Goudsche Courant, maandag 15 maart 1897

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlonst 1896 Aansevangen 1 October THd van Greenwich 6 80 7 U 8 S0 8 10 9 10 9 88 10 17 U Sl 11 11 18 18 1S 86 1 89 60 8 67 4 60 B 19 6 61 6 U 7 17 7 6J 8 86 8 18 8 61 9 67 10 40 4 6 7 61 10 4 8 67 4 604 67 1 69 4 8 4 16 6 80 ROTTKRDA M 0 O B D i 10 19 11 60 18 87 1 7 86 6 80 9 30 9 40 9 66 10 87 8 17 61 7 6 4 40 4 60 4 67 5 04 5 10 6 40 DEN H4A G i8 8 i r 7 lO 7 46 9 l8 i 9 60 10 11 OOVDl DEN R tie ZoetermoerZegwB rd Voorburg Hag sUage 6 467 80 7 48 8 60 9 19 9 4610 11 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 8 18 84 Z Z irw6 6 10 88 1 66 4 63 6 80 9 48 e 7 80 8 36 9 89 ÏM 7 48 8 47 inn Z Z 7 58 8 66 V 8 07 9 08 9 48 Ze M 6 17 X J l 0 J ÏJ6i8 oVW8 1lólO 8 Z Zegw6 Z0J M 6 17 Oouda 6 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 1 DTBïe Otreeht 6 88 7 60 9 9 88 10 16 Woerden 6 63 8 11 10 88 11 66 18 84 Oidewater 8 19 10 46 Goada 8 38 9 34 10 10 10 6 11 1018 11 U 65 1 06 V 6 80 8 8 iu 1 48 U 11 461 8 461 10 8 18 4 17 6 86 6 68 6 88 6 89 7 60 8 819 9 9810 88 U 11 46 Hl l 9 1310 7 10 OUD A U T K I C H T Ooada 6 89 6 87 7 18 7 66 8 8 9 83 9 68 10 19 10 57 18 56 8 80 Ond v 6 46 64 11 14 8 87 Woerd 5 63 7 8 S IS f H ïtreoht 6 18 7 43 8 88 9 64 10 61 11 46 1 87 8 08 I Kaar naterdam f Stopt Woenidag 6 O D I A A MSTKBDAU Oonda i lt 8 81 9 62 10 57 18 10 4 11 iantoidni O Bt 8 14 9 87 10 6 1 8 1 38 M6 ttqpt te Noottorp uMdHhenduB ea nqiwjjk Khdawei HAniirp H TW 8 O ü D i 10 88 U M 18 8 8 09 9 07 10 84 9 88 10 4 9 86 8 88 8 41 9 49 11 10 8 17 4 416 67 66 8 81 10 17 10 8 7 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 3 60 6 18 6 7 89 9 4 11 07 Agentonr bg de Firma Wed BOSMAN te Gouda AHSTIBDA H e O B D A AKatardan 0 it 7 16 8 16 9 10 48 S 4 a llda 7 38 8 19 9 14 10 10 IIAI ll M 46 TmX Ie aeada Briidfm vix BMt namt aM op 7 46 9 46 1 4 11 10 1 8 T Tenm werd dner dagen de 56 jarig6 slotenmaker Antoa Pap gearresteerd die tooals tot bedeu officieni kan worden vaalgesteld in den betrekkeiyk kleioen omfaag vau het recbtigebied £ es mail in bet baweigk trad ii braebt zyn rrouweo wel niet om h t leven doch wel maakte hy haar TermoKeu een kopj kleiner Men meent overigens dat bet aaotitl zijner nog in leren zynde Trouwen minstena tien bedraagt Ook te Hamborg beeft de politie een dctf tt lyk sajet gearresteerd Uy beet Kaiser is van beroep arbeider en zyn arrestatie geschiedde op grond dat bij gepoerd bad zyo derde vrouw TargiH als slaapoiiddal toe tudioneo De IgbeQ ïÜner boide forige vroawen welke io 1892 en 1893 onder verdachte omstandigheden overleden zullen opgegraven worden Gisteren herdacht K aije van den Berge wed C Tuin te Dreischor Zeelaud haar 103den geboortedag Diasdag hoopt Francois de Rau te Nieuwvliet Zeeuwach Ylaandoren z a lOlstfln jaardag te herdenken Beiden zyn voor bun jaren nog kra Ëen ernstige misdaad ïs Zatardagmorgen in da vroegte in een villa naby Meisten gepleegd De alJaar wonende leeraar Pfordt werd vermoord zyn dochter Dora zwaar en een jonge £ 00B minder zwaar gewond Genoemde leeraar een 65jarig man bewoonde meb zgn 16jarige dochter in zgo ISjarigen zooQ Julins in bet dorpje nabij Meiszen een villa die vrg eenzaam in een boscbje aan den Elbe oever ligt 10 47 8 54 9 1 9 10 7 6 7 S 7 89 7 48 7 66 Qgudi Hooidieeht NleiweiVerli 0 poUe Botteidun Botterdim GapgUe Nienweikerk Moordrecht oud 7 4 66 5 6 14 6 81 6 87 6 11 6 1 85 18 40 18 61 11 80 11 41 Ffordt die algemeen als zeer ryk bekend Btond leefde met zyn kinderen alteen zonder enig dienatbodenpersoneeU Men kende hem ala een zonderling die buitengewoon Vroeg opstond en bg voorkenr des winters btootshoofds rondliep De villa geleden aanden Poetpnweg beeft een beneden en een bofenverdieping De geldkist stond