Goudsche Courant, dinsdag 16 maart 1897

U T K B C H T G 0 U n A 10 16 10 88 11 38 18 8 08 8 68 4 46 8 14 7 66 8 09 9 07 10 88 11 66 18 84 4 16 8 84 8 88 10 48 4 84 9 38 10 6O 11 1018 11 3 46 4 37 B 17 8 88 8 419 49 10 84 10 14 llllO AMSTilKDA H S 0 V D A 8 16 9 10 48 8 84 8 B 4 48 18 7 41 8 14 10 10 Mai 18 88 Mt M 6 49 I 4 M8 9 46 11 11 Recht van den vertrekkenden pachter op vergoeding wegens de door zijn arbeid ol kapitaal aan bet gehuurde aangebrachte verbeteringen Opneming in de pachtcontraoten van het minimum getal arbaders dat de boer zomer en winter vaat in dienst moet houden bepalen naar den aard eu den omvang vaa bet bedrgf en de plaatselgke omataodigheden Instelling van pacbtcommibstea io alle lantdelyke gemeenten gekozeo do7r en bestaande it vertegenwoordigers van grondbezitters pacb tera en arbeiders met bepaling dat geen pachcontraet ggtdig is dat niet door de geméeoEelyke pacbteommiasie ia goedgekeurd Uitbreiding van het onteigpningarecht dergemeente zoowel ter verbetering van de wo niogtoestanden als ter voorziening in de wer keloosheid en ter verbetering van den toeatsndder arbeidera met name wat de laodelgke gemeenten betreft om deze ia staat te stellen aan ingezeten arbeiders zooveel grond tegenden laagst mogelgken prys in gebraik te geven dat zg van hun arbeid op dien gjfoudgeheet kunnen leven Verbetering der bestaande arbeidswetgeving 00 uitbreiding daarvan tot den veldarbeid eo de huieiEidustrie Beatryding van het drankmisbrnik door aan de meerderjarige mannen en vrouwen van iedere gemeente het reobt te geven by meerderheid van stemmen den drankverkoop in de gemeente te beperkenof te verbieden local option De Hervorming deelt over de nieuwe vertaling van het Oude Testament het volgende medfl Wy kunnen verblijdende berichten breogeo omtrent de vertaling van het Oude Testament en het verheugt ons ze te kunnen mededeeten omdat zeker velen er naar verlangen eeas weder iets omtreot den voortgang van dezen belangrgken arbeid te vernamen De vertaliag ligi tbaoa io voorloopigen druk gereed en de eiodrevisie is reeds een heel eind gevorderd Wel moet er dit jaar nog hard aan gewerkt worden maar toch is er reeds een contract voor de ait aai gesloten en wel met de firma E J Brill te Leiden Io het najaar ver chgnt het prospeetas eu de aerate aflevering Men hoopt dan van Januari 98 af roet de uitgaaf geregeld roort te gaau en daarvan 4 vel per maand te doea varcbynen zoodat zg in drie jaar gereed zal zyn Volgens het besloit der Tweede Kamer zal in de volgende week bet belangrijke wetsontwerp omtrent de gemeeDtefioanciën in openbare bebétdeling komeu Daarover zgn hg de Kamer eenige adressen ingekomen van gemeentebestnrea minder dau men had mogen verwachten waaruit men wellicht mag afleiden dak de plaatselgke besturen over t geheal met de regeling zgn ingenomen Twee der adressen uit Gaasterland en uit Breda vragen enkel aanneming van bet ont werp Gunstig luiden ook de adresaan van Amsterdam en van het b stnur vaa burgemeesters eu secretarissen in Friesland echter met bedi nkingen In het Amsterdamsche verzoekschrift nordC uitvoerig de noodzakeiykht id eenar liervormiag betoogd en verder uitstel ongeraden ge obt trots de bezwaren die legen het ontwerp konneu vrorden iogebrsoht Eenige verbeteringen bg de bereking darultkeeriogea worden aan de band gedaan en de billgkbeid betoogd om ook de opbreugat der straatbelasting in aanmerking te nemen Wat de gemeentebelastingen betreft bevat het adres bedenkingen tegen de regeling der gemeenteIgke inkomstenbelaating tegen de te Uge belastbaarheid der forensen slechts voor Vs en tegen de hooge inningsprocenten die het Bgk van de gemeenten vordert Het Friesche adres wgst mede op dit laatste en wenscht voorts het verschil te zien vervallen bg da uitkeeringen gemaakt tuaicbeu gemeenten van meer en minder dan 50 K AangevaogeD 1 October TUd vao Greenwicb Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 11 18 18 18 