Goudsche Courant, woensdag 17 maart 1897

INo 7223 Woensdag 11 Maart 189t 35ste Jaargang orB ME wm mi De Notaris H GROENENDAAL te Omk it voornemens op WOENSDAG 24 MAAKT I 1897 des morgens 11 uur in het Hotel I DE Zalik aan de Markt te Gouda in ééne I zitting in het openbaar te veilen en te ver koopen I Een zeer rnim sterk ed goed doortimmerd 1 IIVBBEL HEERENHUIS net TUll aan de OOHTHAYJEN Wgk B No 1 09 te a OTJ3D £i kadaster Sectie C No 350 groot 8 Aren 90 Cratiaren Bevattende het Huis beneden Euime Ve tibule met marmeren Gang twee groote Voorkamers groote Achterkamer Kantoor eu Bykantoren twee Kamertjes in den gang en op ds trap uitkomende Keuken en aroote Kelders onder het geheele psnd loopende Boven drie Voorkamers Achterkamer Badkamer Dienstbodenkamer Achterzolder m t Vliering eu groeten Zolder Het Huis 18 voorzien van Gas en Waterleiding vele vaste Kasten marmeren Schoorsteenmantels en verder van alle gerieteljkhedan welke voor een logeabie ingericht Ueerenhnis worden vereiaoht Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag dei veiling van 9 11 uur Te aanvaarden in eigen gebruik 1 Mei 1897 of vroeger bü de betaling der kooppenninjjhi Nadere iniormatiëu ten kantoren van de No tariasen A ö BODAAN en Mr ü ïab BOSSEM te Gravenltags en van voornoemden Notaris GBOENENDAAL te Gotula nOüDSCHE COÜRMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitguve dezer Courant geschiedt d a f e 1 ij k i met uitfondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF GENTEN ADVEKTENTIEN worden geplaatst twi 1 5 regeit k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letten worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te GOUDA by A WOLFF Markt A144k en DE LAAT au TAN SON apetheker Markt Lijders aan Dauw of Haarworm drooge Tochtige Schabbendaowworm en hot met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageli k lastig 1 jeuken der huidt aUook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door Dr Hehra ë JBÏech tentod OneetuideHifk Gebruik Vitwendiffe Pr s zes galden Ned Gt tegen Tooroitbetaling ook postzegels waarop toezending Tolgt Trji van port en inkomende rechten Verkrygbaar by de St Marien DrogerleDanxlg Uaitschland BEKROOND MET qiOÜUEN MEDAILLtl KRAEFELIEN k HOLH S Quina LarocheJ IS Staalboudende Q uina Laroche is de meest krachtige en versterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal j van binnenen buitenlandsche Geneesheerea VerkrüKbaar in fleBschen a 1 90 en ƒ 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezerCigaretten geeft den Iper aan Astlima terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel 1 Boeêt en Verkoudheid oplossend eii verzachtend ¥ ige per fleschje 20 Cent Keawilibs Hoiu Hofleveranciers DepOt te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en by de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Kliniek en Polikliniek voor OBHtEVUMB en Spreekuren dagelyka van lü S u Gratis Spreekuren Maandag Womedag en Vrijdai 9 11 tur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A EYLr Genteslteer DirtcituT Ijl B WJ I D Agentuur by de Firma Wed BOSMAM te Gouda Goad Dmk v A BBINKMAK fc 200N Tegen 1 APBIL gevraag tegen hoog loon een 1 BOEM IIElimOlE grondig bekend met de Zoetekaasmakery Adres I M POOT Landbouwer te Schiflmd4 i bg m t OPEMS ASE EBR OOflliB Do Notaris J KOEMAN te Haastrecht zal op MAANDAG 29 MAAKT 1897 s morgens elf uur in het Hotel Di Zalii te Gouda in het openbaar veilen en verkoopen No 1 Een HUIS eu EBt aan de Karnemelksloot te Gouda wyk B No 377 kadaster Sectie A No 1722 groot 56 Centiaren Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen No 2 Een HDIS SCHÜOB en EBF naast bet voorgaande perceel wyk B No 376 