings Commissie voor de Provinciale Stierenkeuringen in Zuid Holland S C KORTBWEG te Gravmiiage Voorzitter P F L WALDECK te Lootdamm Secretaris IVna l8 de beste inwqJTing tegeu liütit lUwamatiell Lendesp ueQ kortom fcTvgil Anker Pain Expeller If It ia aut u t Inh mm aan te wenden tegen S AiikBrlain ExpBller Ylt MOet ia alaedi in iedeV huisgezin enT Anker Pain Expener Prijs 60 oent 75 oent en l SS de tle li Vo jr aii len in de meeste Apotlieke en o r Ac B t r t Co t Botterdaiii Te GOUDA bj A WOLFF Markt AU41 en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt EEMBEÏOTTAHTSEE llen wordt rerzocht op t IIGRK te letten UIT HET Magazijn tan M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenetaand JMerk volgens de Wet gedepoGneerd f Zich tot de uitvoering van geaarde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EENIG DEPOT der fijnste Haagache Besebait BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLH S Quina Laroche EN Staalhoudende Q ulDa Latoehr is de meest krachtige en vemterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen baitenlandsche Geneesheere Verkrygbaar in fiesschen a ƒ 1 90 en ƒ 1 00 GIGAREnENTEfiEN ASTHHA De inademmg vaa den rook dezer Cigaretten geeft dek iSider aan Asthma Etui 80 en 50 terstond verlichting Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als gdW erkend middel bg Hoest en FerA ouUAei I oplossend en verzachtend Pr js per fleschje 20 Cent KEAfiPKLiEK HotM i Hofleveranciers Zeist Agentanr bg de E rma ed BOSMitnl te Gouda VPetaldberoomde Schoon taur Lipftrin Satin ene xyn d middelen voor bet Bonder hemig poetBen van alle aw ttökleuril sob oen werk Verkr by winkeliers in schoenwerlt torifin Ürogeryen enz Mo Roed op nauD en labneksmer ÜBiiAgent W Sardemann A Iftliin L lotte xjrm Depot te Gouda bjjfden Heer A H TEEPE Apotheker enlj bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar X g GRANDS MA aA SJ e X XJ 1 Frintenips T E PARIJ S 1 I Zenden gratis an franco het praclitie gettlustreerd lODË ALIH mat nederlandschen of franschen tffkst bevatI tende de afbeeldingen der taatstfuitgekomen I modellen Tocf het Zomerseizoen vao kleederen hoeden enz voor hebren damet 1 n kinderen op gefrankeerde aanvraag aan I II JULES JILUZOT G PARUS Stalen van ïijden wollen bn Katoen nItoffen laken enz eaz wor fen eveneeni franco toegezonden doen menllgelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer d prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompt uitvoeringen der besteUmgen benoodigd zijjfi BesuUtngen mn 35 francs n hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 ftvnco ontcM MorlJ oan inkomende rechten tn alle plaatien van Nederland aan h ii $ bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten Toor de inklaring of andersinta te vervullen daar om réexpédltle iulê te foiendaal Noord Brabant daarmede belast iq HennepEnveloppen 2 2 50 en 3 de lOOO met Firiua bedrukt bij I A BRINKNA m WEGENSl OPHEFfflNG van onze Speelgoederen a deeling zi n wy besloten do tot nog toe voor LBO geadv 14 versch staks onder den Inkoopsprijs van de hand te doen De hieronder vermelde 14 stuks kobten dug slecla ts Ëen mooie Klarinet Ëen mooie doos met Soldaten 10 stuks Ëen PaardenstaL Twee Paarden voor den Stal Ëen gekleede Bekkenslager 13 Een Kaïion op wielen opa met erwten te schieten X4 Ëen Verf doos met 12 verschillende kleuren 1 Penseel enz uit KoSie en Melkkannetje