11 81 11 28 11 86 11 48 11 81 9 10 9 S6 10 17 9 80 9 40 9 BB 10 87 7 86 8 88 8 63 6 80 6 Ï7 8 17 6 27 6 84 8 41 6 40 6 47 6 47 DEN HAAG BOUD A O Bl 8 61 7 86 8 8 BB 354 Bta staats loterij 9 60 10 11 7 10 7 4B 8 18 9 1 eOCDA DEN HiAG ZoetermeerZfigvaard Voorborg s Hage Oouda Zennhuiiaii Moerkapelle Zoeterniaer i g aaril voorDsrg nana O 7 80 8 86 9 89 10 1811 18 ll lB 18 18 18 88 1 48 8 47 4 46 6 18 6 B4 8 11 7 80 7 49 211 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 8 18 7 68 8 66 11 41 18 B1 f B 08 8 18 V 8 07 9 08 11 6B 1 06 6 80 8 86 tH 8 18 9 18 10 7 10 48 18 e O ï D A U T B ï O H T losda 6 80 37 7 18 7 6B 8 81 9 88 68 10 19 10 B7 18 BB 8 80 Oadaw 6 46 8 64 1114 8 87 Woerdm 6 68 7 3 8 18 t l Vtncit 6 18 7 4 8 88 9 64 10 61 11 46 1 27 8 08 Naai inuterdam f Stopt Woeiudag Uage 6 4 7 80 7 43 S tO 8 19 9 4610 1111 8618 981 86 8 44 8 40 4 10 4 83 E 88 8 187 18 7 68 9 88 9 68 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 18 9 84 Z Zagw6 10 88 1 66 4 63 8 80 8 48 Zar H 6 17 g 10 48 8 6 04 89 9 69 Gouda 8 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1810 6418 0618 688 17 8 14 4 08 4 386 16 BJ 8 607 488 8810 1010 88 1 06 6 80 u 8 86 11 46 18 48 1 10 8 18 4 17 B 86 6 68 8 88 89 7 10 8 81 3 17 4 41 6 67 BB 8 31 10 17 10 3 7 10 10 84 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 3 60 6 18 B 7 39 9 4 11 07 GOUD A A H8T£EDA1I Oottda 8 87 8 81 9 68 10 67 18 10 4 tl HM InataidaB O St 8 14 8 8T 10 B8 1 8 1 18 BJi ftpt tt Nootdorp Laidwhaudam eo Blayawijit Kiuiiwag m Htkadorp Amstudam G 8t 7 16 Oonda 7 81 8J19 iMt te Soada Bffidgw uit maa imt n aM op 7 61 8 6 Joodschan bankier ea daar het de brandkaflt niet kon openen werden uit woede daarover de paarden doodgestoken en de r tuigen rernield een m en nfaotu ar winkel en eeDe zaak in koloniale waren werden eTeneena geheel leeggeplunderd en allerlei goedereu op de straat gesmeten Naar aanleiding bierran beeft z ch eene laraëlietÏBChe depntatie naar Kieft brgevea Het fanatieke gepenpel bepaalde zijoe vernieliogswoede utet eoktil tot Joodache wooingen D gebouwen maar randde ook beb gebouw der administratie tid bet Apiritisnonopolie aan dat dea Staat toebehoort De brandkast ran een rykeo inwoner van Spola werd met geweld opengebroken bet contante geld ten bedrage van 1000 roebels geroofd en efiectflu ter waerde van 7000 roebel in tuk ken gescheord De Joden konden sich tegen den plotselingen overval ran het gepenpel niet baveiligeQ Ters ibeidett hadden mei vronw en kinderen 48 nrea io den kelder doorgebrscht souder iets te eten te krygeo en zg zoadeo verhongerd isgn wanneer niet een troep kozakken onder barel Tsn den gonvernenr de stad binneogerokt was en de met en orde hersteld had Ieder van wien bewezen werd dat by aan bet tumult had deelgenomen werd onmiddel lyk onthaald op 25 slagen met den knoet Het Congres der Socisal Dem Arbsid rspartg wordt gebonden op Zondag 18 en Maandag 19 April Paschen te Arohem De beachrijvingsbrtef bevat o a d volgende punten O a de volgende wgiigiagen in de statuten aan te brengen Aan art 1 toe te voegen De middelen waardooi de partg baar in dat program omschreven doel tracht te bereiken zyo a het stellen van candidaten bg Ute verkiezingen van publieka liohameD als TweedeKamer Provinciale Staten Gemeenteraden Kamera van Arbeid en dergelijke b bevordering en ondersteuning van vakoigaoisatie coöperatie en van de geeatelykeontwikkeling der arbeidende kinase c het houden van vergader ngea ui eveovan geschriften en bladen het indienen vanverioektcbriften bg de bevoegde macht en iobet algemeen het gebraik der by de grondweten de andere wetten aan de Nederlandacbe burgera toegekende rechteu Arnhem De party richte een begrafenisfonds voor arbeiders op Aangenomen wordt bet volgende verkiezingaprogram Grondwetshaniening om te komen tot algemeen kiesrecht Pensioneering van werklieden op kosten van den staat Inwilliging der eischen door da vakvereeni gingen gesteld aan den