Goudsche Courant, dinsdag 16 maart 1897

Dinsdag 16 Maart 1807 No 7S3S 35ste Jaargang ta Jioht tl D0Q kortom feF JtokerPaiR Expeller Wat uatowniileateceo NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Couranll geschiedt dagelijks met uitïondering van Z n en Feestdagen ADVERTEICTIEN worden geplaatst T 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Wroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd UAGGl van 16 pCt tot 24pCt Blwlt na BoulUonhoudeml SOEPEN 2v£stg g i s Bo a illoz5 in CAPSULES Zijn verkrflgbaar bg de Firma T CBEBAS Oouda Voor m bij PAUL HOBl tecrdam O Z roorburgtcal a XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDEBMODES benevens HANDWEBKPAIBONEN fl r IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MÜIUMER In ieder n Uktt aiwarte platen modehronlek feuilleton enz enz Ie Uitgave zondor gekl platen mal 3 anijpatr en 3 groote geknipte patr Por 12 nra ƒ 1 26 p poit ƒ 1 46 2o u als de Ie uitg met daarenboven 8 gekleurde platen 1 76 190 4e f II Is II H 6 8e bü hol 6e no 1 geko patr n kea e 13o een gekleurd traaifl handtrarkpalroon 3 y 3 2 PROEFNUMMER EN PROSPECTUS ALOM S foSo s oitTTTr iiTa Ei r eene zending Verlovings Ondertrouwkaarten F isitekaarten Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost Bettellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRU ÜlllAK en Zn J 1 E ORA NDS MAaASINS DU Frintemps T E PARIJ S Zenden gratis ao franco b t pr chtig geïllustreerd IQDE ILUI m t nederlandschen of franschen tekst bevatUnde de afbeeldingen der laatst uitgekomen Bodellen Toor bet Zomerseizoen van Ueederen hoeden enz voor beeren d mei 1 kinderen op geflankeerde aanvraag aan II JQLB JILUZOT 4 C PARIJS SUlen Tan zijden vollen en katoenen ttoffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarToor de Koorten op te geven en ongeveer d prezen te bepalen Dit album bevat tevens de inUcfatingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzijn BtiteUmgen van S5 francs en heoger woraan met eene verhoogmg van 5 0 0 ftm iM noM § noriJ oan Inkomende réchten m all flaattm ton Nederland aan huls bezorgd Wklanten hebben geene formaliteiten Toor de inklaring of andersmts te Tervullen dBtr ons réexpédltiehuit te Rozendaat Noori Brabant daarmede belast is OrEMB ABE 7E5K O0PfflB De NotMJ J KOEMAN te HamlrecU zal op MAANDAG 29 MAAKT 1897 s morgens 2 uur b het Hotel Dj Zilu te Gouda in het openbtar veilen en yerkoopen No 1 Een HUIS en ERF aan de Karnemelkeloot te Gouda wgk B No 377 kadaster Sectie A No 1722 groot 56 Centiaren Te aanraarden bg de betaling der kooppenningen No 2 Een HDIS SCHUÜB en EBF naaat het voorgaande perceel wgk B No 376 kadaster Sectie A No 2334 groot 1 Are 18 Centiaren No 3 Een MOESTUIN en ELEINGABENBAAN ran drie paden met VOOB en ACHTEBLOODS achter de perceelen 1 en 2 en nitkomende in de Derde Kade kadaster Sectie A No 3292 groot 18 Aren 95 Centiaren De perceelen 2 en 3 zijn verhaard tot 1 Maart 1906 te z amen voor ƒ 147 sjaars En No 4 Een HOIS en EBP in de Derde Kade aan de Kamemelkaloot te Gouda wSk B No 350 kadaster Sectie A No 3293 groot 71 Centiaren Verhaard hg de week voor 1 20 Te bmichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 11 tot 3 uur en op den dag der veiling van 9 t6t 11 unr Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPII JG De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambaelit is voornemens om op DINSDAG 23 MAABT 1897 des namiddags Sure in het Koffiehuis Het Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda in het openbaar te verkoopen Een goed