bov u terwyi de familie boven woonde en beneden sliep Zaterdagmorgen te 9 uur kwam de kleine Julius Pfordt aan een politiebeambte vertellen dat zgu vader en znster thuis vermoord waren Julius zelf had drie hevige slagen gehsd een op het hoofd en twee in bet gelaat De politie begaf zich onmiddeliyk oaar de plaats des misdryfa Het eerete wal haar daarbij in banden viel was een zakdoek gemerkt A K en biykbaar door den moordenaar achtergelaten De oade Pferdt lag dood in de keoken de dochter zwaar gewond inde huiskamer Uit het onderzoek ter plaatse en de verklaringen van den 12iariganJulios bleek het TOlgende Zaterdagmorgen tuaschen 4 an 5 1 uur nadat de familie Pfordt orereenkoastig de zoaderlinge gewoonte van den leeraar was opgestaan kwam de inbreker door den tuin voor de woning klauterde tegen bet balcon op schoof een venster open en klom ten slotte nadat hy een rait gebroken had da woning binoen Den ouden leeraar aloeg hy met kracht tegen den grond en bracht hem lan nog twee slagen met een beitel op het hoofd toe zoodat da rechter schedelhelft verbryzeld werd Bovfndiea sloeg hij hem het linkeroog uit het hoofd en twee ringers van de recbterhatid af Nauweiyke waa het eerste Blaehlofler gevallen of de moordenaar ontdekte bet tweede Dnra Pfordt kreeg twee slagen op bet hoofd die baar het bewostzgn deden vcrüezeu De moordenaar heeft waarsobyniyk gemeend dat zij en JoliuB wien hy drie lagen op hft hoofd toebracht eveneens dood waren Klaarblykeiyk verliet hy dan in groote baast het huis want wen constateerde dat by den onden Pferdt een broekzak waarin xicb vyn portemonnaie en zyD sleutela bevonden lettertyk bad afgescheurd terwyi by behalve de p rlemonnaie met onbekenden inhoud eo de sleutels niets had meegenomen Holpkreten had niemand gehoord Daarentegen zonden eenige lieden die ich naby de Elbe bevonden een man meteen vry zwaar stuk yzor hebbeu a en loopeu ea later ook habben bemerkt dat iemand van bet baloon der villa van den leeraar naar beneden klom en icb naar de rivier befïaf orn ztin handen te wuacben De vermoedelijke deder is een 03 111 die drie dagen te voren te Meiszen als tandiooper opgepikt eo naar bet stedelgk werkhuis overgebracht werd Deze landlooper had wel papieren ten name vac Kart Otto BkB7 mt Laubao bg zich doch de inspec eur van politie Scholze constateerde naderhand dat hü nif mand anders was dan de koopman Adolf üitiil Katz uit Pforzheim die te KarUriibe in becbtBois zünde had weteu te ontsnappen De arrestAut ontsnapte des avonds vóór den moord ook uit het werkhuis te MeiRZpn en verdween se lert dien tyd spoorloos Dora en Jnlias w rdeo in het zi kenhuia te Mtiszan verpleegd ataten Generaal 2a Kamer Zitting Tan Yigdag 12 Uaart De beer De Boer zal aader iaterpelleersn o er de wgze van optreden lot beteogetingvan het mond en klauwzeer ouder het rnndvee Het debat wordt voortgezet over art 2 van htt ontwerp tot herziening der belastbare opbroogst der gebouwde eigendommen strekkende om die opbrengst voor gebouwen ten hoeven bsiioorende en uiat tot woning ingericht op l pCt te bepalen Daarop wordt voorgesteld een amendemeot 1 van de Commissie van Rapporteurs om dat bedrag ook te bepalen voor woningen tot hoeven beboorende 2 Be beeren Tydeman en Ferf om het bedrng op 1 pCt te bepa eo mair niet voor wnuiDgen S L e heer V o Deiose om 1 pGt te bepalen ook vo r woningen met inachtneming der stichtingskostea hg berekening der waarde 4 Sub amendement Sohepel om het amendfment der Commissie van Rapporteors om in hfiar stelsel het percentage op 1 pCt te bepalen De Minister van Finaneiëo bettreed bet amendement van de Commissie van Kapportfurs aU in toepassing zeer bemariyk het am ndt Tjdeinan at ongemotiveerd het amendt Schepel ala gevaariyk eo het amendt Van Deinse