Staat als uitvoering van rykswerken in eigen beheer maximom arbeidstyd en minimnm loon in bestekken van rykawerkea afschaffing fan nachtarbeid vau Inkkers en dsrgelijkea ScbadelooBBtelÜDg aan onsohnldig veroordeelden en preventief gevangenen Kostelooze rechtspleging Bezainiging op de oitgaven voor leger en vloot Kosteloos varplicht lager onderwga tot bet 14e jaar Algemeene invoering van herbaliugsen amtnohtsonderwys Gratis verstrekking der leermiddelen Betere regeling van het pacht contract ten bate van boeren en arbeiders bernstonde op het begiasel dat alleen pacht behcett te worden betaald van de netto opbrengst vao het bedryf daa nadat van de totale opbrengst zgn afgetrokken de soodzakeiyke onkosten waaronder ook een voldoend inkomen voor den pa hter eo zgn gezin en een voldoend loou voor de arbeiders zgn begrepen 8 40 8 47 8 S4 9 1 9 10 Oslli 8 30 7 8B Mooidncht 7 S8 Nimirakerk 7 8 Otftaa 7 48 Botterdun 7 7 BB 8 88 6 17 B B8 8 8 6 11 e 10 8 86 BottarduB OapoUe HieawerkBrk lioordrecht Oaud 4 BB B 5 B 14 6 81 6 87 Uitbreiding der bepalingen van artt 1628 n 1629 B W in het belang van den huurder ea verbod van sohending dezer bepalingen in de pachtcontracten inwoners en aan percentage ie zian toekennen aan alle gemeenten als Rgkabgdrage in de kosten van bestnur enz Het gemeentebeatnur van Arnhem beeft een beegfering overgelegd waaruit bigkt dat die gemeente in 1865 van deplaatseiyke acegnsen na aftrek dtr kosten vallende op de uitvoering van rijkswetten 1 8 17 per hoofd der bevolking overhield maar io 1894 op da gefixeerde oitkeering uit bet personeel oog f 1 46 toelegde eo dus f 4 63 per hoofd achteruitging Na de nieuws regeling geen gebeele of gedeatteiyke vergoeding geeft voor uitgaven in b t llgksbetang gedaan gaat het gemeentebestuur met bezorgdheid de toekomst te gemoet Ook tegen da wyziging der gemeenteIgke belastingen en heffingen o a de beperkiog der progessieve beffiug wordt bezwapr gemaakt en daarom wgzigiog der voorgedragen regeling verzocht Bepaaldelgk ontraden wordt de aanneming io een adres van Zutfep waarby Nymegen zich beeft aangesloten De maatstaf voor de oitkeeringea io het ontwerp aangenomen wordt niet geschikt geacht om het nadeel op te heffen dat vete gemeenten door hetflzeeren van bet V5 der pnraoneele belasting hebben geleden en waarvoor geen billgk aeqoivalent wordt verleend Een Duitsob handelaar bracht voor eenigen tgd een middel tegen waterzncht in den handel waarvoor hg groots reclau e maakte met aanbevelingen van geneeskaodigeii geluigsohriftan enz Toen men op het denkbeeld kwam bat oiiddei te laten onderzoeken in het scheikundig laboratorium te Darmstadt bleek dat het voornameiyk bestond uit sigareuaaoh En de uitvinder liet zicb daarvoor i 70 per kilogram betalen Een hötel aardigheid Uit de iPesti Hirlapc Tooneel Een elegant salon in een hotel Tyd Een dag na een zelfmoord io een ander hotel Personen De hotelier en een reiziger Hoteliet treedt diep bnigend binnen U heeft mg laten roepeu mgobeer Reiziger Neem plaats als t u belieft Ik wilde o zeggen ik ben buitengewoon mat uw hotel tevreden Elegante kamer uitstekende kenken Hotelier Ik gevoel mg zeer gelukkig zoo iets ta hooren Reiziger Maar nu moet ik n iets anders iets zeer onaangenaams mede deelen Ik Terwatht geld Het is niet gekomen Ik moet vaodaag nog een reii ondernemen waarvan alles voor mg afhangt Hotelier opstaande Mynheer bg ons moeten voor alles de rekeningen betaald worden Reiziger Natnurlgk Myn rekening is groot 126 gulden maar zooals ik b reeds deed opmarken is mgo geld uitgebleven en Hotelier ham in de rede vallende Het spyt mg zeer maar Reiziger Het spgt mg meer dan a mgn verlies is grootar dan het owe Mgn familie zal myn rekening wel betalen maar niemand zal uig meer in het Icven terug kannen roepao Hotelier ve chrikt Wat In t leven Neem mg niet kwalgk Reiziger Ik beu allgd een cavalier geweest wees maar kalm ik weet wat mgn plioht is Ik heb u ook alleen maar