eu Suikerpot 3 Een metal Muziekdraaidoosje 4 Een metalen Badkuip 5 Ëen porseleinen Zwempoppetje C Ëen surprise voorst Sinterklaas 7 Ëen Schaap op rollen m w vacht Een beweegb gekl Pop hebb porael 8kop m haar ea hoed G Ëen Elegant Koffieserviea bestaande 10 Versending buiten de stad na ontvangst van postwissel groot f 1 20 anders onder rembours van f 1 35 franco door hei geheels land G SCHUBERT Co Amst N Z Voorburg w 258 MAGGJ s van 16 pCt tot 24 pCt BtoHen BowMJonftoitdenil SOEPEN IXstg g i s Bo va illoïi in CAPSULES zflu verkrijgbaar bfl de Firma T CREBAS Gomda Voor m m bij PAUL IIOBI km isM O X Woorburgtcal 3 Patent H Btollen Ï ÏÏS Der i ronae ErfoU Jvr amere Patent H Stollfn arrungen hat Anlasi ia ttr schhdsnen wei thloeen Nachahmungan goi bê Uan kaufe dahor untara stetn scfUMrfen H StoUef uur mn uni c lraet odar In lolcheit Eisenhandluniant m éanon ua$Br Plikat wit nebantt md tauÉéhanU m = PrtUlisten muf Zeuffnisae inUt und framt mimmmBBBaaBmBBmsrs Warnu iff ïMiw Xf M aUJ i iiB ET i i ft ijft i ii i y 11 12 Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao Bttlmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerlïOterde f brlf atle eu ttitsliütêttd gebruik van fijn en fijnste grondstoffen garandferei kn verbruiker van Stollwerck s Ohocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fiibrikaat D iuwkeuriff beantwoordende aan lien inhoud der resp Etikutteu Dt Hrma behaalde 37 Brerets als HofleTcraiicler j 44 Eere Biplomas gouden enz aiedallles een bevrije fan uitmuntend fijn fabrikaat liceds 1874 wliiurf de Accadomie national de Paris NouBTOus déaernona une Ifedaille d or premiere c3aH C on consideration ae votro exOBÏiejite fabrication da Chocolat bonbons va ts etc etc SMIweriik t fabrikaat ia verkiijgbaar bij K H CunfiseuTa BiuiLetbakiiera enz enz GenenMÜvertegenwoordleer oor Nederland Julius Matten lodt Amsterdam Kalverstraat 103 XLI Jaargang ran DE BAZAK Dades Modegids bevattend DAMESen KINDEEMODES benevens HAND WERKPATRONEN B lEDEEE WEEK VERSCHIJNT EEN MÜMMER In ieder n telctt Ktcarte platen modekroniek featUeton enz enz Ie Uitgave zontlor uïl pUtea mei 3 aiujpfttr en 3 groote gtkuipte patr Per 12 nrs ƒ 1 26 p post 1 45 2o ala de Ie uitg mat daarenboven 6 gekleurde platen 1 75 1 90 Se lo ff 12gakl pl en 1 bijz geVn p by hei 6e no B 2 B0 2 i0 4e ff Se bij hel 6a no 1 gekn patr n keu7e h üs een gekleurd iraaie handwerkpairoon S w 3 3 PROEFXllMMEIt EN PROSPECTUS ALOM l S i eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten P isitekaarten Luxe Postpapier Kouwkaarten en Rouwpost rra e tZSlep Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRli li llAK en Zn Oouda Druk van A BSB7KMAK fe ZOON BINNENLAND GOUDA 13 Maart 1897 D derde lezing tbd doo heer J H van der Voort o 6t Shakespeare sal plaats hebbeo op Dinsdag 23 Maart s GiiterenaTond bad io d Zaal vKunatmioc der Sooieteit Ooi Genoagenc eene tergaderiag plaats van de Vr ziaaif e Kieavereeniging TOor dea Gemeenteraad Goada ter Tarkieziog van drie besloarsleden Gekozen werden de beeren J A de Peer t A Tan der Waot ea A C Cosyn Bet bestanr bestaat thaos uit Dr H IJssel de Schepper Voorzitter J M Noothoven Tao Goor t iceVoorzitter A C Cosgn Secretaris F Bermen Fz Pen oiogmeester P J Bellaart J N de Groot J A de Peer M M Schim lau derLoeffen O A Tan der Want nes koopmanswagan nit Gouda veneüd in de Bensebopscbe Wetering De voerman wist zich spoedig