ats verkeerd De hoer Pgnappel stelt een snbameadt voor Du Comm van Rapp om alteen die woningen en met landbouwschuren gelgk ie stellen die dionen tot gebruik van hem die een bedryf uitoefeült Dit wordt door do Comm van Rapp or Tgpuolnen lïet ontwerp tot regeling der gemeentefinanciën is aan de orde gesteld wi verwerping van 59 tegen 16 stemman van bet reorstet Viin Dedem om bet ontwerp eerst Dinsdag ovfr 8 dagen aan te vangen wat de Voorzitter at rk bestreed omdat dan de zaak vóór Paschen oii t kan ufloopon By de ToortzettÏBg der bt raadataging over de gebouwde eigendommen werd na repTiek van den Minister het amendement der Commissie met bet nub ameodement P Bappel aangenomen met 59 tegen 18 stemmen Het anipud TydemanFerf vervalt daardoor Het sob araendement Schepel was ingetrokken Bet amend Van Deinse wordt verworpen met 71 te en 5 stammen Ten slotte werd de gebeele wet aangenomen mbt 1 stem tegen De minister van Financiën heeft een som van f 46 0U0 aangevraagd om woeste gronden onder dfc gemeenten Apeldoorn en Barneveld aan te knnpen en tot bosch te doen ontginnen door de Ned Heidemaatschappy lo de toelichting van deze belangryke voordr icht leeet men het volgende Het is in de laatste jaren meer en taeer de l emeene overtuijfing geworden dat bet befitaan vau zeer groota uitga trektbeden woesten grond aan de nationale welvaart schade do t en dat b t hoogst wensobaiyk is dien grond waar oy voor ontginning tot boow of wuiland of ongeschikt of niet noodig is in bosch te veraixteren 18 86 18 88 18 89 18 46 18 66 11 1 11 88 11 86 11 48 ll H 8 66 8 18 M 9 31 9 61 10 89 10 86 10 48 10 49 10 08 10 16 10 87 8 01 8 1S 8 88 4 67 6 08 7 61 10 17 MM HM Ook wordt allerwegen het hooge oecooomische eo hygiënische nat van het woud maer dftu vro ger gewaardeerd Daarvan is in andere landen het gevolg geweest dat da Staat zelfa waar hy reeds een groot boschbezit had op groote sohial bosch beeft aangelegd en nog aanlegt Zoo in Frankryk in Denemarken iu Oostenryk en in verscheiden staten van Duitafililand vooral in de Praisiscbe provincie Hanover waar èn de Ptuisiacbe staat èa d provincie groote uitgestrektheden heide vrywel gelgk aan de heiden van ooze ooateiybe provinciën en vau Noord Brabant sedert eene reuks van jaren tot bosch hebben ontgonnen en daarmede steeds voortguau Ook in België hoeft dü in 1893 ingestelde CoQseil supérieur des foréts oorstellen gedaan tot uitbreiding der staatsboaschen door ootgitiniiig van woettte gronden Biykena de statistiek gevoegd by het veratag der hoofdcommissie voor de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen was de grond van Nederland 3 253 827 hectaren groot en bestonden daarvan 597 602 ht ctaren uit heide veengrond dein en zaad Laat men buiten aanmerking de provinciën N rd en Zoidholland en Zeeland waar deze rufïriek bijna uitsloitend duinen en de provinciën Friesland en Groningen waar zy hoofd zakeiyk veen omvat dan biyven er voor N B abant Limburg Gelderland Utrecht Overysol en Drente 512 492 hectaren woesten grond over die slechts voor een betrekkeiyk klein dttil uit veen bestaan meer dao 7 den grond dezer provinciën uitmaken en eene oppervlakte beslaan grooter dan de gebeele provincie Gelderland Toch is in deze eeow in sommige streken vry veel woeste grond tot boow en weiland ontgonnen want btykens den eerHten der twee biurnevena gevoegde staten besloeg in 1883 de woeste rond ia bet geheele Rijk 889 144 ec io de zooeven genoemde zes landproviuciën 762 318 hectaren zoodat bij iu deze provinciën iu 55 jaren met ongeveer 250 000 hectaren verminderd is De tweede der hierbg overgblegda staten doet uien dat 60 000 van die 250 000 hectarfu tot denoenboseh zyn aaogeIfUd zoodat men kan anunemon dat io dat tyjvak ongeveer 190 000 hectaren woeste