laten roepeu om vergiffenis te vragen voor de onaaDgeoaambedeu welke ik u bezorg Vaarwel Binnen een uor ben ik dood Haalt een revolver te voorscbyu Hotelier Om Godrtwil bedenk toch de naam van mgn hotel men zal over mg scbryven de politie zal komen versebrikkelgk Reiziger Men al ook over mg sehryvjau Hotelier Ja maar u aal dat niet meer hinderen Ik bezweer o verlaat mijn hotel Ga nkar WlDterdlenst 1896 GOUDA OTTIIBDAM 8 60 8 67 4 B0 4 BJ 8 4 6 U 4 8 4 16 E 80 T S R D A H O O C D A 11 60 18 87 1 40 1 44 uut 1 64 8 01 8 08 18 88 18 47 8 14 7 17 8 10 3 44 6 89 8 60 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 4 18 3 00 4 04 4 38 38 8 64 9 6410 8811 10 10 06 10 16 10 87 9 9 8810 88 ll 11 48 Jtreollt 8 83 7 60 9 9 88 WoordoD 8 68 8 11 Oudewaler 8 19 Gouda 8 38 9 84 10 10 10 17 10 80 11 88 18 86 1 89 18 83 18 89 46 18 66 1 69 BOT 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 het hotel hierover dat is ook van daa eersten rang het cencurreart met het Imgne dur kunt gg u mgnentwoge voor dan kop achieten De rekening zal ik kwiteeren Gaat naar de tafat waarop de rekening ligt en teekent die oor voldaan c Als t n belieft alles is in trda Reisiger 0 is iwr beleefd maar ik kan van OW aanbod geen gebruik maken Ik heb n reeds gezegd dat ik op reis noeat omdat anders alias voor mg verloren is Ik heb achter ook gaen reisgeld Vaarwel Hotelier Waarheen vilt gg vertrekken Reiziger Naar Belgrado Hotelier herademend Dat kost tweede klasse gld 40 AU t u belieft hier is het geld Reiziger somber Ik reis altgd eerste klasse Hotelier Ook goed legt 13 op tafel Reiziger Maar waarom stelt u zooveel belang in mgn Imen Hotelier De naam van mgn hotel staat op het ipal ü mag zich bij my aiet van kant maken Reiziger Goed ik ga heen Maar ik kan uiet naar het station wandelen eti dan de fooien voor uw bediandan Hotelier legt nog tien gulden op tafel opent de deur en roept zyn kelloera Keil ners Mgnheer wil vertrekken Ganw een rgtnig Ik zat n naar het rgtuig brengen gaat zitten n wisent zich het iweet van het aangezicht Gast in zichzelf sprekend 2 galden zuiver verdiend Ik rgd onmiddellgk naar een ander hgtel Binnen een jaar ban ik rentenier Heden zullen vanwege da Maafsehappy tot verroer van passagiers en goederen te s Qravenhi e twee booten in dienst worden gesteld om sebepen te sleepen van Leiden naar LsidBchendam Deze schepen komen gewoontyk van Amsterdam van waar zy door baoten der Maatacheppy De Zwaluw worden gesleept naar de Spaojaardabrug onder de gemeente Leiderdorp Daar worden zy opgeiraoht door ach ui ten jagers om door dezen zoodra zy de gemeente Leiden hebben doorgevaran naar Leidsebendam te worden getrokken Door de nieuwe bootjea worden desebuiteijagers een 40 tal hroodeloos man maakt zich bezorgd dat da dag niet zooder ongeregeldhadeo zal afloopen Met diep leedwezen zal het plotseling ovarlyden vernomea worden van jbr mr G J BeelaerU van Blokland lid der Tweede Kamar en gezant voor Ttaaavaal aan de gevolgen eener beroerte die bem giatereu in t kerkgabonv trof Op 54 jarigen leeftgd bezweek de man van wien hier en in Zuid Afrika nog zooveel werd verwacht Getrouw aan de traditiea van zgn geslacht heeft hg zgue groote gaven voor het algemeen welzgn beateed Aanvaukelgk ambtenaar bg het departement van justitie onderscheidde bg zich door groote scherpzinnigheid en taet herhaaldeiyk was bij secretaris bg internationale wetenschappeiyke congressen dank zy zgn rechts au taalkennis In 18S3 werd hy door Tiel afgevaardigd naar de Tweede Kamer waar by zich aansloot bg ds antirevolatiooare party en weldra een barer woordvoerders werd Later vertegenwoordigde by Delft Gedurende eenige jaren tgdens het niioisterie Maokay wai hy zelfs dikorzittar d r Tweede Kaner Aan een zeer besliste politieke overtuiging paarde hy groote rechtskennis en diep reabts gevoel Vaak nam hy een ooafhankelgk standpnot in AU voorzitter was bij energiek in houding en handelingen 10 40 1 18 8 86 8 48 