onderhouden WOON ENWIEELEÜIS geteokend Wflk L no 245 met Erve en Aanbehooren staande en gelegen in de Doelesteeg U Gouda kadaster Sectie C no 1260 groot 40 centiaren waarin edert jaren een goed bekUnte Nering wordt gedreven Verhaard aan de weduwe Lankhorst voor f 2 50 per week Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 1 Mei 1S97 Inlichtingen ten kantore van genoemden Nouuris aoads Druk van A BKINKUAM li ZOON t AnkerlaiHÜpBiler Vit iet m itoKll in ieder htuigaiio Anker PaiD Expenei ï s 60 cent 76 cent n fi iii de 8 i h Toor Dden in 4e meeeUi Apottieken en b ï A Biokter k Oo te Bottaidun Te GOUDA bg A WOLFF Markt A144b en DE LAAT en VAN SON apelheker Markt Het Fotografiscli Atelier STUDIO is dagelijks ook des ZONDAGS geopend WÊÊÊmmm e Albumpor H K tretten met 3 xSSr W Proeven f 150 P VAN BEB WAALS Fliweelen Singel 58H hg de iiendeweg HMMHMMMMIiHBWiMIWa 35 4 Staatslot erij Wm DE TREKKING begint MAANDAG 15 MJt iBT a B Loten en gedeelte lp Loten zgn te bekomen ten kantore van en CoUeoliear A c eosiJN Onderefeteekende beyeelt zich beleefd aan voor het witt em ViB 1 Gangen Flavonds enz Hoogachtmdf A VAN VEETN Vrouwosteeg 283 QODDA OPENBABE VBIJWILLIGE VERKOOPII G op WOENSDAG 17 MAABT 1897 des voormiddage ten 9Vs ure aan den Veerstal te Gouda ten overstaan van den te Rotterdam gevestigden Deurwaarder F H SWAM van HOUTWAREN bestaande in BADDINGS PLATEN DAK ZOLDER en SLUPDEELEN PLANKEN BINTEN DEÜBEN BAMEN BB ANDHOUT etc Te zien DINSDAG 16 MAABT 1897 TANDARTS E CASSFTO Turfmarkt 171 uoada van 10 tot S unr behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag PDIKE O0D B f SCHIEDAMMEB GENE7EE Xerhi NIGHTCAP VerkrügbaaT bij PEETERS Jz 1 H t Iwite ooecliKlelykit an t im m kkelyk t poet miililel voor Beeren eBVOorildemejenKlnderMlioenwerk isdeAppretuurvanC li lier A Ce Berlin Beülh Str 14 M ii letiBjood oo naam en fabrlekemerit Ala bewijs van eclitheid i oaohet en kurk eteede vooreien vsu den dwhd der fvm P HOPPE Tegen 1 APRIL getraagM tngen hoog loon een BOEBEH BIENSTBOIE grondig bekend roet de Zoetekaaamakery Adres M POOT Landbouwer te Schipluidtn bj Velfl I n AutomatisebeYalleii voor r ttan ft 1 2 40 voor muizen n fl l ai voor tonen knkkerUkkon ene é fl J ïO vttimen voortdorend Boii ilor toAxicht i i rfttteu maizeu ol rtuiïüurie kevers m een lUMjhtii Htallen rich vaaxolfH wedsr op n laaton niet do miDste reuk na Vi rlionp tegen toezoiiding vkh het Ijodi iig ol otidsr rembours Verzendhuis Merknur Commandit HttatKohappy € ï JileliDbert A Oo Aftk rdam N Z Voo HrgwRl 856 i n if Een waife Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie ei geheime uitspattingen ii het beroemdeBwerk i nr l Dr lietau Ap lfbeWaI ikg tlcilandBche uitgave met 27 aib Prge j2 gi iden leder die aan de versohrik kelgle gevolgen vau delse ondeugd Igdt mbeti hlit lezen de oprechte ileenniE die hèt geeft redt iaarlgks duizend va een zekeren dood Te verkrggen bj hetVer lage Magazin te ftieipzig Nealiaar t 34 fraiico tegen inzending van het hUrag ook in postzegels en jn eiken iioek handel in Holland jï Lijders i Da aw of Haarkorm drooge vodntige SchabbendaWworm en het met deze klwaal gepaard gaande zoo ondra elyk laatigli ufeen l r Auide alsiok el e andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bi heo die door niemand genezen konden worden door Dr Hébra Meehtentoa Onschadelijk Gebruik VUWendigt Prys zes galden Ned Ct tegen vooruitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bij de St Marien Drogerle Oiii A JjitioUlaid Kliniek en PoliklittUk voor OUHVKTaME en aiïmMBCOijOfiUK