g ond tot boow ea weilaud zy outgonoeo Daar voor die ontginning natuariyk de beste en gunatigst gelegen stukken werden uitgekozen ia eene bBlaugrijke vürkleining der nu nog bestaaude heidevelden door deze wijze van ontginning nog in lange jaren niet te verwachten vooral niet zoolang de lage ro gppryzen standbooden Alleen van aanleg an grasland op lage heide of broek en aanleg van daghunrders en keu Ier plaatsjes op goeden heidegrond io de nabyheid van dorpen ot buurtschappen is io de nu afzienbare toekomst iela van beteekenis te verwachten maar geen van beide tijn in atdat de groote heidevelden belangryk te besnoeien laat ptaao te doen verdwynen Dit is slechts mogelyk wanneer zich daaraan beboaaching op groote schaal van de hoogere en de afgelegen heidevelden paart De aanleg van bosch nit heide dagteekent mt t weinige uitzonderingen waaronder de doiaeinboaspben in de Baronnie van Breda van deze eeuw Volgens den tweeden hierby overgalegden sUat ia io bet tydvak 1833 1888 bet bosch 10 het ftebeele Ryk met 41 500 en in de zes Iftudprovinciën met 50 400 beetftren toegenom a en bedraagt de vermeerdering vaa denneubescb in deze provinciën 59 500 hectaren tegenover eene vermindering van het oofbosch met 9100 hectaren waarby echter m aanmerking is te nemen dat in bet cyfer der grootte van het loof bosch dat in 1833 in NoordBrabant bestond de ryawaardeB bef repen zyn dio echter boo steniii een paar duizend hectaren voornamelyk in den Biesbosch kunnen be lagen hebben 6 10 6 88 8 44 4 18 1 44 1 54 8 01 8 08 3 14 4 04 4 38 Wnnaeer meu nu weer de provjnciëo Noorden ZoidfiullBud Zeeland Friesland en Gro niiigon baiten rekeoL g laat omdat de daarvan in de overgelegde statistiek ala bosch ge boekte oppervlakten grootendeels bestaan nit bo99chen als het Haagsche de Haarlemmeren de Al km aarderhout nit kleine bosachen by buiten plaateen en uit hakhout dan teert dxj statistiek dat in 1888 in Noordbrabaut Limbnrg Gelderland ütreoht Overyiel ea Drente bet bakhoit en het opgaand loofboseh 94 3000 en het denuenboacfa 51 394 beoUren besloeg Voortdurend wordt nog heide tot hoacb hoofd akeiyk denoenbosch gemaakt ia da latitste jaren is zelfs de lust daartoe zeer aangewakki rd deels door den anstigen invloed der Nederlaodsche Heidemaatschappy deels door den goeden prys die voor 40 a 50 in de Balgische myneo bruikbare dennaboomen gemaakt wordt Maar joist deze omatandigheid heeft ten gevolge dat groote denneabosschen jong gesloopt worden en er eene soort van bosebbouw ontstaan is die eigenlijk roofboaw ia omdat hy geen duurzaam hoacb ten doel beeft maar dea grond na een of tweemaal mynhont te hebben voortgebracht tot heide laat terngkeeren Ook wanneer dit niet zoo spoedig gebeart hebben boascheo hier te land toch weinig kans op duarzaamheid io handen van articu ieren Zal UB woeste grond die door aard of ligging niet tut andere ontgunniog uitlokt op groote schaal tot bosch worden aangelegd zonder het byna zekere vooruitzicht van te eeuiger tyd weer beide te worden dan is de Staat zoo niet alleen dan toch bet best io de ge eganheid om dattedoen De eerste atappen in deze richting zyn rcoilfl met goedvinden van de Wetgevende Macht en met aanvaukelgk guoatigau uitslag gi daan door het ondernemen eerat van de bfbosacbing van een groot heideveld onder C aam en Gitze dat door aankoop met 157 hectaren onder Alphen en Riel vergroot is vervolgens van da beboaaching der duinen onder Schoorl In deze richting behoort naar het gevoelen v n den minister ie worden voortgegaan door beboseehing van woesten grond die voor lagen prijs te verkrygen ia niet deugt voor entKinaing op andere wyze en zoo groot is dat de kosten vao beheer van het toekomstig boscb laag knnnen zyn Bultenlandsch Overzicht Nog steoda duren de