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 69 8 8 8 18 8 88 11 80 10 4 9 3 9 10 7 86 8 6 10 69 9 87 9 47 a B4 10 01 10 07 7 46 Door afkomst aan Zuid Afrika gehecht vond hg gelegenheid aan haar zijne kracbten ta wgden na couEttlidatie van Traaavaal De moeilyka taak viel hem tan deel de jonge Republiek te vertegenwoordigen in Nederland zoowel als ta Pargs Berlgn en Lissabon Het Tolle fortroïwan gaBuUnde Tan gna regearing wat hg Toor da Bepubliak aiet ankal een oitatekead afgeuat maar iaieos een oprecht an warm Triend Hg gelooide aan de toekomat der Kepttbliek en in Zflne daden en Heaprekken Terloocbande hy dat geloof nimmer Welke ware taak hj nog lerleden jaar te TorTullen heaft gehad toeo de in al in TransTaal ook hem Tarraate ia genoegzaam bekend Vooral legde hfi P banden tnaiohen Nederland en Transjaal waar het ken te Teratfrken BaadtaUB Tan de Tela Nedarlandera die in bat nieawe rijk zicb wilden Teatigsn en Tan de Tranavaleri die in Europa belangen badden Irsefde hg er naar loo eenigeiina raogelgk dar Nederludtche industrie aldaar rabten roet te gafen en in dit opzicht hoopte hg oog zooToel Al die boop ec die Terwachtiogan zgn op eenmaal TerTlogeo Zelf rerbinderd iinid Afrika te bezoeken had bg oog kort geleden een zjjaer zonen daarheen gezoaden om met da ataaiTerwaote broedera ta leTon Aan strengen godsdienstzin paarde bg oprechte Terdraagzaambeid en bgzondereo aeoTond Tan zeden Tot zj e betrekkingen buiten destaatknnda behoorde ook die van rentmeester van Det bnrgerweesbnia sn Henawoode Onder de Tele ridderorden hem gasehonken behoorde die Tan coma aodeor Tan den Nederlandscben Leenv LIJST Tan brieTen geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e bellt d r maand Februari 1897 en terug te Terkrggen door tttsschenkomst Tan bet postkantoor te Gouda Verzonden Tan GOUDA W de Jong Bergambacht L T Egswgk s GraTeabage Me Trace Roos Rotterdam Mwr E W K W T d Borne Utr oht C T d Holschl De Directeur van het Postkantoor VORSTEE Buitenlandscb Overatcht Het verschil van inzicht tusscheu de mogendheden inzake baar optreden tegen Griekeolaad wordt steeds arooter zegt de ilndépt en bg gebreke vau offieieele tijdingen beroept zg zich op verschillende berichten uit de hoofdnadeo waarin dnidelgk uitkomt dat de regeeriagen hot al meeilgker eeus kunnen worden Ouitsckland is nog altgd voor scherpe maatregelen op het voetspoor vao Kualand en wil lelfs aan geen actie meer meedoen als tegen Griekenland geen geweld wordt gebruikt Oostenrgk staat aan de zgde van zgn bondgenoot en Italië waarom bemoeit dat er zich zoo mede doet vrat de meerderheid wil Dus steunt het de actie van Duitschlaod C 9 Maar Fraokrgk eo Engeland wilteo trachten met zachtheid uuo doel te bereiken ea reeds komt uit Pargs bet bericht dat de mogendheden Doitsehlaod e s incluis een nieuwe nota zullen opbellen omdat bet antwoord van Griekenland loo verzoenend wae Het struikelblok bg eventueete onderhandelingen zal wel da tegenwoordigheid van het Grieksohe leger op Kreta zgn De publieke opmie iu Griekenland die noch de koning DOCh de regeering kan trotieeran wil dat het er bigft maar van de mogendheden ia haa t niet te verwaohteo dat zg op dat punt zullen toegeven Uaar er kan uiisaohien wel een draai MQ gegsven worden door de Grieksche soldaatjes mèt de vreemde marinierate gebruikeo als politiecorps om de orde te bewaren Koning George beeft tegenover een afgevaardigde beweerd dat Europa zich thans zoo ongerust toonde wgl gebleken is dat Griekenland een krachtig element aan de Middelland sche Zae voimt Onae kleine vloot ia met bnitengewoue snelheid gemobiliseerd wat vao verschillende kanten afgnnst heeft opgewekt Ik zelf heb mgn regeering den raad gegeven de H7dra en de iMiaonliec terug te roepen want ik vreesde dat men het eerste het beste voorwendsel sou aaogrgpea om twee onzer mooiste schepen io de Ineht te doen vliegen Hen bewogen dag Vrgdag ia de Rhodescommistie Voor de eerste maal sedert