kadaster Sectie A No 2334 groot 1 Are 18 Centiaren No 3 Een MOESTUIN en KLEINGARENBAAN van drie paden met VOOR en ACHTERLOODS achter de perceelen 1 en 2 I en uitkomende in de Derde Kade kadaster Sectie A No 3292 groot 18 Aren 95 Centi I aren I De perceelen 2 en 3 zyn verhuurd tot 1 I Maart 1906 te zamen voor 147 sjaars En No 4 Een HUIS en ERF in de I Derde Kade aan de Karnemelksloot te Gouda wyk K No 350 kadaster Sectie A No 3293 I groot 71 Centiaren I Verhuurd bij de week voor 1 20 I Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den ver I koop van 11 tot 3 uur eu op den dag der I veiling van 9 toft 11 uur I Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN I voornoemd X g iRANDa MACtAaiNa J tT Frintemps T E PARIJ S Zenden gratis tnfranco het pi aclitig geïllustreerd lOBE ALHI met neclerlandscnen of franachen tekst bevattende de afbeeldingen der laatat uitgekomen modellen Toor het Zomerseizoen van kleederen boeden enz Toor beeren damei n kinderen op gefrankeerde aanvraag aaa II JULES JILÜZOT C PARUa stalen van zijden wollen en Katoenen stoffen laken enz euz worden eveneent franco toegezonden doen men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer d l rijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inliobtingea welke voor de goede en prompte uitvoeringea der bestellingen benoodigd z n BlitelltngeH van 35 fraucs en ftooger worden met eene verbooging van 5 0 0 ftansê tracht inorij oan tnkomeadt nahltn m allé plaatien van Nederland aan hult ll9Zlirgd De klanten hebben geene rormaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen daar ons rimpééttlthuii tl Hniiulaal Kaai Brabant daarmede belast is Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe= me uitspattingen ia het beroemde weik Z Dr Retau s ELFBEWARIRJG Hollandsche uitgave met 27 aib Pry s 2 gulden Ieder die aan de verschnkkelnke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte l nng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrngen by het Verlags Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco togen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland JM WIHW a Bekroond Tentoon liliiïssnt sr Wereldberoemde SohoenAppre taiu Lipftnn Satin ens Byn de beeU middeleo voor het iond moeite keurig poeteen TKB Ue wut en gekleard achoenverk Verkr rj ba r by winkelier in schoenwerk tfulkiitenen Drogoryan ens Hen lette Siad op BMtm en fnbriokametk uuAgent W Sirdamtiin Anütent FEANSCHE STOOlllYBBVEBU 1 SN I Ckmische Wasscherij H OPPËfillEliHEK 19 Kruiithade üotterdam GrebrevetaiT itior Z M den Koning der Belften Wnt IS d beBto inwrnTuig tagea Jigbt Rbeani ti k Leaaenpijiien kortom en al fllHBr PSM CXpEIRr Hoofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Tgg ia met hBt bnli MM aan te weodea tegea = g t AiiJ er Painlx teBer Vgt niMt du itMds m iedn luiigesiii S g Paln Expell8r Fiqs 50 oent 76 oeat m fl 2i de iiKii Voorlanden ia ds moeate Apoöiekeii en by T A 8ioklM t Oe t Hotteniam specialiteit voor het fltoomeu en verven vilu alle Ueeren n Damesgarderoben alaook alle Kindergoederen Bpeciale inrichting roor het atoomsn van pluche maatels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de ieawste en Iaatate methode geverfd Alle goeduren hetzg gestoomd of geverfd worden ousohadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt EENIHBEFOTTANTEEE Neu wordt v rzoeUt op t MEUK te letten UIT HtT Magazijn van I M RAVENSWAAY ZONEN OORÏNCHEM Deze THEEËN worden afgele rerd in vferzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand tMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van gtterde orders aanbevelende J BRËËBAAUT LZ EENIG DEPOT der fijnste Haagache Beschuit WEGKmSl OPIIEFFIMC van onze