Spreekuren dagelijks van 12 2 u Gratia Spreekuren Maandag Woemdag eu Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ilr A eBVL Gtneeiheer Directeur P KotUnlMjke MacMnale Fafiriek DijfH jNIGBLOEM va i Hil vVScba k CQ gevestigd te OraVenhaf e i iifipplertéaat a en i nab ek Begentesselaan U i HOEErefANClERS van Z M deiMONING ran BELGIË i H Indien giJhbestU gebruikt de aller wege bekrooAftl en Wereldberoemde Su perior D uiven JBor8t Honig Extract FLACONS n 40 Cta 70 Cta ei f 1 verkrijgbaar hjj F H A WOLFF Drogiat Mai kt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN MoordredU J C BATELAND Soêicop B V WIJK Oi ddKoier M KOLKMAN Waddin een De prijs per d e maanden is posti L 70 1 Afzonderlijke Nommers YIJF BINNENLAN i GOÜDA i5 aart 1897 Ala d ak ndigeu vi or bet aott examea I o zga o m beootund ds hb Hubsr I opold e KropmAW boofdea tkd acbolen albier De St t DO 62 befat de sbituteu der vereeDigiDg K K I eeifereQoigiDg te Gouda By ueu boelIjbaQdet ar J T SwarUenborgalbier 1 zat biaiienkort en lbam van Gqadain helftdrak t V2 der fraaiste pBBteD der stad lei BebyaeD Naar betgeea wy jer ran zageo belooid bet wa fraai albnm te 4o 6a I i DöiJderdag a h des avooda om 8 oor ballen 49 bewoners dvr Turfmarkt ia de zaal Orjii ije eo NeaerlqiDdx eene vergaderingboa n tob regeling der uaitaandefeeatvieHng by gfllegenheid derj komst van BB MM deKooutgiaaea tm Cbrist Bist Bond zal esue vergaderingboaqen op DoDdejrdag 18 Maart 9 morgensom II aar in de zaal Oranjeen Neddriaodf aan de Tarfmar albier 1 De beer W Hoogendyk Wz de Torige waak alhier ovetted D beeft aan t a ganache personeel beataaada oit 38 mao legatee vnrkiaakt Ieder krygt i S 5 roor elk jaar in Kgn dienst doorgebracht Wanneer men weet dat er werklieden zya die 30 en 45 dienstjaren hebbea kan meu nagaan dat de erllatiog enn groote som bedraagt Bet mond en klauwzeer begint te BodeIjrraTon weer toe te nemen Nadat in Nofember 96 zich één geial bad voorgedaan waarb de gebeele stal onteigend en afgemaakt werd bleef het rustig tot beg c Maart In enkele dagen zijn nu vyf geralleu geconstateerd De boeren onderTinden thans votitrelit geen laat alleen wordt het se opgeschreven en wekeiyka gecontroleerd terwyi Datuurlgk een bord met kenmerk geplaatst wordt Wel een tegenstelling met t vorig jaar toen zooapoedig mogeiyk alachten en ontsmetten nu eenvoudig opacbrüven en controleereo tarwyi ieder ODverhinderd den besmetten sUtl kan in en uitloopen WaarUjk men ia wel van t eene biterate in t andere vervallea Ia het kon besluit van 26 uiet 29 Febr jl tot uitvoering van de artikelen der kieswet FEVILLETOJX 88 Diarentegeo aU ik val kunt gy uw teataioent varLietlgen en de wees vergeten die dan onder Gods hoede lal Btaan öy lyt niet wa b uw ïinuen antwoordde Fulbers opstaacda Wat zouden de mensohen zeggen f Qij vergeet dat de menscb zich weinig behoeft ta bekommeren ow hetgeen men na lyn dood vaa hem leggen zal Ailerminat de maa die rechtschapen heeft gahaudeld Kom mijnheer neem althaos bet portret vaa uw slaibtoifer aan Daar hecht ik biet aan Gij kunt het behouden als gij er prijs opjatelt lk stel er pr a op by dien Estelle by haar laven afwees zal le laatste hermneriDg aan haar niet verwarpan ïuibert verhet hat eerst de hut zijn knacht voegde rich by hem i Vecht mynhaer de burggraaf inderdaad s vroeg hy verwonderd ft Met zulk eau kerel Maar mynheer I eida Brice met diepe minaobting Tibarce voegde zich by zyne tegenpartij Zy plaatsten sich op honderd paa van elkander en kwameu overeen dat de een den ander caderan zou zoo dicht hy verkooa Toen hy hen tegenover elkander ƒ 1 26 franco per CiENTEN di op bet kiexeu voor de Tweede Kamer b rekkiDg hebben opgenomen in bet Stbl o 69 eu openbaar gemaakt in de Ötct van Maart ia een fout ingeslopen die in de t van heden wordt verbeterd Men leze de eerste alinea van art 8 van ipoemd kon besluit ali volgt 1 Id elk em liaal bevindt sicb op elk aantal van ten volle Heehonderd kiezers at het stemdistrict telt m minste óen leasenaar ter hoogte van 1 tot 1 20 Meter B M Koniagm Wiihelmina maatttc Zaterèagochtead na eenigeo tyd op Zorgvliet te bebben vertoefd een rytoertje te paard naar a he eningen Hare Majesteit die vergezeld Ard door eeu adjadant reed langs het noordS slag naar den straudmaur welk werk y in oogenschouw nnm Oe Bollandsehe maatachappy van landbouw iiM la de door den niioiater van waterstaat op Vooidruht der hoofdcommissie te benoemen bommissiêu voor de wereldtputoonatelliag te Pnrya vertegenwoordigd worden door haren president den heer O F Bauduin en baren aecretari den heer P fc L Waldeck Bet Nederlandtche landboQw comite al in de commissie niet vertegenwoordigd zyo Mea meldt uit Ilotterdam Het Termoedeti ligt foor de hand dat de bemanuiog vun het scboomscbip Utrechte bet slaobtoffer U geworden van eene ontplofBng die in de aanwezige lading voor zoover die uit ammanitie beatond bestemd voor Aljeh ontstaan kan zyt De tweede stuurman Treason de 2b machinist Ërkens eti de kapitein P de Goede vormen het gelukkige drietal dat vroeger dienende op bet gestrande si Gelderland niet overgeplaatst werd op de Ülrecht c doch te Uotterdam zyn ac tergebleven De heer Trsèaon ma akte om gezondheidsredenen da reis met de Utrecht niet mede de heer Erkeua wegens verandering van poaitie tervryi de tegt owoordigbeid van kapitein De Goede nog te Itotteidam vareisobt werd Meu kau baar de aangedreceo wrakritokkou en de plaatsen waar xy zyn gevonden geaoegzaam als zeker aannemen dat het as Utrecht aan bet etode van het Ëugelsche Kanaal omstreeks den 4en dfzer op of hg de Fransche knat ten Noordooiit u van Oueasant ID het departement Finisterre met de geheele bemanniug is verongelukt Deze beatond op drie perüonsn na waar zag Btaan ea op alkauder aauloggeo verbleekte Urice want hy had zijn moester lief Legoello volgde alles met eene balangstetliog dia zyu gevoel vai riendsohap verdoofde Üe burggraaf gaf het eerst vuur Tiburce gaf geen blyk vm pijn maar by kon slechts twee Bchrsden doen en viet toen op zijne kniecu Daarop met groote inspanniag zijo geweer langzaam maar met vaste baad opboureade zou hy vuur geven toen er een kroet weerklonk Hij zag om iich heet van waar die stem kwam en ontwaarde de markiezin Treanna Toen ontsnapto het geweer aan zyne handen en hy viel bewusteloos neder badeDde ia zijn bloed XI TiburoB was ernstig gewond De ko et was tusBohsn een paar riliben gedrongen Mea bracht hem in de hut nog altoos was hij bewusteloos Met heholp van de markiezin ea Marianne Irok Legoello hem ziJD jas en vest uit Toen zag men eene kleine bauFB met paarlea geborduurd aan oen zwart koord om zyn hals haageode Laurence begreep wat dit heteekeoda eo bloosde Marianne nam bet beursje m de haadeu en bezag het met eane uitdrukking van teleuratelliDg Toen legde zy het op tafel maar onophoudelyk vestigde ly er den blik op terwijl ook haar gaast daar geheel mede vervuld was Beiden zoowel de groota dame als de boerin maakten toen pluksel zwijgend n treurig terwijl de Koodmuts de woad oaderzoebt ZoDsls wy reeds gezegd hebben was Legoello aiaistem geweest in een hospitaal te Nantea Hy had zoo dikwijls operatien zien doon dat by zelf er eenigazins mede vertrouwd was gewordea eu ver onder dti gezagvoerder uit de vroeger aqnipage van het as Gelderland Van de directie der Rotterdamsche Lloyd ontvangen wg d namen der bemanning dia wy kier Uten volgen B Pekelaar kapitein A van Zanten Ie ofiSoisr G Grilk 2e officier D Datema 3e I officier G S Ilubeoar 4e officier van Auayden bootsman P Moeken timmerman J Uoeterdink kok T Weaselmao koksmaat D van Krevelen hofmeester J van Zyl IbediMe A Unlscher lampeniat W Toren G tïartingweld C Adriianse J v d Borst H Srnat H Baoiing Ë Wolthuis allen matroos D Janssen lichtmatrooa H B Brand Ie machinist J P Pons 2a mncbinist W Jausaeu 3e machinist A Woest 4e maobiniat B Weijermans do n key man J Bof mm magazyumeaatsr J d Vhes A de BrujjD P U V d Weiier W v d Boom M Peters en W Gieben allen stoker TJ Bremcr en D B da Groot beiden tremme lu de Staats Ct c No 62 zyu opganomgQ de statotan der voreeniging lioomBcbKatao lieke Gildenbond De vereeniging opgericht voor het bisdom Baarlem is gevestigd te Amsterdam ea heelt tot grondslag de Euoykliek tlierum Nova um t Bet doel van den E K Gildonbond is 8 het bevorderen san den Chriateiyken in iDyïe maatschappy b het behartiffeu der geestelgke en atofielyke belnngen van patroona eu werklieden c het aaukweekeu van degelgke vakkennis by patroon eu werklieden en het werkzaamzgo om de onderlinge verhouding te orgaoiaeeren mat dien verstande dat in plaatsen waarde patroons afdeeliog der St Jozefsgesellan varBeuiging eene afdeeliog vormt van den fi K Gildenbond het aankweekea van vakkennisdoor vakonderwgs des verlangd aan de St loiefsgezellen vereeniging worde opgedragenen in overleg met baar of door tuasoheukomatworde geregeld De middeleu om dit doel ta bereiken zallen volgens de statuten zyu lo bevordering van het Katholiek ouderwgs 3o organisatie van den arbeid 3o samen verkiog van patroons en werklieden 4o bevordering van de belaogen der patroons onderling 5o aanweuding van gepaate middelen tot bevordering van landbouw mdaetrieeo handel 60 tegeuguan van den trek der platteiandibevolking naar de steden 7o houden vau lezingen voordrachten en congressen om tot eeustemnii heid te geraken gcheutone malen had hy sijne kunst toegepast tot ongeluk vun de gekwet3t U die het aoodlot aan zyne zorg deed toevertrouweu Maar op die wyze bad by zieh geoefend en eene zekere handigheid gekregen waarvan hij nu in deze omstandigheden bewys gaf Met behulp van aan stalen instrument dat hy uit oude gewoonte by zich droeg haalde bij zonder aarzelen deo kog l uit den wond Hij was diep m het vlaesch gedrongen maar btnaen tien minuten was de boeren heelmeester er in geslaagd om er i o meester va te maken Met al de zakdoekon die mea ter zyuer beschikking stelde stelpte bij hel bloed daarua bond hij bet pluksel op de wond en legde den gekwetste zoo goed mogelijk op de legerstede welke Marianne mat haar laken mantel had bedekt Arme jongen sprak Laurence biuneasmondB terwijl zij oen Ireurigen blik om zich honen wierp fihmce die weder tot bewustzijn gekomen was hoorde die woorden Hij opende met moeite de oogen en sidderde toen hy mevrouw Treanna zag Hy maakte eone beweging om op te staan maar eene snerpende pyn belette het hem en ontlokte hem een kroet van smart Laureuce en Uarianae ylden beiden naar zijn bed ifGy bisi mevrouw i zuchtte hy op bijna onhoorbaren toon r Ik wist wat er gebeuren moest a ik ben zoo spoedig mogelijk hier gekomen helaas te laat 1 Neeu juist by tyils vóór ik vuur gaf Laurence verborg haar galaat mat beide handen en weende Ik maak u bedroefd mevrouw o vergeef mij Op dit oogenhlik kwam Legoello terug die de hut over eenen tezondan staatkuodigen toestand 80 tijdetyke samenwerking mat veraeoigingen welke een gelyk doet beoogen ea dit door gelgke of geiyksoorlige middelen trachben ta bereiken De bood omvat zoo asogelyk dria ho fd groepen als landbouw ambaoht en indasfcria handel Naar den aard van hei bedryf lossen deze aioh op in vak vereenigiogan of gilden De bond kan behoudens diapensatie vaa het centraal best aar in ne eo deselfda gemeente sleohta étae afdeeling vestigen Varaohillenda kleine aan elkander greasanda ge meantan kunnen te zanen eene afdeeling Uit Ngmegen maldt da Gelder Sedert de laatste dagen hielden ziob inverschillende logementao bier ter slede op eentweetal damea dia aldaar dineerden en verteringen maakten doch als het op betalenaankwam dit slechts gedeeltielgk of in hetgeheel niet deden Zulka was de gen een topoi itie niet ontgaan en beden morgen werden de beide pseadodames die beschonken waren in een logement alhier gearresteerd en naar het polttiebareaa gebraebt alwaar bleek dat sg da gezaatera B waran dia lich voor bordaurafcari en koopvroBwen in linnen nifcgavan n verklaarden te Utrecht woonachtig te ayo Zq wisten op luwe wgze het medelyclen op ta wekken vap de meest gofioeda ingexetenau door voor ta geven dat zy van goade familie waren ea door treurige omstandigheden arm en oagalokkig waren geworden D oodere zuster dia overal het woord doet kwam achter van een slechte markt thais daar ds politie baar geaignaleerd vond iu het Algemeen Politieblad Wegens verdaistering beeft ly nog een maand gevangenisstraf ta goed Gevankeiyk werd zg hedenmorgen naar Arabem overgebraaht om baar straf te ondergaan Ta betreuren ia bet achter dat menig milde geefster de dupe der kwade prakigkeo dtzer vronwsn is geworden lo het gonrernament Kieff Rnaland Bye onlusten tegen de Joden aitgebrokHo Ta Spola werden deze week een groot aantal winkels aan sraelieteo behoorende geptanderd en grooto achade naar het baat van eenige millioenen aangericht Bet gepeupel bestormde het huis van een verlaten had oin lyue met hload bezoedelde handen te wasschen Hy naderde het bed nJe mag niet spreken Tiburcc dat tou je koorts verergen n Ër moet volstrekt stille zijn Mijn goode Legoello ik heb uwe haip eer noodlg gehad dan ik daaht Och men moet eeu meoaoh zyu verdiensten nooit gering sahalton Dal zal ik ook niel mear doen antwoordde ïiburce die vruchteioos trachlte te glimlaoheit Zjju oogen sloten sioh weder Hy verroerde zich niet Zyne kraobtea waren uitgeput Legoello vroeg aan Marianne of zij ia de hnt kou blyven terwyl bij in de huurt het ean en ander halen zou om den gekwolstea naar bthooreo te verplegen Beschik over mij vader Roodmuts antwoordde het boerinnetje met vuur lk zal blyven zoo Ian f het noodlg is Dan ga ik maar dadelyk eu latlraohten spoedig weerom te zyo Mijn rytnig atoat aiet ver vui bier zaida de markiezin Ga met my mede naar Treanna daar zal ik u alias geven wat gy voor een gekwetste behoeft Dat was nog heter antwoordde de oude republikeia tevreden Gy syt wel beiaefd mevrouw de Markiezin Ik zou ook wel een enkel glas wya willen drinken want ik begin erg dorstig ta worden Met genoegen lal ik een glas op uw gezondheid ledigen ylüa op dia vaa mijnhaer Tiburce vulde Laurence treurig aan nMija knecht zal u met het rytuig weer terugbrengen Dan zal hy Marianne by haar grootvader aaareiken die taker met oagaduld op haar waoht iJTerit wtrtêlffd