onderhandelingen tnsBchen de mogendheden voort Het maakt algemeen een zonderÜBgen indruk dat de diplomaten te gelyk met den tekst van het ultimatum aan Griekenland niet tevens de heading hebben vastgesteld die gevolgd zou worden ala Griekenland weigerend atitwoordde Eu dit was niet alteeo mogelyk het was hoogst waarschijniyk Thana wordt de spanning io Griekenland met den dag erger en tevens loopt het Ëaropee ch concert lederen dag opnieuw gevaar uit de maat te rakea en een disharmoniicbeu klaok te doen hooren De heer Hanotaux heeft in de Fransebe Kimer nogmaals de oppositie weten te bezweren on beloofd Maandag da interpellatie over de Oostersche aangelegenheden te willen aanvaarden elir uit Rome komt bel bericht dat da moj endhedeu opnieuw Griekenland een nltimntum zullen doen toekomen om binnen zeaeu dertig uren aan de eiBcben der mogendheden toe te given Ala dan vóór het verzenden deter nota maa eenstemmigheid ver kregen ia over den te volgen weg Èeo beri ht uit Londen doet vermoeden dat onderhandeliogeQ met kana op snoces gi voerd worden over een vreedzame blokkuds van Griekenland Doch een besljasing stuit af op ËDgeland en Italië die eerst dan tot daden u illen overgaan ala alje pogingen om Griekenland tot toegeven te bewegen mislukt zyn Naar de Daily Newac meent wint de io druk veld dat voor de crisia binnen enkele dagen een bevredigende oplossing zal worden gevonden Het blad zegt Er is geen reden om aan te nemen dat een der mogendheden wankelt io het besluit 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 61 8 6 8 1S 8 88 r 9 10 7 86 8 6 10 40 1 18 8 63 8 17 6 27 6 34 6 41 47 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 5 W 8 36 7 66 08 3 68 4 46 14 4 1 6 84 4 34 8 46 4 37 6 17 n I ti M 4 4 IO 6 M M 11 80 10 4 niet asn Griekenland toe te staan bet eiland 1 t i annezeeren Kn daar dit vastataat zullen de Grielcsehe troepen moeten worden ternggetrokken De riofattag waarin de oploaaing gozocht wordt ligt in bet pogen der machten een overaenkomat aan te gaan om de orde op bet eiland te berstejten eo de beloofde auto nomie kraektdadig in te foerea Indien dit goBcbied is mI e n weg gevonden worden 00 Crriekenisod s eer eo waardigbsid niet te kreaken Uit Par a wordt aan de Voaa Ztg geseind In politieke kringen gelooft toen dat Griskenland eenige geneigdheid toout om toe te ge so Het dringt er ten mioate niet me r op aan dat de Kretensers onmiddeliyk tot een pl bi ciot zullen worden opgeroepen docb hot wil zich tevreden atollen met do beloUe dat dit gebeuren zal als de inroering van bet etibeatonr op bet eiland geheel ia afgeloopen Uit Athene wordt daarentege n gameid Met panning ziet ieder bier bet besluit lier mogendheden te gemoet Er ziju nog geen teekenen merkbaar die bljk geten lm een toegevender stemming noch onder het volk noch in officieele kringen De Dnitache Eflksdag heeft op voorstal tan den heer Bacbem van bet Centrum bet wetaontwarp betreffende het oprichten van een Gedenkfaalle voor de gesneuvelde of zwaar j ewoode Duitschera in den oorlog van 1870 71 vewezen naar de begrootingscommisaie Tegen de verwgzing naar deze oommiaaie ia gestemd door de sociaal democraten Hanens des laattten verklaarde de beer Singer dat bj zich onvoorwaardelyk tegen het voorstel souden verzetten omdat z zulk een w ze an veroering niet knnnen goed keuren Na het sluiten van de derde lezing der Deenache begrooting verklaarde de miniaterpresident de aangenomen bagrooting van dien aard dat het ministerie daarmede niet het bestuur kon blijven voeren Het ministerie zal de financieels wetten nieC kannen aannemen zoolang wordt vastgebonden aan de weigering om de regeering toe te staan wat iij vraagt D e rapporteur de beer Cnristopfeo Hage verklaarde dat zyn partij een conflict niet