deze eommiasie bgeen is kwam het tot een soort schermutseling tossehen de regeering en de oppositie tusscheu den minister Chamberlain en den heer Laboucbtre De endervr ing van den secretaris van den Regasringscommissaris in ZoidAfrika sij Graham Bowar werd voortgfliet Hetgeen deze heer io de vorige b aenkomst had verklaard over de vertroiwaIgke medadeelingen van Bhodes was achgol Mr Isng niet naar den zin der commissie heer Chamberlain b on met de mededeeÜDg dat hg van lord Rosmead een telegram ontvangen bad ovor hetgeen sir Graham in da vorige bgeenkonst had medegedeeld De ood regeeringscommiisaria was volstrekt niet gaitieht over de rtrhlariogan vaa sir Graham Hg seiade daarom aan de commissie dat hg niets had geweten van Rhodea plannen met het opstellen der politia troepen aan de grenzea dat noch sir Graham noch iemand anders beu daarvan iets had mede edesld De heer Stake vroeg daarop den getuigt of bg het niet tot zgn plioht had gerekend den BegeeriogacommiBsaris medededeeling te doen van Ebedea plannen Sir Graham meende Ian niet hg had de midedeeltng ootvangen als particulier vriend van Rhodes onder belofte van geheimhondiug en hg achtte het zeker dat Rhodes zelf aan air Herooles zou vertellen wat hij van plan was als de tijd daartoor was gekomen 9 Da heer Blake liethet hieiby niet Hü stelde een aantal vragen om den getuige duidelgk te makeo dat hij verkeerd deed toen bg zweeg Hy wees air Graham zelfs op zgn verklaring betreflende het onderhoud met Newton den sivielen gezaghebber te Mafeking die hem op 13 December verklaarde niets op zgn gemak te zgn over de krggszuchtige houding der officieren Doch het scheen dat al deze zaken voor den sfcretaria van d n Regac ringscommissaris oabegrgpelgk waren Tosu begon Labouchere zgn ondervraging Hg wees Sir Graham op zgn verplichtingen Gg zijt een ambtenaar van het departemeut van koloniea on komt iemand bg o die u vertelt dat hg voornemens ia de wet te sehen Jen Acht gg het na ia overeenstemming met uw plicht zgn msdsdeeting geheim te handen voor de regeering Sir Graham meende dat de wet td hebenden c te sterk was Rhodes had hem nooit gezegd de wet te zullen Bcheeden Toen Labouchere aandrong ontstond et nig debat tusBcheo hem eo de commissie over de nood zakelijkheid vaü zgn vragen Doch dit was spoedig geëindigd en de heer Labouchere ging voort Sir Graham meende nog altoos dat Rhodes zelf den regeeriogscommissaria op de hoogte 7 0U brengen Hg vond daarvoor grond in Rbodos c gezegde Iodien gijliedeu niet handelt zal ik het doen c Met ggliedeuf zeide air Graham bedoelde Rhodes lord Rosmead en de regeering £ n hg kou uiet weten of wg handelen zouden als hg daarover niet met den regeeripgHcom misaaris had gesprokene Toen kwam geleidelgk het gewichtige oogenblik Steeds dichter haalde Labouchere het net over air Graham die op het laatst niet meer wist wat bij zon antwoorden De voorzitter en de heer Chamberlain kregen medeIgdeu met den getuige en protesteerden opnieuw De We8tm Gazette t verhaalt het voorval op de volgende wgte Na korteu tgd begon de heer Labouchere geprikkeld te worden door de onderbrekingen waaraan hg blootstond eu verklaarde hg dat hg hel ouderroek wilde doen op zgn manier dat hg zou aandringen op het ontruimen van de zaal indien hg oaophoudelgk werd lastig gevallen en dat bg er voor wilde waken dat hee onderzoek geen wassen neus ward Het scheen er een oogenbiik toe te zollen komen dat de journalisten eu de overige aanwezigen uit de zaal zouden worden gezet Doch ten slotte verklaarde sir Graham Bower die volstrekt geen moeite deedjom zgn ergernia te verbergen dat hg niet zou antwoorden op de vraag of hg meende dat Rhodes eertgk tegenover hem gehandeld had door den Regeeriogscommiasaris zgn plannen niet mede te deelen € Kort daarop toen de onwettigheid van den inval ter sprake kwam zeide sir Graham dat hg een historisch voorbeeld zou aanhalen Kq teen maakte hij ter vfrdedigicg vao Jamesons inval