Speelgoederen atdeeling zsi Ü besloten de tot nog toe voor Z flO geodr 14 ïersoh staks onder den inkoopsprijs van de hand te doen De hieronder rermelde 14 stnks kosten dus slecli ts 1 1 Een beweegb gekl Pop hebb porsel 8 Een mooie Klarinet kop m haar en hoed 9 Een mooie doos met Soldaten 10 2 Eeo Elegant Koffieservies bestaande stuks uit Koffieeu Melkkannetje en Suiker 10 Ben Paardenstal Een metal Muziekdraaidoosje Een metalen Badkuip Een porseleinenJZwempoppetje GEen surprise voorst Sinterklaas 7Eeu Schaap op rollen m w vacht Twee Paarden voor den Stal Eeu gekleede Bekkenslager Een Kanon op wielett om met erwtente schieten U Een Verfdoos met 12 verschillende kleuren 1 Penseel enz Verzending buiten de stad na ontvangst van postwissel groot f 1 20 anders onder rembours van f 1 3 franco door het geheele tand G SCHUBERT Co Arast N Z Voorburg w 258 MAGOrs van 16 pCt tot 24pCt JJlwUea Boaillonhoudenil SOEPEN Ibv£s g g i s Bo o illoari in CAPSULES zgn verkrggbaar by de Firma T CliSBAS Gouda Voor enjiros bij PAVL IIOUK Amslerdam O Z Voorburgwal g XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAME 8 en KINDEKMODES benevens UANDWËKKPATRONEN fl IEDERE WEEK VEttSCHUNT EEN MÜMMEB In ieder n tektt aiwarte platen moitekroutek feutUeton enz enz Ie Uitgiive zundor gekl ptatau mei 3 Büijpfttr eu 3 groote g kuipte pair Por 12 ura 1 26 p poat 1 45 2e ff ala de la uitg m t daarüuboven 8 gekleurde plateu 1 7B r 1 ÖO 4e lo 6 ff 3e bij het 6e DO 1 geku patr u k u ISe eeu gekleurd r eie liandwerkpairooo S v 8 2 PROEFIMMËR Ei PBOSPECTliS ALP L foT io 2 Qébrt Stoilworcks Chocolade en Cacao 8= e e Dttlmatlge door da nieuwste uitvindingen op machinaal gebiod rerbeterde fabricatie eu uitslaitdnd gebruik van fijne en fijnste grondstotTen gai andeeroi Ion vyibruiltur van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordende aar den inhoud der lesp I Etiketten Dt Hrma behaalde 27 Brerets als HofleTeraacler 44 Eere Diploma 8 gouden enz Medailles een bewije an uitmuntend fijn febrikaat Ueeds 18J1 sdirwf de Accademis nationa de Paris I Nous Toua d cemonB one Hedailie fl or premiere elBs e on oonBld ration ae votro ezoellente fobricatlon 4e Ohooolat bonbons varies eto to SWIwerck t labrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Bmiketbakkera enz enz Generaalvertegenwoordiger oor NetlerUnid I Imeterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND GOUDA 16 Maart 1897 Door de Centrale Libsrale Eïaavereeoigiog Bargerplicht in het district GoDda isioeaae gisteren middeg gehoadea vergkderiog tot defioitiet candidaat geproclameerd voor de Pro ineiaIe SUtea Ur J K van Weel te SohoODbOfeD Vrüdsg 19 Maart 1897 des avonds teo 8 nar cal ia bet kerkgsboow d r HemonstrantBche Gemeeote eene openbare vergadering plaat hebben van de afdeelag Goada van den Nederlaadaebeu Protestanteibond Spreker de beer P Frooeft pred te Koog a d Zaao GiitereD sla de te GraTenhage voor het examen nuttige baadrerken mej C W Sobriek a bi r Het beriüht in ona voig nnmmer betreffende eene sameDkomst d r biwoners van de Tarfmarkt vereiirht nadero rectificatie Ben der bewoners bad ons dit BClriftelyk medegedeeld nn wordt ons verzekeid dat de heer L P Bo od ik Jr de bewaera heeft opgeroepen tegen Woeoadagavond 8 uur op de boreozaal van bet Schaakbord Ëeaige bewonen der i fiyea roepen b deze alle medfbevoDers deEMk en Weathavea op tot eeee byeenkd Ht Donderdag 18 Maart 1897 aamidiSP 3 nre ia één der bovenlokalea der SASteit de Réaniet ten einde eene coanaissie te benoemen die ziob belasten eal met het ixamelen van gelden bet Baken van plannen de nitvoering daarvan ter versiering van dtOost en WeetbiTen Uedeniaiddag werd t i Baadboize aanbesteed 1 De verniaawiog