bad gewenscbt en hg betrenrde de uittingen van dan miniater De behrooting van financiën werd naar bet Landathing gezonden Do Ooatenrykscbe kranten zonder onderscheid van kleur zijn vol verbazing over de zegepraal der antisemieten in de Tgfde curie Ook bet orgaan dier parljj het Dmtache Volksblatl maakt daa geen nitzonderiog en zegt dat het geloot Bat da arbeidende bevolking in WeeoeD aocialiatiscb is onjuist ia gebleken Dit blad het eigen orgaan van Lneger bad zelfs er op gerekend dat drie mandaten door da eoeialen condeo veroverd worden De nienwe afgevaardigden zijn behalve de vice burgemeester Lneger geheel onbekend en alle uit den winkelstand drie ervan zgn winkelbedienden en een is een kellner die volgens e gen bekentenis een kameraad bestolsD beeft Maar om zulke kleittigbeden bekommert zich de menigte niet Bü deze gold het alleen maar de quaestie wie door Lneger aanbevolen wordt Van de 273 000 kiezers hebben ruim 77 percent van bun stemrecht gebrnik gemaakt wel een bewjjs boe er gestreden ia De sociaaldemocratische werklni waren voortrefieljk georganiseerd hadden met opoffering van eigen meening zich blindelings aan de bevelen hunner aanvoerders onderworpen zg hadden de hulp van alles wat onder de bonrgeoiae anti olericaal is en hebben toch een verpletterende neerlaag geleden Hun blad de Arbeiterzeitnoii eindigt haar artikel met de verzuchting dat Lneger u eenmaal de baas is io Weenen en dus ook over het administratieve raderwerk en dat de nienwe kieswet een huichelachtig product is dat onder het mom van volksvrjheid de reactionairen beganstigt De werklni zoo zegt bet blad znllen den strijd toch niet opgeven maar voorwaarts gaan omdat ï i moeten De Neue freie Prease ziet in den uitslag den triomf der reactie en het katholieke Vaterland dankt de antisemietsn dat zg den soeialistischen stormloop zoo glansrijk hebben afgeelann In Moravië eo Silezie zgn drie socialisten gekozen maar dit zyn ook voorloopig bijna de eenige die in het parlement znllen komen Hadden de arbeiders zich indertgd niet veiset tfgen de oprichting van kamers van arbeid als kiescolleges zooals door de liberalen was voorgestold dan hadden zg vier en twintig stemmen in den Rpsraad gehad Dus veel meer dan thans mogalgk i Da Daily Newac bevat een belaogrgk hoofdartikel tegen de plannen om de Zuid Afrik Republiek den oorlog aan te doen die aan Chamberlain worden toageschreven Het blad verklaart niet in staat te zgo de redenen voor een oorlog in te zien aangezien de Zoid Afrik Kepnbliek ernstige grieven tegen Ëugeland heeft dia evenzeer herstel behoeven als de zoogenaamde grieven van de uitlanders in de Hepabliek Uitdrnkkeiyk verklaart het blad dat een oorlog tegen do Bepnbliek tbaaa in Engeland zoawel als in Znid Afrika niet op inetemmiig van de natie behoeft te rekenen Volgens telegrammen nit Bloemfontein is het onthaal van president Ernger zeer feasteIgk geweest Tan alle faniien stak Je vlag uit de stadsraad sprak in ign adres president Kinger zeer vleiend toe Deze zeido in gn antwoord Het is onwaar dat de borgere van den Vrystnat in de Z A Republiek aan de vreemdelingenwet onderworpen zgn Transvaal en de Vrijstaat gaan sedert 1885 broederlgk saFBeo maar steeds tot zetfrerdeJiging nooit tot den aanval God zal de Boeren repnblieken nanwer aamenbindan een politiek van ze bg elkaar in te Igven zon de president echter bestrijden Oe Oranje Vrijstaat is en blgft oaafliankelijk gelgk Transvaal Tot hen die een nnuwere aansluiting tnsscben de twee republieken bestrijden zon de preaident den Bgbeltekst aanvoeren Indien uw oog n atroikelen doet wt rpt hetzelve van o Voorts aprak de presi dent over het geschil met bet hooggerechtshof eo by eindigde met te zeggen dat hy voort zou gaan op God te vertrouwen God beveiligt Zijoe kudde Hg zorgt voor volle schoren Aan de lunch ter eere van president Kruger prees hem pre ident Steyn als den bekwaamaten staatsman van Afriks De president van den Vrgstaat aprak zich voorts met klem ten gnnate van eenheid tnsscben de twee republieken nit Proïident Kruger antwoordende zi ide dat hg ui t tegen de rechten der Engetsche koningin w i de handelen de tyd zoo leeran dat hg H M altgd verdedigd en zgu volk aango spoord had haar te eerbiedigen President Kngei boopte dat de twee staten elkaar zoo zouden naderen dat niemand ze meer scheiden kon Er was nooit sprake an geweest dat de Oianje Vrgataat door Transvaal opgeslokt zou worden De president wist dat bg de LonV dfiische conventie te eerbiedigen had maar de k oingin wss een kwsje vrouw c De qaaeetie van nauwer verbond raoect dus met voorzorg behandeld worden Hy hoopte geheel Afrika wairiyk een te zian Beurs van Amsterdam 12 MAAKT Vrkrs slotkrs ICEOlM ifiu Gert Nod W S 2 i 81 j 89 99 98 851 86 86 ia 28 63 98 104V 691 69 20 loa 96 580 705 1001 61 lOOV 206 Uö I 64 9 s 186 j 74 27 110 10 3061 831 102 62 54 166 997 3V 79 lU8 i 1081 lOOV 86 28 65 l dito dito hto 3 dito dito dito 8 HoNOiB Oul Gmdl 1881 88 4 iTiUB Insohrijviug 1862 81 6 OoaTBNli Obl iö papier 1868 8 dito in zilver 1888 5 Portugal Obl met coupon 3 dilo ticket 3 104 80 30 708 BusLAND OW Bmnenl 1894 4 dito Oeons 1880 i dito biiKoU 1889 4 dito bo Hope 1889 90 4 dito in goud leon 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpiNja PerpH aoliuld 1881 4 TuaiBij Gepr Coav leon 1890 4 Geo loooiuK aeiie D Gec Ie nilg aerie C ZuidAfr Bsp V obl 1893 5 Mexico Obl Buit 3oli 1890 6 Venszubh Obl 4onljep 1881 AMOTEEDiM Ohli atieo 1896 3 BoTTEaoiM Stpd leen 189 1 3 Ned N Afr Haudelav aand Arendah Tab Mij Certifioatoo DaliMaataohappij dito Ara HvpothoeVb pindljr 4 Cult Mjj dor Voratonl aaad s Gr Hypotheokb pandbr S j 9 ierlaud8che bunk aaud Ned Handolmantaoh dito N W Fao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotboekb pindbr 31 Ulr Hypolheokb dito 31 OoSTKNa Üoü Hong banks ind EusL Hyp ithüekbank pandb 4 Au ï i Equ t hypoth pmilb 6 27 S31 99V 78 Max L G Pr Lmi oart 6 Nkd HoII IJ 8poor VHj aan M lotBipl V SI Spw aanil Nod Ind gpoorwogoi aand Nad Zuid A fr 8pm aand 6 dito dito dito IS 31 dito 6 iTiLlE Spoorn 1 1887 89 A EobLS Zuid Ilal Sp rmij A H obl 8 Polen Waraohau Waoiien auod 4 BosL Gr Kusa 3pw Mij obl 4 Baltiacbo dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aalul 6 Knrsk Gh Azo Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 134 ll a 100 50 108 13V 761 1091 36 44 20 1 3081 1067 107 104 103 117 Vl 13W 85 lil llVl 181 Ameeiki Cent Pao 8p lij obl 6 Cbio Vorth W pr C v aanil dilo dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Bio Qr Spoi eert v a Illinois Gontral obl in goud t Louiav k J aab vill Uorl v sand Meiioo N Spiï Mij la hyp 6 MiiB Kanaas v 4pot prof niud N ïork Ontasiofc Weal aand dito Ponn Ohio oblig Oregon Calif lo byp iu goud 6 St Paul Minn Manit obl 7 0n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 i Cakida Can South Gert v aand Ven C BaUw Na loh d o O Amaterd Omaibua Mij aand Botteid Tram eg Maats aand Nbo Stad Amaterdnra aand 8 Stad Botterdam aan 3 BlLOlB Stad Antwerpen 18 7 SVl 8 V Stad proaael 1888 2 HoNO Thoiaa Begullr Heaelljcb 4 OoSTBIia Staataleeoing 1860 S K K Ooat B Cr 1880 3 Spanje 8tad Madrid 3 1868 Na Ver Bei Hvp Spabl oert BargarliJke t nd SSBORKN 11 Maart Sggja Witlempje olidere C de Graaf en A Romogn Hendrik Willem onder H W van Schoonoveld en Q U van Klaveren 12 Ggsfaertoa Cornelia ouders A van Leeuwen en T C Krugsheer 13 Haiberdina Margrithn ouders C Zappeg en M H de Roo OVERLEDEN 10 Maart A H Karreweg wed 6 A D J Gabrg 75 j 11 H J van den Berg 2 j 9 ui 13 C C Langaraar 2 m ONDERTROUWD 12 Maart G van Vliet te Keenwyk 20 j en U Sohonton 22 j Moordrecht GEBOREN Eli abeib onders J Hogerbrugge en G Vergunst OVERLEDEN K van der Vooren 17 j A de Knikker 30 j ONDERTROUWD D J Boao 25 j en W S Hoogendoorn 2i j GEHUWD H Stofberg en M Tober Uaastreoht GEBOREN Johanna Maria ouders C de Bruin en H Kramer OVERLEDEN M vau Delft 20 j VllBt ONDERTROUWD L Oskam ea G Schontsn GEHUWD Q de Jong en G Oskam S It A M Ë 1 XE HUUR t t gelegenheid der komst van HH MM de Koninginnen A 7an OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA ADV SRTENTIEN Voor de vele blgken van deelneming ondervonden bg het overlgdea van onzen geliefden Echtgenoot en Vader den Heer Da P KNUTTEL betuigen wy onzen oprechten dank Wed A M E knuttelva nsE Lblij Sliedreeht Dr D KNUTTEL floovn H KNUTTEL Oouda J C KNUTTEL RotUrdam A J KNUTTEL SlüdredU Sliedrmht 13 Maart 1897 toegebracht aao Vrieaden eb bekenden door J KLARE a b S S SOBMBINGC Rotterdam 13 Maart 97 Echtscheiding By vonnis der Arrondissements Rechtbank te Anuttrdam dd 24 Januari 1897 is tan verzoeke van den Heer SCHELTE DE HAAN praktiiyn wonende te Rotterdam het tnsschon hem en WILHELMINA MAKIA ViK DÜIVSNBODEN bestaande hnwelgk ontbonden verklaard door echtscheiding met alle gevolgen van dien Mr C F A HOOGEWEEiSIBN Adïooaat proeurenr Rotterdam 9 Febr 1897 Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 metFiinjia bedrukt bij A BRINKIHAK ZN Bekroond TentoonBtelliiiKSohoaiimAker B Hage A11C 1MW WMeldb r emda SohoenAppre tonr LipMln Satin au yo d ï Mta middelSD voor faet londw moeite kearlK pootaon win lie iwart a eekJeu aebovawwk Verinygbur By wlnkBllora In lohoenwerk Oil ntorJAD Dpogwyoa en M IrtU oed op num n briekim k AgMti W SirdMnan ArnluiiL Openbare VrU villige Verkooplog De Notaris J P MAHL8TEDK ie Btrgambaeht is voorne mens op WOENSDAG 31 MAART 1897 des avonds 7 nnr bg D C n HOED te Sehoonhomn in het openbaar te verkoopen EBT WOON EN WINKELHUIS geteekend A 346 in de Lopikerstraat te ISctaoonlioven waarin ruimen Winkel 4 Kamers met Alcoof groote Keuken met Kelder en Pomp en Binnenplaats Zolder en verder aanbehooren Om te aanvaarden 1 Mei Mei 1897 Dagelgks te bezichtigen BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRABFEUEN HOLH S iQuina Laroche BN Staalhoiidende Q uloa Laroeh ia de meest krachtige en versterkende KlNArWJJN Aanbevolen door tal van binnenen bnitenlandsche Qeneesheeren Verkrijgbaar in flesschen a 1 90 en ƒ 1 00 CieARETTEN TEGEN ASTHMA De inadaming ran den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Centa Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel bö Heest en r r M ï 4e rf oplossend en verzachtend Pr s per Üeachje 20 Cent Kb iivblibn ÜoLH Hofleveranciers Zeüt Depét te Gouda bg den Heer A H TËëPË Apotheker en hy de meeaba Apothekers en Drogisten verkr gbaar FRANSCIE STOOMVEEVEEU aN Chemische WftssoherlJ VIN H OPPE UEIMER 19 Kruiskaie BotterOam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA d Hoer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en verven van allo Heerenen Damesgarderohen alaook alle Sindergoedsren Speciale inrichting voor hot Ishmmeii plochemantels veeren bont ons Gordgnen tafelkleeden ent worden naar do ieuwste en laatste methode geverld Alle goederen hetzy gestoomd of goveriil worden ousohadelgk voor de geaondheid ta volgens staal bewerkt StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vuoroohrift van den 1 kou Üniversitoits Prof Gohm Hofrad f Dr HarlOM Bonn hebbea sedert 60 Jaren ah Torzachtend middel tegen boeatoi 1 heesohheid en aandoening der ademings f organen uilsteekende diensten bewezen By spoedige afwisseling van warme en koude lucht ie t bijzonder aanberelena1 wardig een bonbon te gebraiken Verpakking Goeie pakjes ü 25 cent Alom verkrijgbaar