en vau Rhodes houding de achaamtelooxe vergelgking tussebeo Willem III van Oranje en den Leander die een Hero zgn wilde Dat was zeUi de heer Chumberlsia eo dan leden der regeeringnpartg te erg Ër ontstond eenige opschudding verwarde uitroepen klonken door de zaal sir William Hareourt proteateerde de leden der commisaie keken booa en air Graham haastte zich verontschuldigingen aan te bieden voor zgn ongepaste vergelgking Ën in de opschudding word de vitting tot Dinsdag verdaagd In de Vereenigde Staten is groote consternatie ontstaan over een nieuwe clausule ingelascht iu de tari fwet omtreat de invoerrechten op wollen goederen Bepaald is n l dat wollen goederen ten bedragen van 100 dollars hetzg zg gedragen zgn of niet vrg van rechten zullen zgo Alle reebten op wollen goederen zgo eer ternggebracht op dezelfde hoogte als onder de Mc KinlejWflt Onder de tegenwoordige wet de Wilson Tariff BilU zgn alle soorten ruwe wol vrg van invoerrechten Ond r de vroegere Mc Kinlej wet werd van eerste klasse wol geëischt 11 centa Amerikaanseh per pond van tweede klaate wol 12 cents van derde klasse 50 procent ad valorem c Wol of wollen garens niet dnnrder dan 30 ce ti per pond zga thans oaderworpen a n het reoht van 30 po ad valorem t tegen 35 pe an 27 opcenten onder de wet waarmode Mc Kintey zgo naam heeft vereeuwigd Van wollen of wollen goederen zal in het vervolg betaald moeten worden 49 cent per pond en fiO pc ad valorem terwgl thans veracholdigd is 50 po ad valorem c Op dezelfde wgze ign de rechten op alle wollen goederen door de Wilson bill met bgna de helft verminderd doch na wordt voorgesteld dat de rechten der Mc Eiolej wet zollen worden hersteld en het gevolg zal zgn dat de prgs van wollen goederen byioa wordt verdobbald 8 R A M E 1 TE HUUR ter gelegenheid der komst Tan HH MM de Koninginnen A van OS Az Kleiireg E 73 73g GOUDA Beurs van Amsterdam 13 MAART slotkrs 89V Vrkn IfMUHnn Cert Nod W S a 8 dito Hito dito 8 89 dito dito dito 3 98 HoNGiB Obl Gtudl 1881 88 4 Italii Inscbr viug 1862 81 6 85 OosTSKB OM in papier 1888 6 8B 85 i 6SVi dito in zil er 1868 5 86 PoaTijQiL Obl met ooupan 3 dito ticket S ZS EuSLiND Obl Bisnenl 1881 4 63 dito Gooom 1880 4 93 ditobüEollw 18B9 4 99 1 dito bij Hope 1889 90 4 98 dito io goud leen 1883 6 104V6 dito dito dito 1884 6 1041 SpiSJJ Perp t solinld 1881 4 69 ToïHIj Gepr CouT leen 1890 4 69 Geo leening serie D 201 Geo IflLniRg MrieC 20 Zuid Af Eep t ohl 1892 5 106 Müiioo Obl Bnit Soli 1890 6 96 Venezoela Obl 4 onbop 1881 42 AvmEiDAM Obli alien 1895 3 100 EoTTEloiii Sted loen 1894 3 94 NlD N Afr H ndeliT aand 54 Arendsb Tab Mij OertiBoaten 580 DeU Mafttflohappy dito 705 Am HvpotheoVl pandbi 4 lOOl Ciüt My der Voretenl n iud 61 Gr Hypolheekb pandte 3 100 Nederlandsche bank aand 205 Ked Handelinaataoti dito 145 N W k Pao Hyp b pandbr B 54 BfA Hypolheekb pandbr S 9 l lr Hypolheekb dito 3 8i Oosten Üoel Hong bank and ISB Kust Hypotheekbank pandb 4 Amekka BquH bypoth pandb B 74 97V Maiw L G Pr Lien oert 6 27 NlB HoU J Spoorw Mij aand 110 Mij lolTSipl 81 Spw aand lOO i Ned Ind Spoorffegoi aand 206Vi Ned Znid Afr Spm aand 6 ÏSl dito dito dito 1891 dito 5 102 62V 9 63 78 ITILIE 8ooorwl l887 89 A Eobl S 62Vil Zoid Ital Spwmij A H obl 3 B4 Polen Waraohaii Weeuen aaud 4 1B5 BusL Gr Rum ep Mij obl 4 99 Baltieoho dito aand ft JV Fastowa dito aand 5 79 Ivang Doinh dito aand 5 lOS Knrsl Ch Azo Sp kap obl 4 102 a dito dito oblig 4 lOO i AlHEiKA Cent Pao Sp Mij oM 6 991 Chic k ortb W pr 0 t aand dHo dito Win Si Peter obl 7 134 l A Denser RioGr Spm cert v a U Illinoia Central obl tö goud 4 100 Loui8T C faBbrilleCert r aand 50 Mexico N Spw My la byp o 8 102 13 Mi a KauBOB v 4pct pref aand 13 N York OntaBlo WoBt aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 hyp ingoud 5 I 751 St Paul Minn i Manit obl 7 1 1091 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 1 7 dito dito Line Col lehyp OjB 36 Canada Can South Cert T aand j 44 Vek O Rallw