vin het ooateiyk leiendaksehild van het raadhls en de daarmede inverband staande loodgietfswerken Ingeschreven werd dooi Tb A va Berk l voor f 1081 eo Job Buisman te Roterdam voor f 987 2 Het onderbond der atakadoorwerkeomet kpt witten of i de verlangde kleurenopleveren der ainren ei Iafoods van gemeentegeboBweo en seboleo darende drie jaren logeschreven verd d r Clemek BozastratsQ Idenburg Toa voor voor Raadhnia f 24J5 f 38 50 f 24 60 Weeshois 8415 92 50 96 Gaethnis 154l 143 150 FEVILLETOX I f Dst had ik verget seids deze geheal ten prooi aan hare droefheii Nadat de marktesia lich oog eren gebogen had over btt srraelijka zieïed waarop de swerveling Ug met een doodsblcQ voorhoofd en de wangea hooggekleurd door de Soorti die in hem woedde verliet sij de hut Leilello volgde haar Op b t kasteel lockt ay zelve en wat zy meande dat hij Boodig kor hebben e Roodmuta nadat hy eone duohiige hoeveelheid v een pastei had gebruikt vaarby hg een paar d cben bad geledigd atspte iu het rijtuig met eetkneoht die de bevelen van mevrouw Treanna had ftvangen De markies waa ut te hme Hij deed ryae morgenwaaaeiirfg Tot hy terug kwam zette men ziob san het ontbyt fulbert voegde ziob by ben Hun lameozyn was ze atil oBdanka alle pogingen van den markina om op Ie Troolijken fWel oeef zeidefeij waarom waart ge xoo vroeg op pad An itaat ge zoo laat op Ik beb n na morgen ojawe kamer gezocht om aamen uit te giu maar ja4 de vogel waa gevlogen la waar ik ben at vroeR uitgegaan fUebt gy daa ootol uwe armen zoo ali myne vrouw F vroeg de mJes laohesd Laueaoe voelde dik bloosde 142 50 14 19 90 85 84 52 1 25 20 90 60 43 87 80 11 25 60 34 67 50 10 2B 87 OndeVrouwenhuis 28 75 Arti Le i 48 50 Kantoor Stadserf 10 75 Bank van Leeoing 14 50 Ie Koital School 87 50 2e 64 75 Tosschenicbool 69 25 43 12 15 78 P 52 V 54 118 13 V 3ü 65 leBarga T Jongens 32 75 BewaaraohoolN B 12 75 Patersteeg 15 25 Ie Barg r Moisjes 61 75 2e 1 31 75 2e Jongens 27 25 Burgetavondsob 92 25 Gymnaatieklokaal 9 25 Armkamer 20 75 Gymoaaium 39 75 Omtreot da gnnoing aal later worden beslist De rroaw die een Stal dagen geleden io deo trein tuiscbeo Rotterdam en Utrecht is bevallen verliet hedeo het atedeiyk ziekenhuis te Utrecht alwaar het pasgeboren kind ia overleden en zette met haar man en vyfkindereD de afgebroken reis naar Daatzlg voort Man meldt oil Schoonhoven van Maandag echtend D e heer H C den ü van wiens verdvyningc sedert 2 Maart j l in verachilteode bladen melding werd gamaakt i beden In goedna welstand in de onderlyke woning teraggekeard Uit Batavia seint men aaa de N H Ot ooder dagteakening vso gisteren Luiteoant kotonel van Heutsz is met 800 man van Indrapoeri it tegen den vgand opgetrokken De vyand weid verdreven Zes minderen werden gewond De miniflter van bianenlandsehe zaken beeft d commissarissen der Koniugio verzocht hem jaarlijks te doen toekomen eene opgaaf ran bet getal kiezers in elke gememeente voor de Tweede Kamer de Prov Staten eo deo ge mesoteraad volgens een door ham bygevoegden modelalant Deze staat bevat niet minder dan 33 kolommen ea dost zieu dat er alleen voor de Tweede Kamer veertien soort kiexers zga De centrale antirerolntionaire kiasvereeniging Nederland en Oranje voor het hoofdkiesdiitr ot Breakelen heeft met ca twee derden der roiin 100 uitgebrachte stemmen caodidaat gesteld voor het lidmaatschap der Tweede Kamer den heer J H de Waal Malefijt burgemeester van Westbroek eo Achttienhovpn Ik ben zoo liefdadig niet als mya tante neide Fulbert luchthartig ffMiasohien hadt gy een geheim rendez vous De burggraaf knikte toestemmend terwijl eer glimlach op zyn gelaat kwam jrJuist mija beate oom g Eea liefdesavontuur weer deugniet I Niet preciea Ërnitiger taken P tfjuist zeer ernatiga znken Wal well Eü met wien ffMet Tiburce bijgenaamd dr Ewerveling uw nieuwen vriend jrMjJD nieuwe vriend P Mijn nieuwe vriend l Dat ia te Esggcfl naar wat htbt gij samen gehad P Onbeduidende dingen hZuïqt van oude dagteekeniug P liet spreekt ran zelf dat de aaak goachikt hebt Och neea ik moet er byvoegen dat da zaak goed voor mij is afgeloopeo Dea te erger mijn jongen Tiburoe ia niet ryk en gy hadt hem moetea helpen Gij hebt makkelijk spreken oom aU gij in mijne plaats waart geweest Zou ik edelmoediger jegena hem f ewaest zijn waot tis een beate kerel Dat heh ik in ome korte keaniamakiDg wel gemerkt Vertel mij au eeni wat ge eigeulyk samet gehad hebt Een duel wide Fulbert dood kalm Een duel riep de markiei uit terivijl hy overeind aprong Laureace die tot hiertoe deo burggraaf niet bad aangeziea wierp een verwijtenden bUlc op faem Zy had das ook gedaoht dat hy awijgsa sou over hat De overige ntemmen waren uitgebraabt op dei beer mr J C van Briel Sasee kantoorecbter te Woerden Aan de Nederlaadscbe politie ia de opsporing voriocht van drie als heer gekleede personeo vfia 30ii 35 iBri fla leettyd die dezer dagen ia Sogeland de Ncrth Eastern Bank of Sanderland bestaleo aebben en sich vermoedelgk te Rotterdam opbonden Vermist worden 3554 £ in ËngeUch goudk4 19 bilJHttea d r Ënge sohe Bank u 100 £ 3 0 £ 2 a 20 £ 3 a 10 £ en39 5 £ Hen belooniog van f 3000 is aitgeloofd voor hei geven van ioticbtingeD die tot aaahondiDg dof dieven leiden I rof Barret te Dablin Bchryftinde Timea iets over zyn oodtsnte mevroaw Garland die eea paar dagen geleden op 105jsrigsn leeftyd gmj r SQ 19 Zij was gehuwd met een r ee o ivr die onder Nelaoa by Trafalgar gevoolkeo beeit en iu 1830 stierf Zy is daa 67 laar wedawe geweest en tot haar honderdste jaar kreeg zy pensioen Toen hield het echter opi een zonderlinge manier inderdaad Behalve dat haar oogaa slecht waren was de oade vrour tot het laatst toe merkwaardig krachtig gebleven Tot vier jaar geleden ging zy nog tar Jierk Ën tuao baav aohtaroeef Kaar omttrwke dien tyd sprak was zij levendig ran geest en stelde io alles belang Alexander Faaaaen volgt Jan C de Vos op als regisseur vao het geaelscbap Le Gra en Baspals £ so heer die op het postkantoor te Amsterdam ven aangeteekenden brief had afgehaald ging op bet Singel by een bekende een bezoek afleggen Hy hing zyn overjas zoolang in de gaug maar toen bij wilde heengaan was zyo jas van den kapstok verdwenen en tevens de aangeteekende brief dien by in een der zakken had gestoken Nu reeda worden er te Londen hooge pryzen betaald vour vensters in de straten waardoor de jubüeomstoet zal trekken Overal zyn wykoommisaiea au bet werk oor de veriieriog der straten het oprichten van eerebogen eox Behalve de politie van de Citj zullen dien dag 8000 politiemaanen te Londen in dienst zyo terwyi de weg dien oe stoet neemt door militairen wordt afgezet Twee bruidtjoffer de moed r van de breid geen er gebeurd wai maar zoowel om de markiezin tt kwellen als ook om zich te verhetfen op zyn wapenfeit vervolgde hij Ik heb het ongeluk gehad den awerveUng een kogel in de borst te jagen Bo wat waa d reden van dat dael vroeg de narkiH wiens drift slechts bedwongen werd docr zyae verbazing De reden van dat duel begon Laurence siaar Fulbert viel haar in de reden Toen fay dien hao miata beb ik bem iets gezegd dat hij kwalijk genomen beeft Wij hebbon dezen morgen elkaar op bat terrein ontmoet Gij zijl twee dwaten riep Treanna uit vuurrood wordende Heeft men hel ooit beleefd vechten om een haas l Toen hij mijne woorden kwalijk nam beteedigde hy mij Het dael waa onvermydelijk geworden En de verontaehuldigingen ook Gy init hier met hem komen en bem zeggen dat gy van gansober harte berouw hebt tot die teelyke zaak aanleiding te hebbeo gegeven Ik beb postpaarden besteld en ik vertrek morgen naar Parys Bestel ze weder af sa last ona daddijk te aamen naar den gak etste gaan Onmogelijk baste oom myn geheele dag ia bezet Loop dan naar den duivel 1 Loop naar den duivel Laurence eo ik zullen Tibur e wel verzorgen Dat zal myne Heve tante taker zeer aangenaam zyn aprik Fulbert met onbesehaamde kwaadwilligheid Dat ia ook zoo antwoordde da markiezio op fasten toon fik houd van mensobsa die eeu edel CD twee bruiloftagaeten gingen te Eeacbtn Haoimern in Siletië m t een rjjtaig den brnidegom afhalen £ en boerenarbeider das wagen ziende aankomen greep e o geladen geweer en echoot bet af ia de richting vaa bet slechts 20 pas verwyderd zyode rijtnig Sen der broidsjaffers kreeg de volle lading in het hoofd en was oomiddetlgk dood drie andere fees enooteo warden swaar en de orarigen Üoht gewond De bruiloft had natoarlgk geen voortgang en de o o voorzichtige schutter werd in heehtenia genomen De aanbrengpreaie voor vrgwilligari dia zich voor 6 jaar verbinden by de kolooiala troepen is van 15 daser af bepaald op f SO tot na toe bedroeg ay f 10 Door een drietal ncarinisn aal bet najaar aan da huishoudschool ta Amsterdam etn caraoa wordan gerolgd in het bereidaa van spy zen Bierdoor zallen bekwaae kqks voor da afdeelingeo mariniers aan den wal wordaa verkregen De werkstaking welke Donderdag onder d beambten van dea Noordooster Spoorweg m Zwitserland is nitgebroken vtroorxaaki mm groote stremniiag in den dienst Gi taran kon geen enkele trein rydeo Twae leden van den Bondsraad en dt prooarear geoeraal der repabüek die pogingen saltan aaoweaden om eea schikking tot ataad te brengen moeiten par rytaig van Bern naar Zarieb gaan Als het personeel blyft weigeren dienst te doen zal de Staat de exploitatie dar lyo orga In een herborg waar eenige mannen oidar een borrel zaten kwam eeu vronw met twee kinderen binnen eo ging er ook citten Wat kom jy hier doen vroeg haar man san van de klanten der kroeg Het is thais zoo vervelend en ja hebt ja werk zoo ver van httis antwoorddade vrtow ik wil in je gezelsobap zyn ik wil sorg aa plezier met je deeleu c Bier io de herberg Waar mgn man zich ophoudt daar kan het voor mg ook geen ongeschikte plaats zyu Da vroow nam het glat jenever dat de waard voor baar man had neergezet tUaar je anlt daar toch niet vaa drinken zei de man vorbaasd En waarom niet Jy zegt dat Ja drinkt bart hebben tot welken stand in de maatiobappy y ook bohooFoa pQoed geaproken Laureaoe Wij gaaa van daag naar den gekwetate ao ala hy niet goed gehuild Is laten wjj hem naar het kaaleel vervoeren met al de voorzorgen die voor hem vereiaoht worden Ik bewonder waarlijk uwe bezorgdheid voordien heer waarde oom Wat belief je Die Tiburoe is uw vriend geweest hij kan even goed de myne werden O wat mij betreft ik had myne redenen Uwe vriendschap voor bem zaide Laurence op kooien toon waa alecbts achyu F Oy hadt dus uwe bedoelingen In eene positieve eeuw als de Obze moet men zijn voordeel weten te trekken van alles Al onze hartstochteo en aandoeutugen zgn sleehts de vrnehten vao ons eigenbelang t Ia treurig naar het ia 500 By den hemel ge raaskalt nasf Meent ge dat oom De markies meent seker aprak Laureoos lUt nadruk dat meer dan een man naar de werell dic zulke beginaelau voorstaat zich aan allerlei teleurstellingen heeft blootgesteld en ik beo hot geheel en l met hem eena Fulbert beet zich op de lippen Koehtaos sprak by vriendelijk Neen tante als gij u partij atelt daa verklaar ik my voor gealagan Laurence gat geen antwoord Die slryd vol toespelingen stuitte haar tegen de borat