op het droge te werken doch Iftt doarde e o geruimen tijd vóór de hit en de wageo op vaateo groodalag wareo gebracht Ëen groot deel der kroidenierswaren in den wajen hadden waterschade bekomen of waren geheel bedorven zoodat de koopman vrg wat schade leed Hy reed oaar Gouda tertig en stelde zgn gewonen Dinsdagficheo roodgaugby de Klanleo uit tot den volgenden dag Men ichrgft uit Ouderkerk a d IJsel Ook onder bat vee van den bouwman A Vonk Noordegrasf is de toagbtaar oitgabrokea Het eerst vertoonde zich de ziekte b eeu ootaogs aangekocht stok vee Jl Maandag had te Nienwerkerk a d IJaal een verkiezing voor een lid van deo gemeenteraad plaats Van de 150 kiesgerechtigden waren er 96 opgekomen Gekozen ia de heer W Süoek Sr met 57 stemmen De heer J Van der Ham bbkwam er 38 terwfll één biljet b aoco was ingeleverd GisterenaTood had eene leden iergaderiug plaats van de afdeeliog Goiida en Omstreken der HoUandsche Mutschappy van Laodboaw Deze vergadering was het eerst oitgesohreTeo tot het honden van een Toordracht door deo snivel conBaleat de beer A Boa die het onderwerp zoade behandelen Gebreken in de Goudscha Kaas Later waren de leden oogvaats gecoQTOcMrd niet het oog op de komtt der beide KoDinginoeni alhier Zonder hoofdeIgke stemming werd bealoten dat in overleg net de commiBsie van ootvangst taq wegede Afdeelmg een eerepoort zou worden opgericht en b t bestaor daartoe een blanco crediet werd toegestaan Nog werd medegedeeld dat aveoats ket vorige jaar wederom pr ieS sullen worden verloot onder die handelaars of boeren die op les aehtereenvolgeade veemarkten eenjarig vee aanvoeren Door de Gemeente was hiervoor f 200 anbaidie toegestaan Daarop werd de heer Bos uitgenoodigd zijn voordracht te hoodpn Deze voordracht die door de landbouwers met groote aaodet bt werd aangeboord en met proeven vtrdaidel kl viel eer in den smaak der aanwezigen Ëet was evenwel jammer dat er zoo weinige landboowers waren opgekomen Beroepen bij de Ned Hervormde Kerk te Hasselt da F F J vau de Plassche te Gonderak Uen scbrgft oit Polsbroek J l Dinsdag raakte een met een hit bespan FEVILLETOm S7 jraAIs gij ooit den heer de Pratenros mooht terug sieu leg hem dan dat ik stervend de kracht had om hem vergiffeDi te sohenken Maar hem vooral moogt ftij geen onderhoud voor myne dochter vragen Zij Q aiets te danken hebben aan het medet deu van haar vader Liever zoa ik zien ja oneindig liever dat zij in armoede ea ellende leefde Dat ia de eenige trots die mij gebleven is Misachiei is hij misdadig omdat hij mïjue arme dierbare Pauvrette haar natuurlijken steuu ootrooft maar ik wil Dist dat haar vader baar beleedigen zal door siJBe aalmoezen eu ik mag niet hopen dat hij haar ooit als zijn kind lou aannamen Op n alleen dus kan ik hopen mijn edele vriend op u die voor mij geledan hebt tn die weet te lijden en u op te offeren O vergeef mÜ vergeef mg hst leed en de foheringen die ik a berokkend heb en ontvangt met dan laatsten levensadem die op mijne lippen is ook de betuiging van myn berouw en mijne erkenlelijk A frffUwa stervende vriendin r oEsteile w P 3 Ik zend u mijn portret dat gij zoo mogelgk zult geren san ham die het mij j eaohonken hesft AU dat portret eene wroeging b j hem opvrekt dan zal ik gewroken ziju Vaanral A DVERTBN riEN worden geplaaUt rwi 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Tweede Kamer haeft het wetaoatwerptot herziening van de balaatbare opbreagstdor gebouwde eigendommen MUgenomea tf j Uit Amsterdam meldt men In ket kantoor der firma Zeilmaker Co aan de Prins Hendrikk da is giitereDoaeht d ior middel van het indrnkken eener glasruit door diaveo ingebroken De inbrekers hebben tevergeefs itetraoht da brandkast te opeuen Zeker uit woede over het mistokken faauner pogiogAn hebben zy het pas nieuwe meubilaii deerlgk beschadigd Overigens worden slechts een aantal medailles die da firma op teutoonstellingen verworven had vermist Vooroamelgk omdat de regeeriog het niaiiwo militsirtarief nog staede niet beeft goedgekeurd weoseben de betrokken apoorwegmaatschappgeu geen verdere uitbreiding te geven aan de toepasaing van bet militair tarief Mitsdien ia het door den minister van marine tot de S S B IJ S en N C S gariabt verzoek om dit tarief ook van toepassing te varklarea op da officieren der seemacbt en van het korps mariniers die zich op eeu nooaetiritait of wat alleen de laatsteo betreft oa terugkeer aït Oost Iodië met verlof beviuden Bonder aanduiding van plaats waarhaaa het verlof ia verleend niet ingewilligd De snbs oCËoier bg de Haarleniseha roehtbanh ia giiteren ee oaderzoek weseo iDatalleD te ÏJmuiden oaar aanleiding van oei brief aangeteekend voor een waarde van f 3500 die bg opening in de wooing vao dan geadreiseerde slechts waardeloos papier inhield De gecensureerde persoou die verleden Zondag in de Gereformeerde kerk te lerseko den predikant openiyk voor een leugenaar uitmaakte tal tioh deswege voor dei rechter te verantwoorden hebben Zgn aanval was te minder te verdedigen omdat door den predikant cgn naam niet eena genoemd wat De veabaodel Igdt in Frieslaud groot uadeal nu tengevolge van het moud on klauwzeer alles geslotee ia en het vee naar geeu enkel laod kan worden uitgevoerd Geen enkel stuk vee wordt in deu tegenwoordigen tgd meer afgeleverd De stallen van deu veehoader staan vol vee Bij velen begiat zoo allengs het hooi op te rakan De prgzeu vtu de koeien zgq zeer gedaald ongeveer met eeu g van den prgs van bet vorige jaar Kon toen een melkkoe van f 240 tot f 300 opbrengen thaaa beloopt de prgi f 160 tot f 200 geiticht hebt Gij zijt de rader van Pauvrette Welnu fWelnu neem uwe dochter aan De burggraaf stond als van den donder getroffen De aaudoening die een oogenblik in hem ontwaakt waa rerdween en half ernstig half spottend antwoordde hij bBIj den hemel myn waarde heer Kburce gij hebt dan al zeer zonderlinge begibselen ik wenaoh er u geluk mee maar ik sa ze niet toepaassn Ia dat alles wat ge me te zeggen hebt Is dat du de conolusie waartoe uw verhaal moest leiden ffOngetwijfdld mijnheer ik wild u een middel aangeven om allns goed te maken AU iemand hier iets goeds te maken heeft sprak da burggraaf koel dan sijt gij het Waarom nog langer gedraald Nog eaa pair woorden uMen zon bijna zeggen dat gij met opzet talmt sprak Fulbert uittariend Dus weigert gy te erkennen dat gij een kiad hebt vroeg Tiburce op zeer kalmea toon f Hoe 1 nog langer over die zaak V Geef dan althans n ding toe mijnheer wEn wat Wy gaan vechten ik zie dal dit onverm dalyk is Uy kunt vallen in ons duel niet waar F Zeker Wat verlangt gsf Sobryf aan paar woorden dia Pauvrette tot uwe erfgenaam maken Als ik u dood zal Fauvretta aan u haar vermogen miBscbieu baar geluk te danken kebhen en de wereld die over u oordeelen ui heefi u dan nieu te verwijten fTêrdt wnelfd