Na leb d o 0 9 Amqlerd OmnibuB My aand 20 Boltetd ïramoeg MaatB and 2081 Ned Stad Amaterdam aand 3 106 Stad Rotterdam aan 3 107 1 BILOIE Stad Antwerpen 18H7 ï i Stad Brussel 1886 2 103 HOHO Thoiss ReguUr Geaollsob 4 117 7i OoatEN Staatsleening 1860 i 121 s K K Oost B Cr 1880 3 SO Spanie Stad Madrid 3 1868 35 van Maandag 15 Maart ieder 1500 5399 13540 15413 19599 Ie Klasse Trekking l5o 11630 en 17971 Ko 20456 ƒ 1000 No 1638 200 No 709 2161 3228 en 20632 ieder ƒ 100 Piysen 41 234 5300 7745 9 2353 S346 7788 118 2B04 6361 780 157 2641 5363 7896 199 2S53 5378 7939 208 8719 5417 8009 ran ƒ 20 10218 12816 10248 11838 10281 12898 10286 13145 10308 188S1 1044S 18178 15964 18379 16007 18406 18613 18628 160Ï7 18770 16065 18778 Neb Ver Bes Htp Spobl eert 111 8S6 8886 269 88B7 324 2891 370 2498 383 8998 392 3086 418 3045 3084 3180 437 3860442 3319 452 3329490 3370 530 3384546 3453 620 3S12 630 8628 715 3855 792 3861 967 3906 1011 8941 1021 3967 1085 39 9 1102 3983 1134 4019 1229 4023 1263 4077 1825 4164 188B 4801 1413 4274 1433 4366 1460 4365 1486 4418 1566 4443 4499 4585 4583 4600 1631 46351773 46481835 47901888 47921950 48061989 48262018 48702029 4939 2039 4950 2109 49852133 50612181 6191 22S7 51982285 S22B 2279 52432295 5S83 2336 5290 10496 10508 10517 10518 10519 10054 10685 10718 10756 10800 10808 10808 10938 10943 10981 11006 IIIS2 11134 11151 11175 11199 11201 11229 11458 11309 11385 11423 11433 11511 11654 11644 11737 11750 11812 11816 11929 11961 11997 19105 12116 18122 19157 12209 12234 1 357 12859 12410 12429 18483 18584 18566 12569 12f38 187 8 12100 18TTI 18840 189 7 18988 19 3 19 14 1907T M08S 19101 19 06 19118 19164 19176 19197 19885 19874 19474 19481 19556 19694 19715 19744 19768 19881 19913 1998 19981 80878 80099 80107 80113 80418 80486 80498 80516 806 SB 20588 80545 80591 80680 10678 80891 80789 30801 80880 20838 20884 80900 80968 80989 81000 400 1665 4596 5133 6480 8084 5534 8049 5548 8075 1161 8085 5168 8133 6701 8184 5728 82 4 5766 8814 5806 8880 5856 8239 5960 8838 023 8372 6064 84Ü1 6176 8476 4186 8585 8593 6324 85956334 86376403 87026428 8720 6488 8861 6573 89476647 8948 6667 89586684 9023 6725 9034 6736 9058 6770 9090 9116 6867 9864 6889 9298 6903 9422 6913 9428 6921 9462 703ff 9474 7046 9505 7189 0 593 7164 9634 7191 9640 n96 96577198 9683 7237 9686 7245 9715 7253 9768 7307 9705 7333 9328 7341 9839 7351 9881 7389 98977481 99807502 100277623 10068 7538111078 7679 10134 7887 10178 18418 11110 13468 18183 1S4 I 16134 13553 16178 18564 16808 18650 16888 13725 16386 13746 16496 13887 16581 13856 46613 13869 46619 13965 16684 13987 16689 13971 16693 13980 16847 14174 16878 14238 16904 14288 16980 14307 18983 14848 17027 14478 17183 14485 17188 14543 17130 14581 17193 14603 17854 14670 17321 14675 17383 14736 17340 14778 17463 14930 17458 14942 17468 imt 17466 14i76 17483 14988 17508 15023 17526 15071 17531 176n 1755S 15163 17665 15804 17716 15242 1776715301 1780415861 1784715398 1789015449 1792115446 1796415513 1799415616 1800116521 IBIOI 15708 1812915748 1817916775 1819815863 1885415868 1832915968 18335 ADVERTENTIEN Tandarts E CASSllTO Turfmarkt 171 ioada van 10 tot S uur behalTe middag ZONDAGS en WOENSDAGS TOor üOPjk I UIKE ODDB v SCHIEDAMMER GENEVEE Merks NIGHTOAP Verkrijgbaar bjj PEETERS Jz Als bewijs van eohtboid i cachet ea kurk steeds voorzien van tea num der Firmi P HOPPE Ü ♦ A Het berte onschadelykate tn e makkelykstc poetsmlddel voor Heerta en vooral dames en Kindersctioenwerk is de Appretuur van C M MUOw ft Cfi BtrllH BeuthStr 14 Men lett €0etf op naam en fabrieksmerk V rkry kur by Hnrm WtnkeiiBr in lohORnwark lalutartM Mwrs ini i BiniriBl Dapst br W SirdimMii ArahM GRATIS bskomt Ik leur van dit bied het niet lUeea Toor deken maar ook TOor feztetfeii iMoget belMsrIJke en nuttiie boek BE VIIEW DEI ZIEIE Ven lolinJTe eetie briefkaart aan BiobtMT BoeUuutdel